Кафедра економіки, підприємництва, менеджменту

Завідувач кафедри економіки, підприємництва, менеджменту

Могилевська Ольга Юріївна

Завідувач кафедри, к.е.н., доцент
kafedra_econom@kymu.edu.ua

Головне завдання кафедри - забезпечення якісної професійної підготовки фахівців згідно з галузевими стандартами вищої освіти, максимальне задоволення потреб студентів в отриманні професійних знань, вмінь та навичок з обраного фаху, а кінцевих споживачів (роботодавців) – висококласними спеціалістами.

Кафедра забезпечує викладання блоку економічних дисциплін на факультетах і в інститутах КиМУ й фахову підготовку спеціалістів за ступенями вищої освіти бакалавр: «Міжнародні економічні відносини», «Менеджмент», «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Фінанси, банківська справа та страхування» та магістр: «Міжнародні економічні відносини», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування».

Викладання дисциплін здійснюється відповідно до вимог Болонського процесу за кредитно-модульною системою двома робочими мовами – англійською та українською.

Освітня діяльність

Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують науково-педагогічні працівники, основною метою діяльності яких є формування гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до динамічних процесів в сучасному соціально-економічному просторі: доктори економічних наук - Виноградчий В.І., Демчук О.В., Рудковський О.В.; кандидати економічних наук - Могилевська О.Ю., Сисоєв О.В., Ремига Ю.С., Опанасюк В.В., Голуб В.М., Мхітарян О.Є., Черніна І.В., Домбровська Т.М., Момот О.М.; кандидат наук з державного управління Мягкова О.В. та ін.


