Кафедра будівництва та архітектури

Кафедра будівництва та архітектури є структурним підрозділом факультету будівництва та архітектури, яка забезпечує підготовку фахівців у галузі будівництва, архітектури та містобудування. Колектив кафедри здійснює постійний моніторинг освітніх програм з метою оновлення освітніх компонент професійної підготовки, що розвивають ключові компетентності, інтелектуальні й академічні навички майбутніх фахівців у галузі будівництва та архітектори, відображають вимоги суспільства та ринку праці. До перегляду освітніх програм долучаються стейколдери.

Науково-педагогічний склад кафедри – це висококваліфіковані фахівці, серед яких:

 • професор Городецький О.С. д-р.техн.наук (Наукові інтереси – ВІМ-технології, консалтинг моделювання архітектурно-конструктивних схем будівель та споруд)
 • професор Буравченко С.Г. – канд.арх. (Наукові інтереси – ВІМ-технології, сертифікація архітектурно-містобудівної діяльності, філософія архітектури, прикладні методи наукових досліджень в архітектурі та містобудуванні)
 • доцент Чемакіна О.В. канд.арх. (Наукові інтереси – реабілітація порушеного міського середовища, візуальні засоби в дизайні середовища, містобудування)
 • доцент Тимкович Г.І. канд.техн.наук (Наукові інтереси – геометричне та комп’ютерне моделювання: енергозбереження, екологія, дизайн, сучасні проблеми моделювання)
 • доцент Тимошенко М.М. – канд.арх. (Наукові інтереси – містобудування та ландшафтна архітектура, урбаністика, дизайн архітектурного середовища, пам`яткоохоронні дослідженння)
 • доцент Русаков І.О. канд.техн.наук (Наукові інтереси – інноваційні напрями в дизайні інтер’єру, теорія та практика дизайну)
 • доцент Русевич Т.В. – канд.арх. (Наукові інтереси – реконструкція і нове будівництво в історичному середовищі, просторовий розвиток територій)
 • доцент Павлюк В.В. – канд.техн.наук (Наукові інтереси – ресурсоекономні матеріали, особливості виробництва будівельних конструкцій з бетону)
 • доцент Войко Н.Ю. – канд.арх. (Наукові інтереси – містобудування та територіальне планування, проблеми архітектури та містобудування)
 • доцент Грабовчак В.В. – канд.техн.наук (Наукові інтереси – розробка енергоефективних будівельних матеріалів та виробів)
 • доцент Діб М.З. – канд.арх, архітектор (Наукові інтереси – екологізація і енергоефективність архітектурно-містобудівних рішень)
 • ст. викладач Бойко О.Л. (Наукові інтереси – сучасні геоінформаційні системи на основі ARCGIS)
 • ст. викладач Бут Н.К. (Наукові інтереси – реставрація та реконструкція об’єктів та містобудування, енергозбереження в будівництві, екологія міського середовища, дизайн в архітектурі)
 • ст. викладач Матющенко Н.В. (Наукові інтереси – геометричне моделювання, екодизайн)
 • ст. викладач Нещадим В.О. (Наукові інтереси – 3D сканування, ВІМ технології, реконструкція та реставрація, архітектурне проектування)
 • ст. викладач Хлюпін О.А. (Наукові інтереси – Сучасні проблеми архітектури та містобудування, територіальне планування)
 • викладач Бутик М. В. (Наукові інтереси – енергозберігаюча архітектура, екодизайн, архітектурно-просторова організація аеровокзалів та аеропортів)
 • викладач Вірченко С.П. (Наукові інтереси – особливості застосування типології будівель в сучасних умовах, архітектурне матеріалознавство)
 • викладач Колле Г.Г. (Наукові інтереси – сучасні конструкційні матеріали та нормативне забезпечення України, технології будівництва)
 • викладач Позняк С.В. (Наукові інтереси – видавниче ілюстрування, сувенірна ландшафтна картографія, ілюстрування коміксів, комп’ютерний та художній дизайн)
 • викладач Правдохіна Ю.В. (Наукові інтереси – кольорознавство , художні техніки, графіка, гризаль)
 • викладач Шуваєва-Нечипорук О.Ю. (Наукові інтереси – альтернативна енергетика в будівництві та архітектурі, енергоаудит, енергозбереження, енергоефективне підвищення ефективності роботи інженерних систем та обладнань)

Освітня діяльність

Освітня діяльність кафедри пов’язана з підготовкою фахівців за освітніми програмами:

