Наукові школи, студентські товариства та студії

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВІ ШКОЛИ ПЗВО «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТУ»
Президент Київського міжнародного університету

Хачатурян Хачатур Володимирович

Наукова школа "Методика викладання англійської мови професора Х.В. Хачатуряна"

Науковий керівник:
Хачатурян Х. В., кандидат філологічних наук, професор, президент КиМУ.

Основне завдання:
- дослідження авторської методики викладання іноземних мов професора Хачатуряна Х.В., зокрема, його сутності: комунікативний підхід, використання під час занять аутентичних матеріалів, музичного супроводу, моделювання реальних комунікативних ситуацій, що сприяє засвоєнню мовних одиниць у типових комунікативних контекстах і створенню реальних умов для усного й письмового іншомовного спілкування;
- виявлення наукового потенціалу університету, що сприятиме перспективному його розвитку як визначного науково-методичного лінгвістичного осередку України.


Мартиненко Світлана Миколаївна

Мартиненко Світлана Миколаївна

Наукова школа «Формування комунікативної компетентності викладачів вищої школи»

Науковий керівник:
С.М. Мартиненко, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи.

Мета роботи:
формування і розвиток соціально-комунікативних умінь, навичок комунікативної компетентності викладачів вищої школи, вдосконалення їхньої комунікативно-мовленнєвої компетентності, моделювання дидактичної системи, формування комунікативної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей.

Основне завдання:
розширити категорійний дискурс поняття комунікативної компетентності викладачів вищої школи, розроблення концепції відповідної дидактичної системи, впровадження в освітній процес активних комунікативних технологій, подолання бар’єрів у професійному спілкуванні та комунікації.


Савченко Леся Анатоліївна

Савченко Леся Анатоліївна

Наукова школа «Актуальні питання правового регулювання фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування»

Науковий керівник:
Л.А.Савченко, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

Мета роботи:
з’ясування й аналіз проблем правового регулювання фінансової сфери, зокрема питань контролю публічних фінансів із урахуванням зарубіжного досвіду.

Основне завдання:
впровадження отриманих наукових результатів у правотворчу, правозахисну діяльність, освітній процес, що сприятиме вдосконаленню фінансового законодавства, діяльності суб’єктів у фінансовій сфері, формуванню правової еліти держави, обізнаної з питаннями правового регулювання фінансової системи.


Миськів Леся Ігорівна

Миськів Леся Ігорівна

Наукова школа «Адміністративне право України як фактор творення європейської правової держави»

Науковий керівник:
Л.І.Миськів, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри публічноправових дисциплін

Мета роботи:
концептуалізація засад, принципів, проблемних питань, доктринальних концепцій і зарубіжного досвіду модернізації та належного здійснення адміністративно-правового регулювання в Україні, соціально-політичного, економічного контексту здійснення адміністративно-правової реформи.

Основне завдання:
аналіз та узагальнення теоретичних і практичних проблем у сфері адміністративно-правового забезпечення діяльності органів виконавчої влади, розроблення теоретичних положень і науково обґрунтованих методичних і практичних рекомендацій щодо вдосконалення підзаконної нормотворчої діяльності, регламентації адміністративно-правових процедур, формування державної стратегії розвитку і реформування.


Щербак Леонід Миколайович

Щербак Леонід Миколайович

Наукова школа «Математичне і комп’ютерне моделювання складних об’єктів та систем»

Науковий керівник:
Л.М. Щербак, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук.

Мета роботи:
розробка актуальних інформаційних технологій математичного і комп'ютерного моделювання, аналізом і синтезом функціювання складних об'єктів і систем.

Основне завдання:
розробка теорії та методів оцінювання в умовах невизначеності та конфлікту, створення систем підтримки прийняття рішень для аналізу технічних соціально-економічних та екологічних процесів.


Ступницький Ростислав Миколайович

Ступницький Ростислав Миколайович

Наукова школа «Клініко-експериментальне дослідження хворих із частковою втратою зубів із застосуванням новітніх технологій»

Науковий керівник:
Ступницький Ростислав Миколайович, доктор медичних наук професор, декан стоматологічного факультету, Заслужений лікар України.

Мета роботи:
обґрунтування концептуальних основ лікування хворих із частковою втратою зубів на підставі експериментально перевірених методів діагностування , окреслення адекватних лікувально-профілактичних заходів на основі застосування новітніх технологій.

Основні завдання:
вивчити проблему лікування хворих різного віку, що мають певні ускладнення, визначити параметри їхнього захисту, опрацювати комплекс лікувально-профілактичних заходів із метою корекції та проведення комплексного лікування, створити комп’ютерну модель застосування конструкцій комбінованого зубного протеза, впровадити методику лікування в заклади охорони здоров’я.


Артемова Любов Вікторівна

Артемова Любов Вікторівна

Наукова школа «Проблеми теорії та практики виховання та навчання дітей дошкільного віку, учнів школи, студентів»

Науковий керівник:
Л.В. Артемова, доктор педагогічних наук, професор кафедри психології та педагогіки.

Мета роботи:
дослідження форм методичної роботи з педагогами закладів середньої, професійної і вищої освіти з питань виховання у дітей ціннісного ставлення до людей через систему освіти.

Основне завдання:
вдосконалення професійної підготовки науково-педагогічних працівників і впровадження в роботу з дітьми методик, спрямованих на залучення дітей до системи цінностей, культури та традицій українського народу.


Мушкудіані Олександр Нестерович

Мушкудіані Олександр Нестерович

Наукове студентське товариство «Класична спадщина і сучасність»

Науковий керівник:
Мушкудіані О. Н., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри аудіовізуального мистецтва та виробництва.

Наукове студентське товариство створене з метою дослідження теорії та історії соціальних комунікацій, журналістики, видавничої справи та редагування, соціолінгвістики, психолінгвістики, прикладних соціально-комунікаційних технологій, книгознавства, мовознавства та мистецтвознавства.


Ющук Іван Пилипович

Ющук Іван Пилипович

Наукове студентське товариство «Методи викладання української мови»

Науковий керівник:
І.П. Ющук, кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янської філології та загального мовознавства.

Основне завдання:
дослідження у галузі загальної лінгвістики і слов’янського мовознавства, зокрема українського і російського, художнього перекладу і народної творчості, а також розробка навчальних програм з української мови з урахуванням найновіших досягнень психології й методики викладання мови.


08 06/2021
13:15
22 05/2021
10:00
Зустріч