Наукове товариство здобувачів освіти і молодих учених

Наукове товариство здобувачів освіти і молодих учених є складовою системи громадського самоврядування Університету, що сприяє розвитку науки в молодіжному середовищі Університету, забезпечує захист прав та інтересів студентів, аспірантів і молодих учених із питань наукової діяльності, надає підтримку перспективним науковим ідеям та інноваціям.

Голова Наукового товариства – Алексанян Валерій Ігорович, викладач кафедри міжнародних відносин та туризму

Основною метою Наукового товариства є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, студентської молоді, яка навчається в університеті, розвиток у неї наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки в університеті, розвиток інноваційної діяльності.

Мета діяльності Наукового товариства здобувачів освіти і молодих учених – створення сприятливих умов для науково-дослідної роботи та інноваційної діяльності здобувачів освіти і молодих учених Університету, об’єднання їхніх зусиль для вирішення актуальних проблем сучасної науки.

Основними завданнями Наукового товариства є:

  • представлення інтересів здобувачів освіти і молодих учених перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
  • популяризація наукової діяльності серед студентів, аспірантів і молодих учених, залучення їх до реалізації наукових досліджень, проектів, програм (у т.ч. міжнародних), інноваційної діяльності та академічної мобільності;
  • підвищення якості наукових досліджень та проектної діяльності студентів, аспірантів і молодих учених Університету;
  • розвиток співпраці з українськими та зарубіжними вищими закладами освіти, науковими установами, державними й недержавними організаціями;
  • сприяння в організації діяльності студентських наукових гуртків, лабораторій, центрів тощо;
  • проведення організаційних, наукових та освітніх заходів різних рівнів: конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів, майстер-класів, публічних лекцій та наукових читань відомих учених тощо;
  • сприяння участі студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних, гуманітарних наук і Всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін, напрямів підготовки і спеціальностей;
  • участь у виданні студентського наукового збірника: “Студентська наука: від ідеї до результату”