Інститут журналістики, кіно і телебачення

Самойлов Олексій Федорович

Самойлов Олексій Федорович

Директор інституту, к.і.н., доцент.
decanat_igkt@kymu.edu.ua samoilov0284@gmail.com
Відео-презентація Інституту
Освітній процес в Інститут журналістики, кіно і телебачення забезпечують 4 кафедри.

Теоретична та практична підготовка фахівців з журналістики та аудіовізуального мистецтва та виробництва здійснюється науково-педагогічним колективом, сформованим з кола високопрофесійних вітчизняних фахівців, професорів і доцентів, а також науковці й практики, відомі не лише в Україні, а й за кордоном.

Теоретична та практична підготовка випускників Інституту здійснюється за програмою бакалаврського мінімуму, за яким студенти забезпечуються знаннями, уміннями та навичками роботи в пресі, на радіо, телебаченні, прес-службах.

Основні форми навчального процесу:

 • лекції;
 • семінари (проводяться англійською мовою);
 • практичні заняття;
 • майстер-класи провідних журналістів України та зарубіжжя;
 • професійно орієнтовані тренінги.

Особливістю підготовки майбутніх фахівців є двомовне навчання – заняття в Інституті відбуваються українською та англійською мовами.


Наукова діяльність

Науково-дослідна робота професорсько-викладацького колективу Інституту спрямована на дослідження теми: «Соціально-комунікативний процес, аудіовізуальні та сценічне мистецтва в Україні і світі в контексті сучасних наукових досліджень» (науковий керівник теми – Іщенко Є.О., к.філол.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0116 u 007987). За результатами роботи видано колективну монографію «Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків (література, журналістика, кінематограф, театр)».

Основні напрями наукових досліджень: визначення основних тенденцій розвитку українських ЗМІ; медіа-психологічні аспекти діяльності ЗМІ; проблематика сучасних українських ЗМІ, медіа-лінгвістичні проблеми журналістської творчості; інформаційна політика України й безпека; формування телевізійного інформаційного простору в Україні; аналіз досвіду української і європейської тележурналістики й телережисури, їхній вплив на формування національної традиції; втілення ідей, які поширюються в ЗМІ, у суспільно-політичному, економічному, культурному житті держави, формування телевізійного інформаційного простору в Україні й за її межами; аналіз досвіду української і європейської телережисури.

Інститут видає збірник наукових праць «Мистецтвознавство та соціальні комунікації».

Результати науково-дослідної роботи професорсько-викладацького колективу Інституту знаходять своє відображення у виданих монографіях, підручниках, посібниках:

 • Чебанова О.Є. Історія зарубіжної літератури ХХ століття. Курс лекцій. К.: КиМУ, 2018. 215 с.
 • Чебанова О.Є. Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків (література, журналістика, кінематограф, театр). Колективна монографія. [наук. ред.: Чебанова О. Є.] Київ: КиМУ, 2018 – 336 с.
 • Чебанова О.Є. Формирование личности будущего актёра в условиях современной культуры и влияние на её развитие преподавания дисциплин историко-теоретического цикла в вузе EDGES OF SCIENTIFIC CREATIVITY International collection of scientific papers of GISAP project participants, Autumn 2017. – London, 2017., P. 73–75/(Збірник індексується Google Scholar, Elibrary.ru (РИНЦ), Index Copernicus International) gisap.eu/ru/node/118381.
 • Москальов Д.П. Массовый принцип японской культуры: истоки и особенности EDGES OF SCIENTIFIC CREATIVITY International collection of scientific papers of GISAP project participants. Autumn 2017. – London, 2017., P. 70–73. (Збірник індексується Google Scholar, Elibrary.ru (РИНЦ), Index Copernicus International) gisap.eu/ru/node/118381.
 • Колодкевич Г.В. Рецепція Василя Стуса як тексту українською масовою культурою. EDGES OF SCIENTIFIC CREATIVITY International collection of scientific papers of GISAP project participants. Autumn 2017. – London, 2017., P. 68–70. (Збірник індексується Google Scholar, Elibrary.ru (РИНЦ), Index Copernicus International) gisap.eu/ru/node/118381.
 • Ткаченко Т.І. Трансформація образу гайдамаки в українській літературі (поема Т. Шевченка «Гайдамаки» та оповідання В. Підмогильного «Гайдамака») / Шевченкознавчі студії: зб. наук. праць / Відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – Випуск двадцятий. – С. 194–200.
 • Самойлов О.Ф. Homo dictaticus: феномен диктатури у ХХ столітті / Монографія. – К.: КиМУ, 2017. – 160 с.
 • Ярошенко Р.В. Соціально-комунікаційний аспект видавничого бізнесу: взаємозв’язок з аудиторією / Інформаційне суспільство. – Київ, 2017. № 24. С. 73–80.
 • Мартиненко С.М. Стратегії педагогічного спілкування: сутність та методика діагностування. / Рідна школа. – № 5–6. – 2017. – С. 16–19.
 • Козак В.А. Збірник матеріалів для загального редагування. Навчальний посібник. К.: КиМУ, 2017 – 88 с.
 • Ющук І.П. «Так виховували» Слово Просвіти. – 2017. – № 4. – с. 11.
 • Чебанова О.Є. Екзистенціальна проблематика драми Бертольда Брехта «Життя Галілея»” та її трансформація в постановці 1966 року Ю. Любимовим у Театрі на Таганці / Мистецтвознавство та соціальні комунікації (збірник наукових праць у 2 томах) – К.: КиМУ, 2017. – Т.1, С. 260-276.
 • Самойлов О.Ф. Дифузія масових комунікацій в умовах глобалізації світу: історико-культурологічний контекст / Мистецтвознавство та соціальні комунікації (збірник наукових праць у 2 томах) – К.: КиМУ, 2017. – Т.1, С. 5-30.
 • Ющук І.П. «Чому небезпечно зрікатися рідної мови» Слово Просвіти. – 2017. – № 14. – с. 10.
 • Кривошея Г.П. Психологічні аспекти інформаційної діяльності журналіста в екстремальних умовах / Мистецтвознавство та соціальні комунікації (збірник наукових праць у 2 томах) – К.: КиМУ, 2017. – Т.1, С. 107-122.
 • Ющук І.П. «Справжня любов до своєї країни неможлива без любові до своєї мови» Слово Просвіти. – 2017. – № 16. – с. 10.
 • Чебанова О.Є., “Французький класицизм і народження театру як «високого мистецтва»” / Проблеми державного будівництва в Україні № 25: у 2 томах: збірник матеріалів ХХII Міжнародної науково - практичної конференції професорсько-викладацького складу “Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи”, 15 березня 2017 року. – К.: КиМУ.
 • Перевертень Н.С. «Творчій діалог української та французької літератур (на матеріалі творів Є. Гребінки, О. де Бальзака, В. Гюго)» / Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Збірник статей. К.: Університет ім. Б. Грінченка, 2016.
 • Ющук І.П. «Діти – мова – нація». Літературна Україна – 2016. – № 9 с. 5.
 • Ющук І.П. «Українська мова півтори тисяч років тому». Слово Просвіти. – 2016. – № 44. – с. 7.
 • Чебанова О.Є. Современный человек как культурологическая проблема Peer-reviewed digest (collective monograph) published following the results of CXXXII International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Art History, History, Philosophy, Culturology, physical culture and sports (London, November 10 – November 15, 2016) London, 2016, P. 63 – 65.
 • Ющук І.П. «Корені нашої мови». Літературна Україна – 2016. – № 38 с. 5.
 • Ющук І.П. «Виховання в дітей пошани до рідної української мови» / Дивослово. – 2017. – № 3. – с. 7–10.
 • Ющук І.П. Словник української мови VI століття. К.: КиМУ, 2016 – 352 с.
 • Ющук І.П. Українська мова 8 кл. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2016 – 248 с.
 • "Соціальні комунікації в сучасному світі" - (наук.ред. Кривошея Г.П.) – К.: КиМУ, 2015. – 340 с.
 • "Методичні аспекти журналістської роботи" - (наук.ред. Кривошея Г.П.) – К.: КиМУ, 2015. – 280 с.
 • "Творчий потенціал журналіста: психологічні аспекти" - (наук.ред. Кривошея Г.П.) – К.: КиМУ, 2015. – 65 с.

Викладачі й студенти Інституту активні учасники міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових і науково-практичних конференцій, круглих столів, зокрема:

В Інституті працюють студентські наукові гуртки, де студенти аналізують проблеми участі ЗМІ в політичному й економічному житті суспільства, готують наукові повідомлення, які обговорюють із працівниками газет, радіо, телебачення, прес-служб, серед них:

 • «Літературний Київ. Журналістське розслідування» (керівники – Г.В. Колодкевич; Н.С. Перевертень);
 • Літературна студія «Хвиля» - наукова школа української мови (керівник – проф. І.П. Ющук);
 • «Кінокадр» (керівник – доц. Робочек В.І., Мироненко М.О.);
 • Майстер-класи з провідними практиками кіно, телебачення.

Щороку для студентів інституту проводяться майстер-класи, публічні лекції відомих журналістів, режисерів, зокрема:

Майстер-класи:

 • Андрій Дубчак – військовий кореспондент, фотограф «Радіо Свобода»;
 • Вікторія Лезіна – генеральний продюсер «1+1 Продакшн»;
 • Андрій Музика – головний режисер телевізійних розважальних шоу «Голос», «Голос. Діти», «Танці з зірками»;
 • Юля Карпова – радіоведуча, ведуча ранкового розважального щоу Happy Ранок, радіостанція «Хіт FM»;
 • Валентин Щербачов – спортивний журналіст, коментатор, засновник Національного Реєстру Рекордів України, Всесвітньої української спортивної агенції, голова Клубу незвичайних рекордсменів, заслужений журналіст України;
 • Григорій Жигалов - журналіст інформаційної служби «Радіо Свобода», кореспондент програми «ТСН» (канал 1+1) у 2008–2015 роках;
 • Тетяна Висоцька – телеведуча інформаційно-аналітичної програми «Вікна» (канал «СТБ»);
 • Кирило Круторогов – спортивний журналіст, коментатор телеканалів «Футбол 1», «Футбол 2», «ТРК Україна», радіоведучий програми «Про футбол» на радіо Kiss FM;
 • Крістофер Касс (Christofer Cass) - американський режисер та актор, викладач Нью-Йоркської кіноакадемії у м. Лос-Анджелес (Каліфорнія, США);
 • Олена Скачко - головний редактор журналу «Единственная» у 2000–2017 роках, письменниця;
 • Руслан Кухарчук - президент Асоціації журналістів і видавців «Новомедіа», редактор, медіа-менеджер і громадський діяч;
 • Руслан Бортник - журналіст, директор Інституту аналізу та менеджменту політики (UIAMP);
 • Федорова Олена – член Національної спілки журналістів України та Латвійської асоціації PR-фахівців (LASAP), засновник Школи сучасних комунікацій Taktika;
 • Ольга Погинайко – замісник директора незалежного видавництва «Смолоскип», директор книгарні «Смолоскип»;
 • Олександр Джусупов - журналіст, ведучий «Нового каналу»;
 • Наталія Вальда-Прохорова - режисер, продюсер, організатор кінофестивалів в Україні і Греціїї;
 • Валерій Іваненко - генеральний директор телеканалу «5-й канал»;
 • Джефф Віналл (Jeff Vinall) - американський режисер та сценарист;
 • Вадим Кастеллі - український режисер;
 • Дмитро Томашпольський - кінорежисер, лауреат державної кінопремії ім. О.П.Довженка, лауреат Премії Української Академії кіномистецтва «Золота дзиґа»;
 • Євген Тищук – головний режисер Мукачівського академічного драматичного театру;
 • Жан Новосельцев - журналіст телеканалу «1+1»;
 • Тетяна Мельниченко – журналіст «Радіолюкс»;
 • Девід Горсі (David Horsey) - відомий американський журналіст, політичний карикатурист і колумніст, дворазовий лауреат Пулітцерівської премії;
 • Ігор Никитюк – заступник керівника управління офіційними сайтами Адміністрації Президента України.

Зустрічі з успішними випускниками та студентами-практиками КиМУ:

 • Максим Сікора – журналіста, обличчя вечірніх новин ТРК «Україна»;
 • Олександр «Фозі» Сидоренко – журналіст, телеведучий, письменник, музикант, вокаліст гурту «Танок на майдані Конго»;
 • Максим Бахматов – керуючий партнер інноваційного центру-містечка Unit.City, екс генеральний директор Національного виставкового центру України ВДНГ;
 • Олександра Сурган - ведуча новин та аналітичної програми «Наші люди» на радіо «Maydan»;
 • Сухенко Максим - спортивний журналіст всеукраїнської спортивної газети «Команда»;
 • Гришко Катерина - журналіст інформаційно-аналітичного агентства «PAU» (Тема зустрічі: «Особливості реалізації PR-діяльності»);
 • Богдан Красавцев - ведучий телеканалу RTF;
 • Аносова Аліна - журналіст інтернет-видання;
 • Кузіна Ганна - менеджер PR-компанії;
 • Стародубець Вікторія – тележурналістка одеської телекомпанії;
 • Сєдова Яна – журналіст інтернет-газети «Апостроф»;
 • Красавцев Богдан - ведучий телеканалу RTF;
 • Письменна Наталія – помічник-консультант, прес-секретар народного депутата України;
 • Тулінова Наталія – заступник генерального директора з розвитку, маркетингу, продажам клініки “ISIDA”.

Лекції:

 • Професор Синовець Олександра (Сілезький політехнічний університет, Польща) 3-тижневий курс лекцій з питань соціології, культури, масової комунікації, реклами, найпопулярніших методів аналізу культури і т.д. (в межах програми «Міжнародний лектор»);
 • Головченко Г.О. (к.пед.н., секретарь Національної спілки журналістів України) - «Сучасна преса України і світові тенденції» та презентація його книги “Шкільні газети та інформаційне суспільство” .

В 2016-2018 р. студенти взяли активну участь у кіно-, театральних і культурологічних фестивалях:

 • Бердянський міжнародний кінофестиваль;
 • Кінофестиваль Запорізька Сінерама;
 • Міжнародний кінофестиваль молодого кіно «Х Муза»;
 • Міжнародний кінофестиваль « Молодість»;
 • Всеукраїнський міжнародний фестиваль «Молоде телебачення імені Вадима Чубасова».

Творчі здобутки студентів інституту

ХІІ Всеукраїнський, IX Міжнародний фестиваль «Молоде телебачення імені Вадима Чубасова» (2018 р.)

 • Євген Гаврик – приз «За кращу режисерську роботу імені Андрія Бенкендорфа» (студент спеціальності «Кінотелемистецтво»);

XVI Міжнародний фестиваль-конкурс дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на Дніпровських схилах» (2018 р.)

 • Кацан Ольга – ІІ місце у номінації «Радіоробота» (студентка спеціальності «Журналістика»);

Бердянський міжнародний кінофестиваль

 • Олексій Єсаков — диплом «За новаторське рішення в жанровому кіно» (студент спеціальності «Кіно-, телемистецтво»);

ХІ Всеукраїнський VІІІ Міжнародний фестиваль «Молоде телебачення» імені В.Л. Чубасова (2017 р.)

 • Владислав Ус - Гран-Прі фестивалю - спеціальний приз імені кінорежисера Андрія Бенкендорфа, у номінації «Постановочна робота», художній короткометражний фільм «Апостол миру» (студент 4-го курсу Київського міжнародного університету);
 • Анастасія Борсук - номінація «Студентська відео робота» - «Спрага неба» (художній короткометражний фільм) (студентка 4-го курсу);
 • Ганна Цуріка - номінація «Студентська відео робота» - «Дозвіл на заборону» (художній короткометражний фільм) (випускниця КиМУ).

Х Всеукраїнський VІІ Міжнародний фестиваль «Молоде телебачення» імені Вадима Чубасова (2016 р.)

 • Володимир Паляниця - диплом І ступеня, номінація «Публіцистична програма», «ГОЛОС» (випускник КиМУ-2016);
 • Марія Компанець - диплом ІІ ступеня, номінація «Постановочна студентська відеоробота», «Янгол» (випускниця КиМУ-2015);
 • Вінницька ОДТРК «Вінтера» - Світлана Малик - диплом І ступеня, номінація «Публіцистична програма», «Слідами лютневого снігу» (студентка КиМУ);
 • Наталія Кудрик - спеціальний диплом журі в номінації «Студентська відеоробота», «Навіки твій», за сучасне прочитання класичного твору (студентка КиМУ);
 • Олександра Башкатова - спеціальний диплом студентського журі за кращу акторську роботу в номінації «Постановочна відеоробота», «Чого я хочу» (студентка КиМУ);
 • Салеомона Андрія - спеціальний диплом журі в номінації «Студентська відеоробота», «Художник UA», за творче рішення (студент КиМУ).

Невід’ємною складовою навчального процесу є написання й публікація у друкованих ЗМІ матеріалів студентів. Студентами Інституту видається всеукраїнська суспільно-політична газета «Post Scriptum +», на шпальтах якої відображаються основні події із життя Університету. Студенти, що навчаються в Інституті пишуть сценарії, знімають і монтують телесюжети на навчальній телестудії КиМУ, які виходять в ефірі більше 16 українських каналів.

В Інституті журналістики, кіно і телебачення діють:

Прес-центр, що здійснює зв'язок із центральними й регіональними виданнями України. На його базі студенти КиМУ набувають практичних навичок з журналістики, готуючи оперативні інформаційно-аналітичні матеріали для періодичних видань «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Україна молода», «Хрещатик», «Сегодня», «Моя газета».

Навчально-виробнича телестудія, яка випускає телевізійну програму «Студентський квиток», що демонструються на 16 телеканалах України і сюжети для якої готують студенти Інституту журналістики, кіно і телебачення.

20 04/2019
10:00
Зустріч
16 04/2019
11:40
Зустріч
03 04/2019
11:40
Зустріч
06 03/2019
10:00
Зустріч
27 02/2019
13:15
Зустріч
26 02/2019
13:15
Майстер-клас