Міжнародна діяльність КиМУ

Одним з основних напрямів діяльності університету є розвиток міжнародної співпраці, підготовка студентів до здійснення професійної діяльності на рівні світових стандартів.

Виконання відповідних завдань в навчальному процесі полягає в:

 • застосуванні досвіду провідних зарубіжних вузів у визначенні спеціалізації, вибіркових курсів, організації навчально-виховного процесу університету загалом;
 • висвітленні суспільно-політичних, правових, економічних, філологічних, культурологічних, історичних та інших проблем з урахуванням світового досвіду, в контексті взаємин України з іншими державами;
 • поглибленому вивченні іноземних мов, наданні студентам навичок побутового, офіційно-ділового, професійного спілкування, у зв’язку з чим англійська мова є обов’язковою до вивчення на всіх факультетах та інститутах університету;
 • вивчення іноземних мов визнається пріоритетним напрямком роботи КиМУ;
 • викладанні іноземних мов здійснюється із залученням фахівців - носіїв мов на основі короткострокових і довгострокових програм співпраці за міждержавними угодами і за домовленостями з посольствами та іншими установами і навчальними закладами зарубіжних країн;
 • проведенні семінарських занять англійською мовою;
 • системному залученні до навчального процесу, в тому числі під час виробничих та навчальних практик, фахівців–іноземців, які є співробітниками посольств, міжнародних фондів, організацій, для підвищення практичної спрямованості підготовки студентів і актуалізації набутих ними знань та вмінь;
 • забезпечені виконання програм короткострокового та довгострокового стажування студентів за кордоном;
 • впровадженням нових технологій навчання, визнаних як в Україні, так і за її межами: інтенсивні методи навчання іноземних мов, модульно-рейтингова система проміжного і підсумкового контролю та оцінки знань, різноманітні види тестування, неформалізовані, популярні нині в світі методики ведення семінарських занять, у формі “круглих столів”, колоквіумів, “мозкових атак” тощо.

Важливим показником науково-методичного рівня навчального закладу є використання результатів досліджень, авторських методик фахівців у вузах інших країн світу. Сьогодні можна говорити про використання методики інтенсивного навчання іноземних мов проф. Х.В.Хачатуряна в центрах вивчення іноземних мов у Філадельфії (США), “Інтерконтакт” (Бельгія).

Міжнародна діяльність Університету спрямована на забезпечення його інтеграції з міжнародною університетською спільнотою, створення оптимальних умов для академічної мобільності студентів та викладачів, реалізації спільних освітніх програм, підготовки наукових кадрів. Партнерами університету є вищі навчальні заклади, освітні установи країн: Великобританії, Франції, Польщі, Молдови, Латвії, Грузії, КНР.

Університети – партнери


ПЗВО «Київський міжнародний університет» є активним учасником грантової програми ЄС Еразмус+

Erasmus+ - це програма Європейського Союзу для освіти, навчання, молоді та спорту. Програма Erasmus+ спрямована на підвищення кваліфікації та працевлаштування, а також модернізацію освіти, навчання та молодіжної роботи.

Erasmus+ підтримує міжнародну мобільність серед учнів (студентів, слухачів, учнів, молодих людей та волонтерів) та персоналу (викладачів, викладачів, тренерів, молодіжних працівників та людей, що працюють в організаціях, що займаються освітою, навчанням та молоддю).

Основними цілями програми є:

 • підтримувати тих, хто навчається, у досягненні результатів навчання з метою розширення їхніх можливостей для особистого розвитку та підвищення їх працевлаштування на європейському ринку праці та поза ЄС;
 • підвищення якості освіти;
 • розвиток мобільності та культурних зв'язків;
 • підвищити знання іноземних мов серед учасників;
 • підвищити рівень знань та знань інших культур та країн серед учасників;
 • підвищення привабливості вищої освіти в Європі та підтримка європейських вищих навчальних закладів у конкуруванні на світовому ринку вищої освіти;
 • підтримка інтернаціоналізації, привабливості, якості, рівності доступу та модернізації вищих навчальних закладів за межами Європи.

Програма дозволяє студентам та співробітникам університетів виїжджати за кордон і створює можливості брати участь у проектах разом із іноземними партнерами.

Програма покликана стати ефективним інструментом сприяння розвитку людського і соціального капіталу в Європі і за її межами.

З 2017 року Київський міжнародний університет активно бере участь у програмі двосторонньої мобільності з європейськими вузами за напрямом Key Action 1: Learning Mobility of Individuals — мобільність для студентів та викладачів.

ПЗВО «Київський міжнародний університет» підписав низку договорів про участь у програмі мобільності з наступними ЗВО-партнерами:

 1. Erasmus + (KA1) з Верхньосілезькою Вищою Школою Торгівлі ім. Войцеха Корфантего в Катовіцах (Erasmus+ Programme (KA 1-2017) Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility Inter-institutional agreement 2017-2020 between institutions from Programme and Partner Countries)
 2. Erasmus + (KA1) з Академією ВСБ (Erasmus+ Programme (KA 1-2017) Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility Inter-institutional agreement 2017-2020 between partner countries)
 3. Erasmus + (KA1) з Сопотською Вищою Школою (Erasmus+ Programme (KA 1-2017) Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility Inter-institutional agreement 2017-2020 between partner countries)

 

Детальна інформація про програму представлена на сайті Національного офісу "Еразмус+" в Україні, а також на веб-сайті програм та в довідниках за програмою.


Центр міжнародних і громадських зв’язків втілює у життя програму “Україна і світ”, у межах якої постійно вдосконалюються форми роботи з представництвами міжнародних організацій, посольств, акредитованих в Україні, іноземними відомими діячами бізнесу, кіно і театру, міжнародними асоціаціями, представниками вищих навчальних закладів, які зацікавлені у співпраці з Київським міжнародним університетом. Активно розвивається і поглиблюється співпраця КиМУ з закордонними закладами вищої освіти, зокрема, участь науковців Київського міжнародного університету у європейських наукових форумах і конференціях.

Співпраця університету з навчальними закладами інших країн ґрунтується на засадах пріоритету національних інтересів, розвитку освітнього та наукового потенціалу університету, системного та взаємовигідного характеру співпраці, укладення договорів щодо навчання студентів, підготовки наукових кадрів. Партнерами університету є вищі навчальні заклади , освітні установи країн: Великобританії, Франції, Польщі, Молдови, Латвії, Грузії, КНР.

Продуктивною формою збагачення навчального процесу для фахівців-міжнародників є проведення в межах Університету змагань “Міжнародний студентський суд” з виходом переможців на Всеукраїнський та міжнародний рівні. Змагання проводяться виключно англійською мовою із дотриманням вимог, яких дотримуються в Нідерландах і США на таких традиційних змаганнях. Студенти університету, ставши призерами національних раундів конкурсів з міжнародного публічного, гуманітарного права, представляли Україну в Міжнародних студентських конкурсах в Вашингтоні (США), Гаазі (Нідерланди), Москві (Росія).

В контексті підтримання міжнародних зв’язків значна увага приділяється організації спільних з міжнародними навчальними закладами науковим дослідженням. Реалізація міжнародної спрямованості наукової роботи відбувається як на змістовному, так і на організаційному рівнях і полягає:

 • у визначенні наукової тематики кафедр і університету загалом: “Європейський вибір незалежної України”;
 • у визначенні тематики наукових робіт студентів як такої, що враховує аспект міжнародних аспектів як у межах історичних досліджень (історія міжнародних відносин, історія міжнародних економічних відносин, міжнародного права, порівняльно-історичні дослідження іноземних мов, історія світової журналістики), так і в плані синхронії (сучасні міжнародні відносини, міжнародні економічні відносини, проблеми міжнародного права, порівняння правових систем, типологічні і контрастивні дослідження мовних явищ, розвиток сучасних ЗМІ тощо);
 • у залученні до участі в традиційних наукових конференціях університету зарубіжних науковців та студентів;
 • в організації кафедрами конференцій, семінарів, “круглих столів” за участю іноземних фахівців;
 • в активізації участі у зарубіжних наукових конференціях професорсько-викладацького складу КиМУ.

Важливим показником рівня кваліфікації науково - педагогічного складу університету є:

 • наявність у колективі вчених, які мають звання почесних докторів зарубіжних навчальних закладів і, навпаки, іноземних фахівців, які мають аналогічні звання в університету;
 • наявність співробітників, які є індивідуальними членами міжнародних освітніх організацій і закладів культури.

Університет має робочі контакти з Національною комісією у справах ЮНЕСКО при МЗС України, посольствами країн, мови яких вивчаються в університеті; з освітніми і культурними центрами: Американський Дім; Британська Рада; Японський культурний центр в Україні; Товариствами культурних зв’язків з іншими країнами; Товариствами національних меншин в Україні.

Надзвичайно важливою складовою частиною роботи Університету є виховання в майбутніх фахівців сприйняття різноманітності культурної спадщини людства, толерантного ставлення один до одного, почуття поваги до традицій, історії інших народів, прищеплення студентам навичок спілкування відповідно до норм міжнародного протоколу і етикету як в офіційних, так і в побутових ситуаціях.

Ці завдання покликані виконувати різноманітні програми позанавчальних контактів, що їх забезпечують кафедри Університету, а саме:

 • робота мовних клубів, постійними ведучими або гостями яких є представники відповідних країн: English Speaking Club (спільно з Українсько-американським культурним діалогом), клуб іспанської мови “Espanol” (спільно з посольствами Іспанії, Аргентини, Бразилії, Чилі);
 • дружні зустрічі і вечори з нагоди національних свят країн, мови яких вивчаються в КиМУ;
 • налагодження неформальних контактів зі студентами інших країн через посольства, культурні центри, заклади освіти, міжнародні організації (листування, культурні обміни делегаціями, спільні акції);
 • налагодження контактів з українською діаспорою за кордоном;
 • використання в цьому плані можливостей міжнародних організацій, членами яких є КиМУ.

Університетом були виграні гранти Європейської комісії на виконання таких проектів:

 • «Європейські стандарти в навчанні економіки міжнародного туризму» (Програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Технологічний освітній інститут Західної Македонії, Греція; Політехнічний університет Каталонії, м. Барселона, Іспанія);
 • «Європейська практика студентського самоврядування в українських університетах» (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Університет м. Дюнкера, Франція; Національна спілка студентів Великобританії, Великобританія);
 • «Модернізація офісів міжнародної співпраці» (Програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Університет м. Кордови, Іспанія; Університет прикладних наук м. Мідвайда, Німеччина);
 • «Інформаційні технології в сучасній журналістиці» (Фонд розвитку ЗМІ Посольства США в Україні);
 • «Аналіз криз та прийняття рішень в Україні» (Програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Університет «La Sapienza» (Рим, Італія), Штутгартський університет (Німеччина);
 • «Безпека людини на територіях, забруднених радіоактивними речовинами» (Програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери - Пармський університет (Італія), Шведський університет сільсько-господарських наук (Швеція), Білоруський державний університет (Мінськ, Білорусія), Університет Кордоби (Іспанія).

Діяльність Університету сприяє інтернаціоналізації вищої освіти і виведенню сучасної української освіти на рівень світових вимог, готує випускників, здатних гідно захищати і представляти інтереси України на міжнародній арені.

В межах програми партнерства з ліцензованим в Україні центром міжнародних екзаменів з англійської мови (Grade Education Center) Київський міжнародний університет здійснює підготовку студентів, аспірантів, викладачів до іспитів з англійської мови Сambridge ESOL – English for Speakers of Other Languages рівня В2, який є обв'язковим для аспірантів та викладачів для успішного захисту наукових дисертацій, з отриманням сертифікату Cambridge English. Функціонують курси іноземних мов "Поліглот".

Ведеться робота щодо підготовки і виконання разом із зарубіжними партнерами програм із обов’язковим втіленням результатів спільної роботи в навчальний процес як в Університеті, так і в навчальних закладах-партнерах.

Студенти мають можливість професійної реалізації в Україні та за кордоном завдяки співпраці Київського міжнародного університету з європейськими університетами за спільними освітніми програмами, які дають можливість отримати додаткові знання і диплом європейського зразка, зокрема:

Переваги спільних освітніх програм:
 • істотне заощадження часу на навчання за спеціальністю. За один і той же час можна отримати два дипломи вітчизняного і зарубіжного вищих навчальних закладів;
 • фінансова вигода для студентів: вони не оплачують всі роки навчання, як би це відбувалось за самостійним вступом до зарубіжного ВНЗ;
 • можливість одержати досвід перебування в умовах принципово іншої системи вищої освіти, практико-орієнтованого, компетентністного навчання з використанням сучасного технічного оснащення у навчальних аудиторіях, лабораторіях, наукових центрах тощо;
 • отримання якісної фахової освіти та міжнародновизнаного диплому, що уможливлює працевлаштування за кордоном без підтвердження диплома;
 • відвідування лекцій провідних професорів Європи, участь у спільних дослідницьких, а також освітніх програмах;
 • можливість одержати додаткові знання у суміжних галузях науки, професійних напрямах, спеціалізаціях;
 • набуття під час проходження практик досвіду роботи в установах, закладах, організаціях, офісах, підприємствах європейської країни;
 • підвищення рівня володіння іноземними мовами;
 • можливість ознайомлення з культурою і традиціями, особливостями ведення бізнесу в одній з країн Євросоюзу;
 • психологічний захист через організацію навчання в групах студентів-співвітчизників, наставництво.