Кафедра будівництва та архітектури

Факультет будівництва і архітектури забезпечує освітній процес для формування і розвитку програмних компетентностей майбутніх фахівців в галузі будівництва і архітектури, що надає змогу оволодіти основними знаннями, вміннями, навичками, необхідними для подальшого навчання та подальшої професійної діяльності у сфері будівництва, архітектурного проєктування будівель і споруд, планування міст і формування архітектурного середовища життєдіяльності.

Науково-педагогічні працівники кафедри – це висококваліфіковані фахівці: доцент Тимкович Г.І. - канд.техн.наук; доцент Русаков І.О. - канд.техн.наук; Грабовчак В.В. - канд.техн.наук; доцент Павлюк В.В. - канд.техн.наук; Хлюпін О.А. - канд.техн.наук; доцент Войко Н.Ю. - канд. архіт.; Русевич Т.В. - канд. архіт.; доцент Діб М.З. - канд. архіт.; старший викладач - Бут Н.К.; викладачі - Бутик М.В., Бойко О.Л., Ріпа О.М., Позняк С.В., Матюшенко Н.В., Нещадим В.О., Вірченко С.П., Шуваєва-Нечипорук О.Ю., Колле Г.Г. та інші.


Освітній процес

Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Будівництво та цивільна інженерія
 • вступ до будівельної справи
 • технічна механіка рідини і газу
 • опір матеріалів
 • будівельна механіка
 • будівельне матеріалознавство
 • інженерна графіка
 • метрологія і стандартизація
 • інженерна геодезія (загальний курс)
 • інженерна геологія і основи механіки ґрунтів
 • архітектура будівель і споруд
 • будівельна техніка
 • технологія будівельного виробництва
 • зведення і монтаж будівель і споруд
 • організація та економіка будівництва
 • водопостачання і водовідведення
 • геодезична практика
 • технологічна практика будівництва
 • будівельні конструкції
 • планування міст і транспорт
 • металеві конструкції
 • основи і фундаменти
 • залізобетонні та кам'яні конструкції
 • експлуатація будівель і споруд
 • виробнича база будівництва
 • електротехніка в будівництві
 • конструкції з деревини та пластмас
 • управління будівництвом
 • теплогазопостачання і вентиляція
Архітектура та містобудування
 • будівельна фізика
 • архітектурна інженерна і компютерна графіка
 • нарисна геометрія
 • основи геодезії
 • рисунок
 • живопис
 • скульптура
 • архітектурне матеріалознавство
 • конструкції будівель і споруд
 • історія архітектури та містобудування
 • введення в архітектурне проектування
 • архітектурне проектування
 • архітектурне проектування та макетування
 • теорія архітектури
 • технологія будівництва
 • інженерне обладнання будівель і споруд
 • архітектурні конструкції
 • інформаційні технології в архітектурі
 • екологізація та енергоефективність
 • композиція та архітектурна композиція
 • обмірна та геозедична практика
 • історія мистецтв: образотворче, декоративне, дизайн
 • естетика архітектури
 • комп'ютерне моделювання архітектурних об'єктів
 • теорія та практика архітектурної візуалізації
 • семантика архітектури
 • архітектурна евристика
 • практичні основи архітектурного проектування об'єктів міста
 • основи містобудування
 • основи типологічного аналізу в архітектурі
 • основи ландшафтної архітектури
 • інтер'єр та обладнання
 • ефективні сучасні матеріали
 • нормативно-правове забезпечення архітектурно-містобудівельної діяльностії
 • конструктивні рішення в безбар'єрному середовищі
 • основи теорії споруд
 • організація будівництва
 • соціологія міста
 • інженерне обладнання території і транспорт
 • дизайн міського середовища
 • графічні техніки в архітектурному проектуванні
 • основи реконструкції та реставрації будівель і споруд
 • основи ергономіки
 • методичні основи архітектурного проектування
 • синтез візуальних видів мистецтв і архітектури

Науково-дослідна робота

Колектив кафедри бере участь у виконанні науково-дослідної теми «Модель сімейного гуртожитку: аналіз сучасних тенденцій» (зареєстрована в УкрІНТЕІ, реєстраційний №0116U005371).

Викладачі кафедри проводять наукові дослідження з таких напрямів:

 • відновлення і підвищення несучої здатності конструкцій споруд спеціального призначення
 • методологія законодавчого та нормативного забезпечення в архітектурі та будівництві
 • технічне регулювання у будівельній галузі
 • підготовка матеріалів та розроблення Державних будівельних норм і стандартів
 • принципи застосування новітніх будівельних матеріалів в опоряджувальних роботах
 • застосування комп'ютерних технологій в будівництві
 • сучасна теорія автоматичного управління, цифрові та оптимальні системи
 • ландшафтний дизайн
 • технічне обстеження та нагляд за безпечною експлуатацією будівель
 • проектування і розрахунок будівельних конструкцій
 • реконструкція будівель і споруд
 • підсилення будівельних конструкцій та основ фундаментів
 • вивчення коливань та захисту від зовнішніх збуджень будівельних конструкцій
 • методологія наукового пізнання

Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються у наукових публікаціях і навчально-методичних працях.

На кафедрі працює науково-дослідний гурток «Студія будівельного мистецтва та архітектурної науки».


Науково-педагогічні працівники та студенти факультету беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях та круглих столах, лекціях за участі видатних діячів галузі, роботодавців:

Електронний доступ до періодичних фахових видань.

Навчання студентів на кафедрі здійснюється за кредитно-модульною системою. Всі навчальні дисципліни, які викладаються викладачами кафедри, забезпечені якісною навчально-методичною документацією власного розроблення, що значно допомагає студентам в оволодінні знаннями на сучасному науково-технічному рівні. Зокрема, підготовлені науково-методичні розробки, які дають змогу студентам якісно підготувати, виконати та захистити Індивідуальні науково-дослідні завдання, курсові проекти та роботи, передбачені навчальними планами підготовки.


Студенти проходять практичну підготовку в:

 • Державному науково-дослідному інститутіу ПАТ «ГІПРОцивільпромбуд»
 • Українськомуго державному науково-дослідному інституті УкрНДІпроектреставрація
 • ТОВ «НПК «Місто України»
 • ТОВ «Інститут «Білоцерківцивільпроект»
 • ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «УкрНДПІцивільбуд»
 • Національному заповіднику «Софія Київська»

на спеціалізованих підприємствах, в українських компаніях і фірмах різних форм власності, які застосовують новітні технології в проектуванні, будівництві та експлуатації будівель і споруд, проектних організаціях.

Безперечною перевагою практичної підготовки студентів факультету в сучасних економічних умовах є те, що Київський міжнародний університет активно будується, і студенти беруть безпосередню участь у створенні його матеріально-технічної бази, зокрема у проектуванні, будівництві та розрахунках реальних будівельних конструкцій.

Сфера професійної діяльності фахівців охоплює інженерні вишукування, проектування, зведення, експлуатацію, оцінку та реконструкцію будівель і споруд; інженерне забезпечення та обладнання будівельних об'єктів і міських територій; застосування технологій для будівництва і виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

Кафедра є активним учасником програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», в межах якої проведено фестиваль майбутніх архітекторів Всеукраїнський молодіжний архітектурно-художній онлайн-фестиваль «Золотий перетин - 2020», «Архітектурна феєрія», майстер-клас Archi-modelling, тиждень факультету, в яких брали участь учні ліцею КиМУ, майстер-клас «Сучасні тенденції розвитку будівельної галузі» для учнів 11 класів закладів середньої освіти Київської області.