Інститут лінгвістики та психології

Термін навчання
  Форма навчання
   Відео-презентація Інституту

   Освітній процес забезпечують кафедри


   Центр німецької мови та Європейської культури – допомога в здобутті досконалих знань із німецької мови, культури та традицій німецькомовних країн у процесі спілкування з носіями мови.


   Особливістю навчання за спеціальністю «Філологія» є поглиблене вивчення двох іноземних мов (англійська та друга іноземна мова). Усі теоретичні й практичні заняття з професійно-орієнтованих дисциплін, семінарські заняття проводяться англійською мовою.

   Особливостями навчання за спеціальністю «Психологія» є підготовка висококваліфікованих фахівців для надання психологічної допомоги, психолого-корекційного супроводу в системі освіти.


   Навчально-методичне забезпечення викладання іноземних мов

   Іноземні мови в Навчально-науковому інституті вивчаються за авторською методикою ректора університету професора Х.В. Хачатуряна. В основі методики – комунікативний підхід, що базується на використанні під час занять аутентичних матеріалів, музичного супроводу, моделюванні реальних комунікативних ситуацій, які сприяють засвоєнню мовних одиниць у типових комунікативних контекстах і допомагають у створенні реальних умов для усного й письмового іншомовного спілкування.


   Науково – дослідна робота

   Науково-дослідна тема ННІ лінгвістики та психології на 2019–2024 рр. «Теоретичні та прикладні аспекти перекладу, світової літератури, психології та педагогіки в контексті міжкультурної та міжмовної комунікації».

   Зареєстрована в УКРІНТЕЇ Державний реєстраційний номер: 0116U005372 від 11.06.2019.

   Науковий керівник теми - к.філол.н., доцент О.О. Нагачевська. Координатор теми: проф. Х.В. Хачатурян.

   Науково-дослідна робота реалізується в межах таких підтем:

   • «Теоретичні та прикладні аспекти перекладознавства, усного та писемного мовлення сучасної 1-ої та 2-ої іноземної мов та методики їх викладання в контексті міжкультурної та міжмовної комунікації» − кафедра германських мов і перекладу (Науковий керівник: завідувач кафедри германських мов і перекладу проф. О.М. Кінщак)
   • «Розвиток особистості в контексті міжкультурної та міжмовної комунікації» − кафедра психології та педагогіки (Науковий керівник: завідувач кафедри доц. Логвіновська Л.М.)

   Науково – дослідна діяльність в Інституті є невід’ємною складовою освітнього процесу, що інтегрується з навчально-методичною діяльністю, та відповідно до профілю дисциплін, які викладаються.

   Наукові доробки викладачів і студентів інституту знаходять відображення у статтях і тезах, зокрема в Збірниках наукових праць, які видаються в Інституті:

   • Теоретичні та прикладні аспекти перекладу, психології, педагогіки, викладання іноземних мов та світової літератури: збірник наукових праць [наук. ред.: Нагачевськаа О.О.]. Київ: КиМУ, 2019
   • Збірник наукових статей Навчально-наукового інституту лінгвістики та психології. Серія: «Студентська наука: від ідеї до результатів». К.: КиМУ, 2019
   • Збірник «Психологічні науки: проблеми і здобутки» присвячено актуальним проблемам і результатам теоретично-методологічних та експериментально-пошукових досліджень у різних галузях психологічної науки і психологічної практики. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 17011-5781 ПР. від 19.07.2010 р. Збірник зареєстровано як фахове видання постановою Президії ВАК України № 1-05/8 від 22 грудня 2010 р.
   • Збірник наукових праць «Педагогічна теорія і практика» є друкованим засобом масової інформації, що пройшов відповідну державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ 22349-1224 ПР від 23.09.2016 р.). Співзасновниками збірника наукових праць «Педагогічна теорія і практика» є ПВНЗ «Київський міжнародний університет» (Україна), Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (Україна), Вища школа бізнесу у Думброві Ґурнічній (Польша). Збірник є правонаступником наукового видання внесеного до Переліку наукових фахових видань у галузі педагогічних наук Наказ №1413 МОН України від 24.10.2017 року, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії, доктора наук, кандидата педагогічних наук, доцента, професора

   Результати наукових розвідок викладачів і студентів інституту проходять апробацію під час виступів на міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях, науково-практичних і методичних семінарах, круглих столах, створення навчальних посібників, підручників, написанні дисертаційних робіт:

   Науково-педагогічні працівники Навчально-наукового інституту опублікували монографії, навчальні посібники, курси лекцій, хрестоматії:

   • Тимошенко І.Б. Когнітивне та дискурсивне мовознавство(англ.мова) для студ. спеціальності 014 Середня освіта. К.: КиМУ, 2020. 99с.
   • Андрієнко Т.П., Кінщак О.М.Theory and Practice of Translation (English to Ukrainian): навч. посібник, США. 2019. 320 р.
   • Кулакевич Т.В. Практикум із загальної психології: курс лекцій. К.: КиМУ, 2019. 247 с.
   • Нагачевська О.О. Художнє переосмислення ідей Ф.М. Достоєвського в американській романістиці ХХ ст. // Соціально-комунікаційні та мистецтвознавчі процеси в аспекті історичного розвитку і сучасності: збірник наукових праць [наук. ред. Чебанова О.Є.]. У 2-х т. Київ: КиМУ, 2019. Т. 2. С. 21−37
   • Нагачевська О.О. Інтертекстуальнісь як феномен художньої комунікації //Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу. Освітній процес. Література. Рекламознавство. Кінематограф. Театр : колективна монографія [наук. ред. Чебанова О.Є.] К.: КиМУ, 2019. С.161–202
   • Нагачевська О.О. Preserving the expressive potential of advertising texts: syntactic and stylistic means in translation // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 13» Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. C. 84−100
   • Художньо-публіцистичний дискурс: функціонал і декодування: колективна монографія. К.: КиМУ, 2018. 289 c.
   • Борисенко Ю.А., Долгош К.І. Сучасна німецька мова (інтегрований курс рівня B1 для студентів старших курсів, які вивчають німецьку як другу іноземну мову): навч. посібник К.: КиМУ, 2019. 144 с.
   • Тимошенко І.Б., Щудла Н.М. Англійська мова(для студентів 2 курсу ННІ журналістики, кіно і телемистецтва.): навч. посібник. К.: КиМУ, 2019. 120 с.
   • Нагачевська О.О. Лінгвокраїнознавство: Велика Британія та США: навчальний посібник / О.О. Наначевська. – Ч.1. – Київ: КиМУ, 2018. – 223 с.
   • Борисенко Ю.А. Соціолінгвістика: курс лекцій / Ю.А. Борисенко. – Київ: КиМУ, 2018. – 159 с.
   • Нагачевська О.О. Канада, Австралія, Нова Зеландія: лінгвокраїнознавчий аспект : навчальний посібник / О.О. Наначевська. – Ч.2. – Київ: КиМУ, 2018. – 187 с.
   • Кінщак О.М., Глінська Л.В., Козлова Д.І. Переклад юридичного дискурсу (англійська та українська мови): Навчальний посібник / О.М. Кінщак, Л.В. Глінська, Д.І. Козлова. – К.: КиМУ, 2017. – 232 с.
   • Нагачевська О.О., Мушкудіані О.Н. «Основи наукових досліджень у лінгвістиці: навчальний посібник / О.О. Нагачевська та ін. – Київ: КиМУ, 2017. – 193 с.
   • Нагачевська О.О. «Oscar Wilde: Life, Aesthetics and Creative Works. Reading «The Picture of Dorian Gray»» / О.О. Нагачевська. – Київ: КиМУ, 2017. – 160 с.
   • Тіменко І.В., Шакалець О.В. English for Lawyers (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В. Тіменко., О.В. Шакалець. – Київ: КиМУ, 2017. – 86 c.
   • Нагачевська О.О. Методичні вказівки до вивчення теми «Іменник» з граматики англійської мови для студентів 1-2 курсів напряму підготовки «Філологія» та «Психологія» / О.О. Нагачевська. – Київ: КиМУ, 2017. – 107 с.
   • Типологія перекладацьких трансформацій: Навчально-методична розробка на базі англійської мови – Київ: КиМУ, 2017. –47 с.
   • Нагачевська О.О. Методичні вказівки для розвитку навичок аудіювання, аналізу, обговорення та перекладу автентичних фільмів англійською мовою («Форест Гамп») для студентів 1-2 курсів напряму підготовки «Філологія» та «Психологія» / О.О. Нагачевська. – Київ: КиМУ, 2017. – 75 с.
   • Абрамович В.Є. Історія англійської мови: методичні рекомендації до вивчення курсу. – Київ: КиМУ, 2017.
   • Нагачевська О.О. Зарубіжна література ХІХ століття (Частина І) для студентів коледжу та студентів 1-2 курсів університету: курс лекцій / О.О. Нагачевська. – Київ: КиМУ, 2017. – 186 с.
   • Нагачевська О.О. Зарубіжна література ХІХ століття (Частина ІІ) для студентів коледжу та студентів 1-2 курсів університету: курс лекцій / О.О. Нагачевська. – Київ: КиМУ, 2017. – 156 с.
   • Абрамович В.Є. Редагування науково-технічного перекладу: методичні рекомендації до вивчення курсу. – Київ: КиМУ, 2017.
   • Борисенко Ю.А. Загально-теоретичний курс німецької мови (для студентів 4-го курсу, які вивчають німецьку як другу іноземну мову): навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2017. – 108 с.
   • Кінщак О.М., Рибенок І.О. Науково-технічний переклад. Частина II (англійська та українська мови): Навчальний посібник. / О.М. Кінщак, І.О. Рибенок. – К.: КиМУ, 2016. – 274 с.
   • Тіменко І.В., Кушнерова І.П. English for (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В. Тіменко, І.П. Кушнерова. – Київ: КиМУ, 2016. – 103 с .
   • Мушкудіані О.Н. З потоку літ. Збірник статей / О.Н. Мушкудіані. – К.: КиМУ, 2016. – 760 с.
   • Тіменко І.В., Тимошенко І.Б. English for Producers (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В. Тіменко, І.Б. Тимошенко. – К.: КиМУ, 2016. – 59 с.
   • Мушкудіані О.Н. Ніко Лордкіпанідзе. Мініатюри, новели, оповідання. Упорядкування, переклад з грузинської та вступна стаття Олександра Мушкудіані / О.Н. Мушкудіані. – К.: КиМУ, 2016. – 332 с.
   • Тіменко І.В., Щудла Н.М. English for Economists (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В Тіменко, Н.М Щудла. – Київ: КиМУ, – 2016. – 106 с.
   • Мушкудіані О.Н., Лукяненко Я.В. Історія зарубіжної літератури: Методичні рекомендації до вивчення курсу. – К.: КиМУ, 2016. – 138 с.
   • Абрамович В.Є. Теорія і методика вищої медичної освіти: французький досвід: навч.-метод. посіб. – Київ, 2016. – 120 с.
   • Тіменко І.В., Сахнова Н.М. English for Architects (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В. Тіменко, Н.М. Сахнова. – Київ: КиМУ, 2016. – 80 с .
   • Лавриненко О.О. Практичний курс перекладу (англійська – українська мови): Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2016. – 208 с.
   • Тіменко І.В., Тимошенко І.Б. English for Actors (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В. Тіменко., І.Б. Тимошенко. – Київ: КиМУ, 2016. – 51 с.
   • Абрамович В.Є. Модернізація професійної підготовки сімейних лікарів в Україні на досвіді Франції: метод. рек. – Київ, 2016. – 57 с.
   • Тіменко І.В., Галицька Ю.Г. English for Tour Agents (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В. Тіменко, Ю.Г Галицька. – К.: КиМУ, 2016. – 196 с.
   • Тіменко І.В., Модестова Т.В. English for Doctors (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В. Тіменко, Т.В. Модестова. – Київ: КиМУ, 2016. – 57 с.
   • Sоme topics general translation theory: Навчально-методичний посібник з теорії та практики перекладу (на базі англійської мови). – К.: КиМУ, 2016. – 56 с.
   • Тіменко І.В., Щудла Н.М., Тимошенко І.Б. Англійська мова. Тексти та вправи: Методична розробка. – К.: КиМУ, 2016. – 103 с.
   • Тимошенко І.Б. Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів 1 та 2 курсів Коледжу КиМУ. – Київ: КиМУ, 2016. – 62 с.
   • Борисенко Ю.А. Практикум з перекладу (нім. та укр. мови). Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2016. – 105 с.
   • Щудла Н.М. Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів 2 курсу Коледжу КиМУ. – К.: КиМУ, 2016. – 83 с.

   Для ефективної організації освітньої, навчальної та наукової діяльності студентів та викладачів створена сучасна матеріально-технічна база, яка забезпечує виконання в повному обсязі навчальних планів і програм із усіх зі спеціальностей:

   • комп'ютерні лабораторії
   • лінгафонні та синхронного перекладу кабінети
   • лабораторії експериментальної психології
   • тренінговий центр психологічної служби

   Всі навчальні аудиторії забезпечені необхідним обладнанням, аудіо- та відеотехнікою, науковою та навчально-методичною літературою, мультимедійним обладнанням

   Студенти Інституту проходять практичну підготовку — перекладацьку (навчальну і виробничу), науково-виробничу, педагогічну (асистентську), науково-асистентську, відповідно до угод з базами практики: в закладах освіти, бюро перекладів, провідних сумісних фірмах, центрах психологічної допомоги, психологічної реабілітації, науково-дослідних інститутах психологічного напряму.


   Позааудиторна діяльність

   Основна мета виховного процесу в Інституті полягає в особистісно-професійному формуванні студента з високим рівнем культури та освіти, майбутнього професіонала, який:

   • усвідомлює власну життєву позицію
   • постійно й творчо працює над власним професійним удосконаленням і розвитком для оволодіння сучасними конкурентоздатними знаннями
   • активно займається самовдосконаленням та самореалізацією
   • здатний максимально ефективно використовувати у професійній діяльності інтегральні, загальні та фахові компетентності, набуті в Університеті
   • пишається тим, що навчається в такому сучасному закладі вищої освіти, як КиМУ

   Основна форма організації − індивідуально-орієнтована робота, яка складається з індивідуальних бесід і консультацій. Значний обсяг виховної роботи виконує інститут кураторства, завдання якого − створення умов, що сприяють розвитку індивідуальних здібностей студента, формування потреби саморозвитку та самореалізації. Куратори організовують цікаві дозвільні заходи, екскурсії, контролюють відвідування занять і успішність студентів, підтримують зв’язок із батьками, проводять індивідуальні бесіди, тематика яких присвячується формуванню дисциплінованості, відповідального ставлення до навчання та поваги до рідної країни, університету, прищепленню іншомовної комунікативної культури студентів.

   Студенти старших курсів регулярно залучаються до профорієнтаційної роботи у межах програми «Школа—КиМУ: партнери в освіті», зокрема до проведення Всеукраїнських олімпіад та інтелектуальних ігор, майстер-класів, вікторин серед школярів м. Києва та інших регіонів України.