Кафедра клінічних дисциплін та медсестринства

Завідувач кафедри загальної медицини

Літвінова Наталія Юріївна

Завідувач кафедри, к.мед.н., доцент
decanat_med@kymu.edu.ua

Кафедра здійснює підготовку: фахівців-медиків спеціальностей 222 «Медицина», 221 «Стоматологія» за ступенем вищої освіти магістр та спеціальності 223 «Медсестринство» за ступенем вищої освіти бакалавр галузі знань 22 “Охорона здоров’я” на базі повної загальної середньої освіти та фахової передвищої освіти.

Завданням кафедри є формування здатності застосовувати набуті знання, вміння і навички та розуміння з гуманітарних, фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення клінічних завдань діяльності лікаря та медсестри в галузі охорони здоров'я на відповідній посаді, сфера застосування яких передбачена визначеними переліками синдромів і симптомів захворювань, фізіологічних станів і соматичних захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів, невідкладних станів, лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій.


Освітній процес

Проведення лекцій з навчальних дисциплін забезпечується науково-педагогічними працівниками, які працюють за основним місцем роботи, мають науковий ступінь та/або вчене звання і є визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом дослідницької, управлінської, інноваційної роботи.

Викладання дисциплін забезпечується двома мовами: англійською та українською. Всі викладачі, що викладають англійською мовою, мають відповідні сертифікати рівня не нижче В2.

Науково-педагогічні працівники пройшли відповідне підвищення кваліфікації (стажування). Основними базами для проходження стажування науково-педагогічних працівників слугували заклади вищої освіти та наукові установи України: Київський міжнародний університет; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Українська військово-медична академія; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова; ГУОЗ Тернопільської облдержадміністрації; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»; Національний фармацевтичний університет; Державної установи «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»; Міністерство охорони здоров’я України; Харківський національний медичний університет; ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»; ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» та інші.

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • пропедевтика внутрішньої медицини
 • внутрішня медицина (ендокринологія, медична генетика, клінічна фармакологія, клінічна імунологія та алергологія, професійні хвороби, інфекційні хвороби та фтизіатрія, невідкладні стани)
 • загальна практика (сімейна медицина)
 • неврологія
 • радіологія та радіаційна медицина
 • медична психологія
 • психіатрія, наркологія
 • загальна хірургія
 • хірургія (дитяча хірургія, нейрохірургія,онкологія)
 • травматологія та ортопедія
 • урологія
 • перша долікарська допомога
 • клінічне медсестринство
 • обстеження та оцінка стану здоров’я людини
 • економіка охорони здоров'я. Маркетинг медичних послуг
 • медсестринство в гінекології
 • охорона праці в галузі
 • оториноларингологія
 • офтальмологія
 • пропедевтика педіатрії
 • педіатрія (неонатологія) з дитячими інфекційними хворобами
 • гігієна та екологія
 • соціальна медицина, громадське здоров'я
 • безпека життєдіяльності
 • основи біоетики та біобезпеки;
 • епідеміологія та принципи доказової медицини
 • фізична реабілітація, спортивна медицина
 • акушерство та гінекологія
 • дерматологія, венерологія
 • судова медицина. Медичне право України
 • анестезіологія та інтенсивна терапія
 • екстрена та невідкладна медична допомога
 • медсестринство в педіатрії
 • медсестринство в акушерстві
 • медсестринство в інфектології
 • менеджмент та лідерство в медсестринстві
 • медсестринство у внутрішній медицині
 • медсестринство в сімейній медицині
 • основи медсестринства

Кафедра є випусковою для фахівців «Медицина. Лікувальна справа» та забезпечує підготовку до ліцензованих інтегрованих практично-орієнтованих іспитів. Для забезпечення практичних занять студентів зі спеціальності в Університеті належним чином обладнані спеціалізовані кабінети: навчальний кабінет поліклінічного прийому, фантомний клас, рентгенологічний кабінет, долікарської допомоги інтерактивного навчання і технологій медичного права тощо. Відкритий Університетський клініко-діагностичний центр із найсучаснішим обладнанням провідних фірм-виробників.

 • Комунальне некомерційне підприємство «Центр спортивної медицини міста Києва»
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «БОРІС»
 • Київський міський клінічний онкологічний центр (м. Київ)
 • Київська міська клінічна лікарня №7
 • Київська міська туберкульозна лікарня №1
 • Територіальне медичне об'єднання «Психіатрія» (м. Київ).
23 11/2019
10:00
Зустріч
06 11/2019
11:40
Зустріч
08 10/2019
13:15
02 10/2019
11:40