Кафедра іноземної філології та перекладу

Завідувач кафедри германських мов та перекладу

Кушнерова Ірина Петрівна

Завідувач кафедри, доцент

Кафедра іноземної філології та перекладу функціонує у складі Навчально-наукового інституту лінгвістики та психології Київського міжнародного університету. Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Переклад (англійська мова)» за ступенями вищої освіти «бакалавр» і «магістр»; «Середня освіта (англійська мова та література)» за ступенем вищої освіти «магістр».

Мета кафедри:

 • підготовка ерудованого конкурентоспроможного фахівця – перекладача, викладача, який володіє фундаментальною теоретичною базою фахових філологічних, перекладознавчих дисциплін та методики викладання перекладу, методологією наукового дослідження у лінгвістиці та перекладознавчій галузі, новітніми інформаційними технологіями у професійній діяльності, здатний до творчої перекладацької та науково-педагогічної діяльності, безперервної самоосвіти та професійного самовдосконалення.
 • підготовка ерудованого конкурентоздатного фахівця – вчителя англійської мови та зарубіжної літератури, який володіє необхідними знаннями інноваційного характеру, уміннями їх практичного застосування і здатний вирішувати складні завдання та у процесі навчання англійської мови і виховання учнів, формування у нього ключових професійних компетентностей, необхідних для вирішення методико-педагогічних задач із широкими можливостями працевлаштування для успішної професійної самореалізації на ринку праці.

Основні завдання кафедри:

 • готувати відповідно до стандартів вищої освіти фахівців, які володіють фундаментальними теоретичними знаннями та практичними навичками за профілем кафедри та основними освітніми програмами;
 • забезпечити максимальне задоволення потреб здобувачів вищої освіти в отриманні професійних знань, вмінь та навичок з обраного фаху;
 • створювати місця проходження виробничої практики відповідно до вимог та змісту навчальних дисциплін;
 • примножувати інтелектуальний потенціал кафедри, розвивати науково-дослідну базу, вдосконалювати професіоналізм викладацького складу;
 • представляти основні напрями наукової діяльності кафедри на міжнародних зустрічах, у роботі круглих столів, конференцій;
 • підвищувати кваліфікацію науково-педагогічних працівників кафедри;
 • організовувати наукові гуртки, проблемні групи для студентів за профілем кафедри;
 • упроваджувати інноваційні методи організації освітнього процесу та застосувати прогресивні освітні технології;
 • розширювати академічну мобільність, яка складається з істотного розширення мобільності студентів, викладацького персоналу для взаємного збагачення європейським і світовим досвідом.

Колектив кафедри здійснює постійний моніторинг освітніх програм з метою оновлення освітніх компонентів професійної підготовки, що розвивають ключові компетентності, інтелектуальні й академічні навички майбутніх фахівців у галузі філології, відображають вимоги суспільства та ринку праці. До перегляду освітніх програм долучаються стейкхолдери.


Кафедра іноземної філології та перекладу також забезпечує викладання європейських мов у Навчально-наукових інститутах: міжнародних відносин; лінгвістики та психології; юридичному; журналістики, кіно і телебачення; театрального мистецтва; медичному, а також на факультетах: будівництва та архітектури; фармацевтичному; стоматологічному; економічному; інформаційних технологій за ступенями вищої освіти бакалавр і магістр.

У процесі вивчення іноземної мови велика увага надається професійній спрямованості. Курс іноземної мови розглядається як невід'ємна складова підготовки фахівців і має професійно-орієнтований, прикладний зміст, основною метою якої є підготовка студентів до використання мови у професійній діяльності. Професійно-орієнтований підхід передбачає формування у студентів здібностей до іншомовного спілкування у професійних, ділових, наукових сферах і ситуаціях.

Авторська методика професора Х.В. Хачатуряна

Іноземні мови в КиМУ викладаються за авторською методикою президента Київського міжнародного університету професора Х.В. Хачатуряна, яка ґрунтується на автентичних матеріалах і моделюванні реальних ситуацій, що сприяють засвоєнню лексики іноземної мови у типових комунікативних контекстах. Запропонована методика орієнтована на демократичний підхід до організації освітнього процесу та емоційний комфорт студентів.

За роки існування університету було створено унікальну школу викладання мови за фахом. Це становлення відбувалося поетапно, дозволяючи з урахуванням практичного досвіду коригувати мету, завдання, а, відповідно, форми і методи навчання. Колектив кафедри постійно вдосконалює методику викладання: розробляються нові види вправ, аудиторних робіт, навчальних матеріалів. Ця методична робота триває і зараз. Створені викладачами кафедри підручники, посібники нового покоління відповідають вимогам часу щодо інтелектуального розвитку особистості, навчання міжособистісному і професійному спілкуванню, посилення міжпредметних зв'язків.


 • професор Хачатурян Х.В. – канд.філол.наук (Наукові інтереси – лексикологія англійської мови, фразеологія, методика викладання іноземних мов; проблеми державного будівництва)
 • професор Кінщак О.М.- канд.філол.наук (Наукові інтереси – основи перекладацького аналізу і редагування , жанрові теорії перекладу, переклад офіційно-ділового мовлення , когнітивне та дискурсивне мовознавство,теорія перекладу)
 • професор Андрієнко Т.П.- доктор.філол.наук (Наукові інтереси актуальні питання мовознавства, германістики, лексикографії)
 • професор Тіменко І.В. – канд.філол.наук (Наукові інтереси – актуальні питання мовознавства, германістики, лексикографії; міжкультурна комунікація, стилістика та культура мови, особливості міжнародного співробітництва, наукове спілкування іноземною мовою)
 • доцент Лавриненко О. О. – канд.філол.наук (Наукові інтереси – порівняльне мовознавство, техніки висловлювання перекладача)
 • доцент Борисенко Ю.А. (Наукові інтереси – зіставне мовознавство, граматична система мови)
 • доцент Щудла Н. М. (Наукові інтереси – соціальні комунікації, граматика, комунікативна лінгвістика, дискурс-аналіз)
 • доцент Тимошенко І.Б. (Наукові інтереси – методика викладання іноземних мов, проблеми сучасного перекладознавства, дискурсологія)
 • доцент Курілова Ю.О. (Наукові інтереси – методика викладання іноземних мов, проблеми сучасного перекладознавства, дискурсологія)
 • доцент Скиба О.М. (Наукові інтереси – методика викладання іноземних мов, міжкультурна комунікація, перекладознавство, порівняльне мовознавство)
 • доцент Шакалець О.В. (Наукові інтереси – соціальні комунікації, граматика, комунікативна лінгвістика, дискурс-аналіз)
 • доцент Кушнерова І.П. (Наукові інтереси – генеративна граматика, історичний синтаксис англійської мови)
 • викладач Осташевська М.Г. (Наукові інтереси – зіставне мовознавство, граматична система мови)
 • викладач Приходько Т.В. (Наукові інтереси – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, теорія номінації)

Науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування у наукових та освітньо-наукових установах, закладах освіти, беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах. Викладачі університету мають можливість пройти стажування за "Освітньою програмою професійного розвитку науково-педагогічних викладачів КиМУ"


Освітній процес

Освітня діяльність кафедри пов’язана з підготовкою фахівців за освітньо-професійними програмами "Переклад (англійська мова)", "Середня освіта (англійська мова та література)":

Перелік компонентів освітньо-професійних програм, які забезпечує кафедра:

Бакалавр
Філологія (анотації)
 • Практика усного та писемного мовлення англійської мови
 • Практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови
 • Загальнотеоретичний курс з другої іноземної мови
 • Вступ до перекладознавства
 • Історія перекладу
 • Загальна теорія перекладу
 • Практика перекладу
 • Стилістика
 • Література США
 • Порівняльна лексикологія іноземної та української мов
 • Основи наукових досліджень в лінгвістиці
 • Практична та порівняльна граматика другої іноземної мови
 • Практична та порівняльна граматика англійської мови
 • Практична фонетика англійської мови
 • Переклад офіційно-ділового мовлення
 • Особливості перекладу юридичних документів
 • Сучасні інформаційні технології в діяльності перекладача
 • Перекладацькі трансформації при перекладі тестів сучасних ЗМІ
 • Лінгвокраїнознавство англомовних країн
 • Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови
 • Англійська мова ділового спілкування
 • Краєзнавство в діяльності перекладача-гіда
 • Основи послідовного перекладу
 • Основи перекладацького аналізу та редагування
Магістр
  Філологія (анотації)
  • Теорія перекладу
  • Жанрові теорії перекладу
  • Переклад та редагування суспільно-політичного тексту
  • Наукове спілкування іноземною мовою
  • Методика викладання фахових дисциплін
  • Порівняльна типологія іноземної та української мов
  • Послідовний та письмовий переклад іноземної мови
  • Проблеми комунікативної лінгвістики
  • Лексичний та граматичний аспекти перекладу різногалузевих текстів
  • Переклад ділової кореспонденції і юридичних документів
  • Синхронний переклад
  • Теорія міжкультурної комунікації і переклад
  • Основи машинного перекладу
  • Переклад і редагування науково-технічних текстів
  • Актуальні проблеми перекладу текстів у IT галузі
  • Інноваційні технології викладання перекладу у вищій школі
  • Особливості перекладу юридичних документів
  • Стратегії і техніки перекладу переговорів, конференцій та зустрічей
  Середня освіта (Мова та література (англійська)) (анотації)
  • Практика усного та писемного мовлення іноземної мови
  • Методика виховання
  • Педагогічна майстерність
  • Інформаційне забезпечення освітнього процесу
  • Сучасні освітні технології

  Факультативні  курси

  Факультативний курс «Англійська мова за професійним спрямуванням»

  Сертифікатні програми:

  • Навчальний курс «Інформаційні технології в перекладацькій діяьності»
  • Навчальний курс «Англійська мова для ІТ-фахівців»
  • Навчальний курс «Business Startup-school»
  • Навчальний курс «Англійська мова телефонних розмов та e-mail листування»
  • Навчальний курс «Англійська мова для переговорів і укладання угод»

   

  Викладання іноземної мови спрямоване на послідовний та комплексний розвиток усіх компетенцій, необхідних для успішного здійснення іншомовної комунікації в академічній, професійні та соціально-громадській сферах спілкування.

  Викладання іноземної мови відповідно до мети планується впродовж усього періоду навчання студентів в КиМУ і розподіляється на нормативний та варіативний (поглиблений) курс. Нормативний курс – це навчання, яке здійснюється з метою досягнення кваліфікаційного мовного рівня В2 відповідно до набутих комунікативних умінь. Поглиблений курс має на меті досягнення кваліфікаційного рівня С1 та С2, засвоєння необхідного обсягу фахового мовного матеріалу та опанування комунікативних умінь, потрібних для виконання певних завдань із фаху, що потребують використання іноземної мови.

  Науково-педагогічні (педагогічні) працівники кафедри знаходяться в активному пошуку шляхів оптимізації навчально-наукової діяльності та продовжують підвищувати свій рівень професійної та мовної підготовки для того, щоб відповідати найвищим вимогам і стандартам.

  Серед нових форм навчання і освітніх технологій широко застосовуються найрізноманітніші проєктні завдання, рольові ігри, круглі столи, дебати, інтернет-ресурси і мультимедійні засоби, використання електронних навчальних програм і елементів дистанційної освіти.


  Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:

  • організацію освітнього процесу, формування матеріально-технічного та методичного забезпечення з урахуванням принципу – рівень лінгвістичної підготовки, яку отримує студент, безпосередньо залежить від якості отриманої освіти
  • упровадження інноваційних методів організації освітнього процесу та застосування прогресивних освітніх технологій
  • розширення академічної мобільності, яка складається з істотного розширення мобільності студентів, викладацького персоналу для взаємного збагачення європейським і світовим досвідом створення сприятливих умов для реалізації Навчання впродовж життя
  • організацію та виконання студентських науково-дослідних робіт
  • примноження інтелектуального потенціалу кафедри, розвиток науково – дослідної бази, подальше вдосконалення професіоналізму викладацького складу

   

  Освітній процес здійснюється у спеціалізованих аудиторіях

  Електронний доступ до періодичних фахових видань у читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 035 “Філологія”

  Електронний доступ до періодичних фахових видань у читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 014 “Середня освіта”

  У межах інтернаціоналізації освітньої діяльності за ОПП «Переклад (англійська мова)» здобувачам освіти запропоновано доступ до онлайн курсів провідних університетів світу https://www.classcentral.com/https://www.futurelearn.com/.


  Науково-дослідна робота

  Науково-дослідна робота кафедри є невід’ємною складовою науково-дослідної роботи Університету і спрямована на здійснення наукових досліджень у галузі професійної освіти.

  Основою науково-дослідної роботи колективу кафедри є дослідження актуальних проблем лінгвістики та методики викладання іноземних мов. Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над науковою темою темою «Теоретичні та прикладні аспекти перекладу, світової літератури, психології та педагогіки в контексті міжкультурної та міжмовної комунікації», яка зареєстрована в УКРІНТЕЇ. Державний реєстраційний номер: 0116U005372 від 11.06.2019.

  Дослідження науковців спрямовані на розроблення актуальної загальнолінгвістичної та перекладацької проблематики у формі монографій, наукових статей, навчально-методичних посібників, студентських науково-дослідних робіт, а також доповідей науково-педагогічними працівників кафедри та студентів на міжнародних, всеукраїнських,і регіональних конференціях і семінарах.

  З метою активізації освітнього процесу і впровадження результатів науково-дослідної діяльності кафедри розробляються проблемні питання, створюються довідкові матеріали, спрямовані на розвиток комунікативної активності, формування навичок професійного спілкування, взаємодії в іншомовному середовищі.

  Основні напрями наукових досліджень:

  • наукове розроблення сучасної методології перекладацької майстерності
  • проблеми та перспективи законодавчого регулювання перекладацької діяльності в Україні
  • психологічні аспекти професійної діяльності перекладачів та викладачів в екстремальних умовах
  • розвиток філологічної та перекладацької освіти в Україні та досвід інтеграції в міжнародний простір

   

  Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу представлено для кожної дисципліни у вигляді робочих програм, силабусів з усіх освітніх компонентів, програми всіх видів практик, достатнім фондом підручників і навчальних посібників. Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, бінарності, активної та безпосередньої взаємодії викладача і студента. Поряд із проведенням традиційних лекційних, семінарських і практичних занять застосовуються активні та інтерактивні методи навчання, що сприяє розвитку критичного мислення, самостійного прийняття рішення в конкретній ситуації, розвиває швидкість реакції з оптимальним варіантом вибору тактики, активізує здобувачів освіти, розвиває аналітичні та комунікативні здібності, вміння діяти самостійно у реальній ситуації.


  Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в науково-методичних доробках (наукові публікації у фахових збірниках, матеріали конференцій, науково-методичні праці).

  Публікації:

  Навчальні посібники та монографії:

  • Andrienko, T. Gains and losses in online learning of public and business administration students during COVID 19 pandemic: The educators’ perspective. International Scientific Journal of Universities and Leadership,  December,2021.Indexed by Web of Science.
  • Andrienko, T. Developing intercultural business competence via team learning in post-pandemic era. Advanced Education, 8(18), 53–69. https://doi.org/10.20535/2410-8286.214627(Indexed by Web of Science), 2021
  • Andrienko, T., Kinshchak and others. Intercultural Communicative Interaction. Translation Concepts. Silicon Valley, California:VEGA Press, 2019. 305p.
  • Тимошенко І.Б., Щудла Н.М. Англійська мова: навч. посіб. для студентів 2 курсу ННІ журналістики, кіно і телемистецтва. Київ : КиМУ, 2019. 120с.
  • Абрамович В.Є. Професійна підготовка лікарів загальної практики у Франції: монографія – Київ: КиМУ, 2018. – 280 с.
  • Художньо-публіцистичний дискурс: функціонал та декодування: колективна монографія / Наук. ред. Кінщак О.М. – К.: КиМУ, 2018. 284 с.
  • Хачатурян Х.В. Обучение иностранным языкам (методические основы обучения двум иностранным языкам одновременно методом сопоставления): монография – К.: КиМУ, 2017. – 513 с.
  • Кінщак О.М., Глінська Л.В., Козлова Д.І. Переклад юридичного дискурсу (англійська та українська мови): Навчальний посібник – К.: КиМУ, 2017. – 232 с.
  • Борисенко Ю.А. Загальнотеоретичний курс німецької мови (для студентів 4-го курсу, які вивчають німецьку як другу іноземну мову): навчальний посібник – К.: КиМУ, 2017. – 108 с.
  • Андрієнко Т.П. Стратегії і тактика перекладу: когнітивно-дискурсивний аспект (на матеріалі художнього перекладу з англійської мови на українську та російську): монографія – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 336 с.
  • Лавриненко О.О. Практичний курс перекладу (англійська – українська мови): Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2016. – 208 с.
  • Борисенко Ю.А. Практикум з перекладу (нім.та укр.мови): навчальний посібник – К.: КиМУ, 2016. – 105 с.
  • Хачатурян Х.В. Обучение иностранным языкам методом активации языковых возможностей человека на основе музыкального восприятия: монография. – К.: КиМУ, 2015. – 200 с.
  • Кінщак О.М., Мельниченко Т.М. Науково-технічний переклад (англійська та українська мови): Навчальний посібник – К.: КиМУ, 2015. – 168 с.
  • Гарнік І.В., Кінщак О.М., Лавриненко О.О., Кавицька Т.І. Теорія та практика перекладу (англійська та українська мови): Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2015. – 390 с.
  • Кінщак О.М., Верета Ю.І. Translation theories: Навчальний посібник – К.: КиМУ, 2014 – 199 с.
  • Абрамович В. Є., Аврахова Л. Я. Francais pour les etudiants en medecine – Французька мова для студентів-медиків: навчальний посібник – К., 2014. – 340 с.
  • Тіменко І.В., Щудла Н.М., Тимошенко І.Б. Навчальний посібник до базового підручника “Inside O Intermediate”. – К.: КиМУ, 2014. – 87 с.

  Участь науково-педагогічних працівників кафедри у наукових конференціях, круглих столах:


  Науково-педагогічні працівники та студенти інституту є учасниками заходів за участю видатних діячів і роботодавців:


  Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків:

  Наукові гуртки:

  • Лінгвістичні студії «Актуальні проблеми теорії та практики перекладу» (керівник Тимошенко І.Б.)
  • «Business English» (керівник доц. Шакалець О.В.)
  • «Лінгвокраїнознавство» (керівник викладач Щудла Н.М.)
  • «Чарівне мистецтво перекладу» (керівник, доц Кушнерова І.П.)
  • «Європейська платформа» (керівник викладач Борисенко Ю.А.).
  • «Великобританія. Історичні аспекти формування нації та сьогодення» (керівник – доц. Скиба О.М.)
  • «Культурні особливості англомовних країн» (керівник – викл. Приходько Т.В.)
  • «Дебати» (керівник – доц. Кушнерова І.П., доц. Шакалець О.В).

   


  Для реалізації творчих здібностей студенти залучаються до наукової роботи, беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, конференціях, серед яких:

  Практична підготовка

  Кафедра іноземної філології та перекладу забезпечує різні види перекладацьких практик.

  Мета перекладацької практики полягає у вдосконаленні фахової компетенції майбутніх перекладачів на основі реалізації в практичній діяльності теоретичних знань, практичних умінь і навичок, набутих у межах академічних навчальних програм, розвиток розуміння стильових особливостей та закономірностей і принципів синхронного перекладу, адекватного перекладу текстів законодавчих актів, міжнародних угод, договорів, контрактів тощо. Практичне ознайомлення студентів з умовами праці за фахом сприяє формуванню у них упевненості в своїй професійній придатності та закріпленню набутих навичок усного та письмового перекладу, спонукає до самостійного творчого пошуку, вирішенні різноманітних перекладацьких проблем.

  Шляхом проведення зустрічей з представниками роботодавців і баз практичної підготовки, інших стейкхолдерів здійснюється перегляд освітніх програми з метою внесення в освітній процес інноваційних змін, спрямованих на практичну орієнтованість програмних результатів навчання та професійного розвитку особистості в процесі підготовки висококваліфікованих фахівців з економіки, підприємництва, менеджменту, фінансів, міжнародних економічних відносин, публічного управління та адміністрування.

  Бази практики:

  • Кафедра іноземної філології та перекладу ННІ лінгвістики та психології
  • Центр міжнародних та громадських зв’язків КиМУ
  • Навчально-науковий інститут міжнародних відносин КиМУ
  • Бібліотечний фонд КиМУ
  • ФОП «Ліпський Анатолій Вікторович», Міжнародний центр «Антей»
  • Правозахисна організація Amnesty International Ukraine
  • Всеукраїнське грjмадське громадське об’єднання « Український союз промисловців і підприємців»
  • Музеї видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького
  • ФОП «Вікарчук Оксана Миколаївна», Туристична агенція TourClub
  • Центр кар’єри «Юнікс»
  • ТОВ «ІНГЛІШ ПРАЙМ»
  • Новопетрівська загальноосвітня школа I-III ступенів №1
  • Ліцей інформаційних технологій №79 Печерського району м. Києва
  • Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів Скандинавська гімназія
  • Спеціалізована школа №17 з поглибленим вивченням математики Подільського району Києва

  Позааудиторна робота

  Позааудиторна робота зі студентами ґрунтується на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх стосунків у студентських академічних групах, а також сприяють прискоренню психофізіологічної адаптації першокурсників, формуванню поваги до обраної професії.

  Здобувачі освіти мають змогу вдосконалювати володіння іноземними мовами, брати участь у різних заходах, завдяки зв'язкам із представниками посольств, громадськими організаціями й мовними центрами країн, мови яких вивчаються в Університеті, що сприяє стимулюванню вивчення іноземних мов.

  З метою обміну досвідом науково-педагогічними працівниками кафедри проводяться відкриті навчальні заняття з використанням новітніх технологій і методів, організовуються майстер-класи провідних фахівців-філологів, проводяться науково-практичні конференції з проблематики галузі та творчі конкурси.

  Тематичні екскурсії до посольств, органів державної влади, участь у міжнародних конференціях, екскурсії до відомих пам’яток історії та культури є складовою освітнього процесу:


  Партнерські угоди

  З метою удосконалення підготовки майбутніх фахівців філологічного профілю в умовах інтегрованого підходу Інститут лінгвістики та психології активно співпрацює з закладами вищої освіти і бізнес-структурами реального сектору економіки на державному, міжнародному рівні та має партнерські угоди:

  • УГОДА про співпрацю ПЗВО «Київський міжнародний університет» та Громадської організації «Форпост»
  • УГОДА про співпрацю ПЗВО «Київський міжнародний університет» та Громадської організації «Новий вектор»
  • УГОДА про співпрацю ПЗВО «Київський міжнародний університет» та ТОВ « БІГ БІЛДЕРС КОМПАНІ»
  • УГОДА про співпрацю ПЗВО «Київський міжнародний університет» та Центром кар’єри «Юнікс»
  • УГОДА про співпрацю ПЗВО «Київський міжнародний університет» та ФОП «Вікарчук Оксана Миколаївна», Туристична агенція TourClub
  • Центр кар’єри «Юнікс»
  • УГОДА про співпрацю ПЗВО «Київський міжнародний університет» та Відкритим міжнародним університетом «Україна»
  • УГОДА про співпрацю ПЗВО «Київський міжнародний університет» та Київського ліцею «ЕКО» №198
  • УГОДА про співпрацю ПЗВО «Київський міжнародний університет» та Богуславський гуманітарний коледж ім. Нечуя Левицького
  • УГОДА про співпрацю ПЗВО «Київський міжнародний університет» та Загальноосвітнім навчальним закладом I-III ступенів Гімназії міжнародних відносин №323
  • УГОДА про співпрацю ПЗВО «Київський міжнародний університет» та «Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов»

   

  Кафедра іноземної філології та перекладу постійно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами в межах «Школа – КиМУ: партнери в освіті» з метою поширення інформації про спеціальності інституту проводяться різні профорієнтаційні заходи. Проводяться заходи в межах профорієнтаційної роботи, організації спільної роботи з закладами загальної середньої освіти, спрямовані на залучення абітурієнтів на навчання.

  У межах програми "Школа-КиМУ: партнери в освіті" проведено лекції та майстер-класи для учнів закладів середньої освіти м. Києва та регіонів:

  • Лекція на тему: «Перекладач та національні особливості ділового спілкування» професора кафедри іноземних мов Тіменко І.В., Тимошенко І.Б.,Щудла Н.М.,Сахнова Н.М.,Борисенко Ю.А.  14 квітня, жовтень 2021 року, м. Київ, Київський міжнародний університет
  • Майстер-клас: «Перекладач – посередник між культурами» професора кафедри іноземних мов Тіменко І.В. Тимошенко І.Б.,Щудла Н.М.,Сахнова Н.М. , Борисенко Ю.А.    21 квітня, жовтень 2021 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
  • Майстер-клас: «Дипломатичний протокол і перекладацька діяльність» професора кафедри іноземних мов Тіменко І.В. Тимошенко І.Б.,Щудла Н.М.,Сахнова Н.М., Борисенко Ю.А.     28 квітня, жовтень 2021 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
  • XXII Всеукраїнська олімпіада (27 листопада 2021 р.)
  • Інтелектуально-творчий марафон «Абітурієнт 2022» (22 листопада 2021 р.)
  • Конкурс науково-дослідних робіт - I етапу « Універсіади»- серед учнів 8, 9 класів гімназії №136 (22 листопада 2021 р.)
  • XІX Всеукраїнська олімпіада з англійської мови (03 грудня 2019 р.)
  • Інтелектуальна гра «Curious English» (19 листопада 2019 р.)