Медичний інститут

Кризина Наталія Павлівна

Кризина Наталія Павлівна

Директор інституту, д-р. держ. упр., заслужений лікар України, проф.
institutes@kymu.edu.ua
Бакалавр
Медсестринство
Магістр
Медицина
Відео-презентація Університетської клініки
Освітній процес на медичному інституті забезпечують кафедри:

Медична галузь є специфічною сферою діяльності, якість якої залежить від складу персоналу, його професійних знань, умінь і навичок. Усе це визначило необхідність підготовки фахівців з медицини. Актуальність підготовки висококваліфікованих лікарів обумовлено реформуванням галузі охорони здоров’я в Україні, що передбачає проведення докорінних змін у структурі медичної освіти, термінів та якості підготовки фахівця згідно з чинними державними і світовими стандартами, тенденцій інтеграції в європейський і світовий освітній простір та з урахуванням відповідних практичних потреб системи охорони здоров’я в якісній медичній допомозі населенню.

Фахова підготовка здобувачів вищої освіти в навчально-науковому медичному інституті за ОП «Медицина» та «Медсестринство» орієнтована на реалізацію освітньої діяльності на засадах наступності, системності, комплексності, студентоцентрованості, з урахуванням сучасних змін у нормативній базі і тенденцій реформування охорони здоров’я в Україні; відображення в освітніх компонентах спеціалізованих завдань надання медичних послуг згідно з актуальними запитами їх отримувачів.


Науково - дослідна робота

Науково-дослідна робота в ННмедичному інституті є складовою професійної підготовки майбутніх спеціалістів, спрямована на інтеграцію освітньої діяльності та наукових досліджень.

Інтеграція навчання і досліджень під час реалізації ОП охоплює три рівні:

І рівень – організаційний – вирішення студентами простих кейсів, проведення групових мініпроєктів у межах пошукової діяльності та організація роботи гуртків за фахом; презентації наукових досліджень з метою залучення здобувачів освіти до наукової роботи; апробація результатів студентських наукових досліджень у форматі круглих столів, студентських конференцій (щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій здобувачів освіти і молодих учених (КиМУ), Всеукраїнських наукових конкурсах і олімпіадах; організація та проведення практико орієнтованих проєктів, круглих столів, тренінгів, диспутів тощо. Одержані результати знаходять відображення у наукових статтях і тезах (https://kymu.edu.ua/kafedra-klinichnykh-dystsyplin/, https://kymu.edu.ua/kafedra-zagalnoyi-medytsyny/). Участь у СНТ здобувачів освіти і молодих учених сприяє самовдосконаленню і самореалізації майбутніх фахівців.

ІІ рівень – змістово-методичний – затвердження основних напрямів наукової діяльності відповідно до теми науково-дослідної роботи Навчально-наукового медичного інституту; проведення практико-орієнтованих наскрізних досліджень, пов’язаних із фахом упродовж усього навчання; застосування дослідницько-пошукових методів (індивідуальної та/або групової дослідницької, експериментальної, самостійної роботи); запровадження в межах навчальних дисциплін інноваційних форм організації науково-дослідної діяльності, що формують наукове та критичне мислення. Науково-педагогічні працівники, які забезпечують освітній процес за ОП «Медицина», виконують наукові дослідження у межах науково-дослідної теми: «Синергія основних засад здорового способу життя та оптимізації надання медичної допомоги як предиктор підвищення рівня здоров’я населення» (01.2021 – 12.2025) (затверджена в УкрІНТЕІ, номер держреєстрації – 0121U107445; керівник: д.мед.н., Павловська М.О.). До інтеграції навчання і дослідження залучаються здобувачі вищої освіти ОП «Медицина», виконуючи дослідницько-пошукові роботи у межах НДР Навчально-наукового медичного інституту.

ІІІ рівень – інформаційний – проведення методологічних семінарів для НПП, інформаційних занять з метою формування у студентів навичок роботи з наукометричними базами даних; розроблення методичних рекомендацій; використання студентами внутрішніх електронних інформаційних ресурсів Університету під час написання доповідей для участі у наукових заходах; доповнення робочого портфоліо студента матеріалами, що відображають його наукові здобутки тощо.

Ефективними видами студентської НДР також є: участь в різного рівня олімпіадах, виконання дослідних завдань під час проходження практик; постійні зустрічі та проведення круглих столів з досвідченими фахівцями галузі охорони здоров’я: кардіологами, хірургами, терапевтами тощо, які мають значний досвід практичної діяльності та якісно передають його студентам (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/portfolio_med.inst.pdf ).


Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечює участь студентів у роботі студентських наукових гуртків і проблемних груп

Наукові гуртки

 • «Актуальні питання педіатрії в практичній медицині» (керівник – викладач Літвінюк А.Г.)
 • З екстренної та невідкладної медичної допомоги (керівник – викладач Золото О.М.)
 • З хірургії «Consumor aliis inserviendo» (керівник — к.м.н., доцент Гірін Л.В.)
 • «Соціальна медицина та громадське здоров’я в умовах воєнного стану» ( керівник – к.держ.упр., доцент Коваленко О.О.)

Проблемні групи

 • «Актуальні проблеми терапії ЛОР-захворювань» (керівник – викладач Гущак М.В.)
 • «Актуальні питання офтальмології» (керівник – викладач Літинська В.А.)
 • «Новітні технології гістологічних та мікробіологічних досліджень» (керівник — к.б.н., доцент Полковенко О.В.)

Студенти інституту проходять практичну підготовку в медичних закладах різного спрямування:

 • «Університетська клініка»
 • ТОВ «Медичний центр імені академіка Юрія Прокоповича Спіженка»
 • Дочірне підприємство «Медичне науково-практичне об’єднання «Медбуд» ПАТ «Київміськбуд»
 • ТОВ «Сіті Доктор»
 • Київська міська клінічна лікарня №7
 • Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова
 • ТОВ «ЛАЙФСТАЙЛ МЕДИЦИНА»
 • Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України
 • «Дитяча клінічна лікарня №5 Святошинського району міста Києва»
 • Медичний центр ГО «МБФ «Сприяння розвитку медицини»»
 • «Центр спортивної медицини міста Києва»
 • Київський міський клінічний онкологічний центр
 • Київська міська клінічна лікарня №1
 • КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3" Святошинського району міста Києва

Структурним підрозділом Київського міжнародного університету є Університетська клініка - навчально-науковий медичний центр з найсучаснішим діагностичним обладнанням та високим рівнем консультативної та лікувальної допомоги.


Науково-педагогічні працівники та студенти інституту є учасниками заходів (наукових конференцій, круглих столів, семінарів тощо) за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:


Навчально-науковий медичний інститут постійно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», з метою поширення інформації про спеціальності Інституту проводяться різні профорієнтаційні заходи, серед них: