Кафедра загальної медицини

Завідувач кафедри загальної медицини

Гірін Леонід Володимирович

Завідувач кафедри, к.мед.н., доцент
kafedra_med@kymu.edu.ua

Кафедра здійснює підготовку: фахівців-медиків спеціальностей 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація» за ступенем вищої освіти магістр і спеціальності 223 «Медсестринство» за ступенем вищої освіти бакалавр галузі знань 22 “Охорона здоров’я” на базі повної загальної середньої освіти та фахової передвищої освіти.

Завданням кафедри є формування здатності застосовувати набуті знання, вміння і навички та розуміння з гуманітарних, фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення типових завдань діяльності лікаря на відповідній посаді у галузі охорони здоров'я.


Освітній процес

Проведення лекцій з навчальних дисциплін забезпечується науково-педагогічними працівниками, які працюють за основним місцем роботи, мають науковий ступінь і вчене звання, є визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом.

Викладання дисциплін забезпечується двома мовами: англійською та українською. Всі викладачі, що викладають англійською мовою, мають відповідні сертифікати рівня не нижче В2.

Науково-педагогічні працівники, задіяні в освітньому процесі підготовки магістрів, пройшли відповідне підвищення кваліфікації (стажування). Основними базами для проходження стажування науково-педагогічних працівників слугували заклади вищої освіти та наукові установи України: Київський міжнародний університет; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Українська військово-медична академія; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова; ГУОЗ Тернопільської облдержадміністрації; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»; Національний фармацевтичний університет; Державної установи «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»; Міністерство охорони здоров’я України; Харківський національний медичний університет; ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»; ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» та інші.

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • латинська мова та медична термінологія
 • медична біологія
 • біологічна та біоорганічна хімія
 • анатомія людини
 • гістологія, цитологія та ембріологія
 • фізіологія
 • мікробіологія, вірусологія та імунологія
 • патофізіологія
 • патоморфологія
 • клінічна анатомія та оперативна хірургія
 • анатомія людини / основи анатомії та фізіології
 • анатомія з основами фізіології
 • біологія з основами генетики
 • історія медицини
 • мікробіологія з основами імунології
 • деонтологія в медицині
 • медична і біологічна фізика
 • медична хімія
 • медична інформатика
 • підготовка офіцерів запасу медичної служби
 • фтізіатрія
 • пропедевтика внутрішньої медицини
 • радіологія та радіаційна медицина
 • фізична реабілітація, спортивна медицина
 • гігієна та екологія

Для забезпечення практичних занять студентів зі спеціальності в Університеті належним чином обладнані спеціалізовані кабінети: лабораторія хімії (аналітична зона фізико-хімічна зона) біології та анатомії людини з основами фізіології фантомний клас гігієни з основами мікробіології та екології гістології, цитології та ембріології безпеки життєдіяльності з основами охорони праці першої долікарської допомоги загальної та біологічної фізики медичної інформатики аудиторія технології ліків (у складі навчальної аптеки) фармакології та клінічної фармації інтерактивного навчання і технологій медичного права тощо. Відкрита Університетська клініка з найсучаснішим обладнанням провідних українських і зарубіжних фірм.


Електронний доступ до періодичних фахових українських і зарубіжних видань у читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету (відділення 222 “Медицина”).


  Практичну підготовку студенти проходять на клінічних базах кафедри загальної медицини:
 • ТОВ «Сіті Доктор №1»
 • ТОВ «Медичний центр імені академіка Юрія Прокоповича Спіженка»
 • Дочірне підприємство «Медичне науково-практичне об’єднання «Медбуд» ПАТ «Київміськбуд»
 • Медичний Центр «Студія 32» ТОВ «Фішер енд Хорс»
 • ТОВ Фірма «ПРАЙМ ЛТД»
 • Київська обласна клінічна лікарня
 • Українська військово-медична академія

Науково-педагогічні працівники та студенти кафедри беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях, круглих столах, лекціях за участі видатних діячів української та закордонної медицини:

17 10/2020
10:00
Зустріч
11 03/2020
11:40
Зустріч