Кафедра загальної медицини

Завідувач кафедри загальної медицини

Гірін Леонід Володимирович

Завідувач кафедри, к.мед.н., доцент

Завданням кафедри є формування здатності застосовувати набуті знання, вміння і навички та розуміння з фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення типових завдань діяльності лікаря на відповідній посаді у галузі охорони здоров'я.


професор Трінус К.Ф. – д.м.н. (сфера наукових інтересів  – вестибулярні порушення, мегрень, вушні шуми)

доцент Гірін Л.В. -  к.м.н., завідувач кафедри загальної медицини (сфера наукових інтересів – ургентна абдомінальна хірургія, хірургія жовчних шляхів, порушення та корекція гомеостазу у хворих в післяопераційному періоді)

доцент Лавриненко В.Є. –  к.б.н (сфера наукових інтересів  – експериментальні дослідження в галузі цитології, гістології та ембріології, тератогенних впливів, цитотоксичності матеріалів на моделях in vivo, вуглецевих наноматеріалів.)

доцент Полковенко О.В.  – к.б.н. (сфера наукових інтересів  – вплив факторів навколишнього середовища та способу життя на стан здоров’я людей)

доцент Швиденко Т.І. – к.х.н., (сфера наукових інтересів – синтез гетероциклівчних сполук)

доцент Степанов С.В. – доктор філософії (сфера наукових інтересів – основи здорового способу життя та вплив шкідливих факторів на стан здоров’я населення в місті Києв)

викладач Болтянський В.В. – (сфера наукових інтересів – патопсихологія та клінічна психологія, психосоматичні та соматоформні розлади особистості; психотерапія, психокорекція та психопрофілактика адиктивної поведінки)

викладач Кризина О.В. – (сфера наукових інтересів – натологічна анатомія, державне управління патологоанатомічною службою, судова медицина)

викладач Суханова Я.В. –  (сфера наукових інтересів – патологічна  анатомія, військова медицина, державне управління відомчою медициною)

Науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування у наукових та освітньо-наукових установах, закладах освіти, підприємствах, організаціях, беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах. Викладачі університету мають можливість пройти стажування за "Освітньою програмою професійного розвитку науково-педагогічних викладачів КиМУ"


Освітній процес

Освітня діяльність кафедри пов'язана з підготовкою фахівців за освітньо-професійними програмами "Медицина", "Медсестринство", "Фармація", "Стоматологія":

Перелік компонентів освітньо-професійних програм, які забезпечує кафедра:

Освітньо-професійна програма "Медицина" (анотації)

 • Медична біологія
 • Медична хімія
 • Біологічна та біоорганічна хімія
 • Медична та біологічна фізика
 • Анатомія людини
 • Гістологія, цитологія та ембріологія
 • Фізіологія
 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія
 • Патоморфологія
 • Патофізіологія
 • Гігієна та екологія
 • Біоетика та біобезпека з основами охорони праці в галузі
 • Соціальна медицина, громадське здоров’я
 • Підготовка офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я». Спеціальність «Медицина»

Освітньо-професійна програма "Фармація" (анотації)

 • Біологічна фізика з фізичними методами аналізу
 • Біологія з основами генетики
 • Анатомія та фізіологія людини
 • Мікробіологія з основами імунології
 • Патологічна фізіологія
 • Гігієна у фармації та екологія
 • Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки
 • Підготовка офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я». Спеціальність «Фармація»

Освітньо-професійна програма "Стоматологія" (анотації)

 • Медична біологія
 • Біологічна та біоорганічна хімія
 • Анатомія людини
 • Гістологія, цитологія та ембріологія
 • Фізіологія
 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія
 • Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки
 • Клінічна анатомія та оперативна хірургія
 • Гігієна та екологія
 • Патоморфологія
 • Патофізіологія

Освітньо-професійна програма "Медсестринство" (анотації)

 • Анатомія людини
 • Фізіологія
 • Патоморфологія та патофізіологія
 • Мікробіологія
 • Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій

Освітній процес здійснюється у спеціалізованих аудиторіях

Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань зі спеціальності 222 “Медицина”.

У межах інтернаціоналізації освітньої діяльності за ОПП «Медицина» здобувачам освіти запропоновано доступ до онлайн курсів провідних університетів світу https://www.classcentral.com/https://www.futurelearn.com/.


Наукова-дослідна робота

Наукова діяльність кафедри спрямована на дослідження, генерування та поширення нових знань у галузях медицини.

Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над дослідженням наукової теми НН медичного інституту: «Синергія основних засад здорового способу життя та оптимізація надання медичної допомоги як пре диктор підвищення рівня здоров’я населення» (науковий керівник роботи – Кризина Н.П., д-р.держ.упр. професор). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0121U107445).

Науково-педагогічні працівники пройшли відповідне підвищення кваліфікації (стажування). Основними базами для проходження стажування науково-педагогічних працівників слугували заклади вищої освіти та наукові установи України: Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради; Київський міжнародний університет; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Українська військово-медична академія; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова; ГУОЗ Тернопільської облдержадміністрації; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»; Національний фармацевтичний університет; Державної установи «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»; Міністерство охорони здоров’я України; Харківський національний медичний університет; ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»; ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» та інші.


Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в науково-методичних доробках (наукові публікації у фахових збірниках, матеріали конференцій, науково-методичні праці).

Публікації:

 • Суханова Я.А., Кризина Н.П. Basic concepts of state governance of departmental medicine in Ukraine. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. 2022. С. 189-195.
 • Нефьодова О.О., Азаров О.І., Гарець В.І., Кузнецова О.В., Житній М.І., Шевченко І.В., Мальчугін Р.К. Вплив солей кадмію на нефрогенез у щурів при ізольованому введенні та в комбінації з цитратами металів. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine, 2021. Вип. 1 (159). С. 224-230. 
 • Нефьодова О.О., Азаров О.І. Вплив цитратів металів на показники ембріотоксичності солей кадмію у щурів при комбінованому введенні. Світ біології та медицини. 2021. №1 (75). С. 176-181.
 • Trinus O. Trinus K. Vestibular disorder triggers hypertension. J. of Hypertension. (Los Angeles). Vol. 9. №5. Р. 270 doi 10.37421/jhoa.2020
 • Regiane Costa de Oliveira, Gemilson Soares Pontes, Aleksandr Kostyuk, Gabriel B. Coutinho Camargo, Anamika Dhyani, Tetiana Shvydenko, Kostiantyn Shvydenko and Andriy Grafov. Anticancer and Immunomodulatory Activities of a Novel Water-Soluble Derivative of Ellipticine. 2020. V. 25. № 9. P. 2130. DOI: 10.3390/molecules25092130 (Scopus and Web of Science Core Collection)
 • Sergiy Filimonchuk, Kostiantyn Nazarenko, Tetiana Shvydenko, Konstiantyn Shvydenko, Eduard Rusanov, Andrei Tolmachev, Aleksandr Kostyuk. Synthesis of 3-Iodomethyl Sultams. 2020. DOI: 10.1055/s-0040-1707227 (Scopus and Web of Science Core Collection).
 • Кризина О.В. Організація та функціонування патологоанатомічної служби в зарубіжних країнах / Науково-виробничий журнал "Держава та регіони", Серія: Державне управління №2 (70), 2020. - С. 101-105.
 • Демецька О.В. Додаткові заходи профілактики коронавірусної інфекції (COVID-19) серед робітників зварювальних професій. Сварка и металлоконструкции. 2020. №4 (32). С. 31-32.
 • Демецька О.В. У зоні особливої уваги: коронавірус «2019 нКоВ». Фармацевт практик. 2020. №2. С. 18-19.
 • Демецька О.В. У зоні особливої уваги: небезпечні мікози. Фармацевт практик. 2020. №7-9. С. 34-36.
 • Кризина О.В. Аналіз ресурсного забезпечення патологоанатомічної служби України на сучасному етапі реформування галузі охорони здоров’я / Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління» Том 31 (70) № 3 2020. - С. 105 – 109. ( Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)).
 • Elena Nefedova, Alexander Azarov, Irina Kolosova The effect of cerium, zinc and iron citrates on the indicators of embryotoxicity and nephrotoxicity of cadmium salts when combined in an experiment on rats. Modern science – Moderni veda 2020. №6. P. 143-149.
 • Нефьодова О.О., Азаров О.І., Шаторна В.Ф., Руденко К.М., Придиус І.О.Порівняльна характеристика ембріотоксичності солей кадмію при внутрішньошлунковому введенні у щурів. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine, 2019. Вип. 2 (т. 1). С. 253-257.
 • Semko S.,Pikul M.,Voylenko O., Stakhovskyi O., Kononenko O., Vitruk I.,Stakhovsky E. A case of synchronous bilateral calix urothelial carcinoma: combined treatment approach Oncol. 2019. Vol.41 (1). P. 76–79 (Scopus)
 • Гончарук О.О., Трінус К.Ф. Походження запаморочень.  Міжнародний неврологічний журнал.  2019.  № 7.  С. 17-21. 
 • Кризина О.В. Законодательное и нормативно-правове обеспечение патологоанатомической службы Украины в период реформирования системы здравоохранения. Legea SI Viata.  2019.  №2. С. 103 – 106. (Copernicus).
 • Демецька О. Територія імунітету: лікувально-профілактичні сироватки. Фармацевт практик. 2019. №3. С. 16-17.
 • Демецька О. В зоні особливої уваги: епідемія цукрового діабету. Фармацевт практик. 2019. №5. С. 4-5.
 • Демецька О. Вакцинація: захист від інфекції та його перевірка. Фармацевт практик. 2019. № 6. С. 14-16.
 • Abdul Hakim Kerim, Ali Berdan, L.Girin Tactics of urgent surgery in providing assistance to victims of military injuries, in conditions of mass admission//.// Materials of the scientific-practical
 • Мішалов В. Г., Літвінова Н. Ю., Кефелі – Яновська О. І., Черняк В. А., Дубенко Д. Є., Джалілова Є. А., Азаров О. І., Камінський Р. Ф. Transplantation of autologous stem cells, obtained from adipose tissue, in complex treatment of chronic ischemia of the lower extremities / Klinichna khirurhiia.  №12 (85). 2018.  р.30 – 34 (https://hirurgiya.com.ua/index.php/journal/article/view/569)
 • Нефьодова О. О., Азаров О. І. Вплив цитрату кадмію при ізольованому введенні та в комбінації з церієм на показники ембріогенезу щурів  / Вісник проблем біології і медицини.  2018. Вип. 3. С. 297-301. (https://vpbm.com.ua/issue-3-(145),-2018/11161
 • Полковенко О.В. Фізичне виховання учнів у контексті сучасної педагогічної науки / Полковенко О.В., Тимчик О.В. //Науковий журнал «Молодий вчений» № 4.3 (56.3). -  2018. – С. 65-69
 • Кризина О.В. Трофічні порушення м’яких  тканин нижніх кінцівок при цукровому діабеті 2 типу (огляд) // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.  2018.  № 1.– С.15-25 (Copernicus).
 • Нефьодова О. О., Азаров О. І. Морфогенез нирок під впливом важких металів (огляд даних літератури) / Вістник проблем біології і медицини. Випуск 1. Том 2 (143), 2018. C. 23-27  (https://vpbm.com.ua/issue-1-part-2-(143),-2018/10448)
 • Abdul Hakim Kerim, A. Bekov, L.Girin Criteria for assessing the severity of patients with polytrauma in war/.// Materials of the scientific-practical conference «Actual issues of diagnosis of polytrauma» June 20, 2017. – Tripoli, Libya 2017. – P.12-13.
 • Kostiantyn Trinus, Claus-Frenz. Claussen International Clinical Protocol on Vestibular Disorders (Dizziness). Short version. The International Tinnitus Journal. 2017/12. Vol. 21. № 2. P. 168-178.
 • Antimicrobial properties of new derivatives of imidazole//VK Svizhak, SE Dejneka, VA Chornous, OI Azarov, VJ Svizhak//Мікробіологічний журнал 79 (5)-2017, 46-56 (Scopus)
 • Veronika Świżak, Światosław Dejneka, Vitali Chornous, Vitali Świżak, Alexander Azarov Przeciwdrobnoustrojowe właściwości 5-funkcjonalizowanych pochodnych imidazolu Antimicrobial properties of 5-functionalized imidazole derivatives//ORGAN NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO–PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY I POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW-2017, 2017, 69: 143 – 161, (Scopus)
 • Медведовська Н. В., Барінов Ю. В., Бухановська Т. М., Шевчик А. А. Результати дослідження змін якості життя при вродженій патології органу зору у дітей раннього віку. Scientific Journal «ScienceRise: Medical Science. 2017. № 11(19). P. 44-47(Scopus)
 • Медведовська Н.В., Бухановська Т.М., Шевчик А.А. Вивчення змін якості життя при вродженій патології органа зору у дітей раннього віку як інструмент формування соціальної їх адаптації в майбутньому. Wiadomości Lekarskie. 2017, tom LXX, nr 5. P. 917-920(Scopus)
 • Яворовский А.П., Солоха Н.В., Демецкая А.В. Андрусишина И. Н. Физиолого-гигиеническая оценка условий труда оператора при синтезе нанокристаллического порошка дисилицида хрома методом высокоэнергетической механоактивации// Проблемы здоровья и экологии,2017 , №2 (52) – [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://hdl.handle.net/GomSMU/3347
 • Демецька О.В., Андрусишина І.М., Копач К.Д. Оцінка емісії наночастинок у повітря робочої зони при використанні сучасних стоматологічних матеріалів//Медичний форум – 2016.- №8(08). С.64-67
 • Demetska O.V., Kopach K.D., Tkachenko T. Yu. Risk assessment and control in using modern dental materials // Український журнал з проблем з медицини праці, 2017, 2(51), С.55-59 .
 • Демецька О.. Андрусішіна І., Ткаченко Т., Лукяненко А., Полукаров Ю. Нанорозмірні фракції  твердої складової  зварювальних аерозолів, що утворюються  під час зварювання  покритими електродами зі зниженим вмістом хрому (YI)// Технічні науки та технології, 2017, №1(7). – С. 79-87
 • Методичні підходи до оцінки токсичності та небезпеки наноматеріалів / Н. С. Леоненко, О. В. Демецька, О. Б. Леоненко // Environment & health. - 2017. - № 3. - С. 9-13
 • Полковенко О. В. Тимчик О. В., Мойсак О.Д. Експериментальне дослідження впливу спортивного туризму на рівень розвитку фізичної підготовленості підлітків //О.В. Полковенко, О. В. Тимчик, О. Д. Мойсак // Scientific Journal «ScienceRise».   № 6.  2017.  С. 51-60.
 • Тимчик О.В., Полковенко О. В. Вплив фізичних навантажень на організм студентів-першокурсників // Тимчик О.В., Полковенко О. В. // Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe Budapest.  2017.   С. 37-42.
 • Olena Kefeli-Yanovska, Iryna Yunikova, Elvira Dzhalilova, Igor Ianovskiy, Aleksandr Azarov, Orel Valerii Philosophical, empirical research and cultural aspects of Leonardo Da Vinci / EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society. 2017 (1). (зарубіжне фахове видання)(http://www.ehs-ss.pl/images/book/20171/book_mijnar_2017_01.pdf#page=4)
 • Леоненко, Н. С. . Демецька О.В., Леоненко ОБ.  Особливості фізико-хімічних властивостей та токсичної дії наноматеріалів - до проблеми оцінки їхнього небезпечного впливу на живі організми (огляд літератури) //Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки - 2016. - №1. - С.64-76 
 • Левченко О.Г., Демецька О.В., Лук’яненко А.О.Цитотоксичність зварювальних аерозолів , що утворюються  під час зварювання покритими  електродами// Український журнал з проблем медицини праці . - 2016. - 3(48) - С.30-36
 • Лукьяненко А.О., Демецкая А.В.Современные подходы к проведению токсиколого-гигиенических исследований сварочных аэрозолей (Обзор) // Автомат. сварка.– 2016. – № 9. – С. 61-67.
 • Перший аналіз цитотоксичності міксоміцетів / Т. І. Кривомаз, О. В. Демецька, В. О. Мовчан // Екологічна безпека та природокористування. - 2016. - № 1-2. - С. 57-62.
 • Полковенко Т. В., Полковенко О. В. Вибрані матеріали з теорії читання як елементи видавничих стратегій / // Інтегровані комунікації.  Вип.2.  2016.  С.59-62.
 • O. Polkovenko Electron microscopic studying of rat bone cells under microgravity conditions / Polkovenko// Eureka: Life Science. ISSN 2504-5695 (Online), №1. 2016. С. 16-21.
 • Полковенко Т. В., Полковенко О. В. Видання для казкотерапії: вихователям, педагогам, психологам, батькам // Scientific Journal «ScienceRise».   том 6.   № 1 (23).  2016.  С. 44-48.
 • Савчук Т.В., Азаров О.І., Жежера В.М. Синдром лівобічної гіпоплазії серця: залежність шлуночково-перегородкового кута від структури лівого шлуночка / Серце і судини. 2016. С.30-34
 • Трінус К. Ф. Запаморочення як міжгалузева проблема. Міжнародний неврологічний журнал. 2016. № 6. С. 91-101.
 • Trinus KF., Claussen C.-F. International Clinical Protocol on Vestibular Disorders (Dizziness). Neurootology Newsletter, 2016, Vol. 10, № 1. P.1-20.
 • Trinus K, Svyrydova N, Trinus O. Management of vestibular disorders (Dizziness). Kyїv, Sik Group Ukraїna, 2016, 459 p

Виступи:

 • Азаров О.І., Нефьодова О.О., Шаторна В.Ф., Гарець В.І. Вплив на розвиток нирки у щурів солей кадмію при ізольованому введенні та в комбінації з цитратами металів при хронічному введенні. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути», 4-5 лютого 2021 р. С. 134-136
 • Гірін Л. В. Самостійна робота студентів на кафедрі загальної хірургії в сучасних умовах євроінтеграції і змішаної форми навчання. Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», 25 – 26 березня 2021 року. К.: КиМУ, 2021. Т.2. С. 188-192.
 • Гірін Л. В. Хірургічне лікування гострого холециститу в людей похилого та старечого віку в умовах університетської клініки. Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», 25 – 26 березня 2021 року. К.: КиМУ, 2021. Т.2. С.192-196.
 • Гірін Л.В. Мініінвазивне лікування гемангіом. Матеріали круглого столу «Актуальні проблеми малоінвазивних технологій лікування», 15.03.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Гірін Л.В. Досвід використання сучасних освітніх технологій у викладанні курсу загальної хірургії. Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Гірін Л.В. Досвід удосконалення діагностики та оцінки ефективності лікування поєднаної патології в екстремальній медицині. Матеріали круглого столу «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я», 24.05.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Трінус К.Ф., Кризина О.В. Патоморфологія мікроциркуляторних розладів в гострому періоді ішемічного інсульту. Матеріали круглого столу «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я», 24.05.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Трінус К.Ф., Кризина О.В. Кейс-технології в практиці викладання патоморфології. Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Азаров О.І. Психофізіологічні критерії адаптації іноземних студентів до умов навчання та проживання в Україні. Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційна політика України у фармацевтичній галузі», 22.04.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Демецька О.В. Професійні захворювання у фармацевтичній та медичній галузі. Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційна політика України у фармацевтичній галузі», 22.04.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Демецька О.В. Особливості формування та застосування медичної термінології при викладанні мікробіології, вірусології та імунології. Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Демецька О.В. Особливості використання мікробіологічних досліджень при визначенні коронавірусної інфекції. Матеріали круглого столу «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я», 24.05.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Трінус К.Ф., Кризина О.В. Патоморфологія мікроциркуляторних розладів в гострому періоді ішемічного інсульту. Матеріали круглого столу «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я», 24.05.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Трінус К.Ф., Кризина О.В. Кейс-технології в практиці викладання патоморфології. Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Костинська Н.Є., Кризина О.В. Особливості організації самостійної роботи студентів у процесі навчання фізіології та патофізіології. Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Костинська Н.Є., Кризина О.В. Концепція фізіологічних суперсистем: нова фаза інтегративної фізіології. Матеріали круглого столу «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я», 24.05.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Полковенко О.В. Необхідність використання презентацій powerpoint у процесі викладання біологічних та медичних дисциплін у вищій школі. Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», 25 – 26 березня 2021 року. К.: КиМУ, 2021. Т.2. С.196-200.
 • Полковенко О.В. Проблеми інтегративного навчання при викладанні медичної біології та гістології, цитології та ембріології. Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Полковенко О.В. Епонімічні терміни в медичній генетиці. Матеріали круглого столу «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я», 24.05.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Гірін Л.В. Симуляційне навчання, як один із методів професійної підготовки медичних сестер. Матеріали круглого столу «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Гірін Л.В. Мікробна контамінація антисептичних та дезинфікуючих засобів у хірургічних стаціонарах. Матеріали круглого столу з елементами тренінгу «Гігієна починається з рук», 17.09.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Стеченко О.В., Гірнін Л.В. Удосконалення навчання біологічної та біоорганічної хімії студентів-медиків у контексті трансформації вищої медичної освіти. Матеріали ХХV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21 – 22 травня 2020 рок /Київський міжнародний університет. К.: КиМУ, 2020. Т.2. С.210-213.
 • Азаров О.І. Міждисциплінарна інтеграція при вивченні дисципліни «Медсестринство в педіатрії».  Матеріали круглого столу «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Азаров О.І. Деонтологічні аспекти медсестринства в педіатрії. Матеріали науково-практичного семінару «Актуальні питання та проблеми сестринської діяльності в умовах сучасного розвитку системи охорони здоров'я», 20.10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Артемчук О.О., Азаров О.І. Значення гігієнічних факторів у розвитку людини. Матеріали круглого столу з елементами тренінгу «Гігієна починається з рук», 17.09.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Shatorna V.F., Nefedova O.O., Azarov O.I. Search for new bioanthogonists of embryotoxicity of cadmium salts in the experiment. Scientific development, advanced technologies, innovations. VI international scientific and practical conference 06-08 october 2020, Prague 2020, P. 327-328.
 • Літвінова Н.Ю., Азаров О.І. Проблемно-орієнтовне навчання в медичній освіті 2020 (за європейською кредитно трансферною системою). Матеріали ХХV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21 – 22 травня 2020 рок /Київський міжнародний університет. К.: КиМУ, 2020. Т.2. С. 188-194.
 • Азаров О.І. Використання інтерактивних методів навчання в оптимізації формування практичних навичок у студентів-медиків при вивченні курсу «Педіатрія». Матеріали круглого столу «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Азаров О.І. Вікові зміни у розвитку опорно-рухового апарату.  Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів», 27.04.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Полковенко О.В. Моделювання як метод пізнання біологічних явищ та обєктів у процесі вивчення медичної біології. Матеріали круглого столу «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Демецька О.В., Блохіна О.Г. До питання покращення якості навчання студентів з мікробіології. Матеріали круглого столу «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Демецька О.В. Ефективність антисептиків у відношенні бактерій на руках. Матеріали круглого столу з елементами тренінгу «Гігієна починається з рук», 17.09.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Демецька О.В. Етичні проблеми медичної генетики. Матеріали науково-практичного семінару «Актуальні питання та проблеми сестринської діяльності в умовах сучасного розвитку системи охорони здоров'я», 20.10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Демецька О.В. Наслідки мікробної контамінації повітря на фармацевтичних підприємствах з виробництва готових лікарських засобів. Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів», 27.04.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Аналіз функціонвання патологоанатомічної служби України в сучасних умовах реформування галузі охорони здоров'я / Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку : матеріали щоріч. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2020 р.) : у 3 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2020. Т. 3. С. 49, 50.
 • Перспективи стандартизації патологоанатомічної служби в Україні / Теорія та практика публічного управління та адміністрування у ХХІ сторіччі : матеріали IІІ Всеукр. наук.-практ. конф. заміжнар. участю здобувачів вищої освіти та молодих вчених в рамках заходу «Школа розвитку молоді» (Київ, 25 листоп. 2020 р.) / за заг. ред. А. Савкова, М. Білинської, О. Петроє, І. Дегтярьової. Київ : НАДУ, 2020. - С. 122, 123.
 • Стан та перспективи патологоанатомічної служби України / Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. 27-28 березня 2020 р., м.Дніпро, Частина ІІ. / Наук. ед... О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. – С. 370-372.
 • Поняття та сутність функціонування патологоанатомічної служби України на сучасному етапі реформування галузі охорони здоров'я / The 5 International scientific and practical conference “Science, society, education: topical issues and development prospects” (April1 2-14, 2020) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2020. P. 629-634.
 • Гірін Л.В. Застосування ситуаційних задач у навчанні студентів медичного профілю з дисциплін «Медсестринство в хірургії» та «Хірургія». Матеріали науково-практичного семінару «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», 14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Гірін Л.В. Формування професійних умінь майбутніх медичних сестер та лікарів хірургічного профілю засобами алгоритмізації. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», м. Київ, 23 січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Азаров О.І. Особливості симуляційного навчання при вивченні педіатричних дисциплін. Матеріали науково-практичного семінару «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», 14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Азаров О.І. Актуальні проблеми медсестринського диспансерного нагляду за здоровими та хворими дітьми в умовах поліклініки.   Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», м. Київ, 23 січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Азаров О.І. Проблеми формування практичних навичок з пропедевтики педіатрії при підготовці лікарів. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», м. Київ, 23 січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Азаров О.І., Руденко К.М., Придиус І.О., Фролова Г.М. Порівняльна характеристика ембріотоксичності низьких доз солей кадмію в експерименті у щурів. Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XІХ конф. студ. та мол. учених. 2019. С. 68-69.
 • Азаров О.І., Нефьодова О.О., Шевченко О.С., Грузд В.в. Вплив цитрату кадмію при ізольованому введенні та в комбінації з церієм на рівень накопичення кадмію та показники ембріогенезу щурів. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології»ю 2019. М. Дніпро. С.11-13.
 • Нефьодова О.О., Азаров О.І. Порівняльна характеристика накопичення кадмію в ембріонах щура при впливі низьких доз на вагітну самицю. Збірник тез доповідей VII конгресу наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів України, 2-4 жовтня 2019., м. Одеса. С. 300-302.
 • Полковенко О.В. Природоцентричні підходи при викладанні медичної біології студентам-медикам. Матеріали науково-практичного семінару «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», 14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Полковенко О.В. Формування клінічного мислення при вивченні медичної біології.  Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», м. Київ, 23 січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Демецька О.В. Мікробіологічні аспекти пробіотичних препаратів. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», м. Київ, 23 січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Демецька О.В. Застосування сучасних методів доімплантаційного генетичного дослідження. Матеріали науково-практичного семінару «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», 14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Демецька О.В. Ефективність антисептиків у відношенні бактерій на руках. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання фармацевтичної науки та практики: проблеми, досягнення та перспективи розвитку», 10.04.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Демецька О.В. Психогігієнічні принципи оптимізації повсякденної діяльності фармацевтичних фахівців на підприємстві. Матеріали науково-практичного семінару «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», 14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Abdul Hakim Kerim, Ali Berdan, L.Girin Tactics of urgent surgery in providing assistance to victims of military injuries, in conditions of mass admission//.// Materials of the scientific-practical conference «Actual issues of abdominal surgery» March 3, 2018. – Garyan,  Libya 2018. – P.12-13
 • Трінус К.Ф. Міогенні вестибулярні викликані потенціали. Матеріали VII Міжнародного медичного конгресу IX Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині» IV Школи з клінічної нейрофізіології «Актуальні питання клінічної нейрофізіології. ЕЕГ діагностика пароксизмальних станів. Викликані потенціали», м. Київ, 27 квітня 2018 р.
 • Полковенко О.В., Проблема інтернет-залежності у підлітків, її профілактика і реабілітація/ О.В. Полковенко, О.В. Тимчик/ матер. Міжнарод. Наук.-практ. Конф., 15 травня 2018 р., — К. : Київ. Ун-т імені Бориса Грінченка, 2018. – С. 130-134.
 • Бісмак О.В. Оцінка рівня соматичного здоров’я студентів першого курсу Київського університету імені Бориса Грінченка з урахуванням їхньої спеціальності / Бісмак О.В., Неведомська Є.О., Тимчик О.В., Полковенко О.В. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики», 15 травня 2018 р. – К., 2018. – С. 46-51.
 • Бісмак, О.ВУровень физического состояния студентов первого курса высшего учебного заведения в зависимости от направления подготовки / Тимчик, О.В., Неведомська, Є.О., Полковенко, О.В, и Савченко, В.М.//  Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики : Матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Київ, ун-т імені Бориса Грінченка 15 травня 2018 р. – К.,2018. - С. 51-55.
 • Демецька О.В. Значення медичної та загальної мікробіології в системі охорони здоров’я та у професійній діяльності провізорів та працівників фармацевтичної промисловості.  Матеріали круглого столу «Лікар і фармацевт - єдина команда системи охорони здоров’я», 20.11. 2018 р. К.: КиМУ, 2018.
 • Abdul Hakim Kerim, A. Bekov, L.Girin Criteria for assessing the severity of patients with polytrauma in war/.// Materials of the scientific-practical conference «Actual issues of diagnosis of polytrauma» June 20, 2017. – Tripoli, Libya 2017. – P.12-13.
 • Trinus K., Antoniuk T. Dizziness and hypertension. Faculty abstracts. III Vertigo Academy International with the participation of 44th Neurootological and Equilibriometric Society Congress. 2017, March 2-4. Mumbai India, 34.
 • Полковенко Т. В.. Проблематика газетно-журнальних публікацій у контексті журналістської діяльності/ Т. В. Полковенко, О. В. Полковенко // Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності фахівця. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. - Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2017. - С.186-188.
 • Полковенко Т. В.. Специфіка журналістських матеріалів періоду соціального напруження в Україні / Т. В. Полковенко, О. В. Полковенко // Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності фахівця. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. - Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2016. - С.120-123.

Участь науково-педагогічних працівників кафедри у наукових конференціях, круглих столах:

 • Круглий стіл «Актуальні питання гістології», Київський міжнародний університет, 5 грудня 2022 р.
 • Круглий стіл «Competitive and non-competitive inhibition of enzymes. Organophosphorus compounds as inhibitors», Київський міжнародний університет, 29 листопада 2022 р.
 • Круглий стіл «Актуальні проблеми патоморфології», Київський міжнародний університет, 22 листопада 2022 р.
 • Круглий стіл «Небезпечні рослини України», Київський міжнародний університет, 12 жовтня 2022 р.
 • Міжнародна наукова-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення та перспективи клінічної неврології» «Наслідки дії ударної хвилі вибуху», 6 жовтня 2022 р.
 • XII Науково-практична конференція «Вища освіта та практика в медсестринстві», Київський міжнародний університет, 21 жовтня 2021р.
 • Науково-практичний семінар «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», Київський міжнародний університет, 04 жовтня 2021р.
 • XXІІ Національний конгрес кардіологів України (онлайн), 21-24 вересня2021р.
 • Форум якості вищої медичної освіти, 23 вересня 2021р.
 • Круглий стіл до Дня медичного працівника «Інтеграція практики, освіти і науки як запорука формування успішного лікаря», 24 червня 2021 р.
 • Круглий стіл «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорони здоров’я», Київський міжнародний університет, 24 березня 2021рік.
 • XXVI Міжнародна науково-практична конференція науково- педагогічних працівників «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» 25-26 березня 2021р.
 • Науково-методологічний семінар із представниками компанії StrikePlagiarism в Україні, Київський міжнародний університет, 15 березня 2021 р.
 • Круглий стіл «Актуальні проблеми малоінвазивних технологій лікування», Київський міжнародний університет, 15 березня 2021 р.
 • Науково-практичний семінар з живою реконструктивною операцією з мультидисциплінарним підходом "Реконструкція м'яких і твердих тканин периорбитальної області", Київський міжнародний університет, 16 лютого 2021 р.
 • VIІІ Національний конгрес патофізіологів України з міжнародною участю, 13-15 травня, 2020р.
 • ХІІ науково-практичній конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», 29-30 жовтня, 2020р.
 • І етап Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Медична біологія», Київський міжнародний університет, 10 грудня 2020 р.
 • XI міжнародна науково-практична конференція пластичних хірургів «Нові технології в пластичній та реконструктивній хірургії», Київський міжнародний університет, 31 жовтня 2020 р.
 • Круглий стіл "Захист населення від інфекційних хвороб в період карантину", Київський міжнародний університет, 29 вересня 2020 р.
 • Круглий стіл з елементами тренінгу «Гігієна починається з рук», Київський міжнародний університет, 17 вересня 2020 р.
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграціних процесів», Київський міжнародний університет, 28 – 29 травня 2020 р.
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», Київський міжнародний університет, 21 – 22 травня 2020 р.
 • Міжнародний науковий форум «PLANTA+. ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» - участь науковців КиМУ, Київський міжнародний університет, 20-21 лютого 2020 р.
 • Круглий стіл «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», Київський міжнародний університет, 18 лютого 2020 р.
 • Круглий стіл «eHealth – новий напрямок в медицині», Київський міжнародний університет, 12 грудня 2019 р.
 • Круглий стіл «Інсульт - проблема сучасності», Київський міжнародний університет, 28 листопада 2019 р.
 • Науково-практичний семінар «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», Київський міжнародний університет, 14 листопада 2019 р.
 • Міжнародний навчально-практичний семінар «Дентальна імплантація – базовий курс», Київський міжнародний університет, 25-26 червня 2019 р.
 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів “Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України”, Київський міжнародний університет, 18 квітня 2019 р.
 • ХХІV науково-практична конференція «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», Київський міжнародний університет, 14 березня 2019 р.
 • Науково-практична конференція «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», Київський міжнародний університет, 23 січня 2019 р.
 • Круглий стіл «Лікар і фармацевт - єдина команда системи охорони здоров’я», Київський міжнародний університет, 20 листопада 2018 р.

Науково-педагогічні працівники та студенти інституту є учасниками заходів за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:


Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків кафедри загальної медицини:

Наукові гуртки:

 • З хірургії «Consumor aliis inserviendo» (керівник — к.м.н., доцент Гірін Л.В.)
 • «Соціальна медицина та громадське здоров’я в умовах воєнного стану» ( керівник – к.держ.упр., доцент Коваленко О.О.)

Проблемні групи:

 • Новітні технології гістологічних та мікробіологічних досліджень (керівник — к.б.н., доцент Полковенко О.В.)

Для реалізації творчих здібностей студенти залучаються до наукової роботи, беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з медичних наук серед яких:

 • 2 грудня для студентів V курсу спеціальності «Медицини» було проведено майстер-клас «Курація неврологічного хворого. https://kymu.edu.ua/news/2022/kuratsiya-nevrologichnogo-khvorogo/
 • 1 грудня здобувачі освіти та науково–педагогічні працівники Медичного інституту доєдналися до святкування Міжнародного дня невролога. https://kymu.edu.ua/news/2022/mizhnarodnyy-den-nevrologa/
 • 8 та 9 листопада було проведено вебінар для студентів V курсу спецальності «Медицина». Тема: «Використання сучасного хірургічного магнітного та немагнітного інструменту для діагностування та видалення сторонніх тіл». https://kymu.edu.ua/news/2022/vebinar-vykorystannya-suchasnogo-khirurgichnogo-magnitnogo-ta-nemagnitnogo-instrumentu-dlya-diagnost/
 • 3 листопада було проведено семінар для студентів І курсу спеціальностей «Медицина» та «Стоматологія». Тема: «Опанування основ анатомії людини». https://kymu.edu.ua/news/2022/osvitniy-protses-u-kymu-pershokursnyky-navchalno-naukovogo-medychnogo-instytutu-stomatologichnogo-fa/
 • 28 жовтня студенти та співробітники прийняли участь у науково-практичній конференції. Тема: «Актуальні питання загальної та судинної хірургії». https://kymu.edu.ua/news/2022/naukovo-praktychna-konferentsiya-aktualni-pytannya-zagalnoyi-ta-sudynnoyi-khirurgii/
 • 24 жовтня було проведено семінар із домедичної допомоги для викладачів Фахового коледжу КиМУ. https://kymu.edu.ua/news/2022/seminar-iz-domedychnoyi-dopomogy-dlya-vykladachiv-fakhovogo-koledzhu-kymu/
 • 13 жовтня було проведено круглий стіл для студентів ІІІ курсу Фахового коледжу КиМУ спеціальності «Фармація». Тема: «Шкідливі речовини у косметичних засобах». https://kymu.edu.ua/news/2022/kruglyy-stil-shkidlyvi-rechovyny-u-kosmetychnykh-zasobakh/
 • 12 жовтня було проведено круглий стіл для студентів І курсу спеціальностей «Психологія» і «Фармація». Тема: «Небезпечні рослини України». https://kymu.edu.ua/news/2022/kruglyy-stil-nebezpechni-roslyny-ukrayiny/
 • 5 жовтня було проведено майстер-клас для студентів V курсу спеціальності «Медицина». Тема: «Техніка кишкових швів: практичний досвід». https://kymu.edu.ua/news/2022/mayster-klas-tekhnika-kyshkovykh-shviv-praktychnyy-dosvid/
 • 3 жовтня 2022 року було проведено майстер-клас для студентів ННМІ та стоматологічного факультету. Тема: «Моє покликання – Медицина». https://kymu.edu.ua/news/2022/mayster-klas-na-temu-moye-poklykannya-medytsyna-prysvyachenyy-mizhnarodnomu-dnyu-likarya/
 • 7 жовтня 2021 року Був проведено майстер-клас для студентів ІІ курсу ННМІ «Медицина». Тема «Первинна хірургічна техніка». Керівник зав. каф. загальної медицини Гірін Л.В.   
 • 13 вересня 2021 року Був проведений майстер - для студентів 1 курсу спеціальності «Фармація» і студентів коледжу спеціальності «Стоматологія». Тема: «Натуральні косметологічні засоби: використання равликотерапії в косметології». Проведений доцентом кафедри Полковенко О.В.
 • 20 жовтня 2021 року, в межах співпраці з Київською гімназією східних мов №1 стартував новий Проєкт  для учнів 11-х класів Health-ХАБ:  «Сім кольорів здоров’я, або Культура здорового способу життя в нових обставинах Ковід-19 і  безпека життєдіяльності учнів». Ідейницею, мотиваторкою та натхненницею проєкту була доктор медичних наук, доцент, директорка Навчально-наукового медичного інституту Марина Олександрівна Павловська.
 • 21 жовтня 2021 року взяли участь у роботі XII Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта та практика в медсестринстві», організаторами якої був Житомирський інститут медсестринства.
 • Матеріали XIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВІДОМЧОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ / СУЧАСНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАУКИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 7 вересня 2021р.
 • XXVI Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» 25-26 березня 2021р.
 • Науково-методологічний семінар із представниками компанії StrikePlagiarism в Україні, Київський міжнародний університет, 15 березня 2021 р.
 • Онлайн зустріч із Європейським університетом (м. Тбілісі, Грузія), Київський міжнародний університет, 23 лютого 2021 р.
 • Онлайн лекція "Шкiрні прояви захворювань шлунково-кишкового тракту" - лікаря-дерматолога Лебедєва Дениса Валерійовича, Київський міжнародний університет, 18 лютого 2021 р.
 • Науково-практичний семінар з живою реконструктивною операцією з мультидисциплінарним підходом "Реконструкція м'яких і твердих тканин периорбитальної області", Київський міжнародний університет, 16 лютого 2021 р.
 • Онлайн лекція "Роль харчування в умовах пандемії СOVID-19" - доцент Якубовська Інеса Андріївна, Київський міжнародний університет, 28 січня 2021 р.
 • VIІІ Національний конгрес патофізіологів України з міжнародною участю, 13-15 травня, 2020р.
 • ХІІ науково-практичній конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», 29-30 жовтня, 2020р.
 • Онлайн лекція "Постковідна реабілітація порушень нервової системи" - доцента Балицького Олександра Петровича, Київський міжнародний університет, 24 грудня 2020 р.
 • Онлайн лекція «Кардіологічна патологія та SARS-CoV-2(COVID-19): як зберегти життя пацієнта?» - професор Ірина Володимирівна Дроздова, Київський міжнародний університет, 10 грудня 2020 р.
 • І етап Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Медична біологія», Київський міжнародний університет, 10 грудня 2020 р.
 • Онлайн лекція "Актуальні питання вакцинації дітей та дорослих в умовах епідемії COVID-19" - лікар-педіатр Алли Георгіївни Литвинюк, Київський міжнародний університет, 26 листопада 2020 р.
 • Майстер-клас «Основні засади електрокардіографії: скринінг на етапі первинної ланки надання медичної допомоги», Київський міжнародний університет, 25 листопада 2020 р.
 • Майстер-клас пластичного хірурга Прокудіна Сергія Володимировича «Сучасні тенденції у блефаропластиці», Київський міжнародний університет, 20 листопада 2020 р.
 • XI міжнародна науково-практична конференція пластичних хірургів «Нові технології в пластичній та реконструктивній хірургії», Київський міжнародний університет, 31 жовтня 2020 р.
 • Меморандум щодо партнерства та співпраці у створенні та реалізації спільних міжнародних проєктів у медичній галузі, Київський міжнародний університет, 26 жовтня 2020 р.
 • Онлайн-семінар «Використання мережевих платформ в організації змішаного та дистанційного навчання», Київський міжнародний університет, 15 жовтня 2020 р.
 • Лекція тимчасово повіреного у справах Посольства Федеративної Республіки Нігерія в Україні пана Мартіна С. Адаму «Відносини Нігерії та України: стан та перспективи розвитку», Київський міжнародний університет, 13 жовтня 2020 р.
 • Круглий стіл "Захист населення від інфекційних хвороб в період карантину", Київський міжнародний університет, 29 вересня 2020 р.
 • Круглий стіл з елементами тренінгу «Гігієна починається з рук», Київський міжнародний університет, 17 вересня 2020 р.
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграціних процесів», Київський міжнародний університет, 28 – 29 травня 2020 р.
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», Київський міжнародний університет, 21 – 22 травня 2020 р.
 • Міжнародний науковий форум «PLANTA+. ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» - участь науковців КиМУ, Київський міжнародний університет, 20-21 лютого 2020 р.
 • Круглий стіл «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», Київський міжнародний університет, 18 лютого 2020 р.
 • I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Медична хімія» (англійською мовою), Київський міжнародний університет, 12 лютого 2020 р.
 • Круглий стіл «eHealth – новий напрямок в медицині», Київський міжнародний університет, 12 грудня 2019 р.
 • Круглий стіл «Інсульт - проблема сучасності», Київський міжнародний університет, 28 листопада 2019 р.
 • Науково-практичний семінар «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», Київський міжнародний університет, 14 листопада 2019 р.
 • Лекція члена Міжнародного Конгресу Оральних Імплантологів «Використання кістково-пластичних матеріалів та техніка розщеплення кісткової тканини» (“Use of bone spreaders and cortical split technique”), Київський міжнародний університет, 25 жовтня 2019 р.
 • Міжнародний навчально-практичний семінар «Дентальна імплантація – базовий курс», Київський міжнародний університет, 25-26 червня 2019 р.
 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів “Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України”, Київський міжнародний університет, 18 квітня 2019 р.
 • ХХІV науково-практична конференція «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», Київський міжнародний університет, 14 березня 2019 р.
 • Науково-практична конференція «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», Київський міжнародний університет, 23 січня 2019 р.

Практична підготовка

Практика студентів є важливою складовою частиною процесу підготовки висококваліфікованих фахівців. Вона надає студенту можливості набути реального практичного досвіду, навичок самостійної роботи, необхідних йому в подальшій професійній діяльності, а також закріпити та збагатити теоретичні знання, отримані в університеті.

Бази практики:

 • «Університетська клініка»
 • ТОВ «Медичний центр імені академіка Юрія Прокоповича Спіженка»
 • Дочірне підприємство «Медичне науково-практичне об’єднання «Медбуд» ПАТ «Київміськбуд»
 • ТОВ «Сіті Доктор»
 • Київська міська клінічна лікарня №7
 • Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова
 • ТОВ «ЛАЙФСТАЙЛ МЕДИЦИНА»
 • Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України
 • «Дитяча клінічна лікарня №5 Святошинського району міста Києва»
 • Медичний центр ГО «МБФ «Сприяння розвитку медицини»»
 • «Центр спортивної медицини міста Києва»
 • Київський міський клінічний онкологічний центр
 • Київська міська клінічна лікарня №1

Позааудиторна робота

Позааудиторна робота зі студентами ґрунтується на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх стосунків у студентських академічних групах, а також сприяють прискоренню психофізіологічної адаптації першокурсників, формуванню поваги до обраної професії.


Кафедра загальної медицини постійно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», з метою поширення інформації про спеціальності факультету проводяться різні профорієнтаційні заходи, серед них:

Проводяться заходи в межах профорієнтаційної роботи, організації спільної роботи з закладами загальної середньої освіти, спрямовані на залучення абітурієнтів на навчання: