Кафедра загальної медицини

Завідувач кафедри загальної медицини

Гірін Леонід Володимирович

Завідувач кафедри, к.мед.н., доцент
kafedra@kymu.edu.ua

Кафедра загальної медицини здійснює підготовку фахівців галузі знань 22 “Охорона здоров’я” з таких спеціальностей: 222 «Медицина», 221 «Стоматологія» за ступенями вищої освіти магістр, 226 «Фармація» та 223 «Медсестринство» за ступенями вищої освіти бакалавр та магістр на базі повної загальної середньої освіти та фахової передвищої освіти. Завданням кафедри є формування здатності застосовувати набуті знання, вміння і навички та розуміння з фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення типових завдань діяльності лікаря на відповідній посаді у галузі охорони здоров'я.


Освітній процес забезпечують доктори та кандидати медичних наук з багаторічним досвідом практичної роботи за фахом: Борзих Н.О., д.м.н., проф..; Костинська Н.Є., д.м.н., проф.; Базаліцька С.В., д.м.н; Гірін Л.В., к.м.н., доц..; Бухановська Т.М., к.м.н., доц.; Луценко О.Г., к.м.н., доц.; Полковенко О.В., к.б.н., доц.; Швиденко Т.І., к.х.н..; Тіхова Є.В., к.м.н., доц.; Ушко Я.А., к.м.н, доц. та інші. А також викладачі кафедри, серед яких: Дорощук С.М., Руйгене Т.В., Пікуль М.В., Козак Д.О., Городецька А.І. та інші.


Освітня діяльність

Освітня діяльність кафедри пов’язана із підготовкою фахівців за такими освітніми програмами:


Кафедра забезпечує навчально-методичну діяльність за такими професійними та практичними дисциплінами:

 • Анатомія людини
 • Анатомія та фізіологія людини
 • Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки
 • Біологічна та біоорганічна хімія
 • Біологічна фізика з фізичними методами аналізу
 • Біологія з основами генетики
 • Гігієна та екологія
 • Гістологія, цитологія та ембріологія
 • Історія медицини
 • Клінічна анатомія і оперативна хірургія
 • Медична біологія
 • Медична та біологічна фізика
 • Медична хімія
 • Мікробіологія
 • Мікробіологія з основами імунології
 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія
 • Основи біології та генетики людини
 • Патологічна фізіологія
 • Патоморфологія
 • Патофізіологія
 • Патоморфологія та патофізіологія
 • Підготовка офіцерів запасу галузі знань "Охорона здоров'я"
 • Фізіологія
 • Фізіологія ЦНС та ВНД

Вибіркові дисципліни:

 • Біоетика та біобезпека
 • Валеологія
 • Епідеміологія хвороб
 • Історія медицини і медсестринства
 • Історія медицини та фармації
 • Історія медицини
 • Клінічна біохімія
 • Клінічна фізіологія
 • Медична генетика
 • Клітинна біологія
 • Медична біологія
 • Гігієна та екологія
 • Медична етика та деонтологія
 • Медична субкультура
 • Соціологія і медична соціологія
 • Медична фізика
 • Секційний курс
 • Патофізіологія хвороб цивілізації
 • Сучасні методи генетичної діагностики
 • Сучасні методи досліджень біологічних систем
 • Сучасні проблеми молекулярної біології

Наукова-дослідна робота

Наукова діяльність кафедри спрямована на дослідження, генерування та поширення нових знань у галузях медицини.

Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над дослідженням наукової теми НН медичного інституту: «Синергія основних засад здорового способу життя та оптимізація надання медичної допомоги як пре диктор підвищення рівня здоров’я населення» (науковий керівник роботи – Павловська М.О., к.м.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0121U107445).

Науково-педагогічні працівники пройшли відповідне підвищення кваліфікації (стажування). Основними базами для проходження стажування науково-педагогічних працівників слугували заклади вищої освіти та наукові установи України: Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради; Київський міжнародний університет; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Українська військово-медична академія; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова; ГУОЗ Тернопільської облдержадміністрації; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»; Національний фармацевтичний університет; Державної установи «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»; Міністерство охорони здоров’я України; Харківський національний медичний університет; ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»; ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» та інші.

Науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано монографії, підручники й видано наукові статті:

Статті у наукових фахових періодичних виданнях, що індексуються у Web of Science та Scopus та ынших зарубыжних виданнях:

 • Semko S.,Pikul M.,Voylenko O., Stakhovskyi O., Kononenko O., Vitruk I.,Stakhovsky E. A case of synchronous bilateral calix urothelial carcinoma: combined treatment approach Oncol. 2019. Vol.41 (1). P. 76–79 (Scopus)
 • Dmytro Sierov, Kostiantyn Nazarenko, Konstiantyn Shvydenko, Tetiana Shvydenko, Aleksandr Kostyuk. Synthetic approaches to tetrahydro-2,7- and -1,6-naphthyridines. Tetrahedron Letters. V. 61. № 33. DOI: 10.1016/j.tetlet.2020.152194 (Scopus and Web of Science Core Collection).
 • Konstiantyn Shvydenko, Kostiantyn Nazarenko, Tetiana Shvydenko, Yurii Vlasenko, Andrei Tolmachev, Aleksandr Kostyuk. Ring opening of cyclic thioimidates in reaction with active methylene compounds. 2015. V.71. № 40. P. 7567-7574. DOI: 10.1016/j.tet.2015.08.009 (Scopus and Web of Science Core Collection).
 • Larysa F. Matiukha, Nataliia V. Medvedovska, Tetiana M. Bukhanovska , Inna Yu. Dikhtiarenko SOCIOLOGICAL STUDY RESULTS OF SELF-ASSESSMENT POSSIBILITIES FOR SELF-REALIZATION AMONG DOCTORS OF GENERAL PRACTICE – FAMILY MEDICINE IN UKRAINE. Wiadomości Lekarskie. tom LXXIII. nr 3. P. 454-456 (Scopus)
 • Regiane Costa de Oliveira, Gemilson Soares Pontes, Aleksandr Kostyuk, Gabriel B. Coutinho Camargo, Anamika Dhyani, Tetiana Shvydenko, Kostiantyn Shvydenko and Andriy Grafov. Anticancer and Immunomodulatory Activities of a Novel Water-Soluble Derivative of Ellipticine. 2020. V. 25. № 9. P. 2130. DOI: 10.3390/molecules25092130 (Scopus and Web of Science Core Collection)
 • Sergiy Filimonchuk, Kostiantyn Nazarenko, Tetiana Shvydenko, Konstiantyn Shvydenko, Eduard Rusanov, Andrei Tolmachev, Aleksandr Kostyuk. Synthesis of 3-Iodomethyl Sultams. 2020. DOI: 10.1055/s-0040-1707227 (Scopus and Web of Science Core Collection).
 • Tetiana Shvydenko, Kostiantyn Nazarenko, Konstiantyn Shvydenko, Eduard Rusanov, Andrei Tolmachev, Aleksandr Kostyuk. Annelated Aminoimidazoles in Synthesis of Imidazo[4,5‐b]pyridines. Chemistry Select. V. 4. № 29. P. 8450-8452. DOI: 10.1002/slct.201901648 (Scopus and Web of Science Core Collection).
 • Tetiana Shvydenko, Kostiantyn Nazarenko, Konstiantyn Shvydenko, Serhii Filimonchuk, Yurii Vlasenko, Andrei Tolmachev, Aleksandr Kostyuk. Convenient approach to ɷ-aminoalkylthiophenes. Tetrahedron Letters. V. 57. № 17. P. 1909-1911. DOI: 10.1016/j.tetlet.2016.03.066 (Scopus and Web of Science Core Collection).
 • Tetiana Shvydenko, Kostiantyn Nazarenko, Konstiantyn Shvydenko, Sergey Boron, Oleksii Gutov, Andrey Tolmachev, Aleksandr Kostyuk. Reduction of imidazolium salts – An approach to diazocines and diazocanes. 2017. V. 73. № 49. P. 6942-6953. DOI: 10.1016/j.tet.2017.10.053 (Scopus and Web of Science Core Collection).
 • Tikhova Y, Dvorshchenko KO, Dranitsina AS, Grebinyk DM, Korotkyi OG. and Ostapchenko LI. Prooxidant-Antioxidant Status and PTGS2, NOS2 Genes Expression In Rat Cartilage With Osteoarthritis And After The Treatment Of Chondroitin Sulfate. Research journal of pharmaceutical biological and chemical sciences. 2017. 8(4). Р. 994-1001. (Scopus)
 • Матюха Л.Ф., Титова Т.А., Бухановська Т.М., Смаль Б.О. Цукровий діабет І типу в молодих осіб та дорослих. Стан імплементації уніфікованих стандартів медичної допомоги. Wiadomosci Lekarskie. 69. 3 (cz.ІІ), Р. 465-470 (Scopus)
 • Медведовська Н. В., Барінов Ю. В., Бухановська Т. М., Шевчик А. А. Результати дослідження змін якості життя при вродженій патології органу зору у дітей раннього віку. Scientific Journal «ScienceRise: Medical Science. 2017. № 11(19). P. 44-47(Scopus)
 • Медведовська Н.В., Бухановська Т.М., Шевчик А.А. Вивчення змін якості життя при вродженій патології органа зору у дітей раннього віку як інструмент формування соціальної їх адаптації в майбутньому. Wiadomości Lekarskie. 2017, tom LXX, nr 5. P. 917-920(Scopus)

Статті у наукових фахових виданнях України, у зарубіжних наукових періодичних виданнях та матеріалами наукових конференцій

 • Antsupova V., Barus M., Ushko I., Chifurko I., Kolumbet O. Some aspects of food safety: high-quality monitoring of the content of hormones and antibiotic in meat from organized markets of the city. Polish Journal of Science.2., №28, 2020. Р. 32-35. ISSN 3353-2389 https://www.poljs.com/wp-content/uploads/2020/06/POLISH-JOURNAL-OF-SCIENCE-%E2%84%9628-2020-VOL.-2.pdf
 • Babkina О., Matyukhin , D., & Ushko , I. (2020). Diagnosis of alcohol intoxication in victims of emergencies. Medical Science of Ukraine (MSU). 16(2). Р. 45-49. https://doi.org/10.32345/2664-4738.2.2020.8
 • Babkina, S Danylchenko, K Varukha, O Volobuev, I Ushko. Diagnosis of blunt trauma of kidney injury with infrared thermometer method. Georgian Med News. Oct. (307). Р. 132-137. PMID: 33270591
 • Barus M., Antsupova V., Chifurko I., Ushko I. Healthy food of teenagers: monitoring the content of antibiotics in meat from organized city markets. Food & Environment Safety. Vol. 19. Issue 1. P. 40-47. http://fia-old.usv.ro/fiajournal/index.php/FENS/article/view/704
 • Chercasov V., Turbal L., Lakhtadyr T., Doroshchuk S. Structural changes in renal cortex in experimental skin burn injury and under the conditions of use of infusion solutions. Psychological and pedagogical aspects of higher medical education-and pedagogical therapy:   with international academic conference current trends of the intercultural communication, 28-29.02.2020.    Р. 30–38                
 • Girin L. Tactics of urgent surgery in providing assistance to victims of military injuries, in conditions of mass admission// Abdul Hakim Kerim, Ali Berdan, L.Girin. Materials of the scientific-practical conference "Actual issues of abdominal surgery". March 3, 2018. Garyan, Libya, 2018. P.12-13
 • Natrus L.V., Gayova L.V., Byhovets M.Yu., Osadchuk Yu.S., Konovalov S.E. The value of regulatory effects on lipid metabolism in during complicated diabetes mellitus. Fiziol. Zh. 2020; 66(1). Р. 25-34. DOI: https://doi.org/10.15407/fz66.01.025
 • Polkovenko O. Electron microscopic studying of rat bone cells under microgravity conditions. Eureka: Life Science. №1. 2016. С. 16-21.
 • Olena Babkina, Iana Ushko and Olexsander Volobuev (2020) 'Assessment of Covid-2019 Cases in Ukraine and the World', International Journal of Current Advanced Research, 09(05), P. 22136-22138. DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijcar.2020. 22138.4362
 • Olena Babkina, Volodymyr Zosimenko, Iana Ushko, Olexsander Volobuev. The Cases of COVID-2019 and Changes at Autopsy. American Journal of Internal Medicine. 8. No. 5. 2020. P. 226-229. doi: 10.11648/j.ajim.20200805.16
 • Polkovenko O.V. Training manual for the performance of practical works in the discipline “Medical biology”. К.: КYMU, 2019.
 • Shvydenko T.I., Nazarenko K.G., Shvydenko K.V., Boron S.Yu., Tolmachov А.A., Kostyuk A.N. Reduction of fused imidazole derivatives. IX International Conference in Chemistry Kyiv-Toulouse (ICKT-9) (4-9 June 2017, Kyiv). P. 104.
 • Shvydenko T.I., Shvydenko K.V., Grafova I.A., Kostyuk O.M., Rudiuk V.V., Grafov A.V. Synthesis and biological activity of ellipticine derivatives. International conference “Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles” (CNCH-2018) in memoriam of Prof. Valeriy Orlov. 12-16 November 2018, Kharkiv.
 • Shvydenko T.I., Nazarenko K.G., Shvydenko K.V., Filimonchuk S.L., Kostyuk A.N. Synthesis and reactions of ɷ-aminoalkylthiophene derivatives. VII International Conference “Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles-2015”. 9-13 November 2015, Kharkiv, Ukraine. P-21.
 • Авраменко Н.Л., Бухановская Т.Н., Кузнецов Д.А. Особенности проведения реабилитационных мероприятий инвалидов с патологией нервной системы и опорно-двигательного апарата в условиях Всеукраинского центра профессиональной реабилитации инвалидов. Медико-социальная экспертиза и реабилитация: сб. науч. ст. / под общ. ред. В. Б. Смычка. Минск: А. Н. Вараксин, 2015. С. 80-82
 • Бур'янов О. А., Лакша А. А., Борзих Н. О., Шидловський М. С. Біомеханічно обгрунтоване хірургічне лікування поранених з вогнепальними переломами довгих кісток. Клініч. хірургія. 85, № 1. С. 67-70.
 • Борзих Н.О. Використання американського досвіду професійної підготовки фахівців з медсестринства в системі освіти України. Матеріали круглого столу «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні»,02.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Борзих Н.О. Європейський досвід дослідження ефективності гігієни рук медичного персоналу закладів охорони здоров’я. Матеріали круглого столу з елементами тренінгу «Гігієна починається з рук», 09.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Борзих Н.О. Наукове обґрунтування оптимізації системи медичної реабілітації в умовах реформування охорони здоров’я в Україні. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», м. Київ, 23 січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Борзих Н.О. Участь медсестри в програмі реабілітації після ендопротезування кульшового суглоба в хворих похилого та старечого віку. Матеріали науково-практичного семінару «Актуальні питання та проблеми сестринської діяльності в умовах сучасного розвитку системи охорони здоров'я»,10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Борзих Н.О. Шляхи створення ефективної системи медичної реабілітації в сучасних умовах. Матеріали науково-практичного семінару «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», 11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Борзих О.В., Асланян С.А., Сапа С.А., Пендраковський К.В., Борзих Н.О. Клінічний випадок успішного лікування травмованого з тяжким сепсісом. «Сучасні аспекти військової медицини». Зб. наук. праць Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» МО України. Київ: 2017. Вип. 24. С. 75-86.
