Ліцей КиМУ

Відкриття Ліцею відбулося у 2009 році, у ювілейний рік 15-річчя від дня заснування Київського міжнародного університету.

Ліцей Київського міжнародного університету – це заклад середньої освіти, що забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку обдарованих і здібних дітей до майбутньої професійної діяльності.

Профільне навчання створене з метою формування ключових компетентностей старшокласників, набуття ними навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

Завдання Ліцею:

 • виховання фізично здорового покоління
 • створення сприятливих умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів
 • формування інтелектуальних, спеціальних умінь і навичок
 • розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарувань, творчого мислення, потреби й вміння самовдосконалюватися
 • формування громадянської позиції, виховання почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії
 • створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їхнього повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку
 • надання ліцеїстам можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб
 • пошук і відбір для навчання творчо обдарованих і здібних дітей
 • оновлення змісту освіти, розроблення й апробація інноваційних педагогічних технологій, форм і методів навчання й виховання
 • виховання лідерів, розвиток учнівського самоврядування

Пріоритети Ліцею:

 • робочими мовами Ліцею є українська й англійська
 • іноземна мова вивчається за авторською методикою ректора Київського міжнародного університету професора Хачатуряна Хачатура Володимировича
 • друга іноземна мова – за вибором: німецька, французька, іспанська

Освітній процес:

 • забезпечення якісної загальної середньої освіти гарантується змістом навчальних планів і програм, розроблених із урахуванням перспективного українського і зарубіжного досвіду
 • широке застосування в освітньому процесі сучасних комп’ютерних, інтерактивних, тренінгових технологій, можливість використання сучасних інформаційно-пошукових систем, мультимедійного обладнання, доступ до мережі Інтернет, найсучасніша науково-методична література, спеціалізовані класи й лабораторії сприяють високій якості підготовки майбутніх здобувачів вищої освіти

Науково-методична база:

 • забезпечення учнів необхідною науково-методичною літературою
 • застосування теоретичних та емпіричних методів пізнання, методів моделювання, тестування, експерименти
 • формування творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів науково-методичної діяльності

Культурно-дозвіллєва сфера:

 • підвищення рівня загальної культури старшокласників, задоволення їхніх естетичних і духовних потреб через відвідування виставок, театрів, музеїв, участь у творчих конкурсах, фестивалях

Сучасна матеріально-технічна база Ліцею відповідає стандартам закладів середньої освіти: спеціалізовані аудиторії (кабінети фізики, хімії, біології, математики); лінгафонні кабінети; комп’ютерні класи, доступ до Інтернету; актова й спортивна зали; судова аудиторія; кабінет психологічної релаксації; бібліотека, читальна зала; конференц-зал; гардероб; їдальня

Педагогічний склад:

 • освітній процес забезпечують досвідчені педагогічні працівники, в яких є відповідна освіта, рівень професійно-практичної підготовки
 • сприяє формуванню систематичних глибоких знань, практичних умінь і навичок; готує до майбутньої професії; підвищує загальний рівень культури

Ліцей Київського міжнародного університету – це сучасний інноваційний профільний заклад середньої освіти, який згуртовує молодь м.Києва й регіонів України, розвиває і вдосконалює здібності, творчі нахили старшокласників, виховує лідерів, готує конкурентоспроможну, освічену, гармонійно розвинену особистість