Економіка

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Українська мова за проф. спрям.
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Політологія
 • Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
 • Вища математика

Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):

 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Економічна теорія
 • Політична економія
 • Мікроекономіка і макроекономіка
 • Історія економіки та економічної думки
 • Теорія ймовірностей і математична статистика
 • Економічна інформатика
 • Статистика
 • Економіка підприємства
 • Національна економіка
 • Менеджмент і маркетинг
 • Логістика
 • Фінанси підприємства
 • Бухгалтерський облік
 • Соціально-трудові відносини
 • Економетрія
 • Регіональна економіка
 • Трудове та цивільне право
 • Підприємницьке право
 • Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків
 • Інноваційне підприємництво
 • Стратегія підприємства
 • Основи науково-аналітичних досліджень
 • Світова економіка
 • Аналіз конкурентоспроможності
 • Вступ до спеціальності
 • Інфраструктура ринку
 • Потенціал і розвиток підприємства

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • Міжнародні економічні відносини
 • Глобальні фактори розвитку бізнесу
 • Підприємництво і малий бізнес
 • Основи економіки праці
 • Управління ризиками
 • Практики корпоративно-соціальної відповідальності
 • ЗЕД підприємства
 • Маркетингові дослідження
 • Управління проектами
 • Інвестування
 • Психологія бізнесу
 • Організаційна поведінка і діловий протокол
 • Управління процесами
 • Управління відносинами з клієнтами
 • Формування бізнес-моделі підприємства
 • Методологія аналізу соціально-економічних показників на мікро-, мезо- та макрорівнях
 • Лідерство і партнерство в підприємницькій діяльності
 • Людський капітал в умовах економіки знань
 • Крос-культурний менеджмент
 • Інформаційно-комунікаційні технології в умовах цифрової економіки
 • Економічний аналіз галузі
 • Бізнес-планування
 • Академічне підприємництво
 • Управлінський облік
 • Операційний менеджмент
 • Комерціалізація наукових досліджень
 • Управління командами
 • Тайм-менеджмент
 • Паблік Рилейшнз та ділове спілкування
 • Етика бізнесу
 • Економіка виробництва
 • Аналіз галузевих ринків
 • Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності
 • Оподаткування підприємства

Студенти економічного факультету проходять практичну підготовку в:

 • компаніях і фірмах різних форм власності
 • банках
 • інвестиційних компаніях
 • консалтингових компаніях
 • органах державного управління

Після закінчення навчання фахівець з економіки

підготовлений до діяльності, пов’язаної з:
 • економічними розрахунками й прогнозуванням
 • проектним аналізом і бізнес-плануванням
 • оцінюванням кредитоспроможності та надійності юридичних чи фізичних осіб
 • організацією оплати й стимулювання праці
 • фінансовою діяльністю (фінансовий лізинг, операції на фінансових ринках, контроль і регулювання портфеля активів)
 • дослідженням й аналізом ринків
 • збутом й організацією продажів
 • матеріально-технічним забезпеченням підприємства і його підрозділів
 • дослідженнями й розробками в галузі гуманітарних і суспільних наук
 • консультаціями з питань комерційної діяльності й управління
 • керуванням підприємствами
 • державним управлінням
може займати посади:
 • економіста у вітчизняних, іноземних компаніях і фірмах
 • фахівця з фінансово-економічної безпеки
 • керівника малого, середнього підприємства, філіалу, помічника керівника
 • головного фахівця, керівника підрозділів в комерційному обслуговуванні, в оптовій, біржовій і роздрібній торгівлі
 • керівника і головного спеціаліста функціональних підрозділів в органах державної і місцевої влади
 • бухгалтера, фінансового експерта
 • фінансового аналітика, аудитора