Архітектура та містобудування

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна

Випускова кафедра - кафедра будівництва та архітектури. Освітньо-професійна програма "Архітектура"

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (силабуси):

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Іноземна мова
 • Філософія
 • Політологія

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки (силабуси):


* Перелік вибіркових освітніх компонентів переглядається щорічно і відображається в робочих навчальних планах.

Вибіркові дисципліни (силабуси):


Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.


Підготовка студентів-архітекторів передбачає щосеместрове виконання курсових робіт, проектів з дисципліни "Архітектурне проектування".

Метою виконання курсових робіт є утворення теоретично-практичного фундаменту загальної підготовки студента-архітектора, що складається з основ архітектурної графіки та розвитку об’ємно-просторового й композиційного мислення; оволодіння різними техніками архітектурної графіки; здобуття й напрацювання знань і вмінь, необхідних для розробки проектів архітектурних та містобудівних об’єктів. Метою виконання курсових проектів є оволодіння теоретичними основами архітектурного проектування, формування у студентів системи практичного використання теоретичних знань про функціонально-типологічну структуру споруд та освоєння методики архітектурної проектної діяльності, професійного аналізу та оволодіння процедурою формування, розробки, захисту, втілення, авторських проектних рішень. Курсові роботи і проекти передбачають інтеграцію результатів навчання з фундаментальних і вибіркових дисциплін ОПП та виконуються у взаємозв’язку з теоретичним курсом та практичними заняттями з архітектурного проєктування, під час яких студенти одержують необхідні знання та вміння для виконання всіх етапів – наукових пошуків та передпроєктного аналізу; алгоритм проектних дій, що базується на певній моделі пошуку архітектурно-просторової організації об’єкта.

Дипломний проєкт завершує цикл бакалаврської архітектурної підготовки. Головним завданням дипломного проектування є створення своєрідного, оригінального, виразного та сучасного архітектурного об’єкта на основі синтезу мистецтв й інженерних технологій, використання кращих рис національної та регіональної архітектури з урахуванням іноземних досягнень і новацій. Цей проект традиційно орієнтований на рішення завдань, пов'язаних із проектуванням будівлі в архітектурно-просторовому середовищі та є результатом взаємодії дисциплін фундаментального та вибіркового циклів ОПП. Склад проекту (графічної частини і пояснювальної записки) відбиває синтез цих дисциплін, об'єднаних комплексним методом архітектурного проектування.

Результати курсових робіт та проектів знаходять своє відображення у власному портфоліо студентів.


Практична підготовка

Навчальна практика є складовою програми підготовки фахівців ступеня вищої освіти бакалавр, під час якої відбувається ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання первинних професійних знань та умінь із загально професійних та спеціальних дисциплін.

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів КиМУ».

 • Обмірно-геодезична практика — підготовка майбутніх фахівців з питань основних геодезичних вимірювань на місцевості, вивчення геодезичних приладів, виконання різних топографічних знімань з урахуванням вимог стандарту вищої освіти (освітньої програми спеціальності 191 «Архітектура та містобудування») та навчання студентів проводити обмірні роботи в інтер'єрах та на фасадах будинків і по обмірним крокам викреслювати плани, фасади, розгортки стін, архітектурні деталі та деталі інтер'єрів для подальших проектних робіт.
 • Художньо-ознайомча практика будівництва — є підготовка кваліфікованих фахівців, які професійно володіють технологією художньо-творчої діяльності, розвиток креативності, формування та вдосконалення навичок з пленерного живопису і рисунку та підготовка майбутніх фахівців з питань ознайомлення студентів з пам’ятками архітектури, історичними та сучасними будівлями, закріплення теоретичних знань, практичних навичок і прийомів графічної фіксації матеріальних елементів середовища, з урахуванням вимог стандарту вищої освіти
 • Виробнича практика — закріплення теоретичних знань та навичок аналізу технологічних процесів виготовлення виробничої будівельної продукції, ознайомлення з номенклатурою продукції, устаткуванням, і обладнанням технологічних ліній, з нормативно-технічною документацією, організацією контролю якості продукції, знайомство з методами планування та управління виробництвом, вивчення питань організації охорони праці та техніки безпеки
 • Переддипломна практика — формування у студентів теоретичні та прикладні знання, необхідні для виконання кваліфікаційної (дипломної) роботи, що в подальшому передбачає демонстрацію здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми архітектурного проектування відповідно до обраної теми дипломної роботи (проектування архітектурних, містобудівних або ландшафтних об’єктів, реконструкції та реставрації будівель і споруд, дизайну архітектурного середовища), які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням основних архітектурно-містобудівних теорій, методів і засобів суміжних наук

Після повного курсу навчання випускники можуть займатися:

 • архітектурним проєктуванням житлових будинків і комплексів, громадських і промислових будівель і споруд
 • реставрацією та реконструкцією архітектурних об’єктів
 • архітектурним менеджментом
 • архітектурним проєктуванням систем розселення, міст, центрів, районів, ансамблів, площ
 • плануванням і забудовою житлових і промислових районів
 • розв'язанням архітектурно-художніх проблем містобудівного проєктування, дизайну міського середовища
 • проєктуванням об’єктів ландшафтної архітектури, елементів благоустрою населених пунктів
 • реконструкцією забудови промислових і цивільних споруд
 • архітектурно-художнім проектування об’єктів архітектурного середовища
 • проєктування інтер’єрів, обладнання і меблів
 • художнім конструюванням малих архітектурних форм, елементів благоустрою та інформаційно-візуального оформлення архітектурного середовища
 • плануванням виробничо-господарської і фінансової діяльності
 • дослідженням в галузі теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування
 • управлінням розвитку міста

Випускники першого (бакалаврського) рівня, згідно з Класифікатором професій (ДК 003:2010), можуть займати посади:

 • техніка з архітектурного проєктування
 • техніка-проєктувальника
 • техніка-дизайнера (будівництво)
 • дизайнера-виконавця
 • дизайнера-виконавця інтер’єру

Представники роботодавців: ТОВ «Консал плюс Україна», НСАУ «Архітектурна палата України», ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва УКРНДПІЦИВІЛЬБУД», ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД», Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради, Державне підприємство «Український державний науково-дослідний та проектний інститут «УкрНДІпроектреставрація», ПрАТ ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД, Національний заповідник «Софія Київська», ТОВ «Міліуса», Приватне науково-технічне підприємство «Ефект», ТОВ інститут «Білоцерківцивільпроект» беруть участь у визначенні пріоритетних напрямів наукових досліджень шляхом проведення спільних круглих столів, науково-практичних конференцій та семінарів.

У межах забезпечення якості ОПП «Будівництво» університетом було укладено угоди з такими компаніями, як: Державний науково-дослідний інститут ПАТ «ГІПРОцивільпромбуд», Український державний науково-дослідний інститут УкрНДІпроектреставрація», ТОВ «ВІТАЛ-ХОЛДИНГ», ТОВ «НПК «Місто України», Національний заповідник «Софія Київська», Приватне науково-технічне підприємство «Ефект», ТОВ «Інститут «Білоцерківцивільпроект», ТОВ «Міліуса», ТОВ «ТОПІАР», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІРА-САПР», ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва УКРНДПІЦИВІЛЬБУД», Приватне акціонерне товариство «Домобудівний комбінат №3», ТОВ «СБГБ», Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради, Архітектурна палата НСАУ, ТОВ «Консал плюс Україна»