Кафедра фармації, технології ліків та фармацевтичного менеджменту

Завідувач кафедри фармації

Семенів Дмитро Васильович

Завідувач кафедри, д.фарм.н., професор
kafedra@kymu.edu.ua

Кафедра фармації Київського міжнародного університету створена в червні 2012 року.

Основна мета кафедри – підготовка фахівців із фармації за ступенями вищої освіти бакалавр, магістр, зумовлена потребою у фахівцях фармацевтичної галузі, пов’язаною з постійним зростанням аптечної мережі, розширенням і збільшенням обсягів виробництва українськими фармацевтичними підприємствами, які виходять на світовий ринок і потребують кваліфікованого кадрового забезпечення.

Освітній процес на кафедрі забезпечують доктори та кандидати наук з багаторічним досвідом практичної роботи в наукових установах, аптечних, лікувально-профілактичних закладах, зокрема: професор Цуркан О.О. - д-р.фарм.наук; професор Щербатенко І.С. - д-р.біол.наук; доцент Шостак Л.Г. - канд.фарм.наук; доцент Гетало О.В. - канд.фарм.наук; доцент Гергель О.В. - канд.фарм.наук; доцент Гайдай Г.Л. - канд.біол.наук; доцент Гергель Є.М. - канд.фарм.наук; доцент Бердей Т.С. - канд.фарм.наук; доцент Демецька О.В. - канд.біол.наук; доцент Цюкало Л.Є. - канд.хім.наук; доцент Стеченко О.В. - канд.хім.наук; доцент Слатвінська О.А. - канд.біол.наук; доцент Садівський В.М. - канд.фарм.наук; викладачі: Пилипчук О.О., Лівик К.С.


Освітній процес

Кафедра забезпечує викладання таких фахових навчальних дисциплін:

 • аптечна технологія лікарських засобів
 • промислова технологія лікарських засобів
 • вступ у фармацію
 • організація та економіка фармації
 • фармакогнозія
 • фармацевтична хімія
 • фізична та колоїдна хімія
 • технологія лікарських косметичних засобів
 • основи сучасної гомеопатії
 • гомеопатичні препарати
 • ресурсознавство лікарських рослин
 • історія медицини та фармації
 • сучасні фармацевтичні технології
 • етика і деонтологія у фармації
 • аналітична хімія
 • біологічна хімія
 • органічна хімія
 • загальна та неорганічна хімія
 • медична хімія
 • біологічна та біоорганічна хімія
 • гігієна у фармації та екології
 • охорона праці та охорона в галузі
 • лікарські рослини та фітотерапія
 • фармакогностичний аналіз нової ЛРС
 • фармацевтична біотехнологія
 • фармацевтична ботаніка

Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:

 • організацію освітнього процесу, формування матеріально-технічного та методичного забезпечення з урахуванням принципу – рівень фармацевтичної допомоги, яку отримує пацієнт, безпосередньо залежить від якості отриманої освіти
 • упровадження інноваційних методів організації освіти процесу та застосування прогресивних освітніх технологій
 • розширення академічної мобільності, яка складається з істотного розширення мобільності студентів, викладацького персоналу для взаємного збагачення європейським і світовим досвідом створення сприятливих умов для реалізації Навчання впродовж життя
 • підвищення ефективності та якості практичної підготовки фармацевтів з питань аптечного виготовлення, промислового виробництва та контролю за якістю лікарських засобів
 • організацію та виконання студентських, магістерських, аспірантських і докторських науково-дослідних робіт
 • примноження інтелектуального потенціалу кафедри, розвиток науково – дослідної бази, подальше вдосконалення професіоналізму викладацького складу
 • розширення досліджень щодо визначення потреб у фахівцях означеної спеціальності та відкриття нових для забезпечення потреб фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я

У процесі лекційних і практичних занять активно використовуються мультимедійні засоби. Навчальні аудиторії кафедри оснащені сучасним аптечним, технологічним і аналітичним обладнанням. Постійно покращується технічне забезпечення хімічних лабораторій, поновлюються реактиви, хімічний посуд та обладнання.

Навчання впродовж року проходять у приміщеннях музеїв, на території ботанічного саду, фармацевтичних підприємств і лікувально- профілактичних закладах.

Кафедра фармації забезпечує проходження студентами навчальних і виробничих практик на базі аптечних мереж і аптек з правом виготовлення лікарських засобів, підприємств фармацевтичного виробництва м. Києва, ботанічних садів, лікувально-профілактичних закладів.

Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 226 “Фармація, промислова фармація”.

У межах інтернаціоналізації освітньої діяльності за ОПП «Фармація» здобувачам освіти запропоновано доступ до онлайн курсів провідних університетів світу https://www.classcentral.com/, https://www.futurelearn.com/.


Науково-дослідна робота

Науково-педагогічні працівники, виконують науково-дослідні роботи у межах наукової теми, схваленої Вченою радою КиМУ: «Обґрунтування оптимізації фармацевтичного забезпечення населення у відповідності до вимог Національної лікарської (фармацевтичної) політики», основною метою якої є пошук та визначення механізму встановлення соціально-економічних пріоритетів забезпечення населення лікарськими засобами з урахуванням як національних особливостей розвитку, так і міжнародних норм регулювання фармацевтичного ринку; а також індивідуальних наукових тем, які виконують науково-педагогічні працівники в межах наукової теми, зокрема: Гетало О.В. «Фармакоепідеміологічні та фармакоекономічні дослідження ринку лікарських засобів».

Основні напрями наукових досліджень:

 • наукове розроблення сучасної методології управління якістю та персоналом як важливого складника організації ефективної роботи закладів фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я в умовах реформування
 • проблеми та перспективи законодавчого регулювання фармацевтичної діяльності й обігу лікарських засобів на фармацевтичному ринку України
 • психологічні аспекти професійної діяльності лікарів і фармацевтичних працівників в екстремальних умовах
 • психологічні проблеми у процесі з'ясування медико-соціальних експертних питань
 • розвиток фармацевтичної освіти в Україні та досвід інтеграції в міжнародний простір

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу представлено для кожної дисципліни у вигляді пакету, що вміщує робочі навчальні програми з усіх освітніх компонентів, програми всіх видів практик, достатнім фондом підручників і навчальних посібників. Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, бінарності, активної та безпосередньої взаємодії викладача і студента. Поряд із проведенням традиційних лекційних, семінарських і практичних занять застосовуються активні та інтерактивні методи навчання, що сприяє розвитку критичного мислення, самостійного прийняття рішення в конкретній ситуації, розвиває швидкість реакції з оптимальним варіантом вибору тактики, активізує здобувачів освіти, розвиває аналітичні та комунікативні здібності, вміння діяти самостійно у реальній ситуації. Перевага надається таким формам і методам навчання: проблемні лекції, лекції-дискусії, ділові ігри, тренінги, мозкові-атаки, практико-орієнтований кейс-метод вивчення фахових дисциплін із використанням електронної бази тестів, тематичні веб-квести. Залежно від змісту та особливостей кожного освітнього компонента до вибору методів навчання застосовується диференційний та індивідуальний підхід.

На ОПП «Фармація» використовуються такі методи контролю, як: усне та письмове опитування, перевірка самостійної роботи, контроль за виконанням індивідуальних завдань, тестування, лабораторний (практичний) контроль, самоконтроль, модульний контроль, підсумковий модульний контроль, іспит чи залік, перший етап ЄДКІ (інтегрований іспит КРОК 1; іспит з іноземної мови професійного спрямування), практико-орієнтований іспит.


Навчальні посібники, довідники, збірники, навчальні програми, методичні рекомендації, статті викладачів кафедри:

 • Гетало О.В. Основні етапи планування та проведення самоінспекції (внутрішнього аудиту) у фармацевтичній галузі» // ЛОГОС» .Мистецтво наукової думки: Збірник наукових праць. –№2. – С. 65-66
 • Гетало О.В. Аналіз соціально-економічного стану системи реімбурсації вартості лікарських засобів за кордоном // ЛОГОС» .Мистецтво наукової думки: Збірник наукових праць. –2019. – №2. – С. 62-64
 • Шостак Л.Г., Пруд А.М. Дослідження структури ринку лікарських засобів, що виявляють відхаркувальну дію // Науковий журнал «Молодий вчений». – №3. – 2019. – С. 268-270
 • Стеченко О.В. Біологічна та біоорганічна хімія в навчальних планах підготовки лікарів // Наука і освіта. – 2019. – №2. – С. 5-12
 • Kyrychenko A.N., Shcherbatenko I.S. Conserve nucleotide motifs and secondary structures within tobamovirus subgenomic promoters // Microbiol Z. – 2019. – №81(1). – Р.106-123
 • Kyrychenko A.N., Shcherbatenko I.S. Conserve nucleotide motifs within tobamovirus genomic promoters // Microbiol Z. – 2019. – №81(3). – Р.53-67
 • Фармацевтична хімія. Аналіз лікарських речовин за функціональними групами. Навч. посіб. для студ. вищ. мед. (фармац.) навч. закл. III–IV рівнів акредитації 3-е видання перероблене і доповнене / О.О. Цуркан, І.В. Ніженковська, О.О. Глушаченко. – К.: Медицина, 2019. – 152 с
 • Гергель О. В., Гергель Є. М., Дмитроца Т. В. Порівняльний аналіз фармацевтичних ринків у сегменті лікарських засобів для лікування деменції в Україні та деяких країнах Європейського Союзу // Фітотерапія. – 2018. – № 1. – С. 52-56
 • Kyrychenko A., Shcherbatenko І., Antipov I., Hrynchuk K. Typing of plum pox virus isolates in the central Ukraine // Microbiol Z. – 2017. – №79(3). – Р.115-124
 • Леоненко Н. С., Демецька О. В., Леоненко О. Б. Методичні підходи до оцінки токсичності та небезпеки наноматеріалів // Environment & health. – 2017. – № 3. – С. 9-13
 • Шостак Л.Г. Вибір оптимального екстрагенту для вилучення комплексу біологічно активних речовин з листя та з кореневищ з коренями первоцвіту весняного // Український біофармацевтичний журнал. – 2017. – № 4 (15). – С. 46-51
 • Марчишин С. М., Шостак Л. Г., Наконечна С.С., Ярошенко Т.Я. Вміст сапонінів у кореневищах з коренями та листках первоцвіту весняного // Медична та клінічна хімія. – 2017. – Т. 19, № 2 (71). – С. 25-29
 • Marchyshyn S. M., Shostak L.H., Dakhym I. S., Voloshchyk N. I. Evaluation of anti-inflammatory action of Primula veris L. // The Pharma Innovation Journal. – 2017. – № 6(3). – Р. 241-243
 • Шостак Л. Г., Марчишин С. М., Васенда М. М., Гусак Л. В. Вибір оптимального екстрагенту для вилучення комплексу біологічно активних речовин з листя та з кореневищ з коренями первоцвіту весняного // Український біофармацевтичний журнал. – 2017. – № 4 (15). – С. 46-51
 • Зоценко Л. О., Цуркан О. О. Амінокислотний склад надземних органів Elsholtzia Stauntonii benth // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2017. – Вип. 28. – С. 51-57
 • Kovalenko O.G., Shcherbatenko I.S., Kyrychenko A.M., Vasylev V.M. The relationship between viruses and plant cells in natural ecosystems and some approaches to their regulation // Microbiol Z. – 2017. – 79(1). – Р.34-45
 • Борзунов Є.Є., Щербатенко І.С. Производство таблеток: Учебное пособие. – К: КиМУ, 2017. – 136 с
 • Коновалова О.Ю., Джан Т.В., Голембіовська О.І., Гергель Є.М. Використання MS Excel у фармації. – К.: Видавничо–поліграфічний центр «Київський університет», 2017 (гриф МОН Украини)
 • Мазулін О.В., Коновалова О.Ю., Смойловська Г.П., Мазулін Г.В., Остапенко А.О., Шураєва Т.К., Гудзенко А.В., Гергель Є. М.,. Гергель О.В. Фармакогностичне ресурсознавство з основами інтродукції рослин: навчальний посібник для інтернів вищих медичних та фармацевтичних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2017. – 208 с
 • Марчишин С. М., Гусак Л. В., Бердей Т. С. Дослідження флавоноїдів у траві та кореневих бульбах чистецю Зібольта (Stachys sieboldii Miq.) // Фітотерапія : науково-практичний часопис. – №1. – 2017. – С.27-30
 • Леоненко Н. С., Демецька О. В., Леоненко О. Б. Особливості фізико-хімічних властивостей та токсичної дії наноматеріалів – до проблеми оцінки їхнього небезпечного впливу на живі організми (огляд літератури) // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. – 2016. – № 1. – С. 64-76
 • Кривомаз Т. І., Демецька О. В., Мовчан В. О. Перший аналіз цитотоксичності міксоміцетів // Екологічна безпека та природокористування. – 2016. – № 1-2. – С. 57-62
 • Shostak L. G., Marchyshyn S. M., Kozachok S. S., Karbovska R. V. Investigation of phenolic compounds of Primula veris L. // Journal of Education, Health and Sport. – 2016. – Vol. 6, № 5. – P. 424-432
 • Шостак Л. Г., Марчишин С. М., Сіра Л. М., Луканюк М. І. Морфолого-анатомічна будова підземних органів первоцвіту великочашечкового (Primula macrocalyx Bunge) та первоцвіту весняного (Primula veris L.) // Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – № 2(43). – С. 65-70
 • Мarchyshyn S. М., Berdey Т. S., Kernychna I. Z. [et al.] Qualitative composition and organic acids content in the aboveground part of plants from families Lamiaceae, Asteraceae, Apiaceae and Chenopodiaceae // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2016. – Vol. 2 (1). – p. 19–22
 • Марчишин С.М., Гусак Л.В., Бердей Т.С. Дослідження полісахаридних комплексів рослин родини Дослідження кислот гідроксикоричних трави чистецю Зібольда // Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т. 18, № 3. – С. 13–16
 • Білай І. М., Гетало О.В., Райкова Т. С., Бушуєва І. В. Сучасні аспекти фармацевтичного маркетингу: Навчальний посібник. Запоріжжя, 2016. – 224 с
 • Цуркан О.О., Делян Є.П. Мікро- та мікроелементний склад надземних органів представників роду Sonchus // Фармацевтичний журнал. – 2015. – № 6. – С. 61–65
 • Getalo O.V. Retrospective analysis of the market of antiepileptics in Ukraine // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 1(39). – С. 54–58
 • Getalo O.V. Evaluation of pharmaceutical providing of the patients with peptic ulcer of the stomach and duodenum by means of ABC-analysis // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 2(40). – С. 60–63
 • Кундієв Ю. І., Демецька О.В., Корда М.М. Токсикологія аерозолів : [монографія]. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2015. – 255 с
 • Марчишин С., Бердей Т. Чорнобривці лікують. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2015. – 30 с

Участь викладачів кафедри фармації у міжнародних, українських, регіональних наукових конференціях і круглих столах за участі видатних діячів медицини:

 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогіних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» (дистанційна форма проведення) 21-22 травня 2020 року
 • VIII міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», м. Київ, 17-19 квітня 2019 р.
 • The third of  International Congress on Science and Education UBEK, 21-24 March 2019, Afyonkarahisar,  Turkey
 • ХХІV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / 14 березня 2019 року / Київ, Київський міжнародний університет
 • XV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні», 18 травня 2018 року, м. Тернопіль
 • Міжнародна науково-практична конференція «Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у ХХІ столітті», м. Одеса, 20-21 квітня 2018 р
 • «Належна фармацевтична практика. Імплементація протоколів провізора/фармацевта» ЦИКЛ ОСВІТНІХ СЕМІНАРІВ / 19 квітня 2018 року / НМАПО ім. П.Л.Шупика, НФаУ
 • Научно-практическая конференция «Система повышения квалификации педагогических кадров в вузах Узбекистана:опыт, приоритеты и перспективы развития», 18 апреля 2018 года, Ташкентская медицинская академия
 • VI Міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики», 22-23 березня 2018 року, м. Харків
 • ХХIII Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького  складу «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави». Секція «Фармація», 14 березня 2018 року, м. Київ
 • «ЛІКИ УКРАЇНИ» Експрес-курс для провізорів та фармацевтів / 2 березня 2018 року / МОЗ України, НМАПО ім. П.Л.Шупика, НМУ ім.О.О. Богомольця
 • Круглий стіл «Європейська інтеграція фармацевтичної галузі України», м. Київ, Київський міжнародний університет, 2018 рік
 • Міжнародна науково-практична конференція «Посттравматичний стрес:дорослі, діти та родини в ситуації війни» / 8-10 грудня 2017 року /Київ, Міжнародна Міждисциплінарна Асамблея
 • «KyivPharma-2017» III Міжнародна практична конференція Фармакологія та фармацевтична технологія в забезпеченні активного довголіття / 8 грудня 2017 року / Київ, Київський міжнародний університет технологій та дизайну
 • V національний з’їзд фармакологів України, м. Запоріжжя, 18-20 жовтня 2017 р
 • Міжнародна науково-практична конференція «Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи», 4-6 жовтня 2017 рік, м. Глухів
 • Круглий стіл «Європейські стандарти медичної освіти в українських реаліях» / 18 травня 2017 року / Київ, Київський міжнародний університет
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів КиМУ «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», секція «Фармація», 15 березня 2017 року, м. Київ
 • Науково-практична конференція «Впровадження належних практик у фармації: досягнення, перспективи та проблеми», м. Київ,  2017
 • VI Міжнародна науково-практична конференція з міжнародною участю «» м. Харків, 2017 р
 • Науково-практична конференція «Впровадження належних практик у фармації, досягнення, перспективи та проблеми» / 15 листопада 2017 року / Київ, Київський міжнародний університет
 • Науково-практичної конференції «Європейські стандарти медичної освіти в українських реаліях». Секція «Фармація», м. Київ, 2017 р
 • ХVІІІ Международная научная конференция «Актуальные научные исследования в современном мире», 26-27 октября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий
 • 2nd International young scientists symposium «Plants in pharmacy and nutrition» (15-17 September 2016, Wroclaw, Poland)
 • VІІІ Національний з’їзд фармацевтів України «Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи», м.Харків, 13-16 вересня 2016 р
 • ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти», 12-13 травня 2016 р., м. Тернопіль
 • IV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Хімія природних сполук», 21-22 квітня 2016 р., м.Тернопіль
 • VI науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів», м. Тернопіль, 2016 р
 • 46th International symposium on essential oils «Natural Volatiles & Essential oils», 13-16.09.2015. Lublin, Poland
 • Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю «Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України», 21-22 травня 2015 р., м. Тернопіль
 • ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи розвитку», 27-30 квітня 2015 року
 • II international scientific conference «Problems and prospects of development of economy and management» on December 3–4, 2014, Prague
 • ХV Конгрес світової федерації українських лікарських товариств, м. Чернівці,16-18 жовтня 2014 р
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва» м. Тернопіль, 16-17 жовтня 2014 р
 • Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології", 9-10 жовтня, 2014 р., м. Тернопіль
 • ХХ Российский национальный конгресс «Человек и лекарство», г. Москва 7-11 апреля 2014 г

Для реалізації творчих здібностей студенти залучаються до наукової, роботи приймають участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з фармацевтичних наук та роботі студентського наукового гуртка «Інноваційна фармація», що сприяє їх участі в наукових конференціях, серед яких міжнародні:

Науковці кафедри є активними учасниками програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті», яка реалізується Київським міжнародним університетом у співпраці з МАН учнівської молоді Києва та Київської області, шляхом проведення майстер-класів, оглядових екскурсій і ознайомлення абітурієнтів зі спеціалізованими кабінетами з фармації, семінарів, круглих столів:

 • сучасні методи дослідження та експерименту в хімії
 • ознайомлення з процесом виготовлення ліків і косметичних засобів в умовах аптеки

Позааудиторна робота

Позааудиторна робота зі студентами ґрунтується на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх стосунків у студентських академічних групах, а також сприяють прискоренню психофізіологічної адаптації першокурсників, формуванню поваги до обраної професії.