Інститут лінгвістики та психології

Нагачевська Олена Олександрівна

Нагачевська Олена Олександрівна

Директор інституту, к.філол.н., доцент.
decanat_ilp@kymu.edu.ua
Відео-презентація Інституту

Навчально-науковий інститут лінгвістики та психології забезпечує підготовку фахівців за ступенем вищої освіти бакалавр (набір до 2016 р.):

Бакалаврські програми:
 • 6.020303 Філологія;
 • 6.030102 Психологія.

Діє програма подвійного диплому:

«Професійно-мовна компетенція в бізнесі» (SSW, Польща), «Психологія» (сп.: клінічна психологія; психологія управління) (GWSH, Польща).

Освітній процес у Навчально-науковому інституті лінгвістики та психології забезпечують 2 кафедри

Центр німецької мови та Європейської культури – допомога в отриманні досконалих знань з німецької мови, культури та традицій німецькомовних країн у процесі спілкування з носіями мови.


Особливістю навчання на відділенні «Філологія» є поглиблене вивчення двох іноземних мов (англійська та друга іноземна мова). Усі теоретичні й практичні заняття з професійно-орієнтованих дисциплін, семінарські заняття ведуться англійською мовою.

Студенти, які вивчали перші дві іноземні мови на «відмінно», мають змогу вивчати третю іноземну мову, яка планується з урахуванням ринкової кон’юнктури й на замовлення міністерств, відомств та інших державних установ.

Особливостями навчання на відділенні «Психологія» є підготовка висококваліфікованих фахівців для надання психологічної допомоги, зокрема для системи освіти.

Освітню діяльність у Навчально-науковому інституті лінгвістики та психології здійснюють науково-педагогічні працівники, серед яких: доктори наук, професора, кандидати (педагогічних, психологічних і філологічних) наук, доценти та викладачі.


Навчально-методичне забезпечення викладання іноземних мов

Іноземні мови в Навчально-науковому інституті вивчаються за авторською методикою ректора університету професора Х.В. Хачатуряна. В основі методики - комунікативний підхід, що базується на використанні під час занять аутентичних матеріалів, музичного супроводу, моделюванні реальних комунікативних ситуацій, які сприяють засвоєнню мовних одиниць у типових комунікативних контекстах і допомагають у створенні реальних умов для усного й письмового іншомовного спілкування.


Наукова діяльність

Тема науково-дослідної роботи Навчально-наукового інституту лінгвістики та психології: «Міжкультурні аспекти міжмовної комунікативно-прагматичної парадигми в контексті германських, слов'янських мов і світової літератури», зареєстрована в УкрІНТЕІ 0116U 005 372 від 03.11.2016 р. Науковий керівник теми - к.філол.н., доцент О.О. Нагачевська.

Протягом 2016-2018 н.р. наукова робота здійснювалась у межах таких підтем:
1. «Концептуальні аспекти актуалізації міжмовної комунікативної парадигми» (кафедра германських мов і перекладу).
2. «Психологічні аспекти міжкультурних відмінностей» (кафедра педагогіки та психології).

Науково-дослідна робота в Інституті проводиться невід'ємно від навчально-методичної діяльності та відповідно до профілю дисциплін, які викладаються.

Наукові доробки викладачів і студентів магістратури знаходить своє відображення у статтях, виступах на міжнародних, міжвузівських всеукраїнських конференціях, в участі у роботі круглих столів, науково-практичних і методичних семінарів, у створенні навчальних посібників і підручників, написанні дисертацій:

Упродовж 2014 - 2018 зусиллями викладачів Навчально-наукового інституту опубліковано монографії, навчальні посібники, курси лекцій, хрестоматії:

