Факультет будівництва та архітектури

Омельяненко Максим Вікторович

Омельяненко Максим Вікторович

Декан факультету, д-р.техн.наук, професор.
decanat_fba@kymu.edu.ua

Факультет будівництва та архітектури забезпечує підготовку фахівців за ступенем вищої освіти бакалавр - набір до 2016 року:

  • будівництво;
  • архітектура.
Діють програми подвійного диплому:
  • «Архітектура та урбаністика» (СВШ, Польща);
  • «Дизайн інтер`єру» (СВШ, Польща);
  • «Цивільне будівництво» (KVK, Литва);
  • «Будівництво» (KPSW, Польща).
Навчальний процес на факультеті забезпечує кафедра:

Створення Факультету будівництва та архітектури КиМУ у 2008 році було продиктовано необхідністю підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців-будівельників та архітекторів шляхом диверсифікації методів та засобів підготовки у навчальних закладах різних форм власності. Рівень сучасного розвитку архітектури та будівництва обумовлений використанням останніх досягнень науки, техніки та новітніх технологій.

Особливістю підготовки фахівців на факультеті, окрім якісної сучасної фахової підготовки, є проведення практичних та семінарських занять англійською мовою.


Наукова робота

Пріоритетним напрямом діяльності факультету є науково-дослідна робота. Професорсько-викладацький склад активно працює над науковою темою «Модель сімейного гуртожитку: аналіз сучасних тенденцій» (зареєстрована в УкрІНТЕІ, реєстраційний №0116U005371). Керівник теми – к.т.н. Обухов А.В.

Викладачі й студенти Факультету – активні учасники міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових і науково-практичних конференцій, круглих столів, зокрема:

У 2016-2017 навчальному році науково-педагогічним колективом факультету підготовлені монографії та навчальні посібники:

  • «Математичне моделювання термомеханічних процесів в пружно-пластичних циліндричних тілах» (автори Дьомічев К.Е., Стеблянко П.О., Черняков Ю.А., Петров О.Д.);
  • Навчальний посібник «Інформатизація суспільства» (автор Безрученко В.С.).

У своїй професійній діяльності Факультет підтримує зв’язки з навчально-науковими підрозділами Київського національного університету будівництва та архітектури, Національного авіаційного університету, Національного транспортного університету та інших ВНЗ.

Випускники з будівництва та цивільної інженерії, архітектури та містобудування підготовлені до діяльності, пов’язаної з будівельними процесами, організацією будівельного виробництва, керівництвом будівельними процесами, контролем якості будівельних робіт, створенням об'єктів архітектури, пошуку архітектурного рішення та його втілення, здійснення архітектурно-будівельного контролю і авторського нагляду за будівництвом.

Фахівці Факультету забезпечують підготовку молодших спеціалістів Коледжу КиМУ (спеціальність – 192 будівництво та цивільна інженерія). Випускники коледжів, які отримали диплом молодшого спеціаліста, приймаються на 2-3 курси спеціальностей Факультету за результатами фахового вступного екзамену для отримання ступеня Бакалавр.

Факультет будівництва та архітектури постійно співпрацює з загальноосвітніми закладами, технікумами, коледжами в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», з метою поширення інформації про спеціальності факультету проводяться масові заходи: