Кафедра слов'янської філології та загального мовознавства

Завідувач кафедри слов'янської філології та загального мовознавства

Кузьмич Оксана Анатоліївна

Завідувач кафедри, к.пед.н., доцент

Кафедра слов’янської філології та загального мовознавства (СФЗМ) – це загальноуніверситетський навчально-виховний та науково-дослідний структурний підрозділ Інституту журналістики, кіно і телебачення, який було створено з перших днів функціонування Університету.

З 1994 року по 2021 рік кафедру очолював професор Іван Пилипович Ющук (1932 р. - 2021 р.) – видатний лінгвіст, педагог-новатор, перекладач та активний громадський діяч, який усе своє життя присвятив наполегливій боротьбі за українську мову, українську незалежність й суверенність, був відданий справі розбудови та процвітання Київського міжнародного університету до останніх днів свого життя. З вересня 2021 р. кафедру СФЗМ очолила Кузьмич О.А. – канд.пед.наук, доцент, автор понад 20 науково-педагогічних статей, розробник посібників, курсів лекцій та методичних рекомендацій.

Мета кафедри – викладання фахових навчальних дисциплін полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої особистості з планетарним мисленням, яка володітиме вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами мови, – її стилями, типами, формами, жанрами в усіх видах навчальної та майбутньої професійної мовленнєвої діяльності; у розвитку ключових і предметних компетентностей особистості, здатної обрати для задоволення своїх інтелектуальних, духовних, естетичних та соціальних потреб якісний твір української літератури, дати йому адекватну оцінку, виявити власну читацьку рефлексію; у вихованні творчої особистості з високим рівнем загальної культури та гуманістичним світоглядом.


Науково-педагогічний склад кафедри – це високопрофесійні фахівці, серед яких кандидати наук та доценти:

 • Кузьмич О.А. - канд.пед.наук, доцент, завкафедри (наукові інтереси – актуальні проблеми педагогічної теорії і практики, дидактики, мовознавства; сучасна українська мова, практична стилістика, основи редакторської майстерності);
 • Ребманн Д.В. – доцент, автор навчальних посібників з латинської мови (наукові інтереси – латинська мова, германська філологія; українсько-польські стосунки, лінгвістичні та краєзнавчі аспекти мовотворення);
 • Зінченко О.З. - канд.філ.наук, доцент (наукові інтереси – мова й культура; ділове мовлення; давня українська література);
 • Чепурко О.М. – викладач української мови іноземним студентам (наукові інтереси – мова й культура, міжнародні культурні комунікації; українська мова як іноземна);
 • Добровольська Ю.С. – викладач української мови (наукові інтереси – актуальні проблеми лінгвістики; українська мова за професійним спрямуванням; стилістика української мови; основи редакторської майстерності);
 • Бондар Ю.О. – викладач української мови й літератури (наукові інтереси – актуальні проблеми лінгвістики; українська мова; українська мова за професійним спрямуванням; українська література; українська мова як іноземна);
 • Опанасюк А.О. – викладач української мови й літератури (наукові інтереси – актуальні проблеми мовознавства, методика викладання української мови й літератури в середній школі; українська мова; українська мова за професійним спрямуванням; українська література);
 • Лєднік О.С. - викладач української мови й літератури (наукові інтереси – актуальні проблеми мовознавства, методика викладання української мови й літератури в середній школі);
 • Сальнікова В.О. – викладач української мови й літератури (наукові інтереси – актуальні проблеми лінгвістики; методика викладання української мови й літератури в середній школі; специфіка викладання української мови й літератури в освітніх закладах ІV рівня акредитації);
 • Бакіна Т.С. – канд.філ.наук, доцент, викладач української мови, зарубіжної та української літератури (наукові інтереси – актуальні проблеми літературознавства й мовознавства; фольклор, методика викладання української мови й літератури в середній школі; українська мова та література, зарубіжна література).

Науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування у наукових та освітньо-наукових установах, закладах освіти, підприємствах, організаціях, беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах. Викладачі університету мають можливість пройти стажування за "Освітньою програмою професійного розвитку науково-педагогічних викладачів КиМУ"


Освітній процес

Освітня діяльність кафедри пов’язана із підготовкою фахівців за такими освітньо-професійною програмою:

Перелік компонентів освітньо-професійної програми, які забезпечує кафедра (анотації):

 • вступ до мовознавства
 • загальне мовознавство
 • загальне редагування
 • коректура
 • історія української літератури
 • українська література
 • сучасна українська література
 • новітня українська література
 • когнітивне та дискурсивне мовознавство
 • латинська мова
 • латинська мова та медична термінологія
 • мовознавство в контексті культурології
 • практична стилістика
 • практичний курс української мови
 • сучасна українська мова
 • сучасна українська мова (за проф. спрям.)
 • українська література
 • українська мова
 • українська мова (за проф. спрям.)

Діяльність викладачів кафедри СФЗМ спрямовано на:

забезпечення багатоаспектної й різнорівневої філологічної практичної та теоретичної підготовки студентів (учнів) у ліцеї, у коледжі, в інститутах та на факультетах Університету за ступенями вищої освіти бакалавр і магістр.

Освітній процес здійснюється в основному в спеціалізованих аудиторіях, які сприяють успішному навчанню та повноцінному особистісному розвитку здобувачів освіти.


Науково-дослідна робота

Кафедра СФЗМ не тільки сприяє забезпеченню навчального процесу в Університеті, а й гарантує можливість для плідної науково-дослідної роботи членів кафедри та учнівської і студентської молоді. Науково-педагогічні працівники в поточному навчальному році будуть брати активну участь у розробці загальної інститутської теми «Актуальні проблеми теорії та історії соціальних комунікацій: інформаційна сфера, аудіовізуальне мистецтво, театр» та виконувати план науково-дослідної роботи, результати якої буде втілено в програмах та силабусах.

Основні напрями наукових досліджень:

 • Вербальні засоби впливу в сучасній комунікації.
 • Значення «Вільного поетичного гуртка» 1792 року в контексті культури Просвітництва».
 • Комунікативні ознаки українського наукового мовлення.
 • Культура комунікації в сучасному мовному просторі.
 • Особливості дистанційного навчання української мови та літератури.
 • Особливості вживання графічних засобів актуалізації в сучасному українському політичному дискурсі.
 • Використання сервісів МS Office в умовах змішаного навчання.
 • Методика розробки різнорівневих завдань для підсумкового та модульного контролю за рівнем знань та вмінь студентів.
 • Українське літературне життя XIX – XX ст.

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу представлено для кожної дисципліни у вигляді робочих програм, силабусів з усіх освітніх компонентів, достатнім фондом підручників і навчальних посібників. Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, бінарності, активної та безпосередньої взаємодії викладача і студента. Разом із проведенням традиційних лекційних, семінарських і практичних занять застосовуються активні та інтерактивні методи навчання, що сприяє розвитку критичного мислення, самостійного прийняття рішення в конкретній ситуації, розвиває швидкість реакції з оптимальним варіантом вибору тактики, активізує здобувачів освіти, розвиває аналітичні та комунікативні здібності, уміння діяти самостійно у реальній ситуації.


Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в науково-методичних доробках (наукові публікації у фахових збірниках, матеріали конференцій, науково-методичні праці).

Публікації:

Кузьмич О.А.

 • Сучасна українська мова і практична стилістика «Лексикологія і Фразеологія. Лексикографія. Стилістичне використання лексичних і фразеологічних засобів мови»: курс лекцій. 2014 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Сучасна українська мова і практична стилістика. Морфологія. Курс лекцій. Частина 1. 2015 року/Київ. м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Сучасна українська мова і практична стилістика. Морфологія. Курс лекцій. Частина 2. 2016 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
 • «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до виховання мовленнєвого етикету в молодших школярів». Вища школа. 2016 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Сучасна українська мова і практична стилістика. Морфологія. Курс лекцій. Частина 3. 2016 року/ м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Стилістичне використання морфологічних засобів мови. Ч. 3: Курс лекцій 2017року/ м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. праць // Методика діагностування вихованості мовленнєвого етикету в молодших школярів та сучасної практики його виховання в дітей в умовах сім’ї і школи. 2017року/ м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Сучасна українська мова і практична стилістика. Морфеміка і словотвір. Стилістичне використання засобів словотвору. Курс лекцій. 2018 року/ м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Синтаксис і Пунктуація. Стилістичне використання синтаксичних засобів. Ч. 1: Курс лекцій. 2019 року/ м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Синтаксис і Пунктуація. Стилістичне використання синтаксичних засобів. Ч. 2: Курс лекцій. 2020року/ м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Сучасна українська мова і практична стилістика. Синтаксис і пунктуація. Стилістичне використання синтаксичних засобів. Частина 3. 2021року/ м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Кузьмич О.А. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання : Синтаксис / Т.Г. Шелехова, О.А. Кузьмич. – К. : Генеза, 2010.- 128 с.
 • Кузьмич О.А. Українська мова : Навчально-практичний посібник / Л.П. Богославець, І.В. Житар, С.І. Черіпко Ч. 1. – К. : НАУ, 2005. – 112.

 

           Зінченко О.З.

 • Недосліджена мемуарна проза України XVIII ст.: «Щоденник» Якова Марковича (1717-1767). Літературознавчі студії. Вип. 42. Ч. 2. 2014року/м. Київ, КНУ ім. Т. Г. Шевченка
 • Наративні стратегії в «Денних записках» Якова Марковича. Слово і час. 2015року/м.Київ
 • Наратив батальних сторінок «Щоденника» генерального підскарбія Якова Марковича XVIII століття. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. 21 Вип. 22. 2015року/м.Київ,Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка
 • Про рукопис «Діаріуша» козацького старшини Я. А. Марковича. Мова і культура. (Науковий журнал). 2016 року/м. Київ, Видавничий дім Дмитра Бураго, Вип. 19. Том III (183).
 • Яків Маркович і його читацькі інтереси. 2016 року/Spheres of culture. Vol. XIII. Lublin
 • Розвиток щоденникового жанру в давній українській літературі Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип. 24. 2017року/м.Київ, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
 • Концепти образу святості перших руських князів у давній українській літературі. Мова і культура. (Науковий журнал). 2018 року/м.Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, Випуск 21, Том VI (195), ( 0, 4 др. арк.)
 • Феномен образу святості Антонія та Феодосія в літературі Києворуської держави. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки, № 2(16), 2018 (0,6 др. арк.).
 • «Домашній протокол» 1717-1767 рр. генерального підскарбія Якова Марковича в контексті мемуаристики XVIII ст.: монографія 2019 року/м. Київ, Київський міжнародний університет

          Ребманн.Дз.В.

 • Словник медичних термінів (100 слів). 2015року/ м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Латинська мова: практикум. 2016 року/ м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Латинська мова та медична термінологія. Методичні рекомендації до вивчення курсу. 2016року/ м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Ребманн Дз.В. Ukraińsko-polskie stosunki// Проблеми державного будівництва в Україні № 25 : у 2 томах: збірник матеріалів ХХII Міжнародної науково - практичної  конференції професорсько-викладацького складу “Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи”, 15 березня 2017 року / Київський міжнародний університет. 2017 року/ м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Ребманн Дз.В. / Polska / Проблеми державного будівництва в Україні № 27 : у 2 томах: збірник матеріалів ХХIV Міжнародної науково - практичної  конференції професорсько-викладацького  складу «“Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів”  14 березня 2019 року // Київський міжнародний університет. 2019 року/ м. Київ, Київський міжнародний університет

 

Бакіна Т.С

 

 • Книжка-картинка в українській дитячій літературі // Ґенеза жанрових форм в контексті інтермедіальності. – Чернівці, 2012.  –  С.      
 • Кулінарна література в процесах формування смаків // Сучасні літературознавчі студії. Випуск 9. Дискурс смаку в літературі і культурі. Збірник наукових праць. – К.: Вид центр КНЛУ. – 2012. – С. 9-17.
 • Гендерні ролі в українській літературі для дітей: традиційне та нове у соціалізації дівчинки //Наукові праці. Літературознавство. Випуск 228. Том 240. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2014 .– С.38-42 
 • Шкільний підручник з літератури (з теорії і практики підручникотворення проф. Фесенко В.І. // Сучасні літературознавчі студії. У просторі наукового пошуку В.І. Фесенко. Збірник
 • наукових праць. Вип. 11. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 31-38. 
 • “Дитяча кімната” як культурне та літературне явище (на прикладі художнійх творів дял дітей і про дітей) // Сучасні літературознавчі студії. Феномен дому в літературознавчій перспективі. Збірник наукових праць. Вип. 13. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 27-41. 
 • Шеф-кухар як персонаж масової літератури та культури” //Сучасні літературознавчі студії. Літературні виміри видовищних форм культури. Збірник наукових праць. Випуск 14. – К.: Університет “Україна”.  – 
 • Традиції жанру календаря в літературі для дітей // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць. – Маріуполь: МДУ, 2018. – Вип. 19. –  21-33.  
 • Конструкція минулого у романі Брайана Селзніка “Винахід Х‘юго Кабре”: візуальний та вербальний аспекти // Сучасні літературознавчі студії. У парадигмі наукового пошуку В.І Фесенко. Збірник наукових праць. Випуск 15.- К.: ТОВ «Талком», 2018. -  С. 10-16.  
 • Культурологічний аналіз казки Е.Т.А, Гофмана «Лускунчик і мишачий король //Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах”. – К.,
 • Флористичні образи в казках та історіях Г.-Х. Адерсена// Національна ідентичність в мові і культурі: збірник наукових праць./ за заг. ред. О.Г. Шостак. – К.: Талком, 2021. – С. 23-28.
 • Українська усна народна поетична творчість. Навчальний посібник для студентів першого курсу.  – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 90 с.         
 • Література західноєвропейського Середньовіччя. Навчальний посібник для студентів першого курсу факультету германської філології. – 3-тє вид., виправл. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 90 с.       
 • БакінаТ. С. Практикум з методики викладання зарубіжної літератури : навч. посіб. з курсу "Методика викладання зарубіж. л-ри в загальноосвіт. навч. закл.", спец. 6.020303 "Філологія" /Бакіна Тамара Степанівна. — [2-ге вид., виправл.]. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. — 143 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с.
 • Практикум з методики викладання зарубіжної літератури: Навчальний посібник з курсу „Методика викладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах”, спеціальність 020303 філологія. – 3-тє вид., виправл. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 143 с.

Участь науково-педагогічних працівників кафедри у наукових конференціях, круглих столах:

 • Науково-практична конференція Науково-навчального інституту журналістики, м. Київ, Київський міжнародний університет, березень 2021року.
 • Х Міжнародні Чичерінські читання. “Світова література в літературознавчому дискурсі ХХI століття”. Львів, Львівський національній університет імені Івана Франка, 12-13 жовтня 2017 року;
 • Міжнародна наукова конференція “Видовищні форми низової культури: літературні проекції”, Київ, КНЛУ, 16-17березня 2017 року;
 • II Міжнародна наукова конференція на пошану професора Валентини Іванівни Фесенко. Київ, КНЛУ, 15-16 березня 2018 року.
 • Міжнародна науково-практична конференція “Україна і світ: діалог мов та культур”. Київ, КНЛУ,  11-13 квітня 2018 року.
 • Міжнародна науково-практична конференція “До світу через мови”. Київ, КНЛУ, 20-22 березня 2019 року.
 • Міжнародна наукова конференція “Тіло як текст та текст тіла: тіло/тілесність у художньому та літературознавчому дискурсах”. Київ, КНЛУ, 28-29 березня 2019 року.
 • Міжнародна наукова конференція «Історична пам’ять і сучасність: дискурсивні проекції (до 100-річчя Акту злуки)», Київ, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 3-4 грудня 2019 року.
 • XIII Міжнародна конференція «Національна ідентичність в мові і культурі». Київ, Національний авіаційний університет, 02-03 квітня 2020 року відбулася  в дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій.
 • XIV Міжнародна конференція «Національна ідентичність в мові і культурі». Київ, Національний авіаційний університет, 21-22 квітня 2021 року відбулася  в дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій.

Науково-педагогічні працівники та студенти факультету є учасниками заходів за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:


Розвиток та активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів літературна студія «Хвиля», заснована І.П. Ющуком:

На засіданнях літературної студії «Хвиля» обговорюються творчі питання: особливості художньої творчості, літературні мініатюри; діалог як елемент художнього твору; особистий досвід як художній матеріал, спогади з дитинства. Видано вісім випусків альманаху «Хвиля», у яких вміщено найкращі твори літстудійців (34 автори). Альманахи високо оцінено в Національній спілці письменників України й у пресі.