Інститут журналістики, кіно і телебачення

Самойлов Олексій Федорович

Самойлов Олексій Федорович

Директор інституту, к.і.н., доцент.
institutes@kymu.edu.ua samoilov0284@gmail.com
Освітній процес в ННІ журналістики, кіно і телебачення забезпечує:

На початку ХХІ ст. розвиток сфери культури та мистецтва набув для суспільного життя країни актуального значення, в результаті чого відбулись помітні якісні зміни у сфері культурно-освітньої діяльності та кінотелеіндустрії. Постала необхідність залучення фахівців для розвитку соціальних комунікацій, сучасного телебачення, та кіноіндустрії, а також створення сприятливих умов для реалізації людини як особистості у сфері соціальних комунікацій, культури та мистецтва. Сучасний ринок праці потребує висококваліфікованих фахівців.

Реагуючи на потреби ринку праці, Київський міжнародний університет 1995 року отримав ліцензію на підготовку фахівців з журналістики, а 2002 року кафедра кіно-,телемистецтва (з 2016 року кафедра аудіовізуального мистецтва та виробництва) почала підготовку фахівців напряму Кіно-,телемистецтво (з 2016 року – Аудіовізуальне мистецтво та виробництво)

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота в інституті є складовою професійної підготовки майбутніх спеціалістів, спрямована на інтеграцію освітньої діяльності та творчих досліджень. Специфічної ознакою НДР є її практико-орієнтована спрямованість, прикладний зміст творчих проєктів.

Інтеграція навчання і досліджень під час реалізації ОП охоплює три рівні:

І рівень: організаційний – вирішення студентами простих кейсів, проведення групових мініпроєктів у межах пошукової діяльності та організація роботи гуртків за фахом; презентації творчих досліджень з метою залучення здобувачів освіти до творчої роботи; апробація результатів студентських творчих досліджень у форматі круглих столів, студентських конференцій (щорічних Міжнародних конференцій здобувачів освіти (КиМУ), Всеукраїнських творчих конкурсах і олімпіадах; організація та проведення практико-орієнтованих проєктів, круглих столів, тренінгів, диспутів тощо. Одержані результати знаходять відображення у наукових статтях і тезах (https://kymu.edu.ua/kafedra-sotsialnikh-komunikatsiy/, https://kymu.edu.ua/kafedra-slov-yanskoi-filologii-ta-zagalnogo-movoznavstva/https://kymu.edu.ua/kafedra-audiovizualnogo-mistetstva-ta-virobnitstva/). Участь у СНТ здобувачів освіти і молодих учених сприяє самовдосконаленню і самореалізації майбутніх фахівців. 

ІІ рівень: науково-дослідна робота науково-педагогічних працівників Інституту спрямована на дослідження наукової теми: «Актуальні проблеми теорії та історії соціальних комунікацій: інформаційна сфера, аудіовізуальні мистецтва, театр» (науковий керівник теми – Самойлов О.Ф., к.і.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ.

Основні напрями наукових досліджень: проблеми соціокультурного розвитку в соціально-інформаційній сфері та сфері аудіовізуальних мистецтв і театру, сучасних тенденцій розвитку соціально-інформаційної сфери в Україні та світі, моделі співпраці ЗМІ та державних органів влади; дослідження розвитку українського кінематографа на сучасному етапі; з'ясування ролі держави у розвитку кіно і театрального мистецтва; аналіз досвіду української і європейської телережисури, їх вплив на формування національних традицій; втілення ідей, які поширюються в ЗМІ, суспільно-політичному, економічному, культурному житті української держави; формування телевізійного інформаційного простору в Україні й за її межами; аналіз творчого досвіду української й європейської телережисури.

Інститут видає збірник наукових праць «Теорія та історія соціальних комунікацій: інформаційна сфера, література, аудіовізуальні мистецтва, театр».

ІІІ рівень: інформаційний – проведення методологічних семінарів для НПП, інформаційних занять з метою формування у студентів навичок роботи з наукометричними базами даних; розроблення методичних рекомендацій; використання студентами внутрішніх електронних інформаційних ресурсів Університету під час написання доповідей для участі у наукових заходах; доповнення робочого портфоліо студента матеріалами, що відображають його наукові здобутки тощо.

Ефективними видами студентської НДР також є: участь в різного рівня олімпіадах, виконання дослідних завдань під час проходження практик; постійні зустрічі та проведення круглих столів з досвідченими фахівцями галузі тощо, які мають значний досвід практичної діяльності та якісно передають його студентам (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/portfolio_amv.pdf)

Основні результати і висновки наукових досліджень обговорюються нa щорічній Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів та студентів, Міжнародній науково-практичній конференції науково-педагогічних працівників, які проводить КиМУ, що свідчить про тісну інтеграцію навчання і досліджень під час реалізації ОПП.


Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечює участь студентів у роботі студентських наукових гуртків та літературних студій

Наукові гуртки:

 • «Tractus» (керівник – доцент Самойлов О.Ф.)
 • «Фактчек як тренд журналістики» (керівник – доцент Козак В.А.)
 • Літературна студія «Хвиля» (керівник – доц. Кузьмич О.А.)
 • Науковий гурток «Кінокадр» (керівник – викл. Робочек В.І.)

