Кафедра фармації, технології ліків та фармацевтичного менеджменту

Завідувач кафедри фармації

Гетало Ольга Володимирівна

Завідувач кафедри, к.фарм.н., доцент

Кафедра фармації, технології ліків та фармацевтичного менеджменту створена в серпні 2021 року шляхом реорганізації кафедри фармації та кафедри управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобі.

Мета кафедри – на основі розвитку кадрового, наукового та інноваційного потенціалу кафедри забезпечити високу якість підготовки фармацевтів, які будуть затребувані ринком праці та спроможні вирішувати складні (комплексні) фахові завдання в галузі фармації.


 • професор Костинська Н.Є. - д-р.мед.наук (Наукові інтереси - Клінічні аспекти раціональної і безпечної фармакотерапії, вікові аспекти застосування ліків, дозо-залежні ефекти ліків, фармакологічні властивості нових лікарських засобів, комплексні гомеопатичні препарати для лікування патологічних станів)
 • професор Пішель В.Я.- д-р.мед.наук (Наукові інтереси - Питання фармакокінетики лікарських засобів, загальні відомості про етіологію, епідеміологію, патогенез, клінічні прояви та сучасну раціональну фармакотерапію різних захворювань згідно з сучасними уніфікованими клінічними протоколами первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги при різних захворюваннях)
 • доцент Гетало О.В.- канд.фарм.наук (Наукові інтереси – Фармакоепідеміологічні та фармакоекономічні дослідження ринку лікарських засобів)
 •  доцент Шостак Л.Г.- канд.фарм.наук (Наукові інтереси – Фармакогностичне дослідження лікарських рослин)
 • доцент Курапова Т.М.- канд.біол.наук (Наукові інтереси - Основні лікарські засоби за механізмом дії та їх вплив на основні функції органів і систем людського організму, їх пряму та побічну дію)
 • викладач Крива К.В. - (Наукові інтереси - Питання фармакокінетики лікарських засобів, загальні відомості про етіологію, епідеміологію, патогенез, клінічні прояви та сучасну раціональну фармакотерапію різних захворювань згідно з сучасними уніфікованими клінічними протоколами первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги при різних захворюваннях
 • викладач Олефіренко А.О. - (Наукові інтереси - Споживчі властивості фармацевтичних і медичних товарів, їх асортимент, стандартизація, товарознавчі операції, пов’язані з факторами, що впливають на якість, організацію зберігання, умови транспортування товарів)

Науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування у наукових та освітньо-наукових установах, закладах освіти, підприємствах, організаціях, беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах. Викладачі університету мають можливість пройти стажування за "Освітньою програмою професійного розвитку науково-педагогічних викладачів КиМУ"


Освітній процес

Освітня діяльність кафедри пов’язана з підготовкою фахівців за освітньо-професійною програмою "Фармація":

Перелік компонентів освітньо-професійної програми, які забезпечує кафедра (анотації):

 • Аптечна технологія лікарських засобів  
 • Вступ у фармацію
 • Гомеопатичні препарати
 • Етика і деонтологія у фармації
 • Клінічна фармація та фармацевтична опіка
 • Лікарська токсикологія
 • Методологія та логіка наукових досліджень
 • Організація та економіка фармації
 • Основи патентознавства
 • Основи поведінки споживача у фармації
 • Охорона праці в галузі
 • Побічна дія ліків
 • Промислова технологія лікарських засобів
 • Соціальна економіка у фармації
 • Теоретичні основи технології лікарських форм
 • Фармакоекономіка
 • Фармакологія
 • Фармакотерапія з фармакокінетикою
 • Фармацевтична біотехнологія
 • Фармацевтичне та медичне товарознавство
 • Фармацевтичний аналіз лікарських засобів
 • Фармацевтичний менеджмент і маркетинг

Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:

 • організацію освітнього процесу, формування матеріально-технічного та методичного забезпечення з урахуванням принципу – рівень фармацевтичної допомоги, яку отримує пацієнт, безпосередньо залежить від якості отриманої освіти
 • упровадження інноваційних методів організації освітнього процесу та застосування прогресивних освітніх технологій
 • розширення академічної мобільності, яка складається з істотного розширення мобільності студентів, викладацького персоналу для взаємного збагачення європейським і світовим досвідом створення сприятливих умов для реалізації Навчання впродовж життя
 • підвищення ефективності та якості практичної підготовки фармацевтів з питань профільної хімічної та фармакоботанічної підготовки, а саме з питань аптечного виготовлення, промислового виробництва та контролю за якістю лікарських засобів
 • організацію та виконання студентських науково-дослідних робіт
 • примноження інтелектуального потенціалу кафедри, розвиток науково – дослідної бази, подальше вдосконалення професіоналізму викладацького складу
 • розширення досліджень щодо визначення потреб у фахівцях означеної спеціальності та відкриття нових для забезпечення потреб фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я

Освітній процес здійснюється у спеціалізованих аудиторіях

Кафедра фармації, технології ліків та фармацевтичного менеджменту забезпечує проходження студентами навчальних і виробничих практик на базі аптечних мереж і аптек з правом виготовлення лікарських засобів, підприємств фармацевтичного виробництва м. Києва, ботанічних садів, закладах охорони здоров'я.

Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань зі спеціальності 226 “Фармація, промислова фармація”.

У межах інтернаціоналізації освітньої діяльності за ОПП «Фармація» здобувачам освіти запропоновано доступ до онлайн курсів провідних університетів світу https://www.classcentral.com/https://www.futurelearn.com/.


Науково-дослідна робота

Науково-педагогічні працівники, виконують науково-дослідні роботи у межах наукової теми, схваленої Вченою радою КиМУ: «Обґрунтування оптимізації фармацевтичного забезпечення населення у відповідності до вимог Національної лікарської (фармацевтичної) політики», основною метою якої є пошук та визначення механізму встановлення соціально-економічних пріоритетів забезпечення населення лікарськими засобами з урахуванням як національних особливостей розвитку, так і міжнародних норм регулювання фармацевтичного ринку; а також індивідуальних наукових тем, які виконують науково-педагогічні працівники в межах наукової теми, зокрема: Гетало О.В. «Фармакоепідеміологічні та фармакоекономічні дослідження ринку лікарських засобів».

Основні напрями наукових досліджень:

 • наукове розроблення сучасної методології управління якістю та персоналом як важливого складника організації ефективної роботи закладів фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я в умовах реформування
 • проблеми та перспективи законодавчого регулювання фармацевтичної діяльності й обігу лікарських засобів на фармацевтичному ринку України
 • психологічні аспекти професійної діяльності лікарів і фармацевтичних працівників в екстремальних умовах
 • психологічні проблеми у процесі з'ясування медико-соціальних експертних питань
 • розвиток фармацевтичної освіти в Україні та досвід інтеграції в міжнародний простір

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу представлено для кожної дисципліни у вигляді робочих програм, силабусів з усіх освітніх компонентів, програми всіх видів практик, достатнім фондом підручників і навчальних посібників. Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, бінарності, активної та безпосередньої взаємодії викладача і студента. Поряд із проведенням традиційних лекційних, семінарських і практичних занять застосовуються активні та інтерактивні методи навчання, що сприяє розвитку критичного мислення, самостійного прийняття рішення в конкретній ситуації, розвиває швидкість реакції з оптимальним варіантом вибору тактики, активізує здобувачів освіти, розвиває аналітичні та комунікативні здібності, вміння діяти самостійно у реальній ситуації.


Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в науково-методичних доробках (наукові публікації у фахових збірниках, матеріали конференцій, науково-методичні праці).

Публікації:

 • Підготовка фахівців з оцінки медичних технологій: досвід зарубіжних країн.НА Білоусова, ОВ Гетало, ОС Яковлева. Н. А. БІЛОУСОВА 1 (https://orcid.org/0000-0001-6732-426X), канд. пед. наук, О. В. ГЕТАЛО 2 (https://orcid.org/0000-0003-1768-611X), канд. фарм. наук, доцент, О. С. ЯКОВЛЕВА (https://orcid.org/0000-0003-3054-9451), канд. фарм. наук 1 Національний університет охорони здоров’я імені П. Л. Шупика, м. Київ 2 Київський міжнародний університет. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ОЦІНКИ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН - Фармацевтичний журнал, 2022. ISSN 0367-3057, Фармацевтичний журнал, 2022, Т. 77, № 1. С.63-73.
 • О.В. Гетало, О.Д. Гетало. СПЕЦІФІКА АНКЕТНОГО ОПИТУВАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРТНИХ ВИСНОВКІВ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ. IX науково-практична конференція з міжнародною участю «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ». 22-23 вересня 2022 року, м. Тернопіль. Номер провайдера БПР – 1075; реєстраційний номер заходу – 1005662. С.179-180.
 • Боброва Т.А. Гетало О.В. АНАЛІЗ ДОСТУПНОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ. The 12 th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” (May 18-20, 2022) BoScience Publisher, Chicago, USA. 2022. 930 p.
 • Шостак Л., Москаленко В., Москаленко Б. // Аналіз тенденцій прибутковості суб’єктів фармацевтичного бізнесу в Україні / Економіка та суспільство. № 39. 2022 С.
 • Шостак Л.Г., Москаленко Б.А.// Управління витратами у фармацевтичному бізнесі/ Modern research in world science. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. С.276-283
 • Шостак Л.Г.  Фармацевтична інформація як складова науково-технічної інформації.   Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційна політика України у фармацевтичній галузі», 22.04.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Сучасні проблеми охорони здоров’я: освітні технології, наука, практика» // «Професійна підготовка майбутніх фахівців фармацевтичної галузі у системі змішаної освіти»- КиМУ, 30 листопада 2021р. – Київ. С. 42.
 • Порівняльне дослідження гепатопротекторних властивостей нестероїдних протизапальних препаратів / Український біофармацевтичний журнал, № 1 (66) 2021, Харків, НФаУ, с. 36-41.
 • Kutsenko, T., Semeniv, D., Shchokina, K., Belik, G., Stoletov, Y., Getalo, O. (2021). Substantiation of the perspectivity of improving of the population informing about the criteria of the correct choice of modern multivitamin drugs. ScienceRise: Biological Science, 4 (29), 4–9. doi: http://doi.org/10.15587/2519-8025.2021.249494
 • Разработка и оценка лиофилизированного порошка для приготовления раствора для инъекций на основе доксициклина./ Е. А. Салий, А. Ю. Гончарук, О. В. Гетало, A. В. Тарасенко. Журнал зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь, свидетельство N 112 от 12.03.2009 г. ISSN 2074-9457. Вестник фармации N3 (93), 2021. С. 53 – 63. УДК 615.014.24:615.076:615.33 DOI: https://doi.org/10.52540/2074-9457.2021.3.53
 • Diadiun Т, Baranova І, Musozoda S, Semeniv D, Zaporozhska S (2021) Commodity analysis of medical products used in adult incontinence. Pharmacia 68(4): 805–809. https://doi.org/10.3897/pharmacia.68.e73181
 • Білоусова Н. Історичний генезис становлення і розвитку професії «медичний представник» в Україні. Фаховий Категорія Б. Білоусова, Н. (2021) «Історичний генезис становлення і розвитку професії ‘Медичний представник’ в Україні», Professional Pedagogics. Kyiv, 1(22), с. 13–22. Doi: 10.32835/2707-3092.2021.22.13-22
 • Baranova Inna Development of foaming shampoo base for the treatment of Seborrheic Dermatitis / Inna Baranova, Sergei Zaika, Yuliia Bezpala, Olena Roik, Svitlana Zaporozhska, Liubov Shostak // Journal of Advanced Pharmacy Education & Research (Scopus). – - Vol 10, № 1. – Р. 143-149
 • Порівняльне дослідження нефротропних властивостей сучасних нестероїдних протизапальних препаратів/ Д.В. Семенів, К.Г Щокіна, Д.В. Семенів, С.М. Драговоз, Г.В. Бєлік, Т.О. Куценко / Український біофармацевтичний журнал, № 1 (62) 2020, Харків, НФаУ, С. 61-65.
 • Білоусова Н. Організаційні принципи професійної підготовки медичних представників у Федеративній Республіці Німеччини. Молодь і ринок. 2020. № 3-4. С. 181-187.
 • Порівняльні дослідження профілів вивільнення доксицикліну хіклату з твердих желатинових капсул при зміні виробників діючої речовини / О. О. Салій, Г. Г. Куришко, З. О. Огеренко, О. В. Гетало // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2020. - № 3 (146). - С. 165-174.
 • Запорожська С.М., Панфілова Г.Л., Криклива І.О., Шостак Л.Г.// Маркетинговий аналіз асортименту лікувальних бальзамів для губ, представлених на вітчизняному фармацевтичному ринку // Соціальна фармація в охороні здоров’я. Том 6, №2. 2020. С.61-680. - Vol 10, № 1. – Р. 143-149.
 • Обґрунтування маркетингового підходу до визначення ціни лікарського засобу карведилолу на основі соціально орієнтованої політики підприємства / Ю. В. Байгуш, Д. В. Семенів, М. М. Слободянюк // Соціальна фармація в охороні здоров’я. - 2019. - Т. 5, № 2. - С. 63-74.
 • Аналіз ринку адрено-блокаторів та динаміки змін їх соціально-економічної доступності за умов реалізації програми «Доступні ліки» в Україні / Д.В. Семенів, Байгуш Ю.В., Слободянюк М.М. // World science, 2, September, 2019, № 9 (49)
 • Білоусова Н. Акмеологічний підхід до професійної підготовки медичних представників у вітчизняних фармацевтичних компаніях. DOI: 10.15330/esu.15.66-72. Фаховий. Освітній простір України. 2019. № 15. С. 66-72.
 • Дослідження структури ринку лікарських засобів, що виявляють відхаркувальну дію./ Шостак Л.Г, Пруд А.М. / Науковий журнал «Молодий вчений».-№3.-2019.-С.268-270
 • Пішель В. Я. Психотичні розлади у структурі розладів психіки та поведінки у комбатантів (за даними офіційної статистики 2015–2017 рр.) [Електронний ресурс] / В. Я. Пішель, О. О. Древіцька, М. Ю. Полив’яна // Архів психіатрії. - 2018. - Т. 24, № 3. - С. 132-135.
 • Пішель В. Я. Клінічні особливості психотичних розладів в учасників бойових дій [Електронний ресурс] / В. Я. Пішель, Т. Ю. Ільницька, М. Ю. Полив’яна // Архів психіатрії. - 2018. - Т. 24, № 4. - С. 174-177.
 • Білоусова Н. Професійне навчання медичних представників у зарубіжних фармацевтичних компаніях. DOI 10.31376/2410-0897-2018-2-37-253-260. Фаховий. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Вип. 2(37). Ч.2. 2018. С. 253-260.
 • Вплив густих екстрактів лопуха великого на перебіг модельної гіперплазії передміхурової залози у щурів // Клінічна фармація». 09.2017. С. 41-45.
 • Білоусова Н. Вимоги до медичних представників та особливостей їхньої підготовки в сучасній Німеччині. Фаховий  Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. праць : Вип. 14 / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України ; [Ред. кол. : В. О. Радкевич (голова) та ін. ]. – Вид. Євенок О. О, 2017.  С. 146-152.
 • Вибір оптимального екстрагенту для вилучення комплексу біологічно активних речовин з листя та з кореневищ з коренями первоцвіту весняного /Л. Г. Шостак, С. М. Марчишин, М. М. Васенда, Л. В. Гусак. / Український біофармацевтичний журнал. 2017. № 4 (15). С. 46-51
 • Evaluation of anti-inflammatory action of Primula veris L. S. M. Marchyshyn, L.H. Shostak, I. S. Dakhym, N. I. Voloshchyk / The Pharma Innovation Journal. 2017. № 6(3). Р. 241-243
 • Вміст сапонінів у кореневищах з коренями та листках первоцвіту весняного / С. М. Марчишин, Л. Г. Шостак, С.С. Наконечна, Т.Я. Ярошенко. / Медична та клінічна хімія. 2017. Т. 19, № 2 (71). С. 25-29
 • Первоцвіт лікує / Світлана Марчишин, Мар'яна Луканюк, Любов Шостак. Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. 38, [1] с. : іл. Бібліогр.: с. 37-38. 
 • Пішель В.Я., Проблемні питання психофармакотерапії посттравматичного стресового розладу / В. Я. Пішель, М. Ю. Полив’яна // Архів психіатрії. - 2016. - Т. 22, № 1. - С. 7-11.
 • Дослідження протизапальних властивостей екстрактів липи / Г.В. Белік, О.В. Кудіна, Д.В. Дем’яненкопальних, Д.В. Семенів / Український біофармацев-тичний журнал 2016 р. №6, С. 41-47.
 • The experience of antennaria dioica application in folk medicine and prospects of this plant use for creation of new phytohemostatics/ (Досвід застосування антеннарії дводомної у народній медицині та перспективи створення на її основі нових фітогемостатиків)/ Д.В. Семенів, Belik G.V., Kutsenko T.A., Stoletov Y.V., Ulanova V.A./ Український біофармацевтичний журнал №6, 2016 р. C. 37-41.
 • Білоусова Н. Професійна підготовка медичних маркетологів: європейський контекст. Фаховий Професійна освіта: проблеми і перспективи. – 2016. – № 11. – С. 115-119.
 • .Морфолого-анатомічна будова підземних органів первоцвіту великочашечкового (Primula macrocalyx Bunge) та первоцвіту весняного (Primula veris L.) Л. Г. Шостак, С. М. Марчишин, Л. М. Сіра, М. І. Луканюк. / Український біофармацевтичний журнал. 2016. № 2(43). С. 65-70
 • Investigation of phenolic compounds of Primula veris L. / L. G. Shostak, S. M.Marchyshyn, S. S. Kozachok, R. V. Karbovska. / Journal of Education, Health and Sport. 2016. Vol. 6, № 5. P. 424-432

Виступи:

 • Ольга Гетало, Олексій Гетало. Доповідь: СПЕЦИФІКА АНКЕТНОГО ОПИТУВАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРТНИХ ВИСНОВКІВ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ. Матеріали IX науково-практичної конференції з міжнародною участю «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ». 22.09.2022р. Тернопіль: ТНМУ, 2022.
 • Шостак Л.Г. – к. фарм.н., доцент, декан фармацевтичного факультету Київського міжнародного університету. Деякі питання організації переддипломної практики для студентів спеціальності 226. Фармація, промислова фармація Shostak Lyubov Genadiyivna – Candidate of Pharmaceutical Sciences, Docent, Dean of the Faculty of Pharmacy, Kyiv International University. Some issues of organization of undergraduate practical training for students of the specialty 226. Pharmacy, industrial pharmacy. ХХVІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін». 17.03.2022р.Київ: КиМУ, 2022.
 • Крива К.В. – викладач кафедри фармації Київського міжнародного університету Аналіз додаткових послуг, що надаються населенню аптечними закладами Kriva Christina Vladimirovna – Lecturer at the Department of Pharmacy, Kyiv International University. Analysis of additional services provided to the population by pharmacies. ХХVІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін» 17.03.2022р.Київ: КиМУ, 2022.
 • Олефіренко А.О. – викладач кафедри фармації Київського міжнародного університету Маркетингове дослідження асортименту препаратів седативної дії на фармацевтичному ринку України Olefirenko A.O. teacher of the Department of Pharmacy, Kyiv International University Marketing research of the range of sedatives in the pharmaceutical market of Ukraine.  ХХVІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін» 17.03.2022р.Київ: КиМУ, 2022.
 • Семенів Д.В. Етичні проблеми обігу медичних виробів обмеженого асортименту в аптечній мережі України. Всеукраїнська науковопрактична конференція «Сучасні проблеми охорони здоров’я: освітні технології, наука, практика», 30.11.2021р. К.:КиМУ, 2021.
 • Шостак Л.Г. Значення конкуренції для розвитку фармацевтичного ринку та доступності фармацевтичної допомоги. 30.11.2021р. К.:КиМУ, 2021.
 • Гетало О.В. Гречух Я.О. Ступеневість фармацевтичної освіти в Україні. 30.11.2021р. К.:КиМУ, 2021.
 • Крива К.В. Маркетингове дослідження антикоагулянтних лікарських засобів для профілактики тромбоемболічних ускладнень після COVID-19. 30.11.2021р. К.:КиМУ, 2021.
 • Білоусова Н.А. Підготовка фахівців із оцінки медичних технологій (health technology assessment): актуальність і сучасна потреба медичної галузі. 30.11.2021р. К.:КиМУ, 2021.
 • Олефіренко А.О. Запорожська С.М. Порiвняльнi реологiчнi дослiдження гелевих основ рiзного походження. 30.11.2021р. К.:КиМУ, 2021.
 • Пішель В.Я. Вплив токсичності наркотичних анальгетиків на організм людини. Матеріали круглого столу «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я», 24.05.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Семенів Д.В. Товарознавчий аналіз товарів обмеженого аптечного асортименту для геронтологічного віку. Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Костинська Н.Є. Особливості організації самостійної роботи студентів у процесі навчання фізіології та патофізіології. Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Костинська Н.Є. Концепція фізіологічних суперсистем: нова фаза інтегративної фізіології. Матеріали круглого столу «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я», 24.05.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Костинська Н.Є. Кардіопротекторні властивості структурних аналогів ГАМК. Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Костинська Н.Є. Особливості процесів формування клінічного мислення при викладанні фізіології та патофізіології. Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційна політика України у фармацевтичній галузі», 22.04.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Підготовка медичних представників фармацевтичних компаній у Німеччині та Австріїї: методичні аспекти . ІІІ Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії» 15 – 16 черв.2021 р. зареєстровано в УкрІНТІ,посвідчення№244 від 04.03.2021 р.
 • Вдосконалення системи управління охороною праці на фармацевтичних підприємствах / Гетало О.В., Яковлева Н. В. // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. С. 533-534
 • Дослідження показників соціально-економічного тягаря внаслідок поширення захворювань серцево-судинної системи / Гетало О.В.,Рудіч І. В. // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. С. 522-523
 • Порівняльна оцінка фінансових витрат на фармакотерапію венозного тромбозу / Гетало О.В., Стоцький Д. П. // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. С. 490-491
 • Підходи до регулювання цін на лікарські засоби у різних країнах світу / Гетало О.В.,Дворцова В. О. // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2021. С. 481-482
 • Результати частотного аналізу лікарських призначень хворим з коронавірусною хворобою (covid-19) / Гетало О.В.,Уницька А.О. //Збірник тез доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю молодих вчених та студентів «Актуальні питання сучасної медицини і фармації – 2021» (Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, 15 – 16 квітня 2021 р.). – Запоріжжя: ЗДМУ, 2021. С. 154-155
 • Основні напрямки фармацевтичного обслуговування / Гетало О. В., Бандура Д. П. //The 9 th International scientific and practical conference ―Priority directions of science and technology development‖ (May 16-18, 2021) SPC ―Sciconf.com.ua‖, Kyiv, Ukraine. 2021. Р.191-200
 • Аспекти належної практики зберігання лікарських засобів / Гетало О. В., Єгорова А. С. // The 9 th International scientific and practical conference ―Priority directions of science and technology development‖ (May 16-18, 2021) SPC ―Sciconf.com.ua‖, Kyiv, Ukraine. 2021.Р.207-211
 • Особливості фармацевтичного обслуговування відвідувачів аптечних закладів / Гетало О. В., Бандура Д. П. // The 10th International scientific and practical conference “The world of science and innovation” (May 5-7, 2021) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2021. Р.344-349
 • Належна практика зберігання лікарських засобів, як один із заходів забезпечення їх якості / Гетало О. В., Єгорова А. С. // The 10th International scientific and practical conference “The world of science and innovation” (May 5-7, 2021) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2021.Р. 350-359
 • Клініко-економічне дослідження споживання лікарських засобів хворими на коронавірусну хворобу / Гетало О. В., Уницька А. О. // The 3 rd International scientific and practical conference ―Results of modern scientific research and development‖ (May 29-31, 2021) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2021. Р.126-131
 • Значення управління логістичними процесами на фармацевтичному підприємстві / Гетало О. В., Дейнега М. О. // The 10th International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research” (May 9-11, 2021) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2021. Р.101-108
 • Дослідження напрямів удосконалення системи управління охороною праці в умовах пандемії коронавірусної інфекції / Гетало О. В., Яковлева Н. В. // The 10th International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research” (May 9-11, 2021) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2021. Р.109-115
 • Аналіз способів та методів профілактики цукрового діабету 2 типу / Гетало О. В., Маковчук Т. В. // The 9th International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research” (April 11-13, 2021) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2021.Р. 171-174
 • Дослідження сучасних підходів до лікування серцево-судинних захворювань у хворих цукровим діабетом / Гетало О. В., Маковчук Т. В. // The 8th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (March 17-19, 2021) BoScience Publisher, Boston, USA. 2021.Р. 418-422
 • Фармакоекономічний аналіз антикоагулянтної терапії гострого коронарного синдрому без підйому сегменту st україні / Гетало О. В., Рудич І. В. // The 11th International scientific and practical conference “The world of science and innovation” (June 2-4, 2021) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2021.Р. 366-373
 • Фармакоекономічні підходи до підвищення доступності антитромбопрофілактики у хворих загальної хірургічної практики / Гетало О. В., Стоцький Д. П.  // The 10th International scientific and practical conference ―Priority directions of science and technology development‖ (June 13-15, 2021) SPC ―Sci-conf.com.ua‖, Kyiv, Ukraine. 2021.Р. 139-145
 • Удосконалення сучасних підходів до референтного ціноутворення на препарати еноксапарину / Гетало О. В., Дворцова В. О. // The 11th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (June 9-11, 2021) BoScience Publisher, Boston, USA. 2021.Р.323-332
 • Шостак Л.Г. Фармацевтична інформація як складова науково-технічної інформації. Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційна політика України у фармацевтичній галузі», 22.04.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Шостак Л.Г. Державна система забезпечення якості лікарських засобів. Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційна політика України у фармацевтичній галузі», 22.04.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Вивчення впливу комбінованих систем розчинників на кристалографічні характеристики гідроксиапатиту кальцію «Kalident». Крива К.В., Маслій Ю.С., Ковалевська І.В. Науково-практична конференцію з міжнародною участю «Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи», присвячену 100-річчю Національного фармацевтичного університету (10.09.21р.,м. Харків)- Харків: НФаУ, 2021. С. 82-83
 • Фармацевтична допомога при гіперестезії твердих тканин зубів. Крива К. В., Євтушенко О. М., Маслій Ю. С. VІІ міжнародна науково-практична конференцію «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», присвяченій 10-річчю кафедри (23-24.09.21р., м. Харків)- Харків: НФаУ, 2021.С.79-81
 • Вивчення впливу комбінованих систем розчинників на кристалографічні характеристики гідроксиапатиту кальцію «Kalident» Крива К.В., Маслій Ю.С., Ковалевська І.В. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи», присвячену 100-річчю Національного фармацевтичного університету (10.09.21).
 • Крива К.В. Проблеми взаємодії лікарських препаратів та їжі у хворих похилого віку. Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційна політика України у фармацевтичній галузі», 22.04.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Пішель В.Я. Принципи детоксикації організму при отруєнні солями важких металів. Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів», 27.04.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Костинська Н.Є. Особливості процесів формування клінічного мислення при викладанні фізіології та патофізіології. Матеріали круглого столу «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Костинська Н.Є. Проблемні питання патоморфології в рамках реалізації Національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я. Матеріали науково-практичного семінару «Актуальні питання та проблеми сестринської діяльності в умовах сучасного розвитку системи охорони здоров'я», 20.10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Костинська Н.Є. Актуальність викладання курсу « Основи гомеопатії» для медичних сестер з позицій Національної стратегії побудови нової системи охорони здоров′я в Україні на період 2015 – 2025. Матеріали науково-практичного семінару «Актуальні питання та проблеми сестринської діяльності в умовах сучасного розвитку системи охорони здоров'я», 20.10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Костинська Н.Є. Антикоагулянтна активність низькомолекулярних гепаринів. Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів», 27.04.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Костинська Н.Є. Патофізіологічні та патоморфологічні аспекти геморагічного шоку як основного ускладнення гострої крововтрати. Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку фармацевтичної галузі», 20.05.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Білоусова Н. Вплив сучасних тенденцій у просуванні лікарських засобів на розвиток професійної компетентності медичних представників. Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти : тези доп. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. : (м. Глухів, 14 трав. 2020 р.). Глухів, 2020. С. 99-100.
 • Білоусова Н. Сучасні тренди в фармації – вектор трансформації змісту навчання медичних представників Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи : IV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ірпінь, 7 квітня 2020 р.). Ірпінь, 2020. С. 29-30.
 • Білоусова Н. Роль асоціацій в професійній підготовці медичних представників у Федеративній республіці Німеччини та Австрії. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізований простір інновацій : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, 28 трав. 2020 р.) / за заг. ред. О. І. Локшиної ; Ін-т педагогіки НАПН України. Київ : Біла Церква : Авторитет, 2020. С. 323-325. DOI : https:// doi.org/10.32405/978-966-97763-9-6-2020.
 • Transformation of “Industrie 4.0” challenges into the possibility of professional development of a medical representative (країни ЄС – Польща). International independent scientific journal. 2020. № 2 (18). С. 14-18
 • Організаційно-правові аспекти підготовки медичних представників у Федеративній республіці Німеччини. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2021: Інновації в освіті в контексті європеізації та глобалізації: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 трав. 2021 р. / НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України ; за заг. ред. О. І. Локшиної. – Київ ; Біла Церква : Авторитет, 2020. – 444 с. – DOI : https:// doi.org/10.32405/978-966-97763-9-6-2020
 • Дослідження сучасного стану надання медичної допомоги та фармацевтичного забезпечення хворих з гострим інфарктом / Гетало О. В., Василенко Н. А. // BBK 79. The 8 th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” (April 22-24, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020. Р. 362-368
 • Обгрунтування вибору лікарських засобів у комплексній терапії хронічної венозної недостатності / Гетало О. В., Шаюк А. Ю. // BBK 79. The 8 th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” (April 22-24, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020. Р.369-376
 • Шостак Л.Г. Актуальні питання державної реєстрації лікарських засобів в Україні та закордоном.. Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів», 27.04.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Маркетингові дослідження ринку лікарських і косметичних засобів  для лікування гіперестезії. Крива К. В., Маслій Ю. С. ІX науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» (01.11.20р., м.Харків)- Харків:НФаУ, 2020. С. 205-207
 • Крива К.В. Діагностика та терапія шлуночкової аритмії. Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів», 27.04.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Пішель В.Я. Моніторинг токсичності лікарських засобів, що елімінуються через печінку. Матеріали науково-практичного семінару «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», 14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Результати частотного /АВС/VEN аналізу призначень лікарських препаратів хворих на пептичну виразку шлунка і дванадцятипалої кишки, що перебували на лікуванні в клініці ІФНМУ/ Д.В. Семенів, Феденько С.М., Бобуляк В.В./ Матеріали V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25-26 квітня 2019 року, м. Харків, с.264-266
 • Застосування маркетингового підходу до визначення ринкової ціни антигіпертензивного лікарського засобу/ Д.В. Семенів, Байгуш Ю.В./ SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY Abstracts of I International Scientific And Practical Conference September 11-13, 2019, c. 150-151 LIVERPOOL
 • Костинська Н.Є. Біопсійний метод дослідження в медицині, значення, проблеми і перспективи. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», м. Київ, 23 січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Костинська Н.Є. Патофізіологічні та патоморфологічні аспекти геморагічного шоку як основного ускладнення гострої крововтрати. Матеріали науково-практичного семінару «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», 14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Костинська Н.Є. Роль провізора у забезпеченні раціонального використання лікарських засобів та попередження побічної дії ліків. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання фармацевтичної науки та практики: проблеми, досягнення та перспективи розвитку», 10.04.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Білоусова Н. Технологія проведення коучінг-сесії для медичних представників фармкомпанії. Формування професійно-мобільного фахівця: європейський вимір: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпро, 25 квітня 2019 року) /Міністерство внутрішніх справ, Дніпропетровський університет внутрішніх справ; за ред. Л.Л. Сушенцевої, Т.С. Сулими, О.В. Тарасової; заг. ред. Л.Л. Сушенцевої. Дніпро. Вид-во «Літограф», 2019. С. 275-277.
 • Білоусова Н. Освітня функція професійної діяльності медичного представника. Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики. досвід, стратегії і перспективи. Тези доп. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ-Ірпінь, 23 травня 2019 р.). Київ-Ірпінь, 2019. С. 45–48.
 • Білоусова Н. Дуальна форма професійної підготовки медичних представників: досвід Німеччини. Наукове забезпечення освітньої діяльності у сфері цивільного захисту: зб. матеріалів ІІ науково-практичної конференції (за міжнародною участю). (Київ, 16 травня 2019 р.) / Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту. К.: ІДУЦЗ. С. 16. URL: https://iducz.dsns.gov.ua/files/2019/NAUKA/material%202019.pdf (Дата звернення: 19.06.2019).
 • Професійна компетентність медичного представника: структурний аналіз. Problems and achievements of modern science : coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf., Cork, May 6, 2019. Cork : NGO «European Scientific Platform», 2019. V.4. p. 67-68.
 • Високомолекулярні сполуки у фармації. Перспективи застосування / О. О. Салій, К. Ф. Мацюця, О. В. Гетало // Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно активних речовин : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ф. Попова. - Київ : КНУТД, 2019. - Вип. 2, Т. 1. - С. 200-213.
 • «Аналіз соціально-економічного стану системи реімбурсації вартості лікарських засобів за кордоном» / Гетало О.В. «ЛОГОС» .Мистецтво наукової думки».// Збірник наукових праць, – Харків, 2019, – №2, – С. 62-64
 • «Основні етапи планування та проведення самоінспекції (внутрішнього аудиту) у фармацевтичній галузі» / Гетало О.В.// «ЛОГОС. Мистецтво наукової думки», 2019, №2, С. 65-66.
 • Шостак Л.Г. Державі регуляторні органи забезпечення якості лікарських засобів на стадіях їх життєвого циклу. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання фармацевтичної науки та практики: проблеми, досягнення та перспективи розвитку», 10.04.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Изучение роли маркетингового поля торговой марки в развитии бренда лекарственного средства. Д.В. Семенів, Байгуш Ю.В. Матеріали VI міжнар. наук.-практ. дистанційної конференції «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики», 22-23 березня 2018 рік, Харків, С.356-357
 • Теоретичні та науково-практичні аспекти маркетингового забезпечення комерціалізації наукових розробок вузів Д.В. Семенів, Малий В.В., Самборський О.С., Слободянюк М.М., Євтушенко О.М./ Матеріали VI міжнар. наук.-практ. дистанційної конференції «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики», 22-23 березня 2018 рік, Харків.
 • Бедренец камнеломковый – перспективный источник для создания новых фитопрепаратов разнонаправленного действия. / Д.В. Семенів , Столетов Ю.В., Куценко Т.А., Уланова В.А., Белик Г.В./ Materials of international scientific and practical conference «innovative approaches to the development of science» 1 june 2018, PART 2, с. 111-115
 • Научно методические подходы к усовершенствованию товарной политики в фармации/ Д.В. Семенів, Самборский О.С., Байгуш Ю.В., Слободянюк Н.Н./ Вклад али ибн сино в развитие фармации и актуальные проблемы современной фармацевтики Сборник материалов научно-практической конференции,Ташкент-2018, С. 73-74
 • Бедренец камнеломковый – перспективный источник для создания новых фитопрепаратов разнонаправленного действия Д.В. Семенів, Столетов Ю.В., Куценко Т.А., Уланова В.А./ Белик Г.В., Materials of international scientific and practical conference «innovative approaches to the development of science» 1 june 2018, PART 2, с. 111-1 Механізми дії активного пірит іону // Костинська Н. Є, Костинський Г.Б. // Український журнал дерматології, венерології, косметології. –– № 4 (71). –  – с. 53-56
 • Костинська Н.Є. Фітотерапія для дітей і підлітків // Матеріали Круглого столу «Європейська інтеграція фармацевтичної галузі України». – К.: КиМУ, 2018. – С. 17-18.
 • Костинська Н.Є. Поширення гомеопатичної фармакотерапії в світі та Україні. Матеріали круглого столу «Лікар і фармацевт - єдина команда системи охорони здоров’я», 20 листопада 2018 р. К.: КимУ, 2018.
 • Ретроспективне дослідження структури українського ринку препаратів на основі валеріани лікарської. / Гетало О.В // Матеріали VI міжнародної науково-практичної дистанційної конференції «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики», 22-23 березня 2018 року – Національний фармацевтичний університет, .Харків. – С. 323-329.
 • Особливості стандартизації якості дистанційної освіти в Канаді Гетало О.В. // Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні», 18 травня 2018 року, – ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського», – Тернопіль, С. 348-349.
 • Пути усовершенствования электронных образовательных ресурсов в организационно-экономических дисциплинах. / Гетало О.В. // Материалы научно-практической конференции «Система повышения квалификации педагогических кадров в вузах Узбекистана:опыт, приоритеты и перспективы развития», 18 апреля 2018 года, – Ташкентская медицинская академия. – С. 56-57.
 • Гетало О.В. Впровадження в Україні концепції назалежних практик GXP як гарантія якості фармацевтичної продукції та євроінтеграції. Проблеми державного будівництва в Україні: зб. матеріалів ХХІІІ міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», Секція медицини, фармації та стоматології; 14  березня 2018 р., тези доп. К. : КиМУ. 2018. Вип. №26. Т.2. С. 186–190.
 • Гетало О.В. Аспекти моніторингу доступності лікарських засобів. Матеріали круглого столу «Лікар і фармацевт - єдина команда системи охорони здоров’я», 20.11. 2018 р. К.: КиМУ, 2018.
 • Пішель В. Я. Клінічний поліморфізм посттравматичного стресового розладу в учасників бойових дій [Електронний ресурс] / В. Я. Пішель, М. Ю. Полив’яна, К. В. Гузенко // Архів психіатрії. - 2017. - Т. 23, № 1. - С. 75-76.
 • Науково методичні основи до маркетингового аналізу стану та конкурентоспроможності ринкового потенціалу антигіпертензивних засобів/ Д.В. Семенів, Ю.В. Байгуш., М.М. Слободянюк./ Матеріали IV Всеукраїнської науково-освітньоїinternet конференції (Харків, 15 березня 2017 року),  С. 167-169
 • Номенклатура традиционных фитогемостатиков и перспективы создания новых препаратов Д.В. Семенів., Г.В. Белик, Т.А. Куценко, Ю.В. Столетов, О.В. Кудина /Міжнародна наук.-практ.конференція «Ключові аспекти розвитку сучасної науки» 27 лютого 2017 рік, м. Ужгород, том 2. С. 53-58
 • Фармакологические свойства растений представителей рода «Первоцвет» - как перспективных источников получения новых лекарственных препаратов/ Д.В. Семенів, Г.В. Белик, Т.О. Куценко / Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції «Наукова думка інформаційних століть» 19.06.17 рік, м. Дніпро.
 • The application of antennaria dioica in medicine and prospects of its use for creation of new phytohemostatis agents/ (Застосування приворотня дводомного у медицині та перспективи його використання для створення нових фітогемостатичних препаратів)/ Belik G.V., Kutsenko T.A., Stoletov Y.V.,Shchokina K. G./ V національний з’їзд фармакологів України, 18-20 жовтня 2017 р.,м. Запоріжжя, С. 112-113
 • Комплексний підхід у підвищенні ринкового потенціалу антигіпертензивних ЛЗ/ Д.В. Семенів., Ю.В. Байгуш., М.М. Слободянюк/ Щорічний збірник наукових робіт. Матеріали V міжнародної науково- практичної дистанційної конференції, м. Харків, 30-31 березня. 2017, с. 331-332.
 • Костинська Н.Є. Проблемні питання патоморфології в рамках реалізації Національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я. Проблеми державного будівництва в Україні: зб. матеріалів ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», Секція медичних та стоматологічних дисциплін; 15  березня. 2017 р., тези доп. К. : КиМУ. 2017. Вип. №25. Т.2. С. 273-277.
 • Нормативно-правове поле професійної підготовки медичних представників у с Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. ХІІ Междунар. науч. конф., 17-24 сент. 2017г., г. Нетания (Ізраїль). – Хмельницкий : ХНУ, 2017. – С. 155-158.истемі професійної освіти Німеччини.
 • Аналіз сучасних підходів до визначення економічної ефективності заходів з поліпшення умов праці. / Гетало О.В. // Матеріали VI міжнародної науково-практичної з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» (реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ №328 від 22.06.2015р.), Національний фармацевтичний університет, – Харків. 2017, – С. 27-30
 • Гетало О.В. Аналіз асортименту лікарських засобів на ринку України // Матеріали Науково-практичної конференції «Європейські стандарти медичної освіти в українських реаліях». Секція «Фармація». – К.: КиМУ, 2017. С. 18-19.
 • Шостак Л.Г. Реімбурсація як складова система відшкодування вартості лікування для населення України. Проблеми державного будівництва в Україні: зб. матеріалів ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», Секція медичних та стоматологічних дисциплін; 15  березня. 2017 р., тези доп. К. : КиМУ. 2017. Вип. №25. Т.2. С. 268-273.
 • Пішель В.Я., Полив’яна М.Ю. Посттравматичний стресовий розлад та психотичні прояви: дискусійні питання // Архів психіатрії. – 2016. – том 22, № 2 (85) – с. 114–115.
 • Пішель В. Я. Посттравматичний стресовий розлад та розлади адаптації в учасників АТО: клініко-соціальна характеристика та практика психофармакотерапії / В. Я. Пішель, М. Ю. Полив’яна, К. В. Гузенко // Україна. Здоров'я нації. - 2016. - № 4(1). - С. 69-73.
 • Оцінка стану фармацевтичної допомоги хворим на мультирезистентний туберкульоз на регіональному рівні./ Д.В. Семенів., І.О.Федяк, С.Л. Гринівська/ Матеріали науково-практичної регіональної конференції «Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення на регіональному рівні» 11 травня 2016 р. С. – 63-72
 • Аналіз показників брендів та торгових марок лікарських препаратів/ Д.В. Семенів., Ю.В. Байгуш, М.М. Слободянюк/ Матеріали науково-практичної регіональної конференції «Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення на регіональному рівні» 11 травня 2016 р. С – 122-124
 • Аналіз статусу ВІЛ-інфікованих пацієнтів в областях з найвищою поширеністю ВІЛ-інфекції Д.В. Семенів. І.О.Федяк/ Матеріали третьої національної науково- практичної конференції «За кожне життя разом: прискорення до мети 90-90-90» Профілактична медицина 2016 р. ст..149-151.
 • Вивчення конкурентоспроможності лікарських препаратів на прикладі антигіпертензивних/ Д.В. Семенів. Ю.В. Байгуш., М.М. Слободянюк./ ПК «Фармація» МОЗ та АМН України, протокол № 96 від 20.04.2016 р. Харків: НФаУ, 2016.-9 с. (інформаційний лист)
 • Аналіз серцево-судинних препаратів у сегменті фармацевтичного ринку України/ Ю.В. Байгуш., Д.В. Семенів/ Інновації в медицині: тез. доп. 85-ої науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю – Івано-Франківськ, 2016. – С.214-215.
 • Аналіз показників брендів та торгових марок лікарських препаратів / Ю.В. Байгуш., М.М. Слободянюк., Д.В. Семенів / Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення на регіональному рівні: матеріали науково-практичної регіональної конференції, м. Івано-Франківськ,10-11 травня 2016 р. с. 120-122
 • Аналіз сегменту ринку антигіпертензивних лікарських засобів у структурі фармацевтичного ринку України / Ю.В. Байгуш., М.М. Слободянюк., Д.В. Семенів/ Управління якістю в фармації: збірник наукових робіт Х Науково-практичної конференції з міжнародною участю – Х.: НФаУ, 2016. – с. 21.
 • Структура споживання антигіпертензивних лікарських засобів в Івано-Франківській області Ю.В. Байгуш. Соц. Фармація: стан, проблеми та перспективи: наук. симп. у рамках VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, 15-16 вересня, 2016, с. 165
 • Изучение роли маркетингового поля торговой марки и бренда лекарственного препарата/ Д.В. Семенів, Ю.В. Байгуш., Н.Н. Слободянюк/ Приоритеты фармации и стоматологии: от теории к практике: Материалы юбилейной V Научно-практической конференции с международным участием, посвященной 25-летию независимости Республики Казахстан, 14 декабря 2016 р. – Алматы, Республика Казахстан – 2016 р.
 • Научно-методические подходы к определению эффэктивности маркетинговых коммуникаций в сегменте антигипертензивных лекарств/ Д.В. Семенів., Ю.В. Байгуш., Н.Н. Слободянюк/ Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации: Материалы республиканской научно-практической конференции (с международным участием). – Ташкент, Республика Узбекистан – 2016 р. – С. 158-159
 • Білоусова Н. Професійна підготовка медичних маркетологів: європейський контекст. Професійна освіта: проблеми і перспективи. 2016. № 11. С. 115-119.
 • Білоусова Н. Професійна підготовка медичних маркетологів у вищих навчальних закладах європейських країн: історичні витоки Професійна освіта в умовах сталого розвитку /зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції м. Павлоград: ІМА-прес, 2016. С. 17-21.
 • Принципи діяльності медичних представників у зарубіжних країнах як орієнтир їхньої підготовки в університетах. Проектна діяльність як інструмент досліджень, навчання та інновацій /Н. А. Білоусова / Матеріали конф. 17-18 березня 2016 р. м. Ніжин, Україна. Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2016. С. 12-14.

Участь науково-педагогічних працівників кафедри у наукових конференціях, круглих столах:

 • Методичний семінар «Особливості оцінювання навчальних досягнень студентів в умовах змішаного навчання»(25.11.22 р.) https://kymu.edu.ua/news/2022/metodychnyy-seminar-osoblyvosti-otsinyuvannya-navchalnykh-dosyagnen-studentiv-v-umovakh-zmishanogo-n/
 • Практичний семінар «Шляхи та джерела формування педагогічної майстерності куратора академічної групи в умовах воєнного стану»(25.11.22 р.) https://kymu.edu.ua/news/2022/praktychnyy-seminar-shlyakhy-ta-dzherela-formuvannya-pedagogichnoyi-maysternosti-kuratora-akademichn/
 • IX науково-практична конференція з міжнародною участю «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ». 22.09.2022р. Тернопіль: ТНМУ, 2022. https://www.tdmu.edu.ua/2022/09/26/ih-naukovo-praktychna-konferentsiya-z-mizhnarodnoyu-uchastyu-naukovo-tehnichnyj-progres-i-optymizatsiya-tehnologichnyh-protsesiv-stvorennya-likarskyh-preparativ/
 • Круглий стіл на тему: «Моє покликання – Фармація», присвячений Дню фармацевтичного працівника України та Міжнародному дню фармацевта (21.09.2022 р.). https://kymu.edu.ua/news/2022/kruglyy-stil-na-temu-moye-poklykannya-farmatsiya-prysvyachenyy-dnyu-farmatsevtychnogo-pratsivnyka-uk/
 • Вебінар з теми «Як підняти h-index? Особливості метрики Scopus / Web of Science»(20.09.22 р.). https://kymu.edu.ua/news/2022/vebinar-z-temy-yak-pidnyaty-h-index-osoblyvosti-metryky-scopus-web-of-science/
 • ХХVІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін» 17-18 березня 2022 року Київ – 2022
 • ХХVІI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НАУКИ: ВІД ІДЕЇ – ДО РЕАЛІЗАЦІЇ» 19 – 20 травня 2022 року Київ – 2022
 • Круглий стіл на тему «Фахова передвища освіта: сучасні виклики, проблеми, переспективи»(15.02.22 р.). https://kymu.edu.ua/news/2022/kruglyy-stil-na-temu-fakhova-peredvyshcha-osvita-suchasni-vyklyky-problemy-perespektyvy/
 • Дебати з теми «Академічна доброчесність в умовах дистанційного навчання: дотримуватися не можна порушувати»(26.01.22 р.). https://kymu.edu.ua/news/2022/debaty-z-temy-akademichna-dobrochesnist-v-umovakh-dystantsiynogo-navchannya-dotrymuvatysya-ne-mozhna/
 • Науково-практичний семінар з теми «Академічна доброчесність: від теорії до практики» (13.12.21 р.). https://kymu.edu.ua/news/2021/naukovo-praktychnyy-seminar-akademichna-dobrochesnist-vid-teoriyi-do-praktyky/
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми охорони здоров’я: освітні технології, наука, практика» (30.11.21 р.). https://kymu.edu.ua/news/2021/vseukrayinska-naukovo-praktychna-konferentsiya-suchasni-problemy-okhorony-zdorov-ya-osvitni-tekhnolo/
 • Ukrainian Infections Weeks (05.11.21 р.). https://kymu.edu.ua/news/2021/ukrainian-infections-weeks/
 • Науково-практичний онлайн-семінар з теми «Методологія оцінювання студентських наукових робіт з використанням антиплагіатної системи StrikePlagiarism» (03.11.21 р.). https://kymu.edu.ua/news/2021/naukovo-praktychnyy-seminar-z-temy-metodologiya-otsinyuvannya-studentskykh-naukovykh-robit-z-vykorys/
 • Науково-практичний семінар для науково-педагогічних працівників фармацевтичного, медичного профілю з теми «Підбір журналу для публікації у Scopus та Web of Science» (26.10.21 р.). https://kymu.edu.ua/news/2021/naukovo-praktychnyy-seminar-dlya-naukovo-pedagogichnykh-pratsivnykiv-farmatsevtychnogo-medychnogo-pr/
 • Круглий стіл: «Алгоритм самостійної перевірки наукової роботи на плагіат у системі АСАП» (12.10.21 р.)https://kymu.edu.ua/news/2021/kruglyy-stil-algorytm-samostiynoyi-perevirky-naukovoyi-roboty-na-plagiat-u-systemi-asap-dlya-student/
 • Круглий стіл: «ФАРМАЦІЯ: завжди довіра Вашого здоров'я» - «Pharmacy: always trusted for your health» (24.09.21р.) https://kymu.edu.ua/news/2021/kruglyy-stil-farmatsiya-zavzhdy-dovira-vashogo-zdorov-ya-pharmacy-always-trusted-for-your-health/Науково-практична конференція присвячена 100-річчю Національного фармацевтичного університету (м.Харків) (10.09.21р.) https://kymu.edu.ua/news/2021/uchast-naukovo-pedagogichnykh-pratsivnykiv-kymu-v-naukovo-praktychniy-konferentsiyi-prysvyacheniy-10 /
 • Круглий стіл на тему: «Академічна мобільність викладачів і студентів» (20.09.21р.) https://kymu.edu.ua/news/2021/kruglyy-stil-na-temu-akademichna-mobilnist-vykladachiv-i-studentiv/
 • ХХVІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів, молодих учених «Розвиток студентської науки в умовах євроінтеграції: результати і перспективи» 20 травня 2021 року (дистанційна форма проведення) Київ, Київський міжнародний університет
 • Круглий стіл з нагоди Всесвітнього дня здоров’я, 7 квітня 2021 року https://kymu.edu.ua/news/2021/kruglyy-stil-z-nagody-vsesvitnogo-dnya-zdorov-ya/
 • ХХVІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», 25 березня 2021 року https://kymu.edu.ua/news/2021/khkhvi-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiya-problemy-profesiynoyi-pidgotovky-v-umovakh-yevro/
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогіних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» (дистанційна форма проведення) 21-22 травня 2020 року https://kymu.edu.ua/news/2020/khkhv-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiya-suchasni-strategiyi-rozvytku-universytetu-v-konte/?sphrase_id=34571
 • VIII міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», м. Київ, 17-19 квітня 2019 р.
 • The third of  International Congress on Science and Education UBEK, 21-24 March 2019, Afyonkarahisar,  Turkey
 • ХХІV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів»/ 14 березня 2019 року / Київ, Київський міжнародний університет
 • XV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні», 18 травня 2018 року, м. Тернопіль
 • Міжнародна науково-практична конференція «Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у ХХІ столітті», м. Одеса, 20-21 квітня 2018 р
 • «Належна фармацевтична практика. Імплементація протоколів провізора/фармацевта» ЦИКЛ ОСВІТНІХ СЕМІНАРІВ / 19 квітня 2018 року / НМАПО ім. П.Л.Шупика, НФаУ
 • Научно-практическая конференция «Система повышения квалификации педагогических кадров в вузах Узбекистана:опыт, приоритеты и перспективы развития», 18 апреля 2018 года, Ташкентская медицинская академия
 • VI Міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики», 22-23 березня 2018 року, м. Харків
 • ХХIII Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького  складу «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави». Секція «Фармація», 14 березня 2018 року, м. Київ
 • «ЛІКИ УКРАЇНИ» Експрес-курс для провізорів та фармацевтів / 2 березня 2018 року / МОЗ України, НМАПО ім. П.Л.Шупика, НМУ ім.О.О. Богомольця
 • Круглий стіл «Європейська інтеграція фармацевтичної галузі України», м. Київ, Київський міжнародний університет, 2018 рік
 • Міжнародна науково-практична конференція «Посттравматичний стрес:дорослі, діти та родини в ситуації війни» / 8-10 грудня 2017 року /Київ, Міжнародна Міждисциплінарна Асамблея
 • «KyivPharma-2017» III Міжнародна практична конференція Фармакологія та фармацевтична технологія в забезпеченні активного довголіття / 8 грудня 2017 року / Київ, Київський міжнародний університет технологій та дизайну
 • V національний з’їзд фармакологів України, м. Запоріжжя, 18-20 жовтня 2017 р
 • Міжнародна науково-практична конференція «Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи», 4-6 жовтня 2017 рік, м. Глухів
 • Круглий стіл «Європейські стандарти медичної освіти в українських реаліях»/ 18 травня 2017 року / Київ, Київський міжнародний університет
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів КиМУ «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», секція «Фармація», 15 березня 2017 року, м. Київ
 • Науково-практична конференція «Впровадження належних практик у фармації: досягнення, перспективи та проблеми», м. Київ,  2017
 • VI Міжнародна науково-практична конференція з міжнародною участю «» м. Харків, 2017 р
 • Науково-практична конференція «Впровадження належних практик у фармації, досягнення, перспективи та проблеми»/ 15 листопада 2017 року / Київ, Київський міжнародний університет
 • Науково-практичної конференції «Європейські стандарти медичної освіти в українських реаліях». Секція «Фармація», м. Київ, 2017 р
 • ХVІІІ Международная научная конференция «Актуальные научные исследования в современном мире», 26-27 октября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий
 • 2nd International young scientists symposium «Plants in pharmacy and nutrition» (15-17 September 2016, Wroclaw, Poland)
 • VІІІ Національний з’їзд фармацевтів України «Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи», м.Харків, 13-16 вересня 2016 р
 • ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти», 12-13 травня 2016 р., м. Тернопіль
 • IV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Хімія природних сполук», 21-22 квітня 2016 р., м.Тернопіль
 • VI науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів», м. Тернопіль, 2016 р
 • 46th International symposium on essential oils «Natural Volatiles & Essential oils», 13-16.09.2015. Lublin, Poland
 • Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю «Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України», 21-22 травня 2015 р., м. Тернопіль
 • ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи розвитку», 27-30 квітня 2015 року
 • II international scientific conference «Problems and prospects of development of economy and management» on December 3–4, 2014, Prague
 • ХV Конгрес світової федерації українських лікарських товариств, м. Чернівці,16-18 жовтня 2014 р
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва» м. Тернопіль, 16-17 жовтня 2014 р
 • Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології", 9-10 жовтня, 2014 р., м. Тернопіль

Науково-педагогічні працівники та студенти факультету є учасниками заходів за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:


Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечює участь студентів у роботі студентських наукових гуртків, проблемних груп кафедри фармації, технології ліків та фармацевтичного менеджменту:

Проблемні групи:

 • Моніторингові методики визначення безпеки та ефективності лікарських засобів (керівник - викладач Крива К.В.)

Для реалізації творчих здібностей студенти залучаються до наукової роботи, беруть участь у Всеукраїнських (міжнародних) конференціях та конкурсах студентських наукових робіт з фармацевтичних наук, серед яких:

Практична підготовка

Практика студентів є важливою складовою частиною процесу підготовки висококваліфікованих фахівців. Вона надає студенту можливості набути реального практичного досвіду, навичок самостійної роботи, необхідних йому в подальшій професійній діяльності, а також закріпити та збагатити теоретичні знання, отримані в університеті.

Кафедра забезпечує виробничу фармацевтичну та переддипломну практики.

Бази практики:

 • ТОВ «Мед –сервіс»
 • ТОВ «Медичний центр імені академіка Юрія Прокоповича Спіженка»
 • КП «Бориспільська центральна аптека №24»
 • ТОВ «Аптека Доброго Дня»
 • ТОВ «Фармація Києва»
 • МПП ФІРМА «АДОНІС»
 • ТОВ «Аптека гормональних препаратів» (м. Київ)
 • ПрАТ «По виробництву інсулінів «ІНДАР»»
 • ТОВ «ЦІНТОРГ ІНВЕСТ»
 • ТОВ «Віталюкс»
 • ТОВ «Аптекарь»
 • ТОВ «Фармастор»
 • ТОВ «Аптека АНЦ»
 • ТОВ «Благодія»
 • ТОВ «Сіті Доктор №1»
 • ТОВ «Київська аптекарська мануфактура»
 • ТОВ «Вітамін-1»
 • ТОВ «Фармацевтична компанія Віста»
 • ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата»
 • ТОВ «Київфарм»
 • ТОВ «Асторія-Фарм»
 • ТОВ «Подорожник Київ»

Позааудиторна робота

Позааудиторна робота зі студентами ґрунтується на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх стосунків у студентських академічних групах, а також сприяють прискоренню психофізіологічної адаптації першокурсників, формуванню поваги до обраної професії.


Кафедра фармації, технології ліків та фармацевтичного менеджменту постійно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», з метою поширення інформації про спеціальності факультету проводяться різні профорієнтаційні заходи, серед них: