Кафедра будівництва та архітектури

Кафедра будівництва та архітектури створена у 2008 році та здійснює підготовку фахівців ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальностей 191 Архітектура та містобудування та 192 Будівництво та цивільна інженерія за освітньо-професійними програмами:

Науково-педагогічні працівники кафедри – це висококваліфіковані фахівці: к.т.н. Іконніков В.А., к.т.н. Тимкович Г.І., к.арх. Войко Н.Ю., к.тех.н. Обухов А.В., к.арх. Русевич Т.В. та інші.


Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Будівництво та цивільна інженерія
 • вступ до будівельної справи;
 • технічна механіка рідини і газу;
 • опір матеріалів;
 • будівельна механіка;
 • будівельне матеріалознавство;
 • інженерна графіка;
 • метрологія і стандартизація;
 • інженерна геодезія (загальний курс);
 • інженерна геологія і основи механіки ґрунтів;
 • архітектура будівель і споруд;
 • будівельна техніка;
 • технологія будівельного виробництва;
 • зведення і монтаж будівель і споруд;
 • організація та економіка будівництва;
 • водопостачання і водовідведення;
 • геодезична практика;
 • технологічна практика будівництва;
 • будівельні конструкції;
 • планування міст і транспорт;
 • металеві конструкції;
 • основи і фундаменти;
 • залізобетонні та кам'яні конструкції;
 • експлуатація будівель і споруд;
 • виробнича база будівництва;
 • електротехніка в будівництві;
 • конструкції з деревини та пластмас;
 • управління будівництвом;
 • теплогазопостачання і вентиляція.
Архітектура та містобудування
 • архітектурне проектування;
 • рисунок, живопис, скульптура;
 • матеріалознавство;
 • конструкції будівель і споруд;
 • архітектурні конструкції;
 • нарисна геометрія;
 • інженерне обладнання будівель і споруд;
 • інженерне обладнання території і транспорт;
 • технологія будівництва;
 • економіка архітектурного проектування;
 • історія архітектури і містобудування;
 • історія мистецтв: образотворче, декоративне, дизайн;
 • теорія архітектури і архітектурного проектування;
 • композиція і архітектурна композиція;
 • обмірювально-геодезична практика;
 • художня практика;
 • технологічна практика;
 • проектна практика.

Наукова робота

Колектив кафедри бере участь у виконанні науково-дослідної теми «Модель сімейного гуртожитку:аналіз сучасних тенденцій» (зареєстрована в УкрІНТЕІ, реєстраційний №0116U005371).

Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових дослідженнях наступних напрямків:

 • фізико-хімічні основи технології бетонів з високими експлуатаційними властивостями;
 • відновлення і підвищення несучої здатності конструкцій споруд спеціального призначення;
 • методологія законодавчого та нормативного забезпечення в архітектурі та будівництві;
 • технічне регулювання у будівельній галузі;
 • розробка та оцінка будівельно-технічних властивостей нових будівельних сумішей;
 • підготовка матеріалів та розробка Державних будівельних норм і стандартів;
 • принципи застосування новітніх будівельних матеріалів в опоряджувальних роботах;
 • застосування комп'ютерних технологій в будівництві;
 • сучасна теорія автоматичного управління, цифрові та оптимальні системи;
 • ландшафтний дизайн;
 • проблематика армованого залізобетону;
 • технічне обстеження та нагляд за безпечною експлуатацією будівель;
 • проектування і розрахунок будівельних конструкцій;
 • реконструкція будівель і споруд;
 • підсилення будівельних конструкцій та основ фундаментів;
 • вивчення коливань та захисту від зовнішніх збуджень будівельних конструкцій;
 • методологія наукового пізнання.

Результати наукових досліджень викладачів знаходять своє відображення в наукових публікаціях і навчально-методичних працях.

На кафедрі працює науково-дослідний гурток – Студія будівельного мистецтва та архітектурної науки за професійним спрямуванням.


Викладачі й студенти Факультету – активні учасники міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових і науково-практичних конференцій, круглих столів та майстер-класів:

Електронний доступ до періодичних фахових видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Навчання студентів на кафедрі здійснюється за кредитно-модульною системою. Усі дисципліни, які викладаються на кафедрі, забезпечені якісною навчально-методичною документацією власної розробки, що значно допомагає студентам в оволодінні знаннями на сучасному науково-технічному рівні. Зокрема, на кафедрі підготовлені науково-методичні розробки, які дозволяють студентам якісно підготувати, виконати та захистити Індивідуальні науково-дослідні завдання і курсові проекти та роботи, що передбачені навчальними планами підготовки.

Робочими мовами, як у всьому університеті є українська та англійська.


Студенти проходять практичну підготовку

на спеціалізованих підприємствах, у вітчизняних компаніях і фірмах різних форм власності, які застосовують новітні технології в проектуванні, будівництві та експлуатації будівель і споруд, проектних організаціях.

Безперечною перевагою практичної підготовки для студентів кафедри в сучасних економічних умовах є те, що Київський міжнародний університет активно будується і студенти можуть взяти безпосередню участь у створенні матеріально-технічної бази Київського міжнародного університету, зокрема у проектуванні, і будівництві розрахунках реальних будівельних конструкцій

Область професійної діяльності фахівців включає інженерні вишукування, проектування, зведення, експлуатацію, оцінку та реконструкцію будівель і споруд; інженерне забезпечення та обладнання будівельних об'єктів і міських територій; застосування технологій для будівництва і виробництва будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.

Кафедра є активним учасником програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», в рамках якої проведені фестиваль майбутніх архітекторів «Архітектурна феєрія», майстер-клас Archi-modelling, тиждень факультету, в яких брали участь учні ліцею КиМУ, майстер-клас «Сучасні тенденції розвитку будівельної галузі» для учнів 11 класів шкіл Київської області.