Нормативна база

Статут ПЗВО “Київський міжнародний університет Положення про ПЗВО “Київський міжнародний університет План роботи Київського Міжнародного Університету на 2021–2022 навчальний рік Положення про відокремлений структурний підрозділ ПЗВО «Київський міжнародний університет» - «Коледж Київського міжнародного університету» Типове положення про циклову комісію у "Фаховому коледжі Київського Міжнародного Університету" Стратегія розвитку університету на 2019-2025 роки Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг КиМУ Правила внутрішнього розпорядку Положення про вищий колегіальний орган громадського самоврядування Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних працівників приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» та укладання з ними трудових договорів (контрактів) Положення про студентський гуртожиток Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку Програма міжнародного співробітництва Київського міжнародного університету Положення про підготовку іноземних громадян в ПЗВО «Київський міжнародний університет» Порядок реєстрації іноземних студентів Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» Положення про нострифікацію дипломів у ПЗВО «КиМУ» Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка, академічних довідок та студентських квитків у ПЗВО "Київський міжнародний університет" Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ПЗВО «Київський міжнародний університет» Положення про стейкхолдерів освітніх програм Положення про порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування на території ПЗВО "Київський міжнародний університет" для осіб з особливими потребами Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в ПЗВО "Київський міжнародний університет" Положення про надання знижок в оплаті навчання Положення про преміювання за наукову активність науково-педагогічних і педагогічних працівників Положення про процедуру запобігання, попередження та врегулювання ситуацій, пов’язаних із дискримінацією та сексуальними домаганнями в ПЗВО «Київський міжнародний університет» Положення про вирішення конфліктних ситуацій у ПЗВО «Київський міжнародний університет» Антикорупційна програма Положення про академічну свободу учасників освітнього процесу в ПЗВО «Київський міжнародний університет» Положення про протидію булінгу (цькуванню) у Київському Міжнародному Університеті Положення про порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування на території Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет»
Положення про організацію освітнього процесу у ПЗВО «Київський міжнародний університет» Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ПЗВО «Київський міжнародний університет» Положення про систему забезпечення якості освіти у відокремленому структурному підрозділі ПЗВО «Київський міжнародний університет» - «Коледж Київського міжнародного університету» Положення про рейтингову систему оцінювання набутих студентом знань та вмінь у Київському міжнародному університеті Положення про порядок перезарахування результатів навчання у ПЗВО "Київському міжнародному університеті" Положення про проектну групу та групу забезпечення спеціальності (освітньої програми) Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутого у формі неформальної освіти Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у ПЗВО «Київський міжнародний університет» Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів Київського міжнародного університету Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти Кодекс академічної доброчесності в ПЗВО «Київський міжнародний університет» Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ПЗВО "Київський міжнародний університет" Положення про анкетування в ПЗВО «Київський міжнародний університет» Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ПЗВО «Київський міжнародний університет» Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін у Київському міжнародному університеті Концепція іншомовної професійно-орієнтованої підготовки студентів навчально-наукового медичного інституту, стоматологічного факультету, фармацевтичного факультету Положення про заочну форму навчання Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю Положення про робочу програму навчальної дисципліни Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліниПоложення про силабусМетодичні рекомендації щодо розробки освітніх програм у КиМУ Методичні рекомендації щодо розроблення Освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти ФПО Тимчасовий порядок організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії та підсумкової атестації в дистанційному режимі Розрахунок обсягу та розподілу навчальної, методичної, наукової та організаціної роботи у Київському міжнародному університеті Методичні рекомендації щодо розробки, структури та змісту навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти Методичні рекомендації щодо розробки, структури та змісту навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої освіти Методичні рекомендації до складання індивідуального навчального плану здобувача фахової передвищої освіти у ВСП ПЗВО "Київський міжнародний університет" - "Коледж Київського міжнародного університету" Положення про організацію фізичного виховання й масового спорту в ПЗВО «Київський міжнародний університет» Положення про робочі проєктні групи та групи забезпечення у ПЗВО «Київський міжнародний університет»
Типове положення про навчально-науковий інститут (факультет)Типове положення про кафедруПоложення про відділ аспірантури ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про відокремлений структурний підрозділ Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» – «Університетська клініка»Департамент ліцензування та акредитації Положення про департамент ліцензування та акредитаціїВідділ забезпечення якості вищої освітиПоложення про відділ по роботі зі студентамиПоложення про центр доуніверситетської підготовкиПоложення про підготовче відділення для іноземних громадян в ПЗВО «Київський міжнародний університет» Положення про відділ по роботі з іноземними студентами Положення про юридичний відділ ПЗВО «Київський міжнародний університет» Положення про відділ кадрів ПЗВО «Київський міжнародний університет» Положення про фінансовий відділ ПЗВО «Київський міжнародний університет» Положення про Центр міжнародних та громадських зв'язків ПЗВО «Київський міжнародний університет» Положення про діяльність Центру міжнародної академічної мобільності ПЗВО «Київський міжнародний університет» Положення про консультативно-інформаційний центр ПЗВО «Київський міжнародний університет» Положення про психологічну службу у ПЗВО «Київський міжнародний університет» Положення про бібліотеку ПЗВО «Київський міжнародний університет» Положення про Інституційний репозиторій Київського міжнародного університету Положення про Асоціацію випускників
Положення про науково-методичну раду Кодекс академічної доброчесності в ПЗВО «Київський міжнародний університет» Положення про комісію з академічної доброчесності, етики та управління конфліктами Положення про групу сприяння академічній доброчесності Кодекс корпоративної культури в ПЗВО «Київський міжнародний університет» Анкета щодо розуміння науково-педагогічними, педагогічними, іншими працівниками політики академічної доброчесності, яка проводиться в Університеті Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ПЗВО «Київський міжнародний університет» Положення про атестацію здобувачів третього рівня вищої освіти у Приватному закладі вищої освіти «Київський міжнародний університет» Порядок присвоєння вчених звань професора та доцента науково-педагогічним працівникам Київського міжнародного університету Положення про присвоєння вчених звань професора і доцента Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» Положення про нострифікацію атестатів/дипломів доктора філософії у ПЗВО «Київський міжнародний університет» Інструкція з проведення нострифікації у ПЗВО «Київський міжнародний університет» Положення про наукові видання Положення про порядок надання навчальній літературі грифу університету Інструкція про проведення системи перевірки академічних текстів Положення про протидію академічному плагіату Методичні рекомендації щодо виконання і захисту курсових робіт Методичні рекомендації щодо виконання і захисту випускних кваліфікаційних робіт Методичні рекомендації щодо виконання і захисту магістерських робіт Положення про Наукове товариство здобувачів освіти і молодих учених Положення про студентський науковий гурток та проблемні групи Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників Університету