Кафедра слов'янської філології та загального мовознавства

Завідувач кафедри слов'янської філології та загального мовознавства

Кузьмич Оксана Анатоліївна

Завідувач кафедри, к.пед.н., доцент

Кафедра слов’янської філології та загального мовознавства (СФЗМ) – це загальноуніверситетський навчально-виховний та науково-дослідний структурний підрозділ Інституту журналістики, кіно і телебачення, який було створено з перших днів функціонування Університету.

З 1994 року по 2021 рік кафедру очолював професор Іван Пилипович Ющук (1932 р. - 2021 р.) – видатний лінгвіст, педагог-новатор, перекладач та активний громадський діяч, який усе своє життя присвятив наполегливій боротьбі за українську мову, українську незалежність й суверенність, був відданий справі розбудови та процвітання Київського міжнародного університету до останніх днів свого життя. З вересня 2021 р. кафедру СФЗМ очолила Кузьмич О.А. – канд.пед.наук, доцент, автор понад 30 науково-педагогічних статей, розробник посібників, курсів лекцій та методичних рекомендацій.

Мета кафедри – викладання фахових навчальних дисциплін полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої особистості з планетарним мисленням, яка володітиме вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами мови, – її стилями, типами, формами, жанрами в усіх видах навчальної та майбутньої професійної мовленнєвої діяльності; у розвитку ключових і предметних компетентностей особистості, здатної обрати для задоволення своїх інтелектуальних, духовних, естетичних та соціальних потреб якісний твір української літератури, дати йому адекватну оцінку, виявити власну читацьку рефлексію; у вихованні творчої особистості з високим рівнем загальної культури та гуманістичним світоглядом.

Науково-педагогічний склад кафедри – це високопрофесійні фахівці, серед яких кандидати наук та доценти:

 • Кузьмич О.А. – канд.пед.наук, доцент, завкафедри (наукові інтереси – актуальні проблеми педагогічної теорії і практики, дидактики, мовознавства; сучасна українська мова, практична стилістика, основи редакторської майстерності);
 • Ребманн Д.В. – доцент, автор навчальних посібників з латинської мови (наукові інтереси – латинська мова, германська філологія; українсько-польські стосунки, лінгвістичні та краєзнавчі аспекти мовотворення);
 • Зінченко О.З. – канд.філ.наук, доцент (наукові інтереси – мова й культура; ділове мовлення; давня українська література);
 • Добровольська Ю.С. – викладач української мови (наукові інтереси – актуальні проблеми лінгвістики; українська мова за професійним спрямуванням; стилістика української мови; основи редакторської майстерності);
 • Опанасюк А.О. – викладач української мови й літератури (наукові інтереси – актуальні проблеми мовознавства, методика викладання української мови й літератури в середній школі; українська мова; українська мова за професійним спрямуванням; українська література);
 • Лєднік О.С. - викладач української мови й літератури (наукові інтереси – актуальні проблеми мовознавства, методика викладання української мови й літератури в середній школі);
 • Сальнікова В.О. – викладач української мови й літератури (наукові інтереси – актуальні проблеми лінгвістики; методика викладання української мови й літератури в середній школі; специфіка викладання української мови й літератури в освітніх закладах ІV рівня акредитації);
 • Бакіна Т.С. – канд.філ.наук, доцент, викладач української мови, зарубіжної та української літератури (наукові інтереси – актуальні проблеми літературознавства й мовознавства; фольклор, методика викладання української мови й літератури в середній школі; українська мова та література, зарубіжна література).

Науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування у наукових та освітньо-наукових установах, закладах освіти, підприємствах, організаціях, беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах. Викладачі університету мають можливість пройти стажування за "Освітньою програмою професійного розвитку науково-педагогічних викладачів КиМУ"


Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійних програм, які забезпечує кафедра (анотації):

 • вступ до мовознавства
 • загальне мовознавство
 • загальне редагування
 • історія української літератури
 • українська література
 • сучасна українська література
 • латинська мова
 • латинська мова та медична термінологія
 • практична стилістика
 • практичний курс української мови
 • сучасна українська мова
 • сучасна українська мова та практична стилістика
 • сучасна українська мова (за проф. спрям.)
 • українська література
 • українська мова
 • українська мова (за проф. спрям.)

Діяльність викладачів кафедри СФЗМ спрямовано на:

забезпечення багатоаспектної й різнорівневої філологічної практичної та теоретичної підготовки студентів (учнів) у ліцеї, у коледжі, в інститутах та на факультетах Університету за ступенями вищої освіти бакалавр і магістр.

Освітній процес здійснюється в основному в спеціалізованих аудиторіях, які сприяють успішному навчанню та повноцінному особистісному розвитку здобувачів освіти.


Науково-дослідна робота

Кафедра СФЗМ не тільки сприяє забезпеченню навчального процесу в Університеті, а й гарантує можливість для плідної науково-дослідної роботи членів кафедри та учнівської і студентської молоді. Науково-педагогічні працівники в поточному навчальному році будуть брати активну участь у розробці загальної інститутської теми «Актуальні проблеми теорії та історії соціальних комунікацій: інформаційна сфера, аудіовізуальне мистецтво, театр» та виконувати план науково-дослідної роботи, результати якої буде втілено в програмах та силабусах.

Основні напрями наукових досліджень:

 • Вербальні засоби впливу в сучасній комунікації.
 • Значення «Вільного поетичного гуртка» 1792 року в контексті культури Просвітництва».
 • Комунікативні ознаки українського наукового мовлення.
 • Культура комунікації в сучасному мовному просторі.
 • Особливості дистанційного навчання української мови та літератури.
 • Особливості вживання графічних засобів актуалізації в сучасному українському політичному дискурсі.
 • Використання сервісів МS Office в умовах змішаного навчання.
 • Методика розробки різнорівневих завдань для підсумкового та модульного контролю за рівнем знань та вмінь студентів.
 • Українське літературне життя XIX – XX ст.

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу представлено для кожної дисципліни у вигляді робочих програм, силабусів з усіх освітніх компонентів, достатнім фондом підручників і навчальних посібників. Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, бінарності, активної та безпосередньої взаємодії викладача і студента. Разом із проведенням традиційних лекційних, семінарських і практичних занять застосовуються активні та інтерактивні методи навчання, що сприяє розвитку критичного мислення, самостійного прийняття рішення в конкретній ситуації, розвиває швидкість реакції з оптимальним варіантом вибору тактики, активізує здобувачів освіти, розвиває аналітичні та комунікативні здібності, уміння діяти самостійно у реальній ситуації.


Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в науково-методичних доробках (наукові публікації у фахових збірниках, матеріали конференцій, науково-методичні праці).

Публікації:

Кузьмич О.А.

 • Фонографічні засоби мови як імпліцитний інструментарій інформаційного впливу. Scientific Collection «InterConf», (113): with the Proceedings of the 6 th International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: Key Aspects» (June 19- 20, 2022). Rome, Italy: Dana, 2022. р. 273-280.
 • Лексико-граматичні засоби мовної маніпуляції. Scientific Collection «InterConf+», 25(125): with the Proceedings of the 5 th International Scientific and Practical Conference «International Scientific Discussion: Problems, Tasks and Prospects» (September 19-20, 2022; Brighton, Great Britain) by the SPC «InterConf». A.C.M. Webb Publishing Co Ltd., 2022. р. 67-80.
 • The conceptosphere of “slang” in the discourse of youth internet communication in English and Chinese. Revista de Investigacion Apuntes Universitarios. 2022, Vol. 12, № 4. p.414-433.
 • Логічне мислення як фактор формування мовленнєвої особистості в педагогічній спадщині І.П. Ющука. Scientific Collection «InterConf», 94: with the Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference «Science, Education, Innovation: Topical Issues and Modern Aspects» (December 25-26, 2021). Tallinn, Estonia : Uhingu Teadus juhatus, p 178-188.
 • Синтаксис. Стилістичне використання синтаксичних засобів мови. Ч. ІІІ. Курс лекцій. К.: КиМУ, 2021. 125 с.
 • Синтаксис. Стилістичне використання синтаксичних засобів мови. Ч. ІІ. Курс лекцій. К.: КиМУ, 2020. 103 с.
 • Формування навичок логічного мислення школярів на уроках української мови. Педагогічна теорія і практика: зб. наук. праць. Київ : КиМУ, 2019. Вип. 8 (6). С. 126-
 • Синтаксис. Стилістичне використання синтаксичних засобів мови. Ч. І. Курс лекцій. К.: КиМУ, 2019. 118 с.
 • Морфеміка і Словотвір. Стилістичне використання засобів словотвору. Курс лекцій. К.: КиМУ, 2018. 53 с.
 • Методика діагностування вихованості мовленнєвого етикету в Т.Г. Шелехова, Кузьмич О.А. Українська мова: синтаксис: експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. К.: Генеза, 2010. 128 с.
 • Л.П. Богославець, І.В. Житар, О.А. Кузьмич, С.І. Черіпко. Українська мова: навчально-практичний посібник. Ч. 1. К.: НАУ, 2005. 112 с.
 • Сучасна українська мова і практична стилістика «Лексикологія і Фразеологія. Лексикографія. Стилістичне використання лексичних і фразеологічних засобів мови»: курс лекцій. 2014 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Сучасна українська мова і практична стилістика. Морфологія. Курс лекцій. Частина 1. 2015 року/Київ. м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Сучасна українська мова і практична стилістика. Морфологія. Курс лекцій. Частина 2. 2016 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
 • «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до виховання мовленнєвого етикету в молодших школярів». Вища школа. 2016 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Сучасна українська мова і практична стилістика. Морфологія. Курс лекцій. Частина 3. 2016 року/ м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Стилістичне використання морфологічних засобів мови. Ч. 3: Курс лекцій 2017року/ м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. праць // Методика діагностування вихованості мовленнєвого етикету в молодших школярів та сучасної практики його виховання в дітей в умовах сім’ї і школи. 2017року/ м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Сучасна українська мова і практична стилістика. Морфеміка і словотвір. Стилістичне використання засобів словотвору. Курс лекцій. 2018 року/ м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Синтаксис і Пунктуація. Стилістичне використання синтаксичних засобів. Ч. 1: Курс лекцій. 2019 року/ м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Синтаксис і Пунктуація. Стилістичне використання синтаксичних засобів. Ч. 2: Курс лекцій. 2020року/ м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Сучасна українська мова і практична стилістика. Синтаксис і пунктуація. Стилістичне використання синтаксичних засобів. Частина 3. 2021року/ м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Кузьмич О.А. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання : Синтаксис / Т.Г. Шелехова, О.А. Кузьмич. – К. : Генеза, 2010.- 128 с.
 • Кузьмич О.А. Українська мова : Навчально-практичний посібник / Л.П. Богославець, І.В. Житар, С.І. Черіпко Ч. 1. – К. : НАУ, 2005. – 112.

 

Зінченко О.З.

 • Типологія образів святості в Києво-Печерському патерику. Мова. Література. Фольклор. Запоріжжя. Видавничий дім «Гельветика», № 2, 2021. С. 112-118.
 • Research-Oriented Framework of Training Philology Students’ Research Skills Based on Corpus Analytical Software. European Journal of Educational Research (Нідерланди) Volume 10 Issue 2 (April 2021).
 • Домашній протокол» 1717-1767 рр. генерального підскарбія Якова Марковича в контексті українського щоденникарства XVIII ст. К.: КиМУ, 2019. 168 с.
 • Концепти образу святості перших руських князів у давній українській літературі. Мова і культура. (Науковий журнал). Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018.
 • Феномен образу святості Антонія та Феодосія в літературі Києворуської держави. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки, 2018.
 • Недосліджена мемуарна проза України XVIII ст.: «Щоденник» Якова Марковича (1717-1767). Літературознавчі студії. Вип. 42. Ч. 2. 2014року/м. Київ, КНУ ім. Т. Г. Шевченка
 • Наративні стратегії в «Денних записках» Якова Марковича. Слово і час. 2015року/м.Київ
 • Наратив батальних сторінок «Щоденника» генерального підскарбія Якова Марковича XVIII століття. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. 21 Вип. 22. 2015року/м.Київ,Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка
 • Про рукопис «Діаріуша» козацького старшини Я. А. Марковича. Мова і культура. (Науковий журнал). 2016 року/м. Київ, Видавничий дім Дмитра Бураго, Вип. 19. Том III (183).
 • Яків Маркович і його читацькі інтереси. 2016 року/Spheres of culture. Vol. XIII. Lublin
 • Розвиток щоденникового жанру в давній українській літературі Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип. 24. 2017року/м.Київ, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
 • Концепти образу святості перших руських князів у давній українській літературі. Мова і культура. (Науковий журнал). 2018 року/м.Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, Випуск 21, Том VI (195), ( 0, 4 др. арк.)
 • Феномен образу святості Антонія та Феодосія в літературі Києворуської держави. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки, № 2(16), 2018 (0,6 др. арк.).
 • «Домашній протокол» 1717-1767 рр. генерального підскарбія Якова Марковича в контексті мемуаристики XVIII ст.: монографія 2019 року/м. Київ, Київський міжнародний університет

Ребманн.Дз.В.

 • Polska. К: КиМУ, 2019.
 • Латинська мова: практикум. К.: КиМУ, 2016.
 • Латинська мова та медична термінологія. Методичні рекомендації до вивчення курсу. К.: КиМУ, 2016.
 • Ukraińsko-polskie stosunki. К.: КиМУ, 2016.
 • Словник медичних термінів (100 слів). К.: КиМУ, 2015.
 • Словник медичних термінів (100 слів). 2015року/ м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Латинська мова: практикум. 2016 року/ м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Латинська мова та медична термінологія. Методичні рекомендації до вивчення курсу. 2016року/ м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Ребманн Дз.В. Ukraińsko-polskie stosunki// Проблеми державного будівництва в Україні № 25 : у 2 томах: збірник матеріалів ХХII Міжнародної науково - практичної  конференції професорсько-викладацького складу “Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи”, 15 березня 2017 року / Київський міжнародний університет. 2017 року/ м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Ребманн Дз.В. / Polska / Проблеми державного будівництва в Україні № 27 : у 2 томах: збірник матеріалів ХХIV Міжнародної науково - практичної  конференції професорсько-викладацького  складу «“Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів”  14 березня 2019 року // Київський міжнародний університет. 2019 року/ м. Київ, Київський міжнародний університет

 

Бакіна Т.С

 

 • Флористичні образи в казках та історіях Г.-Х. Адерсена. Національна ідентичність в мові і культурі: збірник наукових праць. За заг. ред. О.Г. Шостак. К.: Талком, 2021. С. 23-28.
 • Культурологічний аналіз казки Е.Т.А, Гофмана «Лускунчик і мишачий король. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. К., 2020.
 • Традиції жанру календаря в літературі для дітей. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць. Маріуполь: МДУ, 2018. Вип. 19. C.21-33.
 • Конструкція минулого у романі Брайана Селзніка «Винахід Х‘юго Кабре»: візуальний та вербальний аспекти. Сучасні літературознавчі студії. У парадигмі наукового пошуку В.І Фесенко. Збірник наукових праць. Випуск 15. К.: ТОВ «Талком», 2018. С. 10-16.
 • «Шеф-кухар як персонаж масової літератури та культури». Сучасні літературознавчі студії. Літературні виміри видовищних форм культури. Збірник наукових праць. Випуск 14. К.: Університет «Україна», 2017.
 • Література західноєвропейського Середньовіччя. Навчальний посібник для студентів першого курсу факультету германської філології. 3-тє вид., виправл. К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. 90 с.
 • Практикум з методики викладання зарубіжної літератури: навчальний посібник з курсу «Методика викладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах», спеціальність 6.020303 філологія. 3-тє вид., виправл. К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. 143 с.
 • Українська усна народна поетична творчість. Навчальний посібник для студентів першого курсу. К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. 90 с.
 • Практикум з методики викладання зарубіжної літератури: навч. посіб. з курсу «Методика викладання зарубіж. л-ри в загальноосвіт. навч. закл.», спец. 6.020303 «Філологія». 2-ге вид., виправл. К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. 143 с.
 • Книжка-картинка в українській дитячій літературі // Ґенеза жанрових форм в контексті інтермедіальності. – Чернівці, 2012.  –  С.      
 • Кулінарна література в процесах формування смаків // Сучасні літературознавчі студії. Випуск 9. Дискурс смаку в літературі і культурі. Збірник наукових праць. – К.: Вид центр КНЛУ. – 2012. – С. 9-17.
 • Гендерні ролі в українській літературі для дітей: традиційне та нове у соціалізації дівчинки //Наукові праці. Літературознавство. Випуск 228. Том 240. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2014 .– С.38-42 
 • Шкільний підручник з літератури (з теорії і практики підручникотворення проф. Фесенко В.І. // Сучасні літературознавчі студії. У просторі наукового пошуку В.І. Фесенко. Збірник
 • наукових праць. Вип. 11. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 31-38. 
 • “Дитяча кімната” як культурне та літературне явище (на прикладі художнійх творів дял дітей і про дітей) // Сучасні літературознавчі студії. Феномен дому в літературознавчій перспективі. Збірник наукових праць. Вип. 13. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 27-41. 
 • Шеф-кухар як персонаж масової літератури та культури” //Сучасні літературознавчі студії. Літературні виміри видовищних форм культури. Збірник наукових праць. Випуск 14. – К.: Університет “Україна”.  – 
 • Традиції жанру календаря в літературі для дітей // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць. – Маріуполь: МДУ, 2018. – Вип. 19. –  21-33.  
 • Конструкція минулого у романі Брайана Селзніка “Винахід Х‘юго Кабре”: візуальний та вербальний аспекти // Сучасні літературознавчі студії. У парадигмі наукового пошуку В.І Фесенко. Збірник наукових праць. Випуск 15.- К.: ТОВ «Талком», 2018. -  С. 10-16.  
 • Культурологічний аналіз казки Е.Т.А, Гофмана «Лускунчик і мишачий король //Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах”. – К.,
 • Флористичні образи в казках та історіях Г.-Х. Адерсена// Національна ідентичність в мові і культурі: збірник наукових праць./ за заг. ред. О.Г. Шостак. – К.: Талком, 2021. – С. 23-28.
 • Українська усна народна поетична творчість. Навчальний посібник для студентів першого курсу.  – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 90 с.         
 • Література західноєвропейського Середньовіччя. Навчальний посібник для студентів першого курсу факультету германської філології. – 3-тє вид., виправл. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 90 с.       
 • БакінаТ. С. Практикум з методики викладання зарубіжної літератури : навч. посіб. з курсу "Методика викладання зарубіж. л-ри в загальноосвіт. навч. закл.", спец. 6.020303 "Філологія" /Бакіна Тамара Степанівна. — [2-ге вид., виправл.]. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. — 143 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с.
 • Практикум з методики викладання зарубіжної літератури: Навчальний посібник з курсу „Методика викладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах”, спеціальність 020303 філологія. – 3-тє вид., виправл. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 143 с.

Участь науково-педагогічних працівників кафедри у наукових конференціях, круглих столах:

 • ХХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні тенденції розвитку вищої освіти та академічного партнерства в умовах воєнного стану» 16 березня 2023 року
 • Круглий стіл «Шевченко ‒ голос душі українського народу» 09 березня 2023 року;
 • Круглий стіл «Я знаю грамоту свободи – її підписують мечі!». Дебати «Взаєморозуміння по-російськи від «русского мира» 23 січень 2023 року
 • Дебати на тему «Академічна доброчесність та наука: спільний рух чи різні шляхи?», Київ, Київський міжнародний університет, 31 жовтня 2022 року.
 • Вебінар з теми «Як підняти h-index? Особливості метрики Scopus / Web of Science», Київ, Київський міжнародний університет, 20 вересня 2022 року.
 • V Міжнародна науково-практична конференція «International scientific discussion: problems, tasks and prospect», Брайтон, Великобританія, 19-20 вересня 2022 року.
 • Міжнародний науково-педагогічний семінар «Міжнародна освітня співпраця як приклад розвитку професійної майстерності фахівця», Вища Школа Агробізнесу, Ломжі, Польща 23 червня 2022 року.
 • VI Міжнародній науково-практичній конференції "THEORY AND PRACTICE OF SCIENCE: KEY ASPECTS", Рим, Італія 19-20 червня 2022 року.
 • V Міжнародній науково-практичній конференції «SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION: TOPICAL ISSUES AND MODERN ASPECTS», Таллін, Естонія, 25-26 грудня 2021 року (відбулася в дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій).
 • XIV Міжнародна конференція «Національна ідентичність в мові і культурі». Київ, Національний авіаційний університет, 21-22 квітня 2021 року (відбулася в дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій).
 • ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», Київ, Київський міжнародний університет, 25-26 березня 2021 року.
 • ХХVІІ Міжнародної науково - практичної конференції «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін», Київ, Київський міжнародний університет, 25-26 березня 2021 року.
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», Київ, Київський міжнародний університет, 21 – 22 травня 2020 року.
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», Київ, 21 – 22 травня 2020 року.
 • XIII Міжнародна конференція «Національна ідентичність в мові і культурі». Київ, Національний авіаційний університет, 02-03 квітня 2020 року (відбулася в дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій).
 • ХХIV Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», Київ, Київський міжнародний університет, 14 березня 2019 року.
 • Всеукраїнська наукова конференція «Орбіти художнього слова», присвячена 100-річчю доктора філологічних наук, професора В’язовського Григорія Андрійовича, Одеса, 4 – 5 квітня, 2019 року.
 • XVIII Міжнародна наукова конференція з актуальних проблем семантичних досліджень «Мова – текст дискурс: проблеми структури та семантики», Харків, 15-16 травня 2019 року.
 • Міжнародна науково-практична конференція «До світу через мови», Київ, КНЛУ, 20-22 березня 2019 року.
 • Міжнародна наукова конференція «Тіло як текст та текст тіла: тіло/тілесність у художньому та літературознавчому дискурсах», Київ, КНЛУ, 28-29 березня 2019 року.
 • Міжнародна наукова конференція «Історична пам’ять і сучасність: дискурсивні проекції (до 100-річчя Акту злуки)», Київ, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 3-4 грудня 2019 року.
 • Вебінар до Міжнародного дня рідної мови «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства», Київ, Інститут педагогічної освіти дорослих ім. Івана Зязюна НАПН України, 14 лютого 2019 року.
 • ХХIII Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», Київ, Київський міжнародний університет, 14 березня 2018 року.
 • «Наступність викладання літератури в загальноосвітньому закладі». Круглий стіл для вчителів словесників Дарницького району м. Києва. Київська інженерна гімназія, 30 жовтня 2018 року.
 • Всеукраїнська науково-практична учнівсько-студентська конференція «Розвиток творчості особистості в сучасних умовах», Інститут педагогіки НАН України, 2 листопада 2018 року.
 • II Міжнародна наукова конференція на пошану професора Валентини Іванівни Фесенко, Київ, КНЛУ, 15-16 березня 2018 року.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київ, КНЛУ, 11-13 квітня 2018 року.
 • ХХII Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», Київ, Київський міжнародний університет, 15 березня 2017 року.
 • Міжнародна наукова конференція «Видовищні форми низової культури: літературні проєкції», Київ, КНЛУ, 16-17 березня 2017 року.
 • Х Міжнародні Чичерінські читання. «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХI століття», Львів, Львівський національній університет імені Івана Франка, 12-13 жовтня 2017 року.
 • Міжнародна науково–практична конференція до 202-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка «Всесвіт Тараса Шевченка» – м. Київ, КНУ ім. Т. Шевченка, 10 березня 2016 р.
 • ХXI Міжнародна науково–практична конференція науково–педагогічних працівників «Україна в євроінтеграційних процесах» – м. Київ, КиМУ, 16 березня 2016 р.
 • II Міжнародна науково практична конференція «Формування державотворчих якостей, національної гідності і гордості на козацько-лицарських традиціях українського народу в контексті стратегії національно-патріотичного виховання дітей і молоді» – м. Київ, ВМУ розвитку людини «Україна», 16 грудня 2016 р.
 • XII Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем розвитку та функціонування державної мови «Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи», МВСУ НАВС, 30 листопада 2016 р.
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція науково–педагогічних працівників на тему «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», Київ, Київський міжнародний університет, 15 березня 2017 року
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів на тему «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України», Київ, Київський міжнародний університет, 19 квітня 2017 року
 • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», Київ, Київський міжнародний університет, 14 березня 2018 року
 • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Європейська інтеграція України в контексті освітньої та молодіжної політики», Київ, Київський міжнародний університет, 18 квітня 2018 року
 • «Наступність викладання літератури в загальноосвітньому закладі». Круглий стіл для вчителів словесників Дарницького району м. Києва. Київська інженерна гімназія, 30 жовтня 2018 року
 • Всеукраїнська науково-практична учнівсько-студентська конференція «Розвиток творчості особистості в сучасних умовах», Інститут педагогіки НАН України, 2 листопада 2018 року
 • Вебінар до Міжнародного дня рідної мови «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства», Київ, Інститут педагогічної освіти дорослих ім. Івана Зязюна НАПН України, 14 лютого 2019 року
 • ХХІV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників “Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів”, Київ, Київський міжнародний університет, 14 березня 2019 року
 • Всеукраїнська наукова конференція «Орбіти художнього слова», присвячена 100-річчю доктора філологічних наук, професора В’язовського Григорія Андрійовича, м. Одеса, 4 – 5 квітня 2019 року
 • XVIII Міжнародна наукова конференція з актуальних проблем семантичних досліджень «Мова – текст дискурс: проблеми структури та семантики», м Харків, 15-16 травня 2019 року
 • ХХV Міжнародна науково-практична  конференція «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», м. Київ, 21 – 22 травня 2020 року.
 • ХХVІ Міжнародна науково-практична  конференція професорського-викладацького складу КиМУ, м. Київ, Київський міжнародний університет,  березень 2021року
 • Науково-практична конференція Науково-навчального інституту журналістики, м. Київ, Київський міжнародний університет, березень 2021року.
 • Х Міжнародні Чичерінські читання. “Світова література в літературознавчому дискурсі ХХI століття”. Львів, Львівський національній університет імені Івана Франка, 12-13 жовтня 2017 року;
 • Міжнародна наукова конференція “Видовищні форми низової культури: літературні проекції”, Київ, КНЛУ, 16-17березня 2017 року;
 • II Міжнародна наукова конференція на пошану професора Валентини Іванівни Фесенко. Київ, КНЛУ, 15-16 березня 2018 року.
 • Міжнародна науково-практична конференція “Україна і світ: діалог мов та культур”. Київ, КНЛУ,  11-13 квітня 2018 року.
 • Міжнародна науково-практична конференція “До світу через мови”. Київ, КНЛУ, 20-22 березня 2019 року.
 • Міжнародна наукова конференція “Тіло як текст та текст тіла: тіло/тілесність у художньому та літературознавчому дискурсах”. Київ, КНЛУ, 28-29 березня 2019 року.
 • Міжнародна наукова конференція «Історична пам’ять і сучасність: дискурсивні проекції (до 100-річчя Акту злуки)», Київ, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 3-4 грудня 2019 року.
 • XIII Міжнародна конференція «Національна ідентичність в мові і культурі». Київ, Національний авіаційний університет, 02-03 квітня 2020 року відбулася  в дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій.
 • XIV Міжнародна конференція «Національна ідентичність в мові і культурі». Київ, Національний авіаційний університет, 21-22 квітня 2021 року відбулася  в дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій.

Науково-педагогічні працівники та студенти факультету є учасниками заходів за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:

 • Комунікація та медіаосвіта в умовах військової агресії 17 березня 2023
 • Круглий стіл «Шевченко ‒ голос душі українського народу» 9 березня 2023
 • Створення Первинної організації Національної спілки журналістів України 28 лютого 2023
 • Наукова дискусія «Мотивація здобувачів освіти до навчання як складова академічної доброчесності» 28 лютого 2023
 • Пам’ятний виховний захід «Рік незламності, великодухості й звитяжності українського народу» 24 лютого 2023
 • Круглий стіл «Я знаю грамоту свободи – її підписують мечі!». Дебати «Взаєморозуміння по-російськи від «русского мира» 24 лютого 2023
 • Листи підтримки «Твій біль я серцем відчуваю…» 22 лютого 2023
 • Літературно-мовні командні змагання 22 лютого 2023
 • Науково-методичний семінар і круглий стіл «Роль рідної мови у формуванні людини-громадянина, згуртуванні нації й побудові держави» 21 лютого 2023
 • Захід-реквієм «Українська мова на барикадах» 20 лютого 2023
 • Науково-практичний семінар «Бібліографічні вимоги до оформлення списку використаних джерел у наукових дослідженнях» 15 лютого 2023
 • Науково-практичний семінар «Дослідження фонографічних засобів стилістики» 22 грудня 2022
 • Генезис української писемності та мови (з нагоди святкування Дня української писемності та мови), 11 листопада 2022 р., Київ, кафедра СФЗМ, Київський міжнародний університет.
 • Академічна доброчесність як дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти, 03 листопада 2022 р., Київ, кафедра СФЗМ, Київський міжнародний університет.
 • Концептуальні засади методики дистанційного навчання української мови іноземних студентів, 27 жовтня 2022 р., Київ, кафедра СФЗМ, Київський міжнародний університет.
 • Формування у студентської молоді державотворчих якостей, національної гідності та самобутності на козацько-лицарських традиціях українського народу в контексті стратегії національно-патріотичного виховання (до Дня захисника України), 14 жовтня 2022 р., Київ, кафедра СФЗМ, Київський міжнародний університет.
 • Інноваційні технології навчання української мови в умовах воєнних дій в Україні, 30 вересня 2022 р., Київ, кафедра СФЗМ, Київський міжнародний університет.
 • Майстер-класи щодо написання мотиваційного листа (для слухачів підготовчого відділення КиМУ), травень-червень 2022 р., Київ, Київський міжнародний університет.
 • Універсіада XXII, червень 2022 р., Київ, Київський міжнародний університет.
 • Круглий стіл «Культура комунікації в сучасному мовному просторі» (у форматі онлайн), березень 2022 р., Київ, Київський міжнародний університет.
 • Круглий стіл «Духовно-моральний розвиток особистості крізь призму поглядів, ідей Григорія Сковороди», 9 грудня 2021 р. (змішана форма проведення), Київ, Київський міжнародний університет / Центр позашкільної роботи «Північне сяйво»;
 • Методичний семінар «Особливості дистанційного навчання української мови та літератури», 29 листопада 2021 р., Київ, кафедра СФЗМ, Київський міжнародний університет;
 • Всеукраїнська олімпіада «Абітурієнт – 2022», 27 листопада 2021 р.(змішана форма проведення), Київ, Київський міжнародний університет;
 • Національний конкурс есе «Приватність в епоху цифрових технологій» (дистанційна форма проведення), 21 листопада 2021 р., Дніпровський гуманітарний університет;
 • Науковий семінар «Стилістичні засоби морфології» (дистанційна форма проведення), 18 листопада 2021 р., Київ, кафедра СФЗМ, Київський міжнародний університет;
 • Методичний семінар «Методика розробки різнорівневих завдань для підсумкового та модульного контролю за рівнем знань та вмінь студентів», 18 жовтня 2021 р., Київ, кафедра СФЗМ, Київський міжнародний університет;
 • Методичний семінар «Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти?», 11 вересня 2021 р., Київ, кафедра СФЗМ, Київський міжнародний університет;
 • Методичний семінар «Рейтингова система оцінювання набутих студентами знань та вмінь у КиМУ в 2021/22 н.р.», 9 вересня 2021 р., Київ, кафедра СФЗМ, Київський міжнародний університет;
 • ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих учених «Розвиток студентської науки в умовах євроінтеграції: результати і перспективи» 20 травня 2021 р. (дистанційна форма проведення);
 • ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» 25-26 березня 2021 р. (дистанційна форма проведення);
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграціних процесів» 28 – 29 травня 2020 року (дистанційна форма проведення);
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» 21 – 22 травня 2020 року (дистанційна форма проведення);
 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів “Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України” / 18 квітня 2019 року / Київ, Київський міжнародний університет;
 • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Європейська інтеграція України в контексті освітньої та молодіжної політики» / 18 квітня 2018 року / Київ, Київський міжнародний університет;
 • Проєкт Ukrainian Street Art: дебати студентів КиМУ та Paris Institute of Political Studies / 11 квітня 2018 року / м. Київ, Київський міжнародний університет;
 • ХХІІІ науково-практична конференція «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави» / 14 березня 2018 року / Київ, Київський міжнародний університет;
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів на тему «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України» / 19 квітня 2017 року / Київ, Київський міжнародний університет;
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу на тему «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи» / 15 березня 2017 року / Київ, Київський міжнародний університет.

Розвитку та активізації наукових і професійних інтересів студентів сприяє їхня участь у літературній студії «Хвиля», заснованій проф. І.П. Ющуком:

Літературна студія «Хвиля» – це коло шанувальників та майбутніх апологетів художнього українського слова; коло творчих новаторів; коло ентузіастів, покликаних творити нові світи, а отже – нову літературну реальність.

Основною метою діяльності літературної студії є творча самореалізація її учасників, підтримка творчої учнівської та студентської молоді, популяризація читання, сприяння розвитку різножанрової літератури.

Основні завдання діяльності літературної студії полягають у формуванні в студійців таких компетентностей:

 • пізнавальної, що забезпечує оволодіння основами літературознавчих та мовознавчих дисциплін;
 • практичної, що сприяє оволодінню навичками написання літературних творів різних жанрів і форм;
 • творчої, що забезпечує розвиток мистецької особистості, її мислення у процесі вирішення творчих та винахідницьких завдань, формування літературно-творчих здібностей, літературно-естетичного смаку, розуміння та сприйняття високохудожніх творів літератури, потреби особистості у творчій самореалізації;
 • соціальної, що передбачає виховання любові до рідної мови та літератури, розвиток громадсько-патріотичних почуттів, а також формування толерантності, позитивного ставлення до світогляду інших.

Цьому сприяють різноманітні форми роботи, зокрема заняття-огляди кращих зразків української та світової літератури, практичне з’ясування стилістичних можливостей засобів мови, зустрічі з цікавими людьми, участь у святкових заходах і творчих виступах тощо. Серед форм роботи літературної студії є зібрання її учасників та постійні прямі контакти між ними; спільне обговорення питань діяльності літстудії; безпосередня робота учасників над підготовкою та випуском чергового альманаху, що вміщуватиме їхні літературні доробки. У цьому контексті зауважимо, що вже видано вісім випусків альманаху «Хвиля», у яких вміщено найкращі твори літстудійців (34 автори) КиМУ. Альманахи здобули схвальні відгуки та високо оцінені в Національній спілці письменників України й у пресі.

Членом студії може стати студент чи учень будь-якого віку й спеціальності, головне – виявляти своє бажання до активної творчої праці!