Кафедра хімії та фармакогнозії

Ззавідувач кафедри управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів

Стремоухов Олександр Олександрович

Завідувач кафедри, к.фарм.н., доцент

Кафедра хімії та фармакогнозії  створена в серпні 2021 року, шляхом реорганізації кафедри фармації та кафедри управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів.

Мета кафедри – на основі розвитку кадрового, наукового та інноваційного потенціалу кафедри забезпечити високу якість підготовки фармацевтів, які будуть затребувані ринком праці та спроможні вирішувати складні (комплексні) фахові завдання в галузі фармації.


 • доцент Стремоухов О.О. – канд.фарм.наук: (Наукові інтереси - Фармакогностичне дослідження тваринної та рослинної сировини, створення субстанцій на їх основі)
 • доцент Глушкова О.М. - канд.хім.наук; (Наукові інтереси – Визначення токсичних елементів в біооб`єктах методом атомно-абсорбційної спектрометрії, компітентністний підхід у вивчені хімічних дисциплін студентами спеціальності «Фармація»)
 • доцент Цюкало Л.Є. - канд.хім.наук; (Наукові інтереси – Дослідження впливу здоров’язбережувальної технології на фізичну підготовленість дітей старшого дошкільного віку)
 • доцент Гайдай Г.Л. - канд.біол.наук; (Наукові інтереси - Аналіз впливу комбінації протипухлинних препаратів на різні моделі неопластичного процесу)
 • доцент Майдебура О.П. – канд.біол.наук, Наукові інтереси – Радіобілогічні досділження, причини змін фітоценозів в зоні аварії на ЧАЄС)
 • доцент Гергель Є.М. - канд.фарм.наук; (Наукові інтереси – Проблеми стандартизації  лікарських засобів)
 • викладач Бойко Ю.С. (Наукові інтереси - Синтез біологічно активних амінозаміщених діазепінів, ЯМР-спектральне та квантово-хімічне дослідження)

Науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування у наукових та освітньо-наукових установах, закладах освіти, підприємствах, організаціях, беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах. Викладачі університету мають можливість пройти стажування за "Освітньою програмою професійного розвитку науково-педагогічних викладачів КиМУ"


Освітній процес

Освітня діяльність кафедри пов’язана з підготовкою фахівців за освітньо-професійною програмою "Фармація":

Перелік компонентів освітньо-професійної програми, які забезпечує кафедра (анотації):

 • Аналітична хімія
 • Біологічна та біоорганічна хімія
 • Біологічна хімія
 • Загальна та неорганічна хімія
 • Медична хімія
 • Навчальна практика зфармакогнозії та  фармацевтичної ботаніки
 • Органічна хімія
 • Ресурсознавство лікарських рослин
 • Система якості у фармації
 • Токсикологічна та судова хімія
 • Фармакогнозія
 • Фармацевтична ботаніка
 • Фармацевтична хімія
 • Фармацевтичний аналіз лікарських засобів
 • Фізична та колоїдна хімія

Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:

 • організацію освітнього процесу, формування матеріально-технічного та методичного забезпечення з урахуванням принципу – рівень фармацевтичної допомоги, яку отримує пацієнт, безпосередньо залежить від якості отриманої освіти
 • упровадження інноваційних методів організації освіти процесу та застосування прогресивних освітніх технологій
 • розширення академічної мобільності, яка складається з істотного розширення мобільності студентів, викладацького персоналу для взаємного збагачення європейським і світовим досвідом створення сприятливих умов для реалізації Навчання впродовж життя
 • підвищення ефективності та якості практичної підготовки фармацевтів з питань профільної хімічної, фармакоботанічної, фармакогностичної підготовки, а також питань контролю якості лікарських засобів, аптечного та промислового виробництва.
 • організацію та виконання студентських, магістерських, аспірантських і докторських науково-дослідних робіт
 • примноження інтелектуального потенціалу кафедри, розвиток науково – дослідної бази, подальше вдосконалення професіоналізму викладацького складу
 • розширення досліджень щодо визначення потреб у фахівцях означеної спеціальності та відкриття нових для забезпечення потреб фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я

Освітній процес здійснюється у спеціалізованих аудиторіях

У процесі лекційних і практичних занять активно використовуються мультимедійні засоби. Лабораторні роботи з хімічних дисциплін виконуються на базі лабораторії хімії, що оснащення реактивами, хімічним посудом та сучасним лабораторним устаткування, та дисципліни з розділу Фармацевтичної ботаніки на базі кабінету фармакогнозії та фармацевтичної ботаніки, що устаткована до вимог організації навчального плану. Всі навчальні аудиторії кафедри оснащені сучасним аптечним, технологічним і аналітичним обладнанням, необхідних для успішного засвоєння освітніх програм хімічної та фармакоботанічної  підготовки.

Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань зі спеціальності 226 “Фармація, промислова фармація”.

У межах інтернаціоналізації освітньої діяльності за ОПП «Фармація» здобувачам освіти запропоновано доступ до онлайн курсів провідних університетів світу https://www.classcentral.com/https://www.futurelearn.com/.


Науково-дослідна робота

Науково-педагогічні працівники, виконують науково-дослідні роботи у межах наукової теми, схваленої Вченою радою КиМУ: «Обґрунтування оптимізації фармацевтичного забезпечення населення у відповідності до вимог Національної лікарської (фармацевтичної) політики», основною метою якої є пошук та визначення механізму встановлення соціально-економічних пріоритетів забезпечення населення лікарськими засобами з урахуванням як національних особливостей розвитку, так і міжнародних норм регулювання фармацевтичного ринку; а також індивідуальних наукових тем, які виконують науково-педагогічні працівники в межах наукової теми, зокрема: Стремоухов О.О. «Фармакогностичне дослідження тваринної та рослинної сировини, створення субстанцій на їх основі»

Основні напрями наукових досліджень:

 • наукове розроблення сучасної методології управління якістю та персоналом як важливого складника організації ефективної роботи закладів фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я в умовах реформування
 • проблеми та перспективи законодавчого регулювання фармацевтичної діяльності й обігу лікарських засобів на фармацевтичному ринку України
 • психологічні аспекти професійної діяльності лікарів і фармацевтичних працівників в екстремальних умовах
 • психологічні проблеми у процесі з'ясування медико-соціальних експертних питань
 • розвиток фармацевтичної освіти в Україні та досвід інтеграції в міжнародний простір
 • дизайн потенційних біологічно активних речовин. Дослідження вибірковості змодельованих сполук та здатності зв’язуватися з білками-мішенями.
 • визначення біохімічних характеристик ферментів та їх вклад в антиоксидантний опір клітини та організму в цілому
 • комп'ютерний дизайн потенційних біологічних речовин

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу представлено для кожної дисципліни у вигляді робочих програм, силабусів з усіх освітніх компонентів, програми всіх видів практик, достатнім фондом підручників і навчальних посібників. Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, бінарності, активної та безпосередньої взаємодії викладача і студента. Поряд із проведенням традиційних лекційних, семінарських і практичних занять застосовуються активні та інтерактивні методи навчання, що сприяє розвитку критичного мислення, самостійного прийняття рішення в конкретній ситуації, розвиває швидкість реакції з оптимальним варіантом вибору тактики, активізує здобувачів освіти, розвиває аналітичні та комунікативні здібності, вміння діяти самостійно у реальній ситуації.


Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в науково-методичних доробках (наукові публікації у фахових збірниках, матеріали конференцій, науково-методичні праці).

Публікації:

 • Silica gels grafting with (thia)calixarene phosphonates or phosphinates. Europium (III) sorption Yuriy Boiko, Konstantin Belikov, Ekaterina Bryleva, Zinaida Bunina, Viktoria Varchenko, Andriy Drapailo, Roman Rodik, Alexander  Golub, Vitaly Kalchenko/ Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, Vol. 197, Issue 5-6, 2022
 • Глушкова О. М. Зв'язок між наявністю замісників у хімічній структурі антигістамінних препаратів та їх фармакологічною дією // The 8 th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” (January 26-28, 2022) BoScience Publisher, Chicago, USA. 2022. – Р. 248 – 251.
 • Глушкова О. М. Матеріали ХХVІІ міжнародної науково-практичної конференції // Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін. // «Наноемульсії харчових продуктів, їхні нутриціологічні та валеологічні характеристики» - Випуск № 30, Київ, 17-18 березня 2022р. – Київ. С. 116.
 • Глушкова О. М. Матеріали ХХVІІ міжнародної науково-практичної конференції // Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін. // «Використання графологічної структури змісту теми при дистанційному вивченні курсу аналітичної хімії» - Випуск № 30, Київ, 17-18 березня 2022р. – Київ. С. 389.
 • Глушкова О. М. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Сучасні проблеми охорони здоров’я: освітні технології, наука, практика» // «Використання ситуаційних завдань з фармацевтичної хімії для формування фахових компетентностей студентів спеціальності «фармація» в умовах дистанційного навчання»- КиМУ, 30 листопада 2021р. – Київ. С. 48.
 • Бойко Ю.С. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Сучасні проблеми охорони здоров’я: освітні технології, наука, практика» // «Каліксареновмісні сорбенти для ефективної сорбції eu (III)»- КиМУ, 30 листопада 2021р. – Київ. С. 42.
 • УДК 563.631 Майдебура О.П. Есенциальні біологічно активні речовини та їх роль : Новітні технології № 2 (12) 2021
 • Майдебура О.П., Гнатюк В.В., Романів А.С. Наноемульсії харчових продуктів та їхні нутриціологічні та валеологічні характеристики :Вісник Віницького національного медичного університету №3 (Т. 25) 2021
 • Майдебура О.П. Корильчук Н.І. Борисюк: Терпени та терпеноїди як функціональні біодобавки для організму: Актуальні проблеми транспортної медецини №4(66) 2021
 • Боброва М.С., Голодаєва О.А., Ворона С.О. Зміна прооксидантного потенціалу у тканинах Helianthus annuus L. при ініціації проростання насіння // Екологічні науки 2021. Вип. 7 (34). С 184-187 DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2021.eco.7-34.30
 • Bobrova M, Holodaieva O., Koval S., Tsviakh O., Kucher O. The effect of hypothermia on the state of the prooxidant-antioxidant system of plants Revista de la universidad del zulia. 2021, 12, (33). РР 82-101. DOI: http://dx.doi.org/10.46925/rdluz.33.07
 • Боброва М.С., Голодаєва О.А., Коваль С.Ю.,Мовчан С.В. Особливості зміни значення показників прооксидантно-антиоксидантної системи в тканинах ELODEA CANADENSIS під впливом полютантів гідросфери // Екологічні науки 2021. Вип. 4 (37). С 85-89 https://doi.org/10.32846/2306-9716/2021.eco.4-37.12
 • .Gaidai L. Toxic effects of changes in  medium molecular weight molecules contents in pregnant women amniоtic fluid with hard inborn defects of fetal development at  different terms of gestation (PP-057). // Intern. Journal  of  Infectious Diseases. - 2021. – v. 15, Suppl. – P. S61. (Abs.  of 5 rd  DICID July 2021.
 • Gaidai G.L. Medium molecular molecular weight molecules contents in pregnant women amniоtic fluid at different terms of gestation as markers of intoxication (PP-058). // Intern. Journal  of  Infectious Diseases. - 2021. – v. 15, Suppl. – P. S61. (Abs.  of  5-th  DICID July 2021
 • Bobrova, O. Holodaieva, H. Arkushyna, O. Larycheva, O. Tsviakh M. The value of the prooxidant-antioxidant system in ensuring the immunity of plants Revista de la universidad del zulia. 2020, 11 (20). p 237-266. DOI: http://dx.doi.org/10.46925//rdluz.30.17
 • Boiko Y.S., Belikov К.М., Varchenko V.V., Bunina Z.Yu., Bryleva E.Yu., Drapailo A.B., Rodik R.V., Golub O.A., Kalchenko V.І. «Modification of silica gel surface by phosphorylated calix [4] arenes. Sorption of Europium (ІІІ)»// Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ», 21 – 23 жовтня 2020 р., м. Київ.
 • Surfase modification of aminopropylated silica gel with tetraphosphorylated bis-methoxycarbonylmethoxy calix [4]arenes for effective europion (III) sorption Yu. S. Boiko, O. A. Yesypenko, K. M. Belikov, K. Yu. Bryleva, Z. Yu. Bunina, O. B. Rozhenko, S. V. Shishkina, À. B. Drapailo, R. V. Rodik, L. I. Atamas, O. A. Golub, and V. I. Kalchenko / Theoretical and Experimental Chemistry, Vol. 56, No. 4, September, 2020
 • Бойко Ю.С., Єсипенко О.А., Драпайло А.Б., Брульова К.Ю., Шишкіна С.В., Бєліков К.М., Вакулюк П.В., Родік Р.В., Голуб О.А., Кальченко В.І., «Модифікація силікагелів тетрафосфорильованими каліксом [4] аренами та огляд сорбції EU(III)» // Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю «Хімічна наука та освіта» в контексті сучасних інтеграційних процесів», 21 жовтня 2020р., м. Київ.
 • Майдебура О.П., Вплив іонізуючого випромінювання на зміну у складі фітоценозів Збірник матеріалів IV міжнародного екологічного форуму «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета.».–Херсон: ХТПП, 2020
 • BoikoY.S., Yesypenko О.А., Drapailo A.B., Bryleva K.Yu.,Sishkina S.V., Belikov К.М., Vakuliuk P.V.Rodik R.V., Golub O.A., Kalchenko V.І. «Modification of silica gel with tetraphosphorylated calix [4] arenes and examination of Eu (III) sorption» // Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ», 15–17 травня 2019 р., м. Київ»
 • Бойко Ю.С., Єсипенко О.А., Драпайло А.Б., Брульова К.Ю., Шишкіна С.В., Бєліков К.М., Вакулюк П.В., Родік Р.В., Голуб О.А., Кальченко В.І., «Модифікація силікагелів тетрафосфорильованими каліксом [4] аренами та огляд сорбції EU (III)» // ХХV українська конференція з органічної та біоорганічної хімії, 16 – 20 вересня 2019 р., м. Луцьк.
 • Майдебура О.П., ХХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів “Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України”, тези «Перші радіобіологічні дослідження в Україні». Київ : КиМУ, 18 квітня 2019р.
 • Червоная А.Н., Глушкова Е.М. Изучение реакции образования роданидных комплексов кобальта в присутствии ацетона // Матеріали 81-го медичного конгресу молодих вчених «Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» – Донецьк, 2019. – С.199
 • Майдебура О.П., ХХІІІ Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Формування європейських стандартів, цінностей та без пекового простору ¬ стратегічний напрям української держави», тези «Перший центр радіоекологічних і радіобіологічних дослідження в Україні». Київ: КиМУ, 14 березня 2018 р.
 • Глушкова О. М. Идентификация фенилэфрина гидрохлорида в фармацевтическом препарате «Мезатон» // Матеріали 80-го медичного конгресу молодих вчених «Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» – Донецьк, 2018. – С. 542.
 • Глушкова О. М. Количественное определение нимесулида методом алкалиметрии с индикатором фенолфталеин // Матеріали 80-го медичного конгресу молодих вчених «Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» – Донецьк, 2018. – С. 543.
 • Глушкова О. М. Структура компетенции как составная часть паспорта компетенции для студентов-выпускников специальности «Фармация» // Матеріали республіканського науково-методичного семінару «Методология и инновационные методы преподавания химических дисциплин» 26 січня 2018 р. – Донецьк: ГОУ ВПО ДонНУ, 2018. – С. 76-78.
 • Гергель О.В. Порівняльний аналіз фармацевтичних ринків у сегменті лікарських засобів для лікування деменції в Україні та деяких країнах Європейського Союзу / О. В. Гергель, Є. М. Гергель, Т. В. Дмитроца // Фітотерапія. - 2018. - № 1. - С. 52-56.
 • Гергель Є.М. Порівняльний аналіз фармацевтичних ринків у сегменті лікарських засобів для лікування деменції в Україні та деяких країнах Європейського Союзу / О. В. Гергель, Є. М. Гергель, Т. В. Дмитроца // Фітотерапія. - 2018. - № 1. - С. 52-56.
 • Фармакогнозія та ресурсознавство лікарських рослин : навч. посіб. для самостійної роботи здобувачів вищої освіти на базі тестів ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2. Фармація» / О. М. Кошовий, А. М. Ковальова, Т. В. Ільїна, Н. В. Бородіна, О. В. Очкур, О. О. Стремоухов, Т. В. Упир, А. П. Осьмачко; за заг. ред. О. М. Кошового. – Х. : НФаУ, – 124 с.
 • Бойко Ю.С., Голуб О.А., Вакулюк П.В., Кальченко В.І., Єсипенко О.А., Родік Р.В. Каліксареновмісні фази в хроматографії на основі силікагелю // XX Українська конференція з неорганічної хімії, 17-20 вересня 2018 р., м. Дніпро, Україна, С. 135.
 • Фармакогнозія та ресурсознавство лікаоських рослин : навч. посіб. Для самостійної роботи здобувачів вищої освіти на базі тестів ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2. Фармація» / О. М. Кошовий [А. М. Ковальова, Т. В. Ільїна, Н. В. Бородіна, О. В. Очкур, О. О. Стремоухов, Т. В. Упир, А. П. Осьмачко] ; за заг. ред. О. М. Кошового. – Х. : НФаУ, 2018. – 124 с.
 • Історія кафедри фармакогнозії Національного фармацевтичного університету : монографія / О. М. Кошовий, В. М. Ковальов, Т. В. Ільїна, Т. І. Ісакова, А. М. Ковальова, В. В. Бойнік, О. О. Стремоухов, Н. В. Бородіна, О. В. Горяча, О. В. Очкур; за заг. ред. О. М. Кошового, В. М. Ковальова. – Х. : НФаУ, 2018. – 280 с.
 • Tsyukalo L. Search оf Ways to Increase Mental Working Efficiency оf Children оf Young School Age / Proceedings of the 8th International Academic Congress ‘Science, Education and Culture in Eurasia and Africa’. Paris University Press, 2018. - Volume VIII, - P. 154-161.
 • Tsiukalo L. The role of future physical culture teachers in organizing work of school summer camps of labor and recreation as means of overcoming hypodynamia and their moral and physical education / American Historical Review, «Oxford University Press», 2017. - № 5(2). -  Volume 122. – P. 1936-1943.
 • Коновальчук А.Г. Розробка збору на основі лікарської рослинної сировини для лікування гіпертиреозу / А.Г. Коновальчук, О.О. Стремоухов // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць, випуск 3. – X.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 160-163 ISSN 2519-2655
 • Методические рекомендации по фармакогнозии для подготовки к итоговому контролю модуля № 1 для соискателей высшего образования факультета по подготовке иностранных граждан / О. Н. Кошевой, А. В. Очкур, А. М. Ковалёва, Т. В. Ильина, Н. В. Бородина, А. А. Стремоухов, Т. В. Упыр, А. П. Осьмачко; под общ. ред. О. Н. Кошевого. – Х. : НФаУ, 2017. – 109 с.
 • Гайдай Г.Л. Сучасний стан викладання біологічної хімії в Київському Міжнародному Університеті. Матеріали XXII міжнародної науково-практичної конференції  професорсько-викладацького складу «Україна між заходом і сходом: реалії та перспективи». – Київ,15 березня. – 2017.,Т. 2. – С. 266-267.
 • Tanina S., Karatsuba T.A.,  Gaidai  G.L., Bondarenko  L.B. Analysis antitumor preparations’ combination influence various models of neoplastic process. Матеріали V національного. з’їзду фармакологів України. – Запоріжжя, 18-20 жовтня. – 2017. – С. 122-123
 • Bondarenko B., Tanina  S.S., Gaidai  G.L., Karatsuba T.A. Influence of actinomycin D on the protein primary structure.  Матеріали V національного. з’їзду фармакологів України. - Запоріжжя, 18-20 жовтня. – 2017. – С. 10-12
 • ЦюкалоЛ.Є. Вплив здоров’я збережувальної технології степ-аеробіки на фізичну підготовленість дітей старшого дошкільного віку // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Чернігів: ЧНПУ, Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 2017. – Том 1. - Випуск 147. – С. 229-232.
 • Коновальчук А.Г. Розробка збору з рослинної сировини для лікування гіпотиреозу / А.Г. Коновальчук, О.О. Стремоухов // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць. – X.: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 321-324 ISSN 2519-2655
 • Казарян В.К. Визначення ORAC у плодах з лікарської рослинної сировини in vitro / В.К. Казарян, О.О. Стремоухов // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць. – X.: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 282-284 ISSN 2519-2655
 • Цюкало Л.Є. Формування у студенток вищих навчальних закладів мотивації до здорового способу життя засобами фітнес-технологій // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, 2016. - Випуск 9. – С. 412-420.
 • Tsyukalo L. A healthy lifestyle student by means of physical education / Australian Journal of Education and Science, “Sydney University Press”, 2016. - № 1(17), (January - June). - Volume IX. - P. 260-267.
 • Цюкало Л.Є. Нові аналітичні форми фталексонів на основі комплексних сполук, адсорбованих на модифікованих четвертинними амонійними солями кремнеземах // Актуальные научные исследования в современном мире: ХVІІІ Междунар. научн. конф., 26-27 октября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2016. - Вып. 10(18), ч. 4 – С. 153-163.
 • Stremoukhov A. Study of composition of lipophilic extract bile animals / Stremoukhov A., Barsuk D. // Second black sea symposium for young scientists in biomedicine (27-30 march 2014). – Varna, Bulgaria, 2014. – 53 P. – p. 14
 • Бородина Н. В. Анализ аминокислотного состава побегов Salix alba L / Н. В. Бородина, В. Н. Ковалев, А. А. Стремоухов // Интер-медикал – 2014. – №4. – С. 68-71
 • Практикум з ідентифікації лікарської рослинної сировини : навч. посіб. / [В.М. Ковальов, С.М. Марчишин, О.П. Хворост, Т.І. Ісакова, А.М. Ковальова, Н.В. Попова, М.С, Журавльов, Т.В. Ільїна, О.М. Кошовий, С.В. Ковальов, В.В. Бойнік, О.В. Криворучко, Т.О. Краснікова, Н.В. Бородіна, О.О. Стремоухов, М.Ф. Ткаченко, О.В. Демешко, Н.В. Сидора, Т.М. Крючкова, Г.Р. Козир, О.Л. Демидяк, А.М. Рудник, Т.С. Бердей, М.І. Луканюк] ; за ред. В.М. Ковальова, С.М. Марчишин. - Тернопіль : ТДМУ, 2014. – 264 с.

Виступи

 • Голодаева О.А. – к.х.н., доцент, завідувач кафедри хімії та фармакогнозії Київського міжнародного університету Проблеми селективного інгібування альфа- та бетасектретаз 1,2 людини Holodaieva O.A. – Candidate of Chemical Sciences, доцент, завідувач кафедри хімії та фармакогнозії Київського міжнародного університету Problems of selective inhibition of alpha- and beta-secretases 1,2 of a human being. . ХХVІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін». 17.03.2022р. К.:КиМУ, 2022.
 • Майдебура О.П. – к.б.н., доцент кафедри фармації Київського міжнародного університету Наноемульсії харчових продуктів та їхні нутриціологічні та валеологічні характеристики Maidebura O.P. – Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Pharmacy, Kyiv International University Nanoemulsions of food products and their nutritional and valeological characteristics. ХХVІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін». 17.03.2022р. К.:КиМУ, 2022.
 • Глушкова О.М. Використання ситуаційних завдань із фармацевтичної хімії для формування фахових компетентностей студентів спеціальності «Фармація» в умовах дистанційного навчання. 30.11.2021р. К.:КиМУ, 2021.
 • Бойко Ю.С. Каліксареновмісні сорбенти для сорбції Європія (III). 30.11.2021р. К.:КиМУ, 2021.
 • Голодаєва О.А. Валідація аналітичних методик аналізу лікарських засобів. Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Голодаєва О.А. Основи сертифікації фармацевтичних препаратів в ЄС.   Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційна політика України у фармацевтичній галузі», 22.04.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Голодаєва О.А. Журба К.О., Грязнов Р.В. Роль інгібіторів глутаміназ у терапії канцерогенних захворювань ІI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю “Сучасний стан та перспектива розвитку природничих наук дисциплін в медицині», Кропивницький. 19 березня 2021 р. С. 128-131.
 • Holodaieva О., Zhurba K. Research for potential selective inhibitors of human gamma glutamyl transpeptidase and human glutathione-S-transferase V International Scientific and Practical Conference “World Science: Problems, Prospects and Innovations” Toronto. 2021. 27-29 January С. 84-90.
 • Holodaieva О., Hriaznov R., Zhurba K. The role of γ- glutamyl transpeptidase inhibitors in overcoming the development of chemoresistance to standard therapy VIII International Scientific and Practical Conference “Fundamental and applied research in the modern world” 2021. 17-19 March С. 87-92.
 • Гергель О.В. Особливості застосування лікарських рослин з гіркотами. Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційна політика України у фармацевтичній галузі», 22.04.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Гайдай Г.Л. Перекісне окислення ліпідів в умовах стресу у хворих які перехворіли на COVID 19. Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційна політика України у фармацевтичній галузі», 22.04.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Гайдай Г.Л. Експериментальні дослідження з біологічної та біоорганічної хімії. Матеріали круглого столу «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я», 24.05.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Гергель Є.М. Особливості поширення отруйних та ядовитих рослин на території України. Матеріали круглого столу «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я», 24.05.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Гергель О.В. Тваринні отрути і їх застосування в медицині. Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку фармацевтичної галузі», 20.05.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Таніна С.С., Гайдай  Г.Л.  Бондаренко Л.Б.  Неклінічні дослідження лікарських засобів: проблеми гармонізації номенклатурних та діагностичних кратерів. Матеріали IV Міжнародної науково- практичної конференції «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії и призначення лікарських засобів.  -  Харків, 12-13 березня 2020 року. – С. 545.
 • Гайдай Г.Л. Біохімічні та молекулярні механізми адаптації живих організмів до несприятливих чинників довкілля. Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку фармацевтичної галузі», 20.05.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Гергель Є.М. Методичні основи формування дослідницьких компетентностей студентів при вивченні курсу «Ботаніки». Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів», 27.04.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Visual test determination of some minerals / The third of International Congress on Science and Education UBEK (21-24 March 2019, Afyonkarahisar,). - Turkey, 2019. – P. 368.
 • Гайдай Г.Л. Новые возможности пренатальной лабораторной диагностики. Матеріали тез міжнародної науково-практичної конференції «Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у ХХІ столітті.» Одеса, 20-21 квітня, 2018. – С. 28-32
 • Гергель О.В. Застосування лікарських рослин в комплексній терапії цукрового діабету. Матеріали науково-практичного семінару «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», 14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Бондаренко Л.Б., Таніна С.С., Гайдай  Г.Л. Сучасні проблеми та завдання в галузі міжнародної гармонізації номенклатурних та діагностичних критеріїв. Матеріали VIII -го міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України.- Київ, 17-19 квітня 2019 року.-С.158-159
 • Таніна С.С., Бондаренко Л.Б., Гайдай  Г.Л.  Впровадження регуляторних документів щодо міжнародної гармонізації діагностичних критеріїв  Матеріали VIII-го міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України.- Київ, 17-19 квітня 2019 року.-С.159
 • Гергель Є.М. Лікарські рослини сечогінної дії – поширення та заготівля. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання фармацевтичної науки та практики: проблеми, досягнення та перспективи розвитку», 10.04.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Червоная А.Н., Глушкова Е.М. Изучение реакции образования роданидных комплексов кобальта в присутствии ацетона // Матеріали 81-го медичного конгресу молодих вчених «Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» – Донецьк, 2019. – С.199
 • Visual test determination of some minerals / The third of International Congress on Science and Education UBEK (21-24 March 2019, Afyonkarahisar,). - Turkey, 2019. – P. 368.
 • Гергель Є.М. Ботаніко-ресурсознавча характеристика роду  Thymus L. на території Київської області. Матеріали круглого столу «Лікар і фармацевт - єдина команда системи охорони здоров’я», 20.11. 2018 р. К.: КиМУ, 2018.
 • Научно-исследовательская работа по фармацевтической химии как этап формирования профессиональных компетенций у студентов специальности фармація // Матеріали ІV Республіканської електронної науково-практичної конференції «Качество естественно-математического образования проблемы, реалии, перспективы», 25-27 квітня 2018 року – В 2-х т../ Під ред. А.И. Чернышева, Ю.А. Романенко, Т.Б. Волобуевой та ін. – Донецьк: Истоки, 2018. Т. 1 . – С. 149-152.
 • Идентификация фенилэфрина гидрохлорида в фармацевтическом препарате «Мезатон» // Матеріали 80-го медичного конгресу молодих вчених «Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» – Донецьк, 2018. – С. 542.
 • Количественное определение нимесулида методом алкалиметрии с индикатором фенолфталеин // Матеріали 80-го медичного конгресу молодих вчених «Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» – Донецьк, 2018. – С. 543.
 • Структура компетенции как составная часть паспорта компетенции для студентов-выпускников специальности «Фармация» // Матеріали республіканського науково-методичного семінару «Методология и инновационные методы преподавания химических дисциплин» 26 січня 2018 р. – Донецьк: ГОУ ВПО ДонНУ, 2018. – С. 76-78
 • Голодаєва О.А. Державна система сертифікації продукції – Система УкрСЕПРО. Матеріали круглого столу «Лікар і фармацевт - єдина команда системи охорони здоров’я», 20.11. 2018 р. К.: КиМУ, 2018.
 • Здоровый образ жизни студентов как психолого-педагогическая проблема высшей школы / От идеи – к инновации: материалы XXIV Международной научно-практической конференции, Мозырь, 27 апреля 2017 год. - Ч. 2 / УО МГПУ им.И.П.Шамякина; редкол.: В.Н.Навныко (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2017. – С. 97.
 • Гайдай Г.Л. Сучасний стан викладання біологічної хімії в Київському Міжнародному Університеті. Проблеми державного  будівництва в Україні: зб. матеріалів ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», Секція медичних та стоматологічних дисциплін; 15  березня. 2017 р., тези доп. К. : КиМУ. 2017. Вип. №25. Т.2. С. 266-267.
 • Гергель Є.М. Поширення лікарських рослин з антраценпохідними властивостями на території Київської області. Проблеми державного будівництва в Україні: зб. матеріалів ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», Секція медичних та стоматологічних дисциплін;  15  березня. 2017 р., тези доп.  К. : КиМУ. 2017. Вип. №25. Т.2. С. 283–285.
 • Атомно-абсорбционное определение некоторых элементов в рябине черноплодной и ирге обыкновенной // Матеріали 79-го медичного конгресу молодих вчених «Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» – Донецьк, 2017. – С. 391.
 • Здоровый образ жизни студентов как психолого-педагогическая проблема высшей школы / От идеи – к инновации: материалы XXIV Международной научно-практической конференции, Мозырь, 27 апреля 2017 год. - Ч. 2 / УО МГПУ им.И.П.Шамякина; редкол.: В.Н.Навныко (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2017. – С. 97.
 • Застосування візуальних тест-методів аналізу для визначення важких металів в об’єктах довкілля / Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (4-6 жовтня 2017 рік, м. Глухів / За заг. ред. І.М.Кореневої. Суми: Вінниченко М.Д., 2017. - С.133-135.
 • Формування здоров’язберігаючої компетентності студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» / «Соціальні проблеми сучасної молоді: український та світовий досвід вирішення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (12-13 травня 2016 рік, м. Глухів / [Укл. Л.І. Міщик, Т.М. Тюльпа, Т.М. Корнієнко та інші]; за заг. ред. Л.І.Міщик; Міністерство освіти і науки України, Глухівський НПУ ім. О. Довженка [та ін.]. – Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2016. - С.296-298;

Участь науково-педагогічних працівників кафедри у наукових конференціях, круглих столах:

 • Методичний семінар «Особливості оцінювання навчальних досягнень студентів в умовах змішаного навчання»(25.11.22 р.) https://kymu.edu.ua/news/2022/metodychnyy-seminar-osoblyvosti-otsinyuvannya-navchalnykh-dosyagnen-studentiv-v-umovakh-zmishanogo-n/
 • Практичний семінар «Шляхи та джерела формування педагогічної майстерності куратора академічної групи в умовах воєнного стану»(25.11.22 р.) https://kymu.edu.ua/news/2022/praktychnyy-seminar-shlyakhy-ta-dzherela-formuvannya-pedagogichnoyi-maysternosti-kuratora-akademichn/
 • Круглий стіл на тему: «Моє покликання – Фармація», присвячений Дню фармацевтичного працівника України та Міжнародному дню фармацевта (21.09.2022 р.). https://kymu.edu.ua/news/2022/kruglyy-stil-na-temu-moye-poklykannya-farmatsiya-prysvyachenyy-dnyu-farmatsevtychnogo-pratsivnyka-uk/
 • Вебінар з теми «Як підняти h-index? Особливості метрики Scopus / Web of Science»(20.09.22 р.). https://kymu.edu.ua/news/2022/vebinar-z-temy-yak-pidnyaty-h-index-osoblyvosti-metryky-scopus-web-of-science/
 • ХХVІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін» 17-18 березня 2022 року Київ – 2022
 • ХХVІI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НАУКИ: ВІД ІДЕЇ – ДО РЕАЛІЗАЦІЇ» 19 – 20 травня 2022 року Київ – 2022
 • Круглий стіл на тему «Фахова передвища освіта: сучасні виклики, проблеми, переспективи»(15.02.22 р.). https://kymu.edu.ua/news/2022/kruglyy-stil-na-temu-fakhova-peredvyshcha-osvita-suchasni-vyklyky-problemy-perespektyvy/
 • Дебати з теми «Академічна доброчесність в умовах дистанційного навчання: дотримуватися не можна порушувати»(26.01.22 р.). https://kymu.edu.ua/news/2022/debaty-z-temy-akademichna-dobrochesnist-v-umovakh-dystantsiynogo-navchannya-dotrymuvatysya-ne-mozhna/
 • Науково-практичний семінар з теми «Академічна доброчесність: від теорії до практики» (13.12.21 р.). https://kymu.edu.ua/news/2021/naukovo-praktychnyy-seminar-akademichna-dobrochesnist-vid-teoriyi-do-praktyky/
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми охорони здоров’я: освітні технології, наука, практика» (30.11.21 р.). https://kymu.edu.ua/news/2021/vseukrayinska-naukovo-praktychna-konferentsiya-suchasni-problemy-okhorony-zdorov-ya-osvitni-tekhnolo/
 • Ukrainian Infections Weeks (05.11.21 р.). https://kymu.edu.ua/news/2021/ukrainian-infections-weeks/
 • Науково-практичний онлайн-семінар з теми «Методологія оцінювання студентських наукових робіт з використанням антиплагіатної системи StrikePlagiarism» (03.11.21 р.). https://kymu.edu.ua/news/2021/naukovo-praktychnyy-seminar-z-temy-metodologiya-otsinyuvannya-studentskykh-naukovykh-robit-z-vykorys/
 • Науково-практичний семінар для науково-педагогічних працівників фармацевтичного, медичного профілю з теми «Підбір журналу для публікації у Scopus та Web of Science» (26.10.21 р.). https://kymu.edu.ua/news/2021/naukovo-praktychnyy-seminar-dlya-naukovo-pedagogichnykh-pratsivnykiv-farmatsevtychnogo-medychnogo-pr/
 • Гостьова лекція Рощіна Георгія Георгійовича (28.10.2021). https://kymu.edu.ua/news/2021/gostova-lektsiya-roshchina-georgiya-georgiyovycha/
 • Круглий стіл: «Алгоритм самостійної перевірки наукової роботи на плагіат у системі АСАП» (12.10.21 р.)https://kymu.edu.ua/news/2021/kruglyy-stil-algorytm-samostiynoyi-perevirky-naukovoyi-roboty-na-plagiat-u-systemi-asap-dlya-student/
 • Круглий стіл: «ФАРМАЦІЯ: завжди довіра Вашого здоров'я» - «Pharmacy: always trusted for your health» (24.09.21р.) https://kymu.edu.ua/news/2021/kruglyy-stil-farmatsiya-zavzhdy-dovira-vashogo-zdorov-ya-pharmacy-always-trusted-for-your-health/
 • Науково-практична конференція присвячена 100-річчю Національного фармацевтичного університету (м.Харків) (10.09.21р.) https://kymu.edu.ua/news/2021/uchast-naukovo-pedagogichnykh-pratsivnykiv-kymu-v-naukovo-praktychniy-konferentsiyi-prysvyacheniy-10/
 • Круглий стіл на тему: «Академічна мобільність викладачів і студентів» (20.09.21р.) https://kymu.edu.ua/news/2021/kruglyy-stil-na-temu-akademichna-mobilnist-vykladachiv-i-studentiv/
 • ХХVІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів, молодих учених «Розвиток студентської науки в умовах євроінтеграції: результати і перспективи» 20 травня 2021 року (дистанційна форма проведення) Київ, Київський міжнародний університет
 • Круглий стіл з нагоди Всесвітнього дня здоров’я, 7 квітня 2021 року https://kymu.edu.ua/news/2021/kruglyy-stil-z-nagody-vsesvitnogo-dnya-zdorov-ya/
 • ХХVІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», 25 березня 2021 року https://kymu.edu.ua/news/2021/khkhvi-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiya-problemy-profesiynoyi-pidgotovky-v-umovakh-yevro/