 • Борзих О.В., Рой І.В., Борзих Н.О., Катюкова Л.Д. Принципи реабілітації поранених з вогнепальними поліструктурними ушкодженнями верхньої кінцівки. Матеріали III з’їзду ГО «Всеукраїнська асоціація травматології та остеосинтезу, С.42.
 • Бухановська Т.М. Епідеміологічне значення гігієни рук в хірургічних стаціонарах. Матеріали круглого столу з елементами тренінгу «Гігієна починається з рук», 09.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Бухановська Т.М. Медико-соціальні основи реформування медсестринських кадрових ресурсів системи охорони здоров’я. Матеріали науково-практичного семінару «Актуальні питання та проблеми сестринської діяльності в умовах сучасного розвитку системи охорони здоров'я»,10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Бухановська Т.М. Розбудова системи громадського здоров’я в Україні в контексті реформи медичної галузі. Матеріали науково-практичного семінару «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи»,11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Бухановська Т.М., Дубовка К.М., Мельник Н.А. Профілактичний напрямок в роботі лікаря загальної практики – сімейного лікаря. Первинна медична допомога в ракурсі світових практик : збірн. праць наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Київ, 6–7 червня 2019 року. Київ : АНФ ГРУП, 2019. С. 6 – 7.
 • Бухановська Т.М., Кухта Н.М. Вплив нейроадаптогенів на процес відновлення функцій нервової системи дитини. Здоров’я дитини.  Том 13. №5.    С. 69-71
 • Лисенко В. А., Швиденко Т.І., Швиденко К.В., Назаренко К.Г., Толмачов А.О., Костюк О.М. Відновне розщеплення анельованих дигідропіримідинів. Синтез похідних 1,5-діазациклоалканів. Тези доповідей VII Української конференції «Домбровські хімічні читання», (12-16 вересня 2017 р., Яремче). С-49.
 • Герасименко С. І., Рой І. В., Борзих Н. О., Герасименко А. С., Катюкова Л. Д. Реабілітаційні заходи при ушкодженнях та захворюваннях структур колінного суглоба. Вісник ортопедії, травматології та протезування.   № 4. С. 17-24.
 • Гірін Л.В. Застосування ситуаційних задач у навчанні студентів медичного профілю з дисциплін «Медсестринство в хірургії» та «Хірургія». Матеріали науково-практичного семінару «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», 11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Гірін Л.В. Мікробна контамінація антисептичних та дезинфікуючих засобів у хірургічних стаціонарах. Матеріали круглого столу з елементами тренінгу «Гігієна починається з рук», 09.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Гірін Л.В. Самостійна робота студентів на кафедрі загальної хірургії в умовах євроінтеграції освітнього процесу в умовах змішаної форми навчання. XXVI Міжнародна науково-практична конференція науково- педагогічних працівників «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», 25-26 березня 2021 р. Київ.
 • Гірін Л.В. Симуляційне навчання, як один із методів професійної підготовки медичних сестер. Матеріали круглого столу «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні»,02.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Гірін Л.В. Формування професійних умінь майбутніх медичних сестер та лікарів хірургічного профілю засобами алгоритмізації. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», м. Київ, 23 січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Гірін Л.В. Хірургічне лікування гострого холециститу в людей похилого та старечого віку в умовах університетської клініки. XXVI Міжнародна науково-практична конференція науково- педагогічних працівників «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», 25-26 березня 2021 р. Київ.
 • Дворщенко К, Берник О, Тіхова Є, Вовк А, Короткий О. Окисна модифікація білків сироватки крові щурів за умов експериментального запалення задньої кінцівки щурів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2(19). С. 76-78.
 • Швиденко Т.І., Назаренко К.Г., Швиденко К.В., Філімончук С.Л., Лисенко В.А. , Толмачов А.О., Костюк О.М. Деякі особливості відновлення галогенозаміщених 2-гетероарилпіролінів. Тези доповідей XXV Української конференції з органічної та біоорганічної хімії, 16-20 вересня 2019 р., Луцьк. С-68.
 • Дорощук С.М., Черкасов В.Г., Турбал Л.В., Лахтадир Т.В., Структурні прояви ER-стресу, апоптозу і некрозу в ендотеліоцитах гемо капілярів нефронів при експериментальне опіковій хворобі у щурів за умов впливів інфузії різних дезінтоксикаційних розчинів. «Dynamics of the development of world science». Abstracts of VI international scientific and practical conference, 19-21February 2020. Vancouver, Canada. P. 718–732.
 • Дорощук С.М.,Турбал Л.В., Лахтадир Т.В. Психологічні особливості посттравматичних стресових розладів у військовослужбовців. ISE&E" & S World in conjunction with Kindle DP Seattle Washington, 2019. P. 391-394.
 • Борзих Н. О., Страфун С. С., Савосько С. І. Електрофізіологічне дослідження хірургічно відновленого серединного нерва (експериментальне дослідження). Мед. перспективи.    23, № 1.  С. 9-14
 • Страфун С. С., Борзих Н. О., Курінний І. М., Борзих О. В. Клініко-організаційні аспекти при вогнепальних пошкодженнях верхніх кінцівок. Травма.   Т. 18, № 6.  С. 64-68.
 • Кобеньок Г.В., Полковенко О.В. Дослідження особливостей впливу фізико-хімічних властивостей побутових хімічних миючих засобів на динаміку популяції BLATTELLA GERMANICA (L).в м. Киеві. Scientific Journal «ScienceRise». №11/6(16). 2015. С. 22-26.
 • Козак Д.О. Обґрунтування доцільності впровадження платформи дистанційного навчання для здобувачів вищої освіти медичного, стоматологічного та фармацевтичного профілів. XXVI Міжнародна науково-практична конференція науково- педагогічних працівників «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», 25-26 березня 2021р. Київ.
 • Матюха Л. Ф., Титова Т. А., Бухановська Т. М., Смаль Б. О. Цукровий діабет I типу в молодих осіб та дорослих. Стан імплементації уніфікованих стандартів медичної допомоги. Здоров’я українців в руках сімейного лікаря : зб. робіт сучасн. наук.-практ. конф. з між нар. участю, м. Київ, 08-09 грудня 2016 р. / за редакцією Л.Ф. Матюха, Л.В. Хіміон, О.К. Толстанов. Київ: АНФ ГРУП, 2016. С. 84-85.
 • Матюха Л. Ф., Титова Т. А., Бухановська Т. М., Смаль Б. О. Цукровий діабет I типу в молодих осіб та дорослих, стан імплементації уніфікованих стандартів медичної допомоги. Проблеми безперервної медичної освіти та науки. № 1. С. 13-17.
 • Лахтадир Т.В., Турбал Л.В., Дорощук С. Сучасні підходи до профілактики COVID-19 для населення. Актуальні питання розвитку медичних наук XXI: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародний науково-практичної конференції, 22-23 травня 2020. Львів. С. 23–25.
 • Борзих О. В., Лакша А. М., Шипунов В. Г., Борзих Н. О., Савка І. С., Цівина С. А. Лікування поранених з дефектами тканин кінцівок. Проблеми травматології та остеосинтезу. № 1. С. 10-13.
 • Маліновська Н., Гайдай О., Дорощук М. Особливості перебігу дислексії в дитячому віці. Збірник наукових праць SCIENTIA ,
 • Маліновська Н., Гайдай О., Дорощук С., Шипоша М. Особливості психологічної реабілітації військовослужбовців з посттравматичним стресовим розладом у різних країнах світу. Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference Toronto, Canada, 23-25 February 2021. P.311-320.
 • Маліновська Н.М, Гайдай О. С., Дорощук С.М. Особливості дистанційного навчання в умовах адаптивного карантину. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики», 5–6 березня 2021 р. Київ. С.5-6.
 • Маліновська Н.М., Гайдай О.С., Дорощук С.М. Цифрова медицина–інновація майбутнього. Publishing House “Baltija Publishing”. 2021. P.5-7.
 • Матюха Л.Ф., Бухановська Т.М. Роль лікарів загальної практики - сімейних лікарів в ранньому виявленні осіб з орфанними захворюваннями. Здоров’я суспільства: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання сімейної медицини та перспективи її розвитку (в рамках Всесвітнього дня сімейного лікаря)», Київ, 18-19 травня 2017 р. №1-2. Том 6. С. 112-113.
 • Матюха Л.Ф., Бухановська Т.М. Участь ГО «Українська Асоціація сімейної медицини» в забезпеченні безперервного професійного розвитку членів асоціації з питань вакцинації. Первинна медична допомога в ракурсі світових практик : збірн. праць наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Київ, 6–7 червня 2019 року. Київ : АНФ ГРУП, 2019. С. 36 – 38.
 • Матюха Л.Ф., Бухановська Т.М., Процюк О.В., Сіліна Т.М. Особливості навчання лікарів загальної практики – сімейних лікарів на етапі післядипломної освіти. Пацієнт-орієнтована допомога  у  загальній лікарській практиці: зб. робіт сучасн. конференції з міжнар. участю, м. Київ, 7 -8 червня 2018 р. / за редакцією Л. Ф. Матюха, Л. В. Хіміон, О. К. Толстанов. Київ : АНФ Груп, 2018. С. 120-122.       
 • Матюха Л.Ф., Орловська Н.В., Бухановська Т.М. Профілактика розвитку артеріальної гіпертензії у підлітків з наявними факторами ризику в умовах сільської амбулаторії.    Сімейна медицина. Науково-практичний журнал.  №4 (66). С. 60-66.
 • Матюха Л.Ф., Титова Т.А., Бухановська Т.М., Смаль Б.О. Порівняльна характеристика якості медичного супроводу пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу. Семейная медицина. №4 (60). С. 126-129.
 • Матюха Л.Ф., Тиш О.Б., Бухановська Т.М. Фактори ризику зниження захисних механізмів дихальних шляхів у підлітків. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Науково-практичний журнал. № 1 (25). С. 37-40.
 • Стаховський О.Е., Войленко О.А., Семко С.Л., Пікуль М.В., Кононенко О.А., Вітрук Ю.В., Стаховський Е.О. Місце лімфаденектомії під час цистектомії при місцево-поширеному та метастатичному раку сечового міхура. Клінічна онкологія. №1 (33). С. 26–29.
 • Трутяк І.Р., Борзих О.В., Лось Д.В., Медзин В. ., Трюнквальтер В. М., Трутяк Ю.І., Борзих Н.О. Некротична інфекція м’яких тканин – діагностика, лікувальна тактика. Хірургія України. № 2. С. 91-96.
 • Чайка М.А., Швиденко К.В., Назаренко К.Г., Швиденко Т.І., Костюк О.М. Новий метод синтезу 1,6-поліметилензаміщених урацилів.
  Тези доповідей XXI Міжнародної конференції
  студентів, аспірантів та молодих вчених "Сучасні проблеми хімії",
  (20-22 травня 2020 р., Київ.
 • Осадчук Ю., Довгань Р., Вершута О. Відмінності жирнокислотного вмісту тканин печінки та головного мозку щурів в експериментальній моделі цукрового діабету 2 типу. Український науково-медичний молодіжний журнал (УНММЖ). Том 115. № 1 (2020). С. 37-46. DOI: https://doi.org/10.32345/USMYJ.1(115).2020.37-46
 • Страфун С. С., Борзих Н. О., Цимбалюк Я. В. Оцінка ефективності лікування поранених із вогнепальними поліструктурними ушкодженнями верхніх кінцівок. Клініч. хірургія. 85, № 7. С. 62-66
 • Полковенко О.В. Канцерогенні речовини в сучасних косметичних засобах. Scientific Journal «ScienceRise». V2, №1(7). 2015. P 11-14.
 • Полковенко О.В. Моделювання як метод пізнання біологічних явищ та об’єктів у процесі вивчення медичної біології. Матеріали круглого столу «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Полковенко О.В. Необхідність використання презентацій Power Point при викладанні біологічних і медичних дисциплін у вищий школі. XXVI Міжнародна науково-практична конференція науково- педагогічних працівників «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», 25-26 березня 2021р. Київ.
 • Полковенко О.В. Природоцентричні підходи при викладанні медичної біології студентам-медикам. Матеріали науково-практичного семінару «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», 11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Полковенко О.В. Формування клінічного мислення при вивченні медичної біології. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», м. Київ, 23 січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Сєров Д.І., Швиденко К.В., Джулай І.В., Назаренко К.Г., Швиденко Т.І., Костюк О.М. Препаративний метод синтезу 1-гетарилциклопропанкарбонових кислот та їх похідних. // Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції „Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів” ТАСХ-2020, 10 квітня 2020 р., Дніпро. С. 182.
 • Страфун С. С., Борзих Н. О., Гайко О. Г., Борзих О. В., Гайович В. В., Цимбалюк Я. В. Пріоритетні напрями хірургічного лікування поранених з ушкодженням периферичних нервів верхньої кінцівки при поліструктурних травмах. Травма. 19, № 3. С. 75-80.
 • Рой І. В.,  Борзих Н. О., Катюкова Л. Д., Борзих О. В. Сучасні підходи до реабілітації військовослужбовців з вогнепальними поліструктурними пораненнями верхньої кінцівки. Клінічна хірургія. 2019. Т. 86, № 5. С. 34–38..
 • Рой І. В.,  Борзих Н. О., Пилипенко О. В. Сучасний стан і проблемні питання реабілітації в травматології та ортопедії. Вісник ортопедії, травматології та протезування. 2019. № 1. С. 52-57.
 • Рой І. В., Проценко В. В., Солоніцин Є. О., Борзих Н. О. Принципи реабілітації хворих із пухлинним ураженням кісток (сучасний погляд на проблему). Травма. Т. 20, № 4. С. 125-130.
 • Рой І.В., Борзих Н.О., Катюкова Л.Д., Коваленко О.О. Застосування дзеркальної гімнастики при фантомних болях у хворих з ампутаціями нижніх кінцівок в ранньому післяопераційному періоді. Матеріали VII International Scientific and Practical Conference. Liverpool, United Kingdom. 4.03.2020-6.03.2020. Р. 794-796.
 • Рой І.В., Борзих Н.О., Катюкова Л.Д., Кудрін А.П., Бовсуновський О.В., Медведовська Н.В., Кравчук Л.Д. Особливості реабілітації пацієнтів з торакалгіями на фоні остеохондроза грудного відділу хребта. Спортивна медицина, фізична терапія, ерготерапія, 2020. №2.
 • Руйгене Т.В. Використання новітніх технологій та особистістний підхід – запорука якісної підготовки студентів КиМУ. XXVI Міжнародна науково-практична конференція науково- педагогічних працівників «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», 25-26 березня 2021 р. Київ.
 • Shvydenko T.I., Nazarenko K.G., Shvydenko K.V., Tolmachev A.A., Kostyuk O.M. Сyclic enamines in reactions with heterocumulenes. International conference “Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles” (CNCH-2018) in memoriam of Prof. Valeriy Orlov. 12-16 November 2018, Kharkiv.
 • Сєров Д.І., Швиденко К.В., Джулай І.В., Назаренко К.Г., Швиденко Т.І., Костюк О.М. Синтез 1-гетарилкарбоциклічних карбонових кислот та їх похідних.
  Тези доповідей XXI Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Сучасні проблеми хімії" , 20-22 травня 2020 р., Київ.
 • Швиденко К.В., Джулай І.В., Назаренко К.Г., Швиденко Т.І., Костюк О.М Синтез 1-гетарилкарбоциклічних карбонових кислот та їх похідних. Тези доповідей XXI Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Сучасні проблеми хімії", 20-22 травня 2020 р., Київ.
 • Швиденко Т.І., Назаренко К.Г., Швиденко К.В., Васько Д.О., Філімончук С.Л., Костюк О.М. Синтез конденсованих 5-аміноімідазолів та похідних імідазо[4,5-b]піридину на їх основі. Тези доповідей XXIV Української конференції з органічної хімії, 19-23 вересня 2016 р., Полтава. С-98.
 • Лысенко В.А., Швиденко К.В., Швиденко Т.И., Назаренко К.Г., Толмачев А.А., Костюк А.Н. Синтез производных средних- и макроциклов. Тези доповідей Х Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання – 2018" (ХКЧ’18), 23–25 квітня 2018 р., Харків. С. 114.
 • Швиденко Т.І., Назаренко К.Г., Швиденко К.В., Костюк О.М. Синтез та особливості відновлення похідних 1,2-поліметилензаміщених імідазолінів. Тези доповідей VI Української конференції «Домбровські хімічні читання», 22-25 вересня 2015 р., Чернівці. С-92.
 • Сіліна Т.М., Бухановська Т.М. Інтеграція надання медичної допомоги підліткам та молоді на принципах «дружнього підходу» в роботі спеціалістів первинної ланки охорони здоров’я. ІІІ-я Всеукраїнська конференція науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання та перспективи розвитку медичної допомоги і соціальних послуг підліткам та молоді на принципах «дружнього підходу» в Україні» Київ, 29 листопада – 1 грудня.    С.30-33          
 • Сіліна Т.М., Бухановська Т.М., Паламарчук Д.В. Вплив медико-соціальних факторів на репродуктивне здоров’я дівчаток-підлітків. Україна. Здоров’я нації. №3 (39). С. 36-41
 • Сіліна Т.М., Бухановська Т.М., Паламарчук Д.В. Репродуктивне здоров'я дівчаток-підлітків з високим рівнем стресу. Актуальні питання медичної реабілітації та рефлексотерапії у взаємодії лікарів первинної та вторинної ланок медичної допомоги: збірник праць науково-практичної конференції з міжнародною участю. Київ, 29-30 вересня.   С. 36-37
 • Сіліна Т.М., Коваль Г.Н., Сіліна Г.Н., Бухановська Т.М., Добрянська М.Б. Корекція вагінального дисбіозу як стратегія профілактики запальних захворювань жіночих статевих органів. Научно-практический журнал «Врачебное дело».   № 3-4 (1138). С. 107-113.  
 • Стеченко О.В., Гірін Л.В. Удосконалення навчання біологічної та біоорганічної хімії студентів-медиків у контексті трансформації вищої медичної освіти. Матеріали ХХV Міжнародної науково-практичної конференції. Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції. Випуск №28. Том 2. 21–22 травня 2020 року. Київ.
 • Страфун С. С.,  Лакша А. М., Шипунов В. Г., Борзих Н. О., Страфун О. С. Підгострий компартмент-синдром за умов вогнепальних ушкоджень кінцівок./ Ортопедия, травматология и протезирование. № 1. С. 15-19. 
 • Страфун С.С., Гайко О.Г., Борзих Н.О., Лакша А.М., Борзих О.В. Хірургічне лікування поранених з паралічем двоголового м’язу плеча внаслідок вогнепальних та мінно-вибухових ушкоджень периферичних нервів. Сучасні аспекти військової медицини: Зб. наук. праць Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» МО України. Київ: 2016. Вип. 23. С. 99-105. Частина І.
 • Страфун С.С., Гайович В.В., Гайович І.В., Гайко О.Г., Борзих Н.О. Лікування пошкоджень нервів кінцівок у результаті вогнепальних поранень. Вісник ортопедії травматології та протезування-2015. №2. С.16-21.
 • Страфун С.С., Шипунов В.Г., Савка І.С., Цівина С.А., Борзих Н.О. Спосіб фасціотомії кістково-фасціальних футлярів при компартмент-синдромі внаслідок вогнепальних поліструктурних ушкоджень кінцівки. Сучасні аспекти військової медицини.   Вип. 27(2).  С. 371-379.
 • Страфун С. С., Борзих Н. О., Борзих О. В., Лакша А. А. Тактика надання хірургічної допомоги пораненим з вогнепальними поліструктурними ушкодженнями плеча. Одеський медичний журнал. № 6. С. 10-15.
 • Тіхова Є, Тимошенко М, Ковельська Ю, Дворщенко К. Стан глутатіонової системи у сироватці крові щурів при експериментальному артозі та при введенні хондроїтина сульфату. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Серія: Проблеми регуляції фізіологічних функцій. 1(22). С. 47-50.
 • Тіхова Є.В, Берник О.О, Савчук О.М, Дворщенко К.О, Остапченко Л.І. Інтенсивність вільнорадикальних процесів у хрящовій тканині щурів з колаген-індукованим артритом. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2(21). С. 27-30.
 • Тіхова Є.В, Дворщенко КО, Короткий ОГ, Верещака ВВ. Дія хондроїтинсульфату натрію на вільнорадикальні процеси у хрящовій тканині щурів при остеоартрозі. Scientific Journal «ScienceRise: Biological Science». 4(7). С. 26-30.
 • Тіхова Є.В, Дворщенко КО, Короткий ОГ, Фалалєєва ТМ, Берегова Т.В. Стан суглобових хрящів при артрозі та після введення тест-зразка «Драстоп». Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки. 2 1(30). С.99-101.
 • Тіхова Є.В. Особливості впровадження новітніх технологій в умовах змішаного навчання. XXVI Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», 25-26 березня 2021 р. Київ.
 • Федосенко М. Г. Маліновська Н. М., Гайдай О. С. Безштанько М. А. Дружиніна К. П. Дорощук С.М. Морфологічне обґрунтування метастазування раку шлунку лімфатичними шляхами у великі травні залози та заднє середостіння. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практично ї конференції «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників медичної науки», 26–27 лютого 2021 р. Львів. С.40-43.
 • Фищенко Я.В., Балан С.И., Блонский Р.И., Борзых Н.А., Кравчук Л.Д.  Ефективність метода бипортальной эндоскопической хирургии в лечении грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела. Georgian Medical News. №4 (301). апрель 2020. С.21-27.
 • Задорожко К.А., Швиденко К.В., Швиденко Т.І., Назаренко К.Г., Толмачов А.О., Костюк О.М. Функціоналізація 1,2-поліметиленімідазолів металоорганічними реагентами. Тези доповідей Х Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання – 2018" (ХКЧ’18). 23–25 квітня 2018 р., Харків. С. 101.
 • Задорожко К.А., Швиденко К.В., Швиденко Т.І., Назаренко К.Г., Толмачов А.О., Костюк О.М. Функціоналізація 1,2-поліметиленімідазолів. Тези доповідей VII Української конференції «Домбровські хімічні читання». 12-16 вересня 2017 р., Яремче. С. 15.
 • Борзих Н. О., Страфун О. С., Власенко М. О. Хірургічне лікування поранених із вогнепальними проникними ушкодженнями ліктьового суглоба.  Ортопедия, травматология и протезирование. № 1. С. 29-33.
 • Чайка М.А., Швиденко К.В., Назаренко К.Г., Швиденко Т.І., Костюк О.М. Новий метод синтезу 1,6-поліметилензаміщених урацилів. Тези доповідей XXI Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Сучасні проблеми хімії", 20-22 травня 2020 р., Київ.

Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків кафедри загальної медицини:

 • науковий гурток з мікробіології «Життя під мікроскопом» (керівник - доцент Полковенко О.В.)
 • науковий гурток з хірургії «Consumor aliis inserviendo» (керівник - доцент Гірін Л.В.)
 • науковий гурток з анатомо-фізіологічних дисциплін «Типовий фізіолог» (керівник – доцент Терещенко Н.Д.)
 • науковий гурток «Біоетика та біобезпека медичних працівників» (керівник – викладач Руйгене Т.В.)

Проблемні групи:

 • Новітні технології гістологічних досліджень(керівник д.м.н., проф.; Базаліцька С.В.)
 • Актуальні проблеми здорового харчування молоді(керівник Дорощук С.М.)
 • Проблеми гіпокінезії в умовах карантинних обмежень на Covid -19 (керівник доц. Тіхова Є.В)

Науково-педагогічні працівники та студенти кафедри беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, круглих столах та майстер-класах за участі видатних діячів української та закордонної медицини:

 

 • XXVI Міжнародна науково-практична конференція науково- педагогічних працівників «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» 25-26 березня 2021р.
 • Науково-методологічний семінар із представниками компанії StrikePlagiarism в Україні, Київський міжнародний університет, 15 березня 2021 р.
 • Онлайн зустріч із Європейським університетом (м. Тбілісі, Грузія), Київський міжнародний університет, 23 лютого 2021 р.
 • Онлайн лекція "Шкiрні прояви захворювань шлунково-кишкового тракту" - лікаря-дерматолога Лебедєва Дениса Валерійовича, Київський міжнародний університет, 18 лютого 2021 р.
 • Науково-практичний семінар з живою реконструктивною операцією з мультидисциплінарним підходом "Реконструкція м'яких і твердих тканин периорбитальної області", Київський міжнародний університет, 16 лютого 2021 р.
 • Онлайн лекція "Роль харчування в умовах пандемії СOVID-19" - доцент Якубовська Інеса Андріївна, Київський міжнародний університет, 28 січня 2021 р.
 • VIІІ Національний конгрес патофізіологів України з міжнародною участю, 13-15 травня, 2020р.
 • ХІІ науково-практичній конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», 29-30 жовтня, 2020р.
 • Онлайн лекція "Постковідна реабілітація порушень нервової системи" - доцента Балицького Олександра Петровича, Київський міжнародний університет, 24 грудня 2020 р.
 • Онлайн лекція «Кардіологічна патологія та SARS-CoV-2(COVID-19): як зберегти життя пацієнта?» - професор Ірина Володимирівна Дроздова, Київський міжнародний університет, 10 грудня 2020 р.
 • І етап Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Медична біологія», Київський міжнародний університет, 10 грудня 2020 р.
 • Онлайн лекція "Актуальні питання вакцинації дітей та дорослих в умовах епідемії COVID-19" - лікар-педіатр Алли Георгіївни Литвинюк, Київський міжнародний університет, 26 листопада 2020 р.
 • Майстер-клас «Основні засади електрокардіографії: скринінг на етапі первинної ланки надання медичної допомоги», Київський міжнародний університет, 25 листопада 2020 р.
 • Майстер-клас пластичного хірурга Прокудіна Сергія Володимировича «Сучасні тенденції у блефаропластиці», Київський міжнародний університет, 20 листопада 2020 р.
 • XI міжнародна науково-практична конференція пластичних хірургів «Нові технології в пластичній та реконструктивній хірургії», Київський міжнародний університет, 31 жовтня 2020 р.
 • Меморандум щодо партнерства та співпраці у створенні та реалізації спільних міжнародних проєктів у медичній галузі, Київський міжнародний університет, 26 жовтня 2020 р.
 • Онлайн-семінар «Використання мережевих платформ в організації змішаного та дистанційного навчання», Київський міжнародний університет, 15 жовтня 2020 р.
 • Лекція тимчасово повіреного у справах Посольства Федеративної Республіки Нігерія в Україні пана Мартіна С. Адаму «Відносини Нігерії та України: стан та перспективи розвитку», Київський міжнародний університет, 13 жовтня 2020 р.
 • Круглий стіл "Захист населення від інфекційних хвороб в період карантину", Київський міжнародний університет, 29 вересня 2020 р.
 • Круглий стіл з елементами тренінгу «Гігієна починається з рук», Київський міжнародний університет, 17 вересня 2020 р.
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграціних процесів», Київський міжнародний університет, 28 – 29 травня 2020 р.
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», Київський міжнародний університет, 21 – 22 травня 2020 р.
 • Міжнародний науковий форум «PLANTA+. ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» - участь науковців КиМУ, Київський міжнародний університет, 20-21 лютого 2020 р.
 • Круглий стіл «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», Київський міжнародний університет, 18 лютого 2020 р.
 • I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Медична хімія» (англійською мовою), Київський міжнародний університет, 12 лютого 2020 р.
 • Круглий стіл «eHealth – новий напрямок в медицині», Київський міжнародний університет, 12 грудня 2019 р.
 • Круглий стіл «Інсульт - проблема сучасності», Київський міжнародний університет, 28 листопада 2019 р.
 • Науково-практичний семінар «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», Київський міжнародний університет, 14 листопада 2019 р.
 • Лекція члена Міжнародного Конгресу Оральних Імплантологів «Використання кістково-пластичних матеріалів та техніка розщеплення кісткової тканини» (“Use of bone spreaders and cortical split technique”), Київський міжнародний університет, 25 жовтня 2019 р.
 • Міжнародний навчально-практичний семінар «Дентальна імплантація – базовий курс», Київський міжнародний університет, 25-26 червня 2019 р.
 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів “Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України”, Київський міжнародний університет, 18 квітня 2019 р.
 • ХХІV науково-практична конференція «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», Київський міжнародний університет, 14 березня 2019 р.
 • Науково-практична конференція «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», Київський міжнародний університет, 23 січня 2019 р.
 • Круглий стіл «Лікар і фармацевт - єдина команда системи охорони здоров’я», Київський міжнародний університет, 20 листопада 2018 р.

Позааудиторна робота

Не лишається поза увагою й позааудиторна робота, в межах якої проводяться зустрічі-лекції, Олімпіади, універсіади тощо.

 • Лекція з он-лайн трансляцією професора Лазоришинця В. В.

https://kymu.edu.ua/news/2021/lektsiya-z-on-layn-translyatsiyeyu-profesora-lazoryshyntsya-v-v/

 • Онлайн лекція "Роль харчування в умовах пандемії СOVID-19"

https://kymu.edu.ua/news/2020/onlayn-lektsiya-rol-kharchuvannya-v-umovakh-pandemiyi-sovid-19/

 • Онлайн лекція "Шкiрні прояви захворювань шлунково-кишкового тракту"

https://kymu.edu.ua/news/2020/onlayn-lektsiya-shkirni-proyavy-zakhvoryuvan-shlunkovo-kyshkovogo-traktu/

 • Нагородження переможців І етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Медична біологія»

https://kymu.edu.ua/news/2020/nagorodzhennya-peremozhtsiv-i-etapu-vseukrayinskoyi-olimpiady-z-navchalnoyi-dystsypliny-medychna-bio/

Практична підготовка

Практичну підготовку студенти проходять на клінічних базах кафедри загальної медицини:

 •  «Університетська клініка»
 • Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М. М. Амосова
 • ТОВ «Сіті Доктор»
 • ТОВ «Медичний центр імені академіка Юрія Прокоповича Спіженка»
 • Дочірне підприємство «Медичне науково-практичне об’єднання «Медбуд» ПАТ «Київміськбуд»
 • Київська обласна клінічна лікарня
 • Київський міський клінічний онкологічний центр
 • Українська військово-медична академія
 • Київська міська клінічна лікарня №7
 • Медико-профілактичний центр БО «МБФ «Сприяння розвитку медицини»

Для забезпечення практичних занять студентів зі спеціальності в Університеті належним чином обладнані спеціалізовані кабінети: лабораторія хімії (аналітична зона фізико-хімічна зона) біології та анатомії людини з основами фізіології фантомний клас гігієни з основами мікробіології та екології гістології, цитології та ембріології безпеки життєдіяльності з основами охорони праці, першої долікарської допомоги, загальної та біологічної фізики, медичної інформатики, інтерактивного навчання і технологій медичного права тощо. Відкрита Університетська клініка з найсучаснішим обладнанням провідних українських і зарубіжних фірм.

У межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті» проведено майстер-класи для учнів закладів середньої освіти м. Києва та регіонів.

Проводяться заходи в межах профорієнтаційної роботи, організації спільної роботи з закладами загальної середньої освіти, спрямовані на залучення абітурієнтів на навчання:

 • День відкритих дверей (30 січня 2021 р.)
 • Відеоконференція зі студентами 4 курсу Прилуцького фахового медичного коледжу (04 грудня 2020 р.)
 • XXI Всеукраїнська Олімпіада з базових дисциплін (28 листопада 2020 р.)
 • Семінар «Педагогіка партнерства як умова успішної взаємодії суб`єктів освітнього процесу закладу вищої освіти» (26 листопада 2020 р.)
 • Онлайн зустріч зі студентами-випускниками Прилуцького медичного коледжу (16 листопада 2020 р.)
 • I етап ХIХ Всеукраїнської «Універсіада» (конкурс-захист науково-дослідних робіт) (12 листопада 2020 р.)
 • День відкритих дверей (17 жовтня 2020 р.)
 • тематичні лекції в закладах загальної середньої освіти та фахових коледжах