 • Нагачевська О.О. Лінгвокраїнознавство: Велика Британія та США: навчальний посібник / О.О. Наначевська. – Ч.1. – Київ: КиМУ, 2018. – 223 с.
 • Борисенко Ю.А. Соціолінгвістика: курс лекцій / Ю.А. Борисенко. – Київ: КиМУ, 2018. – 159 с.
 • Нагачевська О.О. Канада, Австралія, Нова Зеландія: лінгвокраїнознавчий аспект : навчальний посібник / О.О. Наначевська. – Ч.2. – Київ: КиМУ, 2018. – 187 с.
 • Кінщак О.М., Глінська Л.В., Козлова Д.І. Переклад юридичного дискурсу (англійська та українська мови): Навчальний посібник / О.М. Кінщак, Л.В. Глінська, Д.І. Козлова. – К.: КиМУ, 2017. – 232 с.
 • Нагачевська О.О., Мушкудіані О.Н. «Основи наукових досліджень у лінгвістиці: навчальний посібник / О.О. Нагачевська та ін. – Київ: КиМУ, 2017. – 193 с.
 • Нагачевська О.О. «Oscar Wilde: Life, Aesthetics and Creative Works. Reading «The Picture of Dorian Gray»» / О.О. Нагачевська. – Київ: КиМУ, 2017. – 160 с.
 • Тіменко І.В., Шакалець О.В. English for Lawyers (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В. Тіменко., О.В. Шакалець. – Київ: КиМУ, 2017. – 86 c.
 • Нагачевська О.О. Методичні вказівки до вивчення теми «Іменник» з граматики англійської мови для студентів 1-2 курсів напряму підготовки «Філологія» та «Психологія» / О.О. Нагачевська. – Київ: КиМУ, 2017. – 107 с.
 • Типологія перекладацьких трансформацій: Навчально-методична розробка на базі англійської мови – Київ: КиМУ, 2017. –47 с.
 • Нагачевська О.О. Методичні вказівки для розвитку навичок аудіювання, аналізу, обговорення та перекладу автентичних фільмів англійською мовою («Форест Гамп») для студентів 1-2 курсів напряму підготовки «Філологія» та «Психологія» / О.О. Нагачевська. – Київ: КиМУ, 2017. – 75 с.
 • Абрамович В.Є. Історія англійської мови: методичні рекомендації до вивчення курсу. – Київ: КиМУ, 2017.
 • Нагачевська О.О. Зарубіжна література ХІХ століття (Частина І) для студентів коледжу та студентів 1-2 курсів університету: курс лекцій / О.О. Нагачевська. – Київ: КиМУ, 2017. – 186 с.
 • Нагачевська О.О. Зарубіжна література ХІХ століття (Частина ІІ) для студентів коледжу та студентів 1-2 курсів університету: курс лекцій / О.О. Нагачевська. – Київ: КиМУ, 2017. – 156 с.
 • Абрамович В.Є. Редагування науково-технічного перекладу: методичні рекомендації до вивчення курсу. – Київ: КиМУ, 2017.
 • Борисенко Ю.А. Загально-теоретичний курс німецької мови (для студентів 4-го курсу, які вивчають німецьку як другу іноземну мову): навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2017. – 108 с.
 • Кінщак О.М., Рибенок І.О. Науково-технічний переклад. Частина II (англійська та українська мови): Навчальний посібник. / О.М. Кінщак, І.О. Рибенок. – К.: КиМУ, 2016. – 274 с.
 • Тіменко І.В., Кушнерова І.П. English for (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В. Тіменко, І.П. Кушнерова. – Київ: КиМУ, 2016. – 103 с .
 • Мушкудіані О.Н. З потоку літ. Збірник статей / О.Н. Мушкудіані. – К.: КиМУ, 2016. – 760 с.
 • Тіменко І.В., Тимошенко І.Б. English for Producers (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В. Тіменко, І.Б. Тимошенко. – К.: КиМУ, 2016. – 59 с.
 • Мушкудіані О.Н. Ніко Лордкіпанідзе. Мініатюри, новели, оповідання. Упорядкування, переклад з грузинської та вступна стаття Олександра Мушкудіані / О.Н. Мушкудіані. – К.: КиМУ, 2016. – 332 с.
 • Тіменко І.В., Щудла Н.М. English for Economists (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В Тіменко, Н.М Щудла. – Київ: КиМУ, – 2016. – 106 с.
 • Мушкудіані О.Н., Лукяненко Я.В. Історія зарубіжної літератури: Методичні рекомендації до вивчення курсу. – К.: КиМУ, 2016. – 138 с.
 • Абрамович В.Є. Теорія і методика вищої медичної освіти: французький досвід: навч.-метод. посіб. – Київ, 2016. – 120 с.
 • Тіменко І.В., Сахнова Н.М. English for Architects (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В. Тіменко, Н.М. Сахнова. – Київ: КиМУ, 2016. – 80 с .
