Кафедра психології та педагогіки

Завідувач кафедри психології та педагогіки

Борейчук Ірина Олегівна

Завідувач кафедри, канд.псих.н., доцент
kafedra@kymu.edu.ua

Кафедра психології та педагогіки здійснює підготовку фахівців спеціальності «Психологія» за ступенями вищої освіти бакалавр, магістр: «Педагогічна психологія» (з отриманням додаткової кваліфікації – вчитель англійської мови та літератури), «Організаційна психологія», «Психологія особистісного та професійного розвитку» та магістрів за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки», «Середня освіта» згідно з галузевими стандартами вищої освіти та забезпечує викладання циклу психологічних, соціологічних і педагогічних дисциплін на факультетах і інститутах КиМУ за освітньо-професійними програмами:


Науково-педагогічні працівники кафедри: д.пед.н., проф. Мартиненко С.М.; д.мед.н., проф. Дроздова І.В.; к.пед.н., доц. Дзюбенко Н.М.; к.пед.н., доц. Пилипенко О.І.; к.пед.н., доц. Прохоров О.А.; к.філос.н., доц Шарко О.В.; к.філос.н., доц Осокіна Ю.С.; к.істор.н., доц. Руда О.З.; доц. Кулакевич Т.В. та інші.


Освітній процес

Кафедра забезпечує викладання професійних і практичних дисциплін:

Бакалавр
 • Психологія (цикл професійної та практичної підготовки)
  • історія психології
  • педагогіка
  • "Теоретичні основи вступу до спеціальності"
  • "Вступ до загальної психології"
  • "Відчуття та сприймання"
  • "Увага, пам`ять, мислення, мовлення"
  • "Уява, емоції, воля"
  • "Свідомість, самосвідомість, діяльність, самопізнання"
  • "Теоретичні основи психології особистості"
  • вікова, педагогічна, клінічна, інженерна, соціальна, політична та юридична психологія
  • теоретичні методи психологічного дослідження
  • функції та специфіка роботи практичного психолога
  • психодіагностика
  • психологія міжособистісного розуміння
  • диференціальна психофізіологія
  • психологія праці
  • основи психоаналізу
  • методи психологічної експертизи
  • основи індивідуального консультування
  • математичні методи в психології
  • профорієнтація та профвідбір
  • риторика.
  Психологія (цикл вибіркових дисциплін)
  • соціологія
  • медична психологія
  • основи індивідуального та сімейного консультування,
  • юридична психологія
  • психотерапія і психотренінг
  • реабілітаційна психологія
  • психокорекційні технології в психології
  • психологія менеджменту
  • психологічні основи інклюзивної освіти
  • психологія самопізнання та саморегуляції
  • арт-терапія
  • нейропсихологічна діагностика
  • психологія маніпуляцій
  • когнітивно-поведінкова терапія
  Магістр
  • Психологія (цикл професійної та практичної підготовки)
   • педагогіка і психологія вищої школи
   • методика викладання у вищій школі
   • психологічні основи стратегічного менеджменту
   • теоретико-методологічні проблеми психології
   • психологія масової поведінки
   • психологічні технології бізнес-консультування та бізнес-тренінгу
   • психологічне забезпечення переговорного процесу
   • психологія творчості та іміджу
   • гендерна психологія
   • клінічна психодіагностика
   • психологія організації
   • основи психотерапії
   • технології психологічного консультування
   • психофармакологія
   • геронтопсихологія
   • кризове психологічне консультування
   • cучасні психокорекційні техніки в практичній психології
   • проблеми психологічної сумісності в практичній діяльності.
   Психологія (цикл вибіркових дисциплін)
   • Психологія соціальної деривації
   • Психологічні технології бізнес консультування та бізнес-тренінгу
   • Психофармакологія
   • Корекційна андрогоніка
   • Кризове психологічне консультування
   • Психологія консолідації
   • Психологія мистецтва
  • Освітні, педагогічні науки (цикл професійної та практичної підготовки)
   • теорія і практика вищої професійної освіти в Україні
   • педагогічна та професійна психологія
   • нормативно-правове забезпечення системи освіти
   • моделювання діяльності фахівця
   • системний підхід у вищій школі
   • педагогічний контроль в системі освіти
   • дидактичні системи у вищій школі
   • інноваційні технології навчання
   • соціальна та екологічна безпека діяльності
   • тренінг професійного самоусвідомлення
   • психологічний тренінг викладача
   • методика вузівського викладання
   • психологія організації.
  • Середня освіта (цикл професійної та практичної підготовки)
   • педагогіка
   • педагогічна та професійна психологія
   • педагогічний контроль в системі освіти
   • дидактичні системи в освіті
   • методика викладання іноземної мови
   • методика викладання зарубіжної літератури
   • методика виховання
   • педагогічна майстерність
   • педагогічна риторика
   • сучасні освітні технології
   • психологічний тренінг викладача.
   Середня освіта (цикл вибіркових дисциплін)
   • тренінг професійного самоусвідомлення
   • педагогічна риторика
   • психологічний тренінг викладача
   • інноваційні технології навчання
   • методика викладання в ЗВО
   • основи PR
   • професійний розвиток і викладацька майстерність

  Викладання англійської мови здійснюється за авторською методикою президента Київського міжнародного університету професора Х.В. Хачатуряна, в основу якої покладено комунікативний підхід, що передбачає засвоєння мовних одиниць у типових комунікативних контекстах.

  Забезпечення освітнього процесу здійснюється згідно з вимогами Болонського процесу за кредитно-модульною системою двома робочими мовами – українською та англійською. Кафедра забезпечує навчально-методичне керівництво й виконання програм навчально-виробничої, науково-дослідної, науково-виробничої та педагогічної (асистентської) практик студентами відповідно до освітньо-професійних програми за кожним напрямом підготовки і спеціальності.

  Визначення баз практичної підготовки здійснюється керівництвом Київського міжнародного університету на підставі договорів і угод про співпрацю з органами державної влади, підприємствами та інституціями.


  Науково-дослідна робота

  Наукова-дослідна діяльність викладачів кафедри проводиться в межах науково-дослідної теми Інституту лінгвістики та психології «Теоретичні та прикладні аспекти перекладу, світової літератури, психології та педагогіки в контексті міжкультурної та міжмовної комунікації» (науковий керівник теми – Нагачевська О.О., к.філол.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0116U005372). Розділ кафедри психології та педагогіки «Розвиток особистості в контексті міжкультурної та міжмовної комунікації» (науковий керівник розділу – Дроздова І. В., д. мед.н.,ст. н.сп.)..

  Упродовж 2017−2019 років науково-педагогічні працівники кафедри опублікували монографії, навчальні посібники, курси лекції, хрестоматії:

  • Шарко О.В. Парадокс «Купа»: історико-філософська розвідка // Гуманітарні студії. Збірник наукових праць. – Київ: КНУ імені Т. Шевченка ВЦП «Київський університет». – 2015. – Випуск 25 – С. 212–220
  • Абрамян Н.Д. Загальна психологія: курс лекцій. – К.: КиМУ, 2017. – 334 с.
  • Кулакевич Т.В. Технології психологічного консультування: «Сімейне консультування»: Курс лекцій. – К.: КиМУ, 2017. – 260 с.
  • Мартиненко С.М. Я – студент: навчальний посібник / [Огнев’юк В.О., Жильцов О.Б., Караман С.О. та ін. за заг. ред. Огнев’юка В.О.]. – 3-є вид., зі змінами. –К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 44–71.
  • Кулакевич Т.В. Профорієнтація та профвідбір: курс лекцій. – К.: КиМУ, 2018. 263 с.
  • Шарко О.В. Явище систематичної неясності: логіко-філософський аналіз: Монографія. ‒ К. : Вид-во КиМУ, 2018. ‒ 342 с.
  • Устяк Н.В. Внесок вчених та інженерів у розвиток вагонобудування // Емінак: науковий щоквартальник. – 2018. № 2 (22) Т. 1. С.141‒146 (наукометричне видання)
  • Устяк Н.В. Формування першого вагонного парку: аналіз технічних рішень професором М.В. Винокуровим // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2018. № 4 С. 71-74 (наукометричне видання)
  • Устяк Н.В. Академік Всеволод Арутюнович Лазарян (1909‒1978) ‒ вчений, педагог, організатор науки і освіти (до 110-річчя від дня народження) // Історія науки і техніки: Зб. наук. праць. 2018. Вип. 13. С. 406‒416 (наукометричне видання)
  • Устяк Н.В. Внесок професора М.В. Винокурова у підвищення технічних швидкостей руху поїздів та покращення ходових якостей вагонів // Історія науки і техніки: Зб. наук. праць. 2018. Вип. 12. С. 81‒93(наукометричне видання)
  • Устяк Н.В. Професор М.В. Винокуров про розвиток вагонного гос подарства на залізницях колишнього СРСР (1917–1937 рр.) // Історія науки і біографістика. 2018. № 1. (фахове видання) URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2018-1/index.html
  • Устяк Н.В. Науково-технічний аналіз формування парку пасажирських вагонів професором М.В. Винокуровим // Історія науки і біографістика. 2019. № 1. URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2019-1/18.pdf (фахове видання)
  • Абрамян Н.Д. Психоаналіз. Курс лекцій.К.: КиМУ, 2019. 178 с.
  • Ustiak N.V. Professor M. V. Vynokurov: Stages of freight wagons creation (1930-1950) // Історія науки і техніки: Зб. наук. праць. 2019. Том 9 Вип. С. (наукометричне видання) (до друку)
  • Ustiak N.V. Vynokurov M.V. Оn scientific contribution of the carriage rolling stock: retrospective aspect // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2019 № 1 С. (наукометричние видання) (до друку)
  • Кулакевич Т.В. Практикум з психології Курс лекцій. К.: КиМУ, 2019. 247 с.
  • Кулакевич Т. В. Психологія в професійній освіті. Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни Київ: КиМУ, 2019. 68 с.
  • Кулакевич Т. В. Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти доктора філософії з спеціальності 015 Професійна освіта. Київ: КиМУ, 2019. 73 с.
  • Кулакевич Т. В. Психологія міжособистісного спілкування. Методичні рекомендації до вивчення курсу студентів коледжу КиМУ спеціальності 5.14010301 Туристичне обслуговування. Київ: КиМУ, 2019. 59 с.

  Кафедра здійснює підготовку та видання періодичних наукових фахових видань:

  - Збірник «Психологічні науки: проблеми і здобутки» присвячено актуальним проблемам і результатам теоретично-методологічних та експериментально-пошукових досліджень у різних галузях психологічної науки і психологічної практики. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 17011-5781 ПР. від 19.07.2010 р. Збірник зареєстровано як фахове видання постановою Президії ВАК України № 1-05/8 від 22 грудня 2010 р.

  - Збірник наукових праць «Педагогічна теорія і практика» є друкованим засобом масової інформації, що пройшов відповідну державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ 22349-1224 ПР від 23.09.2016 р.). Співзасновниками збірника наукових праць «Педагогічна теорія і практика» є ПВНЗ «Київський міжнародний університет» (Україна), Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (Україна), Вища школа бізнесу у Думброві Ґурнічній (Польша). Збірник є правонаступником наукового видання внесеного до Переліку наукових фахових видань у галузі педагогічних наук Наказ №1413 МОН України від 24.10.2017 року, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії, доктора наук, кандидата педагогічних наук, доцента, професора.

  У збірниках друкуються статті з основних проблем психології, зокрема, матеріали із загальної, вікової, соціальної, прикладної та практичної психології, а також із психологічно-педагогічного забезпечення професійної діяльності фахівців тощо. Матеріали збірника використовується для психологів та педагогів, творчих педагогів, соціальних працівників, психологів-практиків, а також для всіх, хто має бажання оволодіти активними корекційними методами розвитку особистості.

  Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням якості професійної діяльності, опановуючи сучасний зміст і методики викладання психологічних дисциплін у закладах вищої освіти. Працівники кафедри успішно проходять різноманітні форми підвищення кваліфікації. Результати наукової діяльності студенти втілюють у виступах на міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях і під час участі в конкурсах студентських науково-пошукових робіт, предметних олімпіадах.

  Під керівництвом викладачів кафедри започатковано видання збірника наукових праць студентів «Студентська наука: від ідеї до результатів», у якому публікуються найвагоміші результати теоретико-методологічних та експериментально-пошукових досліджень студентів, магістрів і аспірантів у галузях психології, педагогіки та лінгвістики


  Електронний доступ до періодичних фахових видань у читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 011 “Освітні, педагогічні науки”.

  Електронний доступ до періодичних фахових видань у читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 014 “Середня освіта”.


  Результати науково-дослідної діяльності викладачів і студентів кафедри висвітлюються у наукових публікаціях, виступах на міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференціях, круглих столах, науково-практичних семінарах, студентських дебатах, майстер-класах:

  • круглий стіл «Базові компоненти професійної компетентності психолога» (20 вересня 2018 року)
  • науково-практичний семінар «Системність психологічного знання у сучасному суспільстві» (9 жовтня 2018 року)
  • майстер клас «Індивідуально-психологічні та ґендерні особливості пам‘яті студентів» (23 жовтня 2018 року)
  • круглий стіл «Мотиваційні аспекти формування позитивного професійного іміджу у студентів-Психологів» (2 листопада 2018 року)
  • дебати «Нові форми, методи та засоби навчання в перевірці знань в системі освіти» (13 листопада 2018 року)
  • науково-практичний семінар «Особливості процесу соціально-психологічної адаптації першокурсників з особливими потребами» (5 грудня 2018 року)
  • майстер клас «Психологічні детермінанти самоефективності особистості» (12 грудня 2018 року)
  • 4 th International Scientific Conference Science progress in European countries «New concepts and modern solutions Hosted by the ORT Publishing and The Center for Scientific Research “Solution”» (December 28, 2018 Stuttgart, Germany)
  • 9 th International conference «Science and society» (1 st February 2019, Hamilton, Canada)
  • науково-практичний семінар «Визначення структури соціального інтелекту особистості в парадигмі процесуально-діяльнісного психологічного підходу» (13 лютого 2019 р.)
  • круглий стіл «Генетична психологія особистості» (18 лютого 2019 р.)
  • майстер клас «Проблема самовладання у психології волі» (26 лютого 2019 р.)
  • майстер клас «Психологічні особливості розвитку комунікативного потенціалу майбутніх психологів» (5 березня 2019 р.)
  • ІІІ Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури» (12 березня 2019 р.)
  • круглий стіл «Роль спілкування у формуванні особистості» (13 березня 2019 р.)
  • ХХІV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Европейський вибір України у контексті світових політичних процесів» (14 березня 2019 р.)
  • дебати «Чинники виникнення суїцидальної поведінки в сучасному просторі» (28 березня 2019 р.)
  • дебати «Особливості прояву лідерських якостей у студентському колективі» (9 квітня 2019 р.)
  • ХХІV міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України» (18 квітня 2019 року)
  • науково-практичний семінар «Особливості стосунків «психолог-клієнт» у сучасному середовищі» (22 квітня 2019 р.)
  • наукова конференція «Актуальні проблеми психології малих груп» (14 травня 2019 р.)
  • круглий стіл «Суб‘єктивне відображення психосоматичного здоров‘я» (17 травня 2019 р.)
  • науково-практичний семінар «Особистість в умовах кризи: соціально-психологічний підхід» (20 травня 2019 р.)
  • майстер клас «Вплив агресивності на стиль поведінки молоді в конфліктній ситуації» (22 травня 2019 р.).
  • ХХІІІ Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави» "Філософські основи культури" (березень 2019 р).
  • ХХIV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України в контексті світових політичних процесів», "Сучасні цивілізаційні зміни і особистість дитини" (березень 2019 р).
  • Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів. "Сучасні виміри та стратегії формування особистісно-професійних компетентностей викладачів в умовах діяльності вищого освітнього закладу" (березень 2019 р).
  • Сучасний вимір та стратегії розвитку особистісно-професійної компетентності педагога "Особистісно-професійне становлення вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти" (березень 2019 р).
  • ІІІ Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури». "Емоційний інтелект в парадигмі сучасної психології"(березень 2019 р).
  • Науково-практична конференція студентів коледжу КиМУ на тему «Формування мотиваційно-цілісного ставлення студентів до навчально-пізнавальної діяльності в контексті евроінтеграційних процесів» "Психологічні особливості професійної діяльності фахівців юридичного профілю" (квітень 2019 р.)
  • Освітологія – 2019. Забезпечення якості вищої освіти в університеті: рух України до Європейського Союзу "Європейський вимір якості вищої освіти" (квітень 2019 р.)
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Практична філософія і нова українська школа» "Європейський вимір якості освіти" (травень 2019 р.).
  • Дванадцята Всеукраїнська науково-практична конференція "Україна, українська мова – світ ХХІ століття у діалозі культурно-мовних, морально-громадських цінностей особистості та педагогічних систем" (жовтень 2019 р.).
  • Науково-практичний семінар «Як успішно опублікувати наукову статтю в журналах міжнародних баз даних». Модератор – Алекс Званський.(грудень 2019 р.).
  • ХХV Міжнародна науково-практична  конференція  Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції 21-22 травня 2020 року, м. Київ
  • Майстер-клас  Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців лютий 2020  р. м. Київ, КиМУ

  У межах проведення Тижня науки в Київському міжнародному університеті в Навчально-науковому інституті лінгвістики та психології було проведено низку заходів: науково-практичний семінар "Фундаментальні основи психології травми" круглий стіл "Приховані трюки: як маніпулювати людьми" дебати: "Мій життєвий вибір" і "Психологія успіху особистості". Учасниками стали науково-педагогічні працівники кафедри, студенти - члени наукового товариства спеціальності «психологія», а також долучилися студенти Білоцерківського гуманітарно-педагогічного коледжу та Прилуцького медичного коледжу (з 19 по 23 листопада 2018 року).

  Освітній процес підготовки студентів здійснюється в спеціалізованих аудиторіях: лабораторія експериментальної психології, тренінговий центр, кабінеті індивідуального консультування та із застосуванням спеціального мультимедійного обладнання. Лабораторія експериментальної психології заснована 2001 року професором Щербаковим В.С. У лабораторії представлено три покоління діагностичних приладів: від 60-х років ХХ ст. − до сучасних наукових розроблень. Окрім бази комп’ютерних методик, у лабораторії сформовано базу бланкових матеріалів із різних методик психологічної діагностики.

  У лабораторії постійно поновлюється фонд електронної бібліотеки психологічної літератури Ellibra, який налічує понад 600 екземплярів посібників, підручників, курсів лекцій, методичних матеріалів. У тренінговому центрі проводяться тренінгові заняття в аудиторний (у межах практично спрямованих дисциплін) і позааудиторний (у межах роботи Психологічної служби) час. Студенти мають змогу відвідувати тренінги спілкування, особистісного розвитку, лідерського зростання, арт-терапії, символ-драми тощо.

  У кабінеті індивідуального консультування студенти старших курсів під керівництвом провідних викладачів кафедри й психологів Психологічної служби проводять індивідуальні консультації зі студентами інших спеціальностей, які звернулись із запитом.

  Із жовтня 2005 року працює Психологічна служба Інституту, створена силами викладачів кафедри і студентів спеціальності «Психологія», яка передбачає професійний та особистісний розвиток студентів, абітурієнтів, працівників Університету засобами психологічного впливу. Структура Психологічної служби Київського міжнародного університету відповідає основним завданням її діяльності. До її складу входять структурно-функціональні групи (Т-групи), які працюють відповідно до окремої тематики, зокрема: Групи розвитку, Групи особистого розвитку, Майстерня психологічної діагностики. Активно працюють психологічні факультативи під керівництвом провідних психологів Служби.

  Кафедра активно співпрацює із закладами середньої освіти в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті» – профорієнтаційне тестування, метою якого є надання профорієнтаційної підтримки в процесі вибору профілю навчання, визначення сфери майбутньої діяльності відповідно до здібностей і вподобань учнів із урахуванням вимог ринку праці. За 2018−2019 навчальний рік було протестовано та надано рекомендації понад 2300 учням ЗСО Києва та Київської області.


  Бази практичної підготовки

  • Міжнародний благодійний фонд «Здоров’я українського народу».
  • Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
  • ДП «Мобільний рятувальний центр ДСНС України».
  • ТОВ «Укртехінвестгаз».
  • КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».
  • Ліцей-інтернат №23 «Кадетський корпус».
  • Київська міська клінічна лікарня.
  • Центр позашкільної освіти.
  • Києво-Святошинський районний навчально-методичний Центр практичної психології.
  • Інститут лінгвістики та психології КиМУ (психологічна служба)
  • Калинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1
  • Національна гвардія України в,ч 3066
  • Рада ветеранів АТО Дніпровського району м. Києва
  • Надвірнянський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
  • Дитячий центр «Королівство знань»
  • ДП «Мобільний рятувальний центр ДСНС України»