Кафедра клінічних дисциплін і медсестринства

Завідувач кафедри загальної медицини

Дроздова Ірина Володимирівна

Завідувач кафедри, д.мед.н.
decanat_med@kymu.edu.ua

Кафедра здійснює підготовку: фахівців-медиків спеціальностей 222 «Медицина», 221 «Стоматологія» за ступенем вищої освіти магістр та спеціальності 223 «Медсестринство» за ступенем вищої освіти бакалавр галузі знань 22 “Охорона здоров’я” на базі повної загальної середньої освіти та фахової передвищої освіти.

Завданням кафедри є формування здатності застосовувати набуті знання, вміння і навички та розуміння з гуманітарних, фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення клінічних завдань діяльності лікаря та медсестри в галузі охорони здоров'я на відповідній посаді, сфера застосування яких передбачена визначеними переліками синдромів і симптомів захворювань, фізіологічних станів і соматичних захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів, невідкладних станів, лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій.

Освітній процес забезпечують доктори та кандидати медичних наук з багаторічним досвідом практичної роботи за фахом: професор Дроздова І.В., д-р.мед.н.; професор Богослав Ю.П., д-р.мед.н.; доцент Асланян С.А., к.мед.н.; доцент Артемчук О.О., к.мед.н.; доцент Павловська М.О., к.мед.н.; доцент Олійник Ю.М., к.мед.н.; доцент Зайченко П.О., к.мед.н.; доцент Борзих Ю.О., к.мед.н.; доцент Якубовська І.А., к.мед.н.; доцент Балицький О.П., к.мед.н.; викладачі Азаров О.І., Руйгене Т. В., Тарасюк О.А., Музика М.О., Блохіна О.Г. та інші.


Освітня діяльність

Освітня діяльність кафедри пов’язана із підготовкою фахівців за освітніми програмами:


Професійна та практична підготовка

 • Судова медицина
 • Психіатрія, наркологія
 • Екстремальна та невідкладна медична допомога
 • Анестезіологія та реаніматологія
 • Екстремальна медицина
 • Ендокринологія
 • Дерматологія, венерологія
 • Фтизіатрія
 • Обстеження та оцінка стану здоров’я
 • Переддипломна практика
 • Радіологія
 • Основи гомеопатії
 • Фізична реабілітація, спортивна медицина
 • Оториноларингологія
 • Акушерство
 • Офтальмологія
 • Пропедевтика внутрішньої медицини
 • Пропедевтика педіатрії
 • Секційний курс
 • Хірургія
 • Педіатрія
 • Загальна хірургія
 • Внутрішня медицина
 • Медсестринство у внутрішній медицині
 • Медсестринство в акушерстві та гінекології
 • Медсестринство в інфектології
 • Медсестринство в педіатрії
 • Медсестринство в хірургії
 • Медсестринство в онкології та паліативна медицина
 • Медсестринство в сімейній медицині
 • Основи медсестринства
 • Медсестринство в дерматології та венерології
 • Медсестринство в психіатрії та наркології
 • Лідерство в медсестринстві
 • Медсестринство в геронтології та геріатрії
 • Медсестринство в неврології
 • Медсестринство в офтальмології
 • Медсестринська етика та деонтологія
 • Медсестринство в оториноларингології
 • Клінічне медсестринство в професійній патології
 • Клінічне медсестринство в хірургії
 • Клінічне медсестринство у внутрішній медицині
 • Клінічне медсестринство у педіатрії
 • Клінічне медсестринство

Проведення лекцій з навчальних дисциплін забезпечується науково-педагогічними працівниками, які працюють за основним місцем роботи, мають науковий ступінь та/або вчене звання і є визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом.

Викладання дисциплін забезпечується двома мовами: англійською та українською. Всі викладачі, що викладають англійською мовою, мають відповідні сертифікати рівня не нижче В2.


Наукова - дослідна робота

Науково-педагогічні працівники пройшли відповідне підвищення кваліфікації (стажування). Основними базами для проходження стажування науково-педагогічних працівників слугували заклади вищої освіти та наукові установи України: Київський міжнародний університет; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Українська військово-медична академія; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова; ГУОЗ Тернопільської облдержадміністрації; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»; Національний фармацевтичний університет; Державної установи «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»; Міністерство охорони здоров’я України; Харківський національний медичний університет; ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»; ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» та інші.

Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над дослідженням наукової теми НН медичного інституту: «Синергія основних засад здорового способу життя та оптимізація надання медичної допомоги як пре диктор підвищення рівня здоров’я населення» (науковий керівник роботи – Павловська М.О., к.м.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0121U107445).

Науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано монографії, підручники й видано наукові статті:

 • Wiadomosci Lekarskie. - 2020, том LXXIII, № 2., Hygienic signs of diagnostics of early dysmetabolic symptoms, Maryna O. Pavlovska
 • Семенюк Л.М. «Склад церві кального слизу як показник фертильності жінок із зниженою рубрикацією та недостатністю андрогенів» Семенюк Л.М., Демяненко Л.В., Чернуха Л.С., Крижанівська О.І. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. 2020. №1(69).- С.14 – 21.
 • Міжнародний медичний журнал, 2020, № 3, С.Doi.org/10.37436/2308-5374-2020-3-Х Scholar Google Index Copernicus, Дроздова І. В., Павловська М. О. Павловський С.А.
 • «Андроген-опосередковані й андроген незалежні причини алопеції та акне у жінок». Сидоров І.О., Тутченко Т.М., Бурка О.А., Семенюк Л.М., Наговська І.Г., Демяненко Л.В. Репродуктивна ендокринологія. №2(59) 2020. С.39 – 43 (Scopus)
 • «Postpartum mastitis in the breastfeeding women and antimicrobial resistance of responsible pathogens in Ukraine:results a multicenter study» 4. A.Salmanov, S.Savchenko, A.Vitiuk, I.Ruban, O. Dyndar, D.Zhelezov, L.Vorobey, L.Semeniuk at. all Wiadomosci lekarskie, Volume LXXIII, IssUE 5, may 2020/ 895 – 903 doi: 10.36740/WLek202005111 (Scopus)
 • Орленко В.Л., Іваськіва К.Ю. Остеопротегерин як можливий маркер діабетасоційованого остеоартриту // ScienceRise: Medical Science. – 2020. - № 3(36). – C. 25-32.
 • Maryna O. Pavlovska. Hygienic signs of diagnostics of early dysmetabolic symptoms. Nataliya M. Poberezhna, Serhii T. Omelchuk, Serhii A. Pavlovskyi. – Wiadomosci Lekarskie. - 2020, том LXXIII, № 2. -302-306
 • Іваськіва К.Ю., Орленко В.Л., Добровинська О.В. Маркери обміну сполучної тканини у хворих з діабетичними артропатіями // World of Science», 2020, № 6(58), Vol.2, p. 45-53.
 • Іваськіва К., Орленко В., Добровинська О., Гончар І.. Дослідження особливостей функціонального стану ендотелію, структурного ураження магістральних артерій голови, стану вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на ЦД 2 типу з надлишковою масою тіла / // Проблеми ендокринної патології. – 2020. - №1.- С. 41-48.
 • Семенюк Л.М. Жіноча сексуальна дисфункція у жінок різного репродуктивного віку віку. Семенюк Л.М., Дем'яненко Л.В., Чернуха Л.С., Яроцька К.М. Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. 2019. випуск 1 (43).С.95 -100
 • «Соматичні та психологічні предиктори формування лейоміоми матки», М.О. Павловська, І.П. Вакалюк,І.Б. Венцковська, О.І. Дєльцова, С.Б. Геращенко, С.А. Павловський. – 2019 р. - 172 стор.
 • Орленко В.Л., Добровинська О.В., Іваськіва К.Ю. Ожиріння як актуальна ендокринологічна проблема. Сучасні підходи до лікування // ІХ З’їзд ендокринологів України. Секція Ожиріння. Гормональна функція жирової тканини. М. Харьків, 19-22 листопада 2019 р.
 • Kiforenko S.I., Hontar T.M., Orlenko V.L., Ivaskiva K.Y., Obelets T.A. Information Technology for Supporting Self-Control in the Formation of a Rational Lifestyle for Diabetics Patients // Cybernetics and computer engineering. 2019. № 3 (197). Р. 80-99.
 • Furmanova O, Muz N, Popova V, Sayenko Y, Orlenko V, Ivas' kiva K, Melnichenko S, Tronko K, Zak K, Tronko M Proinflammatory cytokines as biomarkers of effective metformin therapy in patients with type 2 diabetes // DIABETOLOGIA. 2019/9/1. Р. 25
 • Іваськіва К.Ю. Ендокринологія. Тестові завдання для студентів: спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2019. 48 с.
 • Оздоровче харчування : навч. посіб. / [П. О. Карпенко, С.А. Асланян та ін.] ; за ред. д-ра мед. наук, проф. П. О. Карпенка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2019. - 627 с.
 • Іваськіва К.Ю. Ендокринологія: Силабус. К.: КиМУ, 2019. 31 с.
 • Зайченко П. О., Терещенко Н.Д. Екстренна та невідкладна медична допомога. Тестові завдання для студентів: спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» К.: КиМУ, 2019.
 • Іваськіва К.Ю. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу «Ендокринологія». К.: КиМУ, 2019. 240 с.
 • Зайченко П. О., Терещенко Н.Д. Екстренна та невідкладна медична допомога. Силабус для студентів: спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» К.: КиМУ, 2019. 28 с.
 • Іваськіва К.Ю., Орленко В.Л., Добровинська О.В., Тронько К.М., Гамезардашвілі І.В. Особливості ниркового кровотоку та основних метаболічних показників у хворих з підвищеною масою тіла та ожирінням на тлі порушення вуглеводного обміну/ Проблеми ендокринної патології, спеціальний випуск. – 2019. – С.255-256.
 • Kiforenko S.I., Hontar T.M., Orlenko V.L., Ivaskiva K.Y., Obelets T.A. Information technology for supporting self-control in the formation of a rational lifestyle for diabetics patients // Cybernetics and computer engeneering. – 2019. - № 3. – P. 80-99
 • Kiforenko S.I., Hontar T.M., Orlenko V.L., Ivaskiva K.Y., Obelets T.A. Information technology for supporting self-control in the formation of a rational lifestyle for diabetics patients // Cybernetics and computer engeneering. – 2019. - № 3. – P. 80-99
 • Бухановська Т.М., Дубовка К.М., Мельник Н.А. Профілактичний напрямок в роботі лікаря загальної практики – сімейного лікаря // Первинна медична допомога в ракурсі світових практик : збірн. праць наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Київ, 6–7 червня 2019 року. – Київ : АНФ ГРУП, 2019. – С. 6 – 7.
 • Зайченко П. О., Терещенко Н.Д. Екстренна та невідкладна медична допомога. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів: спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» К.: КиМУ, 2019.
 • Павловська М.О. Фактори ризику розвитку супутньої патології у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі цукрового діабету 2 типу / Павловська М.О. // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва. - 2018. - Том 19, №1. - С.46-50.
 • Семенюк Л.М. Профилактика репродуктивных нарушений при синдроме поликистозных яичников у женщин репродуктивного возраста /Семенюк Л.Н., Ларина О.В. Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. 2018. том 8, №4. – С 607 – 617
 • Бухановська Т.М., Кухта Н.М. Вплив нейроадаптогенів на процес відновлення функцій нервової системи дитини // Здоров’я дитини. – Том 13, №5. – 2018. – С. 69-71
 • Семенюк Л.М. Особливості вуглеводного обміну у жінок раннього репродуктивного віку із склерополікістозом яєчників / Семенюк Л.М., Юзвенко Т.Ю., Ларіна О.В. Міжнародний ендокринологічний журнал. том 14., №3.– С. 38 – 44.
 • Semeniuk LN. Reabilitation of gestational possibilities of endometrium in women with a history of pregnancy lost / Semeniuk LN, Voronkova N.M., Larina O.V. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. 2018. – № 2 (62). – С. 15-21
 • Павловська М.О. Динаміка гормональних показників у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі цукрового діабету ІІ типу під впливом комплексної терапії із застосуванням антигомотоксикологічних препаратів / Павловська М.О. // Здоровье женщины. – 2018. - №5(131). – С.36-39
 • Матюха Л.Ф., Бухановська Т.М., Процюк О.В., Сіліна Т.М. Особливості навчання лікарів загальної практики – сімейних лікарів на етапі післядипломної освіти // ПАЦІЄНТ-ОРІЄНТОВАНА ДОПОМОГА У ЗАГАЛЬНІЙ ЛІКАРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ: зб. робіт сучасн. конференції з міжнар. участю, м. Київ, 7 -8 червня 2018 р. / за редакцією Л. Ф. Матюха, Л. В. Хіміон, О. К. Толстанов. – Київ : АНФ Груп, 2018. – С. 120-122
 • Павловська М.О. Фактори ризику розвитку супутньої патології у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі гіпотиреозу / Павловська М.О. // Буковинський медичний вісник. – 2018. – Том 22. - №1(85). – С.95-102
 • Кифоренко С.И., Гонтарь Т.М., Иваськива Е.Ю., Обелец Т.А. Информационная система поддержки принятия решений для контроля и коррекции физического здоровья // Кибернетика и вычислительная техника. 2018. №3 (193). С.83-101.
 • Семенюк Л.М. Особливості комплексної діагностики патології шийки матки у жінок із синдромом полікістозних яєчників при плануванні гестаційного дебюту. Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім.. П.Л.Шупика. Київ 2018. – С.157 – 163
 • Воєнно-польова хірургія : [практ. і навч. посіб.] / [Я. Л. Заруцький, С.А. Асланян та ін.] ; за ред. д-ра мед. наук проф. Я. Л. Заруцького, д-ра мед. наук проф. В. Я. Білого. - Київ : Фенікс, 2018. - 544 с.
 • Павловська М.О. Dinamics of biochemical indicators of patients climacteric syndrome associated with hypothyroidism under the influence of complex therapy with application of physiotherapeutic methods of treatment / Павловська М.О. // The Pharma Innovation Journal. – 2018. –№7(8), - С. 31-34.
 • Семенюк Л.М. Ендокринні дисбаланси як пре диктори формування постгістеректомічного синдрому у жінок репродуктивного віку. Семенюк Л.М., Демяненко Л.В., Яроцька К.М. Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім.. П.Л.Шупика випуск 29 частина 1. Київ 2018. – С.171 – 176
 • Павловська М.О. Динаміка гормональних показників у пацієнток з клімактеричним синдромом та гіпотиреозом на тлі комплексного фізіотерапевтичного лікування / Павловська М.О. // Вісник проблем біології та медицини. - 2018. – Випуск 1. - Том 2(143). - С.165-170.
 • Ludmyla M. Semeniuk Risk markers of reproductive loss in women with hyperandrogenism. Ludmyla M. Semeniuk, Volodymyr K. Likhachov, Tatyana Y. Yuzvenko, Ludmyla M. Dobrovolska, Oleg G. Makarov. Wiadomosci Lekarskie.-Tom LXXI, 2018. - № 8. – р. 1550 – 1553
 • Павловська М.О. Динаміка гормональних показників у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі гіпотиреозу під впливом комплексної терапії із застосуванням препаратів Клімакт-Хеель та Мулімен / Павловська М.О. // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2018. - №1(Т.22). – С.203-207.
 • Павловська М.О. Динаміка гормональних показників у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі артеріальної гіпертензії із застосуванням фізіотерапевтичних методів лікування / Павловська М.О. // Хірургія Донбасу. – 2018. - Том 7, №2, - С. 50-58.
 • Оцінка ефективності лікування поранених із вогнепальними поліструктурними ушкодженнями верхніх кінцівок / С. С. Страфун, Н. О. Борзих, Я. В. Цимбалюк // Клініч. хірургія. - 2018. - 85, № 7. - С. 62-66
 • Електрофізіологічне дослідження хірургічно відновленого серединного нерва (експериментальне дослідження) / Н. О. Борзих, С. С. Страфун, С. І. Савосько // Мед. перспективи. - 2018. - 23, № 1. - С. 9-14
 • Ентеральна нутрітивна підтримка населення в умовах надзвичайних ситуацій : монографія / [Н. В. Притульська, С.А. Асланян та ін.] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. - 279 с.
 • Павловська М.О. Динаміка біохімічних показників у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі цукрового діабету ІІ типу під впливом комплексної терапії із застосуванням препаратів Клімакт-Хеель та Мулімен / Павловська М.О. // Український журнал медицини, біології та спорту. - 2018. – Том 3. - №5(14). - С.132-137.
 • Біомеханічно обгрунтоване хірургічне лікування поранених з вогнепальними переломами довгих кісток / О. А. Бур'янов, А. А. Лакша, Н. О. Борзих, М. С. Шидловський // Клініч. хірургія. - 2018. - 85, № 1. - С. 67-70.
 • Павловська М.О. Особливості перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки в пацієнтів середнього віку на фоні цукрового діабету типу 2 / Павловська М.О. // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва. - 2018. - Том 18, №2. - С.9-14.
 • Бутко Л.А., Костинська Н.Є., Курапова Т.М. Фармакологія та медична рецептура: навчально-методичний комплекс. – К.: КиМУ, 201
 • Пріоритетні напрями хірургічного лікування поранених з ушкодженням периферичних нервів верхньої кінцівки при поліструктурних травмах / С. С. Страфун, Н. О. Борзих, О. Г. Гайко, О. В. Борзих, В. В. Гайович, Я. В. Цимбалюк // Травма. - 2018. - 19, № 3. - С. 75-80
 • Бутко Л.А., Костинська Н.Є., Курапова Т.М. Біофармація: навчально-методичний комплекс. – К.: КиМУ, 2018.
 • Павловська М.О. Динаміка біохімічних показників у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі артеріальної гіпертензії під впливом комплексної терапії із застосуванням препаратів Клімакт-Хеель та Мулімен / Павловський С.А. // Хірургія Донбасу. – 2018. – Том 7, №1. – С.27-35
 • Воєнно-польова хірургія : [практ. і навч. посіб.] / [Я. Л. Заруцький та ін.] ; за ред. д-ра мед. наук проф. Я. Л. Заруцького, д-ра мед. наук проф. В. Я. Білого. - Київ : Фенікс, 2018. - 544 с.
 • Павловська М.О. Динаміка показників Ехо-КГ у пацієнток із клімактеричним синдромом на тлі гіпотиреозу типу під впливом комплексної терапії / Павловська М.О., Вакалюк І.П., Дєльцова О.І. // Світ медицини та біології. - 2018. - №1(63). - С.56-60.
 • Бутко Л.А., Воскобойнікова Г.Л., Костинська Н.Є. Контроль якості лікарських засобів: навчально-методичний комплекс. – К.: КиМУ, 2018.
 • Механізми дії активного пірит іону // Костинська Н. Є, Костинський Г.Б. // Український журнал дерматології, венерології, косметології. –– № 4 (71). – 2018. – с. 53-56

Науково-педагогічні працівники кафедри та студенти беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, круглих столах, майстер-класах:


Практична підготовка

Кафедра є випусковою для фахівців «Медицина. Лікувальна справа» і забезпечує підготовку до ліцензованих інтегрованих практично-орієнтованих іспитів. Для забезпечення практичних занять студентів зі спеціальності в Університеті належним чином обладнані спеціалізовані кабінети: навчальний кабінет поліклінічного прийому, фантомний клас, рентгенологічний кабінет, долікарської допомоги інтерактивного навчання і технологій медичного права тощо. Відкритий Університетський клініко-діагностичний центр із найсучаснішим обладнанням провідних фірм-виробників.

  Практичну підготовку студенти проходять на клінічних базах:
 • «Університетська клініка»
 • Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М. М. Амосова
 • ТОВ «Сіті Доктор»
 • ТОВ «Медичний центр імені академіка Юрія Прокоповича Спіженка»
 • Дочірне підприємство «Медичне науково-практичне об’єднання «Медбуд» ПАТ «Київміськбуд»
 • Київська обласна клінічна лікарня
 • Київський міський клінічний онкологічний центр
 • Українська військово-медична академія
 • Київська міська клінічна лікарня №7
 • Медико-профілактичний центр БО «МБФ «Сприяння розвитку медицини»
22 05/2021
10:00
Зустріч