Професійна та практична підготовка

Будівництво та цивільна інженерія
 • Фізика та будівельна фізика
 • Технічна механіка рідини і газу
 • Інженерна геологія, основи і фундаменти
 • Теоретична механіка
 • Вступ до будівельної справи
 • Опір матеріалів
 • Будівельна механіка
 • Архітектурно-будівельне матеріалознавство
 • Інженерна та тривімірна компютерна графіка у будівництві і архітектурі
 • Метрологія і стандартизація
 • Інженерна геодезія
 • Інженерне обладнання будівель
 • Архітектура будівель і споруд
 • Будівельна техніка та виробнича база будівництва
 • Технологія та організація будівництва
 • Архітектура будівель і споруд
 • Планування міст і транспорт
 • Проектування будівельних конструкцій: Металеві конструкції
 • Проектування будівельних конструкцій: Залізобетонні конструкції
 • Проектування будівельних конструкцій: Деревяні конструкції
 • Геозедична практика
 • Технологічна практика
 • Навчально-виробнича практика з організації та проведення будівництва
 • Виробнича практика
 • Випускна кваліфікаційна робота
 • Підсумкова атестація
 • Механіка твердого деформаційного тіла
 • Метали і зварювання в будівництві
 • Екологізація та енергоефективність
 • Реконструкція будівель та споруд
 • Електротехніка в будівництві
 • Вогнестійкість будівель і споруд
 • САПР (програмне забезпечення ALLplan) в архітектурі і будівництві
 • Конструкції будівель та споруд
 • Основи системного аналізу
 • Основи ВІМ-технологій в проектуванні
 • Політологія
 • Соціологія міста
 • Менеджмент і організація будівництва
 • Експлуатація будівель та споруд
 • САПР конструкцій будівель і споруд
 • Зведення і монтаж будівель і споруд
 • Технічна експлуатація та ремонт будівель і споруд
 • Інженерне обладнання території і транспорт
 • Основи теорії пружності та пластичності
 • Системи автомитизованого проектування у будівництві
 • Комп"ютерні технології проектування обємнопланувальних рішень
 • Теплогазопостачання і вентиляція
 • Водопостачання і водовідведення
 • Чисельні методи в розрахунках будівельних конструкцій
 • САПР конструкцій будівель і споруд
 • Нормативно-правове забезпечення архітектурно-містобудівельної діяльностії
 • Інтелектуальна власність
 • Курсове проектування
Архітектура та містобудування
 • Архітектурно-будівельна фізика
 • Архітектурна інженерна і комп'ютерна графіка
 • Основи комп'ютерного проектування
 • Основи екології та безпека життєдіяльності
 • Нарисна геометрія
 • Основи геодезії
 • Рисунок
 • Живопис
 • Скульптура
 • Архітектурне матеріалознавство
 • Конструкції будівель і споруд
 • Основи теорії споруд
 • Історія архітектури та містобудування
 • Введення в архітектурне проектування
 • Архітектурне проектування
 • Архітектурне проектування багатофункціональних об'єктів
 • Архітектурне проектування з використанням комп'ютерних систем
 • Теоретичні та методичні основи архітектури та містобудування
 • Технологія будівництва
 • Інженерне обладнання будівель і споруд
 • Типологія будівель та споруд
 • Екологізація та енергоефективність
 • Архітектурна композиція
 • Менеджмент і організація будівництва
 • Обмірна та геодезична практика
 • Художньо-ознайомча практика
 • Виробнича практика (Будівельно-технологічна практика)
 • Переддипломна практика
 • Випускна робота (Дипломний проект)
 • Архітектурно-містобудівна спадщина України
 • Основи BIM-технологій в проектуванні
 • Проектування архітектурно-містобудівного середовища
 • Інтер'єр та обладнання
 • Ефективні сучасні матеріали
 • Семантика архітектури
 • Архітектурна евристика
 • Загальна історія урбаністики
 • Синтез візуальних видів мистецтва і архітектури
 • Основи містобудування
 • Основи ландшафтної архітектури
 • Нормативно-правове забезпечення архітектурно-містобудівельної діяльностії
 • Інтелектуальна власність
 • Основи 3D візуалізації архітектурних об'єктів
 • Графоаналітичне моделювання складних архітектурних форм
 • Практикум з архітектурного проектування (сакральна архітектура)
 • Конструктивні рішення в безбар'єрному середовищі
 • Організація будівництва
 • Інженерний благоустрій та транспорт
 • Презентація архітектурного проекту
 • Комп'ютерні техніки в архітектурному проектуванні
 • Основи реконструкції та реставрації будівель і споруд
 • Основи ергономіки
 • Методичні основи архітектурного проектування
 • Основи типологічного аналізу в архітектурі

*Перелік вибіркових освітніх компонентів переглядається щорічно і відображається в робочих навчальних планах.


