Кафедра економіки, підприємництва, менеджменту

Завідувач кафедри економіки, підприємництва, менеджменту

Могилевська Ольга Юріївна

Завідувач кафедри, к.е.н., доцент
kafedra_econom@kymu.edu.ua

Головне завдання кафедри - забезпечення якісної професійної підготовки фахівців згідно з галузевими стандартами вищої освіти, максимальне задоволення потреб студентів в отриманні професійних знань, вмінь та навичок з обраного фаху, а кінцевих споживачів (роботодавців) – висококласними спеціалістами.

Кафедра забезпечує викладання блоку економічних дисциплін на факультетах і в інститутах КиМУ й фахову підготовку спеціалістів за ступенями вищої освіти бакалавр: "Менеджмент", "Економіка", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", "Фінанси, банківська справа та страхування", "Міжнародні економічні відносини" та магістр: "Менеджмент", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні економічні відносини".

Викладання дисциплін здійснюється відповідно до вимог Болонського процесу за кредитно-модульною системою двома робочими мовами – англійською та українською.

Освітня діяльність

Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують науково-педагогічні працівники, основною метою діяльності яких є формування гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до динамічних процесів в сучасному соціально-економічному просторі: доктори економічних наук - Виноградчий В.І., Момот О.М., Топіха В.І.; кандидати економічних наук - Могилевська О.Ю., Сисоєв О.В., Опанасюк В.В., Мхітарян О.Є., Черніна І.В., Домбровська Т.М., Пасєка О.Є., Маклаков С.М.; кандидат наук з державного управління Мягкова О.В. та ін.


Професійні та практичні дисципліни

Бакалавр
 • Міжнародні економічні відносини
  • мікроекономіка і макроекономіка
  • економічна теорія
  • міжнародні економічні відносини
  • історія економіки і економічної думки
  • міжнародні економічні організації
  • актуальні проблеми транскордонного співробітництва
  • стратегічні комунікації в МЕВ
  • міжнародна патентно-ліцезійна справа
  • практики корпоративно-соціальної відповідальності у міжнародному бізнесі
  • міжнародна логістика
  • механізми функціонування СОТ
  • облік і аналіз ЗЕД
  • управління ЗЕД
  • основи науково-аналітичних досліджень
  • глобальні маркетингові стратегії
  • міжнародний менеджмент
  • міжнародна кооперація
  • міжнародна ринкова ризикологія
  • кон'юктура світових товарних ринків
  • міжнародна статистика
  • міжнародні фіннанси
  • економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України
  • міжнародна торгівля
  • бізнес-планування міжнародних підприємств
  • управління міжнародними проєктами
  • тайм-менеджмент у професійній діяльності
  • крос-культурний менеджмент
  • бізнес аналіз зарубіжних інвестицій
  • Аналіз конкурентноспроможності на міжнародному ринку
  • безпекові моделі підприємницької діяльності
  • страхування у міжнародному бізнесі
  • міжнародні валютно-кредитні відносини
  • стратегії стійкого розвитку МЕВ в Євроатлантичному просторі
 • Менеджмент
  • економічна теорія
  • політична економія
  • світова економіка
  • мікроекономіка і макроекономіка
  • історія економіки та економічної думки
  • вступ до спеціальності
  • психологія бізнесу
  • організаційна поведінка і діловий протокол
  • статистика
  • економіка підприємства
  • національна економіка
  • регіональна економіка
  • фінанси підприємства
  • бухгалтерський облік
  • міжнародні економічні відносини
  • соціально-економічні стратегії розвитку організації
  • офісний менеджмент
  • крос-культурний менеджмент
  • оподаткування підприємства
  • логістика
  • управління персоналом
  • обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків
  • менеджмент і маркетинг
  • основи науково-аналітичних досліджень
  • сучасні технології менеджменту в практиці
  • маркетингові дослідження
  • управління процесами
  • управління відносинами з клієнтами
  • економіка та організація інноваційної діяльності
  • управління якістю
  • лідерство і партнерство в підприємницькій діяльності
  • людський капітал в умовах економіки знань
  • бізнес-планування
  • управління науково-технічним потенціалом підприємства
  • управлінські рішення
  • самоменеджмент
  • корпоративна культура
  • операційний менеджмент
  • управління ЗЕД
  • потенціал і розвиток підприємства
  • державне та регіональне управління
  • венчурний бізнес
  • менеджмент в умовах цифрової економіки
  • управління інвестиціними проектами
  • управління економічною та соціальною безпекою діяльності підприємства
  • управління проектами
  • інвестування
  • управління конкурентоспроможністю
  • капіталізація бренду
  • академічне підприємництво
  • управлінський облік
 • Економіка
  • економічна теорія
  • політична економія
  • світова економіка
  • мікроекономіка і макроекономіка
  • історія економіки та економічної думки
  • вступ до спеціальності
  • психологія бізнесу
  • організаційна поведінка і діловий протокол
  • статистика
  • економіка підприємства
  • національна економіка
  • регіональна економіка
  • фінанси підприємства
  • бухгалтерський облік
  • міжнародні економічні відносини
  • глобальні фактори розвитку бізнесу
  • етика бізнесу
  • економіка виробництва
  • аналіз галузевих ринків
  • оподаткування підприємства
  • логістика
  • соціально-трудові відносини
  • обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків
  • менеджмент і маркетинг
  • основи науково-аналітичних досліджень
  • ЗЕД підприємства
  • маркетингові дослідження
  • управління процесами
  • управління відносинами з клієнтами
  • формування бізнес-моделі підприємства
  • методологія аналізу соціально-економічних показників на мікро-, мезо- та макрорівнях
  • лідерство і партнерство в підприємницькій діяльності
  • людський капітал в умовах економіки знань
  • операційний менеджмент
  • комерціалізація наукових досліджень
  • управління командами
  • тайм-менеджмент
  • інноваційне підприємництво
  • стратегія підприємства
  • аналіз конкурентоспроможності
  • потенціал і розвиток підприємства
  • інфраструктура ринку
  • підприємництво і малий бізнес
  • основи економіки праці
  • управління ризиками
  • практики корпоративно-соціальної відповідальності
  • управління проектами
  • інвестування
  • крос-культурний менеджмент
  • економічний аналіз галузі
  • бізнес-планування
  • академічне підприємництво
  • управлінський облік
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  • економічна теорія
  • політична економія
  • світова економіка
  • мікроекономіка і макроекономіка
  • історія економіки та економічної думки
  • вступ до спеціальності
  • психологія бізнесу
  • організаційна поведінка і діловий протокол
  • статистика
  • економіка підприємства
  • національна економіка
  • підприємницькі ризики
  • підприємництво і малий бізнес
  • бухгалтерський облік
  • міжнародні економічні відносини
  • біржова справа та біржовий аналіз
  • лідерство і партнерство в підприємницькій діяльності
  • оподаткування підприємства
  • логістика
  • соціально-трудові відносини
  • проектний аналіз
  • підприємницьке право
  • менеджмент і маркетинг
  • основи науково-аналітичних досліджень
  • ЗЕД підприємства
  • маркетингові дослідження
  • страховий ринок
  • цінні папери і фондовий ринок
  • формування бізнес-моделі підприємства
  • соціальне страхування
  • основи інвестиційного аналізу
  • людський капітал в умовах економіки знань
  • державне регулювання страхових ринків в економічно-розвинених країнах"
  • управління командами
  • тайм-менеджмент
 • Фінанси, банківська справа та страхування
  • економіка підприємства
  • менеджмент і маркетинг
  • гроші та кредит
  • фінанси
  • фінанси підприємств
  • бухгалтерський облік і аудит
  • бюджетна система
  • світова економіка
  • національна економіка
  • податкова система
  • банківська система
  • страхування
  • фінансовий аналіз
  • курсова робота (Фінанси)
  • навчально-ознайомча практика
  • навчальна практика
  • навчально-виробнича практика
  • виробнича практика
  • підсумкова атестація
Магістр
 • Міжнародні економічні відносини
  • стратегічний менеджмент
  • глобальна макроекономічна політика
  • методологія дослідження світової кон'юнктури
  • бізнес-планування та бізнес-моделювання в системі світогосподарських відносин
  • транснаціоналізація світової економіки
  • філософія бізнесу
  • управління командами
  • міжнародний бізнес
  • методологічні підходи до оцінки ефективності механізмів функціонування СОТ
  • моніторинг і методологія дослідження розвитку сівтового господарства в умовах нової економіки
  • методологічні засади забезпечення міжнародної та європейської безпеки
  • наукові підходи до формування сучасної зовнішньоекономічної політики зарубіжних країн
  • глобальні проблеми світового господарства й міжнародних економічних відносин
  • методи та методологія наукових досліджень у галузі міжнародних економічних відносин
  • методологія формування інституціонального механізму регулювання міжнародного поділу праці
  • міжнародний аудит
  • архітектура світової фінансової системи
  • світові економічні кризи
  • внутрішній ринок ЄС
  • розвиток людського капіталу в умовах економіки знань
  • міжнародний податковий менеджмент
  • реінженіринг бізнес процесів
 • Менеджмент
  • організаційна поведінка та діловий протокол
  • методологія наукових досліджень та системне мислення
  • стратегічний менеджмент
  • управління командами і тайм-менеджмент
  • інноваційний менеджмент
  • адміністративне управління в умовах цифрової економіки
  • ділове адміністрування
  • методологія управління міжнародними проектами
  • фінансовий менеджмент
  • організація і проектування операційних систем
  • розвиток менеджменту в умовах трансформаційних змін економічних систем
  • маркетинг-менеджмент
  • проектний менеджмент
  • топ-менеджмент
  • реінжиніринг бізнес-процесів та бізнес-моделювання
  • аудит та методологічні підходи доі оцінювання управлінської діяльності
  • методологічні засади антикризового управління
  • наукові підходи до управління змінами
  • бізнес-етика
  • корпоративна соціальна відповідальність бізнесу
  • глобальна макроекономічна політика
  • бізнес-економікс
  • міжнародний бізнес
  • глобальні партнерські мережі
 • Публічне управління та адміністрування
  • організаційна поведінка та діловий протокол
  • методологія наукових досліджень та системне мислення
  • стратегічний менеджмент
  • інноваційний менеджмент
  • регіональна політика
  • електронне урядування
  • методологічні засади реінжинірингу бізнес-процесів та бізнес-планування
  • аудит та методологічні підходи доі оцінювання управлінської діяльності
  • управління командами
  • тайм-менеджмент
  • техніка адміністративної роботи
  • ділове адміністрування
  • міжнародні та національні професійні стандарти у сфері адміністративного управління
  • публічне адміністрування
  • методологія дослідження Європейської та євроатлантичної інтеграції
  • практики корпоративно-соціальної відповідальності у сфері публічного управління
  • інформаційна безпека та ризик-менеджмент
  • бізнес-економікс
  • управлінський екаутинг
  • демократичне самоврядування
  • публічні фінанси
  • міжнародна економіка
  • міжнародний бізнес

Науково-дослідна робота

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри є науково-дослідна робота. Протягом всієї історії існування кафедри її наукова діяльність орієнтована на розробку і дослідження найактуальніших економічних проблем: сучасні тенденції економіки, інноваційні транcформації державного і публічного управління в Україні, особливості розвитку і підвищення ефективності народного господарства України, напрями удосконалення фінансової та грошово-кредитної системи України, чинники впливу на глобальну систему міжнародних економічних відносин, зарубіжний досвід щодо розбудови національної економіки. В умовах євроінтеграції, глобалізації бізнесу важливими напрямами наукової роботи кафедри є розробка ряду актуальних проблем сучасного бізнесу, управлінської праці; співпраця з науковими організаціями, апробація результатів наукових досліджень в бізнес-стуктурах, в органах державної влади, в наукових публікаціях у вітчизняних і зарубіжних виданнях.

Кафедра випускає збірник наукових праць – «Сучасні питання економіки і права», який внесено до переліку фахових видань України, призначений для дослідників, викладачів, аспірантів, студентів – всіх хто цікавиться актуальними питаннями економіки і права.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у виконанні науково-дослідної теми економічного факультету – «Організаційний механізм залучення інвестицій в економіку України». Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер №0116U005366) та наукової теми «Стратегічне партнерство як фактор сталого розвитку промислового комплексу України в умовах глобалізації ринку» (схвалена Вченою Радою КиМУ).

Основні напрямки кафедральних досліджень:

 • місце і роль інвестиційної діяльності у системі ринкових відносин
 • проблеми залучення прямих іноземних інвестицій в регіони України
 • стратегія інноваційного розвитку та економічного зростання України
 • оцінка конкурентоспроможності галузей економіки України
 • підвищення ефективності та результативності управління механізмом залучення інвестицій в економіку України
 • проблеми і перспективу розвитку інноваційної діяльності в системі ринкових відносин
 • обґрунтування оцінки бізнесової привабливості партнерів як інструмента поліпшення конкурентоспроможного потенціалу підприємства
 • проблеми і перспективи розвитку інноваційної діяльності вітчизняної промисловості в системі стратегічного партнерства в умовах глобалізації ринку
 • активізація студентів в сфері отримання інноваційних знань, висока лояльність до креативної освіти
 • активізація академічного середовища шляхом формування нової підприємницької культури та сприяння соціально-економічному розвитку територіальних громад

Наукові розробки викладачів упроваджуються в освітній процес, проходять апробацію на науково-практичних конференціях:

 • XVІІІ Міжнародний промисловий форум, м. Києв. Міжнародний виставковий центр. 19-22 листопада 2020 р.
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграціних процесів» (дистанційна форма проведення), 28-29 травня 2020 р.
 • Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 01-03. 04. 2020
 • Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративно-територіальні та економічно-просторові кордони регіонів» Київ. КНЕУ. 19-20 березня 2020 р.
 • XVІІІ Міжнародний промисловий форум, м. Києв. Міжнароднbq виставковbq центр. 19-22 листопада 2020 р.
 • International scientific-practical conference "Development of modern technologies and scientific potential of the world: coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ», London: NGO «European Scientific Platform», July 29, 2019
 • Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика", Харків, Український державний університет залізничого транспорту, 06–08 червня 2019 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція "Теоретичні та практичні аспекти антикризового регулювання економіки країни", м. Одеса, 4 травня 2019 р.
 • III Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування», Черкаси, ЧДТУ, 25 квітня 2019 р.
 • ХХІV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», Київ, КиМУ, 14 березня 2019 р.
 • Майстер-клас «Знайомство студентів з роботою української товарної біржі з використанням сучасних інформаційних технологій», м. Київ, КиМУ, 04 грудня 2018 р.
 • Круглий стіл «Сучасний менеджмент в стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку», м. Київ, КиМУ, 23 листопада 2018 р.
 • 72-а Науково-практична студентська конференція «Концептуальні засади збалансового розвитку аграрного сектору економіки України», Київ, НУБІП, 23 листопада 2018 р.
 • ХІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку», Київ, Європейський ун-т, 18 жовтня 2018 р.
 • «Self-managed teamwork», участь команди студентів в екологічному проєкті – «Залучення соціальних інвестицій до модернізації водоочистних споруд міста», Київ, КиМУ, 10 жовтня 2018 р.
 • II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні проблеми сучасності», ДДУУ, м. Маріуполь, 15 червня 2018 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток національної економіки в умовах змін ринкового середовища: проблеми та перспективи», ЦЕДР, м. Одеса, 07 квітня 2018 р.
 • Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Економіка міста та урбаністика», КНЕУ, Київ, 23 березня 2018 р
 • Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу», ХДУХТ, м. Харків, 22 березня 2018 р.
 • Науково-практичний семінар «Методи активізації наукової роботи студентів та магістрантів з підготовки економічних напрямів», м. Київ, КиМУ, 21 березня 2018 р.
 • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Формування європейських стандартів, цінностей та без пекового простору – стратегічний напрям української держави», м. Київ, КиМУ, 14 березня 2018 р
 • Круглий стіл "Вектори активізації залучення інвестицій в Україну", м. Київ, КиМУ, 26 лютого 2018 р
 • Майстер-клас «Золотий перетен» у мистецтві і науці, м. Київ, КиМУ, 14 лютого 2018 р
 • Науково-практичний семінар «Методологія економічного дослідження», м. Київ, КиМУ, 7 лютого 2018 р
 • Науково-практичний семінар «Індустрія 4.0; місце України в міжнародній кооперації і спеціалізації», м. Київ, КиМУ, 20 грудня 2017 р
 • Круглий стіл «Сучасні економічні тенденції в умовах глобалізації», 14 листопада 2017 р
 • Круглий стіл «Інноваційне підприємництво як стратегічний напрям сучасної промислової бізнес-структури», Ірпінь, УДФСУ, 26-27 жовтня 2017 р
 • Круглий стіл «Біржовий ринок України: проблеми функціонування та тенденції розвитку». Проблеми залучення інвестицій промисловими підприємствами в Україні, Київ, НУБІП, 12 жовтня 2017 р
 • Міжнародна наукова конференція «Сучасні економічні дослідження: кооперація, банківська справа, публічне управління в умовах децентралізації», Польща, Кельце, 29 вересня 2017 р
 • Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-економічні і соціальні чинники розвитку міжнародних економічних відносин», м. Дніпро, 16-17 червня 2017 р
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент, фінанси та аудит: теоретичні підходи і практичні аспекти розвитку», м. Одеса, 09-10 червня 2017 р
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні проблеми сучасності», ДДУУ, м. Маріуполь, 12 травня 2017 р
 • Міжнародний науковий семінар «Формування економічних знань як бізнесу інформаційного суспільства», Греція. Афіни, 29 квітня; 8 травня 2017 р
 • Всеукраїнський економічний форум з міжнародною участю «Розвиток малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації світової економіки», м. Житомир, ЖДТУ, 27 квітня 2017 р
 • ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством», м. Полтава, 20 квітня 2017 р
 • Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво: механізми та стратегії», м. Львів, 31 березня 2017 р
 • International scientific conference «Economy and management: modern transformations in epoch of globalization», Klaipeda, Lithuania, 24 of March 2017
 • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава», м. Дніпро, 24-25 березня 2017 р
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція науково - педагогічних працівників на тему «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», м. Київ, КиМУ, 15 березня 2017 р
 • Науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє», КНЕУ, м. Київ, 03 березня 2017 р
 • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток економіки країни: можливості, проблеми, перспективи», м. Запоріжжя, 20-21 січня 2017 р
 • Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку», м. Дніпропетровськ, 14-15 квітня 2016 р
 • ІІІ Міжвузівська наукова конференція «Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи», м. Київ, Відкр. міжн. університет розвитку людини «Україна», 25 березня 2016 р
 • Міжнародна науково-практична конференція «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», м. Київ, КиМУ, 16 березня 2016 р
 • Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія», м. Братислава, Словаччина, 17-22 січня 2016 р
 • ІІ Міжнародний науковий форум «NEW ECONOMICS», м. Краків, Польща, 1-11 листопада 2015 р
 • VIII Міжнародна конференція «Асоціація перспективних досліджень і вищої освіти «Схід-захід», м. Відень, Австрія, серпень 2015 р

У 2015-2020 н.р. науково-педагогічними працівниками кафедри було видано:

 • Scopus
  • Кузьмін O.Є., Станасюк Н.С., Яструбський М.Я., Moгилевська О.Ю., Артюшок В.С. Industrial potential: assessment, modelling and administration under the condition of sustainable development. Науковий вісник НГУ, НГУ, Дніпро, №6. 2020. С. 128-135. (Scopus)
  • Кузьмін O.Є., Станасюк Н.С., Яструбський М.Я., Moгилевська О.Ю., Артюшок В.С. Industrial potential: assessment, modelling and administration under the condition of sustainable development. Науковий вісник НГУ, НГУ, Дніпро, №6. 2020. С. 128-135. (Scopus)
  • O.Yu. Mohylevska, L.V. Romanova, V.P. Zalizniuk, N.V. Коvalenko. S.M. Demydiuk. Marketing mechanisms for improving the efficiency of industrial enterprises. Науковий вісник НГУ, НГУ, Дніпро, №1. 2020. С.165-170 (Scopus)
  • Могилевська О.Ю. Innovative concept of the development of national economy". Науковий вісник НГУ. №2. НГУ. Дніпро. 2019. С. 137-145 (квітень) (Scopus) ("Інноваційний концепт розвитку національної економіки" НГУ, Дніпро. 2019). (Scopus)
 • Web of Science
  • Mohylevska О., Оpanasuk V., Filipovsky A. A collective monograph. Sustainable development of industrial enterprises in the conditions of state-private partnership / Economic strategies for the development of society. International Science Group. Boston. USA. Primedia eLaunch LLC. 2020, 410 р. pp. 59-62. DOI-10.46299/ISG.2020.MONO.ECON.III URL: https://isg-konf.com Google Scholar
  • Могилевська О.Ю., Кіосова М.С. Методичні рекомендації щодо виконання й захисту курсових робіт. Київ: КиМУ, 2020. 54 с.
  • Могилевська О.Ю., Сідак І.В. Сучасні тенденції розвитку Китаю в умовах глобальної економіки. ХІV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». Київ. Інститут сходознавства ім. Ю.А. Кримського НАН України. 05.11.2020. С. 378-381.
  • Могилевська О.Ю., Тищук І.М. Проблеми розвитку економіки Китаю та їх вирішення під час епідемії «COVID-19» умовах глобальної економіки. ХІV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». Київ. Інститут сходознавства ім. Ю.А. Кримського НАН України. 05.11.2020. С. 423-426.
  • Mohylevska O,, Korolyov D., Sidak I. Digitalization of economy: new opportunities and perspectives. Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference. La Rochelle, France 2020. (Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи. XII Міжнародна науково-практична конференція «Advancing in research and education) Ля-Рошель. Франція. International Science Group. 07-10.12.2020. рр. 82-84 URL: https://isg-konf.com. DOI: 10.46299/ISG.2020.II.XII.
  • Топіха В.І Регіональна інноваційна модель розвитку екотуристичної інфраструктури Науковий вісник МДАУ№2(106) 2020 р. С. 80–86.
  • Момот О.М., Ткаченко Н.В., Рожко О.Д. Наукові засади управління ризиками транснаціональних банків. Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». 2019. Том 1. №28. С. 55–63; особ. вн. 0,38
  • Mohylevska О. Risks of Traders on the World Stock Market on the Example of Ukraine. SHS Web Conf. Fifteenth Scientific and Practical International Conference «International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics» EDP Sciences - Web of Conferences. France. Volume 67, 15 October 2019
  • Momot О.M., Tkachenko N.V. Compositional analysis of transnational bank capital. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. 2018. Том 2. №25. С. 56–64; особ. вн. 0,5
  • Remyha Yu., Pozniak O. A theoretical approach to the formation of subjects’ interaction in supply chains at risks conditions. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 2. Riga: Publishing House «Baltija Publishing», 2018, pp.198–208
  • Маклаков С.М. Соціально-економічна мотивація персоналу: функціонально-змістовний опис. Вісник Черкаського університету. 2017. № 4, Ч. 1. С. 55–62
  • Рудковський О.В. Управління стійкістю економічної системи держави як фактор її розвитку та безпеки. Problems and Perspectives in Management, 2017, №4, С. 245–257
 • Mohylevska О., Оpanasuk V., Filipovsky A. A collective monograph. Sustainable development of industrial enterprises in the conditions of state-private partnership / Economic strategies for the development of society. International Science Group. Boston. USA. Primedia eLaunch LLC. 2020, 410 р. pp. 59-62. DOI-10.46299/ISG.2020.MONO.ECON.III URL: https://isg-konf.com Google Scholar
 • Могилевська О.Ю., Кіосова М.С. Методичні рекомендації щодо виконання й захисту курсових робіт. Київ: КиМУ, 2020. 54 с.
 • Могилевська О.Ю., Сідак І.В. Сучасні тенденції розвитку Китаю в умовах глобальної економіки. ХІV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». Київ. Інститут сходознавства ім. Ю.А. Кримського НАН України. 05.11.2020. С. 378-381.
 • Могилевська О.Ю., Тищук І.М. Проблеми розвитку економіки Китаю та їх вирішення під час епідемії «COVID-19» умовах глобальної економіки. ХІV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». Київ. Інститут сходознавства ім. Ю.А. Кримського НАН України. 05.11.2020. С. 423-426.
 • Mohylevska O,, Korolyov D., Sidak I. Digitalization of economy: new opportunities and perspectives. Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference. La Rochelle, France 2020. (Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи. XII Міжнародна науково-практична конференція «Advancing in research and education) Ля-Рошель. Франція. International Science Group. 07-10.12.2020. рр. 82-84 URL: https://isg-konf.com. DOI: 10.46299/ISG.2020.II.XII.
 • Топіха В.І Регіональна інноваційна модель розвитку екотуристичної інфраструктури Науковий вісник МДАУ№2(106) 2020 р. С. 80–86.
 • Виноградчий В.І., Ступак В.В. Оцінка стану і розробка заходів по забезпеченню економічної безпеки регіону. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки.. Сучасні питання економіки і права. випуск 1(11). Київ. КиМУ. 2020. С.93–99
 • Виноградчий В.І., Якимець Б.Я., Тарасенко А.С. Менеджмент як процес прийняття організаційно-управлінських рішень. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки.. Сучасні питання економіки і права. випуск 1(11). Київ. КиМУ. 2020. С.10–14
 • Могилевська О.Ю., Братусь Г.А., Сідак І.В. Інтелектуальна власність як стратегічна складова бізнесу України. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 1(11). Київ. КиМУ. 2020. С.25–33
 • Могилевська О.Ю., Вітюк А.В., Слободяник А.М. Вплив митного регулювання на експорно-імпортну діяльність машинобудівних підприємств. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 1(11). Київ. КиМУ. 2020. С.15–24
 • Могилевська О.Ю. Маркетингова система в управлінні промисловими підприємствами: теорія, методологія, практика: монографія. Киів. КиМУ. 2020. 366 с.
 • Mohylevska O., Filipovski A., Sidak I. National innovative model of the economic development. Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. Bulgaria, Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2019. Vol. 3. 355 p. 144–152.
 • Могилевська О.Ю. Фінанси підприємств: конспект лекцій. Київ: КиМУ, 2019. 209 с.
 • Момот О.М. Фінансово-економічні аспекти банківської справи: конспект лекцій. Київ: КиМУ, 2019. 80 с.
 • Домбровська Т.М. Фінанси: конспект лекцій. Київ: КиМУ, 2019. 148 с.
 • Виноградчий В.І. Погодін М.П. Циклічність розвитку світової економіки: теорія і практика. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С.121–128
 • Виноградчий В.І., Штанько В.О. Теоретико-методологічні засади дослідження взаємодії національного та іноземного інвестування в умовах глобалізації. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 85-91.
 • Виноградчий В.І. Теоретико-методологічні засади дослідження взаємодії національного та іноземного інвестування в умовах глобалізації. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 85-91.
 • Виноградчий В.І. Залучення зарубіжних інвестицій для розвитку економіки України. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 1(9). Київ. КиМУ. 2019. С. 198-203
 • Домбровська Т.М., Школяренко Ю.П. Фіскальна ефективність екологічного податку: досвід України та ЄС. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 138-146.
 • Могилевська О.Ю., Сідак І.В. Особливості ведення бізнесу в умовах глобальної діджиталізації. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 50-58.
 • Карбовська Л.О., Могилевська О.Ю. Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства на засадах маркетингу в умовах конкурентного середовища. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 34-42.
 • Mohylevska Оlga International scientifically-practical conference. Collection of scientific articles. Cartero Publishing House Madrid, Spain 2019 "Education, Law, Business", Madrid, Spain, 26th of April, 2019 "Cоre marketing competencies of an industrial enterprise". Р.128-131. Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH), РІНЦ
 • Мohylevska O.Yu. Problems of innovative development of national economy. Collection of scientific articles. "Science, technology and innovations", Lisbon, Portugal, 2019. рр. 21-25. (Social Sciences & Humanities, РІНЦ)
 • Могилевська О.Ю. Innovative concept of the development of national economy". Науковий вісник НГУ. №2. НГУ. Дніпро. 2019. С. 137-145 (квітень) (Scopus) ("Інноваційний концепт розвитку національної економіки" НГУ, Дніпро. 2019). (Scopus)
 • Mohylevska Оlga An of collective monograph "Organizationally-economic mechanism of management innovative development by managing subjects" "Marketing potential of modern enterprise", WSSG, Przeworsk, Poland. 2019.
 • Romanova L.V., Мohylevska O.Yu. European business-practices CSR: adaptation in Ukraine: collective textbook (Economic practices of corporate social responsibility") / "Strategic social position of "Stark Industry" at the market is decision of general issues". Kyiv, KNEU; EU, Found Mone, 2019. pp. 122-127.
 • Могилевська О.Ю., Бобровицький Є.О., Оборотов Р.І. Сучасні методи управління банківською діяльністю. Сучасні питання економіки і права, Збірник наукових праць (Серія: економічні науки), Київ, КиМУ, випуск 1(9), 2019. С 126-133.
 • Могилевська О.Ю. "Зовнішнє середовище як об’єкт ефективної діяльності адміністративного управління підприємством" "Сучасні питання економіки і права", Київ, КиМУ, Збірник наукових праць (Серія: економічні науки), випуск 1(9), 2019. С. 29-35.
 • Момот О.М., Дудатий С.М. Сучасні проблеми нагляду за транснаціональними банками з точки зору глобального системного ризику. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 147-153.
 • Момот О.М. Методологічний базис дослідження процесів глобальної експансії транснаціонального банківського капіталу. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. 2019. №1(17). С. 235-244.
 • Момот О.М. Регулювання кредитної експансії транснаціональних банків. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка". 2019. №12(40). С. 132-139.
 • Тарасович Л.В., Слободяник А.М., Мхітарян О.Є. Актуальність біржового ринку України. Збірник наукових праць: Сучасні питання економіки і права. Вип. 1(9). 2019. С. 181-189.
 • Мягкова О.В.,Занін Ю.Ю.Аналіз заходів з розвитку територіального громадського самоврядування. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 112-120.
 • Опанасюк В.В. Інтеграція України у світовій ринок крипто капіталу. Економіка. Фінанси. Право. 2019. №5/1. С. 34-40.
 • Опанасюк В.В., Пісний А.Є. Кваліметричні параметри ефективності інвестицій у маркетинг. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 59-65.
 • Ремига Ю.С. Електронне співробітництво в управлінні інтеграційними процесами логістичного ланцюга. Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. Київ: КиМУ, 2019. Випуск 1(9). C. 43-51
 • Ремига Ю.С. Специфіка електронного бізнесу при здійсненні вантажних перевезень. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 66-78.
 • Mohylevska Оlga International of scientifically-practical conference "Global challenges of contemporary issues" 28-th September, 2018, France, Paris "Marketing management by foreign economic activity of an industrial enterprises" P.142-145.
 • Mohylevska Оlga "Сollective monograph "Management of innovative development the economic entities". "Management by modern business in strategy of innovative development", University of Social and Economic Scinces, Przeworsk, Poland, P. 43-51, June 2018.
 • Виноградчий В.І. "Наскрізне практичне навчання студентів - наближення їх до виробничої сфери" "Сучасні питання економіки і права", Київ, КиМУ, Збірник наукових прац, випуск 2(8), 2018.
 • Mohylevska Оlga International of scientifically-practical conference "Global challenges of contemporary issues" 28-th September, 2018, France, Paris "Marketing management by foreign economic activity of an industrial enterprises" P.142-145.
 • Могилевська О.Ю. Словник сучасного маркетингу. - Київ: КиМУ, 2018. - 213 с.
 • Могилевська О.Ю. Навчальний посібник "БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ" - Київ: КиМУ, 2018. - 136 с.
 • Mohylevska Оlga A collective monograph "Management of innovative development the economic entities". "Management by modern business in strategy of innovative development", University of Social and Economic Scinces, Przeworsk, Poland, P. 43-51, June 2018.
 • Опанасюк В.В. "Інвестиційні перспективи криптоіндустрії України" "Сучасні питання економіки і права", Київ, КиМУ, Збірник наукових прац, випуск 2(8), 2018.
 • Могилевська О.Ю., Слободяник А.М. Економічна сутність інвестиційної привабливості промислового холдінгу. Глобальні та національні проблеми економіки. МНУ, Миколаїв. 2018. №21. С. 335-338 (Index Сopernicus)
 • Могилевська О.Ю. Маркетинговий підхід до інноваційної діяльності підприємств промислового комплексу / Сучасні питання економіки і права: зб.наук.праць. - К.: КиМУ, 2018. - Випуск 1(7).
 • Могилевська О.Ю. "Роль маркетингу в формуванні конкурентоспроможного потенціалу підприємства" "Сучасні питання економіки і права", Київ, КиМУ, Збірник наукових прац, випуск 2(8), 2018.
 • Виногррадчий В.І. "Досвід децентралізації і розвитку місцевого самоврядування в країнах ЄС" Науковий вісник ІДУ ЦЗ 2018 р.
 • Оlga Mohylevskaya Monograph "The competitiveness of industrial enterprises in the system of partner relations loyalty", Germany: "Lap Lambert Academic Publishing", 2017, 54 p.
 • Могилевська О.Ю. Уфімцева Т.М., Cлободяник А.М. "Економіка підприємства: теорія і практика" Київ, КиМУ, 2017, 295 с.
 • Mohylevska Оlga Collective monograph "Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects". "Methodological approaches to estimation of efficiency of regional policy" , Riga, Latvia, ISMA University, 2017.
 • Могилевська О.Ю. "Інноваційна бізнес-модель сучасного промислового ринку" / "an innovative business model of the contemporary industrial market", Оксфордський університет, Великобританія. Журнал Scopus "Oxford Review of Economic Policy", №1(33) / 2017.
 • Могилевська О.Ю. Монографія "Біржовий фінансовий ринок України: проблеми і перспективи розвитку", Киів, КиМУ, 2017, 262 с.
 • Коміренко В.І. "Міжнародний бізнес. Шляхи до успіху" у формі мультимедійного засобу. Навчальний посібник. Електронний ресурс, 2017.
 • Могилевська О.Ю. Сучасна парадигма розвитку науково-технічного потенціалу підприємств промислового комплексу України. Економіка та суспільство. МДУ, Мукачево. №9. 2017. С. 511-516. (Index Copernicus)
 • Оlga Mohylevskaya The competitiveness of industrial enterprise in the system of partner relations loyalty / Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. №3-4 (2), 2017.
 • В.В. Опанасюк Трансформація виробничої сили в епоху науково-промислової революції 4.0 на IT-ринку України / Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць Київ: КиМУ, 2017. Випуск 1 - 2(5,6). С.122-203.
 • Могилевська О.Ю. Перспективи створення інноваційного кластера в Київському регіоні за участю ТОВ Науково-виробниче підприємство "Білоцерківмаз". Міжнародний науковий журнал Інтернаука. Київ. №3. 2017. С. 73-76. (Index Copernicus)
 • Могилевська О.Ю., Могилевський Ю.В., Штанько О.І. Ключові компетенції промислового підприємства. Інфраструктура ринку. Одеса, 2016. № 2. С. 179-182. (Index Copernicus)
 • Опанасюк В.В. Економічні передумови індивідуального виробництва в умовах четвертої науково-технічної революції / Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал "Економіка фінанси право". 2016. С. 4-7.
 • Могилевська О.Ю. Управління командами: Навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2016. 349 с.
 • Виноградчий В.І. Підготовка працівників та службовців до дій у надзвичайних ситуаціях (посібник ) - Херсон: Айлант, 2016. 276 с.
 • Могилевська О.Ю. Тайм-менеджмент: Навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2016. 305 с.
 • Виноградчий В.І. Методологічні засади управління якістю діяльності консультаційних пунктів з цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях, сільських (селищних радах) - ( методичний посібник), м. Херсон. 2016 р.
 • Могилевська О.Ю. Біржовий ринок: Навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2016. 248 с.
 • Могилевська О.Ю. Менеджмент: Навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2016. 378 с.
 • Виноградчий В.І. "Теоретико-методологічні засади дослідження взаємодії національного та іноземного інвестування в умовах глобалізації" / Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. 2016. № 41. С. 65-69.

Для сприяння науково-дослідницькій роботі студентів на кафедрі працюють студентські наукові гуртки: "Студентський бізнес-клуб", "Відкриття власного бізнесу", "Фінансова грамотність" щодо набуття досвіту відкриття ефективного власного бізнесу та ведення бізнес-діяльності на власному та корпоративному рівні; уявлення суті фінансової політики і стратегії підприємства, функціонування банківської системи; та проблемні групи: "Фінансист-аналітик", "Конкурентоспроможність підприємства в умовах інноваційної економіки", "Сучасні тенденції грошово-кредитної політики", "Сучасні міжнародні економічні відносини", "Зовнішньо-економічна діяльність вітчизняного підприємства в умовах глобального ринку".


Результати наукової діяльності викладачів і студентів кафедри знаходять своє відображення в статтях, виступах на наукових конференціях, круглих столах і участі в конкурсах студентських науково-пошукових робіт, друкуються у збірнику наукових праць економічного факультету КиМУ «Сучасні питання економіки і права» та в інших вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях:


Кафедра забезпечує виконання програм практик студентами відповідно до навчальних планів за кожним напрямом підготовки та спеціальності. Базами практики для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» є органи державної влади та місцевого самоврядування підприємства, організації, фірми, торгові представництва та інші заклади, діяльність яких спрямована на формування навичок публічного управління та адміністрування; для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», 051 Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприєництво, торгівля та біржова діяльність» - промислові та комерційні підприємства, банки, страхові компанії, державні організації, де формуються професійні компетентності майбутніх фахівців в різних сферах народного господарства.

Активна співпраця науково-педагогичних працівників кафедри економіки, підприємництва, менеджменту зі студентами економічного факультету КиМУ в науково-дослідницької діяльності: проведення спільних наукових досліджень, організація наукових конференцій, спільні публікації матеріалів досліджень в науковому журналі економічного факультету, інших вітчизняних і зарубіжних виданнях. Ознайомитись із сертифікатами можна за посиланням.

Шляхом проведення зустрічей з представниками роботодавців і баз практичної підготовки здійснюється перегляд освітньої програми з метою внесення в освітній процес інноваційних змін, які диктує турбулентне середовище сучасного ринку, що дозволяє готувати конкурентоспроможних фахівців.


Студенти мають можливість пройти практичну підготовку на базі:

 • Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 • Київської міської державної адміністрації
 • Торговельно-промислової палати України
 • Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради
 • Спостережної ради Кредитної спілки "Освіта"
 • Київського відділення №42 АТ "Альфа-банк"
 • Київського відділення №30 АТ "ПУМБ"
 • ТОВ "Старкі Індастрі"
 • ТОВ "Світаб-трейд"
 • ТОВ "АС Вектор"
 • ТОВ "ЛуБор"
 • ТОВ "Імпел Гріффін Груп"

Кафедра має відповідну матеріально-технічну базу для належної підготовки фахівців у галузі економіки, створені всі умови для реалізації професійного, творчого, комунікаційного потенціалу студентства. Діє спеціалізований комп'ютерний кабінет, аудиторії із сучасним мультимедійним і програмним забезпеченням, які підключені до мережі «Internet», де під керівництвом провідних викладачів кафедри виконуються практичні ситуаційні завдання економічного змісту.

В епоху глобальних змін і новацій, навчання і підготовка кваліфікованих кадрів виходять на якісно новий рівень. Кафедра Київського міжнародного університету активно прагне удосконалювати учбовий процес за рахунок впровадження сучасних освітніх технологій і програм, високої організаційної культури і ділової етики, що дозволяє готувати висококваліфікованих фахівців нової формації, затребуваних в різних сферах економічної діяльності, виховувати гідну молоду зміну з великим професійним і духовним потенціалом.