Кафедра економіки, підприємництва, менеджменту

Завідувач кафедри економіки, підприємництва, менеджменту

Могилевська Ольга Юріївна

Завідувач кафедри, д.е.н., доцент
kafedra@kymu.edu.ua

Ка­фед­ра економіки, підприємництва, менеджменту функціонує у складі економічного факультету Київського міжнародного університету, акумулючи високий науково-педагогічний потенціал. Вона має вагомий науково-методичний і навчально-виховний фундамент для збереження класичної спадщини минулого й підняття її на вищий, адекватний новим інноваційним вимогам, щабель розвитку. Місія кафедри полягає в формуванні гармонійно розвиненої особистості – висококваліфікованого економіста, підприємця, управлінця, здатних в ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємства (організації).

Головне завдання кафедри – забезпечення на високому науково-педагогічному рівні підготовки фахівців з економіки, підприємництва, менеджменту, фінансів, публічного управління та адміністрування різних ступенів вищої освіти (бакалавр, магістр) згідно з галузевими стандартами вищої освіти, максимальне задоволення потреб здобувачів вищої освіти в отриманні професійних знань, вмінь та навичок з обраного фаху, а кінцевих споживачів (роботодавців) – висококваліфікованими фахівцами у різних сферах економіки для забезпечення потреб стійкого розвитку українського суспільства та створення сприятливого освітнього середовища, що забезпечує формування професійних кадрів і творчих особистостей, які володіють фундаментальними теоретичними знаннями та практичними навичками; формування і розповсюдження новітніх перспективних наукових і прикладних компетентностей, що створюють нові можливості до трудової мобільності та адаптивності науковців і практиків на ринку праці, імплементація міжнародного досвіду підготовки висококваліфікованих професіоналів для ведення бізнесу в сучасних умовах глобалізації і диференціації суспільства.

Науково-педагогічний склад кафедри – це висококваліфіковані фахівці, серед яких:

 • доктори економічних наук - Виноградчий В.І., Могилевська О.Ю., Момот О.М., Топіха В.І.;
 • кандидати економічних наук - Сисоєв О.В., Опанасюк В.В., Мхітарян О.Є., Черніна І.В.,  Пасєка О.Є., Маклаков С.М.;
 • кандидат наук з державного управління Мягкова О.В. та ін.

Освітня діяльність

Освітня діяльність кафедри пов’язана із підготовкою фахівців за освітніми програмами:


Кафедра забезпечує навчально-методичну діяльність за такими професійними та практичними дисциплінами:

Бакалавр
 • Економіка
  Нормативні дисципліни:
  • Економічна теорія
  • Політична економія
  • Мікроекономіка і макроекономіка
  • Історія економіки та економічної думки
  • Статистика
  • Економіка підприємства
  • Національна економіка
  • Менеджмент і маркетинг
  • Логістика
  • Фінанси підприємства
  • Бухгалтерський облік
  • Соціально-трудові відносини
  • Регіональна економіка
  • Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків
  • Інноваційне підприємництво
  • Стратегія підприємства
  • Основи науково-аналітичних досліджень
  • Світова економіка
  • Аналіз конкурентоспроможності
  • Вступ до спеціальності
  • Інфраструктура ринку
  • Потенціал і розвиток підприємства
  Вибіркові дисципліни:
  • Міжнародні економічні відносини
  • Глобальні фактори розвитку бізнесу
  • Підприємництво і малий бізнес
  • Основи економіки праці
  • Управління ризиками
  • Практики корпоративно-соціальної відповідальності
  • ЗЕД підприємства
  • Маркетингові дослідження
  • Управління проектами
  • Інвестування
  • Управління процесами
  • Управління відносинами з клієнтами
  • Організаційна поведінка і діловий протокол
  • Формування бізнес-моделі підприємства
  • Методологія аналізу соціально-економічних показників на мікро-, мезо- та макрорівнях
  • Лідерство і партнерство в підприємницькій діяльності
  • Людський капітал в умовах економіки знань
  • Крос-культурний менеджмент
  • Економічний аналіз галузі
  • Бізнес-планування
  • Академічне підприємництво
  • Управлінський облік
  • Операційний менеджмент
  • Комерціалізація наукових досліджень
  • Управління командами
  • Тайм-менеджмент
  • Етика бізнесу
  • Економіка виробництва
  • Аналіз галузевих ринків
  • Оподаткування підприємства
 •  

 • Менеджмент
  Нормативні дисципліни:
  • Вступ до спеціальності
  • Політична економія
  • Мікроекономіка і макроекономіка
  • Основи науково-аналітичних досліджень
  • Історія економіки та економічної думки
  • Регіональна економіка
  • Статистика
  • Економіка підприємства
  • Національна економіка
  • Економічна теорія
  • Логістика
  • Фінанси підприємства
  • Бухгалтерський облік
  • Управління персоналом
  • Світова економіка
  • Менеджмент і маркетинг
  • Корпоративна культура
  • Управління ЗЕД
  • Потенціал і розвиток підприємства
  • Операційний менеджмент
  • Державне та регіональне управління
  • Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків
  Вибіркові дисципліни:
  • Сучасні технології менеджменту в практиці
  • Маркетингові дослідження
  • Управління інвестиційними проектами
  • Управління економічною та соціальною безпекою діяльності підприємства
  • Підприємництво і малий бізнес
  • Міжнародні економічні відносини
  • Соціально-економічні стратегії розвитку організації
  • Організація рекламної діяльності
  • Економіка та організація інноваційної діяльності
  • Управління якістю
  • Офісний менеджмент
  • Крос-культурний менеджмент
  • Управління процесами
  • Управління відносинами з клієнтами
  • Лідерство і партнерство в підприємницькій діяльності
  • Людський капітал в умовах економіки знань
  • Управління конкурентоспроможністю
  • Капіталізація бренду
  • Академічне підприємництво
  • Управлінський облік
  • Венчурний бізнес
  • Менеджмент в умовах цифрової економіки
  • Управління проектами
  • Інвестування
  • Бізнес-планування
  • Управління науково-технічним потенціалом підприємства
  • Управлінські рішення
  • Самоменеджмент
  • Оподаткування підприємства
 •  

 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  Нормативні дисципліни:
  • Вступ до спеціальності
  • Політична економія
  • Мікроекономіка і макроекономіка
  • Основи науково-аналітичних досліджень
  • Історія економіки та економічної думки
  • Підприємницькі ризики
  • Статистика
  • Економіка підприємства
  • Національна економіка
  • Економічна теорія
  • Логістика
  • Підприємництво і малий бізнес
  • Бухгалтерський облік
  • Соціально-трудові відносини
  • Світова економіка
  • Менеджмент і маркетинг
  • Інноваційне підприємництво
  • Аналіз конкурентоспроможності
  • Потенціал і розвиток підприємства
  • Стратегія підприємства
  • Інфраструктура ринку
  • Проектний аналіз
  Вибіркові дисципліни:
  • ЗЕД підприємства
  • Маркетингові дослідження
  • Страхові ризики і їх оцінювання
  • Практики корпоративно-соціальної відповідальності
  • Організаційна поведінка і діловий протокол
  • Міжнародні економічні відносини
  • Біржова справа та біржовий аналіз
  • Етика бізнесу
  • Формування бізнес-моделі підприємства
  • Соціальне страхування
  • Лідерство і партнерство в підприємницькій діяльності
  • Страховий ринок
  • Цінні папери і фондовий ринок
  • Основи інвестиційного аналізу
  • Людський капітал в умовах економіки знань
  • Економічний аналіз галузі
  • Бізнес-планування
  • Академічне підприємництво
  • Управлінський облік
  • Аналіз фінансових ринків
  • Аудит підприємницької діяльності
  • Інноваційні технології у біржовій діяльності
  • Публічні закупівлі та біржова електронна торгівля
  • Фінансовий менеджмент у страхуванні
  • Державне регулювання страхових ринків в економічно-розвинених країнах
  • Управління командами
  • Тайм-менеджмент
  • Оподаткування підприємства
 •  

 • Фінанси, банківська справа та страхування
  Нормативні дисципліни:
  • Політична економія
  • Мікроекономіка і макроекономіка
  • Історія економіки та економічної думки
  • Статистика
  • Економіка підприємства
  • Менеджмент і маркетинг
  • Гроші та кредит
  • Фінанси
  • Фінанси підприємств
  • Бухгалтерський облік і аудит
  • Бюджетна система
  • Світова економіка
  • Національна економіка
  • Податкова система
  • Банківська система
  • Страхування
  • Фінансовий аналіз
  Вибіркові дисципліни:

  Блок 1

  • Фінансова статистика
  • Фінансовий ринок
  • Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
  • Регіональна економіка
  • Фінанси зарубіжних корпорацій
  • Підприємництво і малий бізнес
  • Фінансова безпека суб'єктів підприємництва
  • Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків
  • Внутрішній аудит у фінансових установах
  • Бізнес-планування

   

  Блок 2

  • Вступ до методології наукових досліджень
  • Фінансово-економічні аспекти банківської справи
  • Світова валютна система
  • Банківський менеджмент
  • Соціальне страхування
  • Інвестування
  • Казначейська справа
  • Фінансовий облік у банках
  • Управління фінансовими ризиками
  • Цінні папери і фондовий ринок
  • Валютне регулювання та контроль
  • Фінансова аналітика банківського ринку
 •  

 • Міжнародні економічні відносини
  Нормативні дисципліни:
  • Вступ до спеціальності
  • Економічна теорія
  • Мікроекономіка і макроекономіка
  • Історія економіки і економічної думки
  • Облік і аналіз ЗЕД
  • Основи науково-аналітичних досліджень
  • Міжнародна торгівля
  • Управління ЗЕД
  • Міжнародні економічні відносини
  Вибіркові дисципліни:
  • Стратегічні комунікації в МЕВ
  • Практики корпоративно-соціальної відповідальності у міжнародному бізнесі
  • Міжнародна логістика
  • Механізми функціонування СОТ
  • Міжнародна кооперація
  • Міжнародна ринкова ризикологія
  • Кон'юктура світових товарних ринків
  • Глобальні маркетингові стратегії
  • Міжнародний менеджмент
  • Міжнародна статистика
  • Міжнародні фінанси
  • Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України
  • Управління міжнародними проєктами
  • Тайм-менеджмент у професійній діяльності
  • Бізнес-планування міжнародних підприємств
  • Крос-культурний менеджмент
  • Бізнес-аналіз зарубіжних інвестицій
  • Аналіз конкурентоспроможності на міжнародному ринку
  • Безпекові моделі підприємницької діяльності
  • Міжнародні валютно-кредитні відносини
  • Стратегії стійкого розвитку МЕВ в євроатлантичному просторі
  • Страхування у міжнародному бізнесі

 

Магістр:
 • Менеджмент
  Нормативні дисципліни:
  • Організаційна поведінка та діловий протокол
  • Методологія наукових досліджень та системне мислення
  • Розвиток менеджменту в умовах трансформаційних змін економічних систем
  • Управління командами і тайм-менеджмент
  • Стратегічний менеджмент
  • Інноваційний менеджмент
  • Маркетинг-менеджмент
  • Проектний менеджмент
  • Топ-менеджмент
  • Реінжиніринг бізнес-процесів та бізнес-моделювання
  • Аудит та методологічні підходи до оцінювання управлінської діяльності
  Вибіркові дисципліни:
  • Адміністративне управління в умовах цифрової економіки
  • Ділове адміністрування
  • Методологія управління міжнародними проєктами
  • Фінансовий менеджмент
  • Методологічні засади антикризового управління
  • Наукові підходи до управління змінами
  • Бізнес-етика
  • Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу
  • Глобальна макроекономічна політика
  • Бізнес-економікс
  • Міжнародний бізнес
  • Глобальні партнерські мережі
 •  

 • Публічне управління та адміністрування
  Нормативні дисципліни:
  • Організаційна поведінка та діловий протокол
  • Методологія наукових досліджень та системне мислення
  • Ділове адміністрування
  • Публічне адміністрування
  • Техніка адміністративної роботи
  • Стратегічний менеджмент
  • Інноваційний менеджмент
  • Електронне урядування
  • Моделювання, прогнозування та стратегічний форсайт в публічному управлінні
  • Міжнародні та національні професійні стандарти у сфері адміністративного управління
  Вибіркові дисципліни:
  • Методологічні засади реінжинірингу бізнес-процесів та бізнес-планування
  • Аудит та методологічні підходи до оцінювання управлінської діяльності
  • Управління командами
  • Тайм-менеджмент
  • Практики корпоративно-соціальної відповідальності у сфері публічного управління
  • Демократичне самоврядування
  • Публічні фінанси
  • Міжнародна економіка
  • Міжнародний бізнес
  • Бізнес-економікс
  • Управлінський екаутинг
  • Методологія маркетингових досліджень та аналіз інформації
 •  

 • Міжнародні економічні відносини
  Нормативні дисципліни:
  • Методи та методологія наукових досліджень у галузі міжнародних економічних відносин
  • Міжнародний аудит
  • Стратегічний менеджмент
  • Глобальні проблеми світового господарства й міжнародних економічних відносин
  • Методологія дослідження світової кон'юнктури
  • Глобальна макроекономічна політика
  • Бізнес-планування та бізнес-моделювання в системі світогосподарських відносин
  • Транснаціоналізація світової економіки
  • Методологія формування інституціонального механізму регулювання міжнародного поділу праці
  Вибіркові дисципліни:
  • Філософія бізнесу
  • Управління командами
  • Міжнародний бізнес
  • Методологічні підходи до оцінки ефективності механізмів функціонування СОТ
  • Моніторинг і методологія дослідження розвитку світового господарства в умовах нової економіки
  • Наукові підходи до формування сучасної зовнішньоекономічної політики зарубіжних країн
  • Світові економічні кризи
  • Внутрішній ринок ЄС
  • Розвиток людського капіталу в умовах економіки знань
  • Архітектура світової фінансової системи
  • Торговельна політика та комерційна дипломатія
  • Міжнародний податковий менеджмент
  • Реінжиніринг бізнес-процесів

Науково-дослідна робота

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри є науково-дослідна робота. Наукова-дослідна діяльність орієнтована на розробку і дослідження найактуальніших економічних проблем: сучасні тенденції розвитку економічної системи на регіональному, державному та світовому рівнях; інноваційні транcформації у сфері державного управління в Україні, особливості розвитку і підвищення ефективності ведення бізнес-діяльності з використанням останніх досягнень науки і техніки, напрями удосконалення фінансової та грошово-кредитної системи України, чинники впливу на глобальну систему міжнародних економічних відносин, зарубіжний досвід щодо розбудови національної економіки на інноваційній основі. В умовах євроінтеграції, глобальної конкуренції важливими напрямами науково-дослідної роботи кафедри є дослідження ряду актуальних проблем сучасного бізнесу, управлінської праці; співпраця з науково-дослідними організаціями, апробація результатів наукових досліджень в реальному секторі економіки, в органах державної влади, у наукових публікаціях вітчизняних і зарубіжних видань.

Наукова діяльність кафедри спрямована на дослідження, генерування та поширення нових знань у різних галузях народного господарства, формування ключових компетентностей та особистісних якостей сучасних фахівців в інтерфейсі «Бізнес – Природа – Суспільство», здатних реалізовувати знання і навички на державному та міжнародному рівнях; на комплексне дослідження економічних і соціально значущих проблем  розвитку науки і техніки, освіти, політики, права, культури.

За останні п’ять років викладачами кафедри опубліковано понад 300 наукових та навчально-методичних праць, серед яких навчальні  посібники, підручники, монографій. Наукові статті за результатами досліджень науково-педагогічних працівників кафедри систематично друкуються у фахових виданнях України та наукових виданнях інших держав, у наукових журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index Copernicus), у матеріалах конференцій різного рівня.

Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри до наукової роботи активно залучаються студенти: написання і опубліковання тез виступів на конференціях, наукових статей у збірниках студентських наукових робіт, статей у фахових наукових виданнях у співавторстві з викладачами, участь у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах.

Науково-педагогічні працівники кафедри виконують наукові дослідження у межах науково-дослідних тем економічного факультету: «Організаційний механізм залучення інвестицій в економіку України». Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер №0116U005366) та наукової теми «Стратегічне партнерство як фактор сталого розвитку промислового комплексу України в умовах глобалізації ринку» (схвалена Вченою Радою КиМУ).

З лютого 2021 р. кафедрою розпочато дослідження фундаментальної науково-дослідної теми «Стійкий розвиток економічної системи України в умовах державно-приватного партнерства» (02.2021 р. – 02.2024 р.) (затверджена в УкрІНТЕІ, реєстраційний номер – 0121U108845; керівник - д.е.н., доц. Могилевська О.Ю.).

 

На базі кафедри економіки, підприємництва, менеджменту здійснюється видання збірника наукових праць «Сучасні питання економіки і права»: cерія Економічні науки, який є ядром наукового життя економічного факультету. У збірнику висвітлюються сучасні тенденції економіки, інноваційні трансформації державного управління в Україні; розкриваються особливості підвищення ефективності господарської діяльності підприємств, менеджменту, публічного управління та адміністрування, маркетингу; визначаються основні напрями удосконалення фінансової та грошово-кредитної системи України; досліджується досвід іноземних держав щодо розбудови національної економіки; аналізуються чинники впливу на глобальну систему міжнародних економічних відносин; визначаються засади вітчизняної і міжнародної системи правового регулювання, тенденції реформування правовідносин в Україні. Журнал призначений для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, працівників органів влади та державних установ, банків, підприємств, організацій і установ.

На кафедрі діє сертифікатна програма «Підприємницький Startup», Розроблено навчальний курс «Business Startup-School».


Основні публікації викладачів кафедри
 • Scopus
 • Mohylevska, O., Abuselidze, G., Dragan, O., Gorovij, V., Opanasiuk, V. (2021). Theoretical and practical aspects of the formation of an integrated quality management system in milk processing enterprises. E3SWOC, 295, 01036. doi:10.1051/e3sconf/202129501036 France (Scopus)
 • George Abuselidze, Inna Radzivilova, Olga Mohylevska. Psychological-pedagogical problems and prospects of distance learning of students during the Covid-19 pandemics. E3S Web of Conferences. 258, 10016 (2021) UESF-2021. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125810016 France (Scopus)
 • Slobodianyk A., Abuselidze G., Buriak R., Muzychenko A., Momot O., Romanova L. Stock Trading Indices: A Mechanism for Attracting Speculative Capital. Springer LNNS. vol. 246. 2021 (Scopus)
 • O. Dobrovolska, V. Marhasova, O. Momot, L. Borysova, N. Kozii, O. Chyzhyshyn. Evolution and Current State of Money Circulation in Ukraine and the World. Studies of Applied Economics. 2021. Vol. 39-5, May 2021. DOI: https://doi.org/10.25115/eea.v39i5.5042 (Scopus)
 • Kuzmin Ye., Stanasiuk N.S., Yastrubcky M.Ya., Mohylevska O.Yu., Artiushok V.S. Industrial potential: assessment, modelling and administration under the condition of sustainable development Науковий вісник НГУ, НГУ, Дніпро, №6. 2020. С.128–135. URL: https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-6/128 (DOI: 10.33271/nvngu/2020-6/128) (Scopus)
 • Mohylevska Yu., Romanova L.V., Zalizniuk V.P., Коvalenko N.V., Demydiuk S.M. Marketing mechanisms for improving the efficiency of industrial enterprises. Науковий вісник НГУ. №1. Дніпро. НГУ. 2020. С. 165–170. URL: https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-1/165 (DOI: 10.33271/nvngu/2020-1/165)  (Scopus)
 • Honcharov Yu.V., Mohylevska O.Yu., Romanova L.V., Feschenko O.L. Innovative concept of the development of national Науковий вісник НГУ. №2. Дніпро. НГУ. 2019. С. 137–145. (URL: https://doi.org/10.29202/nvngu/2019-2/20 (DOI: 10.29202/nvngu/2019-2/20)  (Scopus) 
 • Web of Science
 • Mohylevska О. Risks of Traders on the World Stock Market on the Example of Ukraine. SHS Web Conf. Fifteenth Scientific and Practical International Conference «International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics» EDP Sciences - Web of Conferences. France. Volume 67, 15 October 2019 (Web of Science)
 • Remyha Yu., Pozniak O. A theoretical approach to the formation of subjects’ interaction in supply chains at risks conditions. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 2. Riga: Publishing House «Baltija Publishing», 2018, pp.198–208. (Web of Science)
 • Момот О.М., Ткаченко Н.В., Рожко О.Д. Наукові засади управління ризиками транснаціональних банків. Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». 2019. Том 1. №28. С. 55–63; (Web of Science)
 • Momot О.M., Tkachenko N.V. Compositional analysis of transnational bank capital. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. 2018. Том 2. №25. С. 56–64; (Web of Science)

 

Монографії, навчальні посібники, підручники.

Статті у наукових фахових виданнях України, у зарубіжних наукових періодичних виданнях та матеріалами наукових конференцій

 

 • Слободяник А.М., Могилевська О.Ю., Романова Л.В. Торгівля індексами на ринку капіталів: ефективний засіб залучення спеулятивного капіталу. Ефективна економіка. Київ. № 8. 2021. (категорія Б)
 • Могилевська О.Ю., Романова Л.В., Слободяник А.М. Проблеми формування людського капіталу в системі управління персоналом на промислових підриємствах машинобудівного комплексу України. Економіка та сцспільство, ТОВ «ВД «Гельветика». Одеса. №28. 2021. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/512 DOI: 10.32782/2524-0072/2021-28-31 (категорія Б)
 • Могилевська О.Ю. Маркетингова система в забезпеченні стійкого розвитку промислових підприємств: теорія, методологія, практика: монографія. Киів. КиМУ. 2020. 505 с.
 • Mohylevska О., Оpanasuk V., Filipovsky A. A collective monograph. Sustainable development of industrial enterprises in the conditions of state-private partnership / Economic strategies for the development of society. International Science Group. Boston. USA. Primedia eLaunch LLC. 2020, 410 р. pp. 59-62. DOI-10.46299/ISG.2020.MONO.ECON.III URL: https://isg-konf.com Google Scholar
 • Могилевська О.Ю., Сідак І.В. Сучасні тенденції розвитку Китаю в умовах глобальної економіки. ХІV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». Київ. Інститут сходознавства ім. Ю.А. Кримського НАН України. 05.11.2020. С. 378-381.
 • Могилевська О.Ю., Тищук І.М. Проблеми розвитку економіки Китаю та їх вирішення під час епідемії «COVID-19» умовах глобальної економіки. ХІV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». Київ. Інститут сходознавства ім. Ю.А. Кримського НАН України. 05.11.2020. С. 423-426.
 • Mohylevska O,, Korolyov D., Sidak I. Digitalization of economy: new opportunities and perspectives. Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference. La Rochelle, France 2020. (Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи. XII Міжнародна науково-практична конференція «Advancing in research and education) Ля-Рошель. Франція. International Science Group. 07-10.12.2020. рр. 82-84 URL: https://isg-konf.com. DOI: 10.46299/ISG.2020.II.XII.
 • Могилевська О.Ю, Корольов Д.В. Сідак І. Розвиток промисловості України в системі державно-приватного партнерства. Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація політики модернізації економіки в умовах державно- приватного партнерства». Класичний приватний університет, м. Запоріжжя. 12.2020. С. 46-50.
 • Могилевська О.Ю., Сідак І.В. Сучасні тенденції розвитку Китаю в умовах глобальної економіки. ХІV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». Київ. Інститут сходознавства ім. Ю.А. Кримського НАН України. 05.11.2020. С. 378-381.
 • Могилевська О.Ю., Тищук І.М. Проблеми розвитку економіки Китаю та їх вирішення під час епідемії «COVID-19» умовах глобальної економіки. ХІV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». Київ. Інститут сходознавства ім. Ю.А. Кримського НАН України. 05.11.2020. С. 423-426.
 • Mohylevska O,, Korolyov D., Sidak I. Digitalization of economy: new opportunities and perspectives. Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference. La Rochelle, France 2020. (Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи. XII Міжнародна науково-практична конференція «Advancing in research and education) Ля-Рошель. Франція. International Science Group. 07-10.12.2020. рр. 82-84 URL: https://isg-konf.com. DOI: 10.46299/ISG.2020.II.XII.
 • Mohylevska O., Sidak I., Filipovski A. Marketing system of competitive industrial Scientific achievements of modern society: abstracts of the 8th International scientific and practical conference, 1–3 April, 2020. Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2020. P. 86–91.
 • Топіха В.І Регіональна інноваційна модель розвитку екотуристичної інфраструктури Науковий вісник МДАУ№2(106) 2020 р. С. 80–86.
 • Виноградчий В.І., Ступак В.В. Оцінка стану і розробка заходів по забезпеченню економічної безпеки регіону. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки.. Сучасні питання економіки і права. випуск 1(11). Київ. КиМУ. 2020. С.93–99
 • Виноградчий В.І., Якимець Б.Я., Тарасенко А.С. Менеджмент як процес прийняття організаційно-управлінських рішень. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки.. Сучасні питання економіки і права. випуск 1(11). Київ. КиМУ. 2020. С.10–14
 • Могилевська О.Ю., Братусь Г.А., Сідак І.В. Інтелектуальна власність як стратегічна складова бізнесу України. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 1(11). Київ. КиМУ. 2020. С.25–33
 • Могилевська О.Ю., Вітюк А.В., Слободяник А.М. Вплив митного регулювання на експорно-імпортну діяльність машинобудівних підприємств. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 1(11). Київ. КиМУ. 2020. С.15–24
 • Могилевська О.Ю. Фінанси промислових підприємств: навчальний посібник. Киів. КиМУ. 2020. 220 с.
 • Mohylevska O., Filipovski A., Sidak I. National innovative model of the economic development. Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. Bulgaria, Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2019. Vol. 3. 355 p. 144–152.
 • Могилевська О.Ю. Фінанси підприємств: конспект лекцій. Київ: КиМУ, 2019. 209 с.
 • Могилевська О.Ю. Модернізаця економічної діяльності підприємства в умовах діджиталізації. Інноваційна економіка: економічнв, політичні та правові аспекти / Колективна монографія за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конфреенції «Стратегії стійкого розвитку економікиКиїв: Видавцицтво Європейського університета. 2019. 192 с. С. 120-123.
 • Момот О.М. Фінансово-економічні аспекти банківської справи: конспект лекцій. Київ: КиМУ, 2019. 80 с.
 • Домбровська Т.М. Фінанси: конспект лекцій. Київ: КиМУ, 2019. 148 с.
 • Виноградчий В.І. Погодін М.П. Циклічність розвитку світової економіки: теорія і практика. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С.121–128
 • Виноградчий В.І., Штанько В.О. Теоретико-методологічні засади дослідження взаємодії національного та іноземного інвестування в умовах глобалізації. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 85-91.
 • Виноградчий В.І. Теоретико-методологічні засади дослідження взаємодії національного та іноземного інвестування в умовах глобалізації. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 85-91.
 • Виноградчий В.І. Залучення зарубіжних інвестицій для розвитку економіки України. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 1(9). Київ. КиМУ. 2019. С. 198-203
 • Домбровська Т.М., Школяренко Ю.П. Фіскальна ефективність екологічного податку: досвід України та ЄС. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 138-146.
 • Могилевська О.Ю., Сідак І.В. Особливості ведення бізнесу в умовах глобальної діджиталізації. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 50-58.
 • Карбовська Л.О., Могилевська О.Ю. Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства на засадах маркетингу в умовах конкурентного середовища. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 34-42.
 • Mohylevska Оlga International scientifically-practical conference. Collection of scientific articles. Cartero Publishing House Madrid, Spain 2019 "Education, Law, Business", Madrid, Spain, 26th of April, 2019 "Cоre marketing competencies of an industrial enterprise". Р.128-131. Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH), РІНЦ
 • Мohylevska O.Yu. Problems of innovative development of national economy. Collection of scientific articles. "Science, technologyand innovations", Lisbon, Portugal, 2019. рр. 21- (Social Sciences & Humanities, РІНЦ)
 • Mohylevska Оlga. An of collective monograph "Organizationally-economic mechanism of management innovative development by managing subjects" "Marketing potential of modern enterprise", WSSG, Przeworsk, Poland. 2019.
 • Romanova L.V., Мohylevska O.Yu. European business-practices CSR: adaptation in Ukraine: collective textbook (Economic practices of corporate social responsibility")/ "Strategic social position of "Stark Industry" at the market is decision of general issues". Kyiv, KNEU; EU, Found Mone, 2019. pp. 122-127.
 • Могилевська О.Ю., Бобровицький Є.О., Оборотов Р.І. Сучасні методи управління банківською діяльністю. Сучасні питання економіки і права, Збірник наукових праць (Серія: економічні науки), Київ, КиМУ, випуск 1(9), 2019. С 126-133.
 • Могилевська О.Ю. Зовнішнє середовище як об’єкт ефективної діяльності адміністративного управління підприємством. Сучасні питання економіки і права, Київ, КиМУ, Збірник наукових праць (Серія: економічні науки), випуск 1(9), 2019. С. 29-35.
 • Момот О.М., Дудатий С.М. Сучасні проблеми нагляду за транснаціональними банками з точки зору глобального системного ризику. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 147-153.
 • Момот О.М. Методологічний базис дослідження процесів глобальної експансії транснаціонального банківського капіталу. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. 2019. №1(17). С. 235-244.
 • Момот О.М. Регулювання кредитної експансії транснаціональних банків. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка". 2019. №12(40). С. 132-139.
 • Тарасович Л.В., Слободяник А.М., Мхітарян О.Є. Актуальність біржового ринку України. Збірник наукових праць: Сучасні питання економіки і права. Вип. 1(9). 2019. С. 181-189.
 • Мягкова О.В.,Занін Ю.Ю.Аналіз заходів з розвитку територіального громадського самоврядування. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 112-120.
 • Опанасюк В.В. Інтеграція України у світовій ринок крипто капіталу. Економіка. Фінанси. Право. 2019. №5/1. С. 34-40.
 • Опанасюк В.В., Пісний А.Є. Кваліметричні параметри ефективності інвестицій у маркетинг. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 59-65.
 • Ремига Ю.С. Електронне співробітництво в управлінні інтеграційними процесами логістичного ланцюга. Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. Київ: КиМУ, 2019. Випуск 1(9). C. 43-51
 • Ремига Ю.С. Специфіка електронного бізнесу при здійсненні вантажних перевезень. Збірник наукових праць (Серія: економічні науки. Сучасні питання економіки і права. випуск 2(10). Київ. КиМУ. 2019. С. 66-78.
 • Mohylevska Оlga. International of scientifically-practical conference "Global challenges of contemporary issues" 28-th September, 2018, France, Paris "Marketing management by foreign economic activity of an industrial enterprises" P.142-145.
 • Mohylevska Оlga. Сollective monograph. Management of innovative development the economic entities. "Management by modern business in strategy of innovative development", University of Social and Economic Scinces, Przeworsk, Poland, P. 43-51, June 2018.
 • Виноградчий В.І. Наскрізне практичне навчання студентів - наближення їх до виробничої сфери. Сучасні питання економіки і права, Київ, КиМУ, Збірник наукових прац, випуск 2(8), 2018.
 • Mohylevska Оlga International of scientifically-practical conference "Global challenges of contemporary issues" 28-th September, 2018, France, Paris "Marketing management by foreign economic activity of an industrial enterprises" P.142-145.
 • Могилевська О.Ю. Словник сучасного маркетингу. Київ: КиМУ, 2018. 213 с.
 • Могилевська О.Ю. Біржова діяльнысть: навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2018. 136 с.
 • Mohylevska Оlga A collective monograph "Management of innovative development the economic entities". "Management by modern business in strategy of innovative development", University of Social and Economic Scinces, Przeworsk, Poland, P. 43-51, June 2018.
 • Опанасюк В.В. Інвестиційні перспективи криптоіндустрії України. Сучасні питання економіки і права. Київ, КиМУ, Збірник наукових прац, випуск 2(8), 2018.
 • Могилевська О.Ю., Слободяник А.М. Економічна сутність інвестиційної привабливості промислового холдінгу. Глобальні та національні проблеми економіки. МНУ, Миколаїв. 2018. №21. С. 335-338 (Index Сopernicus)
 • Могилевська О.Ю. Маркетинговий підхід до інноваційної діяльності підприємств промислового комплексу. Сучасні питання економіки і права: зб.наук.праць. Київ: КиМУ, 2018. Випуск 1(7).
 • Могилевська О.Ю. Роль маркетингу в формуванні конкурентоспроможного потенціалу підприємства. Сучасні питання економіки і права", Київ, КиМУ, Збірник наукових прац, випуск 2(8), 2018.
 • Виноградчий В.І. Досвід децентралізації і розвитку місцевого самоврядування в країнах ЄС/ Науковий вісник ІДУ ЦЗ 2018 р.
 • Оlga Mohylevskaya. The competitiveness of industrial enterprises in the system of partner relations loyalty: monograph, Germany: "Lap Lambert Academic Publishing", 2017, 54 p.
 • Могилевська О.Ю. Уфімцева Т.М., Cлободяник А.М. Економіка підприємства: теорія і практика: навчальний посібник. Київ, КиМУ, 2017, 295 с.
 • Mohylevska Оlga Collective monograph "Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects". "Methodological approaches to estimation of efficiency of regional policy" , Riga, Latvia, ISMA University, 2017.
 • Mohylevska О.. An innovative business model of the contemporary industrial market, Oxford Review of Economic Policy Оксфордський університет, Великобританія. №1(33) / 2017.
 • Могилевська О.Ю. Біржовий фінансовий ринок України: проблеми і перспективи розвитку:монографія. Киів, КиМУ, 2017, 262 с.
 • Коміренко В.І. "Міжнародний бізнес. Шляхи до успіху" у формі мультимедійного засобу. Навчальний посібник. Електронний ресурс, 2017.
 • Могилевська О.Ю. Сучасна парадигма розвитку науково-технічного потенціалу підприємств промислового комплексу України. Економіка та суспільство. МДУ, Мукачево. №9. 2017. С. 511-516. (Index Copernicus)
 • Оlga Mohylevskaya The competitiveness of industrial enterprise in the system of partner relations loyalty. Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. №3-4 (2), 2017.
 • Опанасюк В.В. Трансформація виробничої сили в епоху науково-промислової революції 4.0 на IT-ринку України / Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць Київ: КиМУ, 2017. Випуск 1 - 2(5,6). С.122-203.
 • Могилевська О.Ю. Перспективи створення інноваційного кластера в Київському регіоні за участю ТОВ Науково-виробниче підприємство "Білоцерківмаз". Міжнародний науковий журнал Інтернаука. Київ. №3. 2017. С. 73-76. (Index Copernicus)
 • Маклаков С.М. Соціально-економічна мотивація персоналу: функціонально-змістовний опис. Вісник Черкаського університету. 2017. № 4, Ч. 1. С. 55–62
 • Рудковський О.В. Управління стійкістю економічної системи держави як фактор її розвитку та безпеки. Problems and Perspectives in Management, 2017, №4, С. 245–257
 • Могилевська О.Ю., Могилевський Ю.В., Штанько О.І. Ключові компетенції промислового підприємства. Інфраструктура ринку. Одеса, 2016. № 2. С. 179-182. (Index Copernicus)
 • Опанасюк В.В. Економічні передумови індивідуального виробництва в умовах четвертої науково-технічної революції / Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал "Економіка фінанси право". 2016. С. 4-7.
 • Могилевська О.Ю. Управління командами: Навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2016. 349 с.
 • Виноградчий В.І. Підготовка працівників та службовців до дій у надзвичайних ситуаціях: посібник. Херсон: Айлант, 2016. 276 с.
 • Могилевська О.Ю. Тайм-менеджмент: Навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2016. 305 с.
 • Виноградчий В.І. Методологічні засади управління якістю діяльності консультаційних пунктів з цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях, сільських (селищних радах) - ( методичний посібник), м. Херсон. 2016 р.
 • Могилевська О.Ю. Біржовий ринок: Навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2016. 248 с.
 • Могилевська О.Ю. Менеджмент: Навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2016. 378 с.
 • Виноградчий В.І. "Теоретико-методологічні засади дослідження взаємодії національного та іноземного інвестування в умовах глобалізації" / Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. 2016. № 41. С. 65-69.

 

Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків кафедри економіки, підприємництва, менеджменту:

 

 • науковий гурток «Студентський бізнес-клуб» (керівник – доцент Могилевська О.Ю.)
 • науковий гурток «Фінансова грамотність» (керівник – професор Момот О.М.)
 • проблемна група «Моделювання інноваційного регіонального розвитку» (керівник – професор Топіха В.І.)
 • проблемна група «Сучасні міжнародні економічні відносини» (керівник – доцент Мхітарян О.Є.)
 • проблемна група «Світова економічна система: проблеми і перспективи розвитку» (керівник – викладач Касабова І.А.)
 • проблемна група «Фінансова політика сучасного підприємства в умовах глобального ринку» (керівник – викладач Кіосова М.С.)

 

Діяльність  предметних гуртків, наукових студій, проблемних груп передбачає:

 

 • розвиток здібностей студентів до профілюючих предметів;
 • формування інтересу до обраної професії;
 • науково-дослідницька робота в рамках розширення та поглиблення знань з економічних дисциплін;
 • знайомство з науковими основами і досягненнями сучасної економічної практики тощо.

 

Результати наукової діяльності викладачів і студентів кафедри знаходять своє відображення в статтях, виступах на міжнародних і всеукраїнських конференціях, круглих столах, науково-практичних семінарах, студентських дебатах, майстер-класах:

 

Позааудиторна робота

Позааудиторна робота на кафедрі спрямована, передусім, на те, щоб обґрунтовано довести до свідомості кожного студента, що фахівець у галузі економіки, підприємництва та менеджменту повинен мати широку ерудицію, належну підготовку з основ гуманітарних знань, орієнтуватись у питаннях розвитку науки, техніки й культури, досконально володіти професією.

На кафедрі організоване змістовне дозвілля, діє рада студентського самоврядування. Студентський актив організовує різноманітні культурно-масові заходи: туристичні походи, екскурсійні поїздки, спортивні змагання.

Важливе місце в освітньому процесі кафедри економіки, підприємництва, менеджменту приділяється формуванню активної громадянської позиції студентів. Студенти беруть участь у міських заходах, зокрема, присвячених Міжнародному дню студента, є активними учасниками щорічної Всеукраїнської студентської наукової конференції, Дня науки, щорічних наукових програм і конкурсів. Розвитку їхньої професійної майстерності сприяють зустрічі з представниками бізнесу і політики України та іноземних держав. Студентам надаються можливості прослухати лекції з актуальних соціально-економічних проблем, взяти участь у цікавих дискусіях, круглих столах.

Стало традиційним святкування в листопаді Тижня науки, в межах якого організовано круглі столи, майстер-класи, проведення Дня економічного факультету, Дня підприємця, проведення конкурсу на кращий бізнес-план і кращу газету, що сприяє згуртуванню студентів усіх курсів, реалізації їхнього творчого і наукового потенціалу та формуванню активної громадянської позиції.


Кафедра пишається своїми випускниками, які успішно працюють на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання, деякі з них досягли високого ділового і громадського статусу, є керівниками організацій. Серед них – Скіпальська Галіна (випускниця 2020 року, директорка представництва HealthRight International, виконавча директорка Міжнародного благодійного фонду (МБФ) "Українська фундація громадського здоров'я", заснованого міжнародною організацією з охорони здоров’я та прав людини HealthRight International), Котляр Руслан (випускник 2020 року, заступник міського голови Прилуцької міської Ради), Котляр Тетяна (випускниця 2020 року, директор Прилуцького фахового медичного коледжу), Сандлер Ерік (випускник 2020 року, директор компанії «IT-Technologies», Ізраїль), Штанько Олексій (випускник 2018 року, директор ТОВ „ЗТКС „Компресор Україна”, м. Дніпро.


Практична підготовка

Базовими закладами для проходження практики студентів є структури різних форм власності та організаційно-правових форм, які відповідають вимогам програм практичної підготовки і здійснюють діяльність в реальному секторі економіки, в науковій та державній сферах ринку України.

Серед них: науково-дослідницькі інститути, громадські організації, підприємства, організації та інші заклади, діяльність яких спрямована на формування навичок організаційної, управлінської та науково-дослідницької діяльності у галузі економіки, підприємництва, державного управління, зокрема: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Київська міська державна адміністрація, Торговельно-промислова палата України, Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада, Спостережна рада Кредитної спілки "Освіта", Київське відділення №42 АТ "Альфа-банк", Київське відділення №30 АТ "ПУМБ", ТОВ "Старкі Індастрі", ТОВ "Світаб-трейд", ТОВ "АС Вектор", ТОВ "ЛуБор", ТОВ "Імпел Гріффін Груп" та інші.

Шляхом проведення зустрічей з представниками роботодавців і баз практичної підготовки, інших стейкхолдерів здійснюється перегляд освітніх програми з метою внесення в освітній процес інноваційних змін, спрямованих на практичну орієнтованість програмних результатів навчання та професійного розвитку особистості в процесі підготовки висококваліфікованих фахівців з економіки, підприємництва, менеджменту, фінансів, міжнародних економічних відносин, публічного управління та адміністрування.

У межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті» проведено майстер-класи для учнів закладів середньої освіти м. Києва та регіонів:

Майстер-клас на тему: «Фінансова грамотність сучасної людини» (26.04.2021 р.);

Онлайн-лекція на тему: «Світова економіка» (29.04.2021 р.);

Науково-практичний семінар на тему: «Сучасні технології бізнесу» (30.04.2021 р.);

В рамках програми  "Школа-КиМУ:партнери в освіті" відбуваються постійні зустрічі з представниками коледжів та шкіл. https://kymu.edu.ua/news/2020/pravylno-obrana-spetsialnist-zaporuka-uspishnogo-maybutnogo-/, регулярно проводяться інтелектуальні ділові ігри, конкурси, олімпіади з учнями м. Києва та регіонів України, а також майстер-класи, тренінги, курси лекцій з економіки, підприємництва, менеджменту в закладах середньої освіти м. Києва.

Зокрема, серед абітурієнтів регулярно проводяться олімпіади, конкурси, інтелектуальні ігри «Як стати успішним менеджером», «Як стати мільйонером», «Шість капелюхів», переможці яких зараховуються до Університету на пільгових умовах. Серед найбільш популярних інтелектуальних конкурсів особливе місце займає Всеукраїнський  конкурс науково-дослідних робіт «Універсіада», який вже 20 років поспіль зібрав талановиту інтелектуальну молодь із навчальних закладів Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Житомирської, Чернігівської, Київської областей та великої команди з міста Києва. https://kymu.edu.ua/news/2020/den-vidkrytykh-dverey-ta-khkh-vseukrayinska-universiada/