Економічний факультет

Економічний факультет здійснює підготовку фахівців за ступенями вищої освіти бакалавр, магістр - набір до 2016 року:

Бакалаврські програми:
 • міжнародні економічні відносини;
 • менеджмент;
 • фінанси і кредит;
 • економіка підприємства;
 • міжнародна економіка.
Магістерські програми:
 • міжнародні економічні відносини;
 • менеджмент організацій і адміністрування;
 • адміністративний менеджмент.
Діє програма подвійного диплому:

бакалавр - «Економіка» (СВШ, Польща); «Управління підприємницькою діяльністю» (ISMA, Латвія); «Менеджмент» (WSB, Польща);

магістр - «Управління комерційним розвитком», програма MBA (IPAC, Франція); «Облік і фінанси» (SSW, Польща).

Навчальний процес на економічному факультеті забезпечує:

У 2017-2018 н.р. кафедрою економіки, підприємництва, менеджменту були проведені заходи з покращення науково-методичного забезпечення викладання дисциплін, оновлення навчальних програм з лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану форму навчання та на організацію самостійної роботи студента. Забезпечена розробка нових навчально-методичних комплексів та курсів лекцій з навчальних дисциплін англійською мовою.

Лекційні курси викладаються українською мовою, частково англійською, семінарські заняття проводяться виключно англійською мовою.

Основним завданням професорсько-викладацького складу факультету є підготовка спеціалістів з економіки та менеджменту, які здатні ефективно працювати в умовах ринкової економіки. Навчально-виховний процес побудований на основі освітньо-кваліфікаційних характеристик, концепції розвитку Університету, навчальних планів, навчально-методичних комплексів. Викладання забезпечують на високому професійному рівні провідні фахівці в галузі економіки, управління та адміністрування: доктори і кандидати економічних наук, кандидат наук з державного управління, професори, доценти.


Наукова діяльність

Основний напрямок наукового дослідження економічного факультету – «Організаційний механізм залучення інвестицій в економіку України». Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер №0116U005366, 2014 р.).

13 липня - 31 жовтня 2018 року

Запрошуємо до публікації у збірнику наукових праць «Сучасні питання економіки і права»

Результати науково-дослідної роботи викладачів факультету знаходять своє відображення в матеріалах міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, серед яких:

 • VIII Міжнародна конференція «Асоціація перспективних досліджень і вищої освіти «Схід-захід», м. Відень, Австрія, серпень 2015 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів», м. Київ, КиМУ, 23 жовтня 2015 р.
 • ІІ Міжнародний науковий форум «NEW ECONOMICS», м. Краків, Польща, 1-11 листопада 2015 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», м. Київ, КиМУ, 16 березня 2016 р.
 • ІІІ Міжвузівська наукова конференція «Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи», м. Київ, Відкр. міжн. університет розвитку людини «Україна», 25 березня 2016 р.
 • Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку», м. Дніпропетровськ, 14-15 квітня 2016 р.
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу на тему «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», м. Київ, КиМУ, 15 березня 2017 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток економіки країни: можливості, проблеми, перспективи», м. Запоріжжя, 20-21 січня 2017 р.
 • Науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє», КНЕУ, м. Київ, 03 березня 2017 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємництво, регіон, держава», м. Дніпро, 24-25 березня 2017 р.
 • International scientific conference «Economy and managemen: modern transformations in epoch of globalization», Klaipeda, Lithuania, 24 of March 2017.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво: механізми та стратегія», м. Львів, 31 березня 2017 р.
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів на тему «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України», м. Київ, КиМУ, 19 квітня 2017 р.
 • ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством», м. Полтава, 20 квітня 2017 р.
 • Всеукраїнський економічний форум з міжнародною участю «Розвиток малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації світової економіки», м. Житомир, ЖДТУ, 27 квітня 2017 р.
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні проблеми сучасності», ДДУУ, м. Маріуполь, 12 травня 2017 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент, фінанси та аудит: теоретичні і практичні аспекти розвитку», м. Одеса, 09-10 червня 2017 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-економічні і соціальні чинники розвитку міжнародних економічних відносин», м. Дніпро, 16-17 червня 2017 р.
 • ХХІІІ науково-практична конференція «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», м. Київ, Київський міжнародний університет, 14 березня 2018 р.
 • ХХІІІ міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Європейська інтеграція України в контексті освітньої та молодіжної політики», м. Київ, Київський міжнародний університет, 18 квітня 2018 р.

Упродовж 2014-2018 рр. професорсько-викладацьким складом факультету були видані монографії, навчальні посібники, наукові статті:

 • Виноградчий В.І. Сучасні інформаційні технології, інформаційні небезпеки, 32. Т.№ 3(186), 2014, С.23 – 28.
 • Могилевська О.Ю. Формування системи управління промисловою інтегрованою бізнес-структурою / Економіка та держава: НЖП. - Київ, 2014. №5. С. 48-51.
 • Мягкова О.В. Кластеризація промисловості України як механізм підвищення економічного добробуту в умовах глобалізації / "Україна в умовах европейськоїінтеграції та глобалізації світу": Монографія / [за ред. О.А. Чумаченко]. – К.: КиМУ, 2014. – С. 375 – 432.
 • Виноградчий В.І. Охорона праці:управління, умови та безпека. (монографія)- Херсон: Айлант, 2014.- 80 с.
 • Мягкова О.В., Григорович В.Р., Воронов М.П. Державне управління процесами підготовки та прийняття управлінських рішень у системі охорони здоров’я України: монографія [за ред. О.В. Мягкової]. – К.: КиМУ, 2014. – 450 с.
 • Вяткін П.С. Prerequisites for modernization of material and technical resources in agriculture / Вісник "Проблеми економіки та управління", 2014. № 779. С. 8-13.
 • Виноградчий В.І. Безпека життєдіяльності та концепція стійкого розвитку людської спільноти. (монографія) - Херсон: Айлант, 2014.- 60 с.
 • Вяткіна Т.Г. Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств туристичної індустрії / Сучасні питання економіки і права. Серія: «Економічні науки». Вип.1(9). – Київ, 2015. – С. 8-16.
 • Вяткіна Т.Г. Передумови використання стратегічного менеджменту в туристичній індустрії / Проблеми міжнародних відносин: Збірник. наукових праць. – Вип. 10.– К.: КиМУ, 2015. – С. 170–176.
 • Вяткіна Т.Г. Стратегічний аналіз управління ресурсним потенціалом туристичних підприємств / Сучасні питання економіки і права. Серія: «Економічні науки». Вип.2(10) – Київ, 2015. – С. 14-21.
 • Могилевська О.Ю Менеджмент: Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2016. – 378 с.
 • Виноградчий В.І. “Теоретико-методологічні засади дослідження взаємодії національного та іноземного інвестування в умовах глобалізації”/ Виноградчий В.І. // Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. – 2016. – № 41. – С. 65-69.
 • Могилевська О.Ю. Управління командами: Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2016. – 349 с.
 • В.В. Опанасюк Економічні передумови індивідуального виробництва в умовах четвертої науково-технічної революції / Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал "Економіка фінанси право". - 2016. - с. 4-7.
 • Виноградчий В.І. Підготовка працівників та службовців до дій у надзвичайних ситуаціях.(посібник )- Херсон: Айлант, 2016. - 276 с.
 • Могилевська О.Ю. Тайм-менеджмент: Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2016. – 305 с.
 • Виноградчий В.І. Методологічні засади управління якістю діяльності консультаційних пунктів з цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях, сільських (селищних радах) - ( методичний посібник), м. Херсон - 2016 р.
 • Могилевська О.Ю. Біржовий ринок: Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2016. – 248 с.
 • Оlga Mohylevskaya The competitiveness of industrial enterprise in the system of partner relations loyalty / Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. №3-4 (2), 2017.
 • В.В. Опанасюк Трансформація виробничої сили в епоху науково-промислової революції 4.0 на IT-ринку України / Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць - Київ: КиМУ, 2017. - Випуск 1 - 2(5,6). - С.122-203.
 • Могилевська О.Ю. «Перспективи створення інноваційного кластера в київському регіоні за участю тов нвп «білоцерківмаз» / «Міжнародний науковий журнал Інтернаука», №3, 2017, С. 73-76, м. Київ.
 • Могилевська О.Ю. «Сучасна парадигма розвитку науково-технічного потенціалу підприємств промислового комплексу України» / «Економіка та суспільство», №9, 2017, (Index Copernicus), МДУ, м. Мукачево.
 • Коміренко В.І. «Міжнародний бізнес. Шляхи до успіху» у формі мультимедійного засобу. Навчальний посібник. Електронний ресурс, 2017.
 • Оlga Mohylevskaya Monograph «THE COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE SYSTEM OF PARTNER RELATIONS LOYALTY», Germany: «LAP LAMBERT Academic Publishing», 2017, 54 p.
 • Могилевська О.Ю., Уфімцева Т.М., Cлободяник А.М. «Економіка підприємства: теорія і практика» Київ, КиМУ, 2017, 295 с.
 • Могилевська О.Ю. «Інноваційна бізнес-модель сучасного промислового ринку» / «an innovative business model of the contemporary industrial market», Оксфордський університет, Великобританія. Журнал Scopus «Oxford Review of Economic Policy», №1(33) / 2017.
 • Виногррадчий В.І. "Досвід децентралізації і розвитку місцевого самоврядування в країнах ЄС" Науковий вісник ІДУ ЦЗ 2018 р.
 • Могилевська О.Ю. Маркетинговий підхід до інноваційної діяльності підприємств промислового комплексу / Сучасні питання економіки і права: зб.наук.праць. – К.: КиМУ, 2018. – Випуск 1(7).
 • Оlga Mohylevskaya A collective monograph «Management of innovative development the economic entities». «MANAGEMENT BY MODERN BUSINESS IN STRATEGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT», University of Social and Economic Scinces, Przeworsk, Poland, P. 43-51, June 2018.
 • Оlga Mohylevskaya International of scientifically-practical conference «Global challenges of contemporary issues» 28-th September, 2018, France, Paris «Marketing management by foreign economic activity of an industrial enterprises» P.142-145.

Наукова робота студентів

Колектив факультету активно залучає студентів до наукової роботи, що проводиться в органічній єдності з процесом навчання.

Студенти факультету постійно приймають участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вибір України в контексті безпекових викликів та сучасних реалій», м. Київ, КиМУ, 14 березня 2015;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки», м. Умань, УДПУ, 26 березня 2015;
 • Науково-практичний семінар «Освіта в Україні та закордоном: проблеми та перспективи», м. Київ, КиМУ, 21 квітня 2015;
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Стратегії стійкого розвитку економіки», м. Київ, 20-24 квітня 2015;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Європейський вибір України: сучасні виклики та реалії», м. Київ, КиМУ, 28 квітня 2015;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів», м. Ужгород, Інститут державного управління та регіонального розвитку, 6 травня 2015;
 • Науковий семінар «Проблеми адаптації та інтенсивного використання виробничого, наукового та організаційно-управлінського потенціалів до ринкових перетворень в умовах структурних змін економіки», м. Київ, КиМУ, 31 березня 2016;
 • ХХІ Міжнародна студентська науково-практична конференція “Європейський шлях розвитку України як запорука формування ціннісних орієнтирів української молоді”, м. Київ, КиМУ, 12 квітня 2016;
 • ХХІІ Міжнародна науково–практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів на тему: «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України», м. Київ, КиМУ, 19 квітня 2017;
 • Круглий стіл «Біржовий ринок України: проблеми функціонування та тенденції розвитку». Проблеми залучення інвестицій промисловими підприємствами в Україні», Київ, НУБІП, 12 жовтня 2017;
 • Круглий стіл «Інноваційне підприємництво як стратегічний напрям сучасної промислової бізнес-структури», Ірпінь, УДФСУ, 26-27 жовтня 2017;
 • Круглий стіл «Сучасні економічні тенденції в умовах глобалізації», 14 листопада 2017;
 • Науково-практичний семінар «Індустрія 4.0; місце України в міжнародній кооперації і спеціалізації», м. Київ, КиМУ, 20 грудня 2017;
 • Науково-практичний семінар «Методологія економічного дослідження», м. Київ, КиМУ, 7 лютого 2018;
 • Майстер-клас «Золотий перетен» у мистецтві і науці, м. Київ, КиМУ, 14 лютого 2018;
 • Круглий стіл "Вектори активізації залучення інвестицій в Україну", м. Київ, КиМУ, 26 лютого 2018;
 • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Формування європейських стандартів, цінностей та без пекового простору – стратегічний напрям української держави», м. Київ, КиМУ, 14 березня 2018;
 • Науково-практичний семінар «Методи активізації наукової роботи студентів та магістрантів з підготовки економічних напрямів», м. Київ, КиМУ, 21 березня 2018.

Результати наукових досліджень студенти публікують у наукових журналах «Сучасні питання економіки і права», матеріалах за підсумками проведених конференцій та ін.

Починаючи з 2007 року, на факультеті сформоване й здійснює свою діяльність Студентський науковий гурток «Бізнес-клуб», члени якого є активними учасниками етапів Всеукраїнських олімпіад з економіки, менеджменту, фінансів, стипендіальної програми «Zavtra ua», міжнародних змагань зі стратегічного менеджменту, студентських конференцій.

На засіданнях наукового гуртка «Бізнес-клуб» обговорюються й дискутуються питання, пов’язані з практичним менеджментом, функціонуванням підприємства, реальним бізнесом, управлінською і маркетинговою діяльністю підприємств України, а також студенти отримують консультації з приводу здійснення наукових досліджень, написання наукових робіт і виголошення доповідей.

Заняття студентів проводяться в спеціалізованих аудиторіях з використанням сучасних інтерактивних методів навчання: майстер-класи, проблемні лекції, семінари-дискусії, заняття-дослідження, кейс-методи, робота у малих групах, активно використовуються ділові ігри.

До послуг студентів обладнані мультимедійними засобами аудиторії для проведення лекційних та лабораторно-практичних занять, комп'ютерні класи, навчальна бібліотека, спортивна зала. На факультеті створений спеціалізований комп'ютерний кабінет економіки, меркетингу та комерційної діяльності із сучасним програмним забезпеченням, який підключений до мережі Internet, що надає змогу студентам під керівництвом провідних викладачів факультету виконувати практичні ситуаційні завдання економічного та управлінського змісту. Характерною особливістю при підготовці фахівців в галузі економіки є інтелектуальний розвиток особистості, що забезпечується завдяки участі студентів в проекті «Університетська освіта».


Виховна робота

Виховна робота на факультеті спрямована передусім на те, щоб обґрунтовано довести до свідомості кожного студента, що фахівець у галузі економіки та менеджменту повинен мати широку ерудицію, належну підготовку з основ гуманітарних знань, орієнтуватись у питаннях розвитку науки й культури, досконально володіти професією.

У зв’язку з цим проводяться такі заходи:

 • викладання фундаментальних дисциплін і дисциплін спеціалізації здійснюється в органічному зв’язку з процесом виховання, з позицій утвердження України як суверенної держави, завдань зростання її економіки та життєвого рівня її населення;
 • організація виховних годин на курсах;
 • виховання професійної гідності (на заняттях, у наукових гуртках, у розвиту спеціальностей, лекціях зі вступу до спеціальності);
 • ознайомлення іногородніх першокурсників з Києвом і його історичними пам’ятками і культурними центрам.

Разом з тим, в рамках професійного виховання студентської молоді працівниками факультету постійно організовуються екскурсії на підприємства, організації і установи відповідно до напрямів підготовки та спеціальностей.

В межах програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті» регулярно проводяться інтелектуальні ділові ігри, конкурси, олімпіади з учнями м. Києва та регіонів України, а також майстер–класи при проведенні Днів шкіл, гімназій у КиМУ.

Зокрема, серед абітурієнтів регулярно проводяться олімпіади, конкурси, інтелектуальні ігри «Як стати успішним менеджером», «Як стати мільйонером» переможці яких зараховуються до Університету на пільгових умовах.


Громадське життя студентів

На факультеті організоване змістовне дозвілля, діє рада студентського самоврядування. Студентський актив організовує різноманітні культурно-масові заходи: туристичні походи, екскурсійні поїздки, спортивні змагання.

Важливе місце у навчально-виховному процесі економічного факультету приділяється формуванню активної громадянської позиції студентів. Студенти беруть участь у міських заходах, зокрема, присвячених Міжнародному дню студента, є активними учасниками щорічної Всеукраїнської студентської наукової конференції, присвяченої Дню науки, степендіальній програмі «Zavtra ua». Розвитку їхньої професійної майстерності сприяють зустрічі з представниками бізнес-структур м. Києва. Студентам надаються можливості прослухати лекції з актуальних соціально-економічних проблем сучасного життя, взяти участь в цікавих дискусіях, круглих столах.

Стало традиційним відзначення в листопаді Тижня науки, в рамках якого організовано круглий стіл на тему «Сучасні економічні тенденції в умовах глобалізації», а також проведення Дня економічного факультету, Дня підприємця, проведення конкурсу на кращий бізнес-план і кращу газету, що сприяє згуртуванню студентів усіх курсів, реалізації їхнього творчого і наукового потенціалу та формуванню активної громадянської позиції.

Факультет пишається своїми випускниками, які успішно працюють на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання. Чимало випускників факультету продовжують навчання в магістратурі, а найкращі з них – в аспірантурі.

Стратегічною метою факультету є забезпечення високого рівня якості освіти фундаментальними і актуальними науковими дослідженнями професійної та предметної підготовки студентів для підготовки майбутньої інтелектуальної еліти України.

Економічний факультет дає можливість студентам отримати якісну освіту, стати кваліфікованим фахівцем, гармонійною цілеспрямованою особистістю, яка стане конкурентоспроможною на ринку праці.