Професійні та практичні дисципліни

Бакалавр
 • Міжнародні економічні відносини
  • світова економіка;
  • історія економічних вчень;
  • міжнародні економічні відносини;
  • менеджмент і маркетинг;
  • економіко-математичне моделювання;
  • макроекономіка;
  • мікроекономіка;
  • основи бухобліку та аудиту;
  • економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України;
  • управління ЗЕД;
  • облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності;
  • міжнародні валютно-кредитні відносини;
  • економіка підприємства;
  • оподакування підприємства;
  • основи економічної теорії.
 • Менеджмент
  • політична економія;
  • історія економіки та економічної думки;
  • статистика;
  • маркетинг;
  • гроші та кредит;
  • державне та регіональне управління;
  • менеджмент і адміністрування;
  • операційний менеджмент;
  • управління персоналом;
  • організація праці менеджера;
  • мікроекономіка та макроекономіка;
  • основи менеджменту;
  • економіка і фінанси підприємства;
  • економіка підприємства;
  • бухгалтерський облік і аудит;
  • логістика;
  • регіональна економіка;
  • управлінські рішення;
  • підприємництво і малий бізнеc;
  • світова та національна економіка;
  • оподаткування підприємства;
  • формування бізнес-моделі підприємства;
  • ризик-менеджмент;
  • бізнес-адміністрування;
  • венчурний бізнес;
  • лідерство та партнерство в підприємницькій діяльності;
  • організація і планування на підприємстві;
  • економіка та організація інвестиційної діяльності;
  • формування бізнес-моделі підприємства;
  • бізнес-планування;
  • аналіз фінансових ринків;
  • управління інвестиціними проектами;
  • економічна оцінка інвестицій;
  • фінансовий аналіз.
 • Економіка
  • політична економія;
  • стратегія підприємства;
  • історія економіки та економічної думки;
  • менеджмент;
  • мікроекономіка та макроекономіка;
  • статистика;
  • економіка підприємства;
  • національна економіка;
  • маркетинг;
  • гроші та кредит;
  • фінанси;
  • регіональна економіка;
  • економіка та організація інноваційної діяльності;
  • потенціал і розвиток підприємства;
  • світова економіка;
  • основи економіки праці;
  • основи ЗЕД підприємства;
  • економічна діагностика;
  • підприємство і малий бізнес;
  • економіка зарубіжних країн;
  • міжнародні фінанси;
  • формування бізнес-моделі підприємства;
  • управління проектами;
  • управління ЗЕД;
  • ціноутворення;
  • управління ризиками;
  • операційний менеджмент;
  • оподаткування підприємства;
  • інвестування;
  • бізнес-планування.
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  • статистика;
  • маркетинг;
  • фінанси;
  • бухгалтерський облік;
  • національна економіка;
  • менеджмент;
  • стратегія підприємства;
  • проектний аналіз;
  • потенціал і розвиток підприємства;
  • мікроекономіка та макроекономіка;
  • історія економіки та економічної думки;
  • економіка підприємства;
  • логістика;
  • світова економіка;
  • підприємницькі ризики;
  • інноваційне підприємництво;
  • підприємництво і малий бізнес;
  • інфраструктура підприємницької діяльності;
  • ризик-менеджмент;
  • лідерство та партнерство в підприємницькій діяльності;
  • етика бізнесу;
  • формування бізнес-моделі підприємства;
  • контролінг в підприємницькій діяльності;
  • венчурний бізнес;
  • оподаткування підприємства;
  • органцізація діяльності підприємства;
  • бізнес-планування;
  • основи страхування;
  • страхові послуги;
  • страхова справа;
  • соціальне страхування;
  • теорія ризику у страхуванні;
  • страховий маркетинг;
  • бухгалтерський облік, оподаткування та аудит страхових організацій;
  • фінансовий менеджмент у страхуванні;
  • аналіз фінансових ринків;
  • основи біржової діяльності;
  • етика бізнесу;
  • біржова справа та біржовий аналіз;
  • основи інвестиційного аналізу;
  • біржові операції;
  • біржовий маркетинг;
  • фондовий ринок.
 • Фінанси, банківська справа та страхування
  • політична економія;
  • мікроекономіка та макроекономіка;
  • статистика;
  • економіка підприємства;
  • маркетинг;
  • гроші та кредит;
  • фінанси;
  • бухгалтерський облік;
  • світова економіка;
  • національна економіка;
  • менеджмент;
  • обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків;
  • економіка та організація інноваційної діяльності;
  • стратегія підприємства;
  • планування і контроль на підприємстві;
  • організація виробництва;
  • проектний аналіз;
  • потенціал і розвиток підприємства;
  • комерційна діяльність;
  • ризик-менеджмент;
  • фінансова діяльність суб'єктів підприємництва;
  • регіональна економіка;
  • формування бізнес-моделі підприємства;
  • підприємництво і малий бізнес;
  • оподаткування підприємства;
  • органцізація діяльності підприємства;
  • бізнес-планування;
  • основи страхування;
  • страхові послуги;
  • страхова справа;
  • соціальне страхування;
  • підприємництво і малий бізнес;
  • теорія ризику у страхуванні;
  • страховий маркетинг;
  • бухгалтерський облік, оподаткування та аудит страхових організацій;
  • фінансовий менеджмент у страхуванні;
  • аналіз фінансових ринків;
  • основи біржової діяльності;
  • біржова справа та біржовий аналіз;
  • підприємництво і малий бізнес;
  • основи інвестиційного аналізу;
  • біржові операції;
  • біржовий маркетинг;
  • фондовий ринок.
Магістр
 • Міжнародні економічні відносини
  • глобальна макроекономічна політика;
  • світові економічні кризи;
  • транснаціоналізація світової економіки;
  • механізми функціонування СОТ;
  • внутрішній ринок ЄС;
  • міжнародний бізнес;
  • інноваційний менеджмент;
  • міжнародний податковий менеджмент;
  • реінжиніринг бізнес-процесів.
 • Менеджмент
  • ділове, публічне адміністрування;
  • фінансовий, стратегічний, інноваційний, логістичний менеджмент;
  • інформаційні системи і технології в управлінні організацією;
  • глобальна макроекономічна політика;
  • міжнародний бізнес;
  • адміністративне управління;
  • аудит і оцінювання управлінської діяльності;
  • реінжиніринг бізнес-процесів та бізнес-планування;

Публічне управління та адміністрування включає в себе наступні дисциплін

 • електронне врядування;
 • кадрова політика у публічній сфері;
 • публічне адміністрування;
 • комунікації в публічному управлінні;
 • техніка адміністративної діяльності;
 • управління розвитком персоналу;
 • бізнес-економіка;
 • крос-культурний менеджмент;
 • управлінський екаутинг;
 • маркетингові дослідження та аналіз інформації.

