Економічний факультет

Освітній процес на економічному факультеті забезпечує:


Основним завданням науково-педагогічних працівників факультету є підготовка фахівців із економіки, підприємництва, менеджменту, фінансів та публічного управління, здатних ефективно працювати в умовах ринкової економіки. Освітній процес побудований на основі Концепції розвитку Університету, освітньо-кваліфікаційних характеристик, навчальних планів, навчально-методичних комплексів. Викладання забезпечують на високому професійному рівні провідні фахівці з галузі економіки, управління та адміністрування: доктори і кандидати економічних наук, кандидат наук із державного управління, професори, доценти.

Стратегічною метою факультету є забезпечення високого рівня якості освіти фундаментальними і актуальними науковими дослідженнями професійної та предметної підготовки студентів для підготовки майбутньої інтелектуальної еліти України.

Економічний факультет дає змогу студентам здобути якісну освіту, стати кваліфікованим фахівцем, гармонійною цілеспрямованою особистістю, яка зможе конкурентоспроможною на ринку праці.


Науково-дослідна робота

Пріоритетним напрямом діяльності економічного факультету є науково-дослідна робота. В умовах євроінтеграції, глобалізації бізнесу важливими напрямами наукової роботи є розроблення низки актуальних проблем сучасного бізнесу, управлінської праці; співпраця з науковими організаціями, апробація результатів наукових досліджень у бізнес-стуктурах, органах державної влади, наукових публікаціях українських і зарубіжних виданнях.

Основні напрями наукового дослідження економічного факультету – «Організаційний механізм залучення інвестицій в економіку України». Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер №0116U005366). «Стратегічне партнерство як фактор сталого розвитку промислового комплексу України в умовах глобалізації ринку» (тема схвалена Вченою Радою КиМУ).

Економічний факультет випускає збірник наукових праць – «Сучасні питання економіки і права», який внесено до переліку фахових видань України, призначених для дослідників, викладачів, аспірантів, студентів – усіх, хто цікавиться актуальними питаннями економіки і права.

Наукові розробки викладачів упроваджуються в освітній процес, проходять апробацію на науково-практичних конференціях:

