Нормативна база

Статут ПЗВО “Київський міжнародний університет"Положення про ПЗВО “Київський міжнародний університет"План роботи Київського міжнародного університету на 2022–2023 навчальний рікПоложення про Відокремлений структурний підрозділ ПЗВО «Київський міжнародний університет» - «Фаховий коледж Київського міжнародного університету»Типове положення про циклову комісію у ВСП ПЗВО «Київський міжнародний університет» - «Фаховий коледж Київського міжнародного університету»Стратегія розвитку Університету на 2019-2025 рокиПоложення про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які можуть надаватися ПЗВО “Київський міжнародний університет"Правила внутрішнього розпорядку в ПЗВО “Київський міжнародний університет"Положення про вищий колегіальний орган громадського самоврядування ПЗВО “Київський міжнародний університет"Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних працівників Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» та укладання з ними трудових договорів (контрактів)Положення про студентський гуртожиток ПЗВО “Київський міжнародний університет"Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку ПЗВО “Київський міжнародний університет"Програма міжнародного співробітництва Київського міжнародного університетуПоложення про підготовку іноземних громадян у ПЗВО «Київський міжнародний університет»Порядок реєстрації іноземних студентів ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про нострифікацію дипломів у ПЗВО “Київський міжнародний університет"Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка, академічних довідок та студентських квитків у ПЗВО "Київський міжнародний університет"Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про стейкхолдерів освітніх програмПоложення про порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування на території ПЗВО "Київський міжнародний університет"Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в ПЗВО "Київський міжнародний університет"Положення про надання знижок в оплаті навчання у ПЗВО "Київський міжнародний університет" на 2022-2023 навчальний рікПоложення про преміювання за професійну та наукову активність науково-педагогічних і педагогічних працівників ПЗВО "Київський міжнародний університет"Положення про процедуру запобігання, попередження та врегулювання ситуацій, пов’язаних із дискримінацією та сексуальними домаганнями в ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про вирішення конфліктних ситуацій у ПЗВО «Київський міжнародний університет»Антикорупційна програмаПоложення про академічну свободу учасників освітнього процесу в ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про протидію булінгу (цькуванню) у Київському міжнародному університетіПоложення про порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування на території ПЗВО «Київський міжнародний університет»
Положення про організацію освітнього процесу у ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Київському міжнародному університетіПоложення про систему забезпечення якості освіти у ВСП ПЗВО «Київський міжнародний університет» - «Фаховий коледж Київського міжнародного університету»Положення про рейтингову систему оцінювання набутих студентом знань та вмінь у Київському міжнародному університетіПоложення про порядок перезарахування результатів навчання (освітніх компонентів) у ПЗВО "Київський міжнародний університет"Положення про проектну групу та групу забезпечення спеціальності (освітньої програми)Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутого у формі неформальної освітиПоложення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у ПЗВО «Київський міжнародний університет» а також надання їм академічної відпусткиПоложення про порядок проведення практичної підготовки студентів ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ПЗВО «Київський міжнародний університет»Кодекс академічної доброчесності в ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ПЗВО "Київський міжнародний університет"Положення про анкетування в ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін у Київському міжнародному університетіКонцепція іншомовної професійно-орієнтованої підготовки студентів навчально-наукового медичного інституту, стоматологічного факультету, фармацевтичного факультетуПоложення про заочну форму навчанняПоложення про апеляцію результатів підсумкового контролюПоложення про робочу програму навчальної дисципліниПоложення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліниПоложення про силабусМетодичні рекомендації щодо розробки освітніх програм у КиМУМетодичні рекомендації щодо розроблення Освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти ФПО Тимчасовий порядок організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії та підсумкової атестації в дистанційному режиміРозрахунок обсягу та розподілу навчальної, методичної, наукової та організаціної роботи у Київському міжнародному університетіМетодичні рекомендації щодо розробки, структури та змісту навчального плану підготовки здобувачів вищої освітиМетодичні рекомендації щодо розробки, структури та змісту навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої освітиМетодичні рекомендації до складання індивідуального навчального плану здобувача фахової передвищої освіти у ВСП ПЗВО "Київський міжнародний університет" - "Коледж Київського міжнародного університету"Положення про організацію фізичного виховання й масового спорту в ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про робочі проєктні групи та групи забезпечення у ПЗВО «Київський міжнародний університет»
Типове положення про навчально-науковий інститут (факультет)Типове положення про кафедруПоложення про відділ аспірантури ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про відокремлений структурний підрозділ Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» – «Університетська клініка»Департамент ліцензування та акредитації Положення про департамент ліцензування та акредитаціїВідділ забезпечення якості вищої освітиПоложення про відділ по роботі зі студентамиПоложення про центр доуніверситетської підготовкиПоложення про підготовче відділення для іноземних громадян в ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про відділ по роботі з іноземними студентамиПоложення про юридичний відділ ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про відділ кадрів ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про фінансовий відділ ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про Центр міжнародних та громадських зв'язків ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про діяльність Центру міжнародної академічної мобільності ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про консультативно-інформаційний центр ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про психологічну службу у ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про бібліотеку ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про Інституційний репозиторій Київського міжнародного університетуПоложення про Асоціацію випускників
Положення про науково-методичну радуКодекс академічної доброчесності в ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про комісію з академічної доброчесності, етики та управління конфліктамиПоложення про групу сприяння академічній доброчесностіКодекс корпоративної культури в ПЗВО «Київський міжнародний університет»Анкета щодо розуміння науково-педагогічними, педагогічними, іншими працівниками політики академічної доброчесності, яка проводиться в УніверситетіПоложення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про атестацію здобувачів третього рівня вищої освіти у Приватному закладі вищої освіти «Київський міжнародний університет»Порядок присвоєння вчених звань професора та доцента науково-педагогічним працівникам Київського міжнародного університетуПоложення про присвоєння вчених звань професора і доцента Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет»Положення про нострифікацію атестатів/дипломів доктора філософії у ПЗВО «Київський міжнародний університет»Інструкція з проведення нострифікації у ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про наукові виданняПоложення про порядок надання навчальній літературі грифу університетуІнструкція про проведення системи перевірки академічних текстівПоложення про протидію академічному плагіатуМетодичні рекомендації щодо виконання і захисту курсових робітМетодичні рекомендації щодо виконання і захисту випускних кваліфікаційних робітМетодичні рекомендації щодо виконання і захисту магістерських робітПоложення про Наукове товариство здобувачів освіти і молодих ученихПоложення про студентський науковий гурток та проблемні групиПоложення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників Університету