Кафедра загальної медицини

Завідувач кафедри загальної медицини

Кефелі-Яновська Олена Ігорівна

Завідувач кафедри, к.мед.н., доцент
kafedra_med@kymu.edu.ua

Кафедра створена з метою ліцензування освітньої діяльності зі спеціальності 222 “Медицина” галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за ступенем вищої освіти магістр та в подальшому здійснення підготовки фахівців-медиків.

Завданням кафедри є формування здатності застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння з гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення типових задач діяльності лікаря в галузі охорони здоров'я на відповідній посаді.

В Університеті створено тимчасову робочу групу (проектну групу) з науково-педагогічних працівників та призначено відповідальних осіб, на яких покладено відповідальність за розробку проектної документації для навчання здобувачів вищої освіти зі спеціальності 222 “Медицина” галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за ступенем вищої освіти магістр.


Проведення лекцій з навчальних дисциплін забезпечується науково-педагогічними працівниками, які працюють за основним місцем роботи, з них: 57,1 % мають науковий ступінь та/або вчене звання; 60,6 % мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора; 24,2 % є визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом дослідницької, управлінської, інноваційної роботи, що відповідає встановленим показникам Ліцензійних умов.

Науково-педагогічні працівники, які будуть задіяні в навчальному процесі підготовки магістрів, пройшли відповідне підвищення кваліфікації (стажування). Основними базами для проходження стажування науково-педагогічних працівників слугували вищі навчальні заклади та наукові установи України: Київський міжнародний університет; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Українська військово-медична академія; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова; ГУОЗ Тернопільської облдержадміністрації; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»; Національний фармацевтичний університет; Державної установи «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»; Міністерство охорони здоров’я України; Харківський національний медичний університет; ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»; ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» та інші.

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу природничо-наукової підготовки:

 • Іноземна мова (за проф. спрям.);
 • Латинська мова та медична термінологія;
 • Історія медицини;
 • Медична біологія;
 • Медична та біологічна фізика;
 • Медична інформатика;
 • Медична хімія;
 • Біологічна та біоорганічна хімія;
 • Анатомія людини;
 • Опорно-руховий апарат;
 • Спланхнологія. Центральна нервова система та органи чуття;
 • Гістологія, цитологія та ембріологія;
 • Фізіологія;
 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія.

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки;
 • Патоморфологія;
 • Патофізіологія;
 • Фармакологія;
 • Гігієна та екологія;
 • Пропедевтика внутрішньої медицини;
 • Пропедевтика педіатрії;
 • Загальна хірургія;
 • Радіологія;
 • Внутрішня медицина (ендокринологія, медична генетика, клінічна фармакологія, клінічна імунологія та алергологія, професійні хвороби, інфекційні хвороби та фтизіатрія, невідкладні стани);
 • Педіатрія (неонатологія);
 • Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами;
 • Хірургія (дитяча хірургія, нейрохірургія);
 • Акушерство та гінекологія;
 • Соціальна медицина, громадське здоров'я;
 • Урологія;
 • Оториноларингологія;
 • Офтальмологія;
 • Неврологія;
 • Медична психологія;
 • Психіатрія, наркологія;
 • Дерматологія, венерологія;
 • Фізична реабілітація, спортивна медицина;
 • Судова медицина. Медичне право України;
 • Інфекційні хвороби;
 • Епідеміологія та принципи доказової медиини;
 • Паліативна та хоспісна медицина;
 • Онкологія та радіаційна медицина;
 • Травматологія та ортопедія;
 • Фтизіатрія;
 • Анестезіологія та інтенсивна терапія;
 • Екстрена та невідкладна медична допомога;
 • Загальна практика (сімейна медицина);
 • Клінічна анатомія та оперативна хірургія.

Для забезпечення практичних занять студентів зі спеціальності в Університеті належним чином обладнані спеціалізовані кабінети: лабораторія хімії (аналітична зона; фізико-хімічна зона); біології та анатомії людини з основами фізіології; навчальний кабінет поліклінічного прийому; загальної медицини, фантомний клас; рентгенологічний кабінет; гігієни з основами мікробіології та екології; гістології, цитології та ембріології; безпеки життєдіяльності з основами охорони праці; першої долікарської допомоги; загальної та біологічної фізики; медичної інформатики; аудиторія технології ліків (у складі навчальної аптеки); фармакології та клінічної фармації; інтерактивного навчання і технологій; медичного права та ін. Відкрита Університетська стоматологічна клініка з найсучаснішим обладнанням провідних вітчизняних і зарубіжних фірм.


Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 222 “Медицина”.


  Клінічні бази кафедри загальної медицини:
 • Комунальне некомерційне підприємство «Центр спортивної медицини міста Києва»;
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «БОРІС»;
 • Київський міський клінічний онкологічний центр (м. Київ);
 • Київська міська клінічна лікарня №7;
 • Київська міська туберкульозна лікарня №1;
 • Територіальне медичне об'єднання «Психіатрія» (м. Київ).