Професійна освіта (PhD)

Термін навчання
 • Доктор філософії - 4 роки
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Доктор філософії - це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувасться на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософи присуджусться спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертаційного дослідження у спеціалізованій вченій раді.

Третій (освітньо-науковий) pівень вищої освіти відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань. умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, вирішення комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Особа має право здобувати третій (освітньо-науковий) ступінь доктора філософії з галузі знань 01 Освіта, спеціальностi 015 Професійна освіта. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури складаються з освітніх та наукових складових. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС, наукової складової- 180 ЄКТС.

Освітня складова охоплює чотири компоненти:

 • здобуття глибинних знань із обраної спеціальності
 • оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями
 • набугтя універсальних навичок дослідника та педагогічної майстерності
 • здобуття мовних компетентностей

Дисципліни циклу нормативної підготовки (силабуси):

 • Філософія науки та інновацій
 • Іноземна мова як мова наукової комунікації
 • Методологія та методи науково-педагогічних досліджень
 • Економіко-правове та інформаційне забезпечення наукових досліджень
 • Андрагогіка і технології навчання дорослих
 • Проєктування та управління освітнім середовищем
 • Професійна майстерність викладача ЗВО
 • Компаративістика у сфері освіти
 • Педагогічна практика
 • Атестація здобувачів вищої освіти

Вибiркові дисципліни (силабуси):

 • Психологія в професійній освіті
 • Партнерство в науковій та освітній діяльності
 • Методологічна культура дослідника
 • Професійно-педагогічна комунікація
 • Моделювання освітнього середовица закладу освіти
 • Сучасні технології моніторингу в освіті
 • Тайм-менеджмент у науковій і освітній діяльності
 • Управління науковими проектами

Наукова складова передбачас проведення власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників, оформлення його результатів у вигляді дисертації.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософи мас бути самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонус вирішення актуального наукового завдання з професійної освіти, результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань галузі (галузей) оприлюднені у відповідних публікаціях.

На виконання дисертаційної роботи доктора філософи за спеціальністю 015 «Професійна освіта» покладасться основна дослідницька і фахова кваліфікаційна функція, яка полягас у здатності аспіранта здійснювати самостійний науковий пошук, вирішувати актуальні загальнотеоретичні та прикладні наукові завдання, робити узагальнення наукових результатів у вигляді висновків, положень наукової новизни як власного внеску в розвиток сучасної педагогічної науки.

Результатом діяльності аспіранта стае захист наукової роботи та отримання ступеня «доктора філософі».