 • Лавриненко О.О. Практичний курс перекладу (англійська – українська мови): Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2016. – 208 с.
 • Тіменко І.В., Тимошенко І.Б. English for Actors (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В. Тіменко., І.Б. Тимошенко. – Київ: КиМУ, 2016. – 51 с.
 • Абрамович В.Є. Модернізація професійної підготовки сімейних лікарів в Україні на досвіді Франції: метод. рек. – Київ, 2016. – 57 с.
 • Тіменко І.В., Галицька Ю.Г. English for Tour Agents (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В. Тіменко, Ю.Г Галицька. – К.: КиМУ, 2016. – 196 с.
 • Тіменко І.В., Модестова Т.В. English for Doctors (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В. Тіменко, Т.В. Модестова. – Київ: КиМУ, 2016. – 57 с.
 • Sоme topics general translation theory: Навчально-методичний посібник з теорії та практики перекладу (на базі англійської мови). – К.: КиМУ, 2016. – 56 с.
 • Тіменко І.В., Щудла Н.М., Тимошенко І.Б. Англійська мова. Тексти та вправи: Методична розробка. – К.: КиМУ, 2016. – 103 с.
 • Тимошенко І.Б. Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів 1 та 2 курсів Коледжу КиМУ. – Київ: КиМУ, 2016. – 62 с.
 • Борисенко Ю.А. Практикум з перекладу (нім. та укр. мови). Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2016. – 105 с.
 • Щудла Н.М. Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів 2 курсу Коледжу КиМУ. – К.: КиМУ, 2016. – 83 с.
 • Мартиненко С.М. Діагностування особистісно-професійних якостей вчителя початкової школи: навч.-метод. посіб. / С.М.Мартиненко. – К. : АКМЕ ГРУП, 2015. – 208 с.
 • Кінщак О.М., Мельниченко Т.М. Науково-технічний переклад. Частина II (англійська та українська мови): Навчальний посібник. / О.М. Кінщак, Т. Мельник. – К.: КиМУ, 2015. – 274 с.
 • Гарник І.В., Мушкудіані О.Н. Вступ до перекладознавства: Курс лекцій. – К.: КиМУ, 2015. – 106 с.
 • Мартиненко С.М. Діагностування акмеологічного розвитку особистості в освітньому середовищі університету / Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: моногр. / редкол.: В.О.Огнев’юк, С.О. Сисоєва, Я.С. Фруктова. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2016. – С. 396 – 416.
 • Гарнік І.В., Кінщак О.М., Лавриненко О.О., Кавицька Т.І. Теорія та практика перекладу (англійська та українська мови): Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2015. – 390 с.
 • Тимошенко І.Б, Щудла Н.М., Idioms In Use: Методична розробка для студентів КиМУ. – К.: КиМУ, 2015. – 26 с.
 • Мартыненко С.Н. Диагностика результативности педагогического взаимодействия школы и семьи в Украине / RODZINA WSPÓŁCZESNA PORTRET INTERDYSCYPLINARNY / pod redakcją naukową Grażyny Szabelskiej Galiny Tarasenko. – Bydgoszcz. : Kujawsko-Pomorska Szkola Wyższel w Bydgoszczy Bydgoszcz, 2014. – С.444 – 462.
 • Кінщак О.М., Верета Ю.І. Translation theories: Навчальний посібник / О.М. Кінщак, Ю.І. Верета – К.: КиМУ, 2014 – 199 с.
 • Мушкудіані О.Н. За горами гори… (Тарас Шевченко і Грузія): монографія. – К.: КиМУ, 2014. – 295 с.
 • Тіменко І.В., Щудла Н.М., Тимошенко І.Б. Навчальний посібник до базового підручника “INSIDE OUT. INTERMEDIATE”. – К.: КиМУ, 2014. – 87 с.
 • Мушкудіані О.Н. Тарас Шевченко. Лірика. Поезії та поеми. Переклад і коментарі О.Н. Мушкудіані / О.Н. Мушкудіані. – К.: КиМУ, 2014. – 660 с.
 • Лавриненко О.О., Мизин Т.О. Курс лекцій з історії англійської мови. – К.: КиМУ, 2014. – 75 с.
 • Абрамович В.Є., Аврахова Л.Я. Francais pour les etudiants en medecine – Французька мова для студентів-медиків: навчальний посібник. – К., 2014. – 340 с.
 • Лавриненко О.О. Засоби автоматизації перекладу: курс лекцій. – К.: КиМУ, 2014. – 66 с.
 • Лук’яненко Я.В. «Антимемуари» Андре Мальро: специфіка жанру та нарації»: Монографія. – К.: КиМУ, 2014. – 203 с.
 • Борисенко Ю.А. Практичний курс фонетики німецької мови: для студентів 2-го курсу, які вивчають німецьку мову як другу іноземну: Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2014. – 92 с.

