Наукові школи, студентські товариства, наукові гуртки та проблемні групи

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВІ ШКОЛИ ПЗВО «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТУ»Положення про студентський науковий гурток та проблемні групи
Президент Київського міжнародного університету

Хачатурян Хачатур Володимирович

Наукова школа "Методика викладання англійської мови професора Х.В. Хачатуряна"

Науковий керівник:
Хачатурян Х. В., кандидат філологічних наук, професор, президент КиМУ.

Основне завдання:
- дослідження авторської методики викладання іноземних мов професора Хачатуряна Х.В., зокрема, його сутності: комунікативний підхід, використання під час занять аутентичних матеріалів, музичного супроводу, моделювання реальних комунікативних ситуацій, що сприяє засвоєнню мовних одиниць у типових комунікативних контекстах і створенню реальних умов для усного й письмового іншомовного спілкування;
- виявлення наукового потенціалу університету, що сприятиме перспективному його розвитку як визначного науково-методичного лінгвістичного осередку України.


Мартиненко Світлана Миколаївна

Мартиненко Світлана Миколаївна

Наукова школа «Формування комунікативної компетентності викладачів вищої школи»

Науковий керівник:
С.М. Мартиненко, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи.

Мета роботи:
формування і розвиток соціально-комунікативних умінь, навичок комунікативної компетентності викладачів вищої школи, вдосконалення їхньої комунікативно-мовленнєвої компетентності, моделювання дидактичної системи, формування комунікативної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей.

Основне завдання:
розширити категорійний дискурс поняття комунікативної компетентності викладачів вищої школи, розроблення концепції відповідної дидактичної системи, впровадження в освітній процес активних комунікативних технологій, подолання бар’єрів у професійному спілкуванні та комунікації.


Щербак Леонід Миколайович

Щербак Леонід Миколайович

Наукова школа «Математичне і комп’ютерне моделювання складних об’єктів та систем»

Науковий керівник:
Л.М. Щербак, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук.

Мета роботи:
розробка актуальних інформаційних технологій математичного і комп'ютерного моделювання, аналізом і синтезом функціювання складних об'єктів і систем.

Основне завдання:
розробка теорії та методів оцінювання в умовах невизначеності та конфлікту, створення систем підтримки прийняття рішень для аналізу технічних соціально-економічних та екологічних процесів.


Дроздова Ірина Володимирівна

Дроздова Ірина Володимирівна

Наукова школа «Артеріальна гіпертензія як проблема сучасності: від факторів ризику до способів подолання»

Науковий керівник:
І. В. Дроздова , доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічних дисциплін та медсестринства

Мета роботи:
формування сучасного підходу до інтенсифікації профілактики та лікування артеріальної гіпертензії з урахуванням ризику серцево-судинних захворювань (ССЗ), їх основних переваг залежно від факторів і модифікаторів ризику, супутніх захворювань і переваг для пацієнтів

Основне завдання:
профілактика ССЗ на індивідуальному (у практично здорових людей, хворих із встановленими ССЗ, а також у пацієнтів із діабетом, сімейною гіперхолестеринемією або хронічним захворюванням нирок) і популяційному рівнях (місцевих і загальнодержавних відділів охорони здоров'я та збереження навколишнього середовища).


Савченко Леся Анатоліївна

Семенів Дмитро Васильович

Наукова школа «Організаційно-економічне обґрунтування ринкового потенціалу українських лікарських засобів природнього походження»

Науковий керівник:
Д.В.Семенів, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармації, технології ліків та фармацевтичного менеджменту.

Мета роботи:
вивчати український ринок лікарських засобів природнього походження та використання їх у лікуванні та профілактиці основних соматичних захворювань і станів людини, синтез і розроблення нових лікарських засобів у дерматології на основі діючих речовин грибів (фунгіцидотерапія).

Основне завдання:
обґрунтувати необхідність використання засобів природнього походження для лікування та профілактики захворювань і косметологічних порушень, запропонувати ефективні методи для впровадження у заклади охорони здоров'я.


Ступницький Ростислав Миколайович

Ступницький Ростислав Миколайович

Наукова школа «Клініко-експериментальне дослідження хворих із частковою втратою зубів із застосуванням новітніх технологій»

Науковий керівник:
Ступницький Ростислав Миколайович, доктор медичних наук професор, декан стоматологічного факультету, Заслужений лікар України.

Мета роботи:
обґрунтування концептуальних основ лікування хворих із частковою втратою зубів на підставі експериментально перевірених методів діагностування , окреслення адекватних лікувально-профілактичних заходів на основі застосування новітніх технологій.

Основні завдання:
вивчити проблему лікування хворих різного віку, що мають певні ускладнення, визначити параметри їхнього захисту, опрацювати комплекс лікувально-профілактичних заходів із метою корекції та проведення комплексного лікування, створити комп’ютерну модель застосування конструкцій комбінованого зубного протеза, впровадити методику лікування в заклади охорони здоров’я.


Артемова Любов Вікторівна

Артемова Любов Вікторівна

Наукова школа «Проблеми теорії та практики виховання та навчання дітей дошкільного віку, учнів школи, студентів»

Науковий керівник:
Л.В. Артемова, доктор педагогічних наук, професор кафедри психології та педагогіки.

Мета роботи:
дослідження форм методичної роботи з педагогами закладів середньої, професійної і вищої освіти з питань виховання у дітей ціннісного ставлення до людей через систему освіти.

Основне завдання:
вдосконалення професійної підготовки науково-педагогічних працівників і впровадження в роботу з дітьми методик, спрямованих на залучення дітей до системи цінностей, культури та традицій українського народу.


Мушкудіані Олександр Нестерович

Мушкудіані Олександр Нестерович

Наукове студентське товариство «Класична спадщина і сучасність»

Науковий керівник:
Мушкудіані О. Н., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри аудіовізуального мистецтва та виробництва.

Наукове студентське товариство створене з метою дослідження теорії та історії соціальних комунікацій, журналістики, видавничої справи та редагування, соціолінгвістики, психолінгвістики, прикладних соціально-комунікаційних технологій, книгознавства, мовознавства та мистецтвознавства.