Медичний інститут

Кризина Наталія Павлівна

Кризина Наталія Павлівна

Директор інституту, д-р. держ. упр., заслужений лікар України, проф.
institutes@kymu.edu.ua
Бакалавр
Медсестринство
Магістр
Медицина
Відео-презентація Університетської клініки
Освітній процес на медичному інституті забезпечують кафедри:

Медична галузь є специфічною сферою діяльності, якість якої залежить від складу персоналу, його професійних знань, умінь і навичок. Усе це визначило необхідність підготовки фахівців з медицини. Актуальність підготовки висококваліфікованих лікарів обумовлено реформуванням галузі охорони здоров’я в Україні, що передбачає проведення докорінних змін у структурі медичної освіти, термінів та якості підготовки фахівця згідно з чинними державними і світовими стандартами, тенденцій інтеграції в європейський і світовий освітній простір та з урахуванням відповідних практичних потреб системи охорони здоров’я в якісній медичній допомозі населенню.

Фахова підготовка здобувачів вищої освіти в навчально-науковому медичному інституті за ОП «Медицина» та «Медсестринство» орієнтована на реалізацію освітньої діяльності на засадах наступності, системності, комплексності, студентоцентрованості, з урахуванням сучасних змін у нормативній базі і тенденцій реформування охорони здоров’я в Україні; відображення в освітніх компонентах спеціалізованих завдань надання медичних послуг згідно з актуальними запитами їх отримувачів.


Науково - дослідна робота

Науково-дослідна робота в ННмедичному інституті є складовою професійної підготовки майбутніх спеціалістів, спрямована на інтеграцію освітньої діяльності та наукових досліджень.

Інтеграція навчання і досліджень під час реалізації ОП охоплює три рівні:

І рівень – організаційний – вирішення студентами простих кейсів, проведення групових мініпроєктів у межах пошукової діяльності та організація роботи гуртків за фахом; презентації наукових досліджень з метою залучення здобувачів освіти до наукової роботи; апробація результатів студентських наукових досліджень у форматі круглих столів, студентських конференцій (щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій здобувачів освіти і молодих учених (КиМУ), Всеукраїнських наукових конкурсах і олімпіадах; організація та проведення практико орієнтованих проєктів, круглих столів, тренінгів, диспутів тощо. Одержані результати знаходять відображення у наукових статтях і тезах (https://kymu.edu.ua/kafedra-klinichnykh-dystsyplin/, https://kymu.edu.ua/kafedra-zagalnoyi-medytsyny/). Участь у СНТ здобувачів освіти і молодих учених сприяє самовдосконаленню і самореалізації майбутніх фахівців.

ІІ рівень – змістово-методичний – затвердження основних напрямів наукової діяльності відповідно до теми науково-дослідної роботи Навчально-наукового медичного інституту; проведення практико-орієнтованих наскрізних досліджень, пов’язаних із фахом упродовж усього навчання; застосування дослідницько-пошукових методів (індивідуальної та/або групової дослідницької, експериментальної, самостійної роботи); запровадження в межах навчальних дисциплін інноваційних форм організації науково-дослідної діяльності, що формують наукове та критичне мислення. Науково-педагогічні працівники, які забезпечують освітній процес за ОП «Медицина», виконують наукові дослідження у межах науково-дослідної теми: «Синергія основних засад здорового способу життя та оптимізації надання медичної допомоги як предиктор підвищення рівня здоров’я населення» на період з 01.2021р. по 12.2025 р. (затверджено в УкрІНТЕІ, номер держреєстрації – 0121U107445), керівник: д.н.держ.упр., проф. Кризина Н.П. (наказ ПЗВО КиМУ № 255 від 16.12. 2022 р.). До інтеграції навчання і дослідження залучаються здобувачі вищої освіти ОП «Медицина», виконуючи дослідницько-пошукові роботи у межах НДР Навчально-наукового медичного інституту.

ІІІ рівень – інформаційний – проведення методологічних семінарів для НПП, інформаційних занять з метою формування у студентів навичок роботи з наукометричними базами даних; розроблення методичних рекомендацій; використання студентами внутрішніх електронних інформаційних ресурсів Університету під час написання доповідей для участі у наукових заходах; доповнення робочого портфоліо студента матеріалами, що відображають його наукові здобутки тощо.

Ефективними видами студентської НДР також є: участь в різного рівня олімпіадах, виконання дослідних завдань під час проходження практик; постійні зустрічі та проведення круглих столів з досвідченими фахівцями галузі охорони здоров’я: кардіологами, хірургами, терапевтами тощо, які мають значний досвід практичної діяльності та якісно передають його студентам (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/portfolio_med.inst.pdf ).

Науково-педагогічні працівники пройшли відповідне підвищення кваліфікації (стажування). Основними базами для проходження стажування науково-педагогічних працівників слугували заклади вищої освіти та наукові установи України: Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради; Київський міжнародний університет; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Українська військово-медична академія; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова; ГУОЗ Тернопільської облдержадміністрації; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»; Національний фармацевтичний університет; Державної установи «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»; Міністерство охорони здоров’я України; Харківський національний медичний університет; ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»; ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» та інші.


Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечює участь студентів у роботі студентських наукових гуртків і проблемних груп

Наукові гуртки

 • «Актуальні питання акушерства та гінекології в практичній медицині» (керівник – к.м.н., доцент Мироненко Н.О.)
 • З екстренної та невідкладної медичної допомоги (керівник – викладач Золото О.М.)
 • З хірургії «Consumor aliis inserviendo» (керівник — к.м.н., доцент Гірін Л.В.)
 • «Цифровф технології в медичній практиці» ( керівник – д.м.н., проф. Дроздова І.В.).

Проблемні групи

 • «Актуальні проблеми терапії ЛОР-захворювань» (керівник – викладач Гущак М.В.)
 • «Актуальні питання офтальмології» (керівник – викладач Літинська В.А.)
 • «Новітні технології гістологічних та мікробіологічних досліджень» (керівник — к.б.н., доцент Полковенко О.В.)

Студенти інституту проходять практичну підготовку в медичних закладах різного спрямування:

 • «Університетська клініка»
 • ТОВ «Медичний центр імені академіка Юрія Прокоповича Спіженка»
 • Дочірне підприємство «Медичне науково-практичне об’єднання «Медбуд» ПАТ «Київміськбуд»
 • ТОВ «Сіті Доктор»
 • Київська міська клінічна лікарня №7
 • Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова
 • ТОВ «ЛАЙФСТАЙЛ МЕДИЦИНА»
 • Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України
 • «Дитяча клінічна лікарня №5 Святошинського району міста Києва»
 • Медичний центр ГО «МБФ «Сприяння розвитку медицини»»
 • «Центр спортивної медицини міста Києва»
 • Київський міський клінічний онкологічний центр
 • Київська міська клінічна лікарня №1
 • КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3" Святошинського району міста Києва

Структурним підрозділом Київського міжнародного університету є Університетська клініка - навчально-науковий медичний центр з найсучаснішим діагностичним обладнанням та високим рівнем консультативної та лікувальної допомоги.


Науково-педагогічні працівники та студенти інституту є учасниками заходів (наукових конференцій, круглих столів, семінарів тощо) за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:

 • Національний терапевтичний конгрес із міжнародною участю «АІМ 2023» https://kymu.edu.ua/news/2023/natsionalnyy-terapevtychnyy-kongres-iz-mizhnarodnoyu-uchastyu-aim-2023/
 • 2 грудня для студентів V курсу спеціальності «Медицини» було проведено майстер-клас «Курація неврологічного хворого. https://kymu.edu.ua/news/2022/kuratsiya-nevrologichnogo-khvorogo/
 • 1 грудня здобувачі освіти та науково–педагогічні працівники Медичного інституту доєдналися до святкування Міжнародного дня невролога. https://kymu.edu.ua/news/2022/mizhnarodnyy-den-nevrologa/
 • 8 та 9 листопада було проведено вебінар для студентів V курсу спецальності «Медицина». Тема: «Використання сучасного хірургічного магнітного та немагнітного інструменту для діагностування та видалення сторонніх тіл». https://kymu.edu.ua/news/2022/vebinar-vykorystannya-suchasnogo-khirurgichnogo-magnitnogo-ta-nemagnitnogo-instrumentu-dlya-diagnost/
 • 3 листопада було проведено семінар для студентів І курсу спеціальностей «Медицина» та «Стоматологія». Тема: «Опанування основ анатомії людини». https://kymu.edu.ua/news/2022/osvitniy-protses-u-kymu-pershokursnyky-navchalno-naukovogo-medychnogo-instytutu-stomatologichnogo-fa/
 • 28 жовтня студенти та співробітники прийняли участь у науково-практичній конференції. Тема: «Актуальні питання загальної та судинної хірургії». https://kymu.edu.ua/news/2022/naukovo-praktychna-konferentsiya-aktualni-pytannya-zagalnoyi-ta-sudynnoyi-khirurgii/
 • 24 жовтня було проведено семінар із домедичної допомоги для викладачів Фахового коледжу КиМУ. https://kymu.edu.ua/news/2022/seminar-iz-domedychnoyi-dopomogy-dlya-vykladachiv-fakhovogo-koledzhu-kymu/
 • 13 жовтня було проведено круглий стіл для студентів ІІІ курсу Фахового коледжу КиМУ спеціальності «Фармація». Тема: «Шкідливі речовини у косметичних засобах». https://kymu.edu.ua/news/2022/kruglyy-stil-shkidlyvi-rechovyny-u-kosmetychnykh-zasobakh/
 • 12 жовтня було проведено круглий стіл для студентів І курсу спеціальностей «Психологія» і «Фармація». Тема: «Небезпечні рослини України». https://kymu.edu.ua/news/2022/kruglyy-stil-nebezpechni-roslyny-ukrayiny/
 • 5 жовтня було проведено майстер-клас для студентів V курсу спеціальності «Медицина». Тема: «Техніка кишкових швів: практичний досвід». https://kymu.edu.ua/news/2022/mayster-klas-tekhnika-kyshkovykh-shviv-praktychnyy-dosvid/
 • 3 жовтня 2022 року було проведено майстер-клас для студентів ННМІ та стоматологічного факультету. Тема: «Моє покликання – Медицина». https://kymu.edu.ua/news/2022/mayster-klas-na-temu-moye-poklykannya-medytsyna-prysvyachenyy-mizhnarodnomu-dnyu-likarya/.
 • Круглий стіл «Health-ХАБ «Сім кольорів здоров‘я»: синергія освіти та медицини на варті дитячого здоров'я» https://kymu.edu.ua/news/2021/kruglyy-stil-health-khab-sim-koloriv-zdorov-ya-synergiya-osvity-ta-medytsyny-na-varti-dytyachogo-zdo/
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми охорони здоров’я: освітні технології, наука, практика». https://kymu.edu.ua/news/2021/vseukrayinska-naukovo-praktychna-konferentsiya-suchasni-problemy-okhorony-zdorov-ya-osvitni-tekhnolo/
 • Ukrainian Infections Weeks https://kymu.edu.ua/news/2021/ukrainian-infections-weeks/
 • Науково-практичний семінар на тему «Методологія оцінювання студентських наукових робіт (ОПП «Медицина») з використанням антиплагіатної системи StrikePlagiarism», Київський міжнародний університет, 03 листопада 2021р. https://kymu.edu.ua/news/2021/naukovo-praktychnyy-seminar-z-temy-metodologiya-otsinyuvannya-studentskykh-naukovykh-robit-z-vykorys/
 • Науково-практичний семінар для науково-педагогічних працівників фармацевтичного, медичного профілю з теми «Підбір журналу для публікації у Scopus та Web of Science», Київський міжнародний університет, 26 жовтня 2021р. https://kymu.edu.ua/news/2021/naukovo-praktychnyy-seminar-dlya-naukovo-pedagogichnykh-pratsivnykiv-farmatsevtychnogo-medychnogo-pr/?sphrase_id=34729
 • XII Науково-практична конференція «Вища освіта та практика в медсестринстві», Київський міжнародний університет, 21 жовтня 2021р. https://kymu.edu.ua/news/2021/xii-naukovo-praktychna-konferentsiya-vyshcha-osvita-ta-praktyka-v-medsestrynstvi/?sphrase_id=34730
 • Майстер-клас «Первинна хірургічна техніка», Київський міжнародний університет, 07 жовтня 2021р.https://kymu.edu.ua/news/2021/mayster-klas-pervynna-khirurgichna-tekhnika/?sphrase_id=34731
 • Науково-практичний семінар «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», Київський міжнародний університет, 04 жовтня 2021р. https://kymu.edu.ua/news/2021/naukovo-praktychnyy-seminar-suchasni-pidkhody-do-vyshchoyi-medychnoyi-osvity-v-ukrayini/?sphrase_id=34732
 • XXІІ Національний конгрес кардіологів України (онлайн), 21-24 вересня 2021р.
 • Форум якості вищої медичної освіти, 23 вересня 2021р. https://kymu.edu.ua/news/2021/forum-yakosti-vyshchoyi-medychnoyi-osvity/?sphrase_id=34734
 • Круглий стіл до Дня медичного працівника «Інтеграція практики, освіти і науки як запорука формування успішного лікаря», 24 червня 2021 р.
 • Гостьова лекція Євгена Шагова у КиМУ, 25 травня 2021року. https://kymu.edu.ua/news/2021/gostova-lektsiya-yevgena-shagova-u-kymu/?sphrase_id=34738
 • День медичної сестри в Київському міжнародному університеті, 12 травня 2021року.
 • Круглий стіл «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорони здоров’я», Київський міжнародний університет, 24 березня 2021рік.
 • XXVI Міжнародна науково-практична конференція науково- педагогічних працівників «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» 25-26 березня 2021р.
 • Лекція з он-лайн трансляцією професора Лазоришинця В. В., Київський міжнародний університет, 18 березня 2021 р.
 • Науково-методологічний семінар із представниками компанії StrikePlagiarism в Україні, Київський міжнародний університет, 15 березня 2021 р.
 • Онлайн зустріч із Європейським університетом (м. Тбілісі, Грузія), Київський міжнародний університет, 23 лютого 2021 р.
 • Онлайн лекція "Шкiрні прояви захворювань шлунково-кишкового тракту" - лікаря-дерматолога Лебедєва Дениса Валерійовича, Київський міжнародний університет, 18 лютого 2021 р.
 • Науково-практичний семінар з живою реконструктивною операцією з мультидисциплінарним підходом "Реконструкція м'яких і твердих тканин периорбитальної області", Київський міжнародний університет, 16 лютого 2021 р.
 • Онлайн лекція "Роль харчування в умовах пандемії СOVID-19" - доцент Якубовська Інеса Андріївна, Київський міжнародний університет, 28 січня 2021 р.
 • Онлайн лекція "Постковідна реабілітація порушень нервової системи" - доцента Балицького Олександра Петровича, Київський міжнародний університет, 24 грудня 2020 р.
 • Онлайн лекція «Кардіологічна патологія та SARS-CoV-2(COVID-19): як зберегти життя пацієнта?» - професор Ірина Володимирівна Дроздова, Київський міжнародний університет, 10 грудня 2020 р.
 • І етап Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Медична біологія», Київський міжнародний університет, 10 грудня 2020 р.
 • Онлайн лекція "Актуальні питання вакцинації дітей та дорослих в умовах епідемії COVID-19" - лікар-педіатр Алли Георгіївни Литвинюк, Київський міжнародний університет, 26 листопада 2020 р.
 • Майстер-клас «Основні засади електрокардіографії: скринінг на етапі первинної ланки надання медичної допомоги», Київський міжнародний університет, 25 листопада 2020 р.
 • Майстер-клас пластичного хірурга Прокудіна Сергія Володимировича «Сучасні тенденції у блефаропластиці», Київський міжнародний університет, 20 листопада 2020 р.
 • XI міжнародна науково-практична конференція пластичних хірургів «Нові технології в пластичній та реконструктивній хірургії», Київський міжнародний університет, 31 жовтня 2020 р.
 • Меморандум щодо партнерства та співпраці у створенні та реалізації спільних міжнародних проєктів у медичній галузі, Київський міжнародний університет, 26 жовтня 2020 р.
 • Науково-практичний семінар "Актуальні питання та проблеми сестринської діяльності в умовах сучасного розвитку системи охорони здоров'я", Київський міжнародний університет, 20 жовтня 2020 р.
 • Онлайн-семінар «Використання мережевих платформ в організації змішаного та дистанційного навчання», Київський міжнародний університет, 15 жовтня 2020 р.
 • Лекція тимчасово повіреного у справах Посольства Федеративної Республіки Нігерія в Україні пана Мартіна С. Адаму «Відносини Нігерії та України: стан та перспективи розвитку», Київський міжнародний університет, 13 жовтня 2020 р.
 • Участь органів студентського парламенту в обговоренні питань освітнього процесу в НН медичному інституті, Київський міжнародний університет, 08 жовтня 2020 р.
 • Круглий стіл "Захист населення від інфекційних хвороб в період карантину", Київський міжнародний університет, 29 вересня 2020 р.
 • Круглий стіл з елементами тренінгу «Гігієна починається з рук», Київський міжнародний університет, 17 вересня 2020 р.
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграціних процесів», Київський міжнародний університет, 28 – 29 травня 2020 р.
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», Київський міжнародний університет, 21 – 22 травня 2020 р.
 • Круглий стіл «2020 рік – Рік медсестринства в Україні», Київський міжнародний університет, 15 травня 2020 р.
 • Міжнародний науковий форум «PLANTA+. ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» - участь науковців КиМУ, Київський міжнародний університет, 20-21 лютого 2020 р.
 • Круглий стіл «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», Київський міжнародний університет, 18 лютого 2020 р.
 • I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Медична хімія» (англійською мовою), Київський міжнародний університет, 12 лютого 2020 р.
 • Круглий стіл «eHealth – новий напрямок в медицині», Київський міжнародний університет, 12 грудня 2019 р.
 • Круглий стіл «Інсульт - проблема сучасності», Київський міжнародний університет, 28 листопада 2019 р.
 • Науково-практичний семінар «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», Київський міжнародний університет, 14 листопада 2019 р.
 • Лекція члена Міжнародного Конгресу Оральних Імплантологів «Використання кістково-пластичних матеріалів та техніка розщеплення кісткової тканини» (“Use of bone spreaders and cortical split technique”), Київський міжнародний університет, 25 жовтня 2019 р.
 • Міжнародний навчально-практичний семінар «Дентальна імплантація – базовий курс», Київський міжнародний університет, 25-26 червня 2019 р.
 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів “Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України”, Київський міжнародний університет, 18 квітня 2019 р.
 • ХХІV науково-практична конференція «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», Київський міжнародний університет, 14 березня 2019 р.
 • Науково-практична конференція «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», Київський міжнародний університет, 23 січня 2019 р.
 • Круглий стіл «Лікар і фармацевт - єдина команда системи охорони здоров’я», Київський міжнародний університет, 20 листопада 2018 р.

Навчально-науковий медичний інститут постійно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», з метою поширення інформації про спеціальності Інституту проводяться різні профорієнтаційні заходи, серед них: