Кафедра германських мов та перекладу

Завідувач кафедри германських мов та перекладу

Кінщак Олександр Михайлович

Завідувач кафедри, к.філол.н., доцент
kafedra_gl@kymu.edu.ua

Кафедра германських мов та перекладу провідна випускова кафедра Навчально-наукового інституту лінгвістики та психології Київського міжнародного університету.

Кафедра здійснює викладання теоретичних і практичних курсів з перекладу та германських (англійська, німецька) мов, забезпечує освітній процес з підготовки перекладачів з двох іноземних мов у Навчально-науковому інституті лінгвістики та психології та в Навчально-науковому інституті міжнародних відносин за ступенями вищої освіти "бакалавр", "магістр".

Науково-педагогічні працівники кафедри – висококваліфіковані, знані в Україні та за її межами лінгвісти, перекладознавці, а також перекладачі-практики в художньо-літературній, міжнародно-економічній і науково-технічній галузях, серед них: д.філол.н., проф. Мушкудіані О.Н.; д.філол.н., проф. Андрієнко Т.П.; д.пед.н., проф. Редько В.Г.; к.філол.н., доц. Кінщак О.М.; к.філол.н., доц. Тіменко І.В.; к.філол.н. доц. Нагачевська О.О.; к.філол.н. доц. Лавриненко О.О.; к.філол.н. доц. Ласка І.В.; к.філол.н., доц. Лук’яненко Я.В.; к.філол.н., доц. Жукович І.І.; к.пед.н., доц. Долгош К.І.; к.пед.н., доц. Абрамович В.Є.; викладачі Борисенко Ю.А., Щудла Н.М., Тимошенко І.Б. та ін.

Формування фахової компетенції перекладачів і практична реалізація навичок усного й письмового перекладу відбувається в межах програм перекладацької практики (III, IV курси та магістратура) на базі ТОВ «АБІ ЛЕНГВІДЖ СЕРВІСЕЗ», ТОВ «ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ «АНГА ТРЕВЕЛ», ТОВ «ТРЕВЕЛ СТУДІО», міжнародниого центру «Антей», Музея видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького, ТОВ «Група компаній «Форс», ТОВ «Бюро перекладів «Альфа-Груп», Скандинавської гімназії (м. Київ), Гімназії «Троєщина» ІІ-ІІІ ступенів Деснянського району (м. Київ), ПЗНЗ «Ліцей Київського міжнародного університету», Українського колежу імені В. Сухомлинського (м. Київ).


Освітня діяльність

Освітня діяльність кафедри пов’язана із підготовкою фахівців за освітніми програмами: бакалавр - 035 Філологія (англійська мова), спеціалізація 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно)»; магістр - 035 Філологія (англійська мова), спеціалізація 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно)» та 014 Середня освіта (Мова та література (англійська))»

В процесі навчання студенти опановують теоретичні та практичні дисципліни перекладацького циклу та германських мов:

  Бакалавр
  • латинська мова;
  • основи інформатики та прикладної лінгвістики;
  • історія зарубіжної літератури;
  • сучасна зарубіжна література;
  • вступ до перекладознавства;
  • вступ до мовознавства;
  • загальна теорія перекладу;
  • основи наукових досліджень в лінгвістиці;
  • історія англійської мови; історія перекладу;
  • порівняльна лексикологія англійської та української мов;
  • стилістика англійської мови;
  • порівняльна стилістика англійської та української мов;
  • практична та порівняльна граматика англійської мови;
  • практика усного та писемного мовлення англійської мови;
  • практичний курс англійської мови;
  • практична фонетика англійської мови;
  • практика перекладу англійської мови;
  • практична граматика і фонетика другої іноземної мови;
  • практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови;
  • лінгвокраїнознавство другої іноземної мови;
  • загальнотеоретичний курс з другої іноземної мови;
  • практика перекладу другої іноземної мови;
  • лінгвокраїнознавство англійської мови;
  • практичний курс англійської мови (за професійним спрямуванням);
  • основи перекладацького аналізу тексту;
  • основи професійної діяльності перекладача;
  • вступ до науково-технічного перекладу;
  • переклад офіційно-ділового мовлення;
  • засоби майстерності перекладача науково-технічних текстів;
  • основи перекладацького аналізу тексту;
  • редагування науково-технічного перекладу та інші.

  Магістр
  • послідовний та письмовий переклад іноземної мови;
  • техніка висловлювання усного перекладача;
  • синхроний переклад;
  • практичний курс перекладу з рідної мови;
  • науково-технічний переклад; жанрові теорії перекладу;
  • переклад та редагування художнього тексту;
  • особливості перекладу юридичних документів;
  • проблеми комунікативної лінгвістики;
  • комп'ютерна лексикографія і переклад;
  • машинний переклад; соціолінгвістика;
  • новітні інформаційні технології у професійній діяльності;
  • риторика; основи теорії міжкультурної комунікації;
  • методика викладання перекладу;
  • педагогіка і психологія вищої школи;
  • методологія наукових досліджень та ін.

  У навчанні використовуються вітчизняні й зарубіжні підручники з англійської та німецької мов, перекладознавства, зарубіжної літератури, методики викладання англійської мови, навчально-методичні матеріали, укладені викладачами кафедри, аутентичні текстові та аудіоматеріали ООН, ОБСЄ, Ради Європи, НАТО, новітні технології навчання, комп'ютерні програми перекладу та редагування тощо.

  Отримані знання дають можливість майбутнім філологам реалізувати себе у таких видах професійної діяльності:
  • усний та письмовий перекладач, перекладач-консультант, перекладач-референт, гід-перекладач, лектор (публічні виступи у пресі, на радіо і телебаченні);
  • науковий співробітник;
  • вчитель викладач англійської мови та зарубіжної літератури.

  Наукова робота

  Науково-дослідна робота кафедри здійснюється в межах комплексної наукової теми Навчально-наукового інституту лінгвістики та психології «Міжкультурні аспекти міжмовної комунікативно-прагматичної парадигми в контексті германських, слов'янських мов і світової літератури. Розділ «Концептуальні аспекти актуалізації міжмовної комунікативної парадигми» (науковий керівник теми – Нагачевська О.О., к.філол.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0116U005372 від 03.11.2016 р.).

  Дослідження науковців спрямовані на розробку актуальної загальнолінгвістичної та перекладацької проблематики у формі монографій, наукових статей, наукових статей, монографій, навчально-методичних посібників, студентських курсових, магістерських робіт, а також доповідей, що виголошуються викладачами кафедри та студентами на міжнародних, всеукраїнських і міжвузівських конференціях і семінарах.


  Публікації викладачів кафедри у 2013-2018 н.р.

  Навчальні посібники та монографії:

