Кафедра стоматології

Ззавідувач кафедри стоматології

Моложанов Ігор Олексійович

Завідувач кафедри, к.мед.н., доцент
kafedra@kymu.edu.ua

Мета кафедри – на основі розвитку кадрового, наукового та інноваційного потенціалу кафедри забезпечити високу якість підготовки лікарів-стоматологів, які будуть затребувані ринком праці та спроможні вирішувати складні (комплексні) фахові завдання в галузі стоматології.

Місія кафедри полягає у підготовці гармонійно розвиненої особистості – висококваліфікованого конкурентоспроможного лікаря-стоматолога, здатного патогенетично обґрунтувати план лікування пацієнта на основі доказової медицини та власного клінічного досвіду.

Завданням кафедри є підготовка лікарів-стоматологів, які володіють сучасними підходами до організації та управління лікувально-профілактичною допомогою, необхідними практичними навичками для забезпечення ефективності лікування основних стоматологічних захворювань.


 • професор Моложанов І.О. – кандидат медичних наук (Наукові інтереси – Лікування запально-диструктивних захворювань слизової оболонки порожнини рота)
 • професор Мочалов Ю.А. – доктор медичних наук (Наукові інтереси – Оптимізація процесу рубцювання післяопераційних ран шкіри у дітей із вродженою та набутою патологією щелепно-лицевої ділянки)
 • доцент Ткачук Н.М. – кандидат медичних наук (Наукові інтереси – Особливості патогенезу, клініки та лікування парадонтозу)
 • доцент Зволинська А.М. – кандидат медичних наук (Наукові інтереси – Фактори розвитку аномалій прикусу)
 • викладач Соловей Л.В. – (Наукові інтереси –  Можливості лікування пацієнтів із хронічним генералізованим пародонтитом)
 • викладач Маланчук В.В. – (Наукові інтереси – Цифрові технології в стоматології вчора-сьогодні-завтра.)
 • викладач Даниленко В.Є. – (Наукові інтереси – Прямі та непрямі реставрації зубів: клінічний стан і оцінка)
 • викладач Делігіозова К.В. – (Наукові інтереси – Аспекти моделювання оклюзійної поверхні молярів з позиції одонтогліфіки)
 • викладач Новокшонова І.М. – (Наукові інтереси – Показники захворюваності карієсом постійних зубів у дітей)
 • викладач Саранчук О.В. – (Наукові інтереси – Хірургічне лікування скелетних аномалій прикусу)

Науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування у наукових та освітньо-наукових установах, закладах освіти, підприємствах, організаціях, беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах. Викладачі університету мають можливість пройти стажування за "Освітньою програмою професійного розвитку науково-педагогічних викладачів КиМУ"


Освітній процес

Освітня діяльність кафедри пов’язана із підготовкою фахівців за освітньо-професійною програмою "Стоматологія":

Перелік компонентів освітньо-професійної програми, які забезпечує кафедра (анотації):

Вибіркові дисципліни (анотації):


Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:

 • організацію освітнього процесу, формування матеріально-технічного та методичного забезпечення з урахуванням принципу – рівень стоматологічної допомоги, яку отримує пацієнт, безпосередньо залежить від якості отриманої освіти
 • упровадження інноваційних методів організації освітнього процесу та застосування прогресивних освітніх технологій
 • розширення академічної мобільності, яка складається з істотного розширення мобільності студентів, викладацького персоналу для взаємного збагачення європейським і світовим досвідом створення сприятливих умов для реалізації Навчання впродовж життя
 • підвищення ефективності та якості практичної підготовки стоматологів з питань профільної підготовки, а саме оволодіння сучасними перспективними методиками профілактики й лікування стоматологічних захворювань шляхом проведення практичних занять в Університетській клініці
 • організацію та виконання студентських науково-дослідних робіт
 • примноження інтелектуального потенціалу кафедри, розвиток науково – дослідної бази, подальше вдосконалення професіоналізму викладацького складу
 • розширення досліджень щодо визначення потреб у фахівцях означеної спеціальності та відкриття нових для забезпечення потреб стоматологічного сектору галузі охорони здоров'я

Освітній процес здійснюється у спеціалізованих кабінетах та лабораторіях

Кафедра стоматології забезпечує проходження студентами виробничої та виробничої лікарської практик на базі закладів охорони здоров'я, зокрема стоматологічного профілю, Університетської клініки.

Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань зі спеціальності 221 “Стоматологія”.

У межах інтернаціоналізації освітньої діяльності за ОПП «Стоматологія» здобувачам освіти запропоновано доступ до онлайн курсів провідних університетів світу https://www.classcentral.com/https://www.futurelearn.com/.


Науково-дослідна робота

Науково-педагогічні працівники, виконують науково-дослідні роботи у межах наукової теми, схваленої Вченою радою КиМУ: «Діагностика, лікування та профілактика стоматологічних захворювань», основною метою якої є обґрунтування принципів діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань ортопедичними, ортодонтичними, терапевтичними та хірургічними методами; індивідуальних наукових тем, які виконують науково-педагогічні працівники в межах кафедральної теми, зокрема: Моложанов І.О. – Лікування запально-диструктивних захворювань слизової оболонки порожнини рота; Ткачук Н.М. – Особливості патогенезу, клініки та лікування парадонтозу; Зволинська А.М. – Фактори розвитку аномальних форм прикусу; Кульгінський Є.А., Новокшонова І.М. – Удосконалення диференційної діагностики та особливості лікування дітей з різними формами ретенції зубів; Мочалов Ю.О. – Оптимізація процесу рубцювання післяопераційних ран шкіри у дітей із вродженою та набутою патологією щелепно-лицевої ділянки.

Основні напрями наукових досліджень:

 • сучасні підходи до лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань
 • оптимізація принципів діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у дітей
 • наукове обгрунтування шляхів та методів профілактики основних стоматологічних захворювань
 • сучасні технології в профілактиці та лікуванні основних стоматологічних захворювань та зубощелепових аномалій
 • вплив преморбідних станів на стоматологічну захворюваність
 • оптимізація надання стоматологічної допомоги пацієнтам з використанням нових технологій в галузі стоматології
 • основні засади функціонування систем якості в стоматології

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу представлено для кожної дисципліни у вигляді силабусів з усіх освітніх компонентів, програми всіх видів практик, достатнім фондом підручників і навчальних посібників. Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, бінарності, активної та безпосередньої взаємодії викладача і студента. Поряд із проведенням традиційних лекційних, семінарських і практичних занять застосовуються активні та інтерактивні методи навчання, що сприяє розвитку критичного мислення, самостійного прийняття рішення в конкретній ситуації, розвиває швидкість реакції з оптимальним варіантом вибору тактики, активізує здобувачів освіти, розвиває аналітичні та комунікативні здібності, вміння діяти самостійно у реальній ситуації.


Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в науково-методичних доробках (наукові публікації у фахових збірниках, матеріали конференцій, науково-методичні праці).

 • Shupiatskyi I.M., Sarhadi Amjaz, Zahra Sheibani, Mochalov Y.A.,  Zvolynska A.M., Molojanov I.A. BASICS OF ORTHODONTICS. Kiev, 2021. 162 c.
 • Мочалов Ю.О., Ступницький Р.М., Шупяцький І.М., Моложанов І.О., Кеян Д.М. Прогностична оцінка доступності стоматологічної допомоги для населення України в умовах реформи охорони здоров’я (дискусія). Сучасна стоматологія. 2021. №1(105). С. 96-101
 • Шупяцький І.М., Моложанов І.О., Мягкова О.В., Кеян Д.М., Ахіджанов В.Г. Пропедевтика ортопедичної стоматології.: Навч.посіб. К.: КиМУ, 2021. 174 с.
 • Shupiatskyi I.M., Sarhadi Amjaz, Zahra Sheibani, Mochalov Y.A.,  Zvolynska A.M., Molojanov I.A. BASICS OF ORTHODONTICS. Kiev, 2021. 162 c.
 • Даниленко В.Є. Етіологічні та патогенні аспекти виникнення системної гіпоплазії емалі зубів. Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів, №41: у 2 томах: «Розвиток студентської науки в умовах євроінтеграції: результати і перспективи», 20 – 21 травня 2021 року / ПЗВО «Київський міжнародний університет». К.: КиМУ, 2021. Т2. С. 136-138
 • Делігіозова К.В., Броєв В.Р. Зуботехнічне матеріалознавство: методичні рекомендації до СРС. К.: КиМУ, 2021
 • Кеян Д.М. Маланчук В.В. Особливості використання кейс-стаді у вивченні біоетики та біобезпеки з основами охорони праці в галузі. Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ, 2021
 • Кеян Д.М.  Маланчук В.В. Проблеми біоетики при нових підходах та експериментальних дослідженнях у галузі охорона здоров’я. Матеріали круглого столу «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я», 24.05.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Участь у Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Сучасні проблеми охорони здоров’я: освітні технології, наука, практика» КиМУ, 30 листопада 2021р. – Київ.
 • Участь Матеріали ХХVІІ міжнародної науково-практичної конференції // Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін. Випуск № 30, Київ, 17-18 березня 2022р. – Київ.
 • Маланчук В.В. Баляснік Т.Г. Біоетика експериментальних дослідженнях у галузі охорона здоров’я. Матеріали круглого столу «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я», 24.05.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Shupiatskyi I.M., Mochalov Yu.O. Molojanov I. A. PROPAEDEUTICS OF PROTHTETIC DENTISTRY. Kiev, 2021. 105 с.
 • Мочалов Ю.О., Ступницький Р.М., Шупяцький І.М., Моложанов І.О., Кеян Д.М. Прогностична оцінка доступності стоматологічної допомоги для населення України в умовах реформи охорони здоров’я (дискусія). Сучасна стоматологія. 2021. №1(105). С. 96-101
 • Мочалов Ю.А., Кеян Д.Н., Пасичнык М.А., Кравцов Р.В. Показатели силы адгезии к твердым тканям невитальных зубов стоматологических фотокомпозитных пломбировочных материалов в комбинациис различными адгезивными системами. Медицинские новости Грузии. 2021; 6 (315): 61-65.
 • Pavlenko O., Mochalov I., Sluchevska O., Hasiuk N., Keian D., Yurzhenko A. The main cytokines of inflammatory response in periodontal tissues, therapeutical targets: a review.JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, NURSING, PUBLIC HEALTH AND EDUCATION. 2021. No.1.P. 87-99.
 • Мочалов Ю.О., Ступницький Р.М., Шупяцький І.М., Моложанов І.О., Кеян Д.М. Прогностична оцінка доступності стоматологічної допомоги для населення України в умовах реформи охорони здоров’я (дискусія). Сучасна стоматологія. 2021. №1(105). С. 96-101
 • Мочалов Ю.А., Кеян Д.Н. Отдельные вопросы финансовой доступности и качества стоматологической медицинской помощи для населения в Украине: дискуссия. The scientific heritage. 2021. №71. С. 43-47
 • Мочалов Ю.О., Кеян Д.М., Юрженко А.В. Окремі аспекти вдосконалення лікування захворювань пародонту в Україні: дискусія. Україна: Здоров’я нації. 2021. № 1(63). С.123-128.
 • Goncharuk-Khomyn M., Akleyin E., Zhulkevych I., Nahirnyi Y., Brekhlichuk P., Mochalov Y., Melnychuk I., Horzov L., Stoika O. Correspondence between Dental and Skeletal Maturity Parameters Among Patients with Different Sagittal Relationships at the end of Puberty Period. Journal of International Dental and Medical Research. 2020. 13 (1). P.223-228.
 • Ткачук Н.М. Віддалені результати фотополімерних реставрацій молярів. Современная стоматология.. 2020. №5. С.16-22
 • Моложанов І.О., Мозолюк О.Ю., Шеремет З.А., Новокшонова І.М. Флюороз зубів та його вторинна профілактика: Монографія. К.: КиМУ, 2019. 125 с.
 • Ступницький Р.М., Дорубець А.Д., Ткачук Н.М., Зволинська А.М. Базові положення ортопедичної стоматології: Навчальний посібник. К: КиМУ, 2019. 394 с.
 • Иванова М.А., Мочалов Ю.А., Брехличук П.П., Гелей В.М., Мартынчук А.О. Исследование чувствительности к противомикробным средствам у микроорганизмов очага гнойного воспаления среди пациентов челюстно-лицевого стационара. Медицинские новости Грузии. 2019. № 12 (297). С. 57-63.
 • Мочалов Ю.А., Голинка О.П. Восстановление анатомической формы боковых зубов с применением окклюзионной матрицы и отечественных пломбировочных материалов. Сучасна стоматологія. 2019. № 5 (99). С. 6-12.
 • Мочалов Ю.О., Клітинська О.В. Аналіз ціни випадку стоматологічного лікування в системі добровільного медичного страхування України. Економіка і право охорони здоров’я. 2019. 1(9). С. 10-16.
 • Мочалов Ю.А. Оценка потребности в стоматологическом лечении кариеса зубов у населения Украины. Научный медицинский журнал «Авиценна». 2019. № 48. С. 11-14.
 • Мочалов Ю.А. Методические подходы к клинической оценке стоматологических фотокомпозитных пломбировочных материалов как медицинских изделий. Universum: Медицина и фармакология. 2019. № 9(64). С.7-9.
 • Мочалов Ю.А. Исследование динамики цен на стоматологические услуги в медицинских учреждениях Украины в 2013-2017 гг. Научный медицинский журнал «Авиценна». 2019. № 49. С. 4-9.
 • Мочалов Ю.О. Порівняльне клінічне дослідження застосування вітчизняного мікрогібридного стоматологічного фотокомпозиту і його імпортних аналогів для лікування зубів з дефектами твердих тканин. Економіка і право охорони здоров’я. 2019. № 2(10). С. 32-37.
 • Мочалов Ю.О. Дослідження окремих медико-економічних аспектів організації стоматологічної медичної допомоги в Україні. Молодий вчений. 2019. №4. С.210-214.
 • Mochalov I.O. Features of the medical expenses compensation for dental care in voluntary medical insurance in Ukraine. Intermedical journal. 2018. Vol.II (12). P. 65-70.
 • Мочалов Ю.О., Гелуненко О.О., Капелюшна Г.В., Мочалов О.О. Ціна основних стоматологічних матеріалів як фактор впливу на доступність стоматологічної допомоги для населення України в 2013-2017 рр. Молодий вчений. 2018. № 10 (62). С. 473-476.
 • Мочалов Ю.О., Локота О.В.  Дослідження адгезії до структур зуба універсального мікрогібридного композитного стоматологічного реставраційного матеріалу «Джен-Радіанс». Молодий вчений. 2018. № 8 (60). С. 298 - 301.
 • Klitynska O.V., Maystruk P.O., Hasiuk N.V., Mochalov Y.A. Evaluation of Frontal Teeth Stabilization after Root Apex Resection among the Ukrainian Young People. Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clinica Integrada. 2018. Vol. 18 (1). P. e4181.
 • Костенко Е.Я., Мочалов Ю.А., Каминский Р.С., Накашидзе Г.Н., Бунь Ю.Н., Гончарук-Хомин М.Ю. Применение синтетического остеопластического материала EASYGRAFT® при субантральной аугментации верхней челюсти.  Медицинские новости Грузии. 2018. № 12 (285). С. 32 – 36.
 • Костенко Е.Я., Мочалов Ю.А. Экспериментальное исследование процессов отверждения синтетического остеопластического материала easygraft® при разных способах его приготовления. Сучасна стоматологія. 2018. № 3(92). С.41-46.
 • Мочалов Ю.О., Алексєєва О.Г., Кравцов Р.В., Голінка О.П. Аналіз застосування сучасних стоматологічних пломбувальних (реставраційних) матеріалів в багатопрофільному приватному стоматологічному закладі. Сучасна стоматологія. 2018. № 5 (94). С. 13 - 18.
 • Hasyuk N.V., Chernyak V.V., Klitynska О.V., Kostenko Ye.Ya., Mochalov Yu.O., Savchuk O.V., P.O. Maistruk. Additional methods of examination in dentistry: A textbook. Ternopil, 2018. 115 p.
 • Зволинська А.М., Мозолюк О.Ю. Порушення постави та прикусу у дітей і підлітків як чинник розвитку неправильного прикусу / Современная стоматологія. №1(90). 2018. С. 90-94
 • Maystruk P., Mochalov Yu., Pruts H. Usage effectiveness of improved endodonto-endossal implants for stabilization of frontal teeth. Intermedical Journal. 2018. 1(11).  P. 16-18.
 • Мочалов Ю.О. Дослідження фізико-механічних властивостей стоматологічного композиційного матеріалу «Джен-Радіанс» (кваліфікаційні випробування згідно стандарту ISO 4049). Молодий вчений. 2018. № 7 (59). С. 389 - 392.
 • Мочалов Ю.О. Дослідження безпечності стоматологічних пломбувальних матеріалів відповідно до вимог групи стандартів ISO 10993 (огляд літератури). Молодий вчений. 2018.  № 6 (58). С. 269 - 272.
 • Мочалов Ю.О., Майструк П.О., Сабов А.В., Локота О.В. Оцінка впливу рівня забруднення навколишнього середовища та біогеохімічних дефіцитів фтору та йоду на перебіг карієсу зубів у підлітків Закарпатської області. Молодий вчений. 2018. № 4 (56). С. 205 - 210.
 • Zvolinska A., Kochkina N., Marchenko N. Clinical  definition of risk  factors for  complication  development  at  prosthetics  with  partial interchangable  laminar  prostheses. / International scientific and practical World science. № 8(24). july 31, 2017. Ajman, UAE. Р. 57-59.
 • Zvolinska A., Kochkina N.  Social Prolems to conversequences sucking habit in children / Web of Scholar  Multidisciplinary Scientific Journal Ukraine. 5(14), August 2017. Р. 45-51.
 • Zvolinska A., Kochkina N. A megaglossia and her role are in forming of anomalies   of  bite / United Iornal Vorse 3а, 13418 Tallinn, Эстония. № 8, 2017. Р. 35-40.
 • Kochkina Nataliya, Zvolinskaya Alisa, Marchenko Natalia Clinical definition of risk factors for complication development at prosthetics with partial interchangable laminar prostheses / Norwegian Journal of development of the International Science, №9/2017, Осло , Норвегія. Р. 41-44.
 • Моложанов І.О., Мозолюк О.Ю., Лісніченко О.С. Обстеження пацієнтів із захворюваннями слизової оболонки порожнини рота: Навчальний  посібник. К.: КиМУ, 2017. 80 с.
 • Моложанов  І.О., Мозолюк О.Ю., Зволинська А.М. Композитні матеріали в терапевтичній стоматології: Навчальний  посібник. К.: КиМУ, 2017. 60 с.
 • Моложанов  І.О., Зволинська А.М. Профілактика ортодонтичної патології: навчальнй посібник для студентів стоматологічних факультетів. К.:КиМУ 2017.
 • Ткачук Н. М. Вплив факторів ризику остеопорозу на стан пародонту у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Стоматология, эстетика, инновации. 2017.  Вип. 1. С. 45-49.

Виступи

 • Моложанов І.О., Богданова І.О. Гіпоплазія емалі як передумова множинного карієсу. Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», 25 – 26 березня 2021 року / Київський міжнародний університет. К.: КиМУ, 2021. Т.2. С. 216-220.
 • Ткачук Н.М. Віддалені результати фотополімерних реставрацій молярів. Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», 25 – 26 березня 2021 року / Київський міжнародний університет. К.: КиМУ, 2021. Т.2. С. 220-223.
 • Даниленко В.Є. Етіологічні та патогенні аспекти виникнення системної гіпоплазії емалі зубів. Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів, №41: у 2 томах: «Розвиток студентської науки в умовах євроінтеграції: результати і перспективи», 20 – 21 травня 2021 року / ПЗВО «Київський міжнародний університет». К.: КиМУ, 2021. Т2. С. 136-138
 • Зволинська А.М. Про дитяче зубне протезування. Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», 25 – 26 березня 2021 року / Київський міжнародний університет. К.: КиМУ, 2021. Т.2. С. 205-210.
 • Зволинська А.М. Особливості функції жування у дітей та підлітків / Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», Секція актуальних проблем стоматології. К.: КиМУ, 2019. Т2. С. 361-366.
 • Моложанов І.О., Богданова І.О. Гіпоплазія емалі, як передумова множинного карієсу  / Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», Секція актуальних проблем стоматології. К.: КиМУ, 2019. Т2. С. 383-387.
 • Мочалов Ю.О. Сучасні підходи до застосування фотокомпозитних матеріалів при відновленні зубів із дефектами твердих тканин. «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions»: Papers of the 9th International Scientific Conference (Stuttgart, September 6, 2019). Stuttgart, 2019. Р. 6 – 10.
 • Мочалов Ю.О. Середня ціна на фотокомпозитні стоматологічні пломбувальні матеріали як фактор при визначенні доступності стоматологічної медичної допомоги в Україні. Die Relevanz und die Neuheit der modernen wissenschaftlichen Studien: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (Wien, August 23, 2019). Wien: NGO «Europäische Wissenschaftsplattform», 2019. B.1. S. 68 – 71.
 • Мочалов Ю.О. Перспективи подальшого вдосконалення стоматологічних фотокомпозитних пломбувальних матеріалів. Медична наука та практика: виклики та сьогодення. Зб.тез міжнар.наук.-практ.конф. (м. Львів, 23 – 24 серпня 2019 р.). Львів, 2019. С. 39 – 41.
 • Мочалов Ю.О. Досвід впровадження програм імпортозаміщення медичних виробів в країнах СНД як напрямок збільшення доступності стоматологічної допомоги для населення. ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference (Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, August 23, 2019). Karlovy Vary – Kyiv, 2019. Р. 107 – 113.
 • Мочалов Ю.О., Пруц Г.Ч. Аналіз додаткових джерел фінансування лікування захворювань порожнини рота для населення України. VIII Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України (17-19 квітня 2019 року, м. Київ) : зб.друк.пр. К., 2019. С.12 -13.
 • Mochalov Y.O., Ivanova M.O. Features of dental caries lesions prevalence among senior schoolchildren. Science and society. Proceedings of the 9th International conference (1st February 2019). Accent Graphics Communications & Publishing. Hamilton, Canada. 2019. P. 442–445.
 • Мочалов Ю.О., Гелуненко О.О., Мочалов О.О. Дослідження відношення практичних лікарів-стоматологів до стоматологічних матеріалів вітчизняного виробництва. Proc. of XХХIIІ International scientific conference ―  Innovations of the future (November, 8, 2018, New York), Morrisville: Lulu Press, 2018. P. 112 - 117.
 • Мочалов Ю.О. Вдосконалення доклінічного випробування стоматологічних пломбувальних матеріалів згідно стандартів ISO 10993-1:2003. Science and society. Proceedings of the 5th International conference. Accent Graphics Communications & Publishing. Hamilton, Canada, 2018. P. 862-870.
 • Mochalov Y.O. Medico-insurance expertise as a derivative of forensic medical examination: Ukrainian realities. Proc. of the II International Scientific Forum of Scientists "East–West" (May 10-11, 2018). Premier Publishing s.r.o. Vienna. 2018. P. 36-41.
 • Зволинська А.М. Про дитяче зубне протезування / Матеріали ХХІІІ Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», Секція медицини, фармації та стоматології. К.: КиМУ, 2018. Т.2. С. 200-204.
 • Зволинська А.М. Дезінфекція поверхонь в зоні лікування стоматологічного кабінету в присутності пацієнта / Матеріали Круглого стілу «Застосування сучасних дезінфікуючих засобів в стоматології». К.: КиМУ,  2018. С.8-10.
 • Зволинська А.М. Лікування під загальним наркозом в стоматології  / Матеріали Круглого столу «Анестезія – позбавлення страху до стоматолога. Сучасний підхід до седації в стоматології». К.: КиМУ, 2018. С. 15-17.
 • Моложанов І.О. Асептика та антисептика в стоматології / Матеріали Круглого стілу «Застосування сучасних дезінфікуючих засобів в стоматології». К.: КиМУ,  2018. С.22-28
 • Моложанов І.О. Ураженість зубів карієсом у дітей з лейкемією / Матеріали ХХІІІ Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», Секція медицини, фармації та стоматології.  К.: КиМУ,  2018. С.190-195
 • Моложанов І.О. Карієсрезистентність та гігієна порожнини рота / Матеріали Науково-практичної конференції «Використання сучасних гігієнічних засобів в стоматології та медицині». К.: КиМУ, 2018. С.22-24
 • Моложанов І.О. Дентофобія: причини, ознаки, лікування / Матеріали Круглого столу «Анестезія – позбавлення страху до стоматолога. Сучасний підхід до седації в стоматології». К.: КиМУ, 2018. С. 25-27.
 • Tkachuk N. M., Dudnikova M. A. Mustafa, B. Guven, A .R. Farokhiyan Features of clinical course of perio-dontal diseases among foreign stude-nts. Матеріали 79-го наукового медичного конгресу студентів  та молодих вчених “ Медицина ХХІ сторіччя”,  Краматорськ, 2017, с. 92-93.
 • Зволинська А.М. Профилактика деминерализации эмали у пациентов с брекетами / Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна між Заходом та Сходом: реалії та перспективи», Секція «Сучасна медицина – розвиток та перспективи в XXI столітті». К.: КиМУ, 2017. Т.2. С. 244-249.
 • Мочалов Ю.О., Сабов А.В. Визначення основних джерел надходження фтору в організм людини. Матеріали 7-ї міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології» (20-21 квітня 2018 року). Ужгород: ФОП Сабов А.М., 2018. С. 147 - 151.
 • Мочалов Ю.О., Сабов А.В. Визначення цільових груп для організації профілактики стоматологічних захворювань на прикладі Закарпаття. SCIENCE AND LIFE: Proceedings of articles the international scientific conference. Karlovy Vary - Kyiv, 16-17 November 2017. Karlovy Vary: Skleněný Můstek. С. 200 - 204.
 • Мочалов Ю.О., Сабов А.В. Передумови індивідуалізації заходів профілактики стоматологічних захворювань на території Закарпатської області / Ю. О. Мочалов, // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-ти річчю ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (м. Тернопіль, 1-2 червня 2017 року). Тернопіль: ТДМУ, 2017. С. 117-119.
 • Мочалов Ю.О., Сабов А.В. Потенційна цінність досвіду Республіки Словаччина в реформуванні стоматологічної допомоги для України. Актуальні питання науково-практичної стоматології: мат. VI міжнар. стомат. конф. студ. та мол. вчен. (м. Ужгород, 20-22 квітня 2017 р.). Ужгород: ФОП Сабов А.В., 2017. С. 197 - 199.
 • Мочалов Ю.О., Сабов А.В. Індивідуалізація профілактики стоматологічних захворювань : матеріали II міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Перші кроки в науку». Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. С. 203-205.

Участь науково-педагогічних працівників кафедри у наукових конференціях, круглих столах:


Науково-педагогічні працівники та студенти факультету є учасниками заходів за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:


Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків, проблемних груп кафедри стоматології:

Наукові гуртки:

 • Практична хірургічна стоматологія (керівник – д.мед.н. Мочалов Ю.О.)
 • Сучасні підходи хірургії в стоматології (керівник – викладач Саранчук О.В.)

Проблемні групи:

 • Стоматологія дитячого віку (керівник – к.мед.н., доц. Моложанов І.О.)
 • Лікування без болю (керівник –  к.мед.н. Ткачук Н.М.)
 • Особливості фізіології порожнини рота з урахуванням технологій виготовлення ортодонтичних конструкцій (керівник – к.мед.н. Зволинська А.М., співкерівник Даниленко В.Є.)
 • Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології (керівник – викладач Новокшонова І.М.)
 • Аспекти моделювання оклюзійної поверхні молярів з позиції одонтогліфіки (керівник - Пастухова–Мельник А.Л.)
 • Біоетика в стомамології (керівник – Маланчук В.В.)
 • Ортопедична майстерня (керівник – Агакебян А.В.)

Для реалізації творчих здібностей студенти залучаються до наукової, роботи беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт зі стоматологічних наук, серед яких:

Практична підготовка

Практика студентів є важливою складовою частиною процесу підготовки висококваліфікованих фахівців. Вона надає студенту можливості набути реального практичного досвіду, навичок самостійної роботи, необхідних йому в подальшій професійній діяльності, а також закріпити та збагатити теоретичні знання, отримані в університеті.

Після другого курсу студенти стоматологічного факультету проходять практики, закріплюючи вміння і навички по догляду за хворими/ сестринська в терапевтичних, хірургічних та стоматологічних відділеннях в обсязі обов'язків молодшого медичного персоналу та медичної сестри. Завданням практики є закріплення знань і вмінь, одержаних при вивченні клінічних дисциплін і подальше вдосконалення практичних навичок, ознайомлення з організацією стоматологічних відділень клінік та умовами роботи в них, а також демонстрацію та володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації під час догляду за хворими терапевтичного профілю, заповнення звітної документації, застосовування на практиці основних принципів асептики, антисептики.

Починаючи із третього курсу, студенти стоматологічного факультету проходять лікарську виробничу практику: після третього курсу - з терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, після четвертого - з терапевтичної, хірургічної та ортопедичної стоматології. Завданням виробничої лікарської практики з терапевтичної стоматології є закріплення знань та умінь, отриманих студентом при вивченні дисципліни, подальше поглиблення та вдосконалення практичних навичок з терапевтичної стоматології, формування професійних вмінь та навиків для прийняття самостійних рішень у виборі методів лікування на прийомі хворого, ознайомлення з організацією стоматологічної служби й умовами роботи лікаря стоматолога на поліклінічному прийомі, а також закріплення навичок санітарно-просвітницької роботи.

На п'ятому курсі студенти проходять практику з дитячої стоматології, яка складається з циклів терапевтичної, хірургічної стоматології та ортодонтії. Основними завданнями проходження виробничої лікарської практики з дитячої стоматології є закріпити теоретичні знання та відпрацювати їх на практиці в дитячій стоматологічній поліклініці, стоматологічних кабінетах шкіл і дитячих садків упродовж навчального року відповідно до професійних обов'язків та в обсязі робочого часу дитячого лікаря-стоматолога згідно з чинним законодавством.

Бази практики:

 • Університетська клініка КиМУ
 • Стоматологічна клініка «D.С. Dent»
 • ТОВ «Науково-практичний центр стоматології та медицини «АСКЛЕПІОС»
 • Медичний Центр «Студія 32» ТОВ «Фішер енд Хорс»
 • ТОВ Фірма «ПРАЙМ ЛТД»

Позааудиторна робота

Позааудиторна робота зі студентами ґрунтується на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх стосунків у студентських академічних групах, а також сприяють прискоренню психофізіологічної адаптації першокурсників, формуванню поваги до обраної професії.


Кафедра стоматології постійно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», з метою поширення інформації про спеціальності факультету проводяться різні профорієнтаційні заходи, серед них: