Кафедра будівництва та архітектури

Факультет будівництва і архітектури забезпечує освітній процес для формування і розвитку програмних компетентностей майбутніх фахівців в галузі будівництва і архітектури, що надає змогу оволодіти основними знаннями, вміннями, навичками, необхідними для подальшого навчання та подальшої професійної діяльності у сфері будівництва, архітектурного проєктування будівель і споруд, планування міст і формування архітектурного середовища життєдіяльності.

Науково-педагогічні працівники кафедри – це висококваліфіковані фахівці: професор Омельяненко М.В. - д-р техн.наук; доцент Тимкович Г.І. - канд.техн.наук; доцент Русаков І.О. - канд.техн.наук; Омельяненко М.В. - канд.архіт.наук, доцент Обухов А.В. - канд.техн.наук; доцент Войко Н.Ю. - канд. архіт.; доцент Русевич Т.В. - канд. архіт.; старший викладач - Бут Н.К.; викладачі - Ріпа О.М., Вірченко С.П., Шуваєва-Нечипорук О.Ю., Колле Г.Г. та інші.


Освітній процес

Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Будівництво та цивільна інженерія
 • вступ до будівельної справи
 • технічна механіка рідини і газу
 • опір матеріалів
 • будівельна механіка
 • будівельне матеріалознавство
 • інженерна графіка
 • метрологія і стандартизація
 • інженерна геодезія (загальний курс)
 • інженерна геологія і основи механіки ґрунтів
 • архітектура будівель і споруд
 • будівельна техніка
 • технологія будівельного виробництва
 • зведення і монтаж будівель і споруд
 • організація та економіка будівництва
 • водопостачання і водовідведення
 • геодезична практика
 • технологічна практика будівництва
 • будівельні конструкції
 • планування міст і транспорт
 • металеві конструкції
 • основи і фундаменти
 • залізобетонні та кам'яні конструкції
 • експлуатація будівель і споруд
 • виробнича база будівництва
 • електротехніка в будівництві
 • конструкції з деревини та пластмас
 • управління будівництвом
 • теплогазопостачання і вентиляція
Архітектура та містобудування
 • архітектурне проектування
 • рисунок, живопис, скульптура
 • архітектурне матеріалознавство
 • конструкції будівель і споруд
 • архітектурні конструкції
 • нарисна геометрія
 • інженерне обладнання будівель і споруд
 • інженерне обладнання території і транспорт
 • технологія будівництва
 • економіка архітектурного проектування
 • історія архітектури і містобудування
 • історія мистецтв: образотворче, декоративне, дизайн
 • теорія архітектури
 • композиція і архітектурна композиція
 • архітектурне проектування та макетування
 • основи теорії споруд
 • основи геодезії
 • основи реконструкції та реставрації будівель і споруд
 • естетика архітектури
 • графічні техніки в архітектурному проектуванні

Науково-дослідна робота

Колектив кафедри бере участь у виконанні науково-дослідної теми «Модель сімейного гуртожитку: аналіз сучасних тенденцій» (зареєстрована в УкрІНТЕІ, реєстраційний №0116U005371).

Викладачі кафедри проводять наукові дослідження з таких напрямів:

 • відновлення і підвищення несучої здатності конструкцій споруд спеціального призначення
 • методологія законодавчого та нормативного забезпечення в архітектурі та будівництві
 • технічне регулювання у будівельній галузі
 • підготовка матеріалів та розроблення Державних будівельних норм і стандартів
 • принципи застосування новітніх будівельних матеріалів в опоряджувальних роботах
 • застосування комп'ютерних технологій в будівництві
 • сучасна теорія автоматичного управління, цифрові та оптимальні системи
 • ландшафтний дизайн
 • технічне обстеження та нагляд за безпечною експлуатацією будівель
 • проектування і розрахунок будівельних конструкцій
 • реконструкція будівель і споруд
 • підсилення будівельних конструкцій та основ фундаментів
 • вивчення коливань та захисту від зовнішніх збуджень будівельних конструкцій
 • методологія наукового пізнання

Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються у наукових публікаціях і навчально-методичних працях.

На кафедрі працює науково-дослідний гурток «Студія будівельного мистецтва та архітектурної науки за професійним спрямуванням».


Науково-педагогічні працівники та студенти факультету беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях та круглих столах за участі видатних діячів галузі, роботодавців:

Електронний доступ до періодичних фахових видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Навчання студентів на кафедрі здійснюється за кредитно-модульною системою. Всі навчальні дисципліни, які викладаються викладачами кафедри, забезпечені якісною навчально-методичною документацією власного розроблення, що значно допомагає студентам в оволодінні знаннями на сучасному науково-технічному рівні. Зокрема, підготовлені науково-методичні розробки, які дають змогу студентам якісно підготувати, виконати та захистити Індивідуальні науково-дослідні завдання, курсові проекти та роботи, передбачені навчальними планами підготовки.


Студенти проходять практичну підготовку в:

 • Державному науково-дослідному інститутіу ПАТ «ГІПРОцивільпромбуд»
 • Українськомуго державному науково-дослідному інституті УкрНДІпроектреставрація
 • ТОВ «НПК «Місто України»
 • ТОВ «Інститут «Білоцерківцивільпроект»
 • ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «УкрНДПІцивільбуд»
 • Національному заповіднику «Софія Київська»

на спеціалізованих підприємствах, в українських компаніях і фірмах різних форм власності, які застосовують новітні технології в проектуванні, будівництві та експлуатації будівель і споруд, проектних організаціях.

Безперечною перевагою практичної підготовки студентів факультету в сучасних економічних умовах є те, що Київський міжнародний університет активно будується, і студенти беруть безпосередню участь у створенні його матеріально-технічної бази, зокрема у проектуванні, будівництві та розрахунках реальних будівельних конструкцій.

Сфера професійної діяльності фахівців охоплює інженерні вишукування, проектування, зведення, експлуатацію, оцінку та реконструкцію будівель і споруд; інженерне забезпечення та обладнання будівельних об'єктів і міських територій; застосування технологій для будівництва і виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

Кафедра є активним учасником програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», в межах якої проведено фестиваль майбутніх архітекторів «Архітектурна феєрія», майстер-клас Archi-modelling, тиждень факультету, в яких брали участь учні ліцею КиМУ, майстер-клас «Сучасні тенденції розвитку будівельної галузі» для учнів 11 класів закладів середньої освіти Київської області.

17 10/2020
10:00
Зустріч
11 03/2020
11:40
Зустріч