Кафедра хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії

Завідувач кафедри хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії

Шупяцький Ілля Михайлович

Завідувач кафедри, к.мед.н., доцент
kafedra@kymu.edu.ua

Мета кафедри – на основі розвитку кадрового, наукового та інноваційного потенціалу кафедри забезпечити високу якість підготовки лікарів-стоматологів, які будуть затребувані ринком праці та спроможні вирішувати складні (комплексні) фахові завдання в галузі стоматології, зокрема хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії.

Місія кафедри полягає у підготовці гармонійно розвиненої особистості – висококваліфікованого конкурентоспроможного лікаря-стоматолога, здатного патогенетично обґрунтувати план лікування пацієнта на основі доказової медицини та власного клінічного досвіду.

Завданням кафедри є підготовка лікарів-стоматологів, які володіють сучасними підходами до організації та управління лікувально-профілактичною допомогою, необхідними практичними навичками для забезпечення ефективності лікування основних хірургічних, ортопедичних стоматологічних захворювань та ортодонтії.


 • професор Ступницький Р.М. – доктор медичних наук, професор (Наукові інтереси – Клініко-технологічні особливості протезування малих дефектів зубних рядів)
 • професор Кульгінський Є.А. – доктор наук з державного управління, кандидат медичних наук (Наукові інтереси – Удосконалення диференційної діагностики та особливості лікування дітей з різними формами ретенції зубів)
 • доцент Шупяцький І.М. – кандидат медичних наук (Наукові інтереси – Профілактика фоностоматологічних змін при стоматологічних втручаннях)
 • доцент Яценко О.І. – кандидат медичних наук (Наукові інтереси – Наукове обґрунтування організації ранньої діагностики та профілактики дисфункціональних станів СНЩС)
 • викладач Сувід І.О. – (Наукові інтереси – Технології виготовлення та ускладнення при виготовленні часткових знімних протезів)
 • професор Клітинська О.В.- доктор медичних наук, професор (Наукові інтереси – Комплексне обґрунтування ранньої діагностики, профілактики та поетапного лікування карієсу у дітей, які постійно проживають в умовах постійного біогеохімічного дефіциту фтору та йоду)
 • викладач Совська А.В. - (Наукові інтереси – Використання мікроімплантів в ортодонтичній стоматології)
 • викладач Соколов О.В. - (Наукові інтереси – Щелепно-лицева хірургія як метод отримання високого терапевтичного і естетичного результату )
 • викладач Броєв В.Р. - (Наукові інтереси –– Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, методи лікування основних хірургічних стоматологічних захворювань та ушкоджень щелепно-лицевої ділянки)
 • викладач Пастухова-Мельник А.Л. - (Наукові інтереси – Інноваційні методи в техніці виготовлення пластмасових, металевих коронок та протезів).

Науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування у наукових та освітньо-наукових установах, закладах освіти, підприємствах, організаціях, беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах. Викладачі університету мають можливість пройти стажування за "Освітньою програмою професійного розвитку науково-педагогічних викладачів КиМУ"


Освітній процес

Освітня діяльність кафедри пов’язана із підготовкою фахівців за освітньо-професійною програмою "Стоматологія":

Перелік компонентів освітньо-професійної програми, які забезпечує кафедра (анотації):

Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):

Вибіркові дисципліни (анотації):


Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:

 • організацію освітнього процесу, формування матеріально-технічного та методичного забезпечення з урахуванням принципу – рівень стоматологічної допомоги, яку отримує пацієнт, безпосередньо залежить від якості отриманої освіти
 • упровадження інноваційних методів організації освітнього процесу та застосування прогресивних освітніх технологій
 • розширення академічної мобільності, яка складається з істотного розширення мобільності студентів, викладацького персоналу для взаємного збагачення європейським і світовим досвідом створення сприятливих умов для реалізації Навчання впродовж життя
 • підвищення ефективності та якості практичної підготовки стоматологів з питань профільної підготовки, а саме оволодіння сучасними перспективними методиками профілактики й лікування хірургічних, ортопедичних стоматологічних захворювань та ортодонтії шляхом проведення практичних занять в Університетській клініці
 • організацію та виконання студентських науково-дослідних робіт
 • примноження інтелектуального потенціалу кафедри, розвиток науково – дослідної бази, подальше вдосконалення професіоналізму викладацького складу
 • розширення досліджень щодо визначення потреб у фахівцях означеної спеціальності та відкриття нових для забезпечення потреб стоматологічного сектору галузі охорони здоров'я

Освітній процес здійснюється у у спеціалізованих аудиторіях.