Базами практичної підготовки студентів Навчально-наукового інституту є:

 • Національна спілка журналістів України
 • Київський осередок Національної спілки журналістів України
 • ТОВ «Кінокомпанія Гагарін Медіа»
 • Телеканал ICTV
 • Новий канал
 • ТОВ «Волна Фільм»
 • Навчально-виробнича телестудія КиМУ
 • Студентська газета «Post Scriptum +»
 • Переяславська ТРК «Альта»;
 • ГО «Екологічна нація»
 • ТОВ Видавництво «Білий тигр»
 • КП «Міська ТРК «Славутич»
 • ТОВ «Президент фільм Україна»
 • ТОВ «5 канал ТВ»

Практична підготовка студентів Навчально-наукового інституту спрямована на вдосконалення навичок роботи в ЗМІ, забезпечення взаємодії між їх підрозділами; участь в організаційно-масових заходах редакції або компанії; виступи в пресі або ефірі з власними матеріалами; проведення самостійної дослідницької роботи щодо забезпечення діяльності певного виду ЗМІ з подальшим використанням результатів у випускній кваліфікаційній або магістерській роботах; орієнтування в художньо-виробничих тенденціях аудіовізуального процесу; знання творів сучасного мистецтва, спроможних впливати на суспільну свідомість та здійснювати цілеспрямований вплив на глядача; спроможність вільно орієнтуватися – розпізнавати й формувати рівні змісту: інформаційного, виразного, образного; широкоаспектне знання фундаментальних і прикладних основ режисури; оперування виражальними засобами.; здатність формувати оригінальний задум твору, розвивати збагачувати, розділяти його виробництво на етапи, формулювати творче завдання кожному члену знімальної групи, вимагати якісне виконання екранної роботи.

Невід’ємною складовою практичної підготовки є написання і публікація студентами матеріалів у друкованих ЗМІ. Майбутніми журналістами видається студентська газета «Post Scriptum, на шпальтах якої відображаються основні події життя Університету. Студенти Інституту пишуть сценарії, знімають і монтують телесюжети на навчально-виробничій телестудії КиМУ, які виходять в ефірі на 5 українських каналах.


Науково-педагогічні працівники та студенти інституту є учасниками заходів (наукових конференцій, круглих столів, семінарів тощо) за участю видатних діячів і роботодавців:


Для студентів інституту проводяться майстер-класи, публічні лекції відомих журналістів, блогерів, шоуменів, телеведучих, режисерів, продюсерів, письменників, поетів та сценаристів:

Майстер-класи:

Зустрічі з випускниками:

 • Богдан Красавцев – журналіст, радіоведучий, громадський діяч, засновник ГО «Екологічна нація»
 • Наталія Дякова – журналіст соціального проекту «Говорить Україна» на телеканалі «Україна» (студентка 4 курсу)
 • Максим Сікора – журналіста, обличчя вечірніх новин ТРК «Україна»
 • Олександр «Фозі» Сидоренко – журналіст, телеведучий, письменник, музикант, вокаліст гурту «Танок на майдані Конго»
 • Максим Бахматов – керуючий партнер інноваційного центру-містечка Unit.City, екс генеральний директор Національного виставкового центру України ВДНГ
 • Олександра Сурган – ведуча новин та аналітичної програми «Наші люди» на радіо «Maydan»
 • Катерина Гришко – журналіст інформаційно-аналітичного агентства «PAU» (Тема зустрічі: «Особливості реалізації PR-діяльності»)
 • Сєдова Яна – журналіст інтернет-газети «Апостроф»

Навчально-науковий інститут журналістики, кіно і телебачення постійно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», з метою поширення інформації про спеціальності факультету проводяться різні профорієнтаційні заходи:


Для ефективної організації освітньої, навчальної та наукової діяльності студентів та викладачів створена сучасна матеріально-технічна база, яка забезпечує виконання в повному обсязі навчальних планів і програм із усіх спеціальностей.


Міжнародне співробітництво є одним з важливих напрямків діяльності Київського міжнародного університету. Розвиток міжнародних зв’язків і співробітництва здійснюється у контексті інтеграції до світового і європейського освітнього середовища, має плідні наукові зв’язки з закордонними навчальними закладами

Університет має договори про співпрацю з іноземними університетами-партнерами   (https://kymu.edu.ua/mizhnarodna-diyalnist-kimu/)


Невід’ємною складовою освітнього процесу є написання і публікація студентами матеріалів у друкованих ЗМІ. Майбутніми журналістами видається студентська Всеукраїнська суспільно-політична газета «Post Scriptum, на шпальтах якої відображаються основні події життя Університету. Студенти Інституту пишуть сценарії, знімають і монтують телесюжети на навчально-виробничій телестудії КиМУ, які виходять в ефірі на 5 українських каналах.

В Інституті журналістики, кіно і телебачення діють:

Навчально-виробнича телестудія, випускає телевізійну програму «Студентський квиток»