Кафедра стоматології

Ззавідувач кафедри стоматології

Моложанов Ігор Олексійович

Завідувач кафедри, к.мед.н., доцент
kafedra_stomat@kymu.edu.ua

Кафедра стоматології здійснює підготовку фахівців спеціальності «стоматологія» (кваліфікація – лікар-стоматолог) за ступенем вищої освіти магістр на базі повної загальної середньої освіти.

Завданням кафедри є підготовка лікарів-стоматологів, які володіють сучасними підходами до організації та управління лікувально-профілактичною допомогою, необхідними практичними навичками для забезпечення ефективності лікування основних стоматологічних захворювань.

Студенти мають можливість під керівництвом викладачів кафедри та лікарів Університетської стоматологічної клініки вивчати сучасні методи лікування та діагностики в стоматології.

Освітній процес на кафедрі забезпечують доктори та кандидати медичних наук з багаторічним досвідом практичної роботи за фахом: д.мед.н. Мащенко І.С.; канд.мед.н. Хоцяновський А.М.; к.мед.н. Моложанов І.О.; к.м.н. Зволинська А.М.; к.мед.н. Мозолюк О.Ю.; к.мед.н. Міхеєва І.В.; к.мед.н. Ткачук Н.М. та викладачі кафедри Лісніченко О.С., Мацьків І.В.

Професійні знання зі стоматології формуються на основі глибоких знань із дисциплін фундаментального й професійно-орієнтованого профілю, освітній процес здійснюється згідно з вимогами Болонського процесу за кредитно-модульною системою. Практичні й семінарські заняття проводяться англійською мовою


Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Магістр
 • пропедевтика терапевтичної стоматології;
 • пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології;
 • профілактика стоматологічних захворювань;
 • терапевтична стоматологія;
 • ортодонтія;
 • дитяча терапевтична стоматологія.

науково-педагогічні працівники кафедри приймають активну участь у міжнародних наукових конференціях та круглих столах за участі видатних діячів вітчизняної та закордонної медицини:


Наукові доробки викладачів знаходять відображення у публікаціях в наукових фахових виданнях, монографіях, участі в лекторіях:

 • А.М. Зволинська, Н.С. Розовик, М.В. Долгіх «Зуби та прикус», 2018
 • Зволинська А. М., Мозолюк О. Ю. Порушення постави в дітей і підлітків як чинник розвитку неправильного прикусу «Современная стоматология» №1 (2018) стр. 90-95.
 • Листопад О.П. Математичне моделювання в реставраційній стоматології (відп. ред. О.В.Павленко), колективна монографія, вид-во Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 2017 р.;
 • Листопад О.П. Лекторій «Тотальна естетика» Української академії естетичної стоматології (квітень, 2017);
 • Зволинська А.М. Навчально-методичний посібник «Шкідливі звички та прикус у дітей» ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2015 р.

Електронний доступ до періодичних фахових видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 221 “Стоматологія”.


На кафедрі успішно застосовуються сучасні методи дослідження, діагностики та лікування хворих, функціонують навчальні спеціалізовані кабінети, оснащені найсучаснішим технологічним обладнанням:

 • фантомний клас з терапевтичної та дитячої стоматології;
 • ортодонтії;
 • зуботехнічна лабораторія;
 • клінічний стоматологічний кабінет;
 • кабінет профілактики та гігієни порожнини рота;
 • кабінети фізики;
 • хімії;
 • мультимедійні класи.