Кафедра психології та педагогіки

Завідувач кафедри психології та педагогіки

Борейчук Ірина Олегівна

Завідувач кафедри, канд.псих.н., доцент

Мета кафедри – підготовка конкурентоздатного фахівця-психолога, який володіє фундаментальними науково-практичними знаннями інноваційного характеру; здатний до творчої професійної діяльності та самовдосконалення у психологічних центрах, науково-дослідних лабораторіях, психологічних службах навчальних закладів, установ та підприємств, наукових установах в галузі психології на відповідній посаді, сфера застосування яких передбачена відповідно до НКУ ДК 003:2010 «Класифікатор професій».


 • Борейчук І. О.– завідувач кафедри, доцент кафедри
 • Мартиненко С. М.– професор кафедри
 • Пилипенко О. І.– професор кафедри
 • Шумигора Л. І.– професор кафедри
 • Чижевський Б. Г.– професор кафедри
 • Мартиненко С. М.– професор кафедри
 • Регейло І. Ю.– професор кафедри
 • Назаревич В. В. професор кафедри
 • Прохоров О. А. доцент кафедри
 • Руда О. З. доцент кафедри
 • Шарко О. В. доцент кафедри
 • Радзівілова І. А. викладач кафедри
 • Кулакевич Т. В. доцент кафедри

Науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування у наукових та освітньо-наукових установах, закладах освіти, підприємствах, організаціях, беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах. Викладачі університету мають можливість пройти стажування за "Освітньою програмою професійного розвитку науково-педагогічних викладачів КиМУ"


Освітній процес

Освітня діяльність кафедри пов’язана з підготовкою фахівців за освітньо-професійними програмами "Психологія", "Педагогіка вищої школи":

Перелік компонентів освітньо-професійних програм, які забезпечує кафедра:

Бакалавр
 • Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації)
  • історія психології
  • педагогіка
  • "Теоретичні основи вступу до спеціальності"
  • "Вступ до загальної психології"
  • "Відчуття та сприймання"
  • "Увага, пам`ять, мислення, мовлення"
  • "Уява, емоції, воля"
  • "Свідомість, самосвідомість, діяльність, самопізнання"
  • "Теоретичні основи психології особистості"
  • вікова, педагогічна, клінічна, інженерна, соціальна, політична та юридична психологія
  • теоретичні методи психологічного дослідження
  • функції та специфіка роботи практичного психолога
  • психодіагностика
  • психологія міжособистісного розуміння
  • диференціальна психофізіологія
  • психологія праці
  • основи психоаналізу
  • методи психологічної експертизи
  • основи індивідуального консультування
  • математичні методи в психології
  • профорієнтація та профвідбір
  • риторика.
  Вибіркові дисципліни (анотації)
  • соціологія
  • медична психологія
  • основи індивідуального та сімейного консультування,
  • юридична психологія
  • психотерапія і психотренінг
  • реабілітаційна психологія
  • психокорекційні технології в психології
  • психологія менеджменту
  • психологічні основи інклюзивної освіти
  • психологія самопізнання та саморегуляції
  • арт-терапія
  • нейропсихологічна діагностика
  • психологія маніпуляцій
  • когнітивно-поведінкова терапія
Магістр
 • Дисципліни циклу професійної підготовки(анотації)
  • педагогіка і психологія вищої школи
  • методика викладання у вищій школі
  • психологічні основи стратегічного менеджменту
  • теоретико-методологічні проблеми психології
  • психологія масової поведінки
  • психологічні технології бізнес-консультування та бізнес-тренінгу
  • психологічне забезпечення переговорного процесу
  • психологія творчості та іміджу
  • гендерна психологія
  • клінічна психодіагностика
  • психологія організації
  • основи психотерапії
  • технології психологічного консультування
  • психофармакологія
  • геронтопсихологія
  • кризове психологічне консультування
  • cучасні психокорекційні техніки в практичній психології
  • проблеми психологічної сумісності в практичній діяльності.
  Вибіркові дисципліни (анотації)
  • Психологія соціальної деривації
  • Психологічні технології бізнес консультування та бізнес-тренінгу
  • Психофармакологія
  • Корекційна андрогоніка
  • Кризове психологічне консультування
  • Психологія консолідації
  • Психологія мистецтва
 • Освітні, педагогічні науки (цикл професійної та практичної підготовки)
  • теорія і практика вищої професійної освіти в Україні
  • педагогічна та професійна психологія
  • нормативно-правове забезпечення системи освіти
  • моделювання діяльності фахівця
  • системний підхід у вищій школі
  • педагогічний контроль в системі освіти
  • дидактичні системи у вищій школі
  • інноваційні технології навчання
  • соціальна та екологічна безпека діяльності
  • тренінг професійного самоусвідомлення
  • психологічний тренінг викладача
  • методика вузівського викладання
  • психологія організації.
 • Середня освіта (цикл професійної та практичної підготовки)
  • педагогіка
  • педагогічна та професійна психологія
  • педагогічний контроль в системі освіти
  • дидактичні системи в освіті
  • методика викладання іноземної мови
  • методика викладання зарубіжної літератури
  • методика виховання
  • педагогічна майстерність
  • педагогічна риторика
  • сучасні освітні технології
  • психологічний тренінг викладача.
  Середня освіта
  Цикл вибіркових дисциплін (анотації)
  • тренінг професійного самоусвідомлення
  • педагогічна риторика
  • психологічний тренінг викладача
  • інноваційні технології навчання
  • методика викладання в ЗВО
  • основи PR
  • професійний розвиток і викладацька майстерність

Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:

 • організацію освітнього процесу, формування матеріально-технічного та методичного забезпечення
 • упровадження інноваційних методів організації освітнього процесу та застосування прогресивних освітніх технологій
 • розширення академічної мобільності, яка складається з істотного розширення мобільності студентів, викладацького персоналу для взаємного збагачення європейським і світовим досвідом створення сприятливих умов для реалізації Навчання впродовж життя
 • підвищення ефективності та якості практичної підготовки психологів з питань профільної підготовки, а саме оволодіння сучасними перспективними методиками психологічної допомоги.
 • організацію та виконання студентських науково-дослідних робіт
 • примноження інтелектуального потенціалу кафедри, розвиток науково – дослідної бази, подальше вдосконалення професіоналізму викладацького складу
 • підготовка майбутніх психологів базується на застосуванні й поєднанні різноманітних форм та методів навчальної діяльності, які підвищують пізнавальну активність студентів, формують інтерес до загальнонаукових і професійних знань, озброюють інтелектуально-практичними прийомами прикладної діяльності завдяки оптимальному використанню викладачами сучасних методик і технологій навчання.

Освітній процес здійснюється у спеціалізованих аудиторіях

Кафедра психології та педагогіки забезпечує проходження студентами виробничої та виробничої практик.

Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань зі спеціальності 053 “Психологія”.

У межах інтернаціоналізації освітньої діяльності за ОПП «Психологія» здобувачам освіти запропоновано доступ до онлайн курсів провідних університетів світу https://www.classcentral.com/https://www.futurelearn.com/.


Науково-дослідна робота

Наукова-дослідна діяльність викладачів кафедри проводиться в межах науково-дослідної теми Інституту лінгвістики та психології «Теоретичні та прикладні аспекти перекладу, світової літератури, психології та педагогіки в контексті міжкультурної та міжмовної комунікації» (науковий керівник теми – Нагачевська О.О., к.філол.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0116U005372).

Основні напрями наукових досліджень:

 • персоналізація та персоніфікація фахової підготовки та її реалізація в закладах вищої освіти;
 • психологія ксенофобії, особливості прояву у студентів;
 • психологічні аспекти інклюзії в сучасному освітньому просторі;
 • інтегративні моделі арт-терапії;
 • психологія остракізму в освітньому просторі.

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу представлено для кожної дисципліни у вигляді силабусів з усіх освітніх компонентів, програми всіх видів практик, достатнім фондом підручників і навчальних посібників. Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, бінарності, активної та безпосередньої взаємодії викладача і студента. Поряд із проведенням традиційних лекційних, семінарських і практичних занять застосовуються активні та інтерактивні методи навчання, що сприяє розвитку критичного мислення, самостійного прийняття рішення в конкретній ситуації, розвиває швидкість реакції з оптимальним варіантом вибору тактики, активізує здобувачів освіти, розвиває аналітичні та комунікативні здібності, вміння діяти самостійно у реальній ситуації.


Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в науково-методичних доробках (наукові публікації у фахових збірниках, матеріали конференцій, науково-методичні праці).

Публікації:

 • Мартиненко С.М., Кулакевич Т.В. Енциклопедія освіти Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко та ін]: 2-ге вид., допов. та перероб. Київ. Юрінком Інтер: 2021.  С. 319-320, 332
 • Мартиненко С. М., Кулакевич Т.В. Зміст, форми і методи формування в учнів готовності до екологічної діяльності в неформальній освіті Швеції// Контекстуалізація орієнтирів на створення стійкого благополуччя людини в здоров’язбережувальному просторі України; науково-просвітницький альманах, Київ: 2021. С. 41-51.
 • Мартиненко С. М Інформаційна технологія моделювання захворюваності та інвалідності молоді України//Контекстуалізація орієнтирів на створення стійкого благополуччя людини в здоров’язбережувальному просторі України; науково-просвітницький альманах, Київ:    С. 33-41.
 • Мартиненко С.М. Проблема персоналізації та персоніфікації фахової підготовки та її реалізація в закладах вищої освіти: теоретичний аспект.//Неперервна професійна освіта: теорія і практика: (Серія: Педагогічні науки). К.:ТОВ «Видавниче підприємство «Едельвейс»,2021. Вип.3(68). С.28-32
 • Назаревич В.В Еволюційні тенденції булінгу як остракізація контактів у навчальному середовищі// Психологічні перспективи. 2021. № 37 с.168 – 174
 • Назаревич В.В. Дослідження остракізаторських тенденцій за допомогою проективного тесту «Я зустрів чужого».// Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Психологія». 2021. №12. с. 4 – 11
 • Svitlana Martynenko The problem of personalization and personification of professional training and its implementation in higher education institutions as a need of time // EDUCATION: MODERN DISCOURSES Number 4, 2021. ISSN 2617-3107 (Print) / ISSN 2617-7811 (Online) / ISSN-L 2617-3107. Р. 164-170
 • Мартиненко С.М., Дроботько І.Д. Діагностичні методики визначення готовності майбутніх психологів до психокорекційної роботи з подолання тривожності у підлітків // № 3 (2022): Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. С. 108-112
 • Мартиненко С.М. Персоналізація та персоніфікація професійної підготовки в умовах змішаного навчання // Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків (Київ, 25 – 26 березня 2021 року)
 • Мартиненко С.М. Хай слово мовлене інакше, та суть в нім наша зостається // Українське слово мовами народів світу (Київ–Дрогобич, 28 квітня 2021 року)
 • Мартиненко С.М. Європейський вектор моделювання і розвитку освітнього середовища закладу вищої освіти // Науково–практичний семінар «Сучасна наука: проблеми, здобутки, перспективи», м.Умань. 09 червня 2021 року
 • Мартиненко С.М., Кулакевич Т.В. Реалізація програми професійного розвитку викладачів в умовах багатопрофільного університету // Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін: збірник матеріалів ХХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 17 – 18 березня 2022 року) К.: КиМУ, 2022. С. 13 –25
 • Мартиненко С.М. Національні тенденції векторно-моделювального розвитку університетської освіти і науки // ХХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін», м. Київ. 17 – 18 березня 2022 року
 • Мартиненко С.М. I Міжнародна науково-практична конференція «Психологічне здоров’я особистості в контексті процесів глобалізації: методологія дослідження, реалії та перспективи» (PHPCPG: MR, RP), м. Київ. 17 березня 2022 року
 • Мартиненко С.М. Соціалізація молоді в умовах воєнного стану // ХХІІІ Міжнародний «Тиждень освіти дорослих» в Україні: захист українських дітей і дорослих для збереження життя культурної і природної спадщини світу, м. Київ. 11 – 17 вересня 2022 року
 • Назаревич В.В. Ознаки остракізму в процесі адаптації до освітнього середовищі. Наукові перспективи. 2022. № 16
 • Назаревич В.В. Організація системи спілкування в освітньому середовищі з ознаками остракізації. Наука і освіта. 2022. №1.
 • Назаревич В. В. Психосоматичне реагування на психологічне навантаження та стрес. (Паросток). Україна, Київ, 3 квітня 2021 року. Інтерактивна лекція. Назаревич В. В. Кольоротерапія в системі саморегуляції (Міжнародна професійна конференція "Компетентність практикуючого психолога"). Україна, Київ, 10 квітня 2021 року. Лекція
 • Назаревич В.В. Використання моделі інтегративної арттерапії в ситуації кризи. (ХIХ Міжнародна міждисциплінарна науково-практична «Простір арттерапії: місце особистості в часи суспільних трансформацій.»). Україна, Київ, 17 – 18 червня 2022 року. Доповідь
 •  Мартиненко С.М., Кулакевич Т.В. Енциклопедія освіти Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко та ін]: 2-ге вид., допов. та перероб. Київ. Юрінком Інтер: 2021.  С. 319-320, 332
 • Мартиненко С. М., Кулакевич Т.В. Зміст, форми і методи формування в учнів готовності до екологічної діяльності в неформальній освіті Швеції// Контекстуалізація орієнтирів на створення стійкого благополуччя людини в здоров’язбережувальному просторі України; науково-просвітницький альманах, Київ: 2021. С. 41-51.
 • Мартиненко С. М Інформаційна технологія моделювання захворюваності та інвалідності молоді України//Контекстуалізація орієнтирів на створення стійкого благополуччя людини в здоров’язбережувальному просторі України; науково-просвітницький альманах, Київ:    С. 33-41.
 • Мартиненко С.М. Проблема персоналізації та персоніфікації фахової підготовки та її реалізація в закладах вищої освіти: теоретичний аспект.//Неперервна професійна освіта: теорія і практика: (Серія: Педагогічні науки). К.:ТОВ «Видавниче підприємство «Едельвейс»,2021. Вип.3(68). С.28-32
 • Назаревич В.В Еволюційні тенденції булінгу як остракізація контактів у навчальному середовищі// Психологічні перспективи. 2021. № 37 с.168 – 174
 • Назаревич В.В. Дослідження остракізаторських тенденцій за допомогою проективного тесту «Я зустрів чужого».// Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Психологія». 2021. №12. с. 4 – 11
 • Мартиненко С.М. Удосконалення університетської освіти в умовах змішаного та дистанційного навчання в ЗВО /С. М. Мартиненко//Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково методичний журнал. К.:ТОВ «Видавниче підприємство «Едельвейс»,2020. Вип.4(65). С.7-13
 • Мартиненко С. М. Зміст, форми і методи формування в учнів  готовності до екологічної діяльності в неформальній освіті Швеції// Контекстуалізація орієнтирів на створення стійкого благополуччя людини в здоров’язбережувальному просторі України; науково-просвітницький альманах, Київ:   2021.С. 41-51. 
 • Мартиненко С. М. Інформаційна технологія моделювання захворюваності та інвалідності молоді України// Контекстуалізація орієнтирів на створення стійкого благополуччя людини в здоров’язбережувальному просторі України; науково-просвітницький альманах, Київ:   2021.С. 33-41.
 • Мартиненко С.М. Персоналізація та персоніфікація професійної підготовки в умовах змішаного навчання // Збірник матеріалів ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», 25 – 26 березня 2021 року / Київський міжнародний університет. К.: КиМУ, 2021. Т.1. С. 82–88.
 • Назаревич В. В. Соціальне вигнання як форма остракізації в навчальному середовищі / В. В. Назаревич. //Психологія реальність і перспективи. – 2019. – №13. – С.82 – 89 (http://repository.rshu.edu.ua/id/eprint/96
 • Назаревич В. В. Функції остракізму в освітньому середовищі / В. В. Назаревич. //Психологія реальність і перспективи. – 2020. – №14. – С.177 – 186 (http://repository.rshu.edu.ua/id/eprint/202/ ).
 • Назаревич В. В. Явище остракізму в системі трансцендентальних понять життєвої форми / В. В. Назаревич. // Психологічні перспективи. – 2019. – №34. – С. 155 – 174 (DOI: https://doi.org/10.29038/2227-1376-2019-34-155-174 ).
 • Назаревич В. В. Принципи психологической корекции остракизированной личности/ В. В. Назаревич. // Modern scientific researches. – 2020. – №13 (6). – С. 12 – 23 (DOI: 10.30889/2523-4692.2020-13-06-007 
 • W. Ostracyzm – wykluczenie spoleczne – niekorzystna sytuacja spoleczna / Nazarewycz. W. // european humanities studies: state and society. – 2020. – № 2 – С. 26 – 47.
 • Назаревич В. В. Психологічні засоби профілактики остракізму в інклюзивному просторі: методичний посібник / В. В. Назаревич – київ: «принтхаус», 2021. – 64 с.
 • Борейчук І. О. Філософський компонент психології «іншого» в системі остракізації середовища/ І. Борейчук, В. Назаревич // Humanitarium. – Переяслав-Хмельницький, 2019 Том. 42, Вип. 1 : Психологія. С. 120–130.
 • Радзівілова І. А. Критерії і показники сформованості готовності майбутніх бортпровідників до професійної діяльності. Молодий вчений. 2018. № 6(80). С. 169–171.
 • Радзівілова І.А. Psychological-pedagogical problems and prospects of distance learning of students during the Covid-19 pandemics. 2021.
 • Кулакевич Т.В. Психологічний супровід професійного становлення майбутніх психологів у кризові періоди навчання в ЗВО// Психологічні науки: проблеми і здобутки: Збірник наукових праць Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. К.: КиМУ, 2020. Випуск (2) 16. С. 152–167
 • Кулакевич Т.В. Зміст, форми і методи формування в учнів  готовності до екологічної діяльності в неформальній освіті Швеції// Контекстуалізація орієнтирів на створення стійкого благополуччя людини в здоров’язбережувальному просторі України; науково-просвітницький альманах, Київ:   2021.С. 41-51.
 • Кулакевич Т. В. Психологія міжособистісного спілкування. Методичні рекомендації до вивчення курсу студентів коледжу КиМУ спеціальності 5.14010301 Туристичне обслуговування. Київ: КиМУ, 2019. 59 с.
 • Кулакевич Т. В. Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти доктора філософії з спеціальності 015 Професійна освіта. Київ: КиМУ, 2019. 73 с.
 • Кулакевич Т. В. Психологія в професійній освіті. Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни Київ: КиМУ, 2019. 68 с.
 • Кулакевич Т.В. Практикум з психології Курс лекцій. К.: КиМУ, 2019. 247 с.
 • Ustiak N.V. Vynokurov M.V. Оn scientific contribution of the carriage rolling stock: retrospective aspect // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2019 № 1 С. (наукометричние видання) (до друку)
 • Ustiak N.V. Professor M. V. Vynokurov: Stages of freight wagons creation (1930-1950) // Історія науки і техніки: Зб. наук. праць. 2019. Том 9 Вип. С. (наукометричне видання) (до друку)
 • Абрамян Н.Д. Психоаналіз. Курс лекцій.К.: КиМУ, 2019. 178 с.
 • Устяк Н.В. Науково-технічний аналіз формування парку пасажирських вагонів професором М.В. Винокуровим // Історія науки і біографістика. 2019. № 1. URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2019-1/18.pdf (фахове видання)
 • Устяк Н.В. Професор М.В. Винокуров про розвиток вагонного гос подарства на залізницях колишнього СРСР (1917–1937 рр.) // Історія науки і біографістика. 2018. № 1. (фахове видання) URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2018-1/index.html
 • Устяк Н.В. Внесок професора М.В. Винокурова у підвищення технічних швидкостей руху поїздів та покращення ходових якостей вагонів // Історія науки і техніки: Зб. наук. праць. 2018. Вип. 12. С. 81‒93(наукометричне видання)
 • Устяк Н.В. Академік Всеволод Арутюнович Лазарян (1909‒1978) ‒ вчений, педагог, організатор науки і освіти (до 110-річчя від дня народження) // Історія науки і техніки: Зб. наук. праць. 2018. Вип. 13. С. 406‒416 (наукометричне видання)
 • Устяк Н.В. Формування першого вагонного парку: аналіз технічних рішень професором М.В. Винокуровим // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2018. № 4 С. 71-74 (наукометричне видання)
 • Устяк Н.В. Внесок вчених та інженерів у розвиток вагонобудування // Емінак: науковий щоквартальник. – 2018. № 2 (22) Т. 1. С.141‒146 (наукометричне видання)
 • Шарко О.В. Явище систематичної неясності: логіко-філософський аналіз: Монографія. ‒ К. : Вид-во КиМУ, 2018. ‒ 342 с.
 • Кулакевич Т.В. Профорієнтація та профвідбір: курс лекцій. – К.: КиМУ, 2018. 263 с.
 • Мартиненко С.М. Я – студент: навчальний посібник / [Огнев’юк В.О., Жильцов О.Б., Караман С.О. та ін. за заг. ред. Огнев’юка В.О.]. – 3-є вид., зі змінами. –К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 44–71.
 • Кулакевич Т.В. Технології психологічного консультування: «Сімейне консультування»: Курс лекцій. – К.: КиМУ, 2017. – 260 с.
 • Абрамян Н.Д. Загальна психологія: курс лекцій. – К.: КиМУ, 2017. – 334 с.
 • Шарко О.В. Парадокс «Купа»: історико-філософська розвідка // Гуманітарні студії. Збірник наукових праць. – Київ: КНУ імені Т. Шевченка ВЦП «Київський університет». – 2015. – Випуск 25 – С. 212–220

Участь науково-педагогічних працівників кафедри у наукових конференціях, круглих столах:

 • Перспективи особистісного зростання молодих науковців України в умовах воєнного стану
 • Організація освітнього процесу в закладах освіти України в умовах воєнного стану 
 • ХХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні тенденції розвитку вищої освіти та академічного партнерства в умовах воєнного стану» 
 • Наукова дискусія «Мотивація здобувачів освіти до навчання як складова академічної доброчесності» 
 • Майстер-клас  Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців лютий 2020  р. м. Київ, КиМУ
 • ХХV Міжнародна науково-практична  конференція  Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції 21-22 травня 2020 року, м. Київ
 • Науково-практичний семінар «Як успішно опублікувати наукову статтю в журналах міжнародних баз даних». Модератор – Алекс Званський.(грудень 2019 р.).
 • Дванадцята Всеукраїнська науково-практична конференція "Україна, українська мова – світ ХХІ століття у діалозі культурно-мовних, морально-громадських цінностей особистості та педагогічних систем" (жовтень 2019 р.).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Практична філософія і нова українська школа» "Європейський вимір якості освіти" (травень 2019 р.).
 • Освітологія – 2019. Забезпечення якості вищої освіти в університеті: рух України до Європейського Союзу "Європейський вимір якості вищої освіти" (квітень 2019 р.)
 • Науково-практична конференція студентів коледжу КиМУ на тему «Формування мотиваційно-цілісного ставлення студентів до навчально-пізнавальної діяльності в контексті евроінтеграційних процесів» "Психологічні особливості професійної діяльності фахівців юридичного профілю" (квітень 2019 р.)
 • ІІІ Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури». "Емоційний інтелект в парадигмі сучасної психології"(березень 2019 р).
 • Сучасний вимір та стратегії розвитку особистісно-професійної компетентності педагога "Особистісно-професійне становлення вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти" (березень 2019 р).
 • Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів. "Сучасні виміри та стратегії формування особистісно-професійних компетентностей викладачів в умовах діяльності вищого освітнього закладу" (березень 2019 р).
 • ХХIV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України в контексті світових політичних процесів», "Сучасні цивілізаційні зміни і особистість дитини" (березень 2019 р).
 • ХХІІІ Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави» "Філософські основи культури" (березень 2019 р).
 • майстер клас «Вплив агресивності на стиль поведінки молоді в конфліктній ситуації» (22 травня 2019 р.).
 • науково-практичний семінар «Особистість в умовах кризи: соціально-психологічний підхід» (20 травня 2019 р.)
 • круглий стіл «Суб‘єктивне відображення психосоматичного здоров‘я» (17 травня 2019 р.)
 • наукова конференція «Актуальні проблеми психології малих груп» (14 травня 2019 р.)
 • науково-практичний семінар «Особливості стосунків «психолог-клієнт» у сучасному середовищі» (22 квітня 2019 р.)
 • ХХІV міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України» (18 квітня 2019 року)
 • дебати «Особливості прояву лідерських якостей у студентському колективі» (9 квітня 2019 р.)
 • дебати «Чинники виникнення суїцидальної поведінки в сучасному просторі» (28 березня 2019 р.)
 • ХХІV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Европейський вибір України у контексті світових політичних процесів» (14 березня 2019 р.)
 • круглий стіл «Роль спілкування у формуванні особистості» (13 березня 2019 р.)
 • ІІІ Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури» (12 березня 2019 р.)
 • майстер клас «Психологічні особливості розвитку комунікативного потенціалу майбутніх психологів» (5 березня 2019 р.)
 • майстер клас «Проблема самовладання у психології волі» (26 лютого 2019 р.)
 • круглий стіл «Генетична психологія особистості» (18 лютого 2019 р.)
 • науково-практичний семінар «Визначення структури соціального інтелекту особистості в парадигмі процесуально-діяльнісного психологічного підходу» (13 лютого 2019 р.)
 • 9 th International conference «Science and society» (1 st February 2019, Hamilton, Canada)
 • 4 th International Scientific Conference Science progress in European countries «New concepts and modern solutions Hosted by the ORT Publishing and The Center for Scientific Research “Solution”» (December 28, 2018 Stuttgart, Germany)
 • майстер клас «Психологічні детермінанти самоефективності особистості» (12 грудня 2018 року)
 • науково-практичний семінар «Особливості процесу соціально-психологічної адаптації першокурсників з особливими потребами» (5 грудня 2018 року)
 • дебати «Нові форми, методи та засоби навчання в перевірці знань в системі освіти» (13 листопада 2018 року)
 • круглий стіл «Мотиваційні аспекти формування позитивного професійного іміджу у студентів-Психологів» (2 листопада 2018 року)
 • майстер клас «Індивідуально-психологічні та ґендерні особливості пам‘яті студентів» (23 жовтня 2018 року)
 • науково-практичний семінар «Системність психологічного знання у сучасному суспільстві» (9 жовтня 2018 року)
 • круглий стіл «Базові компоненти професійної компетентності психолога» (20 вересня 2018 року)

Науково-педагогічні працівники та студенти факультету є учасниками заходів за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:


Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечює участь студентів у роботі студентських наукових гуртків, проблемних груп:

Наукові гуртки:

 • Теоретичні та практичні проблеми психологічного консультування кафедри психології та педагогіки (керівник гуртка доц. Борейчук І.О.)
 • Школа практичного психолога (керівник проф. Назаревич В.В.)

Для реалізації творчих здібностей студенти залучаються до наукової, роботи беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, серед яких:

Практична підготовка

Практика студентів є важливою складовою частиною процесу підготовки висококваліфікованих фахівців. Вона надає студенту можливості набути реального практичного досвіду, навичок самостійної роботи, необхідних йому в подальшій професійній діяльності, а також закріпити та збагатити теоретичні знання, отримані в університеті.

Кафедра забезпечує проходження здобувачами освіти практики.

Бази практики:

 • Міжнародний благодійний фонд «Здоров’я українського народу».
 • Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
 • ДП «Мобільний рятувальний центр ДСНС України».
 • ТОВ «Укртехінвестгаз».
 • КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».
 • Ліцей-інтернат №23 «Кадетський корпус».
 • Київська міська клінічна лікарня.
 • Центр позашкільної освіти.
 • Києво-Святошинський районний навчально-методичний Центр практичної психології.
 • Інститут лінгвістики та психології КиМУ (психологічна служба)
 • Калинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1
 • Національна гвардія України в,ч 3066
 • Рада ветеранів АТО Дніпровського району м. Києва
 • Надвірнянський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
 • Дитячий центр «Королівство знань»
 • ДП «Мобільний рятувальний центр ДСНС України»

Позааудиторна робота

Позааудиторна робота зі студентами ґрунтується на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх стосунків у студентських академічних групах, а також сприяють прискоренню психофізіологічної адаптації першокурсників, формуванню поваги до обраної професії.


Кафедра психології та педагогіки постійно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», з метою поширення інформації про спеціальності факультету проводяться різні профорієнтаційні заходи, серед них: