Факультет будівництва та архітектури

Бутик Михайло Васильович

Бутик Михайло Васильович

В.о. декана факультету
institutes@kymu.edu.ua

Освітній процес на факультеті забезпечує:

Створення факультету будівництва та архітектури КиМУ у 2008 року було визначено потребами суспільства щодо підготовки фахівців у галузі будівництва, архітектурного проєктування та містобудування, що пов’язувалось із різким підвищенням попиту на якісну архітектуру різного функціонального призначення та створення сучасного гармонійного середовища в Київському регіоні та на всій території України. Аналіз теорії і практики європейського та міжнародного архітектурного процесу сьогодення виявив нове розуміння архітектурної діяльності та будівництва, яке ставить нові вимоги до якості професійної підготовки фахівців у сфері архітектури та будівництва.

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота на факультеті є складовою професійної підготовки майбутніх архітекторів, спрямована на інтеграцію освітньої діяльності та наукових досліджень. Специфічної ознакою НДР є її практико-орієнтована спрямованість, прикладний зміст наукових проєктів.

Науково-дослідна робота проводиться за трьома рівнями:

І рівень: організаційний – вирішення студентами простих кейсів, проведення групових мініпроєктів у межах пошукової діяльності та організація роботи гуртків за фахом; презентації наукових досліджень з метою залучення здобувачів освіти до наукової роботи; апробація результатів студентських наукових досліджень у форматі круглих столів, студентських конференцій (щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій здобувачів освіти і молодих учених (КиМУ), Всеукраїнських наукових конкурсах і олімпіадах; організація та проведення практико-орієнтованих проєктів, круглих столів, тренінгів, диспутів тощо. Одержані результати знаходять відображення у наукових статтях і тезах (https://kymu.edu.ua/kafedra-budivnitstva-ta-arkhitekturi/). Участь у СНТ здобувачів освіти і молодих учених сприяє самовдосконаленню і самореалізації майбутніх фахівців.

ІІ рівень: змістово-методичний – затвердження основних напрямів наукової діяльності відповідно до теми науково-дослідної роботи факультету будівництва та архітектури; проведення практико-орієнтованих наскрізних досліджень, пов’язаних із фахом упродовж усього навчання; застосування дослідницько-пошукових методів (індивідуальної та/або групової дослідницької, експериментальної, самостійної роботи); запровадження в межах навчальних дисциплін інноваційних форм організації науково-дослідної діяльності, що формують наукове та критичне мислення.

Науково-педагогічні працівники, які забезпечують освітній процес за ОП «Архітектура» та ОП «Будівництво», виконують наукові дослідження у межах науково-дослідної теми: «Реабілітація міського середовища архітектурно-планувальними засобами»; керівник: канд. арх., доцент Чемакіна О.В.). До інтеграції навчання і дослідження залучаються здобувачі вищої освіти, виконуючи дослідницько-пошукові роботи у межах НДР факультету будівництва та архітектури.

Ефективними формами організації студентської науково-дослідної роботи є:

 • участь у конференціях, конкурсах, фестивалях;
 • постійні зустрічі, проведення круглих столів з стейкхолдерами, роботодавцями, провідними фахівцями й експертами галузіфармації;
 • виконання під час проходження практики науково-дослідних практичних завдань.

ІІІ рівень: інформаційний – проведення методологічних семінарів для НПП, інформаційних занять з метою формування у студентів навичок роботи з наукометричними базами даних; розроблення методичних рекомендацій; використання студентами внутрішніх електронних інформаційних ресурсів Університету під час написання доповідей для участі у наукових заходах; доповнення робочого портфоліо студента матеріалами, що відображають його наукові здобутки тощо.

Ефективними видами студентської НДР також є: участь в різного рівня олімпіадах, виконання дослідних завдань під час проходження практик; постійні зустрічі та проведення круглих столів з досвідченими фахівцями галузі тощо, які мають значний досвід практичної діяльності та якісно передають його студентам (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/ portfolio_fak_bud_i_arch.pdf)

Основні результати і висновки наукових досліджень обговорюються нa щорічній Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів та студентів, Міжнародній науково-практичній конференції науково-педагогічних працівників, які проводить КиМУ, що свідчить про тісну інтеграцію навчання і досліджень під час реалізації ОПП.

Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків і проблемних груп

Наукові гуртки:

 • «FBAmaket» (керівник – викладачі Бутик М.В. та Нещадим В.О.)
 • «Архітектурна ергономіка» (керівник - доцент Діб М.З)
 • «БУДіАР» (керівник – викладач Колле Г.П.)
 • «ДАМА» (керівник – викладачі Позняк В.В. та Бут Н.К.)
 • «Школа архітектурно-дизайнерського розвитку»(ШАДР) (керівник – викладач Бутик М.В.)

У своїй професійній діяльності науково-педагогічні працівники факультету підтримують зв’язки з навчально-науковими підрозділами Київського національного університету будівництва та архітектури, Національного авіаційного університету, Харківського національного університету будівництва та архітектури, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та інших закладів вищої освіти.

Випускники з будівництва та цивільної інженерії, архітектури та містобудування підготовлені до професійної діяльності, пов’язаної з будівельними процесами, організацією будівельного виробництва, контролем якості будівельних робіт, створенням об'єктів архітектури, пошуку архітектурного рішення та його втілення, здійснення архітектурно-будівельного контролю та авторського нагляду за будівництвом.

Випускники коледжів, які отримали диплом молодшого спеціаліста, зараховуються на ІІ–ІІІ курси спеціальностей факультету за результатами фахового вступного випробування у формі творчого конкурсу для здобуття ступеня бакалавр.


Практична підготовка студентів

 • Державний науково-дослідний інститут ПАТ «ГІПРОцивільпромбуд»
 • Український державний науково-дослідний інститут УкрНДІпроектреставрація»
 • ТОВ «ВІТАЛ-ХОЛДИНГ»
 • ТОВ «НПК «Місто України»
 • Національний заповідник «Софія Київська»
 • Приватне науково-технічне підприємство «Ефект»
 • ТОВ «Інститут «Білоцерківцивільпроект»
 • ТОВ «Міліуса»
 • ТОВ «ТОПІАР»
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІРА-САПР»
 • ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»
 • Приватне акціонерне товариство «Домобудівний комбінат №3»
 • ТОВ «СБГБ»
 • Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради
 • Архітектурна палата НСАУ
 • ТОВ «Консал плюс Україна»

Науково-педагогічні працівники та студенти факультету є учасниками заходів (наукових конференцій, круглих столів, семінарів тощо) за участю видатних діячів і роботодавців:


Факультет будівництва та архітектури постійно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті» з метою поширення інформації про спеціальності факультету проводяться різні профорієнтаційні заходи, серед них:


З метою формування практичних базових навичок із скетчингу, фотографії, макетування і креслення, архітектурної графіки створена Школа архітектурно-дизайнерського розвитку (ШАДР).

Міжнародне співробітництво є одним з важливих напрямків діяльності Київського міжнародного університету. Розвиток міжнародних зв’язків і співробітництва здійснюється у контексті інтеграції до світового і європейського освітнього середовища, має плідні наукові зв’язки з закордонними навчальними закладами

Університет має 15 договорів про співпрацю з іноземними університетами-партнерами (https://kymu.edu.ua/mizhnarodna-diyalnist-kimu/), зокрема в межах ОП «Архітектура» з Сопотською Вищою Школою (SSW, Польща) (https://www.ssw-sopot.pl/uk/); ОП «Будівництво» з Куявсько-Поморською вищою школою у Бидгощі (Польща) (https://kpsw.edu.pl/ua). У 2020 році факультет будівництва та архітектури КиМУ спільно з ЗВО-партнером – Сопотською вищою школою (Польща) - взяв участь у Міжнародному фестивалі відкритих архітектурних досліджень (FOPA) (http://bit.ly/2MII3Zn). Науково-педагогічні працівники університету беруть участь у міжнародних проектах Erasmus+ (KA1) (https://kymu.edu.ua/mizhnarodna-diyalnist-kimu/).