Факультет інформаційних технологій

Сініченко Сергій Володимирович

Сініченко Сергій Володимирович

Декан факультету, доцент
institutes@kymu.edu.ua sinichenko.sv@gmail.com
Освітній процес на факультеті забезпечує:

З розвитком інформаційних технологій сучасне суспільство все більше потребує фахівців, компетентних у таких галузях, як: методи побудови й аналізу баз даних і знань, розроблення системного і прикладного програмного забезпечення, методи управління IT-проектами, інструментальні засоби та технології Web-дизайну, мобільні інформаційні технології, машинне навчання і аналіз даних, хмарні технології та мобільні додатки.

Особливістю освітнього процесу на факультеті, окрім якісної сучасної фахової підготовки, є проведення практичних і семінарських занять англійською мовою.

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна діяльність науково-педагогічних працівників факультету здійснюється в межах договору про співпрацю із Інститутом технічної теплофізики НАН України (відділ моніторингу та оптимізації теплофізичних процесів).

Основний напрям наукового дослідження факультету – інформатизація українського суспільства і вирішення науково-технічних проблем забезпечення функціонування складних технічних систем з використанням сучасних інформаційних технологій.

І рівень: організаційний – вирішення студентами простих кейсів, проведення групових мініпроєктів у межах пошукової діяльності та організація роботи гуртків за фахом; презентації наукових досліджень з метою залучення здобувачів освіти до наукової роботи; апробація результатів студентських наукових досліджень у форматі круглих столів, студентських конференцій (щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій здобувачів освіти і молодих учених (КиМУ), Всеукраїнських наукових конкурсах і олімпіадах; організація та проведення практико орієнтованих проєктів, круглих столів, тренінгів, диспутів тощо. Одержані результати знаходять відображення у наукових статтях і тезах (https://kymu.edu.ua/kafedra-komp-yuternikh-nauk/ ). Участь у СНТ здобувачів освіти і молодих учених сприяє самовдосконаленню і самореалізації майбутніх фахівців.

ІІ рівень: змістово-методичний – затвердження основних напрямів наукової діяльності відповідно до теми науково-дослідної роботи факультету інформаційних технологій; здійснення практико-орієнтованих досліджень, пов’язаних із фахом упродовж усього навчання; застосування дослідницько-пошукових методів (індивідуальної та/або групової дослідницької, експериментальної, самостійної роботи); запровадження в межах навчальних дисциплін інноваційних форм організації науково-дослідної діяльності, що формують наукове та критичне мислення.

Науково-дослідна діяльність науково-педагогічних працівників факультету здійснюється в межах договору про співпрацю із Інститутом технічної теплофізики НАН України (відділ моніторингу та оптимізації теплофізичних процесів). Основним напрямом наукового дослідження факультету є інформатизація українського суспільства і вирішення науково-технічних проблем забезпечення функціонування складних технічних систем з використанням сучасних інформаційних технологій. До інтеграції навчання і дослідження залучаються здобувачі вищої освіти ОП «Комп’ютерні науки», виконуючи дослідницько-пошукові роботи у межах НДР факультету інформаційних технологій.

Ефективними формами організації студентської науково-дослідної роботи є:

 • виконання під час проходження практики науково-дослідних практичних завдань;
 • постійні зустрічі, проведення круглих столів з стейкхолдерами, роботодавцями, провідними фахівцями й експертами ІТ-сфери;
 • участь у конференціях, конкурсах, фестивалях.

ІІІ рівень: інформаційний – проведення методологічних семінарів для НПП, інформаційних занять з метою формування у студентів навичок роботи з наукометричними базами даних; розроблення методичних рекомендацій; використання студентами внутрішніх електронних інформаційних ресурсів Університету під час написання доповідей для участі у наукових заходах; доповнення робочого портфоліо студента матеріалами, що відображають його наукові здобутки тощо.

Ефективними видами студентської НДР також є: участь в різного рівня олімпіадах, виконання дослідних завдань під час проходження практик; постійні зустрічі та проведення круглих столів з досвідченими фахівцями галузі тощо, які мають значний досвід практичної діяльності та якісно передають його студентам (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/IT_kaleydoskop.pdf)

Ефективними видами студентської НДР також є: участь в різного рівня олімпіадах, виконання дослідних завдань під час проходження практик; постійні зустрічі та проведення круглих столів з досвідченими фахівцями галузі тощо, які мають значний досвід практичної діяльності та якісно передають його студентам ( kaleydoskop )

Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків і проблемних груп

Наукові гуртки:

 • «Cloud computing» (керівник – доц. Сініченко С.В.)
 • «Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем» (керівники – доц. Зінченко А.Ю.)

Проблемні групи:

 • Сучасний кодинг: мови ІТ-продуктів (керівник – к.т.н. Зінченко А.Ю., викл. Аразмірадова Т.М.)
 • Актуальні проблеми фізики (керівники – викл. Дергач І.В.)
 • Захоплива математика (керівники – викл. Зоря М.В.)


Студенти факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій проходять практичну підготовку, основними базами якої є такі організації, як:

 • кафедра комп’ютерних наук та лабораторія інформаційних технології КиМУ
 • ТОВ «К.Е.Б.»
 • «Перша студія «Девелопмент» м. Київ
 • ТОВ «ІСТ Термінал» м. Київ
 • ТОВ «911 Security» м. Київ
 • ТОВ «911.net» м. Київ+
 • ТОВ «Смарттехнолоджи» м. Київ
 • ТОВ «СЕЛТІНГ-ІІ»
 • ТОВ «Емпаір» м. Київ
 • ТОВ «ІЗЗІ-ГРУП»
 • ТОВ «Консалтинг-Експерт» м. Київ
 • ФОП «Коротенко Артем Олександрович» м. Київ

Науково-педагогічні працівники та студенти факультету є учасниками заходів (наукових конференцій, круглих столів, семінарів тощо) за участю видатних діячів і роботодавців:

