Кафедра загальної медицини

Завідувач кафедри загальної медицини

Гірін Леонід Володимирович

Завідувач кафедри, к.мед.н., доцент
kafedra_med@kymu.edu.ua

Кафедра здійснює підготовку: фахівців-медиків спеціальностей 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація» за ступенем вищої освіти магістр та спеціальності 223 «Медсестринство» за ступенем вищої освіти бакалавр галузі знань 22 “Охорона здоров’я” на базі повної загальної середньої освіти та фахової передвищої освіти.

Завданням кафедри є формування здатності застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння з гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення типових задач діяльності лікаря в галузі охорони здоров'я на відповідній посаді.


Проведення лекцій з навчальних дисциплін забезпечується науково-педагогічними працівниками, які працюють за основним місцем роботи, мають науковий ступінь та/або вчене звання і є визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом дослідницької, управлінської, інноваційної роботи. Викладання дисциплін забезпечується двома мовами - англійською та українською. Всі викладачі, що викладають англійською мовою, мають відповідні сертифікати рівня не нижче В2.

Науково-педагогічні працівники, які будуть задіяні в навчальному процесі підготовки магістрів, пройшли відповідне підвищення кваліфікації (стажування). Основними базами для проходження стажування науково-педагогічних працівників слугували вищі навчальні заклади та наукові установи України: Київський міжнародний університет; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Українська військово-медична академія; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова; ГУОЗ Тернопільської облдержадміністрації; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»; Національний фармацевтичний університет; Державної установи «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»; Міністерство охорони здоров’я України; Харківський національний медичний університет; ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»; ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» та інші.

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • латинська мова та медична термінологія;
 • медична біологія;
 • біологічна та біоорганічна хімія;
 • анатомія людини;
 • гістологія, цитологія та ембріологія;
 • фізіологія;
 • мікробіологія, вірусологія та імунологія;
 • патофізіологія;
 • патоморфологія;
 • клінічна анатомія та оперативна хірургія.
 • анатомія людини / основи анатомії та фізіології;
 • анатомія з основами фізіології;
 • біологія з основами генетики;
 • історія медицини;
 • мікробіологія з основами імунології;
 • фізіологія ЦНС та ВНД;

Для забезпечення практичних занять студентів зі спеціальності в Університеті належним чином обладнані спеціалізовані кабінети: лабораторія хімії (аналітична зона; фізико-хімічна зона); біології та анатомії людини з основами фізіології; фантомний клас; гігієни з основами мікробіології та екології; гістології, цитології та ембріології; безпеки життєдіяльності з основами охорони праці; першої долікарської допомоги; загальної та біологічної фізики; медичної інформатики; аудиторія технології ліків (у складі навчальної аптеки); фармакології та клінічної фармації; інтерактивного навчання і технологій; медичного права та ін. Відкрита Університетська стоматологічна клініка з найсучаснішим обладнанням провідних вітчизняних і зарубіжних фірм.


Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 222 “Медицина”.


  Клінічні бази кафедри загальної медицини:
 • Комунальне некомерційне підприємство «Центр спортивної медицини міста Києва»;
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «БОРІС»;
 • Київський міський клінічний онкологічний центр (м. Київ);
 • Київська міська клінічна лікарня №7;
 • Київська міська туберкульозна лікарня №1;
 • Територіальне медичне об'єднання «Психіатрія» (м. Київ).