Факультет будівництва та архітектури

Бутик Михайло Васильович

Бутик Михайло Васильович

В.о. декана факультету
decanat_fba@kymu.edu.ua
Відео-презентація Інституту
Освітній процес на факультеті забезпечує:

Створення факультету будівництва та архітектури КиМУ 2008 року було визначено потребами суспільства щодо підготовки фахівців у галузі будівництва, архітектурного проєктування та містобудування, що пов’язувалось із різким підвищенням попиту на якісну архітектуру різного функціонального призначення та створення сучасного гармонійного середовища в Київському регіоні та на всій території України. Аналіз теорії і практики європейського та міжнародного архітектурного процесу сьогодення виявив нове розуміння архітектурної діяльності та будівництва, яке ставить нові вимоги до якості професійної підготовки фахівців у сфері архітектури та будівництва.


Науково-дослідна робота

Науково-педагогічні працівники та студенти факультету є учасниками наукових конференцій, круглих столів, семінарів за участі видатних діячів і роботодавців:

Науково-педагогічним колективом факультету підготовлено монографії та навчальні посібники:

 • О. В. Чемакіна, В. В. Грабовчак, О.В.Кузьмін, М.В.Бутик Композиція: Навчальний посібник. – К., КиМУ, 2020 – 136 с.
 • Бойко О.Л.: Методичні рекомендацій та завданя до вивчення практичного курсу з дисципліни «Інженерна геодезія» для студентів 3 курсу коледжу, які навчаються за індивідуальним графіком навчання спеціальності 192 Будівництво та архітектура галузі знань 19 Архітектура та будівництво. – К.: КиМУ, 2020. – 65 с.
 • Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з архітектурного проектування “Вивчення класичних архітектурних форм” для студентів І-го курсу спеціальності 191 – “Архітектура та містобудування” (Видання друге, перероблене і доповнене): О.В. Чемакіна, М.В. Бутик. – Київ, КиМУ 2020 р. – 24 с.
 • Бутик М.В. Архітектурні конструкції. Частина 2: Конспект лекцій. – К.: КиМУ, 2020.
 • Методичні вказівкило виконання самостійної роботи по курсу «Композиція» Розділ.1 «Основи об'ємно-просторової композиції» : Чемакіна О.В., Тимошенко М.М. – Київ.: КиМУ, 2020 – 16 с.
 • Бойко О.Л. Методичні рекомендації до вивчення курсу з дисципліни «Основи геодезії» для студентів 1 курсу спеціальності 191 Архітектура та містобудування галузі знань 19 Архітектура та будівництво. – К.: КиМУ, 2020. – 45 с.
 • Моркляник Б.В., Кузьмін О.В., Чемакіна О.В., Шуваєва О.Ю. Інженерне обладнання будівель: навч. посіб. / Моркляник Б.В., Кузьмін О.В., Чемакіна О.В., Шуваєва О.Ю. К.: КиМУ, 2020. 225 с.
 • Бутик М.В. Архітектурні конструкції. Частина 1: Конспект лекцій. – К.: КиМУ, 2020.
 • Бойко О.Л. Методичні рекомендації до вивчення практичного курсу з дисципліни «Інженерна геодезія» для студентів 3 курсу коледжу спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія галузі знань 19 Архітектура та будівництво. – К.: КиМУ, 2020. – 60 с.
 • Буравченко С.Г. Конспект лекції. Проектна документація на будівництво. Вимоги з визначення класу наслідків (відповідальності). Експертиза проектів. Інформаційно-довідкові матеріали. Зміни до містобудівного та спеціального законодавства, нормативно-правових актів та документів (Станом на 1.11.2018.К.: ВУГІП, 2019 – С. 68-102.
 • Войко Н.Ю., Колосов В.М., Омельяненко М.В.: Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Архітектурні конструкції» «Одноквартирний житловий будинок» для студентів 2 курсу спеціальності 191 Архітектура та містобудування галузі знань 19 Архітектура та будівництво. – К.: КиМУ, 2019. – 43 с.
 • Скрєбнєва С.М., Грабовчак В.В., Глушаниця А.І.Будівельне матеріалознавство : лабораторний практикум для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». – К.: НАУ, 2019. – 68 с.
 • Вірченко С. П., Омельяненко М.В., Омельяненко М.В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Архітектурне проектування. Частина 3. «Архітектурне проектування та макетування».К.: Київ: КиМУ, 2019. 24 с.
 • Державний земельний кадастр: лабораторний практикум/уклад. Л.В. Самойленко, Н.Ф.Іщенко, О.Л. Бойко - К.: НАУ, 2018 – 54 с.
 • Бутик М.В. Методичні рекомендації щодо вивчення практичного курсу «Архітектурні конструкції» для студентів спеціальності 191 Архітектура та містобудування галузі знань 19 Архітектура та будівництво освітнього ступеня «бакалавр». – К.: КиМУ, 2018. – 72 с.
 • Буравченко С.Г., О. Чижевського. Посібник навчального курсу до професійної атестації архітекторів Спеціальний модуль. Учбовий посібник для архітекторів, які здійснюють об’ємне проектування / Затверджений на засіданні Архітектурно-будівельної атестаційної комісії НСАУ. 3-е видання. – К.: , НСАУ, 2018 – 256 с.
 • Омельяненко М.В., Обухов А.В., Руденко Н.М., Могилевська О.Ю., Тимкович Г.І., Устяк Н.В., Вірченко С. П., Коллє Г.Г. Шуваєва-Нечипорук О.Ю. Методичні рекомендації щодо виконання і захисту випускних кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітнього ступеня «бакалавр». Київ: КиМУ, 2018. 72 с.
 • Вірченко С.П. Будівельне матеріалознавство. Конспект лекцій. – К.: КиМУ, 2018.119 с.

У своїй професійній діяльності науково-педагогічні працівники факультету підтримують зв’язки з навчально-науковими підрозділами Київського національного університету будівництва та архітектури, Національного авіаційного університету, Харківського національного університету будівництва та архітектури, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та інших закладів вищої освіти.

Випускники з будівництва та цивільної інженерії, архітектури та містобудування підготовлені до професійної діяльності, пов’язаної з будівельними процесами, організацією будівельного виробництва, контролем якості будівельних робіт, створенням об'єктів архітектури, пошуку архітектурного рішення та його втілення, здійснення архітектурно-будівельного контролю та авторського нагляду за будівництвом.

Випускники коледжів, які отримали диплом молодшого спеціаліста, зараховуються на ІІ–ІІІ курси спеціальностей факультету за результатами фахового вступного випробування у формі творчого конкурсу для здобуття ступеня бакалавр.


Факультет будівництва та архітектури постійно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», з метою поширення інформації про спеціальності факультету проводяться різні профорієнтаційні заходи, серед них:

З метою формування практичних базових навичок із скетчингу, фотографії, макетування і креслення, архітектурної графіки створена Школа архітектурно-дизайнерського розвитку (ШАДР).

Для ефективної організації освітньої, навчальної та наукової діяльності студентів і викладачів створена сучасна матеріально-технічна база, яка забезпечує виконання в повному обсязі навчальних планів і програм з усіх спеціальностей.

Завдяки проведенню зустрічей з представниками роботодавців і баз практичної підготовки, а саме: Державного науково-дослідного інституту ПАТ «ГІПРОцивільпромбуд», Українського державного науково-дослідного інституту УкрНДІпроектреставрація», ТОВ «НПК «Місто України», ТОВ «Інститут «Білоцерківцивільпроект», ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «УкрНДПІцивільбуд», Національного заповідника «Софія Київська» та інших стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, випускників, академічної спільноти) - здійснюється перегляд освітньої програми з метою зміщення акцентів до практичної спрямованості підготовки майбутніх фахівців.