 • Методичний семінар «Особливості оцінювання навчальних досягнень студентів в умовах змішаного навчання» 25 листопада 2022 року https://kymu.edu.ua/news/2022/metodychnyy-seminar-osoblyvosti-otsinyuvannya-navchalnykh-dosyagnen-studentiv-v-umovakh-zmishanogo-n/
 • ХХVІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: від ідеї – до реалізації»19-20 травня 2022
  Том1: https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/rozvytok_studentskoyi_nauky_tom_1_05.2022_.pdf
  Том2: https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/rozvytok_studentskoyi_nauky_tom_2_05.2022_.pdf
  Том3: https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/rozvytok_studentskoyi_nauky_tom_3_05.2022_.pdf
 • Онлайн-зустріч стейкхолдерів освітніх програм «Комп’ютерні науки» у Київському міжнародному університеті та Фаховому коледжі КиМУ. 19 листопада 2021 року https://kymu.edu.ua/news/2021/onlayn-zustrich-steykkholderiv-osvitnikh-program-komp-yuterni-nauky-u-kyyivskomu-mizhnarodnomu-unive/
 • Участь викладачів КиМУ в ZOOM-конференції на тему: «Державна політика цифрового розвитку. Електронне урядування» 19 жовтня 2021 https://kymu.edu.ua/news/2021/uchast-vykladachiv-kymu-v-zoom-konferentsiyi-na-temu-derzhavna-polityka-tsyfrovogo-rozvytku-elektron/
 • Участь студентів КиМУ у заході до Дня кібербезпеки. 01 жовтня 2021 року https://kymu.edu.ua/news/2021/uchast-studentiv-kymu-u-zakhodi-do-dnya-kiberbezpeky/
 • ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», Київ, Київський міжнародний університет, 25-26 березня 2021 року https://kymu.edu.ua/news/2021/zasidannya-sektsiyi-suchasni-aspekty-informatsiyno-komunikatsiynykh-tekhnologiyi-v-osviti-modern-asp/
 • Круглий стіл на тему: «Проблеми професійної підготовки фахівців ІТ-сфери в умовах євроінтеграції освітнього процесу» 18 березня 2021 року https://kymu.edu.ua/news/2021/kruglyy-stil-na-temu-problemy-profesiynoyi-pidgotovky-fakhivtsiv-it-sfery-v-umovakh-yevrointegratsiyi/
 • Х онлайн-конференція “Стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні” 4 березня 2021 року https://kymu.edu.ua/news/2021/kh-onlayn-konferentsiya-strategiya-rozvytku-shtuchnogo-intelektu-v-ukrayini/
 • Традиційний круглий стіл «Сучасні напрями розвитку ІТ», Київ, КиМУ, 23 грудня 2020 року
 • «Інноваційні технології, моделі управління кібербезпекою – 2020»/ 07-10 грудня 2020 року / Дніпро, 2020 року
 • Майстер-клас «Project Management у сфері сучасних ІТ» 30 вересня 2020 року https://kymu.edu.ua/news/2020/mayster-klas-project-management-u-sferi-suchasnykh-it/
 • Участь органів студентського парламенту в обговоренні питань освітнього процесу на факультеті інформаційних технологій. 16 вересня 2020 року https://kymu.edu.ua/news/2020/uchast-organiv-studentskogo-parlamentu-v-obgovorenni-pytan-osvitnogo-protsesu-na-fakulteti-informats/
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція на тему «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції»/ 21-22 травня 2020 року / Київ, Київський міжнародний університет
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів на тему «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграційних процесів»/ 28-29 травня 2020 року / Київ, Київський міжнародний університет
 • Круглий стіл «Сучасні інформаційні технології у напрямах науково-технічного розвитку України», Київ, КиМУ, 19 грудня 2019 року
 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція “Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України”, Київ, Київський міжнародний університет, 18 квітня 2019 року
 • ХХІV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», Київ, Київський міжнародний університет, 14 березня 2019 року
 • Круглий стіл «Сучасні інформаційні технології як складова науково-технічного розвитку України», Київ, КиМУ, 6 березня 2019 року
 • «Кібербезпека енергетики», Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України, м. Одеса, 01-02 червня 2018 рік
 • ХІ міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси» Київ: НАУ, 22-23 травня 2018 року
 • ХХІІІ міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів «Європейська інтеграція України в контексті освітньої та молодіжної політики», м. Київ: КиМУ, 18 квітня 2018 року
 • Науково-технічний семінар «Актуальні проблеми діагностики об’єктів і систем енергетики», м. Київ: Інститут технічної теплофізики НАН України, 2018 рік
 • ХХІІІ науково-практична конференція «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», м. Київ: КиМУ, 14 березня 2018 року
 • Науково-практичний семінар «Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем». м. Київ: КиМУ, 19 лютого 2018 року
 • Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-економічний розвиток в умовах глобалізації ", м. Чернівці, 15-16 травня 2017 рік
 • Міжнародної науково-практичної конференція «Наукова думка інформаційного століття», м. Дніпро, 2017 рік
 • ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів на тему «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України», Київ, Київський міжнародний університет, 19 квітня 2017 року
 • ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу на тему «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», Київ, Київський міжнародний університет, 15 березня 2017 року
 • Науково-технічної конференції студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених «Інноваційні технології», м. Київ, 2017 рік
 • Міжнародної науково-практичної конференції «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем», м. Дніпро, 2016 рік
 • Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційна безпека та комп’ютерні технології", м. Кропивницький (м.Кіровоград), 2016 рік.

Факультет інформаційних технологій постійно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», з метою поширення інформації про спеціальності факультету проводяться різні профорієнтаційні заходи, серед них:


Для ефективної організації освітньої, навчальної та наукової діяльності студентів та викладачів створена сучасна матеріально-технічна база, яка забезпечує виконання в повному обсязі навчальних планів і програм із усіх спеціальностей.

Випускники факультету підготовлені до професійної діяльності, пов’язаної з розробленням та впровадженням сучасних засобів і рішень з ІКТ, організацією та керівництвом національних та міжнародних IT-проектів, що відповідає сучасним вимогам суспільства і потребам stakeholder-ів.

Міжнародне співробітництво є одним з важливих напрямків діяльності Київського міжнародного університету. Розвиток міжнародних зв’язків і співробітництва здійснюється у контексті інтеграції до світового і європейського освітнього середовища, має плідні наукові зв’язки з закордонними навчальними закладами

Університет має договори про співпрацю з іноземними університетами-партнерами   (https://kymu.edu.ua/mizhnarodna-diyalnist-kimu/)