Інститут лінгвістики та психології

Шакалець Ольга Василівна

Шакалець Ольга Василівна

Директор інституту, доцент.
institutes@kymu.edu.ua

Освітній процес забезпечують кафедри


Центр німецької мови та Європейської культури – допомога в здобутті досконалих знань із німецької мови, культури та традицій німецькомовних країн у процесі спілкування з носіями мови.

Питання професійної підготовки висококваліфікованих, конкурентоздатних, інтелектуально розвинених фахівців з перекладу та з психології в Україні набуває особливої актуальності.
Сучасна соціально-політична ситуація та нова державна освітня політика встановлюють сучасні вимоги до професійності перекладача та психолога.

Фахова підготовка здобувачів вищої освіти в навчально-науковому інституті лінгвістики та психології за ОП «Філологія» та «Психологія» орієнтована на реалізацію освітньої діяльності на засадах наступності, системності, комплексності, студентоцентрованості, з урахуванням сучасних змін у нормативній базі; відображення в освітніх компонентах спеціалізованих завдань надання перекладацьких, психологічних  послуг згідно з актуальними запитами їх отримувачів.

Особливістю навчання за спеціальністю «Філологія» є поглиблене вивчення двох іноземних мов (англійська та друга іноземна мова). Усі теоретичні й практичні заняття з професійно-орієнтованих дисциплін, семінарські заняття проводяться англійською мовою.

Особливостями навчання за спеціальністю «Психологія» є підготовка висококваліфікованих фахівців для надання психологічної допомоги.


Навчально-методичне забезпечення викладання іноземних мов

Іноземні мови в Навчально-науковому інституті вивчаються за авторською методикою ректора університету професора Х.В. Хачатуряна. В основі методики – комунікативний підхід, що базується на використанні під час занять аутентичних матеріалів, музичного супроводу, моделюванні реальних комунікативних ситуацій, які сприяють засвоєнню мовних одиниць у типових комунікативних контекстах і допомагають у створенні реальних умов для усного й письмового іншомовного спілкування.


Науково - дослідна робота

Науково-дослідна робота в Навчально-науковому інституті лінгвістики та психології є складовою професійної підготовки майбутніх спеціалістів, спрямована на інтеграцію освітньої діяльності та наукових досліджень.

Інтеграція навчання і досліджень під час реалізації ОП охоплює три рівні:

І рівень – організаційний – вирішення студентами простих кейсів, проведення групових мініпроєктів у межах пошукової діяльності та організація роботи гуртків за фахом; презентації наукових досліджень з метою залучення здобувачів освіти до наукової роботи; апробація результатів студентських наукових досліджень у форматі круглих столів, студентських конференцій (щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій здобувачів освіти і молодих учених (КиМУ), Всеукраїнських наукових конкурсах і олімпіадах; організація та проведення практико орієнтованих проєктів, круглих столів, тренінгів, диспутів тощо. Одержані результати знаходять відображення у наукових статтях і тезах (https://kymu.edu.ua/kafedra-germanskikh-mov-ta-perekladu/https://kymu.edu.ua/kafedra-psikhologii-ta-pedagogiki/). Участь у СНТ здобувачів освіти і молодих учених сприяє самовдосконаленню і самореалізації майбутніх фахівців.

ІІ рівень – змістово-методичний – затвердження основних напрямів наукової діяльності відповідно до теми науково-дослідної роботи Навчально-наукового інституту лінгвістики та психології; проведення практико-орієнтованих наскрізних досліджень, пов’язаних із фахом упродовж усього навчання; застосування дослідницько-пошукових методів (індивідуальної та/або групової дослідницької, експериментальної, самостійної роботи); запровадження в межах навчальних дисциплін інноваційних форм організації науково-дослідної діяльності, що формують наукове та критичне мислення. Науково-педагогічні працівники, які забезпечують освітній процес за ОП «Філологія» та за ОП «Психологія», виконують наукові дослідження у межах науково-дослідної теми: «Теоретичні та прикладні аспекти перекладу, світової літератури, психології та педагогіки в контексті міжкультурної та міжмовної комунікації» (06.2019 – 08.2024) (затверджена в УкрІНТЕІ, номер держреєстрації –0116U005372; керівник: к.філол.н., проф. Тіменко І.В.). До інтеграції навчання і дослідження залучаються здобувачі вищої освіти ОП «Філологія» та ОП «Психологія», виконуючи дослідницько-пошукові роботи у межах НДР Навчально-наукового інституту лінгвістики та психології.

ІІІ рівень – інформаційний – проведення методологічних семінарів для НПП, інформаційних занять з метою формування у студентів навичок роботи з наукометричними базами даних; розроблення методичних рекомендацій; використання студентами внутрішніх електронних інформаційних ресурсів Університету під час написання доповідей для участі у наукових заходах; доповнення робочого портфоліо студента матеріалами, що відображають його наукові здобутки тощо.

Ефективними видами студентської НДР також є: участь в різного рівня олімпіадах, виконання дослідних завдань під час проходження практик; постійні зустрічі та проведення круглих столів з досвідченими фахівцями.

Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків і проблемних груп

Наукові гуртки:

  • Лінгвістичні студії «Актуальні проблеми теорії та практики перекладу» (керівник Тимошенко І.Б.)
  • Business English (керівник к. філол.н., проф. Тіменко І.В.)
  • Лінгвокраїнознавство (керівник викладач Щудла Н.М.)
  • Мистецтво перекладу (керівник к. філол.н., проф. Кінщак О.М.)
  • Європейська платформа (керівник викладач Борисенко Ю.А.).
  • Теоретичні та практичні проблеми психологічного консультування кафедри психології та педагогіки (керівник доцент Кулакевич Т.В.)


Студенти інституту проходять практичну підготовку в закладах різного спрямування:

Практична підготовка є складовою частиною освітнього процесу підготовки студентів інституту, обов’язковим компонентом освітньо-професійних програм для здобуття освітніх ступенів бакалавра та магістра, яка проводиться з метою набуття, закріплення й удосконалення студентами отриманих знань, формування у них професійних умінь і навичок, потреби їх застосування в практичній діяльності. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці, формування у них професійних умінь і навичок, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Основою соціального партнерства у ННІ лінгвістики та психології є принцип співробітництва між роботодавцями і науково-педагогічними працівниками, який реалізується у таких формах: укладання договорів на підготовку кваліфікованих фахівців, як двох так і багатосторонніх, проходження професійно-практичної підготовки в умовах реального бізнесу з подальшим працевлаштуванням випускників.

Науково-педагогічні працівники та студенти факультету є учасниками заходів (наукових конференцій, круглих столів, семінарів тощо) за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:


Навчально-науковий  інститут лінгвістики та психології постійно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», з метою поширення інформації про спеціальності Інституту проводяться різні профорієнтаційні заходи, серед них:


Міжнародне співробітництво є одним з важливих напрямків діяльності Київського міжнародного університету. Розвиток міжнародних зв’язків і співробітництва здійснюється у контексті інтеграції до світового і європейського освітнього середовища, має плідні наукові зв’язки з закордонними навчальними закладами

Університет має договори про співпрацю з іноземними університетами-партнерами   (https://kymu.edu.ua/mizhnarodna-diyalnist-kimu/)