Кафедра германських мов та перекладу

Завідувач кафедри германських мов та перекладу

Кінщак Олександр Михайлович

Завідувач кафедри, к.філол.н., професор
kafedra@kymu.edu.ua

Кафедра германських мов та перекладу провідна випускова кафедра Навчально-наукового інституту лінгвістики та психології Київського міжнародного університету.

Кафедра здійснює викладання теоретичних і практичних курсів з перекладу та германських (англійська, німецька) мов, забезпечує освітній процес із підготовки перекладачів з двох іноземних мов у Навчально-науковому інституті лінгвістики та психології та у Навчально-науковому інституті міжнародних відносин за ступенями вищої освіти "бакалавр", "магістр".

Науково-педагогічні працівники кафедри – висококваліфіковані, знані в Україні та за її межами лінгвісти, перекладознавці, а також перекладачі-практики в художньо-літературній, міжнародно-економічній і науково-технічній галузях, серед них: д.філол.н., проф. Андрієнко Т.П. к.філол.н., проф. Кінщак О.М.; к.філол.н., проф. Тіменко І.В.; к.філол.н. доц. Нагачевська О.О.; к.філол.н., доц. Лавриненко О.О.;к.філол.н., доц. Лук'яненко Я.В.; к.філол.н., доц. Жукович І.І.; к.пед.н., доц. Долгош К.І.; к.пед.н., доц. Абрамович В.Є.; доценти Борисенко Ю.А., Щудла Н.М., Тимошенко І.Б. та ін.

Формування фахової компетенції перекладачів і практична реалізація навичок усного й письмового перекладу відбувається у межах програм перекладацької практики (III, IV курси та магістратура) на базі ТОВ «АБІ ЛЕНГВІДЖ СЕРВІСЕЗ», ТОВ «ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ «АНГА ТРЕВЕЛ», ТОВ «ТРЕВЕЛ СТУДІО», міжнародниого центру «Антей», правозахисної організації Amnesty International Ukraine, правозахисної організації Amnesty International Ukraine, Музеїв видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького, ТОВ «Група компаній «Форс», ТОВ «Бюро перекладів «Альфа-Груп», Скандинавської гімназії (м. Київ), Гімназії «Троєщина» ІІ-ІІІ ступенів Деснянського району (м. Київ), ПЗНЗ «Ліцей Київського міжнародного університету», Українського колежу імені Василя Сухомлинського (м. Київ).


Освітній процес

Освітня діяльність кафедри пов’язана із підготовкою фахівців за освітньо-професійними програмами: бакалавр - 035 Філологія магістр - 035 Філологія та 014 Середня освіта (Мова та література (англійська))»

Освітньо-професійна програма «Переклад (англійська мова)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

У процесі навчання студенти вивчають теоретичні та практичні дисципліни перекладацького циклу та германських мов:

  Бакалавр
  • вступ до перекладознавства
  • вступ до мовознавства
  • загальна теорія перекладу
  • основи наукових досліджень в лінгвістиці
  • історія англійської мови
  • історія перекладу
  • історія англійської мови історія перекладу
  • порівняльна лексикологія англійської та української мов
  • стилістика англійської мови
  • порівняльна стилістика англійської та української мов
  • практична та порівняльна граматика англійської мови
  • практика усного та писемного мовлення англійської мови
  • практичний курс англійської мови
  • практична фонетика англійської мови
  • практика перекладу англійської мови
  • практична граматика і фонетика другої іноземної мови
  • практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови
  • лінгвокраїнознавство другої іноземної мови
  • загальнотеоретичний курс з другої іноземної мови
  • практика перекладу другої іноземної мови
  • лінгвокраїнознавство англійської мови
  • практичний курс англійської мови (за професійним спрямуванням)
  • основи перекладацького аналізу тексту
  • основи професійної діяльності перекладача
  • вступ до науково-технічного перекладу
  • переклад офіційно-ділового мовлення
  • засоби майстерності перекладача науково-технічних текстів
  • основи перекладацького аналізу тексту
  • редагування науково-технічного перекладу та інші

  Магістр
  • послідовний та письмовий переклад іноземної мови
  • техніка висловлювання усного перекладача
  • синхроний переклад
  • практичний курс перекладу з рідної мови
  • науково-технічний переклад
  • жанрові теорії перекладу
  • науково-технічний переклад жанрові теорії перекладу
  • переклад та редагування художнього тексту
  • особливості перекладу юридичних документів
  • проблеми комунікативної лінгвістики
  • комп'ютерна лексикографія і переклад
  • основи машинного перекладу
  • соціолінгвістика
  • машинний переклад соціолінгвістика
  • новітні інформаційні технології у професійній діяльності
  • методика викладання перекладу
  • педагогіка і психологія вищої школи
  • методологія наукових досліджень

  У процесі підготовки використовуються українські та зарубіжні підручники з англійської та німецької мов, перекладознавства, зарубіжної літератури, методики викладання англійської мови, навчально-методичні матеріали, укладені викладачами кафедри, аутентичні текстові та аудіоматеріали ООН, ОБСЄ, Ради Європи, НАТО, новітні технології навчання, комп'ютерні програми перекладу та редагування тощо.

  Набуті професійні знання дають змогу майбутнім філологам реалізувати себе у таких видах професійної діяльності:
  • усний та письмовий перекладач, перекладач-консультант, перекладач-референт, гід-перекладач, лектор (публічні виступи у пресі, на радіо і телебаченні)
  • науковий співробітник
  • учитель, викладач англійської мови та зарубіжної літератури

  Науково-дослідна діяльність

  Дослідження науковців спрямовані на розроблення актуальної загальнолінгвістичної та перекладацької проблематики у формі монографій, наукових статей, навчально-методичних посібників, студентських курсових, магістерських робіт, а також доповідей викладачів кафедри і студентів на міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях і семінарах.


  Публікації викладачів кафедри

  Навчальні посібники та монографії:

  • Долгош К.І., Борисенко Ю.А. Сучасна німецька мова: Посібник.- К.: КиМУ, 2019
  • Tatiana Andrienko, Oleksandr Kinshchak and others. Intercultural Communicative Interaction. Translation Concepts. Silicon Valley, California:VEGA Press, 2019. 305p.
  • Тимошенко І.Б., Щудла Н.М. Англійська мова: навч. посіб. для студентів 2 курсу ННІ журналістики, кіно і телемистецтва. Київ : КиМУ, 2019. 120с.
  • Нагачевська О.О. Лінгвокраїнознавство: Велика Британія та США: навчальний посібник – Ч.1. – Київ: КиМУ, 2018. – 223 с.
  • Нагачевська О.О. Канада, Австралія, Нова Зеландія: лінгвокраїнознавчий аспект : навчальний посібник – Ч.2. – Київ: КиМУ, 2018. – 187 с.
  • Абрамович В.Є. Професійна підготовка лікарів загальної практики у Франції: монографія – Київ: КиМУ, 2018. – 280 с.
  • Художньо-публіцистичний дискурс: функціонал та декодування: колективна монографія / Наук. ред. Кінщак О.М. – К.: КиМУ, 2018. 284 с.
  • Хачатурян Х.В. Обучение иностранным языкам (методические основы обучения двум иностранным языкам одновременно методом сопоставления): монография – К.: КиМУ, 2017. – 513 с.
  • Нагачевська О.О., Мушкудіані О.Н.Основи наукових досліджень у лінгвістиці: навчальний посібник – Київ: КиМУ, 2017. – 193 с.
  • Нагачевська О.О. «Oscar Wilde: Life, Aesthetics and Creative Works. Reading «The Picture of Dorian Gray»»: навчальний посібник – Київ: КиМУ, 2017. – 160 с.
  • Кінщак О.М., Глінська Л.В., Козлова Д.І. Переклад юридичного дискурсу (англійська та українська мови): Навчальний посібник – К.: КиМУ, 2017. – 232 с.
  • Борисенко Ю.А. Загальнотеоретичний курс німецької мови (для студентів 4-го курсу, які вивчають німецьку як другу іноземну мову): навчальний посібник – К.: КиМУ, 2017. – 108 с.
  • Нагачевська О.О., Ємець О.В., Пасічник О.О., Школяр Н.В. English: Communicative aspects (Англійська мова: комунікативні аспекти): посібник з вивчення курсу для студентів молодших курсів всіх напрямів підготовки – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 120 с.
  • Андрієнко Т.П. Стратегії і тактика перекладу: когнітивно-дискурсивний аспект (на матеріалі художнього перекладу з англійської мови на українську та російську): монографія – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 336 с.
  • Лавриненко О.О. Практичний курс перекладу (англійська – українська мови): Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2016. – 208 с.
  • Борисенко Ю.А. Практикум з перекладу (нім.та укр.мови): навчальний посібник – К.: КиМУ, 2016. – 105 с.
  • Хачатурян Х.В. Обучение иностранным языкам методом активации языковых возможностей человека на основе музыкального восприятия: монография. – К.: КиМУ, 2015. – 200 с.
  • Кінщак О.М., Мельниченко Т.М. Науково-технічний переклад (англійська та українська мови): Навчальний посібник – К.: КиМУ, 2015. – 168 с.
  • Гарнік І.В., Кінщак О.М., Лавриненко О.О., Кавицька Т.І. Теорія та практика перекладу (англійська та українська мови): Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2015. – 390 с.
  • Кінщак О.М., Верета Ю.І. Translation theories: Навчальний посібник – К.: КиМУ, 2014 – 199 с.
  • Абрамович В. Є., Аврахова Л. Я. Francais pour les etudiants en medecine – Французька мова для студентів-медиків: навчальний посібник – К., 2014. – 340 с.
  • Тіменко І.В., Щудла Н.М., Тимошенко І.Б. Навчальний посібник до базового підручника “INSIDE OUT. INTERMEDIATE”. – К.: КиМУ, 2014. – 87 с.

  Методичні напрацювання:

  • Методичні рекомендації до практичних занять з граматики «ДІЄСЛОВО - теоретична частина» (для студентів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну) у 2 частинах / Долгош К.І., Борисенко Ю.А. – Київ: КиМУ, 2019. 46с.
  • Кінщак О.М. «Жанрові теорії перекладу»: методичні рекомендації до вивчення курсу – Київ: КиМУ, 2018. – 34 с.
  • Андрієнко Т.П. Загальна теорія перекладу: комплекс навчально-методичного забезпечення. – Київ: КиМУ, 2018
  • Тіменко І.В. «Актуальні проблеми германістики»: методичні рекомендації до вивчення курсу – Київ: КиМУ, 2018.
  • Андрієнко Т.П. Методика викладання перекладу: комплекс навчально-методичного забезпечення. – Київ: КиМУ, 2018
  • Андрієнко Т.П. Переклад та редагування художнього тексту: комплекс навчально-методичного забезпечення. – Київ: КиМУ, 2018
  • Кінщак О.М., Щудла Н.М. «Методика викладання перекладу»: методичні рекомендації до вивчення курсу – Київ: КиМУ, 2018. – 33 с.
  • Абрамович В.Є. Історія англійської мови: методичні рекомендації до вивчення курсу – Київ: КиМУ, 2017. – 33 с.
  • Нагачевська О.О. Методичні вказівки до вивчення теми «Іменник» з граматики англійської мови для студентів 1-2 курсів напряму підготовки «Філологія» та «Психологія» – Київ: КиМУ, 2017. – 107 с.
  • Абрамович В.Є. Редагування науково-технічного перекладу: методичні рекомендації до вивчення курсу – Київ: КиМУ, 2017. – 25с.
  • Нагачевська О.О. Методичні вказівки для розвитку комунікативних навичок при перегляді, обговоренні та перекладі автентичних фільмів англійською мовою («Форест Гамп») для студентів 1-2 курсів напряму підготовки «Філологія» та «Психологія» – Київ: КиМУ, 2017. – 75 с.
  • Мушкудіані О.Н., Лук’яненко Я.В. Історія зарубіжної літератури: Методичні рекомендації до вивчення курсу. – К.: КиМУ, 2016. – 138 с.
  • Абрамович В.Є. Історія англійської мови: методичні рекомендації до вивчення курсу – Київ: КиМУ, 2017
  • Абрамович В.Є. Редагування науково-технічного перекладу: методичні рекомендації до вивчення курсу – Київ: КиМУ, 2017
  • Абрамович В.Є. Теорія і методика вищої медичної освіти: французький досвід: навч.-метод. посіб – Київ, 2016. – 120 с.
  • Абрамович В.Є. Модернізація професійної підготовки сімейних лікарів в Україні на досвіді Франції: метод. рек – Київ, 2016. – 57 с.
  • Тіменко І.В., Щудла Н.М., Тимошенко І.Б. Англійська мова. Тексти та вправи: Методична розробка. – К.: КиМУ, 2016. – 103 с.
  • Тимошенко І.Б. Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів 1 та 2 курсів Коледжу КиМУ – Київ: КиМУ, 2016. – 62 с.
  • Тимошенко І.Б, Щудла Н.М. Idioms In Use: Методична розробка для студентів КиМУ – К.: КиМУ, 2015. – 26 с.
  • Щудла Н.М. Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів 2 курсу Коледжу КиМУ - К.: КиМУ, 2016. – 83 с.
  • Sоme topics general translation theory: Навчально-методичний посібник з теорії та практики перекладу (на базі англійської мови). – К.: КиМУ, 2016. – 56 с.
  • Типологія перекладацьких трансформацій: Навчально-методична розробка на базі англійської мови – Київ: КиМУ, 2017. – 47 с.

  Курси лекцій:

  • Борисенко Ю.А. Соціолінгвістика: курс лекцій / Ю.А. Борисенко. – Київ: КиМУ, 2018. – 159 с.
  • Нагачевська О.О. Зарубіжна література ХІХ століття» (Частина І) студентів коледжу та студентів 1-2 курсів університету : курс лекцій / О.О. Нагачевська. – Київ: КиМУ, 2017. – 168 с.
  • Нагачевська О.О. Зарубіжна література ХІХ століття» (Частина ІІ) для студентів коледжу та студентів 1-2 курсів університету : курс лекцій / О.О. Нагачевська. – Київ : КиМУ, 2017. – 156 с.
  • Гарник І.В., Мушкудіані О.Н. Вступ до перекладознавства: Курс лекцій. – К.: КиМУ, 2015. – 106 с.

  Викладачі та студенти кафедри беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях і семінарах:


  Під керівництвом викладачів кафедри студенти досліджують актуальні проблеми теорії та практики перекладу в межах діяльності наукового студентського товариства «Актуальні проблеми теорії та практики перекладу» (керівник Долгош К.І.), на основі якого створено наукові гуртки: «Business English» (керівник Тіменко І.В.), «Лінгвокраїнознавство» (керівник Щудла Н.М.), «Мистецтво перекладу» (керівник Кінщак О.М.), «Європейська платформа» (керівник Борисенко Ю.А.).

  Кафедра підтримує плідні наукові зв'язки з профільними кафедрами університетів України, Німеччини, США.

  Студентські науково-практичні конференції, науково-методичні семінари, конкурси, майстер-класи, інтелектуальні проекти в межах програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті», участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах є невід’ємною складовою освітньої діяльності викладачів кафедри.


  Участь науково-педагогічних працівників кафедри у міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференціях і семінарах:

  • Круглий стіл «Методологія формування та застосування міжнародних стандартів перекладу» за участі доцентів Тимошенко І.Б. та Щудла Н.М., м. Київ, КиМУ (грудень 2019 року)
  • Круглий стіл « Актуальні проблеми сучасного літературознавства і перекладу» за участі доцента Нагачевської О.О., м.Київ, КиМУ (грудень 2019 року)
  • Методичний семінар. «Методичні принципи вивчення німецької мови» за участі професора Гайдельберзького університету Н.Мюллера, доцента Борисенка Ю.А., доцента Долгош К.І., м.Київ, КиМУ  ( 11- 15 листопада 2019 року)
  • Лекція «Хибні друзі» перекладу» у» за участі доцентів Тимшенко І.Б., Щудли Н.М., м.Київ (березень 2019 року)
  • Методичний семінар «Методика здійснення послідовного/синхронного перекладу» за участі професора Кінщака О.М., м.Київ, КиМУ (лютий 2019 року)
  • Лекція Фразеологічні одиниці та способи їх перекладу» за участі доцента Сахнової Н.М., м. КиЇв (лютий 2019 року)
  • Лекція «Види і способи перекладу» за участі доцентів Сахнової Н.М.,Тимошенко І.Б., Щудли Н.М., м.Київ (січень 2019 року)
  • Лекція «Історія перекладу» у» за участі доцентів Сахнової Н.М., Тимшенко І.Б., Щудли Н.М., м.Київ (січень 2019 року)
  • Науково-практичний семінар «Особливості перекладу художнього та науково-технічного дискурсів» за участі професора Гарніка І.В., м. Київ, КиМУ (22 листопада 2018 р.)
  • Лекція «Специфіка перекладу юридичної документації» за участі доцента Лавриненка О.О., м. Київ, КиМУ (21 листопада 2018 р.)
  • Лекція «Особливості перекладу творів Дж.Джойса та Т.-С. Еліота» за участі професора Юдіна О.А., м. Київ, КиМУ (21 листопада 2018 р.)
  • Круглий стіл «Особливості перекладацької майстерності» за участі професора Туркова Г.Л., м. Київ, КиМУ (20 листопада 2018 р.)
  • Студентська науково-практична конференція “Translation: promotion cultural heritage in changing times”, м. Київ, КиМУ (28 вересня 2018 р.)
  • Методичний семінар «Методика викладання усного мовлення», м. Київ (травень 2018 р.)
  • Методичний семінар «Критика художнього перекладу», м. Київ (березень 2018 р.)
  • Методичний семінар «Прагматика редагування художнього перекладу», м. Київ (березень 2018 р.)
  • Методичний семінар «Алгоритми викладання усного та письмового перекладу», м. Київ (березень 2018 р.)
  • Міжнародний науково-практичний семінар «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», м. Київ, КиМУ (лютий 2018 р.)
  • Всеукраїнський круглий стіл «Методологія формування та застосування міжнародних стандартів перекладу», м. Київ (грудень 2017 р.)
  • Всеукраїнський круглий стіл «Актуальні проблеми сучасного літературознавства і перекладу», м. Київ (грудень 2017 р.)
  • Методичний семінар «Методика здійснення послідовного/синхронного перекладу», м. Київ (лютий 2018 р.)
  • Методичний семінар «Основні вимоги до проведення занять з англійської мови у ВНЗ і застосування методики викладання іноземних мов Х.В. Хачатуряна», м. Київ, КиМУ (жовтень 2017 р.)
  • ІІ Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури», КиМУ (березень 2018 р.)
  • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», КиМУ (березень 2018 р.)
  • Науково-практична конференція, присвячена 100-річчю НАН України, науковців Київського міжнародного університету, Управління освіти Святошинської РДА в місті Києві (березень 2018 р.)
  • Форум науковців «Високоякісна освіта – високоякісний фахівець – високоякісний рівень життя» (учасники науково-педдагогічні працівники кафедр германських мов та перекладу, іноземних мов, студенти ННІ лінгвістики та психології та ННІ Міжнародних відносин (м. Київ) (15.11.2016 р.)
  • Науково-практичний семінар «Формуванні іншомовної комунікативної та перекладацької компетентності майбутніх фахівців» (учасники науково-педагогічні працівники кафедр германських мов та перекладу, іноземних мов, студенти ННІ лінгвістики та психології та ННІ Міжнародних відносин (м. Київ) (15.11.2017 р.)
  • Науково-методичний семінар «Особливості перекладу термінів юридичної тематики» з ТОВ «Група компаній «Форс» (м. Київ) 14.11.2017 р.)
  • Міжуніверситетська науково-практична конференція студентів КиМУ та школярів Київських шкіл до Міжнародного дня перекладу (Учасники: члени кафедри германських мов і перекладу, кафедри іноземних мов та методики викладання НПУ ім. М. П. Драгоманова, учні ліцею №48 (м. Київ) (29.09.2017 р.)
  • Науковий семінар, майстер-клас. Виховання у студентів почуття поваги до Батьківщини, рідної мови та перекладацького фаху на прикладі політичної та літературно-перекладацької діяльності українських та зарубіжних державних діячів, письменників, поетів, перекладачів: О. Жупанський, С. Є. Корунець в НСПУ, УСПП – зустрічі, бесіди, науково-практичні семінари, майстер-класи (Листопад-квітень 2016-2017 р.)
  • Майстер-клас «Алгоритми поетичного перекладу» (Учасники: члени кафедри германських мов і перекладу, СП СПУ, Г. А. Турков, О. І. Жупанський) (17.05.2017 р.)
  • Круглий стіл «Лінгво-прагматичні особивості адаптації національних та міжнародних стандартів перекладу» (Учасники: члени кафедри германських мов і перекладу, директор Folkshоchshulle Й. Аманн) (31.03.2017 р.)
  • Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури» (Учасники: члени кафедри германських мов та перекладу КиМУ, кафедри іноземних мов та методики викладання НПУ ім. М.П. Драгоманова, кафедри іноземних мов ХНУ, Чорноморського національного університету імені Пера Могили, м. Миколаїв) (28 лютого 2017 р.)
  • Науково-практичний семінар «Стратегії художнього перекладу» (Учасники: члени кафедри германських мов і перекладу, О.І. Жупанський, Г.Л. Турков) (Листопад 2016 р.)
  • Майстер-клас «Концептуальні засади галузевого перекладу» (Учасники: члени кафедри германських мов і перекладу, кафедри іноземних мов та методики викладання НПУ ім. М. П. Драгоманова, член АПУ Д. Янковий) (17.11.2016 р.)
  • Науково-методичний семінар «Рівні художнього перекладу» (Учасники: члени кафедри германських мов і перекладу, І. В. Корунець) (11.11.2016 р.)
  • Міжуніверситетська науково-практична конференція студентів КиМУ та школярів Київських шкіл до Міжнародного дня перекладу (Учасники: члени кафедри германських мов і перекладу, кафедри іноземних мов та методики викладання НПУ ім. М.П. Драгоманова, учні ліцею №49 (м. Київ) (30.09.2016 р.)
  • Круглий стіл за участю Й. Аманнa (Австрія): «Культурні та соціально-політичні цінності молодого покоління Австрії та України» у форматі дискусійного клубу «Європейська платформа» (Жовтень-травень 2016-2017 н.р.).

  Електронний доступ до періодичних фахових видань у читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 035 “Філологія”

  Електронний доступ до періодичних фахових видань у читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 014 “Середня освіта”


  Конкурси, вікторини, майстер-класи:

  • інтелектуальна гра «Mister know-all» (серед навчальних закладів Дніпровського району м. Києва) (27 листопада 2019 р., к.філол.н., доц. Нагачевська О.О., доцент Сахнова Н.М.)
  • інтелектуальна гра «Mister know-all» (серед навчальних закладів Дніпровського району м. Києва) (28 листопада 2018 р., к.філол.н., доц. Нагачевська О.О., доценти Тимошенко І.Б., Сахнова Н.М., Щудла Н.М.)
  • тиждень науки в ННІ лінгвістики та психології (директор ННІ лінгвістики та психології доц. Нагачевська О.О. та викладачі кафедри германських мов і перекладу) – з 20 по 22 листопада 2018 р.
  • тиждень спеціальностей Інституту лінгвістики та психології (директор ННІ лінгвістики та психології проф. Нагачевська О.О. та викладачі кафедри германських мов і перекладу) – з 19 по 23 березня 2018 р.
  • майстер-клас «Рівні художнього перекладу» (листопад 2017 р.)
  • майстер-клас «Концептуальні засади галузевого перекладу» (листопад 2017 р.)
  • майстер-клас «Політична, економічна значимість професії перекладача» (28 жовтня 2016 р., гімназія № 48)
  • майстер-клас «Концептуальні засади галузевого перекладу» (17 листопада 2016 р., за участю перекладача Д. Янкового)
  • конкурс художнього перекладу (20-30 вересня 2016 р., КиМУ, канд. філол. наук, проф. Кінщак О.М., доц. Борисенко Ю.А., викл. Тимошенко І.Б.)
  • міжнародний дискусійний клуб «Европейська платформа» (доц. Борисенко Ю.А., Й. Аманн, Йохен Ляєр, Крістоф Зауер та інші партнери Киму з ФРН, Австрії та Швейцарії. Проводиться щовівторка протягом І півріччя 2016-2017 н.р.)
  • quest – вікторина «English – speaking countries» (28 жовтня 2016 р. в гімназії № 48, викл. Тимошенко І.Б.)
  • XVII Всеукраїнська олімпіада з англійської мови (24 листопада 2016 р., к.філол.н., проф. Кінщак О.М., викладачі Тимошенко І.Б., Щудла Н.М.)
  • інтелектуальна гра «Mister know-all» (30 листопада 2016 р., Колеж ім. В. Сухомлинського, к.філол.н., доц. Нагачевська О.О., викладачі Тимошенко І.Б., Щудла Н.М.).