Економічний факультет

Освітній процес на економічному факультеті забезпечує:


Основне завдання економічного факультету  полягає у формуванні високоосвіченого соціально–відповідального професіонала в галузі економіки, підприємництва, менеджменту, фінансів і публічного управління, інтегрованого в динамічне конкурентне середовище. 

Стратегічною метою факультету є розвиток кадрового, наукового, інноваційного, організаційно–економічного та соціального потенціалу факультету на основі поєднання власного досвіду з кращими національними та світовими практиками. 

Економічний факультет дає змогу студентам здобути якісну освіту, стати кваліфікованими фахівцями, гармонійними та цілеспрямованими особистостями, які зможуть бути конкурентоспроможними на ринку праці.

Створення економічного факультету Київського міжнародного університету зумовлене потребою у фахівцях економічного профілю різних галузей господарства.


Науково–дослідна робота

Пріоритетним напрямом діяльності факультету економіки є науково–дослідна робота. В умовах євроінтеграції, глобалізації бізнесу, важливими напрямами наукової роботи є розроблення низки актуальних проблем сучасного бізнесу, управлінської праці, співпраці з науковими організаціями, апробації результатів наукових досліджень у бізнес–структурах, органах державної влади, наукових публікаціях українських і зарубіжних видань.

І рівень: організаційний – вирішення студентами ділових кейсів, проведення групових мініпроєктів у межах пошукової діяльності та організація роботи гуртків за фахом; презентації наукових досліджень з метою залучення здобувачів освіти до наукової роботи; апробація результатів студентських наукових досліджень у форматі круглих столів, студентських щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій здобувачів освіти і молодих учених КиМУ та конференцій різного рівня, збірників наукових праць, Всеукраїнських наукових конкурсів і олімпіад; організація та проведення практико-орієнтованих проєктів, тренінгів, диспутів тощо.

ІІ рівень: змістово-методичний – затвердження основних напрямів наукової діяльності відповідно до тем науково-дослідної роботи УкрІНТЕІ економічного факультету; проведення практико-орієнтованих наскрізних досліджень, пов’язаних із фахом упродовж усього навчання; застосування дослідницько-пошукових методів (індивідуальної та/або групової дослідницької, експериментальної, самостійної роботи); запровадження в межах навчальних дисциплін інноваційних форм організації науково-дослідної діяльності, що формують наукове та критичне мислення.

Науково-педагогічні працівники, виконують науково-дослідні роботи у межах наукової теми, схваленої Вченою радою КиМУ: «Стійкий розвиток економічної системи України в умовах державно-приватного партнерства» (02.2021 р. – 02.2024 р.) (затверджена в УкрІНТЕІ, реєстраційний номер – 0121U108845; керівник - д.е.н., проф. Могилевська О.Ю.). Наукова діяльність кафедри спрямована на дослідження, генерування та поширення нових знань у різних галузях народного господарства, формування ключових компетентностей та особистісних якостей сучасних фахівців в інтерфейсі «Бізнес – Природа – Суспільство», здатних реалізовувати знання і навички на державному та міжнародному рівнях; на комплексне дослідження економічних і соціально значущих проблем розвитку науки і техніки, освіти, політики, права, культури.

Ефективними формами організації студентської науково-дослідної роботи є:

 • виконання під час проходження практики науково-дослідних практичних завдань;
 • постійні зустрічі, проведення круглих столів зі стейкхолдерами – науковими провідними фахівцями й експертами галузі економіки;
 • участь у конференціях, конкурсах, форумах, публікації у фахових виданнях України та наукових виданнях інших держав, у наукових журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index Copernicus).

ІІІ рівень: інформаційний – проведення методологічних семінарів для НПП, інформаційних занять з метою формування у студентів навичок роботи з наукометричними базами даних; розроблення методичних рекомендацій; використання студентами внутрішніх електронних інформаційних ресурсів Університету під час написання доповідей для участі у наукових заходах; доповнення наукового портфоліо студента матеріалами, що відображають його наукові здобутки тощо.

Ефективними видами студентської НДР також є: участь в різного рівня олімпіадах, виконання дослідних завдань під час проходження практик; постійні зустрічі та проведення круглих столів з досвідченими фахівцями галузі тощо, які мають значний досвід практичної діяльності та якісно передають його студентам.

Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків і проблемних груп

Наукові гуртки:

 • «Студентський бізнес-клуб» (керівник – професор Могилевська О.Ю.)
 • «Фінансова грамотність» (керівник – професор Момот О.М.)

