Кафедра клінічних дисциплін

Кафедра здійснює підготовку: фахівців-медиків спеціальностей 222 «Медицина», 221 «Стоматологія» за ступенем вищої освіти магістр та спеціальності 223 «Медсестринство» за ступенем вищої освіти бакалавр галузі знань 22 “Охорона здоров’я” на базі повної загальної середньої освіти та фахової передвищої освіти.

Завданням кафедри є формування здатності застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння з гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення клінічних задач діяльності лікаря та медсестри в галузі охорони здоров'я на відповідній посаді, сфера застосування яких передбачена визначеними переліками синдромів та симптомів захворювань, фізіологічних станів та соматичних захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів, невідкладних станів, лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій.


Проведення лекцій з навчальних дисциплін забезпечується науково-педагогічними працівниками, які працюють за основним місцем роботи, мають науковий ступінь та/або вчене звання і є визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом дослідницької, управлінської, інноваційної роботи. Викладання дисциплін забезпечується двома мовами - англійською та українською. Всі викладачі, що викладають англійською мовою, мають відповідні сертифікати рівня не нижче В2.

Науково-педагогічні працівники пройшли відповідне підвищення кваліфікації (стажування). Основними базами для проходження стажування науково-педагогічних працівників слугували вищі навчальні заклади та наукові установи України: Київський міжнародний університет; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Українська військово-медична академія; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова; ГУОЗ Тернопільської облдержадміністрації; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»; Національний фармацевтичний університет; Державної установи «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»; Міністерство охорони здоров’я України; Харківський національний медичний університет; ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»; ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» та інші.

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • пропедевтика внутрішньої медицини;
 • внутрішня медицина (ендокринологія, медична генетика, клінічна фармакологія, клінічна імунологія та алергологія, професійні хвороби, інфекційні хвороби та фтизіатрія, невідкладні стани);
 • загальна практика (сімейна медицина);
 • неврологія;
 • радіологія та радіаційна медицина;
 • медична психологія;
 • психіатрія, наркологія;
 • загальна хірургія;
 • хірургія (дитяча хірургія, нейрохірургія,онкологія);
 • травматологія та ортопедія;
 • урологія;
 • оториноларингологія;
 • офтальмологія;
 • пропедевтика педіатрії;
 • педіатрія (неонатологія) з дитячими інфекційними хворобами;
 • гігієна та екологія;
 • соціальна медицина, громадське здоров'я;
 • безпека життєдіяльності;
 • основи біоетики та біобезпеки;
 • епідеміологія та принципи доказової медицини;
 • фізична реабілітація, спортивна медицина;
 • акушерство та гінекологія;
 • дерматологія, венерологія;
 • судова медицина. Медичне право України;
 • анестезіологія та інтенсивна терапія;
 • екстрена та невідкладна медична допомога;

Кафедра є випусковою для фахівців «Медицина. Лікувальна справа» та забезпечує підготовку до ліцензованих інтегрованих практично-орієнтованих іспитів. Для забезпечення практичних занять студентів зі спеціальності в Університеті належним чином обладнані спеціалізовані кабінети: навчальний кабінет поліклінічного прийому, фантомний клас, рентгенологічний кабінет, долікарської допомоги; інтерактивного навчання і технологій; медичного права та ін. Відкритий Університетський клініко-діагностичний центр з найсучаснішим обладнанням провідних фірм-виробників.