Наукові школи, студентські товариства та гуртки

Президент Київського міжнародного університету

Хачатурян Хачатур Володимирович

Наукова школа "Методика викладання англійської мови професора Х.В. Хачатуряна"

Науковий керівник:
Хачатурян Х. В., кандидат філологічних наук, професор, президент КиМУ.

Основне завдання:
- дослідження авторської методики викладання іноземних мов професора Хачатуряна Х.В., зокрема, його сутності: комунікативний підхід, використання під час занять аутентичних матеріалів, музичного супроводу, моделювання реальних комунікативних ситуацій, що сприяє засвоєнню мовних одиниць у типових комунікативних контекстах і створенню реальних умов для усного й письмового іншомовного спілкування;
- виявлення наукового потенціалу університету, що сприятиме перспективному його розвитку як визначного науково-методичного лінгвістичного осередку України.


Мартиненко Світлана Миколаївна

Мартиненко Світлана Миколаївна

Наукова школа «Формування комунікативної компетентності викладачів вищої школи»

Науковий керівник:
С.М. Мартиненко, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи.

Мета роботи:
формування і розвиток соціально-комунікативних умінь і навичок у викладачів закладів вищої освіти, вдосконалення професійно-мовленнєвої компетентності.

Основне завдання:
впровадження в освітній процес активних комунікативних технологій, подолання бар’єрів у професійному спілкуванні.


Савченко Леся Анатоліївна

Савченко Леся Анатоліївна

Наукова школа «Актуальні питання правового регулювання фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування»

Науковий керівник:
Л.А.Савченко, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

Мета роботи:
з’ясування й аналіз проблем правового регулювання фінансової сфери, зокрема питань контролю публічних фінансів із урахуванням зарубіжного досвіду.

Основне завдання:
впровадження отриманих наукових результатів у правотворчу, правозахисну діяльність, освітній процес, що сприятиме вдосконаленню фінансового законодавства, діяльності суб’єктів у фінансовій сфері, формуванню правової еліти держави, обізнаної з питаннями правового регулювання фінансової системи.


Щербак Леонід Миколайович

Щербак Леонід Миколайович

Наукова школа «Математичне і комп’ютерне моделювання складних об’єктів та систем»

Науковий керівник:
Л.М. Щербак, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук.

Мета роботи:
розробка актуальних інформаційних технологій математичного і комп'ютерного моделювання, аналізом і синтезом функціювання складних об'єктів і систем.

Основне завдання:
розробка теорії та методів оцінювання в умовах невизначеності та конфлікту, створення систем підтримки прийняття рішень для аналізу технічних соціально-економічних та екологічних процесів.


Ступницький Ростислав Миколайович

Ступницький Ростислав Миколайович

Наукова школа «Клініко-експериментальне дослідження хворих із частковою втратою зубів із застосуванням новітніх технологій»

Науковий керівник:
Ступницький Ростислав Миколайович, доктор медичних наук професор, декан стоматологічного факультету, Заслужений лікар України.

Мета роботи:
обґрунтування концептуальних основ лікування хворих із частковою втратою зубів на підставі експериментально перевірених методів діагностування , окреслення адекватних лікувально-профілактичних заходів на основі застосування новітніх технологій.

Основні завдання:
вивчити проблему лікування хворих різного віку, що мають певні ускладнення, визначити параметри їхнього захисту, опрацювати комплекс лікувально-профілактичних заходів із метою корекції та проведення комплексного лікування, створити комп’ютерну модель застосування конструкцій комбінованого зубного протеза, впровадити методику лікування в заклади охорони здоров’я.


Артемова Любов Вікторівна

Артемова Любов Вікторівна

Наукова школа «Проблеми теорії та практики виховання та навчання дітей дошкільного віку, учнів школи, студентів»

Науковий керівник:
Л.В. Артемова, доктор педагогічних наук, професор кафедри психології та педагогіки.

Мета роботи:
дослідження форм методичної роботи з педагогами закладів середньої, професійної і вищої освіти з питань виховання у дітей ціннісного ставлення до людей через систему освіти.

Основне завдання:
вдосконалення професійної підготовки науково-педагогічних працівників і впровадження в роботу з дітьми методик, спрямованих на залучення дітей до системи цінностей, культури та традицій українського народу.


Мушкудіані Олександр Нестерович

Мушкудіані Олександр Нестерович

Наукове студентське товариство «Класична спадщина і сучасність»

Науковий керівник:
Мушкудіані О. Н., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри аудіовізуального мистецтва та виробництва.

Наукове студентське товариство створене з метою дослідження теорії та історії соціальних комунікацій, журналістики, видавничої справи та редагування, соціолінгвістики, психолінгвістики, прикладних соціально-комунікаційних технологій, книгознавства, мовознавства та мистецтвознавства.


Ющук Іван Пилипович

Ющук Іван Пилипович

Наукове студентське товариство «Методи викладання української мови»

Науковий керівник:
І.П. Ющук, кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янської філології та загального мовознавства.

Основне завдання:
дослідження у галузі загальної лінгвістики і слов’янського мовознавства, зокрема українського і російського, художнього перекладу і народної творчості, а також розробка навчальних програм з української мови з урахуванням найновіших досягнень психології й методики викладання мови.