Наукові школи, студентські товариства, наукові гуртки та проблемні групи

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВІ ШКОЛИ ПЗВО «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТУ» Положення про студентський науковий гурток та проблемні групи
Президент Київського міжнародного університету

Хачатурян Хачатур Володимирович

Наукова школа "Методика викладання англійської мови професора Х.В. Хачатуряна"

Науковий керівник:
Хачатурян Х. В., кандидат філологічних наук, професор, президент КиМУ.

Основне завдання:
- дослідження авторської методики викладання іноземних мов професора Хачатуряна Х.В., зокрема, його сутності: комунікативний підхід, використання під час занять аутентичних матеріалів, музичного супроводу, моделювання реальних комунікативних ситуацій, що сприяє засвоєнню мовних одиниць у типових комунікативних контекстах і створенню реальних умов для усного й письмового іншомовного спілкування;
- виявлення наукового потенціалу університету, що сприятиме перспективному його розвитку як визначного науково-методичного лінгвістичного осередку України.


Мартиненко Світлана Миколаївна

Мартиненко Світлана Миколаївна

Наукова школа «Формування комунікативної компетентності здобувачів освіти і викладачів вищої школи»

Науковий керівник:
С.М. Мартиненко, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи.

Мета роботи:
формування і розвиток соціально-комунікативних умінь, навичок комунікативної компетентності здобувачів освіти і викладачів вищої школи, вдосконалення їхньої інформаційно-комунікативної компетентності в умовах змішаного навчання, моделювання дидактичної системи і освітнього процесу, вдосконалення комунікативної компетентності з застосуванням інтерактивних методів і засобів навчання.

Основне завдання:
розширити категорійний дискурс поняття комунікативної компетентності здобувачів освіти і викладачів вищої школи, розроблення концепції відповідної дидактичної системи, впровадження в освітній процес активних комунікативних технологій, подолання бар’єрів у професійному спілкуванні та комунікації.


Щербак Леонід Миколайович

Щербак Леонід Миколайович

Наукова школа «Математичне і комп’ютерне моделювання складних об’єктів та систем»

Науковий керівник:
Л.М. Щербак, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук.

Мета роботи:
розробка актуальних інформаційних технологій математичного і комп'ютерного моделювання, аналізом і синтезом функціювання складних об'єктів і систем.

Основне завдання:
розробка теорії та методів оцінювання в умовах невизначеності та конфлікту, створення систем підтримки прийняття рішень для аналізу технічних соціально-економічних та екологічних процесів.


Дроздова Ірина Володимирівна

Дроздова Ірина Володимирівна

Наукова школа «Артеріальна гіпертензія як проблема сучасності: від факторів ризику — до способів подолання»

Науковий керівник:
І. В. Дроздова , доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічних дисциплін та медсестринства

Мета роботи:
формування сучасного підходу до інтенсифікації профілактики та лікування артеріальної гіпертензії з урахуванням ризику серцево-судинних захворювань (ССЗ), їх основних переваг залежно від факторів і модифікаторів ризику, супутніх захворювань і переваг для пацієнтів

Основне завдання:
профілактика ССЗ на індивідуальному (у практично здорових людей, хворих із встановленими ССЗ, а також у пацієнтів із діабетом, сімейною гіперхолестеринемією або хронічним захворюванням нирок) і популяційному рівнях (місцевих і загальнодержавних відділів охорони здоров'я та збереження навколишнього середовища).


Ступницький Ростислав Миколайович

Ступницький Ростислав Миколайович

Наукова школа «Клініко-експериментальне дослідження хворих із частковою втратою зубів із застосуванням новітніх технологій»

Науковий керівник:
Ступницький Ростислав Миколайович, доктор медичних наук професор, декан стоматологічного факультету, Заслужений лікар України.

Мета роботи:
обґрунтування концептуальних основ лікування хворих із частковою втратою зубів на підставі експериментально перевірених методів діагностування , окреслення адекватних лікувально-профілактичних заходів на основі застосування новітніх технологій.

Основне завдання:
вивчити проблему лікування хворих різного віку, що мають певні ускладнення, визначити параметри їхнього захисту, опрацювати комплекс лікувально-профілактичних заходів із метою корекції та проведення комплексного лікування, створити комп’ютерну модель застосування конструкцій комбінованого зубного протеза, впровадити методику лікування в заклади охорони здоров’я.


Мушкудіані Олександр Нестерович

Мушкудіані Олександр Нестерович

Наукова школа «Класична спадщина і сучасність»

Науковий керівник:
Мушкудіані О. Н., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри соціальних комунікацій та аудіовізуального мистецтва.

Мета роботи:
дослідження теорії та історії соціальних комунікацій, журналістики, видавничої справи та редагування в історичному розвитку, соціолінгвістики, психолінгвістики, прикладних соціально-комунікаційних технологій, книгознавства, мовознавства і мистецтвознавства з урахуванням сучасних реалій.

Основне завдання:
аналіз творчої спадщини письменників–класиків, їхнього внеску в розвиток літературознавства, публіцистики, соціолінгвістики, книгознавства, теорії перекладу, розширення композиційного наповнення творчого доробку, порівняння жанрової та стилістичної різноманітності через сучасний вимір класичного надбання.