  • Виноградчий В.І., Могилевський Ю.В., Шершень Н.В. Циклічність розвитку світової економіки в умовах інтеграції. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків».Т.2. Київ, КиМУ. 25–26 березня 2021 р. С. 248–253.
  • Могилевська О.Ю. Перспективи розвитку промислових підприємств України в умовах державно-приватного партнерства. X Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики». Одеса, Одеський національний економічний університет. 10-11 вересня 2021 р.
  • Могилевська О.Ю., Сідак І.В. Економічна безпека підприємства в умовах цифрової економіки. XIV Міжнародна науково-практична конференція «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти. Київ, Європейський університет. 20 травня 2021 р.
  • Могилевська О.Ю., Сідак І.В., Корольов Д.В Роль цифрового маркетингу у сучасній економіці. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків».Т.2. Київ, КиМУ. 25–26 березня 2021 р. С. 279-284.
  • Могилевська О.Ю., Слободяник А.М. Залучення фінансових ресурсів корпоративним сектором на ринок спекулятивного капіталу. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Т.2. Київ, КиМУ. 25–26 березня 2021 р. С. 262-268.
  • Момот О.М., Мотник О.Р., Хамайдула Д.О. Співвідношення понять аутсорсингу та фасіліті менеджменту на сучасному етапі розвитку економіки. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків».Т.2. Київ, КиМУ. 25–26 березня 2021 р. С. 257–262.
  • Мягкова О.В. Державно-приватне партнерство у сфері охорони здоров’я. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків».Т.2. Київ, КиМУ. 25–26 березня 2021 р. С. 268–271.
  • Опанасюк В.В., Філіповський А.О. Передумови розвитку неолуддізму в світі та Україні. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків».Т.2. Київ, КиМУ. 25–26 березня 2021 р. С. 271–274.
  • Сисоєв О.В. Досвід республіки Польща з підготовки фахівців із циркулярної економіки. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків».Т.2. Київ, КиМУ. 25–26 березня 2021 р. С. 151–154.
  • Слободяник А.М., Могилевська О.Ю., Романова Л.В. Торгівля індексами на ринку капіталів: ефективний засіб залучення спеулятивного капіталу. Ефективна економіка. Київ. № 8. 2021. (категорія Б)
  • Могилевська О.Ю., Романова Л.В., Слободяник А.М. Проблеми формування людського капіталу в системі управління персоналом на промислових підриємствах машинобудівного комплексу України. Економіка та сцспільство, ТОВ «ВД «Гельветика». Одеса. №28. 2021. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/512 DOI: 10.32782/2524-0072/2021-28-31 (категорія Б)
  • XVІІІ Міжнародний промисловий форум. м. Києв. Міжнародний виставковий центр. 19-22 листопада 2020 р.
  • Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 01-03. 04. 2020.
  • Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграціних процесів». Київ, КиМУ 28 – 29 травня 2020 року
  • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції». Київ, КиМУ. 20-21 травня 2020 р.
  • Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративно-територіальні та економічно-просторові кордони регіонів». Київ, КНЕУ. 19-20 березня 2020 р.
  • Майстер-клас «Україна в умовах цифрової економіки». Київ, КиМУ. 19 лютого 2020 року
  • Майстер-клас «Фінансово-економічні аспекти банківської справи» Київ, КиМУ. 11.2019 р.
  • International scientific-practical conference "Development of modern technologies and scientific potential of the world: coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ», London: NGO «European Scientific Platform», July 29, 2019
  • Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика", Харків, Український державний університет залізничого транспорту, 06–08 червня 2019 р.
  • Всеукраїнська науково-практична конференція "Теоретичні та практичні аспекти антикризового регулювання економіки країни", м. Одеса, 4 травня 2019 р.
  • III Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування», Черкаси, ЧДТУ, 25 квітня 2019 р.
  • ХХІV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», Київ, КиМУ, 14 березня 2019 р.
  • Майстер-клас «Знайомство студентів з роботою української товарної біржі з використанням сучасних інформаційних технологій», м. Київ, КиМУ, 04 грудня 2018 р.
  • Круглий стіл «Сучасний менеджмент в стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку», м. Київ, КиМУ, 23 листопада 2018 р.
  • 72-а Науково-практична студентська конференція «Концептуальні засади збалансового розвитку аграрного сектору економіки України», Київ, НУБІП, 23 листопада 2018 р.
  • ХІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку», Київ, Європейський ун-т, 18 жовтня 2018 р.
  • «Self-managed teamwork», участь команди студентів в екологічному проєкті – «Залучення соціальних інвестицій до модернізації водоочистних споруд міста», Київ, КиМУ, 10 жовтня 2018 р.
  • II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні проблеми сучасності», ДДУУ, м. Маріуполь, 15 червня 2018 р.
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток національної економіки в умовах змін ринкового середовища: проблеми та перспективи», ЦЕДР, м. Одеса, 07 квітня 2018 р.
  • Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Економіка міста та урбаністика», КНЕУ, Київ, 23 березня 2018 р
  • Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу», ХДУХТ, м. Харків, 22 березня 2018 р.
  • Науково-практичний семінар «Методи активізації наукової роботи студентів та магістрантів з підготовки економічних напрямів», м. Київ, КиМУ, 21 березня 2018 р.
  • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Формування європейських стандартів, цінностей та без пекового простору – стратегічний напрям української держави», м. Київ, КиМУ, 14 березня 2018 р
  • Круглий стіл "Вектори активізації залучення інвестицій в Україну", м. Київ, КиМУ, 26 лютого 2018 р
  • Майстер-клас «Золотий перетен» у мистецтві і науці, м. Київ, КиМУ, 14 лютого 2018 р
  • Науково-практичний семінар «Методологія економічного дослідження», м. Київ, КиМУ, 7 лютого 2018 р
  • Науково-практичний семінар «Індустрія 4.0; місце України в міжнародній кооперації і спеціалізації», м. Київ, КиМУ, 20 грудня 2017 р
  • Круглий стіл «Сучасні економічні тенденції в умовах глобалізації», 14 листопада 2017 р
  • Круглий стіл «Інноваційне підприємництво як стратегічний напрям сучасної промислової бізнес-структури», Ірпінь, УДФСУ, 26-27 жовтня 2017 р
  • Круглий стіл «Біржовий ринок України: проблеми функціонування та тенденції розвитку». Проблеми залучення інвестицій промисловими підприємствами в Україні, Київ, НУБІП, 12 жовтня 2017 р
  • Міжнародна наукова конференція «Сучасні економічні дослідження: кооперація, банківська справа, публічне управління в умовах децентралізації», Польща, Кельце, 29 вересня 2017 р
  • Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-економічні і соціальні чинники розвитку міжнародних економічних відносин», м. Дніпро, 16-17 червня 2017 р
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент, фінанси та аудит: теоретичні підходи і практичні аспекти розвитку», м. Одеса, 09-10 червня 2017 р
  • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні проблеми сучасності», ДДУУ, м. Маріуполь, 12 травня 2017 р
  • Міжнародний науковий семінар «Формування економічних знань як бізнесу інформаційного суспільства», Греція. Афіни, 29 квітня; 8 травня 2017 р
  • Всеукраїнський економічний форум з міжнародною участю «Розвиток малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації світової економіки», м. Житомир, ЖДТУ, 27 квітня 2017 р
  • ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством», м. Полтава, 20 квітня 2017 р
  • Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво: механізми та стратегії», м. Львів, 31 березня 2017 р
  • International scientific conference «Economy and management: modern transformations in epoch of globalization», Klaipeda, Lithuania, 24 of March 2017
  • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава», м. Дніпро, 24-25 березня 2017 р
  • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція науково - педагогічних працівників на тему «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», м. Київ, КиМУ, 15 березня 2017 р
  • Науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє», КНЕУ, м. Київ, 03 березня 2017 р
  • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток економіки країни: можливості, проблеми, перспективи», м. Запоріжжя, 20-21 січня 2017 р
  • Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку», м. Дніпропетровськ, 14-15 квітня 2016 р
  • ІІІ Міжвузівська наукова конференція «Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи», м. Київ, Відкр. міжн. університет розвитку людини «Україна», 25 березня 2016 р
  • Міжнародна науково-практична конференція «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», м. Київ, КиМУ, 16 березня 2016 р
  • Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія», м. Братислава, Словаччина, 17-22 січня 2016 р
  • ІІ Міжнародний науковий форум «NEW ECONOMICS», м. Краків, Польща, 1-11 листопада 2015 р
  • VIII Міжнародна конференція «Асоціація перспективних досліджень і вищої освіти «Схід-захід», м. Відень, Австрія, серпень 2015 р

  Науково-педагогічними працівниками факультету було видано монографії, навчальні посібники, наукові статті:

  • Scopus
   • Mohylevska, O., Abuselidze, G., Dragan, O., Gorovij, V., Opanasiuk, V. (2021). Theoretical and practical aspects of the formation of an integrated quality management system in milk processing enterprises. E3SWOC, 295, 01036. doi:10.1051/e3sconf/202129501036 France (Scopus)
   • George Abuselidze, Inna Radzivilova, Olga Mohylevska. Psychological-pedagogical problems and prospects of distance learning of students during the Covid-19 pandemics. E3S Web of Conferences. 258, 10016 (2021) UESF-2021. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125810016 France (Scopus)
   • Slobodianyk A., Abuselidze G., Buriak R., Muzychenko A., Momot O., Romanova L. Stock Trading Indices: A Mechanism for Attracting Speculative Capital. Springer LNNS. vol. 246. 2021 (Scopus)
   • O. Dobrovolska, V. Marhasova, O. Momot, L. Borysova, N. Kozii, O. Chyzhyshyn. Evolution and Current State of Money Circulation in Ukraine and the World. Studies of Applied Economics. 2021. Vol. 39-5, May 2021. DOI: https://doi.org/10.25115/eea.v39i5.5042 (Scopus)
   • Кузьмін O.Є., Станасюк Н.С., Яструбський М.Я., Moгилевська О.Ю., Артюшок В.С. Industrial potential: assessment, modelling and administration under the condition of sustainable development. Науковий вісник НГУ, НГУ, Дніпро, №6. 2020. С. 128-135. (Scopus)
   • O.Yu. Mohylevska, L.V. Romanova, V.P. Zalizniuk, N.V. Коvalenko. S.M. Demydiuk. Marketing mechanisms for improving the efficiency of industrial enterprises. Науковий вісник НГУ, НГУ, Дніпро, №1. 2020. С.165-170 (Scopus)
   • Могилевська О.Ю. Innovative concept of the development of national economy". Науковий вісник НГУ. №2. НГУ. Дніпро. 2019. С. 137-145 (квітень) (Scopus) ("Інноваційний концепт розвитку національної економіки" НГУ, Дніпро. 2019). (Scopus)
  • Web of Science
   • Момот О.М., Ткаченко Н.В., Рожко О.Д. Наукові засади управління ризиками транснаціональних банків. Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». 2019. Том 1. №28. С. 55–63; особ. вн. 0,38
   • Mohylevska О. Risks of Traders on the World Stock Market on the Example of Ukraine. SHS Web Conf. Fifteenth Scientific and Practical International Conference «International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics» EDP Sciences - Web of Conferences. France. Volume 67, 15 October 2019
   • Momot О.M., Tkachenko N.V. Compositional analysis of transnational bank capital. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. 2018. Том 2. №25. С. 56–64; особ. вн. 0,5
   • Remyha Yu., Pozniak O. A theoretical approach to the formation of subjects’ interaction in supply chains at risks conditions. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 2. Riga: Publishing House «Baltija Publishing», 2018, pp.198–208
   • Маклаков С.М. Соціально-економічна мотивація персоналу: функціонально-змістовний опис. Вісник Черкаського університету. 2017. № 4, Ч. 1. С. 55–62
   • Рудковський О.В. Управління стійкістю економічної системи держави як фактор її розвитку та безпеки. Problems and Perspectives in Management, 2017, №4, С. 245–257
  • Mohylevska О., Оpanasuk V., Filipovsky A. A collective monograph. Sustainable development of industrial enterprises in the conditions of state-private partnership / Economic strategies for the development of society. International Science Group. Boston. USA. Primedia eLaunch LLC. 2020, 410 р. pp. 59-62. DOI-10.46299/ISG.2020.MONO.ECON.III URL: https://isg-konf.com Google Scholar
  • Могилевська О.Ю., Кіосова М.С. Методичні рекомендації щодо виконання й захисту курсових робіт. Київ: КиМУ, 2020. 54 с.
  • Могилевська О.Ю., Сідак І.В. Сучасні тенденції розвитку Китаю в умовах глобальної економіки. ХІV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». Київ. Інститут сходознавства ім. Ю.А. Кримського НАН України. 05.11.2020. С. 378-381.
  • Могилевська О.Ю., Тищук І.М. Проблеми розвитку економіки Китаю та їх вирішення під час епідемії «COVID-19» умовах глобальної економіки. ХІV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». Київ. Інститут сходознавства ім. Ю.А. Кримського НАН України. 05.11.2020. С. 423-426.
  • Mohylevska O,, Korolyov D., Sidak I. Digitalization of economy: new opportunities and perspectives. Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference. La Rochelle, France 2020. (Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи. XII Міжнародна науково-практична конференція «Advancing in research and education) Ля-Рошель. Франція. International Science Group. 07-10.12.2020. рр. 82-84 URL: https://isg-konf.com. DOI: 10.46299/ISG.2020.II.XII.
  • Топіха В.І Регіональна інноваційна модель розвитку екотуристичної інфраструктури Науковий вісник МДАУ№2(106) 2020 р. С. 80–86.
  • Могилевська О.Ю. Фінанси підприємств: конспект лекцій. Київ: КиМУ, 2019. 209 с.
  • Момот О.М. Фінансово-економічні аспекти банківської справи: конспект лекцій. Київ: КиМУ, 2019. 80 с.
  • Домбровська Т.М. Фінанси: конспект лекцій. Київ: КиМУ, 2019. 148 с.
  • Виноградчий В.І. Теоретико-методологічні засади дослідження взаємодії національного та іноземного інвестування в умовах глобалізації. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 85-91.
  • Виноградчий В.І. Залучення зарубіжних інвестицій для розвитку економіки України. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 1(9). Київ. КиМУ. 2019. С. 198-203
  • Домбровська Т.М., Школяренко Ю.П. Фіскальна ефективність екологічного податку: досвід України та ЄС. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 138-146.
  • Могилевська О.Ю., Сідак І.В. Особливості ведення бізнесу в умовах глобальної діджиталізації. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 50-58.
  • Карбовська Л.О., Могилевська О.Ю. Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства на засадах маркетингу в умовах конкурентного середовища. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 34-42.
  • Mohylevska Оlga International scientifically-practical conference. Collection of scientific articles. Cartero Publishing House Madrid, Spain 2019 "Education, Law, Business", Madrid, Spain, 26th of April, 2019 "Cоre marketing competencies of an industrial enterprise". Р.128-131. Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH), РІНЦ
  • Мohylevska O. Problems of innovative development of national economy. Collection of scientific articles. "Science, technology and innovations", Lisbon, Portugal, 2019. рр. 21-25. (Social Sciences & Humanities, РІНЦ)
  • Могилевська О.Ю. Innovative concept of the development of national economy". Науковий вісник НГУ. №2. НГУ. Дніпро. 2019. С. 137-145 (квітень) (Scopus) ("Інноваційний концепт розвитку національної економіки" НГУ, Дніпро. 2019). (Scopus)
  • Mohylevska Оlga An of collective monograph "Organizationally-economic mechanism of management innovative development by managing subjects" "Marketing potential of modern enterprise", WSSG, Przeworsk, Poland. 2019.
  • Romanova L.V., Мohylevska O. European business-practices CSR: adaptation in Ukraine: collective textbook (Economic practices of corporate social responsibility") / "Strategic social position of "Stark Industry" at the market is decision of general issues". Kyiv, KNEU; EU, Found Mone, 2019. pp. 122-127.
  • Могилевська О.Ю., Бобровицький Є.О., Оборотов Р.І. Сучасні методи управління банківською діяльністю. Сучасні питання економіки і права, Збірник наукових праць (Серія: економічні науки), Київ, КиМУ, випуск 1(9), 2019. С 126-133.
  • Могилевська О.Ю. "Зовнішнє середовище як об’єкт ефективної діяльності адміністративного управління підприємством" "Сучасні питання економіки і права", Київ, КиМУ, Збірник наукових праць (Серія: економічні науки), випуск 1(9), 2019. С. 29-35.
  • Момот О.М., Дудатий С.М. Сучасні проблеми нагляду за транснаціональними банками з точки зору глобального системного ризику. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 147-153.
  • Момот О.М. Методологічний базис дослідження процесів глобальної експансії транснаціонального банківського капіталу. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. 2019. №1(17). С. 235-244.
  • Момот О.М. Регулювання кредитної експансії транснаціональних банків. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка". 2019. №12(40). С. 132-139.
  • Тарасович Л.В., Слободяник А.М., Мхітарян О.Є. Актуальність біржового ринку України. Збірник наукових праць: Сучасні питання економіки і права. Вип. 1(9). 2019. С. 181-189.
  • Мягкова О.В.,Занін Ю.Ю.Аналіз заходів з розвитку територіального громадського самоврядування. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 112-120.
  • Опанасюк В.В. Інтеграція України у світовій ринок крипто капіталу. Економіка. Фінанси. Право. 2019. №5/1. С. 34-40.
  • Опанасюк В.В., Пісний А.Є. Кваліметричні параметри ефективності інвестицій у маркетинг. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 59-65.
  • Ремига Ю.С. Електронне співробітництво в управлінні інтеграційними процесами логістичного ланцюга. Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. Київ: КиМУ, 2019. Випуск 1(9). C. 43-51
  • Ремига Ю.С. Специфіка електронного бізнесу при здійсненні вантажних перевезень. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 66-78.
  • Mohylevska Оlga International of scientifically-practical conference "Global challenges of contemporary issues" 28-th September, 2018, France, Paris "Marketing management by foreign economic activity of an industrial enterprises" P.142-145.
  • Mohylevska Оlga "Сollective monograph "Management of innovative development the economic entities". "Management by modern business in strategy of innovative development", University of Social and Economic Scinces, Przeworsk, Poland, P. 43-51, June 2018.
  • Виноградчий В.І. "Наскрізне практичне навчання студентів - наближення їх до виробничої сфери" "Сучасні питання економіки і права", Київ, КиМУ, Збірник наукових прац, випуск 2(8), 2018.
  • Mohylevska Оlga International of scientifically-practical conference "Global challenges of contemporary issues" 28-th September, 2018, France, Paris "Marketing management by foreign economic activity of an industrial enterprises" P.142-145.
  • Могилевська О.Ю. Словник сучасного маркетингу. - Київ: КиМУ, 2018. - 213 с.
  • Могилевська О.Ю. Навчальний посібник "БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ" - Київ: КиМУ, 2018. - 136 с.
  • Опанасюк В.В. "Інвестиційні перспективи криптоіндустрії України" "Сучасні питання економіки і права", Київ, КиМУ, Збірник наукових прац, випуск 2(8), 2018.
  • Могилевська О.Ю., Слободяник А.М. Економічна сутність інвестиційної привабливості промислового холдінгу. Глобальні та національні проблеми економіки. МНУ, Миколаїв. 2018. №21. С. 335-338 (Index Сopernicus)
  • Могилевська О.Ю. Маркетинговий підхід до інноваційної діяльності підприємств промислового комплексу / Сучасні питання економіки і права: зб.наук.праць. - К.: КиМУ, 2018. - Випуск 1(7).
  • Могилевська О.Ю. "Роль маркетингу в формуванні конкурентоспроможного потенціалу підприємства" "Сучасні питання економіки і права", Київ, КиМУ, Збірник наукових прац, випуск 2(8), 2018.
  • Виногррадчий В.І. "Досвід децентралізації і розвитку місцевого самоврядування в країнах ЄС" Науковий вісник ІДУ ЦЗ 2018 р.
  • Оlga Mohylevskaya Monograph "The competitiveness of industrial enterprises in the system of partner relations loyalty", Germany: "Lap Lambert Academic Publishing", 2017, 54 p.
  • Могилевська О.Ю. Уфімцева Т.М., Cлободяник А.М. "Економіка підприємства: теорія і практика" Київ, КиМУ, 2017, 295 с.
  • Mohylevska Оlga Collective monograph "Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects". "Methodological approaches to estimation of efficiency of regional policy" , Riga, Latvia, ISMA University, 2017.
  • Могилевська О.Ю. "Інноваційна бізнес-модель сучасного промислового ринку" / "an innovative business model of the contemporary industrial market", Оксфордський університет, Великобританія. Журнал Scopus "Oxford Review of Economic Policy", №1(33) / 2017.
  • Могилевська О.Ю. Монографія "Біржовий фінансовий ринок України: проблеми і перспективи розвитку", Киів, КиМУ, 2017, 262 с.
  • Коміренко В.І. "Міжнародний бізнес. Шляхи до успіху" у формі мультимедійного засобу. Навчальний посібник. Електронний ресурс, 2017.
  • Могилевська О.Ю. Сучасна парадигма розвитку науково-технічного потенціалу підприємств промислового комплексу України. Економіка та суспільство. МДУ, Мукачево. №9. 2017. С. 511-516. (Index Copernicus)
  • Оlga Mohylevskaya The competitiveness of industrial enterprise in the system of partner relations loyalty / Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. №3-4 (2), 2017.
  • В.В. Опанасюк Трансформація виробничої сили в епоху науково-промислової революції 4.0 на IT-ринку України / Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць Київ: КиМУ, 2017. Випуск 1 - 2(5,6). С.122-203.
  • Могилевська О.Ю. Перспективи створення інноваційного кластера в Київському регіоні за участю ТОВ Науково-виробниче підприємство "Білоцерківмаз". Міжнародний науковий журнал Інтернаука. Київ. №3. 2017. С. 73-76. (Index Copernicus)
  • Могилевська О.Ю., Могилевський Ю.В., Штанько О.І. Ключові компетенції промислового підприємства. Інфраструктура ринку. Одеса, 2016. № 2. С. 179-182. (Index Copernicus)
  • Опанасюк В.В. Економічні передумови індивідуального виробництва в умовах четвертої науково-технічної революції / Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал "Економіка фінанси право". 2016. С. 4-7.
  • Могилевська О.Ю. Управління командами: Навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2016. 349 с.
  • Виноградчий В.І. Підготовка працівників та службовців до дій у надзвичайних ситуаціях (посібник ) - Херсон: Айлант, 2016. 276 с.
  • Могилевська О.Ю. Тайм-менеджмент: Навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2016. 305 с.
  • Виноградчий В.І. Методологічні засади управління якістю діяльності консультаційних пунктів з цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях, сільських (селищних радах) - ( методичний посібник), м. Херсон. 2016 р.
  • Могилевська О.Ю. Біржовий ринок: Навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2016. 248 с.
  • Могилевська О.Ю. Менеджмент: Навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2016. 378 с.
  • Виноградчий В.І. "Теоретико-методологічні засади дослідження взаємодії національного та іноземного інвестування в умовах глобалізації" / Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. 2016. № 41. С. 65-69.

  Науково-дослідна робота студентів

  Колектив факультету активно залучає студентів до науково-дослідної роботи, що проводиться в органічній єдності з освітнім процесом.

  Науково-педагогічні працівники та студенти факультету беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях та круглих столах за участі видатних діячів галузі, роботодавців:

  Результати наукових досліджень студенти публікують у збірнику наукових праць «Сучасні питання економіки і права», матеріалах за підсумками проведених конференцій тощо.

  Для сприяння науково-дослідницькій роботі студентів на факультеті працюють студентські наукові гуртки: "Студентський бізнес-клуб", "Відкриття власного бізнесу", "Фінансова грамотність" щодо набуття досвіту відкриття ефективного власного бізнесу та ведення бізнес-діяльності на власному та корпоративному рівні; уявлення суті фінансової політики і стратегії підприємства, функціонування банківської системи; та проблемні групи: "Фінансист-аналітик", "Конкурентоспроможність підприємства в умовах інноваційної економіки", "Сучасні тенденції грошово-кредитної політики", "Сучасні міжнародні економічні відносини", "Зовнішньо-економічна діяльність вітчизняного підприємства в умовах глобального ринку", члени яких є активними учасниками етапів Всеукраїнських олімпіад з економіки, менеджменту, фінансів, стипендіальної програми "Zavtra ua", науково-практичної всеукраїнської конкурсної програми LoNG (Look of New Generation / Погляд нового покоління), міжнародних змагань зі стратегічного менеджменту, студентських конференцій.

  На засіданнях наукових гуртків та проблемних груп обговорюються й дискутуються питання, пов’язані з практичними проблемами в сфері менеджменту, фінансів, публічного управління, функціонування реального бізнесу, управлінської і маркетингової діяльності підприємств України, а також студенти отримують консультації щодо здійснення наукових досліджень, написання наукових робіт і виголошення доповідей.

  Заняття студентів проводяться у спеціалізованих аудиторіях із використанням сучасних інтерактивних методів навчання: майстер-класи, проблемні лекції, семінари-дискусії, заняття-дослідження, кейс-методи, робота у малих групах, активно використовуються ділові ігри.

  До послуг студентів обладнані мультимедійними засобами аудиторії для проведення лекційних і лабораторно-практичних занять, комп'ютерні класи, навчальна бібліотека, спортивна зала. На факультеті створено спеціалізований комп'ютерний кабінет економіки, меркетингу та комерційної діяльності, мікро- і макроекономіки, фінансів із сучасним програмним забезпеченням, який підключений до мережі Internet, що надає змогу студе

27 11/2021
10:00
Зустріч
10 11/2021
11:40