Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми «Підприємництво» за ступенем вищої освіти бакалавр

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Українська мова за проф. спрям.
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Політологія
 • Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
 • Вища математика

Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):

 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Вступ до спеціальності
 • Політична економія
 • Мікроекономіка і макроекономіка
 • Основи науково-аналітичних досліджень
 • Історія економіки та економічної думки
 • Теорія ймовірностей і математична статистика
 • Підприємницькі ризики
 • Економічна інформатика
 • Статистика
 • Економіка підприємства
 • Національна економіка
 • Економічна теорія
 • Логістика
 • Підприємництво і малий бізнес
 • Бухгалтерський облік
 • Соціально-трудові відносини
 • Економетрія
 • Світова економіка
 • Менеджмент і маркетинг
 • Інноваційне підприємництво
 • Аналіз конкурентоспроможності
 • Потенціал і розвиток підприємства
 • Стратегія підприємства
 • Інфраструктура ринку
 • Теорія держави і права
 • Підприємницьке право
 • Проектний аналіз

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • ЗЕД підприємства
 • Маркетингові дослідження
 • Страхові ризики і їх оцінювання
 • Практики корпоративно-соціальної відповідальності
 • Психологія бізнесу
 • Організаційна поведінка і діловий протокол
 • Міжнародні економічні відносини
 • Біржова справа та біржовий аналіз
 • Паблік Рилейшнз та ділове спілкування
 • Етика бізнесу
 • Формування бізнес-моделі підприємства
 • Соціальне страхування
 • Біржове право
 • Лідерство і партнерство в підприємницькій діяльності
 • Страховий ринок
 • Цінні папери і фондовий ринок
 • Основи інвестиційного аналізу
 • Людський капітал в умовах економіки знань
 • Економічний аналіз галузі
 • Бізнес-планування
 • Академічне підприємництво
 • Управлінський облік
 • Аналіз фінансових ринків
 • Аудит підприємницької діяльності
 • Інноваційні технології у біржовій діяльності
 • Інформаційно-комунікаційні технології в умовах цифрової економіки
 • Публічні закупівлі та біржова електронна торгівля
 • Фінансовий менеджмент у страхуванні
 • "Правові засади підприємницької діяльності
 • Державне регулювання страхових ринків в економічно-розвинених країнах"
 • Управління командами
 • Тайм-менеджмент
 • Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності
 • Оподаткування підприємства

Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.

Після повного курсу навчання фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності може займати первинні посади:

 • Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій
 • Страхові агенти
 • Агенти з торгівлі майном
 • Технічні та торговельні представники
 • Закупники
 • Оцінювачі та аукціоністи
 • Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі
 • Агенти з комерційного обслуговування та торговельні брокери
 • Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів
 • Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції
 • Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери

Практична підготовка

Базовими закладами для проходження практики студентів є структури різних форм власності та організаційно-правових форм, які відповідають вимогам програми і здійснюють діяльність на економічному ринку України. Серед них: науково-дослідницькі інститути, громадські організації, підприємства, організації та інші заклади, діяльність яких спрямована на формування навичок організаційної та науково-дослідницької діяльності у галузі підприємницької діяльності, зокрема:

 • ТОВ «АС Вектор»,
 • ТОВ «Старкі-Індастрі»,
 • ТОВ «Імпел Гріффін Груп»,
 • ТОВ «ЛуБор»,
 • ТОВ «Світаб-трейд».
Позааудиторна діяльність (майстер-класи, гостьові зустрічі, семінари та ін)
 1. 19-20 березня 2020 р. науково-педагогічні працівники кафедри економіки, підприємництва, менеджменту, завідувач кафедри економіки, підприємництва, менеджменту, доцент, кандидат економічних наук Могилевська Ольга Юріївна, а також студенти Київського міжнародного університету взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції на тему «Адміністративно-територіальні та економічно-просторові кордони регіонів», яка проходила в КНЕУ (м. Київ).
 2. 15 жовтня 2020 р. студенти Київського міжнародного університету взяли участь в організаційній зустрічі Всеукраїнського конкурсу LoNG-2020 (LOOK OF NEW GENERATION / ПОГЛЯД НОВОГО ПОКОЛІННЯ) в режимі ZOOM-конференції, підготувавши наукове дослідження на актуальну тему: «Проблема людських ресурсів в промисловому секторі економіки України»(науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Могилевська О.Ю.). Об’єктом дослідження стали міграційні процеси в Україні. Мета дослідження – зупинити трудову еміграцію в Україні за рахунок підвищення науково-технічного потенціалу України та формування менталітету українського народу. https://kymu.edu.ua/news/2020/uchast-studentiv-u-vseukrayinskomu-konkursi-long-2020-look-of-new-generation-poglyad-novogo-pokolinn/
 3. 10 листопада 2020 року було проведено майстер-клас для студентів університету на тему «Цифрові технології у сучасному світі», присвячений Всесвітньому Дню Науки. Організатори майстер-класу доцент Могилевська Ольга Юріївна (кандидат економічних наук) та доцент Слободяник А.М., НУБІП України. Сьогодні Україна знаходиться на унікальному етапі розвитку, коли є шанс зробити так званий «цифровий стрибок» у ключових сферах економіки. Змінюється світ, у якому функціонують бізнес, наука, освіта, і нинішнє покоління повинно адаптуватися до цифрових трансформацій. У нас є можливість інтеґруватися у загальний тренд, взяти прогресивні технології і почати їх використовувати для власного розвитку. https://kymu.edu.ua/news/2020/mayster-klas-tsyfrovi-tekhnologiyi-u-suchasnomu-sviti/
 4. 11 листопада 2020 року відбувся круглий стіл на тему «Виклики економічних знань» для студентів Київського міжнародного університету за участю завідуючої кафедри економіки, підприємництва, менеджменту Могилевської О.Ю., модератор круглого столу– доктор економічних наук, доцент, декан факультету В.І. Виноградчий. Були розглянуті питання змін світової економіки, господарських, соціально-демографічних, політичних і психологічних чинників економічної системи, внутрішньої природи кризових явищ у ринковій економіці на макрорівні. https://kymu.edu.ua/news/2020/kruglyy-stil-vyklyky-ekonomichnykh-znan/
 5. Участь студентів Київського міжнародного університету у написанні колективної монографії за матеріалами круглого столу «Виклики економіки знань» на тему «Соціально-економічна модель розвитку України в умовах 4-ої промислової революції», за ред. Могилевської О.Ю. Київ. КиМУ. 2020.
 6. 27 листопада 2020 року було проведено майстер-клас «Фінансово-економічні аспекти банківської справи». Організатори майстер-класудоцент Момот Олександр Михайлович (доктор економічних наук) спільно з роботодавцем Наумець О.В. (керуючий відділенням №30 АТ ПУМБ, м. Київ) з метою уявлення майбутніми фахівцями особливостей функціонування банківської системи на вітчизняному та світовому ринку та банку, як учасника банківського ринку. Проведений майстер-клас є актуальним у теперішніх економічних умовах, студенти отримали багато корисної інформації. Було обговорені актуальні проблеми ведення банківської діяльності з використанням сучасних технологій. https://kymu.edu.ua/news/2020/mayster-klas-finansovo-ekonomichni-aspekty-bankivskoyi-spravy/
 7. 07 грудня 2020 року було проведено майстер-клас «Міжнародна економіка, власний бізнес, (Start-up), сучасні технології бізнесу, менеджмент; практики КСВ - вітчизняний і зарубіжний досвід» для студентів університету спеціальностей «Економіка», «Підприємництво», «Менеджмент». Організатор майстер-класу доцент Могилевська Ольга Юріївна (кандидат економічних наук). Під час майстер-класу були обговорені питання міжнародної економіки, відкриття власного бізнесу, сучасних технологій бізнесу та менеджменту тощо. https://kymu.edu.ua/news/2020/uchast-naukovtsiv-kymu-u-svyati-den-litseyu/
 8. 19 лютого 2021 року було проведено майстер-клас «Україна в умовах цифрової економіки». Студенти економічного факультету університету (спеціальності: економіка, підприємництво, менеджмент) прийняли участь в майстер-класі на тему «Україна в умовах цифрової економіки», який провела Каліна Ірина Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту дизайну, архітектури та журналістики, метою якого є набуття професійних компетентностей майбутнім фахівцем в сфері фінансів, менеджменту, маркетингу з використанням сучасних інноваційних технологій. Організатори майстер-класу доцент Могилевська Ольга Юріївна (кандидат економічних наук) та Каліна Ірина Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту дизайну, архітектури та журналістики. https://kymu.edu.ua/news/2021/mayster-klas-ukrayina-v-umovakh-tsyfrovoyi-ekonomiky/
 9. Постійна участь студентів Київського міжнародного університету у публікаціях статей до збірнику «Сучасні питання економіки і права». https://kymu.edu.ua/zbirnik-naukovikh-prats-suchasni-pitannya-ekonomiki-i-prava/
 10. Участь студентів Київського міжнародного університету у ХХVІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів, молодих викладачів «Розвиток студентської науки в умовах євроінтеграції: результати і перспективи», яка відбудеться 20 травня 2021 р. у Київському міжнародному університеті.
Cтудентські досягнення

Кафедра економіки, підприємництва, менеджменту пишається своїми випускниками, які нині активно працюють у економічній сфері й покращують розвиток економічної галузі України. 

Предметні гуртки/Наукові студії/Проблемні групи

 • науковий гурток «Студентський бізнес-клуб» (керівник – доцент Могилевська О.Ю.)
 • науковий гурток «Фінансова грамотність» (керівник – професор Момот О.М.)
 • проблемна група «Сучасні міжнародні економічні відносини» (керівник – доцент Мхітарян О.Є.)
 • проблемна група «Світова економічна система: проблеми і перспективи розвитку» (керівник – викладач Касабова І.А.)

Діяльність  предметних гуртків, наукових студій, проблемних груп передбачає:

 • розвиток здібностей студентів до профілюючих предметів;
 • формування інтересу до обраної професії;
 • науково-дослідницька робота в рамках розширення та поглиблення знань з економічних дисциплін;
 • знайомство з науковими основами і досягненнями сучасної економічної практики тощо.