Науково-дослідна робота

Поєднання навчання і досліджень проходить три рівні:


  І рівень: організаційний – розв'язання студентами простих кейсів, проведення групових мініпроєктів у межах пошукової діяльності, організація роботи гуртків і проблемних груп за фахом; презентації наукових досліджень з метою залучення здобувачів освіти до наукової роботи; апробація результатів студентських наукових досліджень у форматі круглих столів, студентських конференцій (щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій здобувачів освіти і молодих учених (КиМУ)), всеукраїнських наукових конкурсах і олімпіадах; організація та проведення інтелектуальних проєктів, круглих столів, тренінгів, диспутів тощо. Отримані результати відображаються в наукових статтях і тезах. Участь у СНТ здобувачів освіти і молодих учених сприяє самовдосконаленню і самореалізації майбутніх фахівців.
  ІІ рівень: змістовно-методичний – оновлення тематики курсових, кваліфікаційних робіт (проєктів) відповідно до напряму науково-дослідної роботи факультету і кафедри будівництва та архітектури; застосування дослідницько-пошукових методів (індивідуальної та/або групової дослідницької, проєктної, творчої, самостійної роботи); запровадження в межах навчальних дисциплін нових форм організації науково-дослідної діяльності, що формують наукове та критичне мислення.
  ІІІ рівень: інформаційний – проведення методологічних семінарів для НПП, інформаційних занять з метою формування в студентів навичок роботи з наукометричними базами даних; розроблення методичних рекомендацій; використання студентами внутрішніх електронних інформаційних ресурсів Університету під час написання кваліфікаційних і наукових робіт; доповнення навчального портфоліо студента матеріалами, що відображають його наукові здобутки, тощо.

Ефективними видами студентської НДР також є: виконання дослідних завдань під час проходження практик; постійні зустрічі та проведення круглих столів з роботодавцями, провідними фахівцями й експертами галузі тощо.

Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в наукових публікаціях і навчально-методичних працях.


Науково-педагогічні працівники та студенти факультету беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях і круглих столах, лекціях за участі видатних діячів галузі, роботодавців:

Електронний доступ до періодичних фахових видань.


Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків і художніх студій кафедра будівництва та архітектури:

 • науковий гурток «FBAmaket» (керівник – викладачі Бутик М.В. та Нещадим В.О.)
 • науковий гурток «Архітектурна ергономіка» (керівник - доцент Діб М.З)
 • науковий гурток «БУДіАР» (керівник – викладач Колле Г.П.)
 • художня студія «ДАМА» (керівник – викладачі Позняк В.В. та Правдохіна Ю.В.)

Навчання студентів на кафедрі здійснюється за кредитно-модульною системою. Усі навчальні дисципліни, які викладаються викладачами кафедри, забезпечені якісною навчально-методичною документацією власного розроблення, що значно допомагає студентам в оволодінні знаннями на сучасному науково-технічному рівні. Зокрема, підготовлені науково-методичні розробки, які дають змогу студентам якісно підготувати, виконати та захистити індивідуальні науково-дослідні завдання, курсові проєкти і роботи, передбачені навчальними планами підготовки.


Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів ПЗВО «Київський міжнародний університет». Проходження практичної підготовки формує комплекс компетентностей здобувачів вищої освіти, необхідний для подальшої професійної діяльності. Зважаючи на потреби роботодавців, формуються цілі та завдання практичної підготовки, визначається її змістове наповнення.

Бази практики:

 • Державний науково-дослідний інститут ПАТ «ГІПРОцивільпромбуд»
 • Український державний науково-дослідний інститут УкрНДІпроектреставрація»
 • ТОВ «НПК «Місто України»
 • ТОВ «Інститут «Білоцерківцивільпроект»
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІРА-САПР»
 • ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»
 • Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради
 • Архітектурна палата НСАУ
 • ТОВ «Консал плюс Україна»

Кафедра є активним учасником програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», у межах якої проведено фестиваль майбутніх архітекторів Всеукраїнський молодіжний архітектурно-художній онлайн-фестиваль «Золотий перетин - 2020», «Архітектурна феєрія», майстер-клас Archi-modelling, тиждень факультету будівництва та архітектури, майстер-клас «Сучасні тенденції розвитку будівельної галузі», тематичні лекції для учнів закладів загальної середньої освіти.