Кафедра загальної медицини

Завідувач кафедри загальної медицини

Гірін Леонід Володимирович

Завідувач кафедри, к.мед.н., доцент
kafedra_med@kymu.edu.ua

Кафедра здійснює підготовку: фахівців-медиків спеціальностей 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація» за ступенем вищої освіти магістр і спеціальності 223 «Медсестринство» за ступенем вищої освіти бакалавр галузі знань 22 “Охорона здоров’я” на базі повної загальної середньої освіти та фахової передвищої освіти.

Завданням кафедри є формування здатності застосовувати набуті знання, вміння і навички та розуміння з гуманітарних, фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення типових завдань діяльності лікаря на відповідній посаді у галузі охорони здоров'я.

Освітній процес забезпечують доктори та кандидати медичних наук з багаторічним досвідом практичної роботи за фахом: професор Борзих Н.О., д-р.мед.н.; професор Костинська Н.Є., к.мед.н.; доцент Гірін Л.В., к.мед.н.; доцент Бухановська Т.М., к.мед.н.; доцент Луценко О.Г., к.мед.н.; доцент Полковенко О.В., к.мед.н.; доцент Швиденко Т.І., к.хім.н.; доцент Оникієнко Ю.Ю., к.техн.н. та інші.


Освітній процес

Освітня діяльність кафедри пов’язана із підготовкою фахівців за освітніми програмами:


Професійна та практична підготовка

 • медична біологія
 • біологічна та біоорганічна хімія
 • анатомія людини
 • гістологія, цитологія та ембріологія
 • фізіологія
 • мікробіологія, вірусологія та імунологія
 • патофізіологія
 • патоморфологія
 • клінічна анатомія та оперативна хірургія
 • анатомія людини / основи анатомії та фізіології
 • анатомія з основами фізіології
 • біологія з основами генетики
 • історія медицини
 • мікробіологія з основами імунології
 • медична і біологічна фізика
 • медична хімія
 • підготовка офіцерів запасу медичної служби
 • фізична реабілітація, спортивна медицина
 • гігієна та екологія
 • медична та соціальна реабілітація
 • економіка охорони здоров’я
 • військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
 • основи біології та генетики людини
 • фізіологія ЦНС та ВНД
 • хірургія (у т.ч. онкологія та нейрохірургія)
 • загальна хірургія
 • соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової медицини

Проведення лекцій з навчальних дисциплін забезпечується науково-педагогічними працівниками, які працюють за основним місцем роботи, мають науковий ступінь і вчене звання, є визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом.

Викладання дисциплін забезпечується двома мовами: англійською та українською. Всі викладачі, що викладають англійською мовою, мають відповідні сертифікати рівня не нижче В2.


Наукова-дослідна робота

Науково-педагогічні працівники, задіяні в освітньому процесі підготовки магістрів, пройшли відповідне підвищення кваліфікації (стажування). Основними базами для проходження стажування науково-педагогічних працівників слугували заклади вищої освіти та наукові установи України: Київський міжнародний університет; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Українська військово-медична академія; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова; ГУОЗ Тернопільської облдержадміністрації; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»; Національний фармацевтичний університет; Державної установи «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»; Міністерство охорони здоров’я України; Харківський національний медичний університет; ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»; ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» та інші.

Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над дослідженням наукової теми НН медичного інституту: «Синергія основних засад здорового способу життя та оптимізація надання медичної допомоги як пре диктор підвищення рівня здоров’я населення» (науковий керівник роботи – Павловська М.О., к.м.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0121U107445).

Науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано монографії, підручники й видано наукові статті:

 • Препаративний метод синтезу 1-гетарилциклопропанкарбонових кислот та їх похідних. Сєров Д.І., Швиденко К.В., Джулай І.В., Назаренко К.Г., Швиденко Т.І., Костюк О.М. // Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції „Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів” ТАСХ-2020 (10 квітня 2020 р., Дніпро). – С. 182.
 • Regiane Costa de Oliveira, Gemilson Soares Pontes, Aleksandr Kostyuk, Gabriel B. Coutinho Camargo, Anamika Dhyani, Tetiana Shvydenko, Kostiantyn Shvydenko and Andriy Grafov. Anticancer and Immunomodulatory Activities of a Novel Water-Soluble Derivative of Ellipticine. // Molecules. 2020, V. 25, № 9, p. 2130, DOI: 10.3390/molecules25092130 (Scopus and Web of Science Core Collection)
 • Natrus L.V., Gayova L.V., Byhovets M.Yu., Osadchuk Yu.S., Konovalov S.E. The value of regulatory effects on lipid metabolism in during complicated diabetes mellitus. Fiziol. Zh. 2020; 66(1): 25-34. DOI: https://doi.org/10.15407/fz66.01.025
 • Новий метод синтезу 1,6-поліметилензаміщених урацилів. Чайка М.А., Швиденко К.В., Назаренко К.Г., Швиденко Т.І., Костюк О.М. // Тези доповідей XXI Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Сучасні проблеми хімії" (20-22 травня 2020 р., Київ).
 • Ю. Осадчук, Р. Довгань, О. Вершута. Відмінності жирнокислотного вмісту тканин печінки та головного мозку щурів в експериментальній моделі цукрового діабету 2 типу, Український науково-медичний молодіжний журнал (УНММЖ) Том 115 № 1 (2020): 37-46 DOI: https://doi.org/10.32345/USMYJ.1(115).2020.37-46
 • Синтез 1-гетарилкарбоциклічних карбонових кислот та їх похідних Сєров Д.І., Швиденко К.В., Джулай І.В., Назаренко К.Г., Швиденко Т.І., Костюк О.М. // Тези доповідей XXI Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Сучасні проблеми хімії" (20-22 травня 2020 р., Київ).
 • Місце лімфаденектомії під час цистектомії при місцево-поширеному та метастатичному раку сечового міхура Клінічна онкологія. – 2019. – №1 (33). – С. 26–29. О.Е. Стаховський, О.А. Войленко,С.Л. Семко,М.В. Пікуль,О.А. Кононенко,Ю.В. Вітрук, Е.О. Стаховський
 • A case of synchronous bilateral calix urothelial carcinoma: combined treatment approach Exp. Oncol. – 2019. – Vol.41 (1). – P. 76–79 Semko S.,Pikul M.,Voylenko O., Stakhovskyi O., Kononenko O., Vitruk I.,Stakhovsky E (Scopus)
 • Polkovenko O.V. Training manual for the performance of practical works in the discipline “Medical biology”. К.: КYMU, 2019.
 • Полковенко О.В. Навчально-методичний посібник для виконання практичних робіт з дисципліни «Медична біологія». К.: КиМУ, 2019.

Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків кафедри загальної медицини:

 • науковий гурток з хірургії «Consumor aliis inserviendo» (керівник - доцент Гірін Л.В.)
 • науковий гурток з анатомо-фізіологічних дисциплін «Типовий фізіолог» (керівник – доцент Терещенко Н.Д.)
 • науковий гурток «Біоетика та біобезпека медичних працівників» (керівник – викладач Руйгане Т.В.)

Науково-педагогічні працівники та студенти кафедри беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, круглих столах, майстер-класах за участі видатних діячів української та закордонної медицини та роботодавців:


Електронний доступ до періодичних фахових українських і зарубіжних видань у читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету (спеціальність 222 “Медицина”).


Практична підготовка

Для забезпечення практичних занять студентів зі спеціальності в Університеті належним чином обладнані спеціалізовані кабінети: лабораторія хімії (аналітична зона фізико-хімічна зона) біології та анатомії людини з основами фізіології фантомний клас гігієни з основами мікробіології та екології гістології, цитології та ембріології безпеки життєдіяльності з основами охорони праці першої долікарської допомоги загальної та біологічної фізики медичної інформатики аудиторія технології ліків (у складі навчальної аптеки) фармакології та клінічної фармації інтерактивного навчання і технологій медичного права тощо. Відкрита Університетська клініка з найсучаснішим обладнанням провідних українських і зарубіжних фірм.

  Практичну підготовку студенти проходять на клінічних базах кафедри загальної медицини:
 • ТОВ «Сіті Доктор №1»
 • ТОВ «Медичний центр імені академіка Юрія Прокоповича Спіженка»
 • Дочірне підприємство «Медичне науково-практичне об’єднання «Медбуд» ПАТ «Київміськбуд»
 • Медичний Центр «Студія 32» ТОВ «Фішер енд Хорс»
 • ТОВ Фірма «ПРАЙМ ЛТД»
 • Київська обласна клінічна лікарня
 • Українська військово-медична академія
22 05/2021
10:00
Зустріч