Кафедра клінічних дисциплін і медсестринства

Завідувач кафедри загальної медицини

Дроздова Ірина Володимирівна

Завідувач кафедри, д.мед.н.
kafedra@kymu.edu.ua

Завданням кафедри є формування здатності застосовувати набуті знання, вміння і навички та розуміння з гуманітарних, фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення клінічних завдань діяльності лікаря та медсестри в галузі охорони здоров'я на відповідній посаді, сфера застосування яких передбачена визначеними переліками синдромів і симптомів захворювань, фізіологічних станів і соматичних захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів, невідкладних станів, лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій.

Освітній процес забезпечують доктори та кандидати медичних наук з багаторічним досвідом практичної роботи за фахом: д.мед.н., професор Дроздова І.В.; к.мед.н., професор Асланян С.А.; д.мед.н., професор Петренко О.В.; д.мед.н., доцент Павловська М.О.; к.мед.н., доцент Компанієць А.О.; к.мед.н., доцент Лакша А.А.; к.мед.н., професор Борзих Н.О.; к.мед.н., доцент Деркач Р.В.; к.мед.н., доцент Зайченко П.О.; к.мед.н., доцент Іваськіва К.Ю.; к.мед.н., доцент Катба Зіяд Саід.; к.мед.н., доцент Артемчук О.О., к.мед.н., доцент Борзих Ю.О.; к.мед.н., доцент Якубовська І.А.; к.мед.н., доцент Побережна Н.М.; к.мед.н., доцент Скороход А.В.; к.м.н., доцент Шевколенко М.В..; Ларін В.О., Чумак Г.Б., Тарасюк О.А., Лебедєв Д.В., Кіншина М.Г., Пилипчук О.О., Счастний В.М., Сковпень Т.В.


Освітня діяльність

Освітня діяльність кафедри пов’язана із підготовкою фахівців за освітніми програмами:


Професійна та практична підготовка

 

Освітньо-професійна програма "Медицина"

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 • Іноземна мова
 • Українська мова(за проф. спрямуванням)
 • Історія України та української культури
 • Філософія
 • Латинська мова та медична термінологія
 • Медична біологія
 • Медична хімія
 • Медична та біологічна фізика
 • Біологічна та біоорганічна хімія
 • Анатомія людини
 • Гістологія, цитологія та ембріологія
 • Фізіологія
 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 • Пропедевтика внутрішньої медицини
 • Пропедевтика педіатрії
 • Загальна хірургія
 • Радіологія
 • Внутрішня медицина, в т.ч. пульмонологія, фтизіатрія, клінічна імунологія та алергологія
 • Внутрішня медицина, в т.ч. гастроентерологія, ендокринологія та професійні хвороби
 • Внутрішня медицина, в т.ч. кардіологія, ревматологія та нефрологія
 • Педіатрія, в т.ч. неонатологія
 • Педіатрія
 • Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами
 • Хірургія
 • Хірургія, в т.ч. онкохірургія
 • Хірургія, в т.ч. дитяча хірургія
 • Акушерство та гінекологія
 • Соціальна медицина, громадське здоровя
 • Урологія
 • Оториноларингологія
 • Офтальмологія
 • Неврологія
 • Психіатрія, наркологія
 • Дерматологія, венерологія
 • Фізична реабілітація, спортивна медицина
 • Інфекційні хвороби
 • Онкологія та радіаційна медицина
 • Травматологія та ортопедія
 • Анастезіологія та інтенсивна терапія
 • Загальна рактика (сімейна медицина)
 • Клінічна анатомія та оперативна хірургія
 • Підготовка офіцерів запасу галузі знань "Охорона здоров'я". Спеціальність "Медицина"
 • Практична підготовка
 • Виробнича практика: Сестринська практика
 • Виробнича лікарська практика

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

 • Медична етика та деонтологія
 • Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї
 • Нутриціологія
 • Основи сестринської справи
 • Особливості амбулаторно-поліклінічної допомоги в акушерстві та гінекології
 • Ендоскопічні технології в акушерстві та гінекології
 • Судинна хірургія
 • Основні засади серцево-легеневої реанімації
 • Військова хірургія
 • Епідеміологія
 • Екстренна та невідкладна медична допомога
 • Клінічна фармакологія
 • Актуальні питання гематології та трансфузіології
 • Актуальні питання кардіохірургії
 • Секційний курс
 • Основи гомеопатії
 • Судова медицина, медичне право України
 • Фтизіатрія
 • Екстремальна медицина
 • Лабораторна діагностика
 • Основи харчування дітей раннього віку
 • Методологія доказової медицини
 • AGE menegment
 • Імунопрфілактика інфекційних захворювань
 • Медичний чек-ап та основи здорового способу життя

 

Освітньо-професійна програма "Медсестринство"

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 • Основи сестринської справи
 • Основи спостереження та догляд за пацієнтами
 • Медсестринство у внутрішній медицині
 • Медсестринство в педіатрії
 • Медсестринство в хірургії
 • Обстеження та оцінка стану здоров'я людини
 • Медсестринство в онкології та паліативна медицина
 • Медсестринство в сімейній медицині
 • Менеджмент та лідерство в медсестринстві
 • Клінічне медсестринство в педіатрії
 • Клінічне медсестринство в хірургії
 • Медсестринство в акушерстві та гінекології
 • Клінічне медсестринство у внутрішній медицині
 • Клінічне медсестринство в професійній патології

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

 • Історія медицини і медсестринства
 • Інформаційні технології в медсестринстві
 • Громадське здоров'я та громадське медсестринство
 • Біоетика та біобезпека
 • Основи харчування дітей раннього віку
 • Права медсестри
 • Ріст і розвиток людини
 • Медсестринська етика та деонтологія
 • Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї
 • Медсестринство в офтальмології
 • Медсестринство в неврології
 • Основи наукових досліджень у медсестринстві
 • Лабораторна діагностика
 • Імунопрофілактика інфекційних захворювань
 • Епідеміологія
 • Основи гомеопатії
 • Медсестринство в оториноларингології
 • Медсестринство в психіатрії та наркології
 • Медсестринство в дерматології та венерології
 • Медсестринство в геронтології та геріатрії

 

Освітньо-професійна програма "Стоматологія"

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

 • Пропедевтика внутрішньої медицини
 • Внутрішня медицина (у т.ч. інфекційні хвороби та епідеміологія, клінічна фармакологія)
 • Хірургія (у т.ч. онкологія та нейрохірургія)
 • Радіологія
 • Судова медицина (стоматологія). Медичне право України
 • Педіатрія
 • Екстрена та невідкладна медична допомога
 • Фтизіатрія
 • Акушерство
 • Офтальмологія
 • Дерматологія, венерологія
 • Психіатрія, наркологія
 • Фізична реабілітація, спортивна медицина
 • Ендокринологія
 • Оториноларингологія
 • Виробнича практика: догляд за хворими /сестринська

 

Освітньо-професійна програма "Фармація"

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Історія України та української культури
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Вища математика і статистика
 • Біологічна фізика з фізичними методами аналізу
 • Біологія з основами генетики
 • Анатомія та фізіологія людини
 • Латинська мова
 • Мікробіологія з основами імунології КРОК 1
 • Інформаційні технології у фармації
 • Патологічна фізіологія КРОК 1
 • Органічна хімія КРОК 1
 • Загальна та неорганічна хімія
 • Аналітична хімія КРОК 1
 • Фармацевтична ботаніка КРОК 1
 • Біологічна хімія КРОК 1
 • Комп'ютерне моделювання у фармації

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

 • Гігієна у фармації та екологія
 • Технологія ліків
 • Аптечна технологія лікарських засобів   КРОК 2
 • Промислова технологія лікарських засобів КРОК 2
 • Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки
 • Екстремальна медицина
 • Вступ у фармацію
 • Фармакогнозія КРОК 2
 • Фармакотерапія з фармакокінетикою
 • Фармакологія КРОК 1
 • Фармацевтична хімія   КРОК 2 
 • Фармацевтичний аналіз лікарських засобів
 • Фізична та колоїдна хімія КРОК 1
 • Фармакоекономіка
 • Організація та економіка фармації КРОК 2
 • Клінічна фармація та фармацевтична опіка КРОК 2
 • Фармацевтичне та медичне товарознавство
 • Фармацевтичний менеджмент і маркетинг КРОК 2
 • Токсикологічна та судова хімія
 • Лікарська токсикологія
 • Охорона праці та охорона праці в галузі
 • Фармацевтичне право та законодавство
 • Підготовка офіцерів запасу галузі знань "Охорона здоров'я". Спеціальність "Фармація"
 • Методологія та логіка наукових досліджень
 • Соціальна економіка у фармації
 • Ресурсознавство лікарських рослин
 • Система якості у фармації
 • Етика і деонтологія у фармації

 

Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях. Викладання дисциплін забезпечується двома мовами: англійською та українською. Всі викладачі, що викладають англійською мовою, мають відповідні сертифікати рівня не нижче В2.

Навчальна практика є складовою програми підготовки фахівців ступеня вищої освіти бакалавр, під час якої відбувається ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання первинних професійних знань та умінь із загально професійних та спеціальних дисциплін.

 • Виробнича практика з основ медсестринства
 • Виробнича практика за спеціальністю
 • Переддипломна практика
 • Практична підготовка
 • Виробнича практика: Сестринська практика
 • Виробнича лікарська практика

Бази практики:

 • «Університетська клініка»
 • Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М. М. Амосова
 • ТОВ «Сіті Доктор», ТОВ «Медичний центр імені академіка Юрія Прокоповича Спіженка»
 • Дочірне підприємство «Медичне науково-практичне об’єднання «Медбуд» ПАТ «Київміськбуд»
 • Київська обласна клінічна лікарня
 • Київський міський клінічний онкологічний цент
 • Українська військово-медична академія
 • Київська міська клінічна лікарня №7
 • Медико-профілактичний центр БО «МБФ «Сприяння розвитку медицини»

Після закінчення навчання фахівець з клінічних дисциплін та медсестринстві підготовлений до діяльності, пов'язаної з:

Зміст і структура ОП «Медицина» дає змогу здобути знання та набуті навички для здійснення професійної діяльності в галузі Медицина, обіймати первинні посади: лікар-інтерн (код КП – 3229); лікар-стажист (код КП - 3221)

Позааудиторна діяльність:

 • Науковий гурток з оториноларингології (Керівник – Кіншина М.Г.)
 • Науковий гурток «Біоетика та біобезпека медичних працівників» ( Керівник – Руйгене Т.В.)
 • Науковий гурток «Актуальні питання педіатрії в практичній медицині» (Керіваник – Тарасюк О.А.)

Міжнародне співробітництво є одним з важливих напрямків діяльності Київського міжнародного університету. Розвиток міжнародних зв’язків і співробітництва здійснюється у контексті інтеграції до світового і європейського освітнього середовища, має плідні наукові зв’язки з закордонними навчальними закладами

Університет має 15 договорів про співпрацю з іноземними університетами-партнерами   (https://kymu.edu.ua/mizhnarodna-diyalnist-kimu/), зокрема в межах ОП «Медицина»  з  Сопотською Вищою Школою (SSW, Польща) ( https://www.ssw-sopot.pl/uk/Б).