Місія і візія університету

Місією університету є здійснення вагомого вкладу в суспільний розвиток шляхом проведення досліджень, генерування та поширення нових ідей та знань, підготовку конкурентних фахівців і креативних особистостей.

Візія університету досягається шляхом реалізації проектів і програм розвитку відповідно до цінностей Київського міжнародного університету: компетентність, професіоналізм, якість, креативність, доброчесність.

Головною метою розвитку університету на період 2019–2025 роки є розкриття освітнього та дослідницького потенціалу його діяльності, максимальне наближення до основних характеристик університету світового масштабу і створення передумов для входження до провідних і престижних університетів світу за визнаними університетськими рейтингами.

Основні завдання: Забезпечити сприятливі умови для формування і розвитку програмних компетентностей, що дають змогу оволодіти основними знаннями, вміннями, навичками, необхідними для подальшого навчання та професійної діяльності у у сфері міжнародних відносин, політології, національного та міжнародного права, туризму, економіки, підприємництва і менеджменту, будівництва і архітектури, інформаційних технологій, журналістики, аудіовізуального мистецтва та виробництва, сценічного і музичного мистецтва, охорони здоров’я (фармації, медицини, медсестринства, стоматології).

Сформувати професійний світогляд фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у відповідних сферах.

Пріоритетні напрями розвитку освітнього середовища університету:

  • Створення відкритого інноваційного освітнього, дослідницького, інформаційного та виховного середовища підготовки фахівців нового покоління з широким спектром необхідних професійних знань і компетентностей.
  • Поглиблене оновлення освіти, заснованої на фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях.
  • Відкритий зовнішній розвиток шляхом створення різноманітних мережевих освітніх співтовариств університету з метою підвищення якості освіти і формування студентів різних рівнів підготовки.
  • Проведення актуальних наукових досліджень із проблем безперервної освіти.
  • Розширення спектра освітніх послуг, орієнтованих на потреби вирішення завдань соціально-економічного розвитку.
  • Створення авангардної (прогресивної) системи підвищення кваліфікації, професійної перепідготовки та стажування фахівців.
  • Розвиток сучасної інфраструктури інформаційно-телекомунікаційної системи університету з метою забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти.
  • Інтеграція в міжнародний освітній і науковий простір, широкий розвиток міжнародних зв'язків і високої академічної мобільності для підвищення конкурентоспроможності університету та якості освітнього процесу загалом.