Кафедра психології та педагогіки

Завідувач кафедри психології та педагогіки

Абрамян Наталія Дмитріївна

Завідувач кафедри, к.психол.н., доцент
kafedra_pp@kymu.edu.ua

Кафедра психології та педагогіки здійснює підготовку фахівців спеціальності «Психологія» за ступенями вищої освіти бакалавр, магістр, за спеціалізаціями: «Педагогічна психологія» (з отриманням додаткової кваліфікації – вчитель англійської мови та літератури), «Організаційна психологія», «Психологія особистісного та професійного розвитку» та магістрів за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки», «Середня освіта» згідно з галузевими стандартами вищої освіти та забезпечує викладання блоку психологічних, соціологічних та педагогічних дисциплін на факультетах і в інститутах КиМУ.

Професорсько-викладацький склад кафедри: д.пед.н., проф. Мартиненко С.М.; д.пед.н., проф. Артемова Л.В.; д.пед.н., проф. Мельник Н.І.; к.пед.н., доц. Пилипенко О.І.; к.психол.н., доц. Абрамян Н.Д.; к.пед.н., доц. Прохоров О.А.; к.філос.н., доц Шарко О.В.; к.психол.н., доц. Османова А.М.; к.і.н., доц. Руда О.З.; доц. Кулакевич Т.В. та інші.


Кафедра забезпечує викладання професійні та практичні дисципліни:

Бакалавр
 • Психологія
  • історія психології;
  • "Відчуття та сприймання";
  • "Увага, пам`ять, мислення, мовлення";
  • "Уява, емоції, воля";
  • "Свідомість, самосвідомість, діяльність, самопізнання";
  • вікова, педагогічна, клінічна, інженерна, соціальна, політична та юридична психологія;
  • теоретичні методи психологічного дослідження;
  • функції та специфіка роботи практичного психолога;
  • основи індивідуального консультування;
  • психо-діагностика та психологія міжособистісного розуміння;
  • диференціальна психофізіологія;
  • основи психоаналізу;
  • методи психологічної експертизи;
  • математичні методи в психології;
  • конфліктологія і теорія переговорів;
  • риторика;
  • анатомія людини;
  • основи біології та генетики людини;
  • фізіологія ЦНС та ВНД;
  • політологія;
  • соціологія.
  Магістр
  • Психологія
   • педагогіка і психологія вищої школи;
   • методика викладання у вищій школі;
   • психологічні основи стратегічного менеджменту;
   • теоретико-методологічні проблеми психології;
   • психологія масової поведінки;
   • психологічні технології бізнес-консультування та бізнес-тренінгу;
   • психологічне забезпечення переговорного процесу;
   • основи Паблик Рилейшнз;
   • психологія творчості та іміджу;
   • гендерна психологія;
   • клінічна психодіагностика;
   • психологія організації;
   • основи психотерапії;
   • технології психологічного консультування;
   • психофармакологія;
   • геронтопсихологія;
   • кризове психологічне консультування;
   • cучасні психокорекційні техніки в практичній психології;
   • проблеми психологічної сумісності в практичній діяльності.
  • Освітні, педагогічні науки
   • теорія і практика вищої професійної освіти в Україні;
   • педагогічна та професійна психологія;
   • нормативно-правове забезпечення системи освіти;
   • моделювання діяльності фахівця;
   • філософські основи сучасної освіти;
   • системний підхід у вищій школі;
   • педагогічний контроль в системі освіти;
   • дидактичні системи у вищій школі;
   • інноваційні технології навчання;
   • соціальна та екологічна безпека діяльності;
   • менеджмент у сфері освіти;
   • педагогічна риторика;
   • тренінг професійного самоусвідомлення;
   • психологічний тренінг викладача;
   • методика вузівського викладання;
   • психологія організації.
  • Середня освіта
   • педагогіка;
   • педагогічна та професійна психологія;
   • педагогічний контроль в системі освіти;
   • дидактичні системи в освіті;
   • методика викладання іноземної мови;
   • методика викладання зарубіжної літератури;
   • методика виховання;
   • інформаційні технології в освіті;
   • педагогічна майстерність;
   • педагогічна риторика;
   • сучасні освітні технології.

  Викладання англійської мови проводиться за авторською методикою президента Київського міжнародного університету професора Х.В. Хачатуряна. В її основі комунікативний підхід, що передбачає засвоєння мовних одиниць у типових комунікативних контекстах.

  Забезпечення навчального процесу здійснюється згідно з вимогами Болонського процесу за кредитно-модульною системою двома робочими мовами – українською та англійською. Кафедра забезпечує навчально-методичне керівництво й виконання програм навчально-виробничої, науково-дослідної, науково-виробничої та педагогічної (асистентської) практик студентами відповідно до навчальних планів за кожним напрямом підготовки та спеціальності.

  Визначення баз практики здійснюється керівництвом Київського міжнародного університету на підставі прямих договорів і усних домовленостей з органами державної влади, підприємствами, установами.


  Наукова робота

  Наукова робота викладачів кафедри проводиться в межах науково-дослідної теми Інституту лінгвістики та психології «Міжкультурні аспекти міжмовної комунікативно-прагматичної парадигми в контексті германських, слов'янських мов і світової літератури» (науковий керівник теми – Нагачевська О.О., к.філол.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0116U005372). Розділ кафедри психології та педагогіки «Психологічні аспекти міжкультурних відмінностей», «Педагогічне спілкування як засіб виховання»..

  Упродовж 2016 - 2018 років зусиллями викладачів кафедри опубліковано монографії, навчальні посібники, курси лекції, хрестоматії:

  • Кулакевич Т.В. Психологія особистості: курс лекцій. – К.: КиМУ, 2016. - 254 с.
  • Науковий дискурс підготовки студентської молоді до життя в умовах цивілізаційних викликів і загроз: колективна монографія / під наук. ред. Пилипенка О.І. – К.: КиМУ, 2016. - 218 с.
  • Абрамян Н.Д. Загальна психологія: курс лекцій. – К.: КиМУ, 2017. – 334 с.
  • Кулакевич Т.В. Технології психологічного консультування: «Сімейне консультування»: Курс лекцій. – К.: КиМУ, 2017. – 260 с.
  • Османова А.М. Історія психології: підручник. – К.: КиМУ, 2017. – 292 с.
  • Мартиненко С.М. Я – студент: навчальний посібник / [Огнев’юк В.О., Жильцов О.Б., Караман С.О. та ін.; за заг. ред. Огнев’юка В.О.]. – 3-є вид., зі змінами. –К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 44–71.
  • Кулакевич Т.В. Профорієнтація та профвідбір: курс лекцій. – К.: КиМУ, 2018. - 263 с.

  Від січня 2002 року кафедра здійснює підготовку та видання періодичного наукового фахового видання «Збірник Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України», яке внесене до переліку фахових видань ВАК України (Серія: Психологічні науки: проблеми і здобутки) зі спеціальності «Психологія». У збірнику друкуються статті з основних проблем психології, зокрема, матеріали із загальної, вікової, соціальної, прикладної і практичної психології, а також із психологічного забезпечення професійної діяльності фахівців та ін. Матеріали збірника використовується для психологів, які розпочинають власну професійну практику, студентів психологічних факультетів, творчих педагогів, соціальних працівників, психологів-практиків, а також для всіх, хто хоче оволодіти активними методами корекцій і розвитку особистості.

  Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням якості професійної діяльності, опановуючи сучасний зміст і методики викладання психологічних дисциплін у вищому навчальному закладі. Працівники кафедри вчасно й успішно проходять різноманітні форми підвищення кваліфікації. Результати наукової діяльності студенти втілюють у виступах на наукових конференціях і під час участі в конкурсах студентських науково-пошукових робіт.


  Електронний доступ до періодичних фахових видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 011 “Освітні, педагогічні науки”.

  Електронний доступ до періодичних фахових видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 014 “Середня освіта”.


  Результати наукової діяльності викладачів і студентів кафедри знаходять своє відображення в статтях, виступах на всеукраїнських і міжнародних конференціях, круглих столах, науково-практичних семінарах, студентських дебатах, майстер-класах:


  В межах Тижня науки в Київському міжнародному університеті в Навчально-науковому інституті лінгвістики та психології відбувся круглий стіл «Психологія як наука про людину, для людини, в ім’я людини», модератор – професор Абрамян Н.Д. (13 листопада 2017 року).

  Навчання студентів здійснюється в спеціалізованих аудиторіях: лабораторії експериментальної психології, тренінговому центрі, кабінеті індивідуального консультування та із застосуванням спеціального мультимедійного обладнання. Лабораторія експериментальної психології заснована 2001 року професором Щербаковим В.С. У лабораторії представлені три покоління діагностичних приладів від 60-х років ХХ ст. до сучасних наукових розробок. Окрім бази комп’ютерних методик, при лабораторії сформована база бланкових матеріалів із різних методик психологічної діагностики.

  При лабораторії також постійно поновлюється фонд електронної бібліотеки психологічної літератури Ellibra, який налічує понад 600 екземплярів книжок, посібників, підручників, курсів лекцій, методичних матеріалів. У тренінговому центрі проводяться тренінгові заняття в аудиторний (у межах практично спрямованих дисциплін) і позааудиторний (у межах роботи Психологічної служби) час. Студенти мають змогу відвідувати тренінги спілкування, особистісного розвитку, лідерського зростання, арт-терапії, символ-драми тощо.

  Щотижня проходить засідання студентської групи «Теоретичні та практичні проблеми психологічного консультування" з обговоренням актуальних питань сучасної психології.

  У кабінеті індивідуального консультування студенти старших курсів під керівництвом провідних викладачів кафедри й психологів Психологічної служби мають змогу проводити індивідуальні консультації зі студентами інших спеціальностей, які звернулись із запитом. Від жовтня 2005 року працює Психологічна служба Інституту лінгвістики та психології, створена силами викладачів кафедри психології і студентів спеціальності «Психологія», яка передбачає професійний та особистісний розвиток студентів, абітурієнтів, працівників Університету засобами психологічного впливу.

  Структура Психологічної служби Київського міжнародного університету відповідає основним завданням її діяльності. До її складу входять структурно-функціональні групи (Т-групи), які працюють відповідно до окремої тематики, зокрема: Групи розвитку, Групи особистого розвитку, Майстерня психологічної діагностики. Активно працюють психологічні факультативи під керівництвом провідних психологів Служби.

  Кафедра активно співпрацює зі школами в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті» – профорієнтаційне тестування, метою якого є надання профорієнтаційної підтримки в процесі вибору профілю навчання, визначення сфери майбутньої діяльності відповідно до здібностей і вподобань учнів з урахуванням вимог ринку праці. За перше півріччя 2017-2018 навчального року було протестовано та надано рекомендації понад 2000 учнів шкіл Києва та Київської області.


  Бази практики

  • Міжнародний благодійний фонд «Здоров’я українського народу».
  • Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
  • ДНЗ № 789.
  • ДП «Мобільний рятувальний центр ДСНС України».
  • ТОВ «Укртехінвестгаз».
  • КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».
  • Ліцей-інтернат №23 «Кадетський корпус».
  • Київська міська клінічна лікарня.
  • Центр позашкільної освіти.
  • Калинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1.
  • «ТалантВілль» дитячий клуб.
  • Дитячий центр розвитку «Кроха».
  • Інститут трансформації суспільства.
  • Центр науково-освітніх інновацій і моніторингу (ЦНОІМ).
  • Дитячий центр «Королівство знань».
  • Києво-Святошинський районний навчально-методичний Центр практичної психології.
  • Київський національний університет будівництва і архітектури.