Кафедра забезпечує проходження студентами виробничої та виробничої лікарської практик на базі закладів охорони здоров'я, зокрема стоматологічного профілю, Університетської клініки.

Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань зі спеціальності 221 “Стоматологія”.

У межах інтернаціоналізації освітньої діяльності за ОПП «Стоматологія» здобувачам освіти запропоновано доступ до онлайн курсів провідних університетів світу https://www.classcentral.com/https://www.futurelearn.com/.


Науково-дослідна робота

Науково-педагогічні працівники, виконують науково-дослідні роботи у межах наукової теми, схваленої Вченою радою КиМУ: «Діагностика, лікування та профілактика стоматологічних захворювань», основною метою якої є обґрунтування принципів діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань ортопедичними, ортодонтичними, терапевтичними та хірургічними методами; індивідуальних наукових тем, які виконують науково-педагогічні працівники в межах кафедральної теми, зокрема: Ступницький Р.М. – Клініко-технологічні особливості протезування малих дефектів зубних рядів; Яценко О.І. – Наукове обґрунтування організації ранньої діагностики та профілактики дисфункціональних станів СНЩС; Шупяцький І.М. – Профілактика фоностоматологічних змін при стоматологічних втручаннях.

Основні напрями наукових досліджень:

 • сучасні методи обстеженняв клініці ортопедичної стоматології
 • адентія, ретенція і дистопія зубів в практиці хірургічної стоматології та ортодонтії
 • наукове обгрунтування шляхів та методів профілактики основних стоматологічних захворювань в клініці хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії
 • сучасні технології в профілактиці та лікуванні основних стоматологічних захворювань та зубо-щелепних аномалій
 • оптимізація надання стоматологічної допомоги пацієнтам з використанням нових технологій в галузі стоматології
 • основні засади функціонування систем якості в стоматології

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу представлено для кожної дисципліни у вигляді силабусів з усіх освітніх компонентів, програми всіх видів практик, достатнім фондом підручників і навчальних посібників. Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, бінарності, активної та безпосередньої взаємодії викладача і студента. Поряд із проведенням традиційних лекційних, семінарських і практичних занять застосовуються активні та інтерактивні методи навчання, що сприяє розвитку критичного мислення, самостійного прийняття рішення в конкретній ситуації, розвиває швидкість реакції з оптимальним варіантом вибору тактики, активізує здобувачів освіти, розвиває аналітичні та комунікативні здібності, вміння діяти самостійно у реальній ситуації.


Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в науково-методичних доробках (наукові публікації у фахових збірниках, матеріали конференцій, науково-методичні праці).

Публікації:

 • Броєв В.Р., Агабекян А.В. Персоналізований підхід в морфологічній оцінці краніо- та гнатометричних співвідношень у пацієнтів з фізіологічним прикусом. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми охорони здоров’я: освітні технології, наука, практика» Секційна платформа «Результати наукових і прикладних досліджень стоматологічної галузі», 30.11.2021 р.
 • Броєв В.Р., Агабекян А.В. SLM Solutions: системні рішення в області 3D-друку металом. Матеріали круглого столу «SLM-технології в стоматології», 14 вересня 2021 року.
 • Броєв В.Р., Агабекян А.В. Формування комунікативної толерантності у процесі професійної взаємодії лікаря-стоматолога та зубного техніка. Матеріали Науково-практичного семінару «Практичні питання взаємодії лікаря-стоматолога та зубного техніка», 11 жовтня 2021 р.
 • Броєв В.Р., Агабекян А.В. Необхідність практичної підготовки зубних техників. Матеріали Науково-методичного семінару «Інноваційні підходи підготовки зубних техників», 06 грудня 2021 р.
 • Броєв В.Р., Агабекян А.В. Застосування голографічної інтерферометрії у стоматологічній практиці. Матеріали круглого столу «Голографічні методи дослідження в стоматології», 15 грудня 2021 р.
 • Мочалов Ю.А., Кеян Д.Н., Пасичнык М.А., Кравцов Р.В. Показатели силы адгезии к твердым тканям невитальных зубов стоматологических фотокомпозитных пломбировочных материалов в комбинациис различными адгезивными системами. Медицинские новости Грузии. 2021; 6 (315): 61-65.
 • Pavlenko O., Mochalov I., Sluchevska O., Hasiuk N., Keian D., Yurzhenko A. The main cytokines of inflammatory response in periodontal tissues, therapeutical targets: a review.JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, NURSING, PUBLIC HEALTH AND EDUCATION. 2021. No.1.P. 87-99.
 • Мочалов Ю.О., Ступницький Р.М., Шупяцький І.М., Моложанов І.О., Кеян Д.М. Прогностична оцінка доступності стоматологічної допомоги для населення України в умовах реформи охорони здоров’я (дискусія). Сучасна стоматологія. 2021. №1(105). С. 96-101
 • Мочалов Ю.А., Кеян Д.Н. Отдельные вопросы финансовой доступности и качества стоматологической медицинской помощи для населения в Украине: дискуссия. The scientific heritage. 2021. №71. С. 43-47
 • Мочалов Ю.О., Кеян Д.М., Юрженко А.В. Окремі аспекти вдосконалення лікування захворювань пародонту в Україні: дискусія. Україна: Здоров’я нації. 2021. № 1(63). С.123-128.
 • Mochalov Y.O., Keian D.M. Prospective ways of improvement of dental photocomposite filling materials as an element of domestic development the dental care goods production in Ukraine: a review. Modern medical science and education in Ukraine and EU countries: imperatives, transformation, development vectors: Collective monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. P. 69-89.
 • Ю.О. Мочалов, Р.М. Ступницький, І.М. Шупяцький, І.О. Моложанов, Д.М. Кеян. Прогностична оцінка доступності стоматологічної допомоги для населення України в умовах реформи охорони здоров’я (дискусія). Сучасна стоматологія. №1(105)2021, с. 96-100
 • О.О. Случевська, О.В. Павленко, Ю.О. Мочалов,  І.М. Шупяцький. Окремі аспекти поширеності важких форм генералізованого пародонтиту у населення України. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.  2022. №4 (2021), с.19-24
 • Shupiatskyi I.M., Molojanov I. A. PROPAEDEUTICS OF PROTHTETIC DENTISTRY. Kiev, 2021. 105 с.
 • Шупяцький І.М., Моложанов І.О., Мягкова О.В., Кеян Д.М., Ахіджанов В.Г. Пропедевтика ортопедичної стоматології: Навч. посіб. К.: КиМУ, 2021. 174 с.
 • Shupiatskyi I.M., Sarhadi Amjaz, Mochalov Y.A., Zahra Sheibani, Zvolynska A.M., Molojanov I.A. BASICS OF ORTHODONTICS. Kiev, 2021. 162 c.
 • Shupiatskyi I.M., Molojanov I. A. CARIESOLODGY THERAPEUTICS (CONCERVATIVE) DENTISTRY. Kiev, 2021. 34 с.
 • Shupiatskyi I.M., Molojanov I. A. PROPEDEVTIC OF THE PEDIATRIC DENTISTRY.  Kiev, 2021. 43 с.
 • Shupiatskyi I.M., Molojanov I. A., Zahra Cheibani PROPEDEVTIC OF THERAPEUTICS (CONCERVATIVE) DENTISTRY Kiev, 2021. 28 с.
 •             О. В. Карпенко, Ю.В. Карпенко, Є.А. Кульгінський ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У РЕФОРМУВАННІ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Електронний журнал «Державне управління: удосконалення та розвиток» 2021. № 11
 • Кульгінський Є.А. Життєвий шлях професора Світлани Іванівни Дорошенко /зб. Тез конференції «Українська ортодонтична школа: вчора, сьогодні, завтра»: Матеріали ІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю, яка присвячена до 85-тої річниці професора Світлани Іванівни Дорошенко, 26 березня 2021 р., м.Київ. – Київ., 2021. – с.6-8.
 • Кульгінський Є.А. Стан зубощелепного апарату у дітей та підлітків хворих на адентію / зб. тез конференції, присвяченої 80-річчю зх дня народження проф. Дорошенко С.І. Українська ортодонтична школа: вчора, