Кафедра будівництва та архітектури

Завідувач кафедри будівництва та архітектури

Руденко Наталія Миколаївна

Завідувач кафедри, д.т.н., професор
kafedra_bud@kymu.edu.ua

Кафедра будівництва та архітектури створена у 2008 році та здійснює підготовку фахівців ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальностей 191 Архітектура та містобудування та 192 Будівництво та цивільна інженерія за освітньо-професійними програмами:

Науково-педагогічні працівники кафедри – це висококваліфіковані фахівці: д.т.н. Омельяненко М.В., д.т.н. Руденко Н.М., д.т.н. Гібаленко О.М., к.т.н. Пресняков О.Б., к.т.н. Липовий А.У., к.т.н. Тимкович Г.І., к.арх. Русевич Т.В., к.хім.н. Ходикіна М.О., к.е.н. Запєчна Ю.О. та інші.


Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Будівництво та цивільна інженерія
 • вступ до будівельної справи;
 • технічна механіка рідини і газу;
 • опір матеріалів;
 • будівельна механіка;
 • будівельне матеріалознавство;
 • інженерна графіка;
 • метрологія і стандартизація;
 • інженерна геодезія (загальний курс);
 • інженерна геологія і основи механіки ґрунтів;
 • архітектура будівель і споруд;
 • будівельна техніка;
 • технологія будівельного виробництва;
 • зведення і монтаж будівель і споруд;
 • організація та економіка будівництва;
 • водопостачання і водовідведення;
 • геодезична практика;
 • технологічна практика будівництва;
 • будівельні конструкції;
 • планування міст і транспорт;
 • металеві конструкції;
 • основи і фундаменти;
 • залізобетонні та кам'яні конструкції;
 • експлуатація будівель і споруд;
 • виробнича база будівництва;
 • електротехніка в будівництві;
 • конструкції з деревини та пластмас;
 • управління будівництвом;
 • теплогазопостачання і вентиляція.
Архітектура та містобудування
 • архітектурне проектування;
 • рисунок, живопис, скульптура;
 • матеріалознавство;
 • конструкції будівель і споруд;
 • архітектурні конструкції;
 • нарисна геометрія;
 • інженерне обладнання будівель і споруд;
 • інженерне обладнання території і транспорт;
 • технологія будівництва;
 • економіка архітектурного проектування;
 • історія архітектури і містобудування;
 • історія мистецтв: образотворче, декоративне, дизайн;
 • теорія архітектури і архітектурного проектування;
 • композиція і архітектурна композиція;
 • обмірювально-геодезична практика;
 • художня практика;
 • технологічна практика;
 • проектна практика.

Наукова робота

Колектив кафедри бере участь у виконанні науково-дослідної теми «Модель сімейного гуртожитку:аналіз сучасних тенденцій» (зареєстрована в УкрІНТЕІ, реєстраційний №0116U005371).

Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових дослідженнях наступних напрямків:

 • фізико-хімічні основи технології бетонів з високими експлуатаційними властивостями;
 • відновлення і підвищення несучої здатності конструкцій споруд спеціального призначення;
 • методологія законодавчого та нормативного забезпечення в архітектурі та будівництві;
 • технічне регулювання у будівельній галузі;
 • розробка та оцінка будівельно-технічних властивостей нових будівельних сумішей;
 • підготовка матеріалів та розробка Державних будівельних норм і стандартів;
 • принципи застосування новітніх будівельних матеріалів в опоряджувальних роботах;
 • застосування комп'ютерних технологій в будівництві;
 • сучасна теорія автоматичного управління, цифрові та оптимальні системи;
 • ландшафтний дизайн;
 • проблематика армованого залізобетону;
 • технічне обстеження та нагляд за безпечною експлуатацією будівель;
 • проектування і розрахунок будівельних конструкцій;
 • реконструкція будівель і споруд;
 • підсилення будівельних конструкцій та основ фундаментів;
 • вивчення коливань та захисту від зовнішніх збуджень будівельних конструкцій;
 • методологія наукового пізнання.

Результати наукових досліджень викладачів знаходять своє відображення в наукових публікаціях і навчально-методичних працях.

На кафедрі працює науково-дослідний гурток – Студія будівельного мистецтва та архітектурної науки за професійним спрямуванням.


Викладачі й студенти Факультету – активні учасники міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових і науково-практичних конференцій, круглих столів та майстер-класів:

Електронний доступ до періодичних фахових видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Навчання студентів на кафедрі здійснюється за кредитно-модульною системою. Усі дисципліни, які викладаються на кафедрі, забезпечені якісною навчально-методичною документацією власної розробки, що значно допомагає студентам в оволодінні знаннями на сучасному науково-технічному рівні. Зокрема, на кафедрі підготовлені науково-методичні розробки, які дозволяють студентам якісно підготувати, виконати та захистити Індивідуальні науково-дослідні завдання і курсові проекти та роботи, що передбачені навчальними планами підготовки.

Робочими мовами, як у всьому університеті є українська та англійська.


Студенти проходять практичну підготовку

на спеціалізованих підприємствах, у вітчизняних компаніях і фірмах різних форм власності, які застосовують новітні технології в проектуванні, будівництві та експлуатації будівель і споруд, проектних організаціях.

Безперечною перевагою практичної підготовки для студентів кафедри в сучасних економічних умовах є те, що Київський міжнародний університет активно будується і студенти можуть взяти безпосередню участь у створенні матеріально-технічної бази Київського міжнародного університету, зокрема у проектуванні, і будівництві розрахунках реальних будівельних конструкцій

Область професійної діяльності фахівців включає інженерні вишукування, проектування, зведення, експлуатацію, оцінку та реконструкцію будівель і споруд; інженерне забезпечення та обладнання будівельних об'єктів і міських територій; застосування технологій для будівництва і виробництва будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.

Кафедра є активним учасником програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», в рамках якої проведені фестиваль майбутніх архітекторів «Архітектурна феєрія», майстер-клас Archi-modelling, тиждень факультету, в яких брали участь учні ліцею КиМУ, майстер-клас «Сучасні тенденції розвитку будівельної галузі» для учнів 11 класів шкіл Київської області.