Наукова робота

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри є науково-дослідна робота. Протягом всієї історії існування кафедри її наукова діяльність орієнтована на розробку і дослідження найактуальніших економічних проблем: сучасні тенденції економіки, інноваційні транcформації державного і публічного управління в Україні, особливості розвитку і підвищення ефективності народного господарства України, напрями удосконалення фінансової та грошово-кредитної системи України, чинники впливу на глобальну систему міжнародних економічних відносин, зарубіжний досвід щодо розбудови національної економіки. В умовах євроінтеграції, глобалізації бізнесу важливими напрямами наукової роботи кафедри є розробка ряду актуальних проблем сучасного бізнесу, управлінської праці; співпраця з науковими організаціями, апробація результатів наукових досліджень в бізнес-стуктурах, в органах державної влади, в наукових публікаціях у вітчизняних і зарубіжних виданнях.

Кафедра випускає збірник наукових праць – «Сучасні питання економіки і права», який внесено до переліку фахових видань України, призначений для дослідників, викладачів, аспірантів, студентів – всіх хто цікавиться актуальними питаннями економіки і права.

Нині науковці кафедри беруть активну участь у виконанні науково-дослідної теми економічного факультету – «Організаційний механізм залучення інвестицій в економіку України». Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер №0116U005366, 2016 р.).

Основні напрямки кафедральних досліджень:

 • місце і роль інвестиційної діяльності у системі ринкових відносин;
 • стратегія інноваційного розвитку та економічного зростання України;
 • оцінка конкурентоспроможності галузей економіки України;
 • підвищення ефективності та результативності управління механізмом залучення інвестицій в економіку України;
 • проблеми і перспективу розвитку інноваційної діяльності в системі ринкових відносин;
 • обґрунтування оцінки бізнесової привабливості партнерів як інструмента поліпшення конкурентоспроможного потенціалу підприємства;
 • активізація студентів в сфері отримання інноваційних знань, висока лояльність до креативної освіти;
 • активізація академічного середовища шляхом формування нової підприємницької культури та сприяння соціально-економічному розвитку територіальних громад.

Наукові розробки викладачів упроваджуються в освітній процес, проходять апробацію на науково-практичних конференціях:

 • VIII Міжнародна конференція «Асоціація перспективних досліджень і вищої освіти «Схід-захід», м. Відень, Австрія, серпень 2015 р.;
 • ІІ Міжнародний науковий форум «NEW ECONOMICS», м. Краків, Польща, 1-11 листопада 2015 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія», м. Братислава, Словаччина, 17-22 січня 2016 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», м. Київ, КиМУ, 16 березня 2016 р.;
 • ІІІ Міжвузівська наукова конференція «Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи», м. Київ, Відкр. міжн. університет розвитку людини «Україна», 25 березня 2016 р.;
 • Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку», м. Дніпропетровськ, 14-15 квітня 2016 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток економіки країни: можливості, проблеми, перспективи», м. Запоріжжя, 20-21 січня 2017 р.;
 • Науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє», КНЕУ, м. Київ, 03 березня 2017 р.;
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція науково - педагогічних працівників на тему «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», м. Київ, КиМУ, 15 березня 2017 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава», м. Дніпро, 24-25 березня 2017 р.;
 • International scientific conference «Economy and management: modern transformations in epoch of globalization», Klaipeda, Lithuania, 24 of March 2017;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво: механізми та стратегії», м. Львів, 31 березня 2017 р.;
 • ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством», м. Полтава, 20 квітня 2017 р.;
 • Всеукраїнський економічний форум з міжнародною участю «Розвиток малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації світової економіки», м. Житомир, ЖДТУ, 27 квітня 2017 р.;
 • Міжнародний науковий семінар «Формування економічних знань як бізнесу інформаційного суспільства», Греція. Афіни, 29 квітня; 8 травня 2017 р.;
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні проблеми сучасності», ДДУУ, м. Маріуполь, 12 травня 2017 р.;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент, фінанси та аудит: теоретичні підходи і практичні аспекти розвитку», м. Одеса, 09-10 червня 2017 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-економічні і соціальні чинники розвитку міжнародних економічних відносин», м. Дніпро, 16-17 червня 2017 р.;
 • Міжнародна наукова конференція «Сучасні економічні дослідження: кооперація, банківська справа, публічне управління в умовах децентралізації», Польща, Кельце, 29 вересня 2017 р.;
 • Круглий стіл «Біржовий ринок України: проблеми функціонування та тенденції розвитку». Проблеми залучення інвестицій промисловими підприємствами в Україні, Київ, НУБІП, 12 жовтня 2017 р.;
 • Круглий стіл «Інноваційне підприємництво як стратегічний напрям сучасної промислової бізнес-структури», Ірпінь, УДФСУ, 26-27 жовтня 2017 р.;
 • Круглий стіл «Сучасні економічні тенденції в умовах глобалізації», 14 листопада 2017 р.;
 • Науково-практичний семінар «Індустрія 4.0; місце України в міжнародній кооперації і спеціалізації», м. Київ, КиМУ, 20 грудня 2017 р.;
 • Науково-практичний семінар «Методологія економічного дослідження», м. Київ, КиМУ, 7 лютого 2018 р.;
 • Майстер-клас «Золотий перетен» у мистецтві і науці, м. Київ, КиМУ, 14 лютого 2018 р.;
 • Круглий стіл "Вектори активізації залучення інвестицій в Україну", м. Київ, КиМУ, 26 лютого 2018 р.;
 • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Формування європейських стандартів, цінностей та без пекового простору – стратегічний напрям української держави», м. Київ, КиМУ, 14 березня 2018 р.;
 • Науково-практичний семінар «Методи активізації наукової роботи студентів та магістрантів з підготовки економічних напрямів», м. Київ, КиМУ, 21 березня 2018 р.;
 • Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу», ХДУХТ, м. Харків, 22 березня 2018 р.;
 • Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Економіка міста та урбаністика», КНЕУ, Київ, 23 березня 2018 р.;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток національної економіки в умовах змін ринкового середовища: проблеми та перспективи», ЦЕДР, м. Одеса, 07 квітня 2018 р.;
 • II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні проблеми сучасності», ДДУУ, м. Маріуполь, 15 червня 2018 р.;
 • «Self-managed teamwork», участь команди студентів в екологічному проєкті – «Залучення соціальних інвестицій до модернізації водоочистних споруд міста», Київ, КиМУ, 10 жовтня 2018 р.;
 • ХІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку», Київ, Європейський ун-т, 18 жовтня 2018 р.;
 • 72-а Науково-практична студентська конференція «Концептуальні засади збалансового розвитку аграрного сектору економіки України», Київ, НУБІП, 23 листопада 2018 р.;
 • Круглий стіл «Сучасний менеджмент в стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку», м. Київ, КиМУ, 23 листопада 2018 р.;
 • Майстер-клас «Знайомство студентів з роботою української товарної біржі з використанням сучасних інформаційних технологій», м. Київ, КиМУ, 04 грудня 2018 р.;
 • ХХІV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», Київ, КиМУ, 14 березня 2019 р.;
 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України», Київ, КиМУ, 18 квітня 2019 р.;
 • III Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування», Черкаси, ЧДТУ, 25 квітня 2019 р.

У 2015-2019 н.р. науково-педагогічними працівниками кафедри було видано:

 • Вяткіна Т.Г. Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств туристичної індустрії / Сучасні питання економіки і права. Серія: «Економічні науки». Вип.1(9). – Київ, 2015. – С. 8-16.
 • Вяткіна Т.Г. Передумови використання стратегічного менеджменту в туристичній індустрії / Проблеми міжнародних відносин: Збірник. наукових праць. – Вип. 10.– К.: КиМУ, 2015. – С. 170–176.
 • Вяткіна Т.Г. Стратегічний аналіз управління ресурсним потенціалом туристичних підприємств / Сучасні питання економіки і права. Серія: «Економічні науки». Вип.2(10) – Київ, 2015. – С. 14-21.
 • Могилевська О.Ю. Менеджмент: Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2016. – 378 с.
 • Виноградчий В.І. “Теоретико-методологічні засади дослідження взаємодії національного та іноземного інвестування в умовах глобалізації” / Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. – 2016. – № 41. – С. 65-69.
 • Могилевська О.Ю. Управління командами: Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2016. – 349 с.
 • В.В. Опанасюк Економічні передумови індивідуального виробництва в умовах четвертої науково-технічної революції / Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал "Економіка фінанси право". - 2016. - с. 4-7.
 • Виноградчий В.І. Підготовка працівників та службовців до дій у надзвичайних ситуаціях (посібник ) - Херсон: Айлант, 2016. - 276 с.
 • Могилевська О.Ю. Тайм-менеджмент: Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2016. – 305 с.
 • Виноградчий В.І. Методологічні засади управління якістю діяльності консультаційних пунктів з цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях, сільських (селищних радах) - ( методичний посібник), м. Херсон - 2016 р.
 • Могилевська О.Ю. Біржовий ринок: Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2016. – 248 с.
 • Оlga Mohylevskaya The competitiveness of industrial enterprise in the system of partner relations loyalty / Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. №3-4 (2), 2017.
 • В.В. Опанасюк Трансформація виробничої сили в епоху науково-промислової революції 4.0 на IT-ринку України / Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць - Київ: КиМУ, 2017. - Випуск 1 - 2(5,6). - С.122-203.
 • Могилевська О.Ю. «Перспективи створення інноваційного кластера в київському регіоні за участю тов нвп «білоцерківмаз» / «Міжнародний науковий журнал Інтернаука», №3, 2017, С. 73-76, м. Київ.
 • Могилевська О.Ю. «Сучасна парадигма розвитку науково-технічного потенціалу підприємств промислового комплексу України» / «Економіка та суспільство», №9, 2017, (Index Copernicus), МДУ, м. Мукачево.
 • Коміренко В.І. «Міжнародний бізнес. Шляхи до успіху» у формі мультимедійного засобу. Навчальний посібник. Електронний ресурс, 2017.
 • Оlga Mohylevskaya Monograph «The competitiveness of industrial enterprises in the system of partner relations loyalty», Germany: «Lap Lambert Academic Publishing», 2017, 54 p.
 • Могилевська О.Ю. Уфімцева Т.М., Cлободяник А.М. «Економіка підприємства: теорія і практика» Київ, КиМУ, 2017, 295 с.
 • Mohylevska Оlga Collective monograph «Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects». «Methodological approaches to estimation of efficiency of regional policy» , Riga, Latvia, ISMA University, 2017.
 • Могилевська О.Ю. «Інноваційна бізнес-модель сучасного промислового ринку» / «an innovative business model of the contemporary industrial market», Оксфордський університет, Великобританія. Журнал Scopus «Oxford Review of Economic Policy», №1(33) / 2017.
 • Могилевська О.Ю. Монографія «Біржовий фінансовий ринок України: проблеми і перспективи розвитку», Киів, КиМУ, 2017, 262 с.
 • Виногррадчий В.І. "Досвід децентралізації і розвитку місцевого самоврядування в країнах ЄС" Науковий вісник ІДУ ЦЗ 2018 р.
 • Могилевська О.Ю. «Економічна сутність інвестиційної привабливості промислового холдингу» «Глобальні та національні проблеми економіки», Миколаїв, МНУ, №21, 2018, (Index Сopernicus).
 • Могилевська О.Ю. Маркетинговий підхід до інноваційної діяльності підприємств промислового комплексу / Сучасні питання економіки і права: зб.наук.праць. – К.: КиМУ, 2018. – Випуск 1(7).
 • Могилевська О.Ю. «Роль маркетингу в формуванні конкурентоспроможного потенціалу підприємства» «Сучасні питання економіки і права», Київ, КиМУ, Збірник наукових прац, випуск 2(8), 2018.
 • Опанасюк В.В. «Інвестиційні перспективи криптоіндустрії України» «Сучасні питання економіки і права», Київ, КиМУ, Збірник наукових прац, випуск 2(8), 2018.
 • Виноградчий В.І. «Наскрізне практичне навчання студентів – наближення їх до виробничої сфери» «Сучасні питання економіки і права», Київ, КиМУ, Збірник наукових прац, випуск 2(8), 2018.
 • Могилевська О.Ю. Словник сучасного маркетингу. – Київ: КиМУ, 2018. – 213 с.
 • Могилевська О.Ю. Навчальний посібник «БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» – Київ: КиМУ, 2018. – 136 с.
 • Mohylevska Оlga A collective monograph «Management of innovative development the economic entities». «Management by modern business in strategy of innovative development», University of Social and Economic Scinces, Przeworsk, Poland, P. 43-51, June 2018.
 • Mohylevska Оlga International of scientifically-practical conference «Global challenges of contemporary issues» 28-th September, 2018, France, Paris «Marketing management by foreign economic activity of an industrial enterprises» P.142-145.
 • Mohylevska Оlga «Сollective monograph «Management of innovative development the economic entities». «Management by modern business in strategy of innovative development», University of Social and Economic Scinces, Przeworsk, Poland, P. 43-51, June 2018.
 • Mohylevska Оlga International of scientifically-practical conference «Global challenges of contemporary issues» 28-th September, 2018, France, Paris «Marketing management by foreign economic activity of an industrial enterprises» P.142-145.
 • Могилевська О.Ю. «Зовнішнє середовище як об’єкт ефективної діяльності адміністративного управління підприємством» «Сучасні питання економіки і права», Київ, КиМУ, Збірник наукових прац (Серія: економічні науки), випуск 1(9), 2019. С. 29-35.
 • Виноградчий В.І. Залучення зарубіжних інвестицій для розвитку економіки Україниии. Збірник наукових прац (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 1(9). Київ. КиМУ. 2019. С. 198-203
 • Mohylevska Оlga International scientifically-practical conference. Collection of scientific articles. Cartero Publishing House Madrid, Spain 2019 «Education, Law, Business«, Madrid, Spain, 26th of April, 2019 «Cоre marketing competencies of an industrial enterprise». Р.128-131. Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH), РІНЦ
 • Могилевська О.Ю. Innovative concept of the development of national economy». Науковий вісник НГУ. №2. НГУ. Дніпро. 2019. С. 137-145 (квітень) (Scopus) («Інноваційний концепт розвитку національної економіки» НГУ, Дніпро. 2019). (Scopus)
 • Mohylevska Оlga An of collective monograph «Organizationally-economic mechanism of management innovative development by managing subjects» «Marketing potential of modern enterprise», WSSG, Przeworsk, Poland. 2019.

Для сприяння науково-дослідницькій роботі студентів на кафедрі працюють студентські наукові гуртки: «Бізнес-клуб», де обговорюються й дискутуються питання, пов’язані з практичним менеджментом, функціонуванням підприємства, реальним бізнесом, управлінською і маркетинговою діяльністю підприємств України, а також студенти отримують консультації з приводу здійснення наукових досліджень, написання наукових робіт і виголошення доповідей.


Результати наукової діяльності студенти втілюють у виступах на наукових конференціях, круглих столах і участі в конкурсах студентських науково-пошукових робіт, друкують у збірнику наукових праць економічного факультету КиМУ «Сучасні питання економіки і права» та в інших наукових виданнях:

Електронний доступ до періодичних фахових видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету.


Кафедра забезпечує виконання програм практик студентами відповідно до навчальних планів за кожним напрямом підготовки та спеціальності. Базами практики для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» є органи державної влади та місцевого самоврядування підприємства, організації, фірми, торгові представництва та інші заклади, діяльність яких спрямована на формування навичок публічного управління та адміністрування; для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», 051 Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприєництво, торгівля та біржова діяльність» - промислові та комерційні підприємства, банки, страхові компанії, державні організації, де формуються професійні компетентності майбутніх фахівців в різних сферах народного господарства.


Студенти мають можливість пройти практичну підготовку на базі:

 • Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;
 • Київської міської державної адміністрації;
 • Торговельно-промислової палати України;
 • Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради;
 • банків, страхових компаній, консалтингових фірм;
 • підприємств усіх форм власності та ін.

Кафедра має відповідну матеріально-технічну базу для належної підготовки фахівців у галузі економіки, створені всі умови для реалізації професійного, творчого, комунікаційного потенціалу студентства. Діє спеціалізований комп'ютерний кабінет, аудиторії із сучасним мультимедійним і програмним забезпеченням, які підключені до мережі «Internet», де під керівництвом провідних викладачів кафедри виконуються практичні ситуаційні завдання економічного змісту.