Заняття з філології та психології проводяться у добре оснащених лекційних залах, навчальних аудиторіях, комп’ютерних лабораторіях, спеціалізованих (лінгафонних) кабінетах, лабораторії експериментальної психології, тренінговому центрі психологічної служби, кабінеті індивідуального консультування. Усі навчальні аудиторії забезпечені необхідним обладнанням, аудіо- та відеотехнікою, науковою та навчально-методичною літературою, мультимедійним обладнанням.

Студенти Інституту проходять практичну підготовку - перекладацьку (навчальну і виробничу), науково-виробничу, педагогічну (асистентську), науково-асистентську, відповідно до угод з базами практики: у навчальних закладах, бюро перекладів, провідних сумісних фірмах, а також: у центрах психологічної допомоги, психологічної реабілітації, науково-дослідних інститутах психологічного напряму.


Виховна робота

Основна мета виховного процесу у Навчально-науковому інституті лінгвістики та психології полягає у вихованні особистості студента з високим рівнем культури та освіти, майбутнього професіонала, який:

 • усвідомлює власну життєву позицію;
 • постійно й творчо працює над власним професійним удосконаленням і розвитком для оволодіння сучасними конкурентоздатними знаннями;
 • активно займається самовдосконаленням власної особистості;
 • здатний максимально ефективно використовувати у професійній діяльності набуті в Університеті знання і фахові вміння;
 • гордий тим, що навчається в такому сучасному навчальному закладі, як КиМУ.

Основною формою виховання в Інституті визначена індивідуально-виховна робота, яка складається з індивідуальних бесід і консультацій. Як і в інших структурних підрозділах Київського міжнародного університету, значний обсяг виховної роботи виконує інститут кураторства, основним завданням якого є створення умов для розвитку індивідуальних здібностей кожного студента, формування потреби саморозвитку та самореалізації. Куратори організовують цікаві та корисні заходи, екскурсії, контролюють відвідування занять та успішність студентів, підтримують зв’язок з батьками, проводять бесіди, тематика яких присвячується вихованню дисциплінованості, відповідального ставлення до навчання та поваги до рідної країни, рідного університету, прищепленню культури мовного спілкування студентів.

Студенти старших курсів регулярно залучаються до профорієнтаційної роботи у межах програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті», зокрема до проведення Всеукраїнських олімпіад та інтелектуальних ігор, майстер-класів, вікторин серед школярів м. Києва та інших регіонів України.

22 06/2019
10:00
Зустріч
24 05/2019
16:15
Конкурс
16 04/2019
11:40
Зустріч
03 04/2019
11:40
Зустріч
06 03/2019
10:00
Зустріч