  • Нагачевська О.О. Лінгвокраїнознавство: Велика Британія та США: навчальний посібник – Ч.1. – Київ: КиМУ, 2018. – 223 с.;
  • Нагачевська О.О. Канада, Австралія, Нова Зеландія: лінгвокраїнознавчий аспект : навчальний посібник – Ч.2. – Київ: КиМУ, 2018. – 187 с.;
  • Абрамович В.Є. Професійна підготовка лікарів загальної практики у Франції: монографія – Київ: КиМУ, 2018. – 280 с.
  • Художньо-публіцистичний дискурс: функціонал та декодування: колективна монографія. – К.: КиМУ, 2018.
  • Хачатурян Х.В. Обучение иностранным языкам (методические основы обучения двум иностранным языкам одновременно методом сопоставления): монография – К.: КиМУ, 2017. – 513 с.;
  • Нагачевська О.О., Мушкудіані О.Н.Основи наукових досліджень у лінгвістиці: навчальний посібник – Київ: КиМУ, 2017. – 193 с.;
  • Нагачевська О.О. «Oscar Wilde: Life, Aesthetics and Creative Works. Reading «The Picture of Dorian Gray»»: навчальний посібник – Київ: КиМУ, 2017. – 160 с.;
  • Кінщак О.М., Глінська Л.В., Козлова Д.І. Переклад юридичного дискурсу (англійська та українська мови): Навчальний посібник – К.: КиМУ, 2017. – 232 с.;
  • Борисенко Ю.А. Загальнотеоретичний курс німецької мови (для студентів 4-го курсу, які вивчають німецьку як другу іноземну мову): навчальний посібник – К.: КиМУ, 2017. – 108 с.;
  • Нагачевська О.О., Ємець О.В., Пасічник О.О., Школяр Н.В. English: Communicative aspects (Англійська мова: комунікативні аспекти): посібник з вивчення курсу для студентів молодших курсів всіх напрямів підготовки – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 120 с.
  • Андрієнко Т.П. Стратегії і тактика перекладу: когнітивно-дискурсивний аспект (на матеріалі художнього перекладу з англійської мови на українську та російську): монографія – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 336 с.
  • Лавриненко О.О. Практичний курс перекладу (англійська – українська мови): Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2016. – 208 с.;
  • Борисенко Ю.А. Практикум з перекладу (нім.та укр.мови): навчальний посібник – К.: КиМУ, 2016. – 105 с.;
  • Кінщак О.М., Мельниченко Т.М. Науково-технічний переклад (англійська та українська мови): Навчальний посібник – К.: КиМУ, 2015. – 168 с.;
  • Гарнік І.В., Кінщак О.М., Лавриненко О.О., Кавицька Т.І. Теорія та практика перекладу (англійська та українська мови): Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2015. – 390 с.;
  • Лук’яненко Я.В.«Антимемуари» Андре Мальро: специфіка жанру та нарації»: Монографія – К.: КиМУ, 2014. – 203 с.;
  • Кінщак О.М., Верета Ю.І. Translation theories: Навчальний посібник – К.: КиМУ, 2014 – 199 с.;
  • Абрамович В. Є., Аврахова Л. Я. Francais pour les etudiants en medecine – Французька мова для студентів-медиків: навчальний посібник – К., 2014. – 340 с.;
  • Тіменко І.В., Щудла Н.М., Тимошенко І.Б. Навчальний посібник до базового підручника “INSIDE OUT. INTERMEDIATE”. – К.: КиМУ, 2014. – 87 с.;
  • Борисенко Ю.А. Практичний курс фонетики німецької мови: для студентів 2-го курсу, які вивчають німецьку мову як другу іноземну: навчальний посібник – К.: КиМУ, 2014. – 92 с.;
  • Кінщак О.М., Аржаних Д.О. Переклад термінології системи ООН (англійська та українська мови): Навчальний посібник – К.: КиМУ, 2013. – 108 с.;
  • Тіменко І.В. Practical Contrastive Stylistics of English and Ukrainian. Навчальний посібник. – КиМУ, 2013. – 270 с.;
  • Борисенко Ю. А. Практичний посібник з граматики німецької мови: для студентів 2-го курсу, які вивчають німецьку мову як другу іноземну: практичний посібник – К.: КиМУ, 2013. – 84 с.

  Методичні розробки:

  • Кінщак О.М. «Жанрові теорії перекладу»: методичні рекомендації до вивчення курсу – Київ: КиМУ, 2018. – 34 с.;
  • Андрієнко Т.П. Загальна теорія перекладу: комплекс навчально-методичного забезпечення. – Київ: КиМУ, 2018
  • Тіменко І.В. «Актуальні проблеми германістики»: методичні рекомендації до вивчення курсу – Київ: КиМУ, 2018.;
  • Андрієнко Т.П. Методика викладання перекладу: комплекс навчально-методичного забезпечення. – Київ: КиМУ, 2018;
  • Лук’яненко Я.В. «Комп’ютерна лексикографія і переклад»: методичні рекомендації до вивчення курсу. – Київ: КиМУ, 2018. – 32 с.;
  • Андрієнко Т.П. Переклад та редагування художнього тексту: комплекс навчально-методичного забезпечення. – Київ: КиМУ, 2018;
  • Кінщак О.М., Щудла Н.М. «Методика викладання перекладу»: методичні рекомендації до вивчення курсу – Київ: КиМУ, 2018. – 33 с.;
  • Лук’яненко Я.В. «Лінгвістичний аналіз художнього твору»: методичні рекомендації до вивчення курсу – Київ: КиМУ, 2018. – 46 с.;
  • Абрамович В.Є. Історія англійської мови: методичні рекомендації до вивчення курсу – Київ: КиМУ, 2017. – 33 с.;
  • Нагачевська О.О. Методичні вказівки до вивчення теми «Іменник» з граматики англійської мови для студентів 1-2 курсів напряму підготовки «Філологія» та «Психологія» – Київ: КиМУ, 2017. – 107 с.;
  • Абрамович В.Є. Редагування науково-технічного перекладу: методичні рекомендації до вивчення курсу – Київ: КиМУ, 2017. – 25с.;
  • Нагачевська О.О. Методичні вказівки для розвитку комунікативних навичок при перегляді, обговоренні та перекладі автентичних фільмів англійською мовою («Форест Гамп») для студентів 1-2 курсів напряму підготовки «Філологія» та «Психологія» – Київ: КиМУ, 2017. – 75 с.;
  • Мушкудіані О.Н., Лук’яненко Я.В. Історія зарубіжної літератури: Методичні рекомендації до вивчення курсу. – К.: КиМУ, 2016. – 138 с.;
  • Абрамович В.Є. Історія англійської мови: методичні рекомендації до вивчення курсу – Київ: КиМУ, 2017;
  • Абрамович В.Є. Редагування науково-технічного перекладу: методичні рекомендації до вивчення курсу – Київ: КиМУ, 2017;
  • Абрамович В.Є. Теорія і методика вищої медичної освіти: французький досвід: навч.-метод. посіб – Київ, 2016. – 120 с.;
  • Абрамович В.Є. Модернізація професійної підготовки сімейних лікарів в Україні на досвіді Франції: метод. рек – Київ, 2016. – 57 с.;
  • Тіменко І.В., Щудла Н.М., Тимошенко І.Б. Англійська мова. Тексти та вправи: Методична розробка. – К.: КиМУ, 2016. – 103 с.;
  • Тимошенко І.Б. Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів 1 та 2 курсів Коледжу КиМУ – Київ: КиМУ, 2016. – 62 с.
  • Тимошенко І.Б, Щудла Н.М. Idioms In Use: Методична розробка для студентів КиМУ – К.: КиМУ, 2015. – 26 с.;
  • Щудла Н.М. Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів 2 курсу Коледжу КиМУ - К.: КиМУ, 2016. – 83 с.;
  • Sоme topics general translation theory: Навчально-методичний посібник з теорії та практики перекладу (на базі англійської мови). – К.: КиМУ, 2016. – 56 с.;
  • Типологія перекладацьких трансформацій: Навчально-методична розробка на базі англійської мови – Київ: КиМУ, 2017. – 47 с.

  Курси лекцій:

  • Борисенко Ю.А. Соціолінгвістика: курс лекцій / Ю.А. Борисенко. – Київ: КиМУ, 2018. – 159 с.;
  • Нагачевська О.О. Зарубіжна література ХІХ століття» (Частина І) студентів коледжу та студентів 1-2 курсів університету : курс лекцій / О.О. Нагачевська. – Київ: КиМУ, 2017. – 168 с.;
  • Нагачевська О.О. Зарубіжна література ХІХ століття» (Частина ІІ) для студентів коледжу та студентів 1-2 курсів університету : курс лекцій / О.О. Нагачевська. – Київ : КиМУ, 2017. – 156 с.;
  • Гарник І.В., Мушкудіані О.Н. Вступ до перекладознавства: Курс лекцій. – К.: КиМУ, 2015. – 106 с.;
  • Лавриненко О.О. Засоби автоматизації перекладу : курс лекцій / О.О. Лавриненко. – К.: КиМУ, 2014. – 66 с.;
  • Лавриненко О.О., Мизин Т.О. Курс лекцій з історії англійської мови. – К.: КиМУ, 2014. – 75 с.

  Викладачі та студенти кафедри беруть участь у міжнародних семінарах і конференціях, зокрема:

  • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Європейська інтеграція України в контексті освітньої та молодіжної політики», 18 квітня 2018 року;
  • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави 14 березня 2018 року;
  • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України». Київ, КиМУ, 11 квітня 2017 року;
  • Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури». Київ, КиМУ, 28 лютого 2017 року;
  • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи». Київ, КиМУ, 28 лютого 2017 року;
  • XXI Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика». Київ, КиМУ, 2016 року;
  • ХXV Міжнародна наукова конференція «МОВА І КУЛЬТУРА» імені проф. Сергія Бураго. 21-23 червня 2016 року;
  • Міжнародна конференція "ІХ Міжнародна конференція Чичерінські читання "Світова літ-ра і літературознавчому дискурсі ХХІ ст." ЛНУ ім.І.Франка, 15-16 жовтня 2015 року;
  • Всеукраїнська наукова конференція Онтологія літератури в сучасному комунікативному просторі. Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 10 квітня 2015 року;
  • Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво». Харківськийнаціональний університет імені В.Н. Каразіна, 2–3 квітня 2015 року;
  • XX Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу «Європейський вибір України в контексті безпекових викликів та сучасних реалій». Секція іноземних мов. Київ, КиМУ, 14 березня 2015 року;

  Під керівництвом викладачів кафедри студенти досліджують актуальні проблеми теорії та практики перекладу в межах діяльності наукового студентського товариства «Актуальні проблеми теорії та практики перекладу» (керівник Абрамович В.Є.), в межах якого створено наукові гуртки: «Business English» (керівник Тіменко І.В.), «Лінгвокраїнознавство» (керівник Щудла Н.М.), «Мистецтво перекладу» (керівник Кінщак О.М.), «Європейська платформа» (керівник Борисенко Ю.А.).

  Кафедра підтримує плідні наукові зв'язки з профільними кафедрами університетів України, Німеччини, США.

  Студентські науково-практичні конференції, науково-методичні семінари, конкурси, майстер-класи, інтелектуальні проекти в межах програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті», участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах є невід’ємною складовою навчально-виховного процесу кафедри.


  Заходи 2016-2018 рр.:

  • Науково-практичний семінар «Особливості перекладу художнього та науково-технічного дискурсів» за участі професора Гарніка І.В., м. Київ, КиМУ (22 листопада 2018 р.);
  • Лекція «Специфіка перекладу юридичної документації» за участі доцента Лавриненка О.О., м. Київ, КиМУ (21 листопада 2018 р.);
  • Лекція «Особливості перекладу творів Дж.Джойса та Т.-С. Еліота» за участі професора Юдіна О.А., м. Київ, КиМУ (21 листопада 2018 р.);
  • Круглий стіл «Особливості перекладацької майстерності» за участі професора Туркова Г.Л., м. Київ, КиМУ (20 листопада 2018 р.);
  • Студентська науково-практична конференція “Translation: promotion cultural heritage in changing times”, м. Київ, КиМУ (28 вересня 2018 р.);
  • Методичний семінар «Методика викладання усного мовлення», м. Київ (травень 2018 р.);
  • Методичний семінар «Критика художнього перекладу», м. Київ (березень 2018 р.);
  • Методичний семінар «Прагматика редагування художнього перекладу», м. Київ (березень 2018 р.);
  • Методичний семінар «Алгоритми викладання усного та письмового перекладу», м. Київ (березень 2018 р.);
  • Міжнародний науково-практичний семінар «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», м. Київ, КиМУ (лютий 2018 р.);
  • Всеукраїнський круглий стіл «Методологія формування та застосування міжнародних стандартів перекладу», м. Київ (грудень 2017 р.);
  • Всеукраїнський круглий стіл «Актуальні проблеми сучасного літературознавства і перекладу», м. Київ (грудень 2017 р.);
  • Методичний семінар «Методика здійснення послідовного/синхронного перекладу», м. Київ (лютий 2018 р.);
  • Методичний семінар «Основні вимоги до проведення занять з англійської мови у ВНЗ і застосування методики викладання іноземних мов Х.В. Хачатуряна», м. Київ, КиМУ (жовтень 2017 р.);
  • ІІ Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури», КиМУ (березень 2018 р.);
  • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», КиМУ (березень 2018 р.);
  • Науково-практична конференція, присвячена 100-річчю НАН України, науковців Київського міжнародного університету, Управління освіти Святошинської РДА в місті Києві (березень 2018 р.);
  • Форум науковців «Високоякісна освіта – високоякісний фахівець – високоякісний рівень життя» (учасники науково-педдагогічні працівники кафедр германських мов та перекладу, іноземних мов, студенти ННІ лінгвістики та психології та ННІ Міжнародних відносин (м. Київ) (15.11.2016 р.);
  • Науково-практичний семінар «Формуванні іншомовної комунікативної та перекладацької компетентності майбутніх фахівців» (учасники науково-педагогічні працівники кафедр германських мов та перекладу, іноземних мов, студенти ННІ лінгвістики та психології та ННІ Міжнародних відносин (м. Київ) (15.11.2017 р.);
  • Науково-методичний семінар «Особливості перекладу термінів юридичної тематики» з ТОВ «Група компаній «Форс» (м. Київ) 14.11.2017 р.);
  • Міжуніверситетська науково-практична конференція студентів КиМУ та школярів Київських шкіл до Міжнародного дня перекладу (Учасники: члени кафедри германських мов і перекладу, кафедри іноземних мов та методики викладання НПУ ім. М. П. Драгоманова, учні ліцею №48 (м. Київ) (29.09.2017 р.);
  • Науковий семінар, майстер-клас. Виховання у студентів почуття поваги до Батьківщини, рідної мови та перекладацького фаху на прикладі політичної та літературно-перекладацької діяльності українських та зарубіжних державних діячів, письменників, поетів, перекладачів: О. Жупанський, С. Є. Корунець в НСПУ, УСПП – зустрічі, бесіди, науково-практичні семінари, майстер-класи (Листопад-квітень 2016-2017 р.);
  • Майстер-клас «Алгоритми поетичного перекладу» (Учасники: члени кафедри германських мов і перекладу, СП СПУ, Г. А. Турков, О. І. Жупанський) (17.05.2017 р.);
  • Круглий стіл «Лінгво-прагматичні особивості адаптації національних та міжнародних стандартів перекладу» (Учасники: члени кафедри германських мов і перекладу, директор Folkshоchshulle Й. Аманн) (31.03.2017 р.);
  • Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури» (Учасники: члени кафедри германських мов та перекладу КиМУ, кафедри іноземних мов та методики викладання НПУ ім. М.П. Драгоманова, кафедри іноземних мов ХНУ, Чорноморського національного університету імені Пера Могили, м. Миколаїв) (28 лютого 2017 р.);
  • Науково-практичний семінар «Стратегії художнього перекладу» (Учасники: члени кафедри германських мов і перекладу, О.І. Жупанський, Г.Л. Турков) (Листопад 2016 р.);
  • Майстер-клас «Концептуальні засади галузевого перекладу» (Учасники: члени кафедри германських мов і перекладу, кафедри іноземних мов та методики викладання НПУ ім. М. П. Драгоманова, член АПУ Д. Янковий) (17.11.2016 р.);
  • Науково-методичний семінар «Рівні художнього перекладу» (Учасники: члени кафедри германських мов і перекладу, І. В. Корунець) (11.11.2016 р.);
  • Міжуніверситетська науково-практична конференція студентів КиМУ та школярів Київських шкіл до Міжнародного дня перекладу (Учасники: члени кафедри германських мов і перекладу, кафедри іноземних мов та методики викладання НПУ ім. М.П. Драгоманова, учні ліцею №49 (м. Київ) (30.09.2016 р.);
  • Круглий стіл за участю Й. Аманнa (Австрія): «Культурні та соціально-політичні цінності молодого покоління Австрії та України» у форматі дискусійного клубу «Європейська платформа» (Жовтень-травень 2016-2017 н.р.).

  Електронний доступ до періодичних фахових видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 035 “Філологія” спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».

  Електронний доступ до періодичних фахових видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 014 “Середня освіта”.


  Конкурси, вікторини, майстер-класи:

  • майстер-клас «Рівні художнього перекладу» (листопад 2017 р.);
  • майстер-клас «Концептуальні засади галузевого перекладу» (листопад 2017 р.);
  • майстер-клас «Політична, економічна значимість професії перекладача» (28 жовтня 2016 р., гімназія № 48);
  • майстер-клас «Концептуальні засади галузевого перекладу» (17 листопада 2016 р. за участю перекладача Д. Янкового);
  • конкурс художнього перекладу (20-30 вересня 2016 р., КиМУ, Канд. філол. наук, проф. Кінщак О.М., доц. Борисенко Ю.А., викл. Тимошенко І.Б.);
  • міжнародний дискусійний клуб «Европейська платформа» (доц. Борисенко Ю.А., Й. Аманн, Йохен Ляєр, Крістоф Зауер та інші партнери Киму з ФРН, Австрії та Швейцарії. Проводиться щовівторка протягом І півріччя 2016-2017 н.р.);
  • quest – вікторина «English – speaking countries» (28 жовтня 2016 р. в гімназії № 48, викл. Тимошенко І.Б.);
  • XVII Всеукраїнська олімпіада з англійської мови (24 листопада 2016 р., к.філол.н., проф. Кінщак О.М., викладачі Тимошенко І.Б., Щудла Н.М.);
  • інтелектуальна гра «Mister know-all» (30 листопада 2016 р., колеж ім. В. Сухомлинського, к.філол.н., доц. Нагачевська О.О., викладачі Тимошенко І.Б., Щудла Н.М.);
  • тиждень спеціальностей Інституту лінгвістики та психології (директор ННІ лінгвістики та психології проф.. Нагачевська О.О. та викладачі кафедри германських мов і перекладу) – з 19 по 23 березня 2018 р.