Наукові школи, студентські товариства та гуртки

Президент Київського міжнародного університету

Хачатурян Хачатур Володимирович

Наукова школа "Методика викладання англійської мови професора Х.В. Хачатуряна"

Науковий керівник:
Хачатурян Х. В., кандидат філологічних наук, професор, президент КиМУ.

Основне завдання:
- дослідження авторської методики викладання іноземних мов професора Хачатуряна Х.В., зокрема, його сутності: комунікативний підхід, використання під час занять аутентичних матеріалів, музичного супроводу, моделювання реальних комунікативних ситуацій, що сприяє засвоєнню мовних одиниць у типових комунікативних контекстах і створенню реальних умов для усного й письмового іншомовного спілкування;
- виявлення наукового потенціалу університету, що сприятиме перспективному його розвитку як визначного науково-методичного лінгвістичного осередку України.


Артемова Любов Вікторівна

Артемова Любов Вікторівна

Наукова школа «Проблеми теорії та практики виховання та навчання дітей дошкільного віку, учнів школи, студентів»

Науковий керівник:
Л.В. Артемова, доктор педагогічних наук, професор кафедри психології та педагогіки.

Мета роботи:
дослідження форм методичної роботи з педагогами закладів середньої, професійної і вищої освіти з питань виховання у дітей ціннісного ставлення до людей через систему освіти.

Основне завдання:
вдосконалення професійної підготовки науково-педагогічних працівників і впровадження в роботу з дітьми методик, спрямованих на залучення дітей до системи цінностей, культури та традицій українського народу.


Мартиненко Світлана Миколаївна

Мартиненко Світлана Миколаївна

Наукова школа «Формування комунікативної компетентності викладачів вищої школи»

Науковий керівник:
С.М. Мартиненко, доктор педагогічних наук, професор, проректор з питань розвитку університету.

Мета роботи:
формування і розвиток соціально-комунікативних умінь і навичок у викладачів закладів вищої освіти, вдосконалення професійно-мовленнєвої компетентності.

Основне завдання:
впровадження в освітній процес активних комунікативних технологій, подолання бар’єрів у професійному спілкуванні.


Щербак Леонід Миколайович

Щербак Леонід Миколайович

Наукова школа «Математичне і комп’ютерне моделювання складних об’єктів та систем»

Науковий керівник:
Л.М. Щербак, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук.

Мета роботи:
розробка актуальних інформаційних технологій математичного і комп'ютерного моделювання, аналізом і синтезом функціювання складних об'єктів і систем.

Основне завдання:
розробка теорії та методів оцінювання в умовах невизначеності та конфлікту, створення систем підтримки прийняття рішень для аналізу технічних соціально-економічних та екологічних процесів.


Некряч Анастасія Іванівна

Некряч Анастасія Іванівна

Наукове студентське товариство "Україна і глобалізований світ"

Науковий керівник:
Некряч А. І., доктор політичних наук, професор КиМУ, проректор з наукової роботи.

Створення наукового гуртка обумовлено потребою у політичній освіті сучасної молоді, поширенні та засвоєнні нею знань про розвиток політичної науки від давнини до сучасності, розумінні своїх прав і свобод, механізмів функціонування політичної системи суспільства, шляхів розв’язання проблем суспільного життя. Метою є допомога майбутнім фахівцям різних сфер суспільної діяльності оволодіти систематизованими знаннями про політику, які б стали основою їхньої громадянської позиції та політичної культури.


Мушкудіані Олександр Нестерович

Мушкудіані Олександр Нестерович

Наукове студентське товариство «Класична спадщина і сучасність»

Науковий керівник:
Мушкудіані О. Н., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії журналістики.

Наукове студентське товариство створена з метою дослідження теорії та історії соціальних комунікацій, журналістики, видавничої справи та редагування, соціолінгвістики, психолінгвістики, прикладних соціально-комунікаційних технологій, книгознавства, мовознавства та мистецтвознавства.


Вяткіна Тетяна Георгіївна

Вяткіна Тетяна Георгіївна

Науковий студентський гурток «АЗИМУТ»

Науковий керівник:
Т.Г. Вяткіна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного туризму.

Мета діяльності наукового гуртка «Азимут» - залучення талановитої молоді у сферу науки, створення умов для розкриття їх наукового та творчого потенціалу, популяризація туристичних та історичних місць України.

Основне завдання - сприяння підвищенню якості фахової підготовки та кваліфікаційного рівня майбутніх фахівців з туризму; організація співробітництва із студентами інших закладів вищої освіти, а також молодіжними організаціями в сфері міжнародного туризму.


Ющук Іван Пилипович

Ющук Іван Пилипович

Наукове студентське товариство «Методи викладання української мови»

Науковий керівник:
І.П. Ющук, кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янської філології та загального мовознавства.

Основне завдання:
дослідження у галузі загальної лінгвістики і слов’янського мовознавства, зокрема українського і російського, художнього перекладу і народної творчості, а також розробка навчальних програм з української мови з урахуванням найновіших досягнень психології й методики викладання мови.