Міжнародна діяльність КиМУ

Одним з основних напрямів діяльності університету є розвиток міжнародного співробітництва, підготовка студентів до здійснення професійної діяльності на рівні світових стандартів.

Міжнародна діяльність Університету спрямована на забезпечення його інтеграції з міжнародною університетською спільнотою, отримання університетом додаткових можливостей щодо прискореного розвитку в межах Болонського процесу і Європейської інтеграції.

Виконання відповідних завдань в навчальному процесі полягає в:

 • застосуванні досвіду провідних зарубіжних вузів у визначенні спеціалізації, вибіркових курсів, організації навчально-виховного процесу університету загалом;
 • висвітленні суспільно-політичних, правових, економічних, філологічних, культурологічних, історичних та інших проблем з урахуванням світового досвіду, в контексті взаємин України з іншими державами;
 • поглибленому вивченні іноземних мов, наданні студентам навичок побутового, офіційно-ділового, професійного спілкування, у зв’язку з чим англійська мова є обов’язковою до вивчення на всіх факультетах та інститутах університету;
 • вивчення іноземних мов визнається пріоритетним напрямком роботи КиМУ;
 • викладанні іноземних мов здійснюється із залученням фахівців - носіїв мов на основі короткострокових і довгострокових програм співпраці за міждержавними угодами і за домовленостями з посольствами та іншими установами і навчальними закладами зарубіжних країн;
 • проведенні семінарських занять англійською мовою;
 • системному залученні до навчального процесу, в тому числі під час виробничих та навчальних практик, фахівців–іноземців, які є співробітниками посольств, міжнародних фондів, організацій, для підвищення практичної спрямованості підготовки студентів і актуалізації набутих ними знань та вмінь;
 • забезпечені виконання програм короткострокового та довгострокового стажування студентів за кордоном;
 • впровадженням нових технологій навчання, визнаних як в Україні, так і за її межами: інтенсивні методи навчання іноземних мов, модульно-рейтингова система проміжного і підсумкового контролю та оцінки знань, різноманітні види тестування, неформалізовані, популярні нині в світі методики ведення семінарських занять, у формі “круглих столів”, колоквіумів, “мозкових атак” тощо.

Навчальні програми теоретичних курсів складено з урахуванням аспекту міжнародних контактів України як в історичному плані, так і в плані сучасного стану міжнародних відносин.

Важливим показником науково-методичного рівня навчального закладу є використання результатів досліджень, авторських методик фахівців у вузах інших країн світу. Сьогодні можна говорити про використання методики інтенсивного навчання іноземних мов проф. Х.В.Хачатуряна в центрах вивчення іноземних мов у Філадельфії (США), “Інтерконтакт” (Бельгія).

Центр міжнародних та громадських зв’язків втілює у життя програму “Україна і світ”, у межах якої постійно вдосконалюються форм роботи з представництвами міжнародних організацій, посольств, акредитованих в Україні, зокрема, протягом останніх трьох років в університеті відбулись зустрічі та лекції:

 • Надзвичайних і Повноважних Послів країн США, Єгипту, ФРН, Великобританії, Узбекистану, Швеції, Грузії, Португалії, Сирії, Чехії, Словаччини, Таджикистану;
 • Д-р Вівіан Уокер, доцент стратегічних досліджень Американського Університету Національної Оборони (Вашингтон, США), лекція - "Публічна дипломатія: просування інтересів країни за кордоном" ("Public Diplomacy: advancing the interests of the country abroad");
 • Маркус Бренд, радник ПРООН з демократичного управління в Україні (Австрія), лекція - «Український процес конституційної реформи 2015 року: проблеми процесу та зміст" (“The Ukrainian Constitutional Reform Process of 2015 - Challenges of Process and Substance”);
 • Д-р Олів'є Ведрін, експерт Європейського Союзу (Франція), лекція - «Європейський Союз в умовах сучасних викликів» («The modern challenges to the European Union»);
 • Жупєєв Є.І. – керівник відділу країн Арабського Магрибу департаменту країн Близького Сходу та Африки МЗС України, лекція - «Розвиток відносин України з країнами Арабського Магрибу» (“Relations: Ukraine – Arab Magheb Union Countries”);
 • Янтомас Хімстра - директор місії ПРООН в Україні, лекція – “ПРООН: 50 років на передньому краї глобального розвитку” (UNDP: 50 years on the frontlines of global development”).