Проблемні групи:

 • «Відкритя власного бізнесу» (керівник – доцент Демченко А.М.)
 • «Зовнішньо-економічна діяльність вітчизняного підприємства в умовах глобального ринку»
  (керівник – доцент Черніна І.В.)
 • «Управлінський облік» (керівник – доцент Плосконос Г.М.)

Практична підготовка студентів:

Студенти факультету проходять практичну підготовку у структурах різних форм власності та організаційно-правових форм, які відповідають вимогам програм практичної підготовки і здійснюють діяльність в реальному секторі економіки, в науковій та державній сферах ринку України (науково-дослідницькі інститути, громадські організації):

 • Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 • Київська міська державна адміністрація
 • Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада
 • Спостережна рада Кредитної спілки "Освіта"
 • Київське відділення №30 АТ "ПУМБ"
 • ТОВ "Старкі Індастрі"
 • ТОВ "Світаб-трейд"
 • ТОВ "АС Вектор"
 • ТОВ "ЛуБор"
 • ТОВ "Старк Абразив"
 • ТОВ "Саппорт Сервіс"
 • ТОВ "Юніт Кейтеринг"

Науково-педагогічні працівники та студенти факультету є учасниками заходів (наукових конференцій, круглих столів, семінарів тощо) за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:

 • Майстер-клас на тему: «Соціальні зв’язки у сучасному суспільстві» для студентів 1 курсу економічного факультету (Модератори: професор, завідувач кафедри економіки, підприємництва, менеджменту Ольга Юріївна Могилевська; студент ІІ-го курсу магістратури спеціальності «Міжнародні економічні відносини» Олексій Васильович Цубера) 28 вересня 2022 року.
 • I Міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Сurrent trends in the development of modern Scientific thoughts», м. Хайфа, Ізраїль, 27-30 вересня 2022 року.
 • Онлайн-курс «Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів для державних службовців», Київський міжнародний університет, 05-16 вересня 2022 року.
 • ХХVІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів, «Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: від ідеї – до реалізації», ПЗВО «Київський міжнародний університет», 19-20 травня 2022 року.
 • ХХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін», Київський міжнародний університет, 17-18 березня 2022 року.
 • VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах інформаційного суспільства», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 09-10 грудня 2021 року.
 • XV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». Київ. Інститут сходознавства ім. А.Ю Кримського НАН України. 24 листопада 2021 р.
 • Зустріч з професором Державного університету штату Вашингтон Діпра Джха на економічному факультеті Київського міжнародного університету (Модератори: проф. Виноградчий В.І., проф. Могилевська О.Ю., доц. Нікітан Н.О.). 23 листопада 2021 р.
 • Майстер-клас на тему: «Цифрові технології сучасності» (платформа Zoom), присвячений Всесвітньому дню науки (Модератор – доктор економічних наук, проф. Могилевська О.Ю., Лектор – доктор економічних наук, проф. Каліна І.І., завідувач кафедри журналістики Інституту дизайну, архітектури та журналістики Міжрегіональної академії управління персоналом.) 12 листопада 2021 р.
 • Майстер-клас на тему «Фінансова грамотність» (Модератор – доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки, підприємництва, менеджменту Могилевська О.Ю., Лектор – доктор економічних наук, професор кафедри економіки, підприємництва, менеджменту Момот О.М.) 23 жовтня 2021 р.
 • Участь у Всеукраїнському студентському конкурсі LoNG-2021 (Погляд нового покоління)
 • Екскурсії до Національного банку України (12, 13, 28 жовтня 2021 р.)
 • Всесвітній день економіста 12 жовтня 2021 р.
 • Постійне проведення вебінарів з Державним Університетом Вашингтон у Віртуальному класі за допомогою платформи Zoom (з 16.09.2021 р.).
 • X Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики». Одеса, Одеський національний економічний університет. 10-11 вересня 2021 р.
 • XIV Міжнародна науково-практична конференція «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти. Київ, Європейський університет. 20 травня 2021 р.
 • ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Київ, КиМУ. 25–26 березня 2021 р.
 • XVІІІ Міжнародний промисловий форум. м. Києв. Міжнародний виставковий центр. 19-22 листопада 2020 р.
 • Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 01-03. 04. 2020.
 • Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграціних процесів». Київ, КиМУ 28 – 29 травня 2020 року
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції». Київ, КиМУ. 20-21 травня 2020 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративно-територіальні та економічно-просторові кордони регіонів». Київ, КНЕУ. 19-20 березня 2020 р.
 • Майстер-клас «Україна в умовах цифрової економіки». Київ, КиМУ. 19 лютого 2020 року
 • Майстер-клас «Фінансово-економічні аспекти банківської справи» Київ, КиМУ. 11.2019 р.
 • International scientific-practical conference "Development of modern technologies and scientific potential of the world: coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ», London: NGO «European Scientific Platform», July 29, 2019
 • Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика", Харків, Український державний університет залізничого транспорту, 06–08 червня 2019 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція "Теоретичні та практичні аспекти антикризового регулювання економіки країни", м. Одеса, 4 травня 2019 р.
 • III Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування», Черкаси, ЧДТУ, 25 квітня 2019 р.
 • ХХІV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів»,Київ, КиМУ, 14 березня 2019 р.
 • Майстер-клас «Знайомство студентів з роботою української товарної біржі з використанням сучасних інформаційних технологій»,м. Київ, КиМУ, 04 грудня 2018 р.
 • Круглий стіл «Сучасний менеджмент в стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку»,м. Київ, КиМУ, 23 листопада 2018 р.
 • 72-а Науково-практична студентська конференція «Концептуальні засади збалансового розвитку аграрного сектору економіки України», Київ, НУБІП, 23 листопада 2018 р.
 • ХІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку», Київ, Європейський ун-т, 18 жовтня 2018 р.
 • «Self-managed teamwork», участь команди студентів в екологічному проєкті – «Залучення соціальних інвестицій до модернізації водоочистних споруд міста», Київ, КиМУ, 10 жовтня 2018 р.
 • II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні проблеми сучасності», ДДУУ, м. Маріуполь, 15 червня 2018 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток національної економіки в умовах змін ринкового середовища: проблеми та перспективи», ЦЕДР, м. Одеса, 07 квітня 2018 р.
 • Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Економіка міста та урбаністика», КНЕУ, Київ, 23 березня 2018 р
 • Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу», ХДУХТ, м. Харків, 22 березня 2018 р.
 • Науково-практичний семінар «Методи активізації наукової роботи студентів та магістрантів з підготовки економічних напрямів», м. Київ, КиМУ, 21 березня 2018 р.
 • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Формування європейських стандартів, цінностей та без пекового простору – стратегічний напрям української держави»,м. Київ, КиМУ, 14 березня 2018 р
 • Круглий стіл "Вектори активізації залучення інвестицій в Україну", м. Київ, КиМУ, 26 лютого 2018 р
 • Майстер-клас «Золотий перетен» у мистецтві і науці, м. Київ, КиМУ, 14 лютого 2018 р
 • Науково-практичний семінар «Методологія економічного дослідження», м. Київ, КиМУ, 7 лютого 2018 р
 • Науково-практичний семінар «Індустрія 4.0; місце України в міжнародній кооперації і спеціалізації», м. Київ, КиМУ, 20 грудня 2017 р
 • Круглий стіл «Сучасні економічні тенденції в умовах глобалізації»,14 листопада 2017 р
 • Круглий стіл «Інноваційне підприємництво як стратегічний напрям сучасної промислової бізнес-структури», Ірпінь, УДФСУ, 26-27 жовтня 2017 р
 • Круглий стіл «Біржовий ринок України: проблеми функціонування та тенденції розвитку». Проблеми залучення інвестицій промисловими підприємствами в Україні, Київ, НУБІП, 12 жовтня 2017 р
 • Міжнародна наукова конференція «Сучасні економічні дослідження: кооперація, банківська справа, публічне управління в умовах децентралізації», Польща, Кельце, 29 вересня 2017 р
 • Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-економічні і соціальні чинники розвитку міжнародних економічних відносин», м. Дніпро, 16-17 червня 2017 р
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент, фінанси та аудит: теоретичні підходи і практичні аспекти розвитку», м. Одеса, 09-10 червня 2017 р
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні проблеми сучасності», ДДУУ, м. Маріуполь, 12 травня 2017 р
 • Міжнародний науковий семінар «Формування економічних знань як бізнесу інформаційного суспільства», Греція. Афіни, 29 квітня; 8 травня 2017 р
 • Всеукраїнський економічний форум з міжнародною участю «Розвиток малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації світової економіки», м. Житомир, ЖДТУ, 27 квітня 2017 р
 • ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством», м. Полтава, 20 квітня 2017 р
 • Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво: механізми та стратегії», м. Львів, 31 березня 2017 р
 • International scientific conference «Economy and management: modern transformations in epoch of globalization», Klaipeda, Lithuania, 24 of March 2017
 • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава», м. Дніпро, 24-25 березня 2017 р
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція науково - педагогічних працівників на тему «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи»,м. Київ, КиМУ, 15 березня 2017 р
 • Науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє», КНЕУ, м. Київ, 03 березня 2017 р
 • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток економіки країни: можливості, проблеми, перспективи», м. Запоріжжя, 20-21 січня 2017 р
 • Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку», м. Дніпропетровськ, 14-15 квітня 2016 р
 • ІІІ Міжвузівська наукова конференція «Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи», м. Київ, Відкр. міжн. університет розвитку людини «Україна», 25 березня 2016 р
 • Міжнародна науково-практична конференція «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», м. Київ, КиМУ, 16 березня 2016 р
 • Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія», м. Братислава, Словаччина, 17-22 січня 2016 р
 • ІІ Міжнародний науковий форум «NEW ECONOMICS», м. Краків, Польща, 1-11 листопада 2015 р
 • VIII Міжнародна конференція «Асоціація перспективних досліджень і вищої освіти «Схід-захід», м. Відень, Австрія, серпень 2015 р

Економічний факультет постійно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами, Малою академією наук України в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», з метою поширення інформації про спеціальності факультету проводяться різні профорієнтаційні заходи, серед них:

 • Майстер-клас на тему: «Соціальні зв’язки у сучасному суспільстві» (Модератори: професор, завідувач кафедри економіки, підприємництва, менеджменту Ольга Юріївна Могилевська; студент ІІ-го курсу магістратури спеціальності «Міжнародні економічні відносини» Олексій Васильович Цубера) 28 вересня 2022 року.
 • Майстер-клас на тему: «Цифрові технології сучасності» (платформа Zoom), присвячений Всесвітньому дню науки (Модератор – доктор економічних наук, проф. Могилевська О.Ю., Лектор – доктор економічних наук, проф. Каліна І.І., завідувач кафедри журналістики Інституту дизайну, архітектури та журналістики Міжрегіональної академії управління персоналом.) 12 листопада 2021 р.
 • Майстер-клас на тему «Фінансова грамотність» (Модератор – доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки, підприємництва, менеджменту Могилевська О.Ю., Лектор – доктор економічних наук, професор кафедри економіки, підприємництва, менеджменту Момот О.М.) 23 жовтня 2021 р.
 • Проведення циклу вебінарів з Державним Університетом штату Вашингтон у Віртуальному класі за допомогою платформи Zoom (вересень – грудень 2021 р.).
 • Майстер-клас на тему: «Фінансова грамотність сучасної людини» (26.04.2021 р.);
 • Онлайн-лекція на тему: «Світова економіка» (29.04.2021 р.);
 • Науково-практичний семінар на тему: «Сучасні технології бізнесу» (30.04.2021 р.);

В рамках програми  "Школа-КиМУ:партнери в освіті" відбуваються постійні зустрічі з представниками коледжів та шкіл. https://kymu.edu.ua/news/2020/pravylno-obrana-spetsialnist-zaporuka-uspishnogo-maybutnogo-/, регулярно проводяться інтелектуальні ділові ігри, конкурси, олімпіади з учнями м. Києва та регіонів України, а також майстер-класи, тренінги, курси лекцій з економіки, підприємництва, менеджменту в закладах середньої освіти м. Києва.

Зокрема, серед абітурієнтів регулярно проводяться олімпіади, конкурси, інтелектуальні ігри «Як стати успішним менеджером», «Як стати мільйонером»«Шість капелюхів», переможці яких зараховуються до Університету на пільгових умовах. Серед найбільш популярних інтелектуальних конкурсів особливе місце займає Всеукраїнський  конкурс науково-дослідних робіт «Універсіада», який вже 20 років поспіль зібрав талановиту інтелектуальну молодь із навчальних закладів Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Житомирської, Чернігівської, Київської областей та великої команди з міста Києва. https://kymu.edu.ua/news/2020/den-vidkrytykh-dverey-ta-khkh-vseukrayinska-universiada/


Для ефективної організації освітньої, навчальної та наукової діяльності студентів та викладачів створена сучасна матеріально-технічна база, яка забезпечує виконання в повному обсязі навчальних планів і програм із усіх спеціальностей.

Міжнародне співробітництво є одним з важливих напрямків діяльності Київського міжнародного університету. Розвиток міжнародних зв’язків і співробітництва здійснюється у контексті інтеграції до світового і європейського освітнього середовища, має плідні наукові зв’язки з закордонними навчальними закладами

Університет має договори про співпрацю з іноземними університетами-партнерами   (https://kymu.edu.ua/mizhnarodna-diyalnist-kimu/)

Інтереси факультету – забезпечення на високому науково-педагогічному рівні підготовки фахівців з економіки, підприємництва, менеджменту, публічного управління