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогіних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» (дистанційна форма проведення) 21-22 травня 2020 року https://kymu.edu.ua/news/2020/khkhv-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiya-suchasni-strategiyi-rozvytku-universytetu-v-konte/?sphrase_id=34571
 • VIII міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», м. Київ, 17-19 квітня 2019 р.
 • The third of  International Congress on Science and Education UBEK, 21-24 March 2019, Afyonkarahisar,  Turkey
 • ХХІV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів»/ 14 березня 2019 року / Київ, Київський міжнародний університет
 • XV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні», 18 травня 2018 року, м. Тернопіль
 • Міжнародна науково-практична конференція «Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у ХХІ столітті», м. Одеса, 20-21 квітня 2018 р
 • «Належна фармацевтична практика. Імплементація протоколів провізора/фармацевта» ЦИКЛ ОСВІТНІХ СЕМІНАРІВ / 19 квітня 2018 року / НМАПО ім. П.Л.Шупика, НФаУ
 • Научно-практическая конференция «Система повышения квалификации педагогических кадров в вузах Узбекистана:опыт, приоритеты и перспективы развития», 18 апреля 2018 года, Ташкентская медицинская академия
 • VI Міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики», 22-23 березня 2018 року, м. Харків
 • ХХIII Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького  складу «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави». Секція «Фармація», 14 березня 2018 року, м. Київ
 • «ЛІКИ УКРАЇНИ» Експрес-курс для провізорів та фармацевтів / 2 березня 2018 року / МОЗ України, НМАПО ім. П.Л.Шупика, НМУ ім.О.О. Богомольця
 • Круглий стіл «Європейська інтеграція фармацевтичної галузі України», м. Київ, Київський міжнародний університет, 2018 рік
 • Міжнародна науково-практична конференція «Посттравматичний стрес:дорослі, діти та родини в ситуації війни» / 8-10 грудня 2017 року /Київ, Міжнародна Міждисциплінарна Асамблея
 • «KyivPharma-2017» III Міжнародна практична конференція Фармакологія та фармацевтична технологія в забезпеченні активного довголіття / 8 грудня 2017 року / Київ, Київський міжнародний університет технологій та дизайну
 • V національний з’їзд фармакологів України, м. Запоріжжя, 18-20 жовтня 2017 р
 • Міжнародна науково-практична конференція «Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи», 4-6 жовтня 2017 рік, м. Глухів
 • Круглий стіл «Європейські стандарти медичної освіти в українських реаліях»/ 18 травня 2017 року / Київ, Київський міжнародний університет
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів КиМУ «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», секція «Фармація», 15 березня 2017 року, м. Київ
 • Науково-практична конференція «Впровадження належних практик у фармації: досягнення, перспективи та проблеми», м. Київ,  2017
 • VI Міжнародна науково-практична конференція з міжнародною участю «» м. Харків, 2017 р
 • Науково-практична конференція «Впровадження належних практик у фармації, досягнення, перспективи та проблеми»/ 15 листопада 2017 року / Київ, Київський міжнародний університет
 • Науково-практичної конференції «Європейські стандарти медичної освіти в українських реаліях». Секція «Фармація», м. Київ, 2017 р
 • ХVІІІ Международная научная конференция «Актуальные научные исследования в современном мире», 26-27 октября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий
 • 2nd International young scientists symposium «Plants in pharmacy and nutrition» (15-17 September 2016, Wroclaw, Poland)
 • VІІІ Національний з’їзд фармацевтів України «Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи», м.Харків, 13-16 вересня 2016 р
 • ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти», 12-13 травня 2016 р., м. Тернопіль
 • IV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Хімія природних сполук», 21-22 квітня 2016 р., м.Тернопіль
 • VI науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів», м. Тернопіль, 2016 р
 • 46th International symposium on essential oils «Natural Volatiles & Essential oils», 13-16.09.2015. Lublin, Poland
 • Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю «Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України», 21-22 травня 2015 р., м. Тернопіль
 • ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи розвитку», 27-30 квітня 2015 року
 • II international scientific conference «Problems and prospects of development of economy and management» on December 3–4, 2014, Prague
 • ХV Конгрес світової федерації українських лікарських товариств, м. Чернівці,16-18 жовтня 2014 р
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва» м. Тернопіль, 16-17 жовтня 2014 р
 • Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології", 9-10 жовтня, 2014 р., м. Тернопіль

Науково-педагогічні працівники та студенти факультету є учасниками заходів за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:


Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечює участь студентів у роботі студентських наукових гуртків і проблемних груп:

Наукові гуртки:

 • Дослідження біологічно активних речовин природного походження (керівник - к.фарм.н., доцент Стремоухов О. О.)

Проблемні групи:

 • Фармацевтичний аналіз лікарських засобів (керівник - к.х.н., доцент Глушкова О.М.)

Для реалізації творчих здібностей студенти залучаються до наукової роботи, беруть участь у Всеукраїнських (міжнародних) конференціях та конкурсах студентських наукових робіт з фармацевтичних наук, серед яких:


Практична підготовка

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів ПЗВО «Київський міжнародний університет». Проходження практичної підготовки формує комплекс компетентностей здобувачів вищої освіти, необхідний для подальшої професійної діяльності. Зважаючи на потреби роботодавців, формуються цілі та завдання практичної підготовки, визначається її змістове наповнення.

Кафедра забезпечує навчальну практику з фармакогнозії та фармацевтичної ботаніки

Бази практики:

 • ОВ «Мед –сервіс»
 • ТОВ «Медичний центр імені академіка Юрія Прокоповича Спіженка»
 • КП «Бориспільська центральна аптека №24»
 • ТОВ «Аптека Доброго Дня»
 • ТОВ «Фармація Києва»
 • МПП ФІРМА «АДОНІС»
 • ТОВ «Аптека гормональних препаратів» (м. Київ)
 • ПрАТ «По виробництву інсулінів «ІНДАР»»
 • ТОВ «ЦІНТОРГ ІНВЕСТ»
 • ТОВ «Віталюкс»
 • ТОВ «Аптекарь»
 • ТОВ «Фармастор»
 • ТОВ «Аптека АНЦ»
 • ТОВ «Благодія»
 • ТОВ «Сіті Доктор №1»
 • ТОВ «Київська аптекарська мануфактура»
 • ТОВ «Вітамін-1»
 • ТОВ «Фармацевтична компанія Віста»
 • ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата»
 • ТОВ «Київфарм»
 • ТОВ «Асторія-Фарм»
 • ТОВ «Подорожник Київ»

Позааудиторна робота

Позааудиторна робота зі студентами ґрунтується на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх стосунків у студентських академічних групах, а також сприяють прискоренню психофізіологічної адаптації першокурсників, формуванню поваги до обраної професії.


Кафедра хімії та фармакогнозії постійно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», з метою поширення інформації про спеціальності факультету проводяться різні профорієнтаційні заходи, серед них: