Кафедра германських мов та перекладу

Завідувач кафедри германських мов та перекладу

Кінщак Олександр Михайлович

Завідувач кафедри, к.філол.н., професор
kafedra@kymu.edu.ua

Основне завдання кафедри — підготовка фахівців з германської філології, перекладачів англійської та німецької мов за освітньо-професійною програмою «Філологія» на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти для їх подальшої роботи у сфері міжкультурної комунікації, забезпечуючи викладання теоретичних та практичних дисциплін філологічного, зокрема перекладознавчого профілю, англійської та німецької мов. Серед основних переваг підготовки фахівців германської філології, перекладачів англійської та німецької мов:

 • перекладознавчий напрям та галузева спрямованість, що є відповіддю на глобальні виклики та вимоги у сфері підготовки фахівців з іноземної філології;
 • потужна навчально-методична та матеріально-технічна база, що реалізується за рахунок застосування в процесі навчання іноземних мов та перекладу новітніх методик та технік викладання, використання спеціалізованих кабінетів, комп'ютерних лабораторій та системи синхронного перекладу;
 • висока міжнародна та національна академічна мобільність, що забезпечується активною співпрацею з провідними закордонними ЗВО,  закладами вищої освіти України, впливовими міжнародними організаціями;
 • можливість долучатися до практичної перекладацької діяльності вже з перших курсів навчання, відпрацьовувати навички усного двостороннього перекладу в лабораторії синхронного перекладу та мультимедійних мовних лабораторіях; .
 • кадрове забезпечення – висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, які за кваліфікацією відповідають профілю і напряму дисциплін, що викладаються, мають необхідний стаж педагогічної роботи та досвід практичної діяльності;

 • професор Кінщак О.М.- канд.філол.наук (Наукові інтереси – основи перекладацького аналізу і редагування , жанрові теорії перекладу, переклад офіційно-ділового мовлення , когнітивне та дискурсивне мовознавство,теорія перекладу)
 • професор Андрієнко Т.П.- доктор.філол.наук (Наукові інтереси - актуальні питання мовознавства, германістики, лексикографії)
 • професор Тіменко І.В. – канд.філол.наук (Наукові інтереси – актуальні питання мовознавства, германістики, лексикографії; міжкультурна комунікація, стилістика та культура мови, особливості міжнародного співробітництва, наукове спілкування іноземною мовою)
 • доцент Лавриненко О. О.- канд.філол.наук (Наукові інтереси – порівняльне мовознавство, техніки висловлювання перекладача)
 • доцент Жукович І. І. –– канд.філол.наук (Наукові інтереси – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство
 • викладач Борисенко Ю.А. (Наукові інтереси – зіставне мовознавство, граматична система мови)
 • викладач Сахнова Н. М. (Наукові інтереси – методика викладання іноземних мов, міжкультурна комунікація )
 • викладач Щудла Н. М. (Наукові інтереси – соціальні комунікації, граматика, комунікативна лінгвістика, дискурс-аналіз)
 • викладач Тимошенко І.Б. (Наукові інтереси – методика викладання іноземних мов, проблеми сучасного перекладознавства, дискурсологія)

Науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування у наукових та освітньо-наукових установах, закладах освіти, беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах. Викладачі університету мають можливість пройти стажування за "Освітньою програмою професійного розвитку науково-педагогічних викладачів КиМУ"


Освітній процес

Освітня діяльність кафедри пов’язана із підготовкою фахівців за освітньо-професійними програмами: "Філологія" та "Середня освіта (Мова та література (англійська))"

Перелік компонентів освітньо-професійної програми, які забезпечує кафедра:

Бакалавр
Філологія (анотації)
 • Наукове спілкування іноземною мовою
 • Риторика
 • Жанрові теорії перекладу
 • Синхронний переклад
 • Теорія перекладу
 • Переклад ділової кореспонденції
 • Переклад та редагування суспільно-політичного тексту
 • Конфліктологія та теорія переговорів
 • Послідовний та письмовий переклад іноземної мови
 • Теорія міжкультурної комунікації і переклад
 • Особливості перекладу юридичних документів
 • Інноваційні технології викладання перекладу у вищій
  школі
 • Основи машинного перекладу
Магістр
  Середня освіта (Мова та література (англійська)) (анотації)
  • Практика усного та писемного мовлення іноземної мови
  • Методика виховання
  • Педагогічна майстерність
  • Інформаційне забезпечення освітнього процесу
  • Сучасні освітні технології

  Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:

  • організацію освітнього процесу, формування матеріально-технічного та методичного забезпечення з урахуванням принципу – рівень лінгвістичної підготовки, яку отримує студент, безпосередньо залежить від якості отриманої освіти
  • упровадження інноваційних методів організації освітнього процесу та застосування прогресивних освітніх технологій
  • розширення академічної мобільності, яка складається з істотного розширення мобільності студентів, викладацького персоналу для взаємного збагачення європейським і світовим досвідом створення сприятливих умов для реалізації Навчання впродовж життя
  • організацію та виконання студентських науково-дослідних робіт
  • примноження інтелектуального потенціалу кафедри, розвиток науково – дослідної бази, подальше вдосконалення професіоналізму викладацького складу.

   

  Освітній процес здійснюється у спеціалізованих аудиторіях

  Електронний доступ до періодичних фахових видань у читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 035 “Філологія”

  Електронний доступ до періодичних фахових видань у читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 014 “Середня освіта”

  У межах інтернаціоналізації освітньої діяльності за ОПП «Переклад (англійська мова)» здобувачам освіти запропоновано доступ до онлайн курсів провідних університетів світу https://www.classcentral.com/https://www.futurelearn.com/.


  Науково-дослідна робота

  Науково-дослідна робота кафедри є невід’ємною складовою науково-дослідної роботи Університету і спрямована на здійснення наукових досліджень у галузі професійної освіти.

  Основою науково-дослідної роботи колективу кафедри є дослідження актуальних проблем лінгвістики та методики викладання іноземних мов. Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над науковою темою «Теоретичні та прикладні аспекти перекладу, світової літератури, психології та педагогіки в контексті міжкультурної та міжмовної комунікації», яка зареєстрована в УКРІНТЕЇ. Державний реєстраційний номер: 0116U005372 від 11.06.2019.

  Дослідження науковців спрямовані на розроблення актуальної загальнолінгвістичної та перекладацької проблематики у формі монографій, наукових статей, навчально-методичних посібників, студентських науково-дослідних робіт, а також доповідей науково-педагогічними працівників кафедри та студентів на міжнародних, всеукраїнських,і регіональних конференціях і семінарах.

  З метою активізації освітнього процесу і впровадження результатів науково-дослідної діяльності кафедри розробляються проблемні питання, створюються довідкові матеріали, спрямовані на розвиток комунікативної активності, формування навичок професійного спілкування, взаємодії в іншомовному середовищі.

  Основні напрями наукових досліджень:

  • наукове розроблення сучасної методології перекладацької майстерності
  • проблеми та перспективи законодавчого регулювання перекладацької діяльності в Україні
  • психологічні аспекти професійної діяльності перекладачів та викладачів в екстремальних умовах
  • розвиток філологічної та перекладацької освіти в Україні та досвід інтеграції в міжнародний простір

   

  Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу представлено для кожної дисципліни у вигляді робочих програм, силабусів з усіх освітніх компонентів, програми всіх видів практик, достатнім фондом підручників і навчальних посібників. Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, бінарності, активної та безпосередньої взаємодії викладача і студента. Поряд із проведенням традиційних лекційних, семінарських і практичних занять застосовуються активні та інтерактивні методи навчання, що сприяє розвитку критичного мислення, самостійного прийняття рішення в конкретній ситуації, розвиває швидкість реакції з оптимальним варіантом вибору тактики, активізує здобувачів освіти, розвиває аналітичні та комунікативні здібності, вміння діяти самостійно у реальній ситуації.


  Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в науково-методичних доробках (наукові публікації у фахових збірниках, матеріали конференцій, науково-методичні праці).

  Публікації:

  Навчальні посібники та монографії:

  • Andrienko, T. Gains and losses in online learning of public and business administration students during COVID 19 pandemic: The educators’ perspective. International Scientific Journal of Universities and Leadership,  December,2021.Indexed by Web of Science.
  • Andrienko, T. Developing intercultural business competence via team learning in post-pandemic era. Advanced Education, 8(18), 53–69. https://doi.org/10.20535/2410-8286.214627(Indexed by Web of Science), 2021
  • Andrienko, T., Kinshchak and others. Intercultural Communicative Interaction. Translation Concepts. Silicon Valley, California:VEGA Press, 2019. 305p.
  • Тимошенко І.Б., Щудла Н.М. Англійська мова: навч. посіб. для студентів 2 курсу ННІ журналістики, кіно і телемистецтва. Київ : КиМУ, 2019. 120с.
  • Абрамович В.Є. Професійна підготовка лікарів загальної практики у Франції: монографія – Київ: КиМУ, 2018. – 280 с.
  • Художньо-публіцистичний дискурс: функціонал та декодування: колективна монографія / Наук. ред. Кінщак О.М. – К.: КиМУ, 2018. 284 с.
  • Хачатурян Х.В. Обучение иностранным языкам (методические основы обучения двум иностранным языкам одновременно методом сопоставления): монография – К.: КиМУ, 2017. – 513 с.
  • Кінщак О.М., Глінська Л.В., Козлова Д.І. Переклад юридичного дискурсу (англійська та українська мови): Навчальний посібник – К.: КиМУ, 2017. – 232 с.
  • Борисенко Ю.А. Загальнотеоретичний курс німецької мови (для студентів 4-го курсу, які вивчають німецьку як другу іноземну мову): навчальний посібник – К.: КиМУ, 2017. – 108 с.
  • Андрієнко Т.П. Стратегії і тактика перекладу: когнітивно-дискурсивний аспект (на матеріалі художнього перекладу з англійської мови на українську та російську): монографія – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 336 с.
  • Лавриненко О.О. Практичний курс перекладу (англійська – українська мови): Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2016. – 208 с.
  • Борисенко Ю.А. Практикум з перекладу (нім.та укр.мови): навчальний посібник – К.: КиМУ, 2016. – 105 с.
  • Хачатурян Х.В. Обучение иностранным языкам методом активации языковых возможностей человека на основе музыкального восприятия: монография. – К.: КиМУ, 2015. – 200 с.
  • Кінщак О.М., Мельниченко Т.М. Науково-технічний переклад (англійська та українська мови): Навчальний посібник – К.: КиМУ, 2015. – 168 с.
  • Гарнік І.В., Кінщак О.М., Лавриненко О.О., Кавицька Т.І. Теорія та практика перекладу (англійська та українська мови): Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2015. – 390 с.
  • Кінщак О.М., Верета Ю.І. Translation theories: Навчальний посібник – К.: КиМУ, 2014 – 199 с.
  • Абрамович В. Є., Аврахова Л. Я. Francais pour les etudiants en medecine – Французька мова для студентів-медиків: навчальний посібник – К., 2014. – 340 с.
  • Тіменко І.В., Щудла Н.М., Тимошенко І.Б. Навчальний посібник до базового підручника “Inside O Intermediate”. – К.: КиМУ, 2014. – 87 с.

  Участь науково-педагогічних працівників кафедри у наукових конференціях, круглих столах:

  • ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція науково- педагогічних працівників КиМУ «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесі: погляд науковців і практиків», 25–26 березня 2021 року. Київ: КиМУ, 2021. За участю Андрієнко Т.П., Кінщак О.М., Жукович І.І., Борисенко Ю.А.,Тимошенко І.Б., Сахнова Н.М., Щудла Н.М. ,Лук'яненко Я.В.
  • 5-а Міжнародна науково- практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти перекладу, психології, світової літератури та викладання іноземних мов»( у форматі ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції науково- педагогічних працівників КиМУ «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесі: погляд науковців і практиків», 25–26 березня 2021 року. Київ: КиМУ, 2021. За участю Андрієнко Т.П., Кінщак О.М., Жукович І.І., Борисенко Ю.А.,Тимошенко І.Б., Сахнова Н.М., Щудла Н.М.
  • Науково-практична студентська конференція до Міжнародного дня перекладу Вересень 2021. За участю Андрієнко Т.П., Кінщак О.М., Жукович І.І., Борисенко Ю.А.,Тимошенко І.Б., Сахнова Н.М., Щудла Н.М.
  • Регіональна конференція 2021 ABC Southwester U.S. March 17-20, 2021 березень.За участю Циганчук М.
  • Міжнародний науково-практичний семінар «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика» грудень 2021 Кінщак О.М., Борисенко Ю.А.,Тимошенко І.Б., Сахнова Н.М., Щудла Н.М
  • Основні вимоги до проведення занять з англійської мови у ЗВО і застосування методики викладання іноземних мов Х.В. Хачатуряна Жовтень 2021 Борисенко Ю.А.,Тимошенко І.Б., Сахнова Н.М., Щудла Н.М
  • ХХV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих викладачів «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграційних процесів» , 28- 29 травня 2020р. (дистанційна форма проведення)
  • ХХV Міжнародна науково-практична конференція науково- педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21- 21 травня 2020р. (дистанційна форма проведення)
  • IV Міжнародна науково- практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти перекладу, психології, світової літератури та викладання іноземних мов» до 90-річчя Дмитра Павличка, 17- 18 березня 2020р.(дистанційна форма проведення)
  • I Міжнародна науково- практична конференція «Переяславська мовознавча толока», 19- 20 вересня 2019
  • I Міжнародна науково - практична конференція «Переяславська мовознавча толока», 19 - 20 вересня 2019
  • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України»,18 квітня 2019 року
  • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція науково- педагогічних працівників «Європейський вибір України в контексті світових політичних процесів»,14 березня 2019 року
  • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Європейська інтеграція України в контексті освітньої та молодіжної політики»,18 квітня 2018 року
  • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави,14 березня 2018 року
  • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України»,19 квітня 2017 року
  • Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури», 28 лютого 2017 року
  • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи». Київ, КиМУ, 28 лютого 2017 року
  • XXI Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», 2016 року
  • ХXV Міжнародна наукова конференція «МОВА І КУЛЬТУРА» імені проф. Сергія Бураго. 21-23 червня 2016 року
  • Міжнародна конференція "ІХ Міжнародна конференція Чичерінські читання "Світова літ-ра і літературознавчому дискурсі ХХІ ст." ЛНУ ім.І.Франка, 15-16 жовтня 2015 року
  • Всеукраїнська наукова конференція Онтологія літератури в сучасному комунікативному просторі. Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 10 квітня 2015 року
  • Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво». Харківськийнаціональний університет імені В.Н. Каразіна, 2–3 квітня 2015 року
  • XX Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України в контексті безпекових викликів та сучасних реалій». Секція іноземних мов. Київ, КиМУ, 14 березня 2015 року

  Науково-педагогічні працівники та студенти інституту є учасниками заходів за участю видатних діячів і роботодавців:

  • ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція науково- педагогічних працівників КиМУ «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесі: погляд науковців і практиків», 25–26 березня 2021 року. Київ: КиМУ, 2021. За участю Андрієнко Т.П., Кінщак О.М., Жукович І.І., Борисенко Ю.А.,Тимошенко І.Б., Сахнова Н.М., Щудла Н.М. ,Лук'яненко Я.В.
  • 5-а Міжнародна науково- практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти перекладу, психології, світової літератури та викладання іноземних мов»( у форматі ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції науково- педагогічних працівників КиМУ «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесі: погляд науковців і практиків», 25–26 березня 2021 року. Київ: КиМУ, 2021. За участю Андрієнко Т.П., Кінщак О.М., Жукович І.І., Борисенко Ю.А.,Тимошенко І.Б., Сахнова Н.М., Щудла Н.М.
  • Науково-практична студентська конференція до Міжнародного дня перекладу Вересень 2021. За участю Андрієнко Т.П., Кінщак О.М., Жукович І.І., Борисенко Ю.А.,Тимошенко І.Б., Сахнова Н.М., Щудла Н.М.
  • Регіональна конференція 2021 ABC Southwester U.S. March 17-20, 2021 березень.За участю Циганчук М.
  • Міжнародний науково-практичний семінар «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика» грудень 2021 Кінщак О.М., Борисенко Ю.А.,Тимошенко І.Б., Сахнова Н.М., Щудла Н.М
  • Основні вимоги до проведення занять з англійської мови у ЗВО і застосування методики викладання іноземних мов Х.В. Хачатуряна Жовтень 2021 Борисенко Ю.А.,Тимошенко І.Б., Сахнова Н.М., Щудла Н.М
  • ХХV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих викладачів «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграційних процесів» , 28- 29 травня 2020р. (дистанційна форма проведення)
  • ХХV Міжнародна науково-практична конференція науково- педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21- 21 травня 2020р. (дистанційна форма проведення)
  • IV Міжнародна науково- практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти перекладу, психології, світової літератури та викладання іноземних мов» до 90-річчя Дмитра Павличка, 17- 18 березня 2020р.(дистанційна форма проведення)
  • I Міжнародна науково- практична конференція «Переяславська мовознавча толока», 19- 20 вересня 2019
  • I Міжнародна науково - практична конференція «Переяславська мовознавча толока», 19 - 20 вересня 2019
  • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України»,18 квітня 2019 року
  • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція науково- педагогічних працівників «Європейський вибір України в контексті світових політичних процесів»,14 березня 2019 року
  • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Європейська інтеграція України в контексті освітньої та молодіжної політики»,18 квітня 2018 року
  • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави,14 березня 2018 року
  • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України»,19 квітня 2017 року
  • Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури», 28 лютого 2017 року
  • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи». Київ, КиМУ, 28 лютого 2017 року
  • XXI Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», 2016 року
  • ХXV Міжнародна наукова конференція «МОВА І КУЛЬТУРА» імені проф. Сергія Бураго. 21-23 червня 2016 року
  • Міжнародна конференція "ІХ Міжнародна конференція Чичерінські читання "Світова літ-ра і літературознавчому дискурсі ХХІ ст." ЛНУ ім.І.Франка, 15-16 жовтня 2015 року
  • Всеукраїнська наукова конференція Онтологія літератури в сучасному комунікативному просторі. Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 10 квітня 2015 року
  • Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво». Харківськийнаціональний університет імені В.Н. Каразіна, 2–3 квітня 2015 року
  • XX Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України в контексті безпекових викликів та сучасних реалій». Секція іноземних мов. Київ, КиМУ, 14 березня 2015 року

  Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків:

  Наукові гуртки:

  • Лінгвістичні студії «Актуальні проблеми теорії та практики перекладу» (керівник Тимошенко І.Б.)
  • «Business English» (керівник к. філол.н., проф.Тіменко І.В.)
  • «Лінгвокраїнознавство» (керівник викладач Щудла Н.М.)
  • «Чарівне мистецтво перекладу» (керівник к. філол.н., проф Кінщак О.М.)
  • «Європейська платформа» (керівник викладач Борисенко Ю.А.).

   


  Для реалізації творчих здібностей студенти залучаються до наукової роботи, беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, конференціях, серед яких:

  Практична підготовка

  Практична підготовка студентів є важливою складовою освітнього процесу, яка  забезпечує можливість реального практичного досвіду, навичок самостійної роботи, необхідних в подальшій професійній діяльності.

  Кафедра германських мов та перекладу забезпечує різні види перекладацьких практик.

  Мета перекладацької  практики  полягає у  вдосконаленні фахової компетенції майбутніх перекладачів на основі реалізації в практичній діяльності теоретичних знань, практичних умінь і навичок, набутих у межах академічних навчальних програм,  розвиток  розуміння стильових особливостей та закономірностей і принципів синхронного перекладу, адекватного перекладу текстів законодавчих актів, міжнародних угод , договорів, контрактів тощо. Практичне ознайомлення студентів з умовами праці за фахом сприяє формуванню у них упевненості в своїй професійній придатності та закріпленню набутих навичок усного та письмового перекладу, спонукає до самостійного творчого пошуку, вирішенні різноманітних перекладацьких проблем.

  Бази практики:

  • ТОВ «АБІ ЛЕНГВІДЖ СЕРВІСЕЗ»
  • Кафедра германських мов та перекладу ННІ лінгвістики та психології
  • Бібліотечний фонд КиМУ
  • ТОВ «ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ «АНГА ТРЕВЕЛ»
  • ТОВ «ТРЕВЕЛ СТУДІО»
  • Міжнародний центр «Антей»
  • Правозахисна організація Amnesty International Ukraine
  • Музеї видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького
  • ТОВ «Група компаній «Форс»
  • ТОВ «Бюро перекладів «Альфа-Груп»

  Позааудиторна робота

  Позааудиторна робота зі студентами ґрунтується на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх стосунків у студентських академічних групах.


  Кафедра германських мов та перекладу постійно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами в межах «Школа – КиМУ: партнери в освіті» з метою поширення інформації про спеціальності інституту проводяться різні профорієнтаційні заходи. Проводяться заходи в межах профорієнтаційної роботи, організації спільної роботи з закладами загальної середньої освіти, спрямовані на залучення абітурієнтів на навчання.

  • Лекція на тему: «Перекладач та національні особливості ділового спілкування» професора кафедри іноземних мов Тіменко І.В., Тимошенко І.Б.,Щудла Н.М.,Сахнова Н.М.,Борисенко Ю.А.  14 квітня, жовтень 2021 року, м. Київ, Київський міжнародний університет
  • Майстер-клас: «Перекладач – посередник між культурами» професора кафедри іноземних мов Тіменко І.В. Тимошенко І.Б.,Щудла Н.М.,Сахнова Н.М. , Борисенко Ю.А.    21 квітня, жовтень 2021 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
  • Майстер-клас: «Дипломатичний протокол і перекладацька діяльність» професора кафедри іноземних мов Тіменко І.В. Тимошенко І.Б.,Щудла Н.М.,Сахнова Н.М., Борисенко Ю.А.     28 квітня, жовтень 2021 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
  • XXII Всеукраїнська олімпіада (27 листопада 2021 р.)
  • Інтелектуально-творчий марафон «Абітурієнт 2022» (22 листопада 2021 р.)
  • Конкурс науково-дослідних робіт - I етапу « Універсіади»- серед учнів 8, 9 класів гімназії №136 (22 листопада 2021 р.)
  • XІX Всеукраїнська олімпіада з англійської мови (03 грудня 2019 р.)
  • Інтелектуальна гра «Curious English» (19 листопада 2019 р.)