Продуктивною формою збагачення навчального процесу для фахівців-міжнародників є проведення в межах Університету змагань “Міжнародний студентський суд” з виходом переможців на Всеукраїнський та міжнародний рівні. Змагання проводяться виключно англійською мовою із дотриманням вимог, яких дотримуються в Нідерландах і США на таких традиційних змаганнях. Протягом останніх років, студенти університету, ставши призерами національних раундів конкурсів з міжнародного публічного, гуманітарного права, представляли Україну в Міжнародних студентських конкурсах в Вашингтоні (США), Гаазі (Нідерланди), Москві (Росія).

В контексті підтримання міжнародних зв’язків значна увага приділяється організації спільних з міжнародними навчальними закладами науковим дослідженням. Реалізація міжнародної спрямованості наукової роботи відбувається як на змістовному, так і на організаційному рівнях і полягає:

 • у визначенні наукової тематики кафедр і університету загалом: “Європейський вибір незалежної України”;
 • у визначенні тематики наукових робіт студентів як такої, що враховує аспект міжнародних аспектів як у межах історичних досліджень (історія міжнародних відносин, історія міжнародних економічних відносин, міжнародного права, порівняльно-історичні дослідження іноземних мов, історія світової журналістики), так і в плані синхронії (сучасні міжнародні відносини, міжнародні економічні відносини, проблеми міжнародного права, порівняння правових систем, типологічні і контрастивні дослідження мовних явищ, розвиток сучасних ЗМІ тощо);
 • у залученні до участі в традиційних наукових конференціях університету зарубіжних науковців та студентів;
 • в організації кафедрами конференцій, семінарів, “круглих столів” за участю іноземних фахівців;
 • в активізації участі у зарубіжних наукових конференціях професорсько-викладацького складу КиМУ.

Важливим показником рівня кваліфікації науково - педагогічного складу університету є:

 • наявність у колективі вчених, які мають звання почесних докторів зарубіжних навчальних закладів і, навпаки, іноземних фахівців, які мають аналогічні звання в університету;
 • наявність співробітників, які є індивідуальними членами міжнародних освітніх організацій і закладів культури.

Університет має робочі контакти з Національною комісією у справах ЮНЕСКО при МЗС України, посольствами країн, мови яких вивчаються в університеті; з освітніми і культурними центрами: Американський Дім; Британська Рада; Японський культурний центр в Україні; Товариствами культурних зв’язків з іншими країнами; Товариствами національних меншин в Україні.

Надзвичайно важливою складовою частиною роботи Університету є виховання в майбутніх фахівців сприйняття різноманітності культурної спадщини людства, толерантного ставлення один до одного, почуття поваги до традицій, історії інших народів, прищеплення студентам навичок спілкування відповідно до норм міжнародного протоколу і етикету як в офіційних, так і в побутових ситуаціях.

Ці завдання покликані виконувати різноманітні програми позанавчальних контактів, що їх забезпечують кафедри Університету, а саме:

 • робота мовних клубів, постійними ведучими або гостями яких є представники відповідних країн: English Speaking Club (спільно з Українсько-американським культурним діалогом), клуб іспанської мови “Espanol” (спільно з посольствами Іспанії, Аргентини, Бразилії, Чилі);
 • дружні зустрічі і вечори з нагоди національних свят країн, мови яких вивчаються в КиМУ;
 • налагодження неформальних контактів зі студентами інших країн через посольства, культурні центри, заклади освіти, міжнародні організації (листування, культурні обміни делегаціями, спільні акції);
 • налагодження контактів з українською діаспорою за кордоном;
 • використання в цьому плані можливостей міжнародних організацій, членами яких є КиМУ.

Університетом були виграні гранти Європейської комісії на виконання таких проектів:

 • «Європейські стандарти в навчанні економіки міжнародного туризму» (Програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Технологічний освітній інститут Західної Македонії, Греція; Політехнічний університет Каталонії, м. Барселона, Іспанія);
 • «Європейська практика студентського самоврядування в українських університетах» (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Університет м. Дюнкера, Франція; Національна спілка студентів Великобританії, Великобританія);
 • «Модернізація офісів міжнародного співробітництва» (Програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Університет м. Кордови, Іспанія; Університет прикладних наук м. Мідвайда, Німеччина);
 • «Інформаційні технології в сучасній журналістиці» (Фонд розвитку ЗМІ Посольства США в Україні);
 • «Аналіз криз та прийняття рішень в Україні» (Програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Університет «La Sapienza» (Рим, Італія), Штутгартський університет (Німеччина);
 • «Безпека людини на територіях, забруднених радіоактивними речовинами» (Програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери - Пармський університет (Італія), Шведський університет сільсько-господарських наук (Швеція), Білоруський державний університет (Мінськ, Білорусія), Університет Кордоби (Іспанія).

Діяльність Університету сприяє інтернаціоналізації вищої освіти і виведенню сучасної української освіти на рівень світових вимог, готує випускників, здатних гідно захищати і представляти інтереси України на міжнародній арені.

В межах програми партнерства з ліцензованим в Україні центром міжнародних екзаменів з англійської мови (Grade Education Center) Київський міжнародний університет здійснює підготовку студентів, аспірантів, викладачів до іспитів з англійської мови Сambridge ESOL – English for Speakers of Other Languages рівня В2, який є обв'язковим для аспірантів та викладачів для успішного захисту наукових дисертацій, з отриманням сертифікату Cambridge English.

Ведеться робота щодо підготовки і виконання разом із зарубіжними партнерами програм із обов’язковим втіленням результатів спільної роботи в навчальний процес як в Університеті, так і в навчальних закладах-партнерах.

Студенти мають можливість професійної реалізації в Україні та за кордоном завдяки співпраці Київського міжнародного університету з європейськими університетами за спільними освітніми програмами, які дають можливість отримати додаткові знання і диплом європейського зразка, зокрема:

Переваги спільних освітніх програм:
 • істотне заощадження часу на навчання за спеціальністю. За один і той же час можна отримати два дипломи вітчизняного і зарубіжного вищих навчальних закладів;
 • фінансова вигода для студентів: вони не оплачують всі роки навчання, як би це відбувалось за самостійним вступом до зарубіжного ВНЗ;
 • можливість одержати досвід перебування в умовах принципово іншої системи вищої освіти, практико-орієнтованого, компетентністного навчання з використанням сучасного технічного оснащення у навчальних аудиторіях, лабораторіях, наукових центрах тощо;
 • отримання якісної фахової освіти та міжнародновизнаного диплому, що уможливлює працевлаштування за кордоном без підтвердження диплома;
 • відвідування лекцій провідних професорів Європи, участь у спільних дослідницьких, а також освітніх програмах;
 • можливість одержати додаткові знання у суміжних галузях науки, професійних напрямах, спеціалізаціях;
 • набуття під час проходження практик досвіду роботи в установах, закладах, організаціях, офісах, підприємствах європейської країни;
 • підвищення рівня володіння іноземними мовами;
 • можливість ознайомлення з культурою і традиціями, особливостями ведення бізнесу в одній з країн Євросоюзу;
 • психологічний захист через організацію навчання в групах студентів-співвітчизників, наставництво.