Кафедра фармації

Кафедра фармації Київського міжнародного університету створена в червні 2012 року.

Основна мета кафедри – підготовка фахівців з фармації за ступенями вищої освіти бакалавр, магістр, зумовлене потребою у фахівцях фармацевтичної галузі, пов’язаною з постійним зростанням аптечної мережі, розширенням і збільшенням обсягів виробництва вітчизняними фармацевтичними підприємствами, які виходять на світовий ринок і потребують кваліфікованого кадрового забезпечення.


Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Магістр
 • аптечна технологія лікарських засобів;
 • промислова технологія лікарських засобів;
 • вступ у фармацію;
 • організація та економіка фармації;
 • фармакологія;
 • фармакогнозія;
 • менеджмент та маркетинг у фармації;
 • фармацевтична хімія;
 • фізична та колоїдна хімія;
 • медичне та фармацевтичне товарознавство;
 • технологія лікарських косметичних засобів;
 • основи сучасної гомеопатії;
 • ресурсознавство лікарських рослин;
 • сучасні фармацевтичні технології;
 • етика і деонтологія у фармації;
 • аналітична хімія;
 • біологічна хімія;
 • загальна та неорганічна хімія;
 • гігієна у фармації та екології;
 • лікарські рослини та фітотерапія;
 • соціальна фармація;
 • фармакогностичний аналіз нової ЛРС;
 • фармацевтична біотехнологія;
 • фармацевтична ботаніка.

Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:

 • організацію освітнього процесу, формування матеріально-технічного та методичного забезпечення з урахуванням принципу «Рівень фармацевтичної допомоги, яку отримує пацієнт, безпосередньо залежить від якостіі отриманої освіти»;
 • упровадження інноваційних методів організації навчального процесу та застосування прогресивних освітніх технологій;
 • розширення академічної мобільності, яка складається з істотного розширення мобільності студентів, викладацького та іншого персоналу для взаємного збагачення європейським досвідом;
 • створення умов для реалізації тези: «Навчання протягом усього життя»;
 • підвищення ефективності та якості практичної підготовки фармацевтів з питань аптечного виготовлення, промислового виробництва та контролю за якістю лікарських засобів;
 • організацію та виконання студентських, магістерських, аспірантських та докторських науково-дослідних робіт;
 • примноження інтелектуального потенціалу кафедри, розвиток науково-дослідної бази, подальше вдосконалення професіоналізму викладацького складу;
 • розширення досліджень щодо визначення потреб у фахівцях певних спеціальностей і відкриття нових спеціальностей для забезпечення потреб фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я.

Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на дослідження теми: «Обґрунтування критеріїв створення та стандартизації перспективних активних фармацевтичних інгредієнтів і лікарських засобів на основі рослинної сировини». Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0115U004255).

Основні напрями наукових досліджень:

 • наукова розробка сучасної методології управління якістю та персоналом як важливого складника організації ефективної роботи закладів фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я в умовах реформування;
 • проблеми та перспективи законодавчого регулювання фармацевтичної діяльності й обігу лікарських засобів на фармацевтичному ринку України;
 • психологічні аспекти професійної діяльності лікарів і фармацевтичних працівників в екстремальних умовах;
 • психологічні проблеми при з'ясуванні медико-соціальних експертних питань;
 • розвиток фармацевтичної освіти в Україні та досвід інтеграції в міжнародний простір.

На кафедрі створені навчально-методичні комплекси у вигляді друкованих курсів лекцій, збірників тестових завдань, ситуаційних задач, методик виконання практичних навичок і вмінь, розпочата робота зі створення підручників нового типу, розробляються медійні й електронні засоби навчання. Відпрацювання практичних навичок і вмінь на лабораторних та практичних заняттях проводиться за лінійно-концентричним принципом з урахуванням наступності та міждисциплінарного підходу. Викладачі кафедри активно використовують сучасні форми та методи навчання: організовують групові дискусії, розробляють ситуаційні завдання та тренінгові вправи, стимулюють студентів до підготовки тематичних проблемних слайдових міні-доповідей, практикують бліцопитування, пробне тестування тощо. Викладачі кафедри активно сприяють формуванню бібліотечного фонду Університету, який забезпечує аудиторну й самостійну роботу студентів.


Написання навчальних посібників, довідників, збірників, навчальних програм, методичних рекомендацій, статей є пріоритетним напрямком роботи кафедри:

 • Шостак Л.Г. Дослідження вмісту амінокислот і полісахаридів у надземних і підземних органах первоцвіту весняного/ Л.Г.Шостак, С.М.Марчишин, М.И.Луканюк, О.Л.Демидяк / Медична та клінічна хімія. - 2015. - Т 17, № 4 - С. 47-53.
 • Tokmenko I.I., Mirnaya T. A., Yaremchuk G. G., Tolochko A.S. / Structure and optical properties of glasses in binary liquid crystalline systems based on cobalt octanoate // Optical Materials 2015. – Vol 42, P. 1-10.
 • Шостак Л.Г. Морфолого-анатомічна будова підземних органів первоцвіту великочашечкового (Primula macrocalyx Bunge) та первоцвіту весняного (Primula veris L.) / Л.Г. Шостак, С.М. Марчишин, Л.М. Сіра, М.І. Луканюк / Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – № 2(43). – С. 65-70.
 • Шостак Л.Г. Одержання екстрактів з кореневищ з коренями первоцвіту весняного / Л.Г. Шостак, С.М. Марчишин, М.М. Васенда, Л.В. Гусак / Хімія природних сполук: матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю / редкол.: С.М. Марчишин, Л.С. Фіра, К.А. Посохова, О.М. Олещук. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 63-64.
 • Tokmenko I.I., Terebilenko K.V., Bychkov K.L., Baumer V.N., Slobodyanik N.S., Pavliuk M.V., Thapper A, Nasieka I.M., Strelchuk V.V. / Structural transformation of Bi1-x/3V1-xMoxO4 solid solutions for light-driven water oxidation. // Dalton Trans. 2016. Vol 45– P. 3895 – 3904.
 • Shostak L.G. Investigation of phenolic compounds of Primula veris L. / L. G. Shostak, S. M. Marchyshyn, S. S. Kozachok, R. V. Karbovska / Journal of Education, Health and Sport – 2016. – Vol. 6, № 5. – P. 424-432.
 • Гетало О.В., Аналіз сучасних підходів до визначення економічної ефективності заходів з поліпшення умов праці. VI науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку», 1 листопада 2017 року матеріали конференції.-2017- с. 27-30.
 • Tokmenko I.I., Kucheriv O.I., Naumova, D.D., Polunin, R.A., Terebilenko K.V. / Crystal structure of poly[tetra-μ2-cyanido-1:2κ8 N:C-bis(dimethyl sulfoxide-1κO)diargen-tate(I) iron(II)]. // Acta Crystallographica Section E – 2017 – P. 270 – 273.
 • Рак О.О., Шиндер О.І. Інтродукційна популяція Taxus baccata L. Національному ботанічному саду імені М.М, Гришка НАН України // Інтродукція рослин. – 2017. - №2. –С.17-25.
 • Tokmenko I.I., Bin Fei, Kucheriv O.I., Terebilenko K.V., Gural'skiy I.A. / Crystal structure of poly-[tetra-μ-cyanido-etha-nolbis(2-iodopyrazine)¬digold(I)iron(II)] // Acta Crystallographica Section E – 2017 – рр. 1755 – 1758.
 • Kubashko A.V. Preanalysis of T-fnd B-cell subsets in abo-incompatible kidney transplant recipients Збірник матеріалів ХХII Міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна між Заходом та Сходом: реалії та перспективи». – К.: КиМУ, 2017. – Т. 2. – С. 260.
 • Olesia I. Kucheriv, Inna I. Tokmenko, Igor P. Matushko, Galyna G. Tsapyuk and Il’ya A. Gural’skiy / Crystal structure of poly[bis(µ-2-bromopyrazine)tetra-µ2- cyanido-dicopper(I)iron(II)]: a bimetallic metal-organic framework // Acta Crystallographica Section E – 2018 – P. 1895 – 1898.

Науково-педагогічні працівники кафедри фармації приймали активну участь у міжнародних наукових конференціях та круглих столах за участі видатних діячів вітчизняної та закордонної медицини:


Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 226 “Фармація, промислова фармація”.


Для реалізації творчих здібностей студенти залучаються до наукової, роботи приймають участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з фармацевтичних наук та роботі студентського наукового гуртка «Інноваційна фармація», що сприяє їх участі в наукових конференціях, серед яких міжнародні:

Науковці кафедри є активними учасниками програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті», яка реалізується Київським міжнародним університетом у співпраці з МАН учнівської молоді Києва та Київської області, шляхом проведення майстер-класів, оглядових екскурсій і ознайомлення абітурієнтів зі спеціалізованими кабінетами з фармації, семінарів, Днів шкіл, гімназій у КиМУ:

 • сучасні методи дослідження та експерименту в хімії;
 • ознайомлення з процесом виготовленя ліків та косметичних засобів в умовах аптеки.

Виховна робота серед студентів ґрунтується на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх і довірливих стосунків у студентських групах, а також всіляко сприяють прискоренню психофізіологічної адаптації першокурсників, формуванню поваги до обраної ними професії.

При проведенні лекційних і практичних занять активно використовуються мультимедійні засоби. Навчальні аудиторії кафедри оснащені сучасним аптечним, технологічним та аналітичним обладнанням. Постійно покращується технічне забезпечення хімічних лабораторій, поновлюються реактиви, хімічний посуд та обладнання.


Заняття протягом навчального процесу проходять в приміщеннях музеїв, на території ботанічного саду, фармацевтичних підприємств та лікувально- профілактичних закладах.

Кафедра фармації забезпечує проходження студентами навчальних та виробничих практик на базі аптечних мереж та аптек з правом виготовлення лікарських засобів, підприємств фармацевтичного виробництва м. Київ, ботанічних садів, лікувально-профілактичних закладів.