Кафедра економіки, підприємництва, менеджменту

Завідувач кафедри економіки, підприємництва, менеджменту

Могилевська Ольга Юріївна

Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

Кафедра економіки, підприємництва, менеджменту функціонує у складі економічного факультету Київського міжнародного університету.

Місія кафедри полягає у формуванні гармонійно розвиненої особистості – висококваліфікованого економіста, підприємця, управлінця, здатного в ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємства (організації).

Головне завдання кафедри – забезпечення на високому науково-педагогічному рівні підготовки фахівців з економіки, підприємництва, менеджменту, фінансів, публічного управління та адміністрування різних ступенів вищої освіти (бакалавр, магістр) згідно з галузевими стандартами вищої освіти, максимальне задоволення потреб здобувачів вищої освіти в отриманні професійних знань, вмінь та навичок з обраного фаху, а кінцевих споживачів (роботодавців) – висококваліфікованими фахівцами у різних сферах економіки для забезпечення потреб стійкого розвитку українського суспільства та створення сприятливого освітнього середовища, що забезпечує формування професійних кадрів і творчих особистостей, які володіють фундаментальними теоретичними знаннями та практичними навичками; формування і розповсюдження новітніх перспективних наукових і прикладних компетентностей, що створюють нові можливості до трудової мобільності та адаптивності науковців і практиків на ринку праці, імплементація міжнародного досвіду підготовки висококваліфікованих професіоналів для ведення бізнесу в сучасних умовах глобалізації і диференціації суспільства.

Освітньо-професійна програма "Економіка" першого (бакалаврського) рівня вищої освітиОсвітньо-професійна програма "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня вищої освітиОсвітньо-професійна програма "Підприємництво" першого (бакалаврського) рівня вищої освітиОсвітньо-професійна програма "Фінанси" першого (бакалаврського) рівня вищої освітиОсвітньо-професійна програма "Міжнародні економічні відносини" першого (бакалаврського) рівня вищої освітиОсвітньо-професійна програма "Міжнародні економічні відносини" другого (магістерського) рівня вищої освітиОсвітньо-професійна програма "Публічне управління та адміністрування" другого (магістерського) рівня вищої освітиОсвітньо-професійна програма "Менеджмент" другого (магістерського) рівня вищої освіти

 • професор Могилевська О.Ю. – д-р екон. наук (наукові інтереси –стійкий розвиток економічної системи в умовах державно-приватного партнерства; цифровий маркетинг у регіональній політиці держави; інтеграція науки, бізнесу, освіти у глобальному соціо-економічному просторі; інноваційність і конкурентоспроможність промислового комплексу України в умовах четвертої промислової революції)
 • професор Виноградчий В.І. – д-р екон. наук (наукові інтереси – конкурентоздатність на регіональному рівні; зарубіжний досвід у публічному управлінні; розвиток зовнішньоекономічної діяльності у світі та Україні)
 • професор Момот О.М. – д-р екон. наук (наукові інтереси – формування інноваційного потенціалу банків; наукові засади управління ризиками транснаціональних банків; фінансова діяльність суб'єктів підприємництва)
 • доцент Демченко А.М. – канд. екон. наук (наукові інтереси – інноваційні механізми ритейлу в банківському секторі України; іноземні банки на ринку банківських послуг України; державне регулювання ринку банківських послуг)
 • доцент Глівінська Ю.В. – канд. екон. наук (наукові інтереси – інноваційно-інвестиційний потенціал економічного розвитку; ціноутворення у туристичній галузі; структурні трансформації у національній економіці)
 • доцент Мхітарян О.Є. – канд. екон. наук (наукові інтереси – особливості регулювання міграційних процесів в Україні; розвиток системи економічних відносин: національний і міжнародний аспект)
 • доцент Пасєка А.С. – канд. екон. наук (наукові інтереси – ринок праці України; значення маркетингових концепції у розвитку ринку праці; конкурентоспроможність людського капіталу)
 • доцент Опанасюк В.В. – канд. екон. наук (наукові інтереси – перспективи розвитку криптоіндустрії; неолуддизм у суспільному світі; науково-технічна революція 4.0)
 • доцент Маклаков С.В. – канд. екон. наук (наукові інтереси – інвестування у безперервний освітньо-професійний розвиток населення; соціально-економічна мотивація персоналу; сталий розвиток економіки)
 • доцент Черніна І.В. – канд. екон. наук (наукові інтереси – світова економіка; зовнішньо-економічна діяльність; міжнародний менеджмент)
 • доцент Голуб В.М. – канд. екон. наук (наукові інтереси –конкурентоспроможність авіаційної промисловості; роль адміністративних регламентів у підвищенні ефективності роботи органів влади)
 • доцент Сисоєв О.В. – канд. екон. наук (наукові інтереси –інтеграція України у міжнародний факторинг; циркулярна економіка; професійна підготовка фахівців для економічної галузі в умовах глобального сталого розвитку)

Науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування у наукових та освітньо-наукових установах, закладах освіти, підприємствах, організаціях, беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах. Викладачі університету мають можливість пройти стажування за "Освітньою програмою професійного розвитку науково-педагогічних викладачів КиМУ"


Освітня програма професійного розвитку (підвищення кваліфікації) викладачів

Освітня діяльність

Освітня діяльність кафедри пов’язана з підготовкою фахівців за освітньо-професійними програмами "Економіка", "Менеджмент", "Підприємництво", "Фінанси", "Міжнародні економічні відносини", "Публічне управління та адміністрування":
Перелік компонентів освітньо-професійних програм, які забезпечує кафедра:
Бакалавр

ОПП «Економіка»

Нормативні дисципліни (анотації):
 • Економічна теорія
 • Політична економія
 • Мікроекономіка і макроекономіка
 • Історія економіки та економічної думки
 • Статистика
 • Економіка підприємства
 • Національна економіка
 • Менеджмент і маркетинг
 • Логістика
 • Фінанси підприємства
 • Бухгалтерський облік
 • Соціально-трудові відносини
 • Регіональна економіка
 • Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків
 • Інноваційне підприємництво
 • Стратегія підприємства
 • Основи науково-аналітичних досліджень
 • Світова економіка
 • Аналіз конкурентоспроможності
 • Вступ до спеціальності
 • Інфраструктура ринку
 • Потенціал і розвиток підприємства
Вибіркові дисципліни (анотації):
 • Міжнародні економічні відносини
 • Глобальні фактори розвитку бізнесу
 • Підприємництво і малий бізнес
 • Основи економіки праці
 • Управління ризиками
 • Практики корпоративно-соціальної відповідальності
 • ЗЕД підприємства
 • Маркетингові дослідження
 • Управління проектами
 • Інвестування
 • Управління процесами
 • Управління відносинами з клієнтами
 • Формування бізнес-моделі підприємства
 • Методологія аналізу соціально-економічних показників на мікро-, мезо- та макрорівнях
 • Лідерство і партнерство в підприємницькій діяльності
 • Людський капітал в умовах економіки знань
 • Крос-культурний менеджмент
 • Економічний аналіз галузі
 • Бізнес-планування
 • Академічне підприємництво
 • Управлінський облік
 • Операційний менеджмент
 • Комерціалізація наукових досліджень
 • Управління командами
 • Тайм-менеджмент
 • Етика бізнесу
 • Економіка виробництва
 • Аналіз галузевих ринків
 • Оподаткування підприємства

 

ОПП «Менеджмент»

Нормативні дисципліни (анотації):
 • Вступ до спеціальності
 • Політична економія
 • Мікроекономіка і макроекономіка
 • Основи науково-аналітичних досліджень
 • Історія економіки та економічної думки
 • Регіональна економіка
 • Статистика
 • Економіка підприємства
 • Національна економіка
 • Економічна теорія
 • Логістика
 • Фінанси підприємства
 • Бухгалтерський облік
 • Управління персоналом
 • Світова економіка
 • Менеджмент і маркетинг
 • Корпоративна культура
 • Управління ЗЕД
 • Потенціал і розвиток підприємства
 • Операційний менеджмент
 • Державне та регіональне управління
 • Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків
Вибіркові дисципліни (анотації):
 • Сучасні технології менеджменту в практиці
 • Маркетингові дослідження
 • Управління інвестиційними проектами
 • Управління економічною та соціальною безпекою діяльності підприємства
 • Міжнародні економічні відносини
 • Соціально-економічні стратегії розвитку організації
 • Організація рекламної діяльності
 • Економіка та організація інноваційної діяльності
 • Управління якістю
 • Офісний менеджмент
 • Крос-культурний менеджмент
 • Управління процесами
 • Управління відносинами з клієнтами
 • Лідерство і партнерство в підприємницькій діяльності
 • Людський капітал в умовах економіки знань
 • Управління конкурентоспроможністю
 • Капіталізація бренду
 • Академічне підприємництво
 • Управлінський облік
 • Венчурний бізнес
 • Менеджмент в умовах цифрової економіки
 • Управління проектами
 • Інвестування
 • Бізнес-планування
 • Управління науково-технічним потенціалом підприємства
 • Управлінські рішення
 • Самоменеджмент
 • Оподаткування підприємства

 

ОПП «Підприємництво»

Нормативні дисципліни (анотації):
 • Вступ до спеціальності
 • Політична економія
 • Мікроекономіка і макроекономіка
 • Основи науково-аналітичних досліджень
 • Історія економіки та економічної думки
 • Підприємницькі ризики
 • Статистика
 • Економіка підприємства
 • Національна економіка
 • Економічна теорія
 • Логістика
 • Підприємництво і малий бізнес
 • Бухгалтерський облік
 • Соціально-трудові відносини
 • Світова економіка
 • Менеджмент і маркетинг
 • Інноваційне підприємництво
 • Аналіз конкурентоспроможності
 • Потенціал і розвиток підприємства
 • Стратегія підприємства
 • Інфраструктура ринку
 • Проектний аналіз
Вибіркові дисципліни (анотації):
 • ЗЕД підприємства
 • Маркетингові дослідження
 • Страхові ризики і їх оцінювання
 • Практики корпоративно-соціальної відповідальності
 • Міжнародні економічні відносини
 • Біржова справа та біржовий аналіз
 • Етика бізнесу
 • Формування бізнес-моделі підприємства
 • Соціальне страхування
 • Лідерство і партнерство в підприємницькій діяльності
 • Страховий ринок
 • Цінні папери і фондовий ринок
 • Основи інвестиційного аналізу
 • Людський капітал в умовах економіки знань
 • Економічний аналіз галузі
 • Бізнес-планування
 • Академічне підприємництво
 • Управлінський облік
 • Аналіз фінансових ринків
 • Аудит підприємницької діяльності
 • Інноваційні технології у біржовій діяльності
 • Публічні закупівлі та біржова електронна торгівля
 • Фінансовий менеджмент у страхуванні
 • Державне регулювання страхових ринків в економічно-розвинених країнах
 • Управління командами
 • Тайм-менеджмент
 • Оподаткування підприємства

 

ОПП «Фінанси»

Нормативні дисципліни (анотації):
 • Політична економія
 • Мікроекономіка і макроекономіка
 • Історія економіки та економічної думки
 • Статистика
 • Економіка підприємства
 • Менеджмент і маркетинг
 • Гроші та кредит
 • Фінанси
 • Фінанси підприємств
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Бюджетна система
 • Світова економіка
 • Національна економіка
 • Податкова система
 • Банківська система
 • Страхування
 • Фінансовий аналіз
Вибіркові дисципліни (анотації):
 • Банківський менеджмент
 • Бізнес-планування
 • Валютне регулювання та контроль
 • Внутрішній аудит у фінансових установах
 • Вступ до методології наукових досліджень
 • Інвестування
 • Казначейська справа
 • Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків
 • Підприємництво і малий бізнес
 • Регіональна економіка
 • Світова валютна система
 • Соціальне страхування
 • Управління фінансовими ризиками
 • Фінанси зарубіжних корпорацій
 • Фінансова аналітика банківського ринку
 • Фінансова безпека суб'єктів підприємництва
 • Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
 • Фінансова статистика
 • Фінансовий облік у банках
 • Фінансовий ринок
 • Фінансово-економічні аспекти банківської справи
 • Цінні папери і фондовий ринок

 

ОПП «Міжнародні економічні відносини»

Нормативні дисципліни (анотації):
 • Вступ до спеціальності
 • Економічна теорія
 • Мікроекономіка і макроекономіка
 • Історія економіки і економічної думки
 • Облік і аналіз ЗЕД
 • Основи науково-аналітичних досліджень
 • Міжнародна торгівля
 • Управління ЗЕД
 • Міжнародні економічні відносини
Вибіркові дисципліни (анотації):
 • Міжнародні економічні організації
 • Стратегічні комунікації в МЕВ
 • Практики корпоративно-соціальної відповідальності у міжнародному бізнесі
 • Міжнародна логістика
 • Механізми функціонування СОТ
 • Міжнародна кооперація
 • Міжнародна ринкова ризикологія
 • Кон'юктура світових товарних ринків
 • Глобальні маркетингові стратегії
 • Міжнародний менеджмент
 • Міжнародна статистика
 • Міжнародні фінанси
 • Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України
 • Управління міжнародними проєктами
 • Тайм-менеджмент у професійній діяльності
 • Бізнес-планування міжнародних підприємств
 • Крос-культурний менеджмент
 • Бізнес-аналіз зарубіжних інвестицій
 • Аналіз конкурентоспроможності на міжнародному ринку
 • Безпекові моделі підприємницької діяльності
 • Міжнародні валютно-кредитні відносини
 • Стратегії стійкого розвитку МЕВ в євроатлантичному просторі
 • Страхування у міжнародному бізнесі

 

Магістр:

ОП «Менеджмент»

Нормативні дисципліни (анотації):
 • Організаційна поведінка та діловий протокол
 • Методологія наукових досліджень та системне мислення
 • Розвиток менеджменту в умовах трансформаційних змін економічних систем
 • Управління командами і тайм-менеджмент
 • Стратегічний менеджмент
 • Інноваційний менеджмент
 • Маркетинг-менеджмент
 • Проектний менеджмент
 • Топ-менеджмент
 • Реінжиніринг бізнес-процесів та бізнес-моделювання
 • Аудит та методологічні підходи до оцінювання управлінської діяльності
Вибіркові дисципліни (анотації):
 • Адміністративне управління в умовах цифрової економіки
 • Ділове адміністрування
 • Методологія управління міжнародними проєктами
 • Фінансовий менеджмент
 • Методологічні засади антикризового управління
 • Наукові підходи до управління змінами
 • Бізнес-етика
 • Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу
 • Глобальна макроекономічна політика
 • Бізнес-економікс
 • Міжнародний бізнес
 • Глобальні партнерські мережі

 

ОП «Публічне управління та адміністрування»

Нормативні дисципліни (анотації):
 • Організаційна поведінка та діловий протокол
 • Методологія наукових досліджень та системне мислення
 • Ділове адміністрування
 • Публічне адміністрування
 • Техніка адміністративної роботи
 • Стратегічний менеджмент
 • Інноваційний менеджмент
 • Електронне урядування
 • Моделювання, прогнозування та стратегічний форсайт в публічному управлінні
 • Міжнародні та національні професійні стандарти у сфері адміністративного управління
Вибіркові дисципліни (анотації):
 • Методологічні засади реінжинірингу бізнес-процесів та бізнес-планування
 • Аудит та методологічні підходи до оцінювання управлінської діяльності
 • Управління командами
 • Тайм-менеджмент
 • Практики корпоративно-соціальної відповідальності у сфері публічного управління
 • Демократичне самоврядування
 • Публічні фінанси
 • Міжнародна економіка
 • Міжнародний бізнес
 • Бізнес-економікс
 • Управлінський екаутинг
 • Методологія маркетингових досліджень та аналіз інформації

 

Міжнародні економічні відносини

Нормативні дисципліни (анотації):
 • Методи та методологія наукових досліджень у галузі міжнародних економічних відносин
 • Міжнародний аудит
 • Стратегічний менеджмент
 • Глобальні проблеми світового господарства й міжнародних економічних відносин
 • Методологія дослідження світової кон'юнктури
 • Глобальна макроекономічна політика
 • Бізнес-планування та бізнес-моделювання в системі світогосподарських відносин
 • Транснаціоналізація світової економіки
 • Методологія формування інституціонального механізму регулювання міжнародного поділу праці
Вибіркові дисципліни (анотації):
 • Філософія бізнесу
 • Управління командами
 • Міжнародний бізнес
 • Методологічні підходи до оцінки ефективності механізмів функціонування СОТ
 • Моніторинг і методологія дослідження розвитку світового господарства в умовах нової економіки
 • Наукові підходи до формування сучасної зовнішньоекономічної політики зарубіжних країн
 • Світові економічні кризи
 • Внутрішній ринок ЄС
 • Розвиток людського капіталу в умовах економіки знань
 • Архітектура світової фінансової системи
 • Торговельна політика та комерційна дипломатія
 • Міжнародний податковий менеджмент
 • Реінжиніринг бізнес-процесів

Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:

 • організацію освітнього процесу, формування матеріально-технічного та методичного забезпечення з урахуванням принципу – високий рівень якості освітнього процесу в умовах соціального партнерства зі стейкхолдерамми   
 • упровадження інноваційних методів організації освітнього процесу та застосування прогресивних освітніх технологій
 • розширення академічної мобільності, яка складається з істотного розширення мобільності студентів, викладацького персоналу з метою збагачення світовим досвідом та створення сприятливих умов для формування культури сприйняття інноваційних знань впродовж життя
 • підвищення ефективності та якості практичної підготовки майбутніх фахівців в різних галузях економіки на мікро-, мезо- та макрорівнях, фахівців у сфері міжнародних економічних відносин
 • організацію та виконання студентських науково-дослідних робіт
 • примноження інтелектуального та духовного потенціалу кафедри, розвиток науково-дослідної бази, подальше вдосконалення професіоналізму та підвищення інноваційної активності викладацького складу
 • розширення досліджень щодо визначення потреб у фахівцях зазначених спеціальностей та відкриття нових для забезпечення потреб економічного сектору сучасного ринку України

Освітній процес здійснюється у спеціалізованих аудиторіях.

Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань зі спеціальностей 051 “Економіка”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 073 “Менеджмент”, 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, 281 “Публічне управління та адміністрування”, 292 “Міжнародні економічні відносини”.

У межах інтернаціоналізації освітньої діяльності за ОПП «Економіка», «Фінанси», «Менеджмент», «Підприємництво», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні економічні відносини» здобувачам освіти запропоновано доступ до онлайн курсів провідних університетів світу https://www.classcentral.com/https://www.futurelearn.com/.


Науково-дослідна робота

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри є науково-дослідна робота. Наукова-дослідна діяльність орієнтована на розробку і дослідження найактуальніших економічних проблем: сучасні тенденції розвитку економічної системи на регіональному, державному та світовому рівнях; інноваційні транcформації у сфері державного управління в Україні, особливості розвитку і підвищення ефективності ведення бізнес-діяльності з використанням останніх досягнень науки і техніки, напрями удосконалення фінансової та грошово-кредитної системи України, чинники впливу на глобальну систему міжнародних економічних відносин, зарубіжний досвід щодо розбудови національної економіки на інноваційній основі. В умовах євроінтеграції, глобальної конкуренції важливими напрямами науково-дослідної роботи кафедри є дослідження ряду актуальних проблем сучасного бізнесу, управлінської праці; співпраця з науково-дослідними організаціями, апробація результатів наукових досліджень в реальному секторі економіки, в органах державної влади, у наукових публікаціях вітчизняних і зарубіжних видань.

Наукова діяльність кафедри спрямована на дослідження, генерування та поширення нових знань у різних галузях народного господарства, формування ключових компетентностей та особистісних якостей сучасних фахівців в інтерфейсі «Бізнес – Природа – Суспільство», здатних реалізовувати знання і навички на державному та міжнародному рівнях; на комплексне дослідження економічних і соціально значущих проблем розвитку науки і техніки, освіти, політики, права, культури.

За останні п’ять років викладачами кафедри опубліковано понад 300 наукових та навчально-методичних праць, серед яких навчальні посібники, підручники, монографій. Наукові статті за результатами досліджень науково-педагогічних працівників кафедри систематично друкуються у фахових виданнях України та наукових виданнях інших держав, у наукових журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index Copernicus), у матеріалах конференцій різного рівня.

Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри до наукової роботи активно залучаються студенти: написання та опублікування тез виступів на конференціях, наукових статей у збірниках студентських наукових робіт, статей у фахових наукових виданнях у співавторстві з викладачами, участь у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах.

Науково-педагогічні працівники кафедри виконують наукові дослідження у межах науково-дослідних тем економічного факультету: «Стійкий розвиток економічної системи України в умовах державно-приватного партнерства». Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер – 0121U108845) та наукової теми «Стратегічне партнерство як фактор сталого розвитку промислового комплексу України в умовах глобалізації ринку» (схвалена Вченою Радою КиМУ).

Основні напрями наукових досліджень:

 • теорія формування концепції маркетингової стійкості суб’єктів господарювання на мікро-, мезо- та макрорівнях в умовах державно-приватного партнерства
 • цифрова трансформація регіонів України: концептуальні підходи до сучасної державної регіональної політики
 • інтеграція освіти, науки і виробництва на засадах соціального партнерства
 • інноваційний розвиток промислового комплексу України у глобалізованому просторі
 • перспективи розвитку альтернативної та відновлюваної енергетики України у контексті підвищення екологічної та енергетичної безпеки

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу представлено для кожної дисципліни у вигляді робочих програм, силабусів з усіх освітніх компонентів, програми всіх видів практик, достатнім фондом підручників і навчальних посібників. Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, бінарності, активної та безпосередньої взаємодії викладача і студента. Поряд із проведенням традиційних лекційних, семінарських і практичних занять застосовуються активні та інтерактивні методи навчання, що сприяє розвитку критичного мислення, самостійного прийняття рішення в конкретній ситуації, розвиває швидкість реакції з оптимальним варіантом вибору тактики, активізує здобувачів освіти, розвиває аналітичні та комунікативні здібності, вміння діяти самостійно у реальній ситуації.

На базі кафедри економіки, підприємництва, менеджменту здійснюється видання збірника наукових праць «Сучасні питання економіки і права»: cерія Економічні науки, який є ядром наукового життя економічного факультету. У збірнику висвітлюються сучасні тенденції економіки, інноваційні трансформації державного управління в Україні; розкриваються особливості підвищення ефективності господарської діяльності підприємств, менеджменту, публічного управління та адміністрування, маркетингу; визначаються основні напрями удосконалення фінансової та грошово-кредитної системи України; досліджується досвід іноземних держав щодо розбудови національної економіки; аналізуються чинники впливу на глобальну систему міжнародних економічних відносин; визначаються засади вітчизняної і міжнародної системи правового регулювання, тенденції реформування правовідносин в Україні. Журнал призначений для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, працівників органів влади та державних установ, банків, підприємств, організацій і установ.

На кафедрі діє сертифікатна програма «Підприємницький Startup», Розроблено навчальний курс «Business Startup-School».


Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в науково-методичних розробках (публікації у фахових збірниках наукових праць, матеріалах конференцій; науково-методичні праці).

Scopus

 • Vinichenko I., Polehenka M., Optina G., Abuselidze G., Kazarian H., Vinogradchyi V. Optimization of production parameters of agricultural enterprises IOP. Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1126012022 (2023) DOI: 10.1088/1755-1315/1126/1/012022 (scopus)
 • Mohylevska O., Sanchenko O., Slobodianyk A., Abuselidze G., Romanova L., Filipovski A. Marketing component of green technologies energy efficiency at traditional and renewable energy facilities IOP. Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1126012020 (2023) DOI: 10.1088/1755-1315/1126/1/012020 (scopus)
 • Abuselidze G., Kotliarov V., Petrychuk S,, Daanylevska-Zhugunisova O., Mohylevska O. Study of structural imbalances in agricultural engineering. E3S Web of Conferences. Vol. 363, 01037 (2022) UESF-2022. pp. 1-10. URL: https://hdl.handl.net/10419/266913 (scopus)
 • Abuselidze G., Mohylevska, O., Kompanets, N., Iushchenko L. Modern concepts and methodological recommendations for teaching economic disciplines: tasks of the course «Digital management of transport infrastructure». Transportation Research Procedia 2022 Vol. 63, pp. 2759-2766. DOI:10.1016/j.trpro.2022.06.319 TRPRO15064, Pll:S2352-1465(22)00574-9 "Springer Nature URL: www.sciencedirect.com (scopus)
 • Mohylevska, O., Abuselidze, G., Dragan, O., Gorovij, V., Opanasiuk, V. (2021). Theoretical and practical aspects of the formation of an integrated quality management system in milk processing enterprises. E3SWOC, 295, 01036. doi:10.1051/e3sconf/202129501036 France (Scopus)
 • George Abuselidze, Inna Radzivilova, Olga Mohylevska. Psychological-pedagogical problems and prospects of distance learning of students during the Covid-19 pandemics. E3S Web of Conferences. 258, 10016 (2021) UESF-2021. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125810016 France (Scopus)
 • Slobodianyk A., Abuselidze G., Buriak R., Muzychenko A., Momot O., Romanova L. Stock Trading Indices: A Mechanism for Attracting Speculative Capital. Springer LNNS. vol. 246. 2021. https://www.scopus.com/authid/deyail.uri?authorid=57224319251 (Scopus)
 • Dobrovolska, V. Marhasova, O. Momot, L. Borysova, N. Kozii, O. Chyzhyshyn. Evolution and Current State of Money Circulation in Ukraine and the World. Studies of Applied Economics. 2021. Vol. 39-5, May 2021. DOI: https://doi.org/10.25115/eea.v39i5.5042(Scopus)
 • Osadchyi, V.V., Varina, H.B., Osadcha, K.P., Sysoiev, O.V., Shyshkina, M.P. The use of augmented reality technologies in the development of emotional intelligence of future specialists of socionomic professions under the conditions of adaptive learning. CEUR Workshop Proceedingsthis link is disabled. 2021, 2898, pp. 269–293 (Scopus)
 • Kuzmin Ye., Stanasiuk N.S., Yastrubcky M.Ya., Mohylevska O.Yu., Artiushok V.S. Industrial potential: assessment, modelling and administration under the condition of sustainable development Науковий вісник НГУ, НГУ, Дніпро, №6. 2020. С.128–135. URL: https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-6/128 (DOI: 10.33271/nvngu/2020-6/128) (Scopus)
 • Mohylevska Yu., Romanova L.V., Zalizniuk V.P., Коvalenko N.V., Demydiuk S.M. Marketing mechanisms for improving the efficiency of industrial enterprises. Науковий вісник НГУ. №1. ДніпроНГУ. 2020. С. 165–170. URL: https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-1/165(DOI: 10.33271/nvngu/2020-1/165)  (Scopus)
 • Danulchuk H., Kovtun O., Kibalnyk L., Sysoiev O. Monitoring and modelling of cryptocurrency trend resistance by recurrent and R/S- analysis. E3S Web of Conferences. Vol. 166. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016613030 E-ISSN:2267-1242. France (scopus)
 • Honcharov Yu.V., Mohylevska O.Yu., Romanova L.V., Feschenko O.L. Innovative concept of the development of national Науковий вісник НГУ. №2. Дніпро. НГУ. 2019. С. 137–145. (URL: https://doi.org/10.29202/nvngu/2019-2/20(DOI: 10.29202/nvngu/2019-2/20)  (Scopus) 

Web of Science

 • Tsekhmister , T. Konovalova, O. Sysoiev and B. Tsekhmister. Morals And Philosophy Of Medicine And Education. Vidyabharati International Interdisciplinary Research Journal. 12(2). ISSN 2319-4979. 2021. (Web of Science)
 • Mohylevska О. Risks of Traders on the World Stock Market on the Example of Ukraine. SHS Web Conf. Fifteenth Scientific and Practical International Conference «International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics» EDP Sciences - Web of Conferences. France. Volume 67, 15 October 2019 (Web of Science)
 • Момот О.М., Ткаченко Н.В., Рожко О.Д. Наукові засади управління ризиками транснаціональних банків. Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». 2019. Том 1. №28. С. 55–63; (Web of Science)
 • Momot О.M., Tkachenko N.V. Compositional analysis of transnational bank capital. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. 2018. Том 2. №25. С. 56–64; (Web of Science)
 • Remyha Yu., Pozniak O. A theoretical approach to the formation of subjects’ interaction in supply chains at risks conditions. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 2. Riga: Publishing House «Baltija Publishing», 2018, pp.198–208. (Web of Science)

 • Могилевська О.Ю., Сідак І.В. Модернізація процесів аудиту за допомогою Digital технологій. Облік, аналіз, аудит, оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах глобалізаційних змін: матеріали VІІI Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. 08 грудня 2022 р. С. 289-291.
 • Могилевська О.Ю., Філіповський А.О., Депутат Н.О. Концептуальні підходи до стратегічного розвитку системи управління освітою у цифровому просторі економіки знань в умовах державно-приватного партнерства. Scientific discussions and solution development: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. 05-07 грудня 2022 р., Грац, Австрія. С. 70-75.
 • Могилевська О.Ю., Билда А.В. Теоретичні основи дослідження механізмів реалізації державної політики розвитку освіти в умовах діджиталізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку і права в XXI столітті. 8 листопада 2022 року, м. Умань. С. 50-51.
 • Slobodianyk, A., Mohylevska, O., Salkova, I. (2022). Techniques for analyzing commercial activity and pricing strategy in ukrainian processing firms. Proceedings of the International Scientific Conference “Global Challenges and Sustainable Development of Economics and Business”, pp. 23-24. Batumi, Georgia. October 21-22. ISBN; 978-9941-488-62-7.
 • Могилевська О.Ю., Кавецький О.Є., Філіповський А.О. Нові виклики для авіалогістики в умоваї пандемії. Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища: матеріали 20-ї Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, НАУ. 28-29 жовтня 2022 р. С. 141-146.
 • Могилевська О.Ю., Сідак І.В. Економічні тренди як чинник розвитку української і світової економіки. Сurrent trends in the development of modern Scientific thoughts: I International Scientific and Practical Conference «Current trends in the development of modern scientific thought», September 27 – 30, 2022, Haifa, Israel. 533 p. 111-116. ISBN – 979-8-88796-810-0. DOI – 10.46299/ISG.2022.2.1
 • Могилевська О., Слободяник А., Данилевська-Жугунісова О. Ключові аспекти ціноутворення як елемент маркетингової політики підприємства. Економічний аналіз. Т.32, №2. С. 140-145. Західноукраїнський національний університет. 2022. DOI:http://dx.doi.org/10.35774/econa02 URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/issue/view/80 (категорія Б)
 • Слободяник А.М., Могилевська О.Ю., Романова Л.В., Салькова І.Ю. Digital-маркетинг: теорія і практика: навчальний посібник. Київ. КиМУ, 2022. 228 с. ISBN 978-617-651-234-9
 • В. Опанасюк. Українське повоєнне диво: від плану до втілення. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки». №3. С. 218-227. ISSN 2307-5740. (Index Copernicus, Google Scholar) (категорія Б)
 • Опанасюк В.В. Розбудова криптоіндустрії україни: від практичного досвіду до цифрового лідерства. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки». №1. С. 209-214. ISSN 2307-5740. DOI: 10.31891/2307-5740-2022-302-1-35 (Index Copernicus, Google Scholar) (категорія Б)
 • Slobodianyk А., Mohylevska О. Peculiarities of speculative operations on the capital market in International Science Journal of Management, Economics & Finance. Vol. 1, No. 2, 2022, pp. 8-14. Poland. DOI:10.46299/j.isjmef. 20220102.2. URL: https://isg-journal.com/ua/10-46299-j-isjmef-20220102-2/
 • Могилевська О.Ю., Слободяник А.М. Digital-технології у підприємницькій діяльності в контексті розвитку індустрії 4.0 в Україні. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Економічні науки». №1(57). 2022. ВД «Інтернаука». С. 117-122. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-1-7876, https://www.inter-nauka.com/archive/archive-of-issues-ekonomika (категорія Б)
 • Mohylevska O. Role of marketing mechanisms in the business activity of an industrial enterprises. Scientific Foundations in Economics and Management: collective monograph / Kovalenko V., Lyutyy , Zatonatska T., etc. Іnternational Science Group. Boston. USA: Primedia eLaunch, 2022. 653 р., pp. 506-512. DOI – 10.46299/ISG.2022.MONO.ECON.1 URL:https://isg-konf.com/scientific-foundations-in-economics-and-management/
 • Могилевська О.Ю. Корпоративна соціальна відповідальність: навчальний посібник. Київ, КиМУ. 2022.  229 с.    ISBN 978-617-651-230-1
 • Могилевська О. Ю. Маркетингове управління інноваційною діяльністю промислових підприємств // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. Modern Challenges to science and practice. 24-26 січня 2022 р. Болгарія, Варна. С. 162-168. URL: https://eu-conf.com
 • Mohylevska O. Theoretical aspects of the formation of an quality management system at industrial enterprises // Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 16-18 of January 2022. pp. 399-403. URL: https://sciconf.com.ua/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-ofmodern-scie....
 • Могилевська О.Ю., Сідак І.В. Діджиталізація в міжнародній податковій системі. VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах інформаційного суспільства», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 09-10 грудня 2021 року. 396-398.
 • Опанасюк В.В., Філіповський А.О. Сучасна практика аудиту бізнес-діяльності підприємств в умовах інформаційного суспільства. VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах інформаційного суспільства», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 09-10 грудня 2021 року. 346-348.
 • Могилевська О.Ю., Романова Л.В., Дацій О.І. Концепція формування маркетингової системи як фактора стійкого розвитку промислових підприємств: монографія. Київ, КиМУ. 2021. 462 с. ISBN978-617-651-229-5
 • Слободяник А.М., Могилевська О.Ю., Романова Л.В. Торгівля індексами на ринку капіталів: ефективний засіб залучення спеулятивного капіталу. Ефективна економіка. Київ. № 8. 2021.DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.71 (категорія Б)
 • Могилевська О.Ю., Романова Л.В., Слободяник А.М. Проблеми формування людського капіталу в системі управління персоналом на промислових підриємствах машинобудівного комплексу України. Економіка та сцспільство, ТОВ «ВД «Гельветика». Одеса. №28. 2021. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/512DOI: 10.32782/2524-0072/2021-28-31 (категорія Б)
 • Могилевська О.Ю., Сідак І.В. Прогнози розвитку економіки Китаю в умовах пандемії. XV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». Київ. Інститут сходознавства ім. А.Ю Кримського НАН України. 24 листопада 2021 р.
 • Могилевская О.Ю. Перец П.В. Технологический потенциал Китая в стратегии инновационного развития. XV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». Київ. Інститут сходознавства ім. А.Ю Кримського НАН України. 24 листопада 2021 р.
 • Могилевська О.Ю., Сідак І.В. Проблеми цифрової трансформації економік світу. XХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Цифрова трансформація в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти», Київ. Європейський університет. 21 жовтня 2021 р.
 • Mohylevska O. Problems and prospects of distance learning of students during the pandemics. Abstracts of III International Scientific and Practical Conference / Interaction of society and science: problems and prospects, London, England. 05-08.10.2021. pp.153-159.
 • Могилевська О.Ю. Формування промислового потенціалу України в умовах стійкого розвитку національної економічної системи. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку». Одеса, Державний університет «Одеська політехніка» та кафедра менеджменту. 20 вересня 2021 р. С. 188-190.
 • Могилевська О.Ю., Сідак І.В. Економічна безпека підприємства в умовах цифрової економіки. XIV Міжнародна науково-практична конференція «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти. Київ, Європейський університет. 20 травня 2021 р.
 • Могилевська О.Ю. Перспективи розвитку промислових підприємств України в умовах державно-приватного партнерства. Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики». 10-11 вересня 2021 р. Журнал «Економіст». «Одеський національний економічний університет». Одеса. №9. 2021. С. 59-60.
 • Могилевська О.Ю., Слободяник А.М. Залучення фінансових ресурсів корпоративним сектором на ринок спекулятивного капіталу. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Т.2. Київ, КиМУ. 25–26 березня 2021 р. С. 262-268.
 • Могилевська О.Ю., Сідак І.В., Корольов Д.В Роль цифрового маркетингу у сучасній економіці. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків».Т.2. Київ, КиМУ. 25–26 березня 2021 р. С. 279-284.
 • Виноградчий В.І., Могилевський Ю.В., Шершень Н.В. Циклічність розвитку світової економіки в умовах інтеграції. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків».Т.2. Київ, КиМУ. 25–26 березня 2021 р. С. 248–253.
 • Момот О.М., Мотник О.Р., Хамайдула Д.О. Співвідношення понять аутсорсингу та фасіліті менеджменту на сучасному етапі розвитку економіки. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків».Т.2. Київ, КиМУ. 25–26 березня 2021 р. С. 257–262.
 • Мягкова О.В. Техніка графічної фасилітації у вивченні іноземної мови. Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків №29: у 2 томах: збірник матеріалів ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції. 25–26 березня 2021 року. Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2021. Т.1. С.293-296.
 • Мягкова О.В. Державно-приватне партнерство у сфері охорони здоров’я. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Т.2. Київ: КиМУ. 25–26 березня 2021 р. С. 268–271.
 • Опанасюк В.В., Філіповський А.О. Передумови розвитку неолуддізму в світі та Україні. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків».Т.2. Київ, КиМУ. 25–26 березня 2021 р. С. 271–274.
 • Сисоєв О.В. Досвід республіки Польща з підготовки фахівців із циркулярної економіки. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків».Т.2. Київ, КиМУ. 25–26 березня 2021 р. С. 151–154.
 • Могилевська О.Ю., Риженко С.С. Науковий потенціал та інновації в європерспективі. ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграціних процесів», Київ, КиМУ, 28–29.05.2020.
 • Могилевська О.Ю. Маркетингова система в забезпеченні стійкого розвитку промислових підприємств: теорія, методологія, практика: монографія. Киів. КиМУ. 2020. 505 с.
 • Mohylevska О., Оpanasuk V., Filipovsky A. A collective monograph. Sustainable development of industrial enterprises in the conditions of state-private partnership / Economic strategies for the development of society. International Science Group. Boston. USA. Primedia eLaunch LLC. 2020, 410 р. pp. 59-62. DOI-10.46299/ISG.2020.MONO.ECON.III URL: https://isg-konf.com Google Scholar
 • Могилевська О.Ю., Сідак І.В. Сучасні тенденції розвитку Китаю в умовах глобальної економіки. ХІV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». Київ. Інститут сходознавства ім. Ю.А. Кримського НАН України. 05.11.2020. С. 378-381.
 • Могилевська О.Ю., Тищук І.М. Проблеми розвитку економіки Китаю та їх вирішення під час епідемії «COVID-19» умовах глобальної економіки. ХІV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». Київ. Інститут сходознавства ім. Ю.А. Кримського НАН України. 05.11.2020. С. 423-426.
 • Mohylevska O,, Korolyov D., Sidak I. Digitalization of economy: new opportunities and perspectives. Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference. La Rochelle, France 2020. (Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи. XII Міжнародна науково-практична конференція «Advancing in research and education) Ля-Рошель. Франція. International Science Group. 07-10.12.2020. рр. 82-84 URL: https://isg-konf.com. DOI: 10.46299/ISG.2020.II.XII.
 • Могилевська О.Ю, Корольов Д.В. Сідак І. Розвиток промисловості України в системі державно-приватного партнерства. Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація політики модернізації економіки в умовах державно- приватного партнерства». Класичний приватний університет, м. Запоріжжя. 12.2020С. 46-50.
 • Могилевська О.Ю., Сідак І.В. Сучасні тенденції розвитку Китаю в умовах глобальної економіки. ХІV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». Київ. Інститут сходознавства ім. Ю.А. Кримського НАН України. 05.11.2020. С. 378-381.
 • Могилевська О.Ю., Тищук І.М. Проблеми розвитку економіки Китаю та їх вирішення під час епідемії «COVID-19» умовах глобальної економіки. ХІV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». Київ. Інститут сходознавства ім. Ю.А. Кримського НАН України. 05.11.2020. С. 423-426.
 • Mohylevska O,, Korolyov D., Sidak I. Digitalization of economy: new opportunities and perspectives. Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference. La Rochelle, France 2020. (Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи. XII Міжнародна науково-практична конференція «Advancing in research and education) Ля-Рошель. Франція. International Science Group. 07-10.12.2020. рр. 82-84 URL: https://isg-konf.com. DOI: 10.46299/ISG.2020.II.XII.
 • Mohylevska O., Sidak I., Filipovski A. Marketing system of competitive industrial Scientific achievements of modern society: abstracts of the 8th International scientific and practical conference, 1–3 April, 2020. Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2020. P. 86–91.
 • Топіха В.І Регіональна інноваційна модель розвитку екотуристичної інфраструктури Науковий вісник МДАУ№2(106) 2020 р. С. 80–86.
 • Виноградчий В.І., Ступак В.В. Оцінка стану і розробка заходів по забезпеченню економічної безпеки регіону. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки.. Сучасні питання економіки і права. випуск 1(11). Київ. КиМУ. 2020. С.93–99
 • Виноградчий В.І., Якимець Б.Я., Тарасенко А.С. Менеджмент як процес прийняття організаційно-управлінських рішень. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки.. Сучасні питання економіки і права. випуск 1(11). Київ. КиМУ. 2020. С.10–14
 • Могилевська О.Ю., Братусь Г.А., Сідак І.В. Інтелектуальна власність як стратегічна складова бізнесу України. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 1(11). Київ. КиМУ. 2020. С.25–33
 • Могилевська О.Ю., Вітюк А.В., Слободяник А.М. Вплив митного регулювання на експорно-імпортну діяльність машинобудівних підприємств. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 1(11). Київ. КиМУ. 2020. С.15–24
 • Могилевська О.Ю. Фінанси промислових підприємств: навчальний посібник. Киів. КиМУ. 2020. 220 с.
 • Нікітан Н.О. Система оподаткування підприємства: навчально-методичні матеріали. Київ: КНЕУ, 2020. 18 с.
 • Нікітан Н.О. Податковий менеджмент: методичні матеріали для підготовки до семінарських занять. Київ: КНЕУ, 2020. 18 с.
 • Нікітан Н.О. Організація бухгалтерського обліку: електронний курс для дистанційного навчання. Київ: КНЕУ, 2020. 20 с.
 • Нікітан Н.О. Фінансовий аналіз: робоча програма. Київ: КНЕУ, 2020. 19 с.
 • Mariya Shygun.,Nataliia Nikitan. Customs post-clearance audit as the main tool for detinization of the Ukraine's. Economy Contemporary Challenges„Humanity at a crossroad. Between digital Economy and Need for a Paradigm of going back to Nature: international Symposium Experience. Knowledge. May14th-15th 2020. Bucharest, Romani,. С. 127.
 • Нікітан Н. О. Детинізація економіки України в частині заходів уникнення подвійного оподаткування. Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: збір. мат. VI Міжнародної науково-практичної конференції. 10 грудня 2020 р. Київ: КНЕУ, 2020. С. 498-500.
 • Mohylevska O., Filipovski A., Sidak I. National innovative model of the economic development. Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. Bulgaria, Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2019. Vol. 3. 355 p. 144–152.
 • Могилевська О.Ю. Фінанси підприємств: конспект лекцій. Київ: КиМУ, 2019. 209 с.
 • Могилевська О.Ю. Модернізаця економічної діяльності підприємства в умовах діджиталізації. Інноваційна економіка: економічнв, політичні та правові аспекти / Колективна монографія за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конфреенції «Стратегії стійкого розвитку економікиКиїв: Видавцицтво Європейського університета. 2019. 192 с. С. 120-123.
 • Момот О.М. Фінансово-економічні аспекти банківської справи: конспект лекцій. Київ: КиМУ, 2019. 80 с.
 • Домбровська Т.М. Фінанси: конспект лекцій. Київ: КиМУ, 2019. 148 с.
 • Виноградчий В.І. Погодін М.П. Циклічність розвитку світової економіки: теорія і практика. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С.121–128
 • Виноградчий В.І., Штанько В.О. Теоретико-методологічні засади дослідження взаємодії національного та іноземного інвестування в умовах глобалізації. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 85-91.
 • Виноградчий В.І. Теоретико-методологічні засади дослідження взаємодії національного та іноземного інвестування в умовах глобалізації. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 85-91.
 • Виноградчий В.І. Залучення зарубіжних інвестицій для розвитку економіки України. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 1(9). Київ. КиМУ. 2019. С. 198-203
 • Домбровська Т.М., Школяренко Ю.П. Фіскальна ефективність екологічного податку: досвід України та ЄС. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 138-146.
 • Могилевська О.Ю., Сідак І.В. Особливості ведення бізнесу в умовах глобальної діджиталізації. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 50-58.
 • Карбовська Л.О., Могилевська О.Ю. Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства на засадах маркетингу в умовах конкурентного середовища. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 34-42.
 • Mohylevska Оlga International scientifically-practical conference. Collection of scientific articles. Cartero Publishing House Madrid, Spain 2019 "Education, Law, Business", Madrid, Spain, 26th of April, 2019 "Cоre marketing competencies of an industrial enterprise". Р.128-131. Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH), РІНЦ
 • Мohylevska O.Yu. Problems of innovative development of national economy. Collection of scientific articles. "Science, technologyandinnovations", Lisbon, Portugal, 2019. рр. 21- (Social Sciences & Humanities, РІНЦ)
 • Mohylevska Оlga. An of collective monograph "Organizationally-economic mechanism of management innovative development by managing subjects" "Marketing potential of modern enterprise", WSSG, Przeworsk, Poland. 2019.
 • Romanova L.V., Мohylevska O.Yu. European business-practices CSR: adaptation in Ukraine: collective textbook (Economic practices of corporate social responsibility")/ "Strategic social position of "Stark Industry" at the market is decision of general issues". Kyiv, KNEU; EU, Found Mone, 2019. pp. 122-127.
 • Могилевська О.Ю., Бобровицький Є.О., Оборотов Р.І. Сучасні методи управління банківською діяльністю. Сучасні питання економіки і права, Збірник наукових праць (Серія: економічні науки), Київ, КиМУ, випуск 1(9), 2019. С 126-133.
 • Могилевська О.Ю. Зовнішнє середовище як об’єкт ефективної діяльності адміністративного управління підприємством. Сучасні питання економіки і права, Київ, КиМУ, Збірник наукових праць (Серія: економічні науки), випуск 1(9), 2019. С. 29-35.
 • Момот О.М., Дудатий С.М. Сучасні проблеми нагляду за транснаціональними банками з точки зору глобального системного ризику. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 147-153.
 • Момот О.М. Методологічний базис дослідження процесів глобальної експансії транснаціонального банківського капіталу. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. 2019. №1(17). С. 235-244.
 • Момот О.М. Регулювання кредитної експансії транснаціональних банків. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка". 2019. №12(40). С. 132-139.
 • Тарасович Л.В., Слободяник А.М., Мхітарян О.Є. Актуальність біржового ринку України. Збірник наукових праць: Сучасні питання економіки і права. Вип. 1(9). 2019. С. 181-189.
 • Мягкова О.В.,Занін Ю.Ю.Аналіз заходів з розвитку територіального громадського самоврядування. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 112-120.
 • Опанасюк В.В. Інтеграція України у світовій ринок крипто капіталу. Економіка. Фінанси. Право. 2019. №5/1. С. 34-40.
 • Опанасюк В.В., Пісний А.Є. Кваліметричні параметри ефективності інвестицій у маркетинг. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 59-65.
 • Ремига Ю.С. Електронне співробітництво в управлінні інтеграційними процесами логістичного ланцюга. Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. Київ: КиМУ, 2019. Випуск 1(9). C. 43-51
 • Ремига Ю.С. Специфіка електронного бізнесу при здійсненні вантажних перевезень. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 66-78.
 • Mohylevska Оlga. International of scientifically-practical conference "Global challenges of contemporary issues" 28-th September, 2018, France, Paris "Marketing management by foreign economic activity of an industrial enterprises" P.142-145.
 • Mohylevska Оlga. Сollective monograph. Management of innovative development the economic entities. "Management by modern business in strategy of innovative development", University of Social and Economic Scinces, Przeworsk, Poland, P. 43-51, June 2018.
 • Виноградчий В.І. Наскрізне практичне навчання студентів - наближення їх до виробничої сфери. Сучасні питання економіки і права, Київ, КиМУ, Збірник наукових прац, випуск 2(8), 2018.
 • Mohylevska Оlga International of scientifically-practical conference "Global challenges of contemporary issues" 28-th September, 2018, France, Paris "Marketing management by foreign economic activity of an industrial enterprises" P.142-145.
 • Могилевська О.Ю. Словник сучасного маркетингу. Київ: КиМУ, 2018. 213 с.
 • Могилевська О.Ю. Біржова діяльнысть: навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2018. 136 с.
 • Mohylevska Оlga A collective monograph "Management of innovative development the economic entities". "Management by modern business in strategy of innovative development", University of Social and Economic Scinces, Przeworsk, Poland, P. 43-51, June 2018.
 • Опанасюк В.В. Інвестиційні перспективи криптоіндустрії України. Сучасні питання економіки і права. Київ, КиМУ, Збірник наукових прац, випуск 2(8), 2018.
 • Могилевська О.Ю., Слободяник А.М. Економічна сутність інвестиційної привабливості промислового холдінгу. Глобальні та національні проблеми економіки. МНУ, Миколаїв. 2018. №21. С. 335-338 (Index Сopernicus)
 • Могилевська О.Ю. Маркетинговий підхід до інноваційної діяльності підприємств промислового комплексу. Сучасні питання економіки і права: зб.наук.праць. Київ: КиМУ, 2018. Випуск 1(7).
 • Могилевська О.Ю. Роль маркетингу в формуванні конкурентоспроможного потенціалу підприємства. Сучасні питання економіки і права", Київ, КиМУ, Збірник наукових прац, випуск 2(8), 2018.
 • Виноградчий В.І. Досвід децентралізації і розвитку місцевого самоврядування в країнах ЄС/ Науковий вісник ІДУ ЦЗ 2018 р.
 • Оlga Mohylevskaya. The competitiveness of industrial enterprises in the system of partner relations loyalty: monograph, Germany: "Lap Lambert Academic Publishing", 2017, 54 p.
 • Могилевська О.Ю. Уфімцева Т.М., Cлободяник А.М. Економіка підприємства: теорія і практика: навчальний посібник. Київ, КиМУ, 2017, 295 с.
 • Mohylevska Оlga Collective monograph "Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects". "Methodological approaches to estimation of efficiency of regional policy" , Riga, Latvia, ISMA University, 2017.
 • Mohylevska О.. An innovative business model of the contemporary industrial market, Oxford Review of Economic Policy Оксфордський університет, Великобританія. №1(33) / 2017.
 • Могилевська О.Ю. Біржовий фінансовий ринок України: проблеми і перспективи розвитку:монографія. Киів, КиМУ, 2017, 262 с.
 • Коміренко В.І. "Міжнародний бізнес. Шляхи до успіху" у формі мультимедійного засобу. Навчальний посібник. Електронний ресурс, 2017.
 • Могилевська О.Ю. Сучасна парадигма розвитку науково-технічного потенціалу підприємств промислового комплексу України. Економіка та суспільство. МДУ, Мукачево. №9. 2017. С. 511-516. (Index Copernicus)
 • Оlga Mohylevskaya The competitiveness of industrial enterprise in the system of partner relations loyalty. Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. №3-4 (2), 2017.
 • Опанасюк В.В. Трансформація виробничої сили в епоху науково-промислової революції 4.0 на IT-ринку України / Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць Київ: КиМУ, 2017. Випуск 1 - 2(5,6). С.122-203.
 • Могилевська О.Ю. Перспективи створення інноваційного кластера в Київському регіоні за участю ТОВ Науково-виробниче підприємство "Білоцерківмаз". Міжнародний науковий журнал Інтернаука. Київ. №3. 2017. С. 73-76. (Index Copernicus)
 • Маклаков С.М. Соціально-економічна мотивація персоналу: функціонально-змістовний опис. Вісник Черкаського університету. 2017. № 4, Ч. 1. С. 55–62
 • Рудковський О.В. Управління стійкістю економічної системи держави як фактор її розвитку та безпеки. Problems and Perspectives in Management, 2017, №4, С. 245–257
 • Могилевська О.Ю., Могилевський Ю.В., Штанько О.І. Ключові компетенції промислового підприємства. Інфраструктура ринку. Одеса, 2016. № 2. С. 179-182. (Index Copernicus)
 • Опанасюк В.В. Економічні передумови індивідуального виробництва в умовах четвертої науково-технічної революції / Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал "Економіка фінанси право". 2016. С. 4-7.
 • Могилевська О.Ю. Управління командами: Навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2016. 349 с.
 • Виноградчий В.І. Підготовка працівників та службовців до дій у надзвичайних ситуаціях: посібник. Херсон: Айлант, 2016. 276 с.
 • Могилевська О.Ю. Тайм-менеджмент: Навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2016. 305 с.
 • Виноградчий В.І. Методологічні засади управління якістю діяльності консультаційних пунктів з цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях, сільських (селищних радах) - ( методичний посібник), м. Херсон. 2016 р.
 • Могилевська О.Ю. Біржовий ринок: Навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2016. 248 с.
 • Могилевська О.Ю. Менеджмент: Навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2016. 378 с.
 • Виноградчий В.І. "Теоретико-методологічні засади дослідження взаємодії національного та іноземного інвестування в умовах глобалізації" / Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. 2016. № 41. С. 65-69.

 • Участь у VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Scientific discussions and solution development» https://kymu.edu.ua/news/2022/uchast-u-vi-mizhnarodniy-naukovo-praktychniy-konferentsiyi-scientific-discussions-and-solution-devel/
 • Майстер-клас на тему: «Соціальні зв’язки у сучасному суспільстві» для студентів 1 курсу економічного факультету (Модератори:професор, завідувач кафедри економіки, підприємництва, менеджменту Ольга Юріївна Могилевська; студент ІІ-го курсу магістратури спеціальності «Міжнародні економічні відносини» Олексій Васильович Цубера) 28 вересня 2022 року.
 • I Міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Сurrent trends in the development of modern Scientific thoughts», м. Хайфа, Ізраїль, 27-30 вересня 2022 року.
 • Онлайн-курс «Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів для державних службовців», Київський міжнародний університет, 05-16 вересня 2022 року.
 • ХХVІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів, «Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: від ідеї – до реалізації», ПЗВО «Київський міжнародний університет», 19-20 травня 2022 року.
 • ХХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін», Київський міжнародний університет, 17-18 березня 2022 року.
 • VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах інформаційного суспільства», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 09-10 грудня 2021 року.
 • XV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». Київ. Інститут сходознавства ім. А.Ю Кримського НАН України. 24 листопада 2021 р.
 • Зустріч з професором Державного університету штату Вашингтон Діпра Джха на економічному факультеті Київського міжнародного університету (Модератори: проф. Виноградчий В.І., проф. Могилевська О.Ю., доц. Нікітан Н.О.). 23 листопада 2021 р.
 • Майстер-клас на тему: «Цифрові технології сучасності» (платформа Zoom), присвячений Всесвітньому дню науки (Модератор – доктор економічних наук, проф. Могилевська О.Ю., Лектор – доктор економічних наук, проф. Каліна І.І., завідувач кафедри журналістики Інституту дизайну, архітектури та журналістики Міжрегіональної академії управління персоналом.) 12 листопада 2021 р.
 • Майстер-клас на тему «Фінансова грамотність» (Модератор – доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки, підприємництва, менеджменту Могилевська О.Ю., Лектор – доктор економічних наук, професор кафедри економіки, підприємництва, менеджменту Момот О.М.) 23 жовтня 2021 р.
 • Участь у Всеукраїнському студентському конкурсі LoNG-2021 (Погляд нового покоління) «Блокчейн приходить в Україну»
 • Екскурсії до Національного банку України (12, 13, 28 жовтня 2021 р.)
 • Всесвітній день економіста 12 жовтня 2021 р.
 • Проведення циклу вебінарів з Державним Університетом штату Вашингтон у Віртуальному класі за допомогою платформи Zoom (вересень – грудень 2021 р.).
 • II International Scientific and Practical Conference / Interaction of society and science: problems and prospects, London, England. 05-08.10.2021.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку». Одеса, Державний університет «Одеська політехніка» та кафедра менеджменту. 20 вересня 2021 р.
 • X Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики». Одеса, Одеський національний економічний університет. 10-11 вересня 2021 р.
 • XIV Міжнародна науково-практична конференція «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти. Київ, Європейський університет. 20 травня 2021 р.
 • Виноградчий В.І., Могилевський Ю.В., Шершень Н.В. Циклічність розвитку світової економіки в умовах інтеграції. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків».Т.2. Київ, КиМУ. 25–26 березня 2021 р. С. 248–253.
 • Могилевська О.Ю. Перспективи розвитку промислових підприємств України в умовах державно-приватного партнерства. X Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики». Одеса, Одеський національний економічний університет. 10-11 вересня 2021 р.
 • Могилевська О.Ю., Сідак І.В. Економічна безпека підприємства в умовах цифрової економіки. XIV Міжнародна науково-практична конференція «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти. Київ, Європейський університет. 20 травня 2021 р.
 • Могилевська О.Ю., Сідак І.В., Корольов Д.В Роль цифрового маркетингу у сучасній економіці. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків».Т.2. Київ, КиМУ. 25–26 березня 2021 р. С. 279-284.
 • Могилевська О.Ю., Слободяник А.М. Залучення фінансових ресурсів корпоративним сектором на ринок спекулятивного капіталу. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Т.2. Київ, КиМУ. 25–26 березня 2021 р. С. 262-268.
 • Момот О.М., Мотник О.Р., Хамайдула Д.О. Співвідношення понять аутсорсингу та фасіліті менеджменту на сучасному етапі розвитку економіки. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків».Т.2. Київ, КиМУ. 25–26 березня 2021 р. С. 257–262.
 • Мягкова О.В. Державно-приватне партнерство у сфері охорони здоров’я. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків».Т.2. Київ, КиМУ. 25–26 березня 2021 р. С. 268–271.
 • Опанасюк В.В., Філіповський А.О. Передумови розвитку неолуддізму в світі та Україні. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків».Т.2. Київ, КиМУ. 25–26 березня 2021 р. С. 271–274.
 • Сисоєв О.В. Досвід республіки Польща з підготовки фахівців із циркулярної економіки. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків».Т.2. Київ, КиМУ. 25–26 березня 2021 р. С. 151–154.
 • ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків. Київ, КиМУ. 25–26 березня 2021 р.
 • ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих викладачів «Розвиток студентської науки в умовах євроінтеграції: результати і перспективи», Київ, КиМУ. 20 травня 2021 р.
 • Колективна монографія за матеріалами круглого столу «Виклики економіки знань» на тему «Соціально-економічна модель розвитку України в умовах 4-ої промислової революції», за ред. Могилевської О.Ю. Київ. КиМУ. 2020.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація політики модернізації економіки в умовах державно- приватного партнерства». Класичний приватний університет, м. Запоріжжя. 12.2020
 • Круглий стіл «Виклики економічних знань»,Київ, КиМУ, 11 листопада 2020 р.
 • Майстер-клас «Цифрові технології у сучасному світі»,Київ, КиМУ, 10 листопада 2020 р.
 • ХІV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». Київ. Інститут сходознавства ім. Ю.А. Кримського НАН України. 05.11.2020.
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграціних процесів», Київ, КиМУ, 28–29.05.2020
 • VІІІ International scientifically-practical conference «Scientific achievements of modern society. 01-03 квітня 2020 року, Liverpool, UK. НВЦ «Sci-conf.com.ua» Cognum Publishing House.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративно-територіальні та економічно-просторові кордони регіонів» 19-20 березня 2020 р. КНЕУ. Київ.
 • "Сучасні питання економіки і права",Київ, КиМУ, Збірник наукових праць, випуск 1(13), 2021 р.
 • "Сучасні питання економіки і права",Київ, КиМУ, Збірник наукових праць, випуск 2(12), 2020 р.
 • "Сучасні питання економіки і права",Київ, КиМУ, Збірник наукових праць, випуск 1(11), 2020 р.
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграціних процесів» (дистанційна форма проведення),28-29 травня 2020 р.
 • "Сучасні питання економіки і права",Київ, КиМУ, Збірник наукових праць, випуск 2(10), 2019 р.
 • Всеукраїнський Конкурс LoNG (Look of New Generation / Погляд нового покоління),Київ, Академія ДТЕК, 17 грудня 2019 р.
 • Майстер-клас "Міжнародна економіка, власний бізнес ( Start-up), сучасні технології бізнесу, менеджмент; практики КСВ - вітчизняний і зарубіжний досвід"- доцент Могилевська О.Ю., Київ, Фінансовий Ліцей Управління освіти Подільської РДА, 6 грудня 2019 р.
 • Науково-практичний семінар для викладачів та аспірантів КиМУ "Як успішно опублікувати наукову статтю в журналах міжнародних баз даних",Київ, КиМУ, 5 грудня 2019 р.
 • Майстер-клас «Фінансово-економічні аспекти банківської справи»,Київ, КиМУ, 27 листопада 2019 р.
 • Всеукраїнський Конкурс LoNG (Look of New Generation / Погляд нового покоління),Київ, Академія праці, соціальних відносин і туризму, 16 жовтня 2019 р.
 • Лекція голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні пана Івана Міклоша на тему "Шлях Словаччини до ЄС – уроки для України",Київ, КиМУ, 17 жовтня 2019 р.
 • "Сучасні питання економіки і права",Київ, КиМУ, Збірник наукових праць, випуск 1(9), 2019 р.
 • III Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування", Черкаси, ЧДТУ, 25 квітня 2019 р.
 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів "Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України",Київ, КиМУ, 18 квітня 2019 р.
 • Круглий стіл "Сучасний менеджмент в стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку",Київ, КиМУ, 23 листопада 2018 р.
 • Круглий стіл за участю академіка Гайдуцького Павла Івановича,Київ, КиМУ, 22 листопада 2018 р.
 • Лекція Жака Сімона Леві "Економіка майбутнього",Київ, КиМУ, 14 листопада 2018 р.
 • «Економіка майбутнього» - лекція відомого бізнесмена Республіки Перу в КиМУ,Київ, КиМУ, 14 листопада 2018 р.
 • ХІХ Всеукраїнська науково-практична конференція "Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку" 18 жовтня 2018 р., Київ, Європейський ун-т.
 • Всеукраїнський Конкурс LoNG (Look of New Generation / Погляд нового покоління),Київ, Академія праці, соціальних відносин і туризму, 10 жовтня 2018 р.
 • International scientifically-practical conference "Global challenges of contemporary issues" 28-th September, 2018, France, Paris
 • "Сучасні питання економіки і права",Київ, КиМУ, Збірник наукових праць, випуск 1(7), 2018 р.
 • ХХІІІ міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів "Європейська інтеграція України в контексті освітньої та молодіжної політики", м. Київ, Київський міжнародний університет,18 квітня 2018 р.
 • Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу22 березня 2018 р., ХДУХТ, м. Харків
 • Лекція "Сучасний стан ЄС та ініціативи Емануеля Макрона для Європи, перспективи розвитку ЄС",Київ, КиМУ, 19 лютого 2018 р.
 • Круглий стіл "Сучасні економічні тенденції в умовах глобалізації",м. Київ, КиМУ, 14 листопада 2017 р.
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Економічні перспективи підприємництва в Україні" 26-27 жовтня 2017 р., м. Ірпінь, УДФСУ
 • Круглий стіл "Біржовий ринок України: проблеми функціонування та тенденції розвитку" 12 жовтня 2017 р., м. Київ, НУБІП
 • Міжнародна наукова конференція "Сучасні економічні дослідження: кооперація, банківська справа, публічне управління в умовах децентралізації" 26 вересня 2017 р., м. Кельце, Польща
 • ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством" 20 квітня 2017 р., м. Полтава
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів "Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України", м. Київ, КиМУ, 19 квітня 2017 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародне наукове-технічне співробітництво: механізми та стратегії" 31 березня 2017 р., м. Львів С. 63-66
 • Науково-практична Інтернет-конференція "Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє" 03 березня 2017 р., КНЕУ, м. Київ
 • X International Scientific and Practical Conference "International Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education" 07-08 of February, 2016, Boston, USA
 • XІV International Scientific and Practical Conference" European Research: Innovations in Science, Education and Technology" 23-24 of March, 2016, London, Great Britain
 • International Scientific Conference "The developmet of international competitiveness: state, region, enterprise" December 16th, 2016, Lisbon, Portugal
 • ІІІ Міжвузівська наукова конференція "Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи" 25 березня 2016 р., м. Київ, Відкр. міжн. університет розвитку людини "Україна"
 • Міжнародна науково-практична студентська конференція "Європейський шлях розвитку України як запорука формування ціннісних орієнтирів української молоді", м. Київ, КиМУ, 12 квітня 2016 р.
 • Науковий семінар "Проблеми адаптації та інтенсивного використання виробничого, наукового та організаційно-управлінського потенціалів до ринкових перетворень в умовах структурних змін економіки", м. Київ, КиМУ, 31 березня 2016 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів", м. Ужгород, Інститут державного управління та регіонального розвитку, 6 травня 2015 р.
 • Науково-практичний семінар "Освіта в Україні та закордоном: проблеми та перспективи", м. Київ, КиМУ, 21 квітня 2015 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки", м. Умань, УДПУ, 26 березня 2015 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція "Європейський вибір України в контексті безпекових викликів та сучасних реалій", м. Київ, КиМУ, 14 березня 2015 р.

 

Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків і проблемних груп кафедри економіки, підприємництва, менеджменту:

 

Наукові гуртки:

 • «Студентський бізнес-клуб» (керівник – професор Могилевська О.Ю.)
 • «Фінансова грамотність» (керівник – професор Момот О.М.)

Проблемні групи:

 • «Відкритя власного бізнесу» (керівник – доцент Демченко А.М.)
 • «Зовнішньо-економічна діяльність вітчизняного підприємства в умовах глобального ринку» (керівник – доцент Черніна І.В.)
 • «Управлінський облік» (керівник – доцент Плосконос Г.М.)

 • Майстер-клас на тему: «Соціальні зв’язки у сучасному суспільстві» для студентів 1 курсу економічного факультету (Модератори:професор, завідувач кафедри економіки, підприємництва, менеджменту Ольга Юріївна Могилевська; студент ІІ-го курсу магістратури спеціальності «Міжнародні економічні відносини» Олексій Васильович Цубера) 28 вересня 2022 року.
 • ХХVІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів, «Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: від ідеї – до реалізації», ПЗВО «Київський міжнародний університет», 19-20 травня 2022 року.
 • VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах інформаційного суспільства», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 09-10 грудня 2021 року.
 • XV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». Київ. Інститут сходознавства ім. А.Ю Кримського НАН України. 24 листопада 2021 р.
 • Зустріч з професором Державного університету штату Вашингтон Діпра Джха на економічному факультеті Київського міжнародного університету (Модератори: проф. Виноградчий В.І., проф. Могилевська О.Ю., доц. Нікітан Н.О.). 23 листопада 2021 р.
 • Майстер-клас на тему: «Цифрові технології сучасності» (платформа Zoom), присвячений Всесвітньому дню науки (Модератор – доктор економічних наук, проф. Могилевська О.Ю., Лектор – доктор економічних наук, проф. Каліна І.І., завідувач кафедри журналістики Інституту дизайну, архітектури та журналістики Міжрегіональної академії управління персоналом.) 12 листопада 2021 р.
 • Майстер-клас на тему «Фінансова грамотність» (Модератор – доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки, підприємництва, менеджменту Могилевська О.Ю., Лектор – доктор економічних наук, професор кафедри економіки, підприємництва, менеджменту Момот О.М.) 23 жовтня 2021 р.
 • Участь у Всеукраїнському студентському конкурсі LoNG-2021 (Погляд нового покоління) «Блокчейн приходить в Україну» (жовтень – грудень 2021 р.)
 • Екскурсії до Національного банку України (12, 13, 28 жовтня 2021 р.)
 • Всесвітній день економіста 12 жовтня 2021 р.
 • Проведення циклу вебінарів з Державним Університетом штату Вашингтон у Віртуальному класі за допомогою платформи Zoom (вересень – грудень 2021 р.).
 • II International Scientific and Practical Conference / Interaction of society and science: problems and prospects, London, England. 05-08.10.2021.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку». Одеса, Державний університет «Одеська політехніка» та кафедра менеджменту. 20 вересня 2021 р.
 • X Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики». Одеса, Одеський національний економічний університет. 10-11 вересня 2021 р.
 • XIV Міжнародна науково-практична конференція «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти. Київ, Європейський університет. 20 травня 2021 р.
 • Виноградчий В.І., Могилевський Ю.В., Шершень Н.В. Циклічність розвитку світової економіки в умовах інтеграції. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків».Т.2. Київ, КиМУ. 25–26 березня 2021 р. С. 248–253.
 • Могилевська О.Ю. Перспективи розвитку промислових підприємств України в умовах державно-приватного партнерства. X Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики». Одеса, Одеський національний економічний університет. 10-11 вересня 2021 р.
 • Могилевська О.Ю., Сідак І.В. Економічна безпека підприємства в умовах цифрової економіки. XIV Міжнародна науково-практична конференція «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти. Київ, Європейський університет. 20 травня 2021 р.
 • Могилевська О.Ю., Сідак І.В., Корольов Д.В Роль цифрового маркетингу у сучасній економіці. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків».Т.2. Київ, КиМУ. 25–26 березня 2021 р. С. 279-284.
 • Могилевська О.Ю., Слободяник А.М. Залучення фінансових ресурсів корпоративним сектором на ринок спекулятивного капіталу. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Т.2. Київ, КиМУ. 25–26 березня 2021 р. С. 262-268.
 • Момот О.М., Мотник О.Р., Хамайдула Д.О. Співвідношення понять аутсорсингу та фасіліті менеджменту на сучасному етапі розвитку економіки. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків».Т.2. Київ, КиМУ. 25–26 березня 2021 р. С. 257–262.
 • Мягкова О.В. Державно-приватне партнерство у сфері охорони здоров’я. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків».Т.2. Київ, КиМУ. 25–26 березня 2021 р. С. 268–271.
 • Опанасюк В.В., Філіповський А.О. Передумови розвитку неолуддізму в світі та Україні. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків».Т.2. Київ, КиМУ. 25–26 березня 2021 р. С. 271–274.
 • Сисоєв О.В. Досвід республіки Польща з підготовки фахівців із циркулярної економіки. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків».Т.2. Київ, КиМУ. 25–26 березня 2021 р. С. 151–154.
 • ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків. Київ, КиМУ. 25–26 березня 2021 р.
 • ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих викладачів «Розвиток студентської науки в умовах євроінтеграції: результати і перспективи», Київ, КиМУ. 20 травня 2021 р.
 • Колективна монографія за матеріалами круглого столу «Виклики економіки знань» на тему «Соціально-економічна модель розвитку України в умовах 4-ої промислової революції», за ред. Могилевської О.Ю. Київ. КиМУ. 2020.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація політики модернізації економіки в умовах державно- приватного партнерства». Класичний приватний університет, м. Запоріжжя. 12.2020
 • Круглий стіл «Виклики економічних знань»,Київ, КиМУ, 11 листопада 2020 р.
 • Майстер-клас «Цифрові технології у сучасному світі»,Київ, КиМУ, 10 листопада 2020 р.
 • ХІV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». Київ. Інститут сходознавства ім. Ю.А. Кримського НАН України. 05.11.2020.
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграціних процесів», Київ, КиМУ, 28–29.05.2020
 • VІІІ International scientifically-practical conference «Scientific achievements of modern society. 01-03 квітня 2020 року, Liverpool, UK. НВЦ «Sci-conf.com.ua» Cognum Publishing House.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративно-територіальні та економічно-просторові кордони регіонів» 19-20 березня 2020 р. КНЕУ. Київ.
 • "Сучасні питання економіки і права",Київ, КиМУ, Збірник наукових праць, випуск 1(13), 2021 р.
 • "Сучасні питання економіки і права",Київ, КиМУ, Збірник наукових праць, випуск 2(12), 2020 р.
 • "Сучасні питання економіки і права",Київ, КиМУ, Збірник наукових праць, випуск 1(11), 2020 р.
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграціних процесів» (дистанційна форма проведення),28-29 травня 2020 р.
 • "Сучасні питання економіки і права",Київ, КиМУ, Збірник наукових праць, випуск 2(10), 2019 р.
 • Всеукраїнський Конкурс LoNG (Look of New Generation / Погляд нового покоління),Київ, Академія ДТЕК, 17 грудня 2019 р.
 • Майстер-клас "Міжнародна економіка, власний бізнес ( Start-up), сучасні технології бізнесу, менеджмент; практики КСВ - вітчизняний і зарубіжний досвід"- доцент Могилевська О.Ю., Київ, Фінансовий Ліцей Управління освіти Подільської РДА, 6 грудня 2019 р.
 • Науково-практичний семінар для викладачів та аспірантів КиМУ "Як успішно опублікувати наукову статтю в журналах міжнародних баз даних",Київ, КиМУ, 5 грудня 2019 р.
 • Майстер-клас «Фінансово-економічні аспекти банківської справи»,Київ, КиМУ, 27 листопада 2019 р.
 • Всеукраїнський Конкурс LoNG (Look of New Generation / Погляд нового покоління),Київ, Академія праці, соціальних відносин і туризму, 16 жовтня 2019 р.
 • Лекція голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні пана Івана Міклоша на тему "Шлях Словаччини до ЄС – уроки для України",Київ, КиМУ, 17 жовтня 2019 р.
 • "Сучасні питання економіки і права",Київ, КиМУ, Збірник наукових праць, випуск 1(9), 2019 р.
 • III Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування", Черкаси, ЧДТУ, 25 квітня 2019 р.
 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів "Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України",Київ, КиМУ, 18 квітня 2019 р.
 • Круглий стіл "Сучасний менеджмент в стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку",Київ, КиМУ, 23 листопада 2018 р.
 • Круглий стіл за участю академіка Гайдуцького Павла Івановича,Київ, КиМУ, 22 листопада 2018 р.
 • Лекція Жака Сімона Леві "Економіка майбутнього",Київ, КиМУ, 14 листопада 2018 р.
 • «Економіка майбутнього» - лекція відомого бізнесмена Республіки Перу в КиМУ,Київ, КиМУ, 14 листопада 2018 р.
 • ХІХ Всеукраїнська науково-практична конференція "Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку" 18 жовтня 2018 р., Київ, Європейський ун-т.
 • Всеукраїнський Конкурс LoNG (Look of New Generation / Погляд нового покоління),Київ, Академія праці, соціальних відносин і туризму, 10 жовтня 2018 р.
 • International scientifically-practical conference "Global challenges of contemporary issues" 28-th September, 2018, France, Paris
 • "Сучасні питання економіки і права",Київ, КиМУ, Збірник наукових праць, випуск 1(7), 2018 р.
 • ХХІІІ міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів "Європейська інтеграція України в контексті освітньої та молодіжної політики", м. Київ, Київський міжнародний університет,18 квітня 2018 р.
 • Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу22 березня 2018 р., ХДУХТ, м. Харків
 • Лекція "Сучасний стан ЄС та ініціативи Емануеля Макрона для Європи, перспективи розвитку ЄС",Київ, КиМУ, 19 лютого 2018 р.
 • Круглий стіл "Сучасні економічні тенденції в умовах глобалізації",м. Київ, КиМУ, 14 листопада 2017 р.
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Економічні перспективи підприємництва в Україні" 26-27 жовтня 2017 р., м. Ірпінь, УДФСУ
 • Круглий стіл "Біржовий ринок України: проблеми функціонування та тенденції розвитку" 12 жовтня 2017 р., м. Київ, НУБІП
 • Міжнародна наукова конференція "Сучасні економічні дослідження: кооперація, банківська справа, публічне управління в умовах децентралізації" 26 вересня 2017 р., м. Кельце, Польща
 • ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством" 20 квітня 2017 р., м. Полтава
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів "Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України", м. Київ, КиМУ, 19 квітня 2017 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародне наукове-технічне співробітництво: механізми та стратегії" 31 березня 2017 р., м. Львів С. 63-66
 • Науково-практична Інтернет-конференція "Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє" 03 березня 2017 р., КНЕУ, м. Київ
 • X International Scientific and Practical Conference "International Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education" 07-08 of February, 2016, Boston, USA
 • XІV International Scientific and Practical Conference" European Research: Innovations in Science, Education and Technology" 23-24 of March, 2016, London, Great Britain
 • International Scientific Conference "The developmet of international competitiveness: state, region, enterprise" December 16th, 2016, Lisbon, Portugal
 • ІІІ Міжвузівська наукова конференція "Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи" 25 березня 2016 р., м. Київ, Відкр. міжн. університет розвитку людини "Україна"
 • Міжнародна науково-практична студентська конференція "Європейський шлях розвитку України як запорука формування ціннісних орієнтирів української молоді", м. Київ, КиМУ, 12 квітня 2016 р.
 • Науковий семінар "Проблеми адаптації та інтенсивного використання виробничого, наукового та організаційно-управлінського потенціалів до ринкових перетворень в умовах структурних змін економіки", м. Київ, КиМУ, 31 березня 2016 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів", м. Ужгород, Інститут державного управління та регіонального розвитку, 6 травня 2015 р.
 • Науково-практичний семінар "Освіта в Україні та закордоном: проблеми та перспективи", м. Київ, КиМУ, 21 квітня 2015 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки", м. Умань, УДПУ, 26 березня 2015 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція "Європейський вибір України в контексті безпекових викликів та сучасних реалій", м. Київ, КиМУ, 14 березня 2015 р.

Практична підготовка

Практика студентів є важливою складовою частиною процесу підготовки висококваліфікованих фахівців. Вона надає студенту можливості набути реального практичного досвіду, навичок самостійної роботи, необхідних йому в подальшій професійній діяльності, а також закріпити та збагатити теоретичні знання, отримані в університеті.

Кафедра забезпечує навчально-ознайомчу, навчальну, виробничу та науково-дослідну практики.

Базовими закладами для проходження практики студентів є структури різних форм власності та організаційно-правових форм, які відповідають вимогам програм практичної підготовки і здійснюють діяльність в реальному секторі економіки, в науковій та державній сферах ринку України.

Бази практики:

 • Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 • Київська міська державна адміністрація
 • Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада
 • Спостережна рада Кредитної спілки "Освіта"
 • Київське відділення №30 АТ "ПУМБ"
 • ТОВ "Старкі Індастрі"
 • ТОВ "Світаб-трейд"
 • ТОВ "АС Вектор"
 • ТОВ "ЛуБор"
 • ТОВ "Старк Абразив"
 • ТОВ "Саппорт Сервіс"
 • ТОВ "Юніт Кейтеринг"

Шляхом проведення зустрічей з представниками роботодавців і баз практичної підготовки, інших стейкхолдерів здійснюється перегляд освітніх програми з метою внесення в освітній процес інноваційних змін, спрямованих на практичну орієнтованість програмних результатів навчання та професійного розвитку особистості в процесі підготовки висококваліфікованих фахівців з економіки, підприємництва, менеджменту, фінансів, міжнародних економічних відносин, публічного управління та адміністрування.


Позааудиторна робота

Позааудиторна робота зі студентами ґрунтується на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх стосунків у студентських академічних групах, а також сприяють прискоренню психофізіологічної адаптації першокурсників, формуванню поваги до обраної професії.

Позааудиторна робота на кафедрі спрямована, передусім, на те, щоб обґрунтовано довести до свідомості кожного студента, що фахівець у галузі економіки, підприємництва та менеджменту повинен мати широку ерудицію, належну підготовку з основ гуманітарних знань, орієнтуватись у питаннях розвитку науки, техніки й культури, досконально володіти професією.

На кафедрі організоване змістовне дозвілля, діє рада студентського самоврядування. Студентський актив організовує різноманітні культурно-масові заходи: туристичні походи, екскурсійні поїздки, спортивні змагання.

Важливе місце в освітньому процесі кафедри економіки, підприємництва, менеджменту приділяється формуванню активної громадянської позиції студентів. Студенти беруть участь у міських заходах, зокрема, присвячених Міжнародному дню студента, є активними учасниками щорічної Всеукраїнської студентської наукової конференції, Дня науки, щорічних наукових програм і конкурсів. Розвитку їхньої професійної майстерності сприяють зустрічі з представниками бізнесу і політики України та іноземних держав. Студентам надаються можливості прослухати лекції з актуальних соціально-економічних проблем, взяти участь у цікавих дискусіях, круглих столах.

Стало традиційним святкування в листопаді Тижня науки, в межах якого організовано круглі столи, майстер-класи, проведення Дня економічного факультету, Дня підприємця, проведення конкурсу на кращий бізнес-план і кращу пропозицію вирішення актуальної соціально-економічної проблеми, що сприяє згуртуванню студентів усіх курсів, реалізації їхнього творчого і наукового потенціалу та формуванню активної громадянської позиції. Студенти активно приймають участь у студентських наукових конкурсах, олімпіадах; публікують результати своїх наукових досліджень у матеріалах науково-практичних конференцій, що сприяє якості курсових та дипломних робіт.

Кафедра пишається своїми випускниками, які успішно працюють на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання, деякі з них досягли високого ділового і громадського статусу, є керівниками організацій. Серед них –  Скіпальська Галина (випускниця 2020 року, директорка представництва HealthRight International, виконавча директорка Міжнародного благодійного фонду (МБФ) "Українська фундація громадського здоров'я", заснованого міжнародною організацією з охорони здоров’я та прав людини HealthRight International), Котляр Руслан (випускник 2020 року, заступник міського голови Прилуцької міської Ради), Котляр Тетяна (випускниця 2020 року, директор Прилуцького фахового медичного коледжу), Сандлер Ерік (випускник 2020 року, директор компанії «IT-Technologies», Ізраїль), Штанько Олексій (випускник 2018 року, директор Дніпропетровського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства Міністерства соціальної політики України.


Партнерські угоди

З метою удосконалення підготовки майбутніх фахівців економічного профілю в умовах інтегрованого підходу економічний факультет Університету активно співпрацює з закладами вищої освіти і бізнес-структурами реального сектору економіки на державному та міжнародному рівні та має партнерські угоди:

 • Memorandum of Understanding (MOU) Between Washington State University, Pullman, WA, USA And Kyiv International University, Kyiv, Ukraine
 • Memorandum of Understanding Between Batumi Shota Rustaveli State University, Batumi, Georgia And Kyiv International University, Kyiv, Ukraine
 • Agreement of Cooperation in Science and Education Between Kyiv International University (Ukraine) and Facultet Ekonomije i Turizma « MIJO MIRKOWIC» (Croatia)
 • УГОДА про співпрацю та взаємодію Економічного факультету ПЗВО «Київський міжнародний університет» та Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»
 • УГОДА про співпрацю та взаємодію Економічного факультету ПЗВО «Київський міжнародний університет» та Навчально-наукового інституту економіки і управління Національного університету харчових технологій
 • УГОДА про співпрацю та взаємодію Економічного факультету ПЗВО «Київський міжнародний університет» та Науково-дослідного інституту економіки і менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України
 • УГОДА про співпрацю та взаємодію Економічного факультету ПЗВО «Київський міжнародний університет» та Факультету економіки та менеджменту ПВНЗ «Європейський університет»
 • УГОДА про співпрацю з ПК «ПОЖМАШИНА»
 • УГОДА про співпрацю з ТОВ «Старкі Індастрі»

У межах міжуніверситетських угод економічний факультет Університету співпрацює також з закладами вищої освіти Європейського Союзу, зокрема, з Університетом в Домброві Гурнічій (WSB University, Польща). 

Кафедра економіки, підприємництва, менеджменту постійно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами, Малою академією наук України в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті». З метою поширення інформації про спеціальності факультету проводяться різні профорієнтаційні заходи, серед них:
 • Майстер-клас на тему: «Соціальні зв’язки у сучасному суспільстві» (Модератори:професор, завідувач кафедри економіки, підприємництва, менеджменту Ольга Юріївна Могилевська; студент ІІ-го курсу магістратури спеціальності «Міжнародні економічні відносини» Олексій Васильович Цубера) 28 вересня 2022 року.
 • Майстер-клас на тему: «Цифрові технології сучасності» (платформа Zoom), присвячений Всесвітньому дню науки (Модератор – доктор економічних наук, проф. Могилевська О.Ю., Лектор – доктор економічних наук, проф. Каліна І.І., завідувач кафедри журналістики Інституту дизайну, архітектури та журналістики Міжрегіональної академії управління персоналом.) 12 листопада 2021 р.
 • Майстер-клас на тему «Фінансова грамотність» (Модератор – доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки, підприємництва, менеджменту Могилевська О.Ю., Лектор – доктор економічних наук, професор кафедри економіки, підприємництва, менеджменту Момот О.М.) 23 жовтня 2021 р.
 • Проведення циклу вебінарів з Державним Університетом штату Вашингтон у Віртуальному класі за допомогою платформи Zoom (вересень – грудень 2021 р.).
 • Майстер-клас на тему: «Фінансова грамотність сучасної людини» (26.04.2021 р.);
 • Онлайн-лекція на тему: «Світова економіка» (29.04.2021 р.);
 • Науково-практичний семінар на тему: «Сучасні технології бізнесу» (30.04.2021 р.);

В рамках програми "Школа-КиМУ: партнери в освіті" відбуваються постійні зустрічі з представниками коледжів та шкіл. https://kymu.edu.ua/news/2020/pravylno-obrana-spetsialnist-zaporuka-uspishnogo-maybutnogo-/, регулярно проводяться інтелектуальні ділові ігри, конкурси, олімпіади з учнями м. Києва та регіонів України, а також майстер-класи, тренінги, курси лекцій з економіки, підприємництва, менеджменту в закладах середньої освіти м. Києва.

Зокрема, серед абітурієнтів регулярно проводяться олімпіади; конкурси; інтелектуальні ігри: «Як стати успішним менеджером», «Як стати мільйонером»«Шість капелюхів», переможці яких зараховуються до Університету на пільгових умовах. Серед найбільш популярних інтелектуальних конкурсів особливе місце займає Всеукраїнський  конкурс науково-дослідних робіт «Універсіада», який вже 20 років поспіль зібрав талановиту інтелектуальну молодь із навчальних закладів Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Житомирської, Чернігівської, Київської областей та великої команди з міста Києва. https://kymu.edu.ua/news/2020/den-vidkrytykh-dverey-ta-khkh-vseukrayinska-universiada/

11 03/2023
10:00
Зустріч