Кафедра психології та педагогіки

Завідувач кафедри психології та педагогіки

Абрамян Наталія Дмитріївна

Завідувач кафедри, к.психол.н., доцент
kafedra_pp@kymu.edu.ua

Кафедра психології та педагогіки здійснює підготовку фахівців спеціальності «Психологія» за ступенями вищої освіти бакалавр, магістр: «Педагогічна психологія» (з отриманням додаткової кваліфікації – вчитель англійської мови та літератури), «Організаційна психологія», «Психологія особистісного та професійного розвитку» та магістрів за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки», «Середня освіта» згідно з галузевими стандартами вищої освіти та забезпечує викладання блоку психологічних, соціологічних та педагогічних дисциплін на факультетах і в інститутах КиМУ, за освітньо-професійними програмами:


Професорсько-викладацький склад кафедри: д.пед.н., проф. Мартиненко С.М.; к.пед.н., доц. Пилипенко О.І.; к.психол.н., доц. Абрамян Н.Д.; к.пед.н., доц. Прохоров О.А.; к.філос.н., доц Шарко О.В.; к.і.н., доц. Руда О.З.; доц. Кулакевич Т.В. та інші.


Кафедра забезпечує викладання професійні та практичні дисципліни:

Бакалавр
 • Психологія
  • історія психології;
  • педагогіка;
  • "Теоретичні основи вступу до спеціальності";
  • "Вступ до загальної психології";
  • "Відчуття та сприймання";
  • "Увага, пам`ять, мислення, мовлення";
  • "Уява, емоції, воля";
  • "Свідомість, самосвідомість, діяльність, самопізнання";
  • "Теоретичні основи психології особистості";
  • вікова, педагогічна, клінічна, інженерна, соціальна, політична та юридична психологія;
  • теоретичні методи психологічного дослідження;
  • функції та специфіка роботи практичного психолога;
  • психодіагностика;
  • психологія міжособистісного розуміння;
  • диференціальна психофізіологія;
  • психологія праці;
  • основи психоаналізу;
  • методи психологічної експертизи;
  • основи індивідуального консультування;
  • математичні методи в психології;
  • профорієнтація та профвідбір;
  • риторика.
  Магістр
  • Психологія
   • педагогіка і психологія вищої школи;
   • методика викладання у вищій школі;
   • психологічні основи стратегічного менеджменту;
   • теоретико-методологічні проблеми психології;
   • психологія масової поведінки;
   • психологічні технології бізнес-консультування та бізнес-тренінгу;
   • психологічне забезпечення переговорного процесу;
   • психологія творчості та іміджу;
   • гендерна психологія;
   • клінічна психодіагностика;
   • психологія організації;
   • основи психотерапії;
   • технології психологічного консультування;
   • психофармакологія;
   • геронтопсихологія;
   • кризове психологічне консультування;
   • cучасні психокорекційні техніки в практичній психології;
   • проблеми психологічної сумісності в практичній діяльності.
  • Освітні, педагогічні науки
   • теорія і практика вищої професійної освіти в Україні;
   • педагогічна та професійна психологія;
   • нормативно-правове забезпечення системи освіти;
   • моделювання діяльності фахівця;
   • системний підхід у вищій школі;
   • педагогічний контроль в системі освіти;
   • дидактичні системи у вищій школі;
   • інноваційні технології навчання;
   • соціальна та екологічна безпека діяльності;
   • тренінг професійного самоусвідомлення;
   • психологічний тренінг викладача;
   • методика вузівського викладання;
   • психологія організації.
  • Середня освіта
   • педагогіка;
   • педагогічна та професійна психологія;
   • педагогічний контроль в системі освіти;
   • дидактичні системи в освіті;
   • методика викладання іноземної мови;
   • методика викладання зарубіжної літератури;
   • методика виховання;
   • педагогічна майстерність;
   • педагогічна риторика;
   • сучасні освітні технології;
   • психологічний тренінг викладача.

  Викладання англійської мови проводиться за авторською методикою президента Київського міжнародного університету професора Х.В. Хачатуряна. В її основі комунікативний підхід, що передбачає засвоєння мовних одиниць у типових комунікативних контекстах.

  Забезпечення навчального процесу здійснюється згідно з вимогами Болонського процесу за кредитно-модульною системою двома робочими мовами – українською та англійською. Кафедра забезпечує навчально-методичне керівництво й виконання програм навчально-виробничої, науково-дослідної, науково-виробничої та педагогічної (асистентської) практик студентами відповідно до навчальних планів за кожним напрямом підготовки та спеціальності.

  Визначення баз практики здійснюється керівництвом Київського міжнародного університету на підставі прямих договорів і усних домовленостей з органами державної влади, підприємствами, установами.


  Наукова робота

  Наукова робота викладачів кафедри проводиться в межах науково-дослідної теми Інституту лінгвістики та психології «Теоретичні та прикладні аспекти перекладу, світової літератури, психології та педагогіки в контексті міжкультурної та міжмовної комунікації» (науковий керівник теми – Нагачевська О.О., к.філол.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0119U102019). Розділ кафедри психології та педагогіки «Розвиток особистості в контексті міжкультурної та міжмовної комунікації»..

  Упродовж 2017 - 2019 років зусиллями викладачів кафедри опубліковано монографії, навчальні посібники, курси лекції, хрестоматії:

  • Абрамян Н.Д. Загальна психологія: курс лекцій. – К.: КиМУ, 2017. – 334 с.
  • Кулакевич Т.В. Технології психологічного консультування: «Сімейне консультування»: Курс лекцій. – К.: КиМУ, 2017. – 260 с.
  • Мартиненко С.М. Я – студент: навчальний посібник / [Огнев’юк В.О., Жильцов О.Б., Караман С.О. та ін.; за заг. ред. Огнев’юка В.О.]. – 3-є вид., зі змінами. –К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 44–71.
  • Кулакевич Т.В. Профорієнтація та профвідбір: курс лекцій. – К.: КиМУ, 2018. - 263 с.
  • Абрамян Н.Д. Психоаналіз. Курс лекцій.К.: КиМУ, 2019. 178 с.
  • Кулакевич Т.В. Практикум з психології Курс лекцій. К.: КиМУ, 2019. 247 с.

  Кафедра здійснює підготовку та видання періодичних наукових фахових видань «Збірник Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України» та «Збірник наукових праць ПВНЗ «Київський міжнародний університет» (Україна), Вищої школи бізнесу в Домброві Ґурнічій (Польша) та Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя», які внесені до переліку фахових видань ВАК України (Серія: Психологічні науки: проблеми і здобутки) зі спеціальності «Психологія» та (Серія: Педагогічна теорія і практика) зі спеціальності «Педагогіка». У збірнику друкуються статті з основних проблем психології, зокрема, матеріали із загальної, вікової, соціальної, прикладної і практичної психології, а також із психологічно-педагогічного забезпечення професійної діяльності фахівців та ін. Матеріали збірника використовується для психологів та педагогів, творчих педагогів, соціальних працівників, психологів-практиків, а також для всіх, хто хоче оволодіти активними методами корекцій і розвитку особистості.

  Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням якості професійної діяльності, опановуючи сучасний зміст і методики викладання психологічних дисциплін у вищому навчальному закладі. Працівники кафедри вчасно й успішно проходять різноманітні форми підвищення кваліфікації. Результати наукової діяльності студенти втілюють у виступах на наукових конференціях і під час участі в конкурсах студентських науково-пошукових робіт.

  Під керівництвом викладачів кафедри започатковано видання Збірника наукових праць студентів «Студентська наука: від ідеї до результатів», у якому публікуються найвагоміші результати теоретико-методологічних та експериментально-пошукових досліджень студентів, магістрів та аспірантів у галузях психології, педагогіки та лінгвістики


  Електронний доступ до періодичних фахових видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 011 “Освітні, педагогічні науки”.

  Електронний доступ до періодичних фахових видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 014 “Середня освіта”.


  Результати наукової діяльності викладачів і студентів кафедри знаходять своє відображення в статтях, виступах на всеукраїнських і міжнародних конференціях, круглих столах, науково-практичних семінарах, студентських дебатах, майстер-класах:

  • круглий стіл «Базові компоненти професійної компетентності психолога» (20 вересня 2018 року);
  • науково-практичний семінар «Системність психологічного знання у сучасному суспільстві» (9 жовтня 2018 року);
  • майстер клас «Індивідуально-психологічні та ґендерні особливості пам‘яті студентів» (23 жовтня 2018 року);
  • круглий стіл «Мотиваційні аспекти формування позитивного професійного іміджу у студентів-Психологів» (2 листопада 2018 року);
  • дебати «Нові форми, методи та засоби навчання в перевірці знань в системі освіти» (13 листопада 2018 року);
  • науково-практичний семінар «Особливості процесу соціально-психологічної адаптації першокурсників з особливими потребами» (5 грудня 2018 року);
  • майстер клас «Психологічні детермінанти самоефективності особистості» (12 грудня 2018 року);
  • 4 th International Scientific Conference Science progress in European countries «New concepts and modern solutions Hosted by the ORT Publishing and The Center for Scientific Research “Solution”» (December 28, 2018 Stuttgart, Germany);
  • 9 th International conference «Science and society» (1 st February 2019, Hamilton, Canada);
  • науково-практичний семінар «Визначення структури соціального інтелекту особистості в парадигмі процесуально-діяльнісного психологічного підходу» (13 лютого 2019 р.);
  • круглий стіл «Генетична психологія особистості» (18 лютого 2019 р.);
  • майстер клас «Проблема самовладання у психології волі» (26 лютого 2019 р.);
  • майстер клас «Психологічні особливості розвитку комунікативного потенціалу майбутніх психологів» (5 березня 2019 р.);
  • ІІІ Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури» (12 березня 2019 р.);
  • круглий стіл «Роль спілкування у формуванні особистості» (13 березня 2019 р.);
  • ХХІV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Европейський вибір України у контексті світових політичних процесів» (14 березня 2019 р.);
  • дебати «Чинники виникнення суїцидальної поведінки в сучасному просторі» (28 березня 2019 р.);
  • дебати «Особливості прояву лідерських якостей у студентському колективі» (9 квітня 2019 р.);
  • ХХІV міжнародна науково – практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України» (18 квітня 2019 року);
  • науково-практичний семінар «Особливості стосунків «психолог-клієнт» у сучасному середовищі» (22 квітня 2019 р.);
  • наукова конференція «Актуальні проблеми психології малих груп» (14 травня 2019 р.);
  • круглий стіл «Суб‘єктивне відображення психосоматичного здоров‘я» (17 травня 2019 р.);
  • науково-практичний семінар «Особистість в умовах кризи: соціально-психологічний підхід» (20 травня 2019 р.);
  • майстер клас «Вплив агресивності на стиль поведінки молоді в конфліктній ситуації» (22 травня 2019 р.).

  В межах Тижня науки в Київському міжнародному університеті в Навчально-науковому інституті лінгвістики та психології було проведено ряд заходів: науково-практичний семінар "Фундаментальні основи психології травми" (координатор – професор Абрамян Н.Д.); круглий стіл "Приховані трюки: як маніпулювати людьми" (модератор - професор Мельник Н.І.); дебати: "Мій життєвий вибір" та "Психологія успіху особистості" (модератор – доцент Кулакевич Т.В.). Учасниками стали професорсько-викладацький склад кафедри, студенти - члени наукового товариства спеціальності «психологія», а також долучилися студенти Білоцерківського гуманітарно-педагогічного коледжу та Прилуцького медичного коледжу (з 19 по 23 листопада 2018 року).

  Навчання студентів здійснюється в спеціалізованих аудиторіях: лабораторія експериментальної психології, тренінговий центр, кабінеті індивідуального консультування та із застосуванням спеціального мультимедійного обладнання. Лабораторія експериментальної психології заснована 2001 року професором Щербаковим В.С. У лабораторії представлені три покоління діагностичних приладів від 60-х років ХХ ст. до сучасних наукових розробок. Окрім бази комп’ютерних методик, при лабораторії сформована база бланкових матеріалів із різних методик психологічної діагностики.

  При лабораторії також постійно поновлюється фонд електронної бібліотеки психологічної літератури Ellibra, який налічує понад 600 екземплярів книжок, посібників, підручників, курсів лекцій, методичних матеріалів. У тренінговому центрі проводяться тренінгові заняття в аудиторний (у межах практично спрямованих дисциплін) і позааудиторний (у межах роботи Психологічної служби) час. Студенти мають змогу відвідувати тренінги спілкування, особистісного розвитку, лідерського зростання, арт-терапії, символ-драми тощо.

  Щотижня проходить засідання студентської групи «Теоретичні та практичні проблеми психологічного консультування" з обговоренням актуальних питань сучасної психології.

  У кабінеті індивідуального консультування студенти старших курсів, під керівництвом провідних викладачів кафедри й психологів Психологічної служби мають змогу проводити індивідуальні консультації зі студентами інших спеціальностей, які звернулись із запитом. Від жовтня 2005 року працює Психологічна служба Інституту створена силами викладачів кафедри психології і студентів спеціальності «Психологія», яка передбачає професійний та особистісний розвиток студентів, абітурієнтів, працівників Університету засобами психологічного впливу.

  Структура Психологічної служби Київського міжнародного університету відповідає основним завданням її діяльності. До її складу входять структурно-функціональні групи (Т-групи), які працюють відповідно до окремої тематики, зокрема: Групи розвитку, Групи особистого розвитку, Майстерня психологічної діагностики. Активно працюють психологічні факультативи під керівництвом провідних психологів Служби.

  Кафедра активно співпрацює зі школами в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті» – профорієнтаційне тестування, метою якого є надання профорієнтаційної підтримки в процесі вибору профілю навчання, визначення сфери майбутньої діяльності відповідно до здібностей і вподобань учнів з урахуванням вимог ринку праці. За 2018-2019 навчальний рік було протестовано та надано рекомендації понад 2300 учням шкіл Києва та Київської області.


  Бази практики

  • Міжнародний благодійний фонд «Здоров’я українського народу».
  • Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
  • ДП «Мобільний рятувальний центр ДСНС України».
  • ТОВ «Укртехінвестгаз».
  • КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».
  • Ліцей-інтернат №23 «Кадетський корпус».
  • Київська міська клінічна лікарня.
  • Центр позашкільної освіти.
  • Дитячий центр розвитку «Кроха».
  • Інститут трансформації суспільства.
  • Центр науково-освітніх інновацій і моніторингу (ЦНОІМ).
  • Комп’ютерана академія «Шаг».
  • Києво-Святошинський районний навчально-методичний Центр практичної психології.
  • Київський національний університет будівництва і архітектури.