Кафедра фармації

Кафедра фармації Київського міжнародного університету створена в червні 2012 року.

Основна мета кафедри – підготовка фахівців із фармації за ступенями вищої освіти бакалавр, магістр, зумовлена потребою у фахівцях фармацевтичної галузі, пов’язаною з постійним зростанням аптечної мережі, розширенням і збільшенням обсягів виробництва українськими фармацевтичними підприємствами, які виходять на світовий ринок і потребують кваліфікованого кадрового забезпечення.


Освітній процес

Кафедра забезпечує викладання таких фахових навчальних дисциплін:

 • аптечна технологія лікарських засобів
 • промислова технологія лікарських засобів
 • вступ у фармацію
 • організація та економіка фармації
 • фармакогнозія
 • фармацевтична хімія
 • фізична та колоїдна хімія
 • технологія лікарських косметичних засобів
 • основи сучасної гомеопатії
 • гомеопатичні препарати
 • ресурсознавство лікарських рослин
 • історія медицини та фармації
 • сучасні фармацевтичні технології
 • етика і деонтологія у фармації
 • аналітична хімія
 • біологічна хімія
 • органічна хімія
 • загальна та неорганічна хімія
 • медична хімія
 • біологічна та біоорганічна хімія
 • гігієна у фармації та екології
 • охорона праці та охорона в галузі
 • лікарські рослини та фітотерапія
 • фармакогностичний аналіз нової ЛРС
 • фармацевтична біотехнологія
 • фармацевтична ботаніка

Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:

 • організацію освітнього процесу, формування матеріально-технічного та методичного забезпечення з урахуванням принципу – рівень фармацевтичної допомоги, яку отримує пацієнт, безпосередньо залежить від якості отриманої освіти
 • упровадження інноваційних методів організації освіти процесу та застосування прогресивних освітніх технологій
 • розширення академічної мобільності, яка складається з істотного розширення мобільності студентів, викладацького персоналу для взаємного збагачення європейським і світовим досвідом створення сприятливих умов для реалізації Навчання впродовж життя
 • підвищення ефективності та якості практичної підготовки фармацевтів з питань аптечного виготовлення, промислового виробництва та контролю за якістю лікарських засобів
 • організацію та виконання студентських, магістерських, аспірантських і докторських науково-дослідних робіт
 • примноження інтелектуального потенціалу кафедри, розвиток науково – дослідної бази, подальше вдосконалення професіоналізму викладацького складу
 • розширення досліджень щодо визначення потреб у фахівцях означеної спеціальності та відкриття нових для забезпечення потреб фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я

У процесі лекційних і практичних занять активно використовуються мультимедійні засоби. Навчальні аудиторії кафедри оснащені сучасним аптечним, технологічним і аналітичним обладнанням. Постійно покращується технічне забезпечення хімічних лабораторій, поновлюються реактиви, хімічний посуд та обладнання.

Навчання впродовж року проходять у приміщеннях музеїв, на території ботанічного саду, фармацевтичних підприємств і лікувально- профілактичних закладах.

Кафедра фармації забезпечує проходження студентами навчальних і виробничих практик на базі аптечних мереж і аптек з правом виготовлення лікарських засобів, підприємств фармацевтичного виробництва м. Києва, ботанічних садів, лікувально-профілактичних закладів.

Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 226 “Фармація, промислова фармація”.


Науково – дослідна робота

Науково – дослідна робота кафедри спрямована на дослідження теми: «Обґрунтування критеріїв створення та стандартизації перспективних активних фармацевтичних інгредієнтів і лікарських засобів на основі рослинної сировини».. Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0115U004255).

Основні напрями наукових досліджень:

 • наукове розроблення сучасної методології управління якістю та персоналом як важливого складника організації ефективної роботи закладів фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я в умовах реформування
 • проблеми та перспективи законодавчого регулювання фармацевтичної діяльності й обігу лікарських засобів на фармацевтичному ринку України
 • психологічні аспекти професійної діяльності лікарів і фармацевтичних працівників в екстремальних умовах
 • психологічні проблеми у процесі з'ясування медико-соціальних експертних питань
 • розвиток фармацевтичної освіти в Україні та досвід інтеграції в міжнародний простір

На кафедрі створено навчально – методичні комплекси: курси лекцій, збірники тестових і ситуаційних завдань, методик виконання практичних навичок і вмінь, розпочата робота зі створення підручників нового типу, розробляються медійні й електронні засоби навчання. Вдосконалення практичних умінь і навичок на лабораторних і практичних заняттях проводиться за лінійно – концентричним принципом із урахуванням наступності та міждисциплінарного підходу. Науково – педагогічні працівники кафедри активно використовують сучасні форми та методи навчання: організовують групові дискусії, розробляють ситуаційні завдання та тренінгові вправи, стимулюють студентів до підготовки тематичних проблемних слайдових міні – доповідей, практикують бліцопитування, пробне тестування тощо. Викладачі кафедри активно сприяють формуванню бібліотечного фонду Університету, який забезпечує аудиторну й самостійну роботу студентів.


Навчальні посібники, довідники, збірники, навчальні програми, методичні рекомендації, статті викладачів кафедри:

 • Шостак Л.Г, Пруд А.М., Дослідження структури ринку лікарських засобів, що виявляють відхаркувальну дію./Науковий журнал «Молодий вчений».-№3.-2019.-С.268 – 270
 • Бердей Т.С. Мікроскопічні ознаки і хімічний склад трави рослин роду чорнобривці // Матеріали Круглого столу «Європейська інтеграція фармацевтичної галузі України». – К.: КиМУ, 2018. – С. 16 – 18
 • Шостак Л.Г., Пальчик К.О., Мікро- та макроелементний склад основних органів фікусу бенджаміна./ Фармацевтичні науки.- №3.-2018.- С.425 – 429
 • Olesia I. Kucheriv, Inna I. Tokmenko, Igor P. Matushko, Galyna G. Tsapyuk and Il’ya A. Gural’skiy / Crystal structure of poly[bis(µ-2-bromopyrazine)tetra-µ2- cyanido-dicopper(I)iron(II)]: a bimetallic metal-organic framework // Acta Crystallographica Section E – 2018 – P. 1895 – 1898
 • Kubashko A.V. Preanalysis of T-fnd B-cell subsets in abo-incompatible kidney transplant recipients Збірник матеріалів ХХII Міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна між Заходом та Сходом: реалії та перспективи». – К.: КиМУ, 2017. – Т. 2. – С. 260
 • Tokmenko I.I., Bin Fei, Kucheriv O.I., Terebilenko K.V., Gural'skiy I.A. / Crystal structure of poly-[tetra-μ-cyanido-etha-nolbis(2-iodopyrazine)¬digold(I)iron(II)] // Acta Crystallographica Section E – 2017 – рр. 1755 – 1758
 • Рак О.О., Шиндер О.І. Інтродукційна популяція Taxus baccata L. Національному ботанічному саду імені М.М, Гришка НАН України // Інтродукція рослин. – 2017. - №2. –С.17-25
 • Tokmenko I.I., Kucheriv O.I., Naumova, D.D., Polunin, R.A., Terebilenko K.V. / Crystal structure of poly[tetra-μ2-cyanido-1:2κ8 N:C-bis(dimethyl sulfoxide-1κO)diargen-tate(I) iron(II)]. // Acta Crystallographica Section E – 2017 – P. 270 – 273
 • Гетало О.В., Аналіз сучасних підходів до визначення економічної ефективності заходів з поліпшення умов праці. VI науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку», 1 листопада 2017 року матеріали конференції.-2017- с. 27-30
 • Shostak L.G. Investigation of phenolic compounds of Primula veris L. / L. G. Shostak, S. M. Marchyshyn, S. S. Kozachok, R. V. Karbovska / Journal of Education, Health and Sport – 2016. – Vol. 6, № 5. – P. 424-432
 • Tokmenko I.I., Terebilenko K.V., Bychkov K.L., Baumer V.N., Slobodyanik N.S., Pavliuk M.V., Thapper A, Nasieka I.M., Strelchuk V.V. / Structural transformation of Bi1-x/3V1-xMoxO4 solid solutions for light-driven water oxidation. // Dalton Trans. 2016. Vol 45– P. 3895 – 3904
 • Шостак Л.Г. Одержання екстрактів з кореневищ з коренями первоцвіту весняного / Л.Г. Шостак, С.М. Марчишин, М.М. Васенда, Л.В. Гусак / Хімія природних сполук: матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю / редкол.: С.М. Марчишин, Л.С. Фіра, К.А. Посохова, О.М. Олещук. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 63-64
 • Шостак Л.Г. Морфолого-анатомічна будова підземних органів первоцвіту великочашечкового (Primula macrocalyx Bunge) та первоцвіту весняного (Primula veris L.) / Л.Г. Шостак, С.М. Марчишин, Л.М. Сіра, М.І. Луканюк / Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – № 2(43). – С. 65-70
 • Tokmenko I.I., Mirnaya T. A., Yaremchuk G. G., Tolochko A.S. / Structure and optical properties of glasses in binary liquid crystalline systems based on cobalt octanoate // Optical Materials 2015. – Vol 42, P. 1-10
 • Шостак Л.Г. Дослідження вмісту амінокислот і полісахаридів у надземних і підземних органах первоцвіту весняного/ Л.Г.Шостак, С.М.Марчишин, М.И.Луканюк, О.Л.Демидяк / Медична та клінічна хімія. - 2015. - Т 17, № 4 - С. 47-53

Участь викладачів кафедри фармації у міжнародних, українських, регіональних наукових конференціях і круглих столах за участі видатних діячів медицини:


Для реалізації творчих здібностей студенти залучаються до наукової, роботи приймають участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з фармацевтичних наук та роботі студентського наукового гуртка «Інноваційна фармація», що сприяє їх участі в наукових конференціях, серед яких міжнародні:

Науковці кафедри є активними учасниками програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті», яка реалізується Київським міжнародним університетом у співпраці з МАН учнівської молоді Києва та Київської області, шляхом проведення майстер-класів, оглядових екскурсій і ознайомлення абітурієнтів зі спеціалізованими кабінетами з фармації, семінарів, круглих столів:

 • сучасні методи дослідження та експерименту в хімії
 • ознайомлення з процесом виготовлення ліків і косметичних засобів в умовах аптеки

Позааудиторна робота

Позааудиторна робота зі студентами ґрунтується на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх стосунків у студентських академічних групах, а також сприяють прискоренню психофізіологічної адаптації першокурсників, формуванню поваги до обраної професії.

29 02/2020
10:00
Зустріч
17 12/2019
10:00
Зустріч
11 12/2019
11:40
Зустріч