Кафедра фармації, технології ліків та фармацевтичного менеджменту

Завідувач кафедри фармації

Семенів Дмитро Васильович

Завідувач кафедри, д.фарм.н., професор
kafedra@kymu.edu.ua

Кафедра фармації, технології ліків та фармацевтичного менеджменту створена в серпні 2021 року шляхом реорганізації кафедри фармації та кафедри управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобі.

Мета кафедри – на основі розвитку кадрового, наукового та інноваційного потенціалу кафедри забезпечити високу якість підготовки фахівців провізорів, які будуть затребувані ринком праці та спроможні вирішувати складні (комплексні) фахові завдання в галузі фармації.


 • професор Семенів Д.В.- д-р.фарм.наук. (наукові інтереси - організаційно-економічне обґрунтування ринкового потенціалу українських лікарських засобів природнього походження, створення теоретичних основ та методологічних підходів до раціонального застосування лікарських засобів)
 • професор Костинська Н.Є. - д-р.мед.наук (наукові інтереси - клінічні аспекти раціональної і безпечної фармакотерапії, вікові аспекти застосування ліків, дозо-залежні ефекти ліків, фармакологічні властивості нових лікарських засобів, комплексні гомеопатичні препарати для лікування патологічних станів)
 • професор Пішель В.Я.- д-р.мед.наук (наукові інтереси - питання фармакокінетики лікарських засобів, загальні відомості про етіологію, епідеміологію, патогенез, клінічні прояви та сучасну раціональну фармакотерапію різних захворювань згідно з сучасними уніфікованими клінічними протоколами первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги при різних захворюваннях)
 • професор Воскобойнікова Г.Л. - д-р.пед.наук (наукові інтереси - теоретичні основи і виробничі закономірності виготовлення лікарських засобів в промислових умовах)
 • доцент Шостак Л.Г.- канд.фарм.наук (наукові інтереси – фармакогностичне дослідження лікарських рослин)
 • доцент Гетало О.В.- канд.фарм.наук (наукові інтереси – фармакоепідеміологічні та фармакоекономічні дослідження ринку лікарських засобів)
 • доцент Курапова Т.М.- канд.біол.наук (наукові інтереси - основні лікарські засоби за механізмом дії та їх вплив на основні функції органів і систем людського організму, їх пряму та побічну дію)
 • доцент Гой А.М. - канд.фарм.наук  (наукові інтереси - автоматизоване управління технологічними процесами в сфері охорони здоров’я; кодування та класифікація фармацевтичної інформації; нові підходи та актуальні дослідження інформаційних технологій у галузі охорона здоров’я)
 • викладач Крива К.В. - (наукові інтереси - питання фармакокінетики лікарських засобів, загальні відомості про етіологію, епідеміологію, патогенез, клінічні прояви та сучасну раціональну фармакотерапію різних захворювань згідно з сучасними уніфікованими клінічними протоколами первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги при різних захворюваннях
 • викладач Олефіренко А.О. - (наукові інтереси - споживчі властивості фармацевтичних і медичних товарів, їх асортимент, стандартизація, товарознавчі операції, пов’язані з факторами, що впливають на якість, організацію зберігання, умови транспортування товарів)

Науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування у наукових та освітньо-наукових установах, закладах освіти, підприємствах, організаціях, беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах. Викладачі університету мають можливість пройти стажування за "Освітньою програмою професійного розвитку науково-педагогічних викладачів КиМУ"


Освітній процес

Освітня діяльність кафедри пов’язана із підготовкою фахівців за такими освітньо-професійною програмою "Фармація":

Перелік компонентів освітньо-професійної програми, які забезпечує кафедра (анотації):

 • Аптечна технологія лікарських засобів  
 • Вступ у фармацію
 • Гомеопатичні препарати
 • Етика і деонтологія у фармації
 • Клінічна фармація та фармацевтична опіка
 • Лікарська токсикологія
 • Методологія та логіка наукових досліджень
 • Організація та економіка фармації
 • Основи патентознавства
 • Основи поведінки споживача у фармації
 • Охорона праці в галузі
 • Побічна дія ліків
 • Промислова технологія лікарських засобів
 • Соціальна економіка у фармації
 • Теоретичні основи технології лікарських форм
 • Фармакоекономіка
 • Фармакологія
 • Фармакотерапія з фармакокінетикою
 • Фармацевтична біотехнологія
 • Фармацевтичне та медичне товарознавство
 • Фармацевтичний аналіз лікарських засобів
 • Фармацевтичний менеджмент і маркетинг

Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:

 • організацію освітнього процесу, формування матеріально-технічного та методичного забезпечення з урахуванням принципу – рівень фармацевтичної допомоги, яку отримує пацієнт, безпосередньо залежить від якості отриманої освіти
 • упровадження інноваційних методів організації освітнього процесу та застосування прогресивних освітніх технологій
 • розширення академічної мобільності, яка складається з істотного розширення мобільності студентів, викладацького персоналу для взаємного збагачення європейським і світовим досвідом створення сприятливих умов для реалізації Навчання впродовж життя
 • підвищення ефективності та якості практичної підготовки фармацевтів з питань профільної хімічної та фармакоботанічної підготовки, а саме з питань аптечного виготовлення, промислового виробництва та контролю за якістю лікарських засобів
 • організацію та виконання студентських науково-дослідних робіт
 • примноження інтелектуального потенціалу кафедри, розвиток науково – дослідної бази, подальше вдосконалення професіоналізму викладацького складу
 • розширення досліджень щодо визначення потреб у фахівцях означеної спеціальності та відкриття нових для забезпечення потреб фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я

Освітній процес здійснюється у спеціалізованих аудиторіях

Кафедра фармації, технології ліків та фармацевтичного менеджменту забезпечує проходження студентами навчальних і виробничих практик на базі аптечних мереж і аптек з правом виготовлення лікарських засобів, підприємств фармацевтичного виробництва м. Києва, ботанічних садів, закладах охорони здоров'я.

Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань зі спеціальності 226 “Фармація, промислова фармація”.

У межах інтернаціоналізації освітньої діяльності за ОПП «Фармація» здобувачам освіти запропоновано доступ до онлайн курсів провідних університетів світу https://www.classcentral.com/https://www.futurelearn.com/.


Науково-дослідна робота

Науково-педагогічні працівники, виконують науково-дослідні роботи у межах наукової теми, схваленої Вченою радою КиМУ: «Обґрунтування оптимізації фармацевтичного забезпечення населення у відповідності до вимог Національної лікарської (фармацевтичної) політики», основною метою якої є пошук та визначення механізму встановлення соціально-економічних пріоритетів забезпечення населення лікарськими засобами з урахуванням як національних особливостей розвитку, так і міжнародних норм регулювання фармацевтичного ринку; а також індивідуальних наукових тем, які виконують науково-педагогічні працівники в межах наукової теми, зокрема: Гетало О.В. «Фармакоепідеміологічні та фармакоекономічні дослідження ринку лікарських засобів».

Основні напрями наукових досліджень:

 • наукове розроблення сучасної методології управління якістю та персоналом як важливого складника організації ефективної роботи закладів фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я в умовах реформування
 • проблеми та перспективи законодавчого регулювання фармацевтичної діяльності й обігу лікарських засобів на фармацевтичному ринку України
 • психологічні аспекти професійної діяльності лікарів і фармацевтичних працівників в екстремальних умовах
 • психологічні проблеми у процесі з'ясування медико-соціальних експертних питань
 • розвиток фармацевтичної освіти в Україні та досвід інтеграції в міжнародний простір

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу представлено для кожної дисципліни у вигляді робочих програм, силабусів з усіх освітніх компонентів, програми всіх видів практик, достатнім фондом підручників і навчальних посібників. Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, бінарності, активної та безпосередньої взаємодії викладача і студента. Поряд із проведенням традиційних лекційних, семінарських і практичних занять застосовуються активні та інтерактивні методи навчання, що сприяє розвитку критичного мислення, самостійного прийняття рішення в конкретній ситуації, розвиває швидкість реакції з оптимальним варіантом вибору тактики, активізує здобувачів освіти, розвиває аналітичні та комунікативні здібності, вміння діяти самостійно у реальній ситуації.


Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в науково-методичних доробках (наукові публікації у фахових збірниках, матеріали конференцій, науково-методичні праці).

Публікації:

 • Порівняльне дослідження гепатопротекторних властивостей нестероїдних протизапальних препаратів / Український біофармацевтичний журнал, № 1 (66) 2021, Харків, НФаУ, с. 36-41.
 • Diadiun Т, Baranova І, Musozoda S, Semeniv D, Zaporozhska S (2021) Commodity analysis of medical products used in adult incontinence. Pharmacia 68(4): 805–809. https://doi.org/10.3897/pharmacia.68.e73181
 • Білоусова Н. Історичний генезис становлення і розвитку професії «медичний представник» в Україні. Фаховий Категорія Б. Білоусова, Н. (2021) «Історичний генезис становлення і розвитку професії ‘Медичний представник’ в Україні», Professional Pedagogics. Kyiv, 1(22), с. 13–22. Doi: 10.32835/2707-3092.2021.22.13-22
 • Baranova Inna Development of foaming shampoo base for the treatment of Seborrheic Dermatitis / Inna Baranova, Sergei Zaika, Yuliia Bezpala, Olena Roik, Svitlana Zaporozhska, Liubov Shostak // Journal of Advanced Pharmacy Education & Research (Scopus). – - Vol 10, № 1. – Р. 143-149
 • Порівняльне дослідження нефротропних властивостей сучасних нестероїдних протизапальних препаратів/ Д.В. Семенів, К.Г Щокіна, Д.В. Семенів, С.М. Драговоз, Г.В. Бєлік, Т.О. Куценко / Український біофармацевтичний журнал, № 1 (62) 2020, Харків, НФаУ, С. 61-65.
 • Білоусова Н. Організаційні принципи професійної підготовки медичних представників у Федеративній Республіці Німеччини. Молодь і ринок. 2020. № 3-4. С. 181-187.
 • Порівняльні дослідження профілів вивільнення доксицикліну хіклату з твердих желатинових капсул при зміні виробників діючої речовини / О. О. Салій, Г. Г. Куришко, З. О. Огеренко, О. В. Гетало // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2020. - № 3 (146). - С. 165-174.
 • Запорожська С.М., Панфілова Г.Л., Криклива І.О., Шостак Л.Г.// Маркетинговий аналіз асортименту лікувальних бальзамів для губ, представлених на вітчизняному фармацевтичному ринку // Соціальна фармація в охороні здоров’я. Том 6, №2. 2020. С.61-680. - Vol 10, № 1. – Р. 143-149.
 • Обґрунтування маркетингового підходу до визначення ціни лікарського засобу карведилолу на основі соціально орієнтованої політики підприємства / Ю. В. Байгуш, Д. В. Семенів, М. М. Слободянюк // Соціальна фармація в охороні здоров’я. - 2019. - Т. 5, № 2. - С. 63-74.
 • Аналіз ринку адрено-блокаторів та динаміки змін їх соціально-економічної доступності за умов реалізації програми «Доступні ліки» в Україні / Д.В. Семенів, Байгуш Ю.В., Слободянюк М.М. // World science, 2, September, 2019, № 9 (49)
 • Білоусова Н. Акмеологічний підхід до професійної підготовки медичних представників у вітчизняних фармацевтичних компаніях. DOI: 10.15330/esu.15.66-72. Фаховий. Освітній простір України. 2019. № 15. С. 66-72.
 • Дослідження структури ринку лікарських засобів, що виявляють відхаркувальну дію./ Шостак Л.Г, Пруд А.М. / Науковий журнал «Молодий вчений».-№3.-2019.-С.268-270
 • Пішель В. Я. Психотичні розлади у структурі розладів психіки та поведінки у комбатантів (за даними офіційної статистики 2015–2017 рр.) [Електронний ресурс] / В. Я. Пішель, О. О. Древіцька, М. Ю. Полив’яна // Архів психіатрії. - 2018. - Т. 24, № 3. - С. 132-135.
 • Пішель В. Я. Клінічні особливості психотичних розладів в учасників бойових дій [Електронний ресурс] / В. Я. Пішель, Т. Ю. Ільницька, М. Ю. Полив’яна // Архів психіатрії. - 2018. - Т. 24, № 4. - С. 174-177.
 • Білоусова Н. Професійне навчання медичних представників у зарубіжних фармацевтичних компаніях. DOI 10.31376/2410-0897-2018-2-37-253-260. Фаховий. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Вип. 2(37). Ч.2. 2018. С. 253-260.
 • Вплив густих екстрактів лопуха великого на перебіг модельної гіперплазії передміхурової залози у щурів // Клінічна фармація». 09.2017. С. 41-45.
 • Білоусова Н. Вимоги до медичних представників та особливостей їхньої підготовки в сучасній Німеччині. Фаховий  Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. праць : Вип. 14 / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України ; [Ред. кол. : В. О. Радкевич (голова) та ін. ]. – Вид. Євенок О. О, 2017.  С. 146-152.
 • Вибір оптимального екстрагенту для вилучення комплексу біологічно активних речовин з листя та з кореневищ з коренями первоцвіту весняного /Л. Г. Шостак, С. М. Марчишин, М. М. Васенда, Л. В. Гусак. / Український біофармацевтичний журнал. 2017. № 4 (15). С. 46-51
 • Evaluation of anti-inflammatory action of Primula veris L. S. M. Marchyshyn, L.H. Shostak, I. S. Dakhym, N. I. Voloshchyk / The Pharma Innovation Journal. 2017. № 6(3). Р. 241-243
 • Вміст сапонінів у кореневищах з коренями та листках первоцвіту весняного / С. М. Марчишин, Л. Г. Шостак, С.С. Наконечна, Т.Я. Ярошенко. / Медична та клінічна хімія. 2017. Т. 19, № 2 (71). С. 25-29
 • Первоцвіт лікує / Світлана Марчишин, Мар'яна Луканюк, Любов Шостак. Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. 38, [1] с. : іл. Бібліогр.: с. 37-38. 
 • Пішель В.Я., Проблемні питання психофармакотерапії посттравматичного стресового розладу / В. Я. Пішель, М. Ю. Полив’яна // Архів психіатрії. - 2016. - Т. 22, № 1. - С. 7-11.
 • Дослідження протизапальних властивостей екстрактів липи / Г.В. Белік, О.В. Кудіна, Д.В. Дем’яненкопальних, Д.В. Семенів / Український біофармацев-тичний журнал 2016 р. №6, С. 41-47.
 • The experience of antennaria dioica application in folk medicine and prospects of this plant use for creation of new phytohemostatics/ (Досвід застосування антеннарії дводомної у народній медицині та перспективи створення на її основі нових фітогемостатиків)/ Д.В. Семенів, Belik G.V., Kutsenko T.A., Stoletov Y.V., Ulanova V.A./ Український біофармацевтичний журнал №6, 2016 р. C. 37-41.
 • Білоусова Н. Професійна підготовка медичних маркетологів: європейський контекст. Фаховий Професійна освіта: проблеми і перспективи. – 2016. – № 11. – С. 115-119.
 • .Морфолого-анатомічна будова підземних органів первоцвіту великочашечкового (Primula macrocalyx Bunge) та первоцвіту весняного (Primula veris L.) Л. Г. Шостак, С. М. Марчишин, Л. М. Сіра, М. І. Луканюк. / Український біофармацевтичний журнал. 2016. № 2(43). С. 65-70
 • Investigation of phenolic compounds of Primula veris L. / L. G. Shostak, S. M.Marchyshyn, S. S. Kozachok, R. V. Karbovska. / Journal of Education, Health and Sport. 2016. Vol. 6, № 5. P. 424-432

Виступи:

 • Пішель В.Я. Вплив токсичності наркотичних анальгетиків на організм людини. Матеріали круглого столу «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я», 24.05.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Семенів Д.В. Товарознавчий аналіз товарів обмеженого аптечного асортименту для геронтологічного віку. Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Костинська Н.Є. Особливості організації самостійної роботи студентів у процесі навчання фізіології та патофізіології. Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Костинська Н.Є. Концепція фізіологічних суперсистем: нова фаза інтегративної фізіології. Матеріали круглого столу «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я», 24.05.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Костинська Н.Є. Кардіопротекторні властивості структурних аналогів ГАМК. Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Костинська Н.Є. Особливості процесів формування клінічного мислення при викладанні фізіології та патофізіології. Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційна політика України у фармацевтичній галузі», 22.04.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Підготовка медичних представників фармацевтичних компаній у Німеччині та Австріїї: методичні аспекти . ІІІ Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії» 15 – 16 черв.2021 р. зареєстровано в УкрІНТІ,посвідчення№244 від 04.03.2021 р.
 • Вдосконалення системи управління охороною праці на фармацевтичних підприємствах / Гетало О.В., Яковлева Н. В. // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. С. 533-534
 • Дослідження показників соціально-економічного тягаря внаслідок поширення захворювань серцево-судинної системи / Гетало О.В.,Рудіч І. В. // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. С. 522-523
 • Порівняльна оцінка фінансових витрат на фармакотерапію венозного тромбозу / Гетало О.В., Стоцький Д. П. // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. С. 490-491
 • Підходи до регулювання цін на лікарські засоби у різних країнах світу / Гетало О.В.,Дворцова В. О. // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. С. 481-482
 • Результати частотного аналізу лікарських призначень хворим з коронавірусною хворобою (covid-19) / Гетало О.В.,Уницька А.О. //Збірник тез доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю молодих вчених та студентів «Актуальні питання сучасної медицини і фармації – 2021» (Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, 15 – 16 квітня 2021 р.). – Запоріжжя: ЗДМУ, 2021. С. 154-155
 • Основні напрямки фармацевтичного обслуговування / Гетало О. В., Бандура Д. П. //The 9 th International scientific and practical conference ―Priority directions of science and technology development‖ (May 16-18, 2021) SPC ―Sciconf.com.ua‖, Kyiv, Ukraine. 2021. Р.191-200
 • Аспекти належної практики зберігання лікарських засобів / Гетало О. В., Єгорова А. С. // The 9 th International scientific and practical conference ―Priority directions of science and technology development‖ (May 16-18, 2021) SPC ―Sciconf.com.ua‖, Kyiv, Ukraine. 2021.Р.207-211
 • Особливості фармацевтичного обслуговування відвідувачів аптечних закладів / Гетало О. В., Бандура Д. П. // The 10th International scientific and practical conference “The world of science and innovation” (May 5-7, 2021) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2021. Р.344-349
 • Належна практика зберігання лікарських засобів, як один із заходів забезпечення їх якості / Гетало О. В., Єгорова А. С. // The 10th International scientific and practical conference “The world of science and innovation” (May 5-7, 2021) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2021.Р. 350-359
 • Клініко-економічне дослідження споживання лікарських засобів хворими на коронавірусну хворобу / Гетало О. В., Уницька А. О. // The 3 rd International scientific and practical conference ―Results of modern scientific research and development‖ (May 29-31, 2021) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2021. Р.126-131
 • Значення управління логістичними процесами на фармацевтичному підприємстві / Гетало О. В., Дейнега М. О. // The 10th International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research” (May 9-11, 2021) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2021. Р.101-108
 • Дослідження напрямів удосконалення системи управління охороною праці в умовах пандемії коронавірусної інфекції / Гетало О. В., Яковлева Н. В. // The 10th International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research” (May 9-11, 2021) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2021. Р.109-115
 • Аналіз способів та методів профілактики цукрового діабету 2 типу / Гетало О. В., Маковчук Т. В. // The 9th International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research” (April 11-13, 2021) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2021.Р. 171-174
 • Дослідження сучасних підходів до лікування серцево-судинних захворювань у хворих цукровим діабетом / Гетало О. В., Маковчук Т. В. // The 8th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (March 17-19, 2021) BoScience Publisher, Boston, USA. 2021.Р. 418-422
 • Фармакоекономічний аналіз антикоагулянтної терапії гострого коронарного синдрому без підйому сегменту st україні / Гетало О. В., Рудич І. В. // The 11th International scientific and practical conference “The world of science and innovation” (June 2-4, 2021) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2021.Р. 366-373
 • Фармакоекономічні підходи до підвищення доступності антитромбопрофілактики у хворих загальної хірургічної практики / Гетало О. В., Стоцький Д. П.  // The 10th International scientific and practical conference ―Priority directions of science and technology development‖ (June 13-15, 2021) SPC ―Sci-conf.com.ua‖, Kyiv, Ukraine. 2021.Р. 139-145
 • Удосконалення сучасних підходів до референтного ціноутворення на препарати еноксапарину / Гетало О. В., Дворцова В. О. // The 11th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (June 9-11, 2021) BoScience Publisher, Boston, USA. 2021.Р.323-332
 • Шостак Л.Г. Фармацевтична інформація як складова науково-технічної інформації. Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційна політика України у фармацевтичній галузі», 22.04.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Шостак Л.Г. Державна система забезпечення якості лікарських засобів. Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційна політика України у фармацевтичній галузі», 22.04.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Вивчення впливу комбінованих систем розчинників на кристалографічні характеристики гідроксиапатиту кальцію «Kalident». Крива К.В., Маслій Ю.С., Ковалевська І.В. Науково-практична конференцію з міжнародною участю «Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи», присвячену 100-річчю Національного фармацевтичного університету (10.09.21р.,м. Харків)- Харків: НФаУ, 2021. С. 82-83
 • Фармацевтична допомога при гіперестезії твердих тканин зубів. Крива К. В., Євтушенко О. М., Маслій Ю. С. VІІ міжнародна науково-практична конференцію «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», присвяченій 10-річчю кафедри (23-24.09.21р., м. Харків)- Харків: НФаУ, 2021.С.79-81
 • Вивчення впливу комбінованих систем розчинників на кристалографічні характеристики гідроксиапатиту кальцію «Kalident» Крива К.В., Маслій Ю.С., Ковалевська І.В. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи», присвячену 100-річчю Національного фармацевтичного університету (10.09.21).
 • Крива К.В. Проблеми взаємодії лікарських препаратів та їжі у хворих похилого віку. Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційна політика України у фармацевтичній галузі», 22.04.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Пішель В.Я. Принципи детоксикації організму при отруєнні солями важких металів. Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів», 27.04.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Костинська Н.Є. Особливості процесів формування клінічного мислення при викладанні фізіології та патофізіології. Матеріали круглого столу «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Костинська Н.Є. Проблемні питання патоморфології в рамках реалізації Національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я. Матеріали науково-практичного семінару «Актуальні питання та проблеми сестринської діяльності в умовах сучасного розвитку системи охорони здоров'я», 20.10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Костинська Н.Є. Актуальність викладання курсу « Основи гомеопатії» для медичних сестер з позицій Національної стратегії побудови нової системи охорони здоров′я в Україні на період 2015 – 2025. Матеріали науково-практичного семінару «Актуальні питання та проблеми сестринської діяльності в умовах сучасного розвитку системи охорони здоров'я», 20.10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Костинська Н.Є. Антикоагулянтна активність низькомолекулярних гепаринів. Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів», 27.04.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Костинська Н.Є. Патофізіологічні та патоморфологічні аспекти геморагічного шоку як основного ускладнення гострої крововтрати. Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку фармацевтичної галузі», 20.05.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Білоусова Н. Вплив сучасних тенденцій у просуванні лікарських засобів на розвиток професійної компетентності медичних представників. Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти : тези доп. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. : (м. Глухів, 14 трав. 2020 р.). Глухів, 2020. С. 99-100.
 • Білоусова Н. Сучасні тренди в фармації – вектор трансформації змісту навчання медичних представників Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи : IV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ірпінь, 7 квітня 2020 р.). Ірпінь, 2020. С. 29-30.
 • Білоусова Н. Роль асоціацій в професійній підготовці медичних представників у Федеративній республіці Німеччини та Австрії. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізований простір інновацій : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, 28 трав. 2020 р.) / за заг. ред. О. І. Локшиної ; Ін-т педагогіки НАПН України. Київ : Біла Церква : Авторитет, 2020. С. 323-325. DOI : https:// doi.org/10.32405/978-966-97763-9-6-2020.
 • Transformation of “Industrie 4.0” challenges into the possibility of professional development of a medical representative (країни ЄС – Польща). International independent scientific journal. 2020. № 2 (18). С. 14-18
 • Організаційно-правові аспекти підготовки медичних представників у Федеративній республіці Німеччини. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2021: Інновації в освіті в контексті європеізації та глобалізації: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 трав. 2021 р. / НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України ; за заг. ред. О. І. Локшиної. – Київ ; Біла Церква : Авторитет, 2020. – 444 с. – DOI : https:// doi.org/10.32405/978-966-97763-9-6-2020
 • Дослідження сучасного стану надання медичної допомоги та фармацевтичного забезпечення хворих з гострим інфарктом / Гетало О. В., Василенко Н. А. // BBK 79. The 8 th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” (April 22-24, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020. Р. 362-368
 • Обгрунтування вибору лікарських засобів у комплексній терапії хронічної венозної недостатності / Гетало О. В., Шаюк А. Ю. // BBK 79. The 8 th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” (April 22-24, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020. Р.369-376
 • Шостак Л.Г. Актуальні питання державної реєстрації лікарських засобів в Україні та закордоном.. Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів», 27.04.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Маркетингові дослідження ринку лікарських і косметичних засобів  для лікування гіперестезії. Крива К. В., Маслій Ю. С. ІX науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» (01.11.20р., м.Харків)- Харків:НФаУ, 2020. С. 205-207
 • Крива К.В. Діагностика та терапія шлуночкової аритмії. Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів», 27.04.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Пішель В.Я. Моніторинг токсичності лікарських засобів, що елімінуються через печінку. Матеріали науково-практичного семінару «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», 14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Результати частотного /АВС/VEN аналізу призначень лікарських препаратів хворих на пептичну виразку шлунка і дванадцятипалої кишки, що перебували на лікуванні в клініці ІФНМУ/ Д.В. Семенів, Феденько С.М., Бобуляк В.В./ Матеріали V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25-26 квітня 2019 року, м. Харків, с.264-266
 • Застосування маркетингового підходу до визначення ринкової ціни антигіпертензивного лікарського засобу/ Д.В. Семенів, Байгуш Ю.В./ SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY Abstracts of I International Scientific And Practical Conference September 11-13, 2019, c. 150-151 LIVERPOOL
 • Костинська Н.Є. Біопсійний метод дослідження в медицині, значення, проблеми і перспективи. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», м. Київ, 23 січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Костинська Н.Є. Патофізіологічні та патоморфологічні аспекти геморагічного шоку як основного ускладнення гострої крововтрати. Матеріали науково-практичного семінару «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», 14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Костинська Н.Є. Роль провізора у забезпеченні раціонального використання лікарських засобів та попередження побічної дії ліків. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання фармацевтичної науки та практики: проблеми, досягнення та перспективи розвитку», 10.04.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Білоусова Н. Технологія проведення коучінг-сесії для медичних представників фармкомпанії. Формування професійно-мобільного фахівця: європейський вимір: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпро, 25 квітня 2019 року) /Міністерство внутрішніх справ, Дніпропетровський університет внутрішніх справ; за ред. Л.Л. Сушенцевої, Т.С. Сулими, О.В. Тарасової; заг. ред. Л.Л. Сушенцевої. Дніпро. Вид-во «Літограф», 2019. С. 275-277.
 • Білоусова Н. Освітня функція професійної діяльності медичного представника. Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики. досвід, стратегії і перспективи. Тези доп. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ-Ірпінь, 23 травня 2019 р.). Київ-Ірпінь, 2019. С. 45–48.
 • Білоусова Н. Дуальна форма професійної підготовки медичних представників: досвід Німеччини. Наукове забезпечення освітньої діяльності у сфері цивільного захисту: зб. матеріалів ІІ науково-практичної конференції (за міжнародною участю). (Київ, 16 травня 2019 р.) / Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту. К.: ІДУЦЗ. С. 16. URL: https://iducz.dsns.gov.ua/files/2019/NAUKA/material%202019.pdf (Дата звернення: 19.06.2019).
 • Професійна компетентність медичного представника: структурний аналіз. Problems and achievements of modern science : coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf., Cork, May 6, 2019. Cork : NGO «European Scientific Platform», 2019. V.4. p. 67-68.
 • Високомолекулярні сполуки у фармації. Перспективи застосування / О. О. Салій, К. Ф. Мацюця, О. В. Гетало // Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно активних речовин : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ф. Попова. - Київ : КНУТД, 2019. - Вип. 2, Т. 1. - С. 200-213.
 • «Аналіз соціально-економічного стану системи реімбурсації вартості лікарських засобів за кордоном» / Гетало О.В. «ЛОГОС» .Мистецтво наукової думки».// Збірник наукових праць, – Харків, 2019, – №2, – С. 62-64
 • «Основні етапи планування та проведення самоінспекції (внутрішнього аудиту) у фармацевтичній галузі» / Гетало О.В.// «ЛОГОС. Мистецтво наукової думки», 2019, №2, С. 65-66.
 • Шостак Л.Г. Державі регуляторні органи забезпечення якості лікарських засобів на стадіях їх життєвого циклу. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання фармацевтичної науки та практики: проблеми, досягнення та перспективи розвитку», 10.04.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Изучение роли маркетингового поля торговой марки в развитии бренда лекарственного средства. Д.В. Семенів, Байгуш Ю.В. Матеріали VI міжнар. наук.-практ. дистанційної конференції «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики», 22-23 березня 2018 рік, Харків, С.356-357
 • Теоретичні та науково-практичні аспекти маркетингового забезпечення комерціалізації наукових розробок вузів Д.В. Семенів, Малий В.В., Самборський О.С., Слободянюк М.М., Євтушенко О.М./ Матеріали VI міжнар. наук.-практ. дистанційної конференції «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики», 22-23 березня 2018 рік, Харків.
 • Бедренец камнеломковый – перспективный источник для создания новых фитопрепаратов разнонаправленного действия. / Д.В. Семенів , Столетов Ю.В., Куценко Т.А., Уланова В.А., Белик Г.В./ Materials of international scientific and practical conference «innovative approaches to the development of science» 1 june 2018, PART 2, с. 111-115
 • Научно методические подходы к усовершенствованию товарной политики в фармации/ Д.В. Семенів, Самборский О.С., Байгуш Ю.В., Слободянюк Н.Н./ Вклад али ибн сино в развитие фармации и актуальные проблемы современной фармацевтики Сборник материалов научно-практической конференции,Ташкент-2018, С. 73-74
 • Бедренец камнеломковый – перспективный источник для создания новых фитопрепаратов разнонаправленного действия Д.В. Семенів, Столетов Ю.В., Куценко Т.А., Уланова В.А./ Белик Г.В., Materials of international scientific and practical conference «innovative approaches to the development of science» 1 june 2018, PART 2, с. 111-1 Механізми дії активного пірит іону // Костинська Н. Є, Костинський Г.Б. // Український журнал дерматології, венерології, косметології. –– № 4 (71). –  – с. 53-56
 • Костинська Н.Є. Фітотерапія для дітей і підлітків // Матеріали Круглого столу «Європейська інтеграція фармацевтичної галузі України». – К.: КиМУ, 2018. – С. 17-18.
 • Костинська Н.Є. Поширення гомеопатичної фармакотерапії в світі та Україні. Матеріали круглого столу «Лікар і фармацевт - єдина команда системи охорони здоров’я», 20 листопада 2018 р. К.: КимУ, 2018.
 • Ретроспективне дослідження структури українського ринку препаратів на основі валеріани лікарської. / Гетало О.В // Матеріали VI міжнародної науково-практичної дистанційної конференції «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики», 22-23 березня 2018 року – Національний фармацевтичний університет, .Харків. – С. 323-329.
 • Особливості стандартизації якості дистанційної освіти в Канаді Гетало О.В. // Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні», 18 травня 2018 року, – ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського», – Тернопіль, С. 348-349.
 • Пути усовершенствования электронных образовательных ресурсов в организационно-экономических дисциплинах. / Гетало О.В. // Материалы научно-практической конференции «Система повышения квалификации педагогических кадров в вузах Узбекистана:опыт, приоритеты и перспективы развития», 18 апреля 2018 года, – Ташкентская медицинская академия. – С. 56-57.
 • Гетало О.В. Впровадження в Україні концепції назалежних практик GXP як гарантія якості фармацевтичної продукції та євроінтеграції. Проблеми державного будівництва в Україні: зб. матеріалів ХХІІІ міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», Секція медицини, фармації та стоматології; 14  березня 2018 р., тези доп. К. : КиМУ. 2018. Вип. №26. Т.2. С. 186–190.
 • Гетало О.В. Аспекти моніторингу доступності лікарських засобів. Матеріали круглого столу «Лікар і фармацевт - єдина команда системи охорони здоров’я», 20.11. 2018 р. К.: КиМУ, 2018.
 • Пішель В. Я. Клінічний поліморфізм посттравматичного стресового розладу в учасників бойових дій [Електронний ресурс] / В. Я. Пішель, М. Ю. Полив’яна, К. В. Гузенко // Архів психіатрії. - 2017. - Т. 23, № 1. - С. 75-76.
 • Науково методичні основи до маркетингового аналізу стану та конкурентоспроможності ринкового потенціалу антигіпертензивних засобів/ Д.В. Семенів, Ю.В. Байгуш., М.М. Слободянюк./ Матеріали IV Всеукраїнської науково-освітньоїinternet конференції (Харків, 15 березня 2017 року),  С. 167-169
 • Номенклатура традиционных фитогемостатиков и перспективы создания новых препаратов Д.В. Семенів., Г.В. Белик, Т.А. Куценко, Ю.В. Столетов, О.В. Кудина /Міжнародна наук.-практ.конференція «Ключові аспекти розвитку сучасної науки» 27 лютого 2017 рік, м. Ужгород, том 2. С. 53-58
 • Фармакологические свойства растений представителей рода «Первоцвет» - как перспективных источников получения новых лекарственных препаратов/ Д.В. Семенів, Г.В. Белик, Т.О. Куценко / Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції «Наукова думка інформаційних століть» 19.06.17 рік, м. Дніпро.
 • The application of antennaria dioica in medicine and prospects of its use for creation of new phytohemostatis agents/ (Застосування приворотня дводомного у медицині та перспективи його використання для створення нових фітогемостатичних препаратів)/ Belik G.V., Kutsenko T.A., Stoletov Y.V.,Shchokina K. G./ V національний з’їзд фармакологів України, 18-20 жовтня 2017 р.,м. Запоріжжя, С. 112-113
 • Комплексний підхід у підвищенні ринкового потенціалу антигіпертензивних ЛЗ/ Д.В. Семенів., Ю.В. Байгуш., М.М. Слободянюк/ Щорічний збірник наукових робіт. Матеріали V міжнародної науково- практичної дистанційної конференції, м. Харків, 30-31 березня. 2017, с. 331-332.
 • Костинська Н.Є. Проблемні питання патоморфології в рамках реалізації Національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я. Проблеми державного будівництва в Україні: зб. матеріалів ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», Секція медичних та стоматологічних дисциплін; 15  березня. 2017 р., тези доп. К. : КиМУ. 2017. Вип. №25. Т.2. С. 273-277.
 • Нормативно-правове поле професійної підготовки медичних представників у с Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. ХІІ Междунар. науч. конф., 17-24 сент. 2017г., г. Нетания (Ізраїль). – Хмельницкий : ХНУ, 2017. – С. 155-158.истемі професійної освіти Німеччини.
 • Аналіз сучасних підходів до визначення економічної ефективності заходів з поліпшення умов праці. / Гетало О.В. // Матеріали VI міжнародної науково-практичної з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» (реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ №328 від 22.06.2015р.), Національний фармацевтичний університет, – Харків. 2017, – С. 27-30
 • Гетало О.В. Аналіз асортименту лікарських засобів на ринку України // Матеріали Науково-практичної конференції «Європейські стандарти медичної освіти в українських реаліях». Секція «Фармація». – К.: КиМУ, 2017. С. 18-19.
 • Шостак Л.Г. Реімбурсація як складова система відшкодування вартості лікування для населення України. Проблеми державного будівництва в Україні: зб. матеріалів ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», Секція медичних та стоматологічних дисциплін; 15  березня. 2017 р., тези доп. К. : КиМУ. 2017. Вип. №25. Т.2. С. 268-273.
 • Пішель В.Я., Полив’яна М.Ю. Посттравматичний стресовий розлад та психотичні прояви: дискусійні питання // Архів психіатрії. – 2016. – том 22, № 2 (85) – с. 114–115.
 • Пішель В. Я. Посттравматичний стресовий розлад та розлади адаптації в учасників АТО: клініко-соціальна характеристика та практика психофармакотерапії / В. Я. Пішель, М. Ю. Полив’яна, К. В. Гузенко // Україна. Здоров'я нації. - 2016. - № 4(1). - С. 69-73.
 • Оцінка стану фармацевтичної допомоги хворим на мультирезистентний туберкульоз на регіональному рівні./ Д.В. Семенів., І.О.Федяк, С.Л. Гринівська/ Матеріали науково-практичної регіональної конференції «Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення на регіональному рівні» 11 травня 2016 р. С. – 63-72
 • Аналіз показників брендів та торгових марок лікарських препаратів/ Д.В. Семенів., Ю.В. Байгуш, М.М. Слободянюк/ Матеріали науково-практичної регіональної конференції «Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення на регіональному рівні» 11 травня 2016 р. С – 122-124
 • Аналіз статусу ВІЛ-інфікованих пацієнтів в областях з найвищою поширеністю ВІЛ-інфекції Д.В. Семенів. І.О.Федяк/ Матеріали третьої національної науково- практичної конференції «За кожне життя разом: прискорення до мети 90-90-90» Профілактична медицина 2016 р. ст..149-151.
 • Вивчення конкурентоспроможності лікарських препаратів на прикладі антигіпертензивних/ Д.В. Семенів. Ю.В. Байгуш., М.М. Слободянюк./ ПК «Фармація» МОЗ та АМН України, протокол № 96 від 20.04.2016 р. Харків: НФаУ, 2016.-9 с. (інформаційний лист)
 • Аналіз серцево-судинних препаратів у сегменті фармацевтичного ринку України/ Ю.В. Байгуш., Д.В. Семенів/ Інновації в медицині: тез. доп. 85-ої науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю – Івано-Франківськ, 2016. – С.214-215.
 • Аналіз показників брендів та торгових марок лікарських препаратів / Ю.В. Байгуш., М.М. Слободянюк., Д.В. Семенів / Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення на регіональному рівні: матеріали науково-практичної регіональної конференції, м. Івано-Франківськ,10-11 травня 2016 р. с. 120-122
 • Аналіз сегменту ринку антигіпертензивних лікарських засобів у структурі фармацевтичного ринку України / Ю.В. Байгуш., М.М. Слободянюк., Д.В. Семенів/ Управління якістю в фармації: збірник наукових робіт Х Науково-практичної конференції з міжнародною участю – Х.: НФаУ, 2016. – с. 21.
 • Структура споживання антигіпертензивних лікарських засобів в Івано-Франківській області Ю.В. Байгуш. Соц. Фармація: стан, проблеми та перспективи: наук. симп. у рамках VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, 15-16 вересня, 2016, с. 165
 • Изучение роли маркетингового поля торговой марки и бренда лекарственного препарата/ Д.В. Семенів, Ю.В. Байгуш., Н.Н. Слободянюк/ Приоритеты фармации и стоматологии: от теории к практике: Материалы юбилейной V Научно-практической конференции с международным участием, посвященной 25-летию независимости Республики Казахстан, 14 декабря 2016 р. – Алматы, Республика Казахстан – 2016 р.
 • Научно-методические подходы к определению эффэктивности маркетинговых коммуникаций в сегменте антигипертензивных лекарств/ Д.В. Семенів., Ю.В. Байгуш., Н.Н. Слободянюк/ Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации: Материалы республиканской научно-практической конференции (с международным участием). – Ташкент, Республика Узбекистан – 2016 р. – С. 158-159
 • Білоусова Н. Професійна підготовка медичних маркетологів: європейський контекст. Професійна освіта: проблеми і перспективи. 2016. № 11. С. 115-119.
 • Білоусова Н. Професійна підготовка медичних маркетологів у вищих навчальних закладах європейських країн: історичні витоки Професійна освіта в умовах сталого розвитку /зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції м. Павлоград: ІМА-прес, 2016. С. 17-21.
 • Принципи діяльності медичних представників у зарубіжних країнах як орієнтир їхньої підготовки в університетах. Проектна діяльність як інструмент досліджень, навчання та інновацій /Н. А. Білоусова / Матеріали конф. 17-18 березня 2016 р. м. Ніжин, Україна. Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2016. С. 12-14.

Участь науково-педагогічних працівників кафедри у наукових конференціях, круглих столах:

 • Круглий стіл: «Алгоритм самостійної перевірки наукової роботи на плагіат у системі АСАП» (12.10.21 р.)https://kymu.edu.ua/news/2021/kruglyy-stil-algorytm-samostiynoyi-perevirky-naukovoyi-roboty-na-plagiat-u-systemi-asap-dlya-student/
 • Круглий стіл: «ФАРМАЦІЯ: завжди довіра Вашого здоров'я» - «Pharmacy: always trusted for your health» (24.09.21р.) https://kymu.edu.ua/news/2021/kruglyy-stil-farmatsiya-zavzhdy-dovira-vashogo-zdorov-ya-pharmacy-always-trusted-for-your-health/Науково-практична конференція присвячена 100-річчю Національного фармацевтичного університету (м.Харків) (10.09.21р.) https://kymu.edu.ua/news/2021/uchast-naukovo-pedagogichnykh-pratsivnykiv-kymu-v-naukovo-praktychniy-konferentsiyi-prysvyacheniy-10 /
 • Круглий стіл на тему: «Академічна мобільність викладачів і студентів» (20.09.21р.) https://kymu.edu.ua/news/2021/kruglyy-stil-na-temu-akademichna-mobilnist-vykladachiv-i-studentiv/
 • ХХVІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів, молодих учених «Розвиток студентської науки в умовах євроінтеграції: результати і перспективи» 20 травня 2021 року (дистанційна форма проведення) Київ, Київський міжнародний університет
 • Круглий стіл з нагоди Всесвітнього дня здоров’я, 7 квітня 2021 року https://kymu.edu.ua/news/2021/kruglyy-stil-z-nagody-vsesvitnogo-dnya-zdorov-ya/
 • ХХVІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», 25 березня 2021 року https://kymu.edu.ua/news/2021/khkhvi-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiya-problemy-profesiynoyi-pidgotovky-v-umovakh-yevro/
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогіних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» (дистанційна форма проведення) 21-22 травня 2020 року https://kymu.edu.ua/news/2020/khkhv-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiya-suchasni-strategiyi-rozvytku-universytetu-v-konte/?sphrase_id=34571
 • VIII міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», м. Київ, 17-19 квітня 2019 р.
 • The third of  International Congress on Science and Education UBEK, 21-24 March 2019, Afyonkarahisar,  Turkey
 • ХХІV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів»/ 14 березня 2019 року / Київ, Київський міжнародний університет
 • XV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні», 18 травня 2018 року, м. Тернопіль
 • Міжнародна науково-практична конференція «Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у ХХІ столітті», м. Одеса, 20-21 квітня 2018 р
 • «Належна фармацевтична практика. Імплементація протоколів провізора/фармацевта» ЦИКЛ ОСВІТНІХ СЕМІНАРІВ / 19 квітня 2018 року / НМАПО ім. П.Л.Шупика, НФаУ
 • Научно-практическая конференция «Система повышения квалификации педагогических кадров в вузах Узбекистана:опыт, приоритеты и перспективы развития», 18 апреля 2018 года, Ташкентская медицинская академия
 • VI Міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики», 22-23 березня 2018 року, м. Харків
 • ХХIII Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького  складу «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави». Секція «Фармація», 14 березня 2018 року, м. Київ
 • «ЛІКИ УКРАЇНИ» Експрес-курс для провізорів та фармацевтів / 2 березня 2018 року / МОЗ України, НМАПО ім. П.Л.Шупика, НМУ ім.О.О. Богомольця
 • Круглий стіл «Європейська інтеграція фармацевтичної галузі України», м. Київ, Київський міжнародний університет, 2018 рік
 • Міжнародна науково-практична конференція «Посттравматичний стрес:дорослі, діти та родини в ситуації війни» / 8-10 грудня 2017 року /Київ, Міжнародна Міждисциплінарна Асамблея
 • «KyivPharma-2017» III Міжнародна практична конференція Фармакологія та фармацевтична технологія в забезпеченні активного довголіття / 8 грудня 2017 року / Київ, Київський міжнародний університет технологій та дизайну
 • V національний з’їзд фармакологів України, м. Запоріжжя, 18-20 жовтня 2017 р
 • Міжнародна науково-практична конференція «Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи», 4-6 жовтня 2017 рік, м. Глухів
 • Круглий стіл «Європейські стандарти медичної освіти в українських реаліях»/ 18 травня 2017 року / Київ, Київський міжнародний університет
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів КиМУ «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», секція «Фармація», 15 березня 2017 року, м. Київ
 • Науково-практична конференція «Впровадження належних практик у фармації: досягнення, перспективи та проблеми», м. Київ,  2017
 • VI Міжнародна науково-практична конференція з міжнародною участю «» м. Харків, 2017 р
 • Науково-практична конференція «Впровадження належних практик у фармації, досягнення, перспективи та проблеми»/ 15 листопада 2017 року / Київ, Київський міжнародний університет
 • Науково-практичної конференції «Європейські стандарти медичної освіти в українських реаліях». Секція «Фармація», м. Київ, 2017 р
 • ХVІІІ Международная научная конференция «Актуальные научные исследования в современном мире», 26-27 октября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий
 • 2nd International young scientists symposium «Plants in pharmacy and nutrition» (15-17 September 2016, Wroclaw, Poland)
 • VІІІ Національний з’їзд фармацевтів України «Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи», м.Харків, 13-16 вересня 2016 р
 • ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти», 12-13 травня 2016 р., м. Тернопіль
 • IV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Хімія природних сполук», 21-22 квітня 2016 р., м.Тернопіль
 • VI науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів», м. Тернопіль, 2016 р
 • 46th International symposium on essential oils «Natural Volatiles & Essential oils», 13-16.09.2015. Lublin, Poland
 • Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю «Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України», 21-22 травня 2015 р., м. Тернопіль
 • ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи розвитку», 27-30 квітня 2015 року
 • II international scientific conference «Problems and prospects of development of economy and management» on December 3–4, 2014, Prague
 • ХV Конгрес світової федерації українських лікарських товариств, м. Чернівці,16-18 жовтня 2014 р
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва» м. Тернопіль, 16-17 жовтня 2014 р
 • Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології", 9-10 жовтня, 2014 р., м. Тернопіль

Науково-педагогічні працівники та студенти факультету є учасниками заходів за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:


Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечює участь студентів у роботі студентських наукових гуртків, проблемних груп кафедри фармації, технології ліків та фармацевтичного менеджменту:

Наукові гуртки:

 • Етична деонтологія сучасного фармацевта (керівник - д.пед.н., професор Воскобойнікова Г.Л.)

Проблемні групи:

 • Інноваційна фармація (керівник - викладач Пилипчук О.О.)
 • Моніторингові методики визначення безпеки та ефективності лікарських засобів (керівник - викладач Крива К.В.)

Для реалізації творчих здібностей студенти залучаються до наукової, роботи беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з фармацевтичних наук, серед яких:

Практична підготовка

Практика студентів є важливою складовою частиною процесу підготовки висококваліфікованих фахівців. Вона надає студенту можливості набути реального практичного досвіду, навичок самостійної роботи, необхідних йому в подальшій професійній діяльності, а також закріпити та збагатити теоретичні знання, отримані в університеті.

Кафедра забезпечує виробничу фармацевтичну та переддипломну практики.

Бази практики:

 • ТОВ «Аптека гормональних препаратів» (м. Київ)
 • ПрАТ «По виробництву інсулінів «ІНДАР»»
 • ТОВ «Віталюкс»
 • ТОВ «Аптекарь»
 • ТОВ «Фармастор»
 • ТОВ «Аптека АНЦ»
 • ТОВ «Благодія»
 • ТОВ «Київська аптекарська мануфактура»
 • ТОВ «Вітамін-1»
 • ТОВ «Фармацевтична компанія Віста»
 • ТОВ «Київфарм»
 • ТОВ «Асторія-Фарм»
 • ТОВ «Подорожник Київ»

Позааудиторна робота

Позааудиторна робота зі студентами ґрунтується на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх стосунків у студентських академічних групах, а також сприяють прискоренню психофізіологічної адаптації першокурсників, формуванню поваги до обраної професії.


Кафедра фармації, технології ліків та фармацевтичного менеджменту постійно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», з метою поширення інформації про спеціальності факультету проводяться різні профорієнтаційні заходи, серед них: