Ліцей КиМУ

Відкриття Ліцею відбулося в 2009 році, в ювілейний рік 15-річчя від дня заснування Київського міжнародного університету.

Ліцей Київського міжнародного університету – середній загальноосвітній навчальний заклад третього ступеня, що забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку обдарованих і здібних дітей до майбутньої професійної діяльності.

Профільне навчання створене з метою формування ключових компетентностей старшокласників, набуття ними навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

Завдання Ліцею:

 • виховання фізично здорового покоління;
 • створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;
 • формування інтелектуальних, професійних, спеціальних умінь і навичок;
 • розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарувань, творчого мислення, потреби й уміння самовдосконалюватися;
 • формування громадянської позиції, виховання почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;
 • створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їхнього повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;
 • надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;
 • пошук і відбір для навчання творчо обдарованих і здібних дітей;
 • оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання й виховання;
 • виховання лідерів, розвиток учнівського самоврядування.

Пріоритети Ліцею:

 • робочими мовами Ліцею є українська й англійська;
 • іноземна мова вивчається за авторською методикою ректора Київського міжнародного університету професора Хачатуряна Хачатура Володимировича;
 • друга іноземна мова – за вибором старшокласника: німецька, французька, іспанська.

Навчальний процес:

 • забезпечення якісної загальної середньої освіти гарантується змістом навчальних планів і програм, розроблених з урахуванням найкращого вітчизняного і зарубіжного досвіду;
 • широке застосування в освітньому процесі сучасних комп’ютерних, інтерактивних, тренінгових технологій, можливість використання сучасних інформаційно-пошукових систем, мультимедійного обладнання, доступ до мережі Інтернет, найсучасніша науково-методична література, спеціалізовані класи й лабораторії сприяють високій якості підготовки майбутніх студентів.

Науково-методична база:

 • забезпечення необхідною науково-методичною літературою;
 • застосування теоретичних та емпіричних методів пізнання, методів моделювання, тестування, експерименту і т.д.;
 • розвиток творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів науково-методичної діяльності.

Культурна сфера:

 • підвищення рівня загальної культури старшокласників, задоволення їхніх естетичних і духовних потреб через відвідування виставок, театрів, музеїв, участь у творчих конкурсах, фестивалях.

Сучасна матеріально-технічна база Ліцею відповідає стандартам середніх загальноосвітніх навчальних закладів: спеціалізовані аудиторії (кабінети фізики, хімії, біології, математики); лінгафонні кабінети; комп’ютерні класи, доступ до Інтернету; актова й спортивна зали; судова аудиторія; кабінет психологічної релаксації; бібліотека, читальна зала; конференц-зал; гардероб; їдальня.

Педагогічний склад:

 • навчально-виховний процес забезпечують досвідчені педагогічні працівники, у яких є відповідна освіта, професійно-практична підготовка; дають систематичні глибокі знання; формують в учнів практичні навички; готують до майбутньої професії; підвищують загальний рівень культури.

Ліцей Київського міжнародного університету – це сучасний інноваційний профільний навчальний заклад, який згуртовує молодь Києва й регіонів України, розвиває і вдосконалює здібності, творчі нахили старшокласників, виховує лідерів, готує конкурентоспроможну, освічену, гармонійно розвинену молодь.