Кафедра стоматології

Ззавідувач кафедри стоматології

Моложанов Ігор Олексійович

Завідувач кафедри, к.мед.н., доцент
kafedra_stomat@kymu.edu.ua

Кафедра стоматології здійснює підготовку фахівців спеціальності «стоматологія» (кваліфікація – лікар-стоматолог) за ступенем вищої освіти магістр на базі повної загальної середньої освіти.

Завданням кафедри є підготовка лікарів-стоматологів, які володіють сучасними підходами до організації та управління лікувально-профілактичною допомогою, необхідними практичними навичками для забезпечення ефективності лікування основних стоматологічних захворювань.

Студенти мають можливість під керівництвом викладачів кафедри та лікарів Університетської стоматологічної клініки вивчати сучасні методи лікування та діагностики в стоматології.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують доктори та кандидати медичних наук з багаторічним досвідом практичної роботи за фахом: д.мед.н. Хоцяновський А.М.; к.мед.н. Моложанов І.О. та викладачі кафедри Маркова Н.В., Бойко Є.В., Лісніченко О.С., Семенюта О.О.

Професійні знання зі стоматології формуються на основі глибоких знань із дисциплін фундаментального й професійно-орієнтованого профілю, навчальний процес здійснюється згідно з вимогами Болонського процесу за кредитно-модульною системою. Практичні й семінарські заняття проводяться англійською мовою


Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Магістр
 • основи психології;
 • основи педагогіки;
 • безпека життєдіяльності, основи охорони праці;
 • загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією);
 • пропедевтика внутрішньої медицини;
 • гігієна та екологія;
 • пропедевтика терапевтичної стоматології;
 • пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології;
 • патоморфологія;
 • внутрішня медицина;
 • хірургія;
 • профілактика стоматологічних захворювань;
 • терапевтична стоматологія;
 • медицина спеціального спрямування (фтизіатрія; педіатрія; акушерство; оториноларингологія; офтальмологія; неврологія, в т. ч. нейростоматологія;
 • дерматологія, венерологія;
 • психіатрія, наркологія;
 • онкологія;
 • радіологія;
 • клінічна імунологія;
 • фармакологія (клінічна фармакологія);
 • екстремальна медицина та реабілітація (фізична реабілітація, спортивна медицина; екстрена та невідкладна медична допомога; медицина надзвичайних ситуацій);
 • цивільний захист та охорона праці (цивільний захист; охорона праці в галузі; інфекційні хвороби та епідеміологія);
 • дитяча терапевтична стоматологія.

Професорсько-викладацький скалад кафедри приймає активну участь у міжнародних наукових конференціях та круглих столах за участі видатних діячів вітчизняної та закордонної медицини:


Наукові доробки викладачів знаходять відображення у публікаціях в наукових фахових виданнях, монографіях, участі в лекторіях:

 • А.М. Зволинська, Н.С. Розовик, М.В. Долгіх «Зуби та прикус», 2018
 • Зволинська А. М., Мозолюк О. Ю. Порушення постави в дітей і підлітків як чинник розвитку неправильного прикусу «Современная стоматология» №1 (2018) стр. 90-95.
 • Листопад О.П. Математичне моделювання в реставраційній стоматології (відп. ред. О.В.Павленко), колективна монографія, вид-во Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 2017 р.;
 • Листопад О.П. Лекторій «Тотальна естетика» Української академії естетичної стоматології (квітень, 2017);
 • Зволинська А.М. Навчально-методичний посібник «Шкідливі звички та прикус у дітей» ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2015 р.

Електронний доступ до періодичних фахових видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 221 “Стоматологія”.


На кафедрі успішно застосовуються сучасні методи дослідження, діагностики та лікування хворих, функціонують навчальні спеціалізовані кабінети, оснащені найсучаснішим технологічним обладнанням:

 • фантомний клас з терапевтичної та дитячої стоматології;
 • класи ортопедії;
 • ортодонтії;
 • зуботехнічна лабораторія;
 • клінічний кабінет з хірургічної стоматології та імплантології;
 • стоматологічний кабінет;
 • кабінети фізики;
 • хімії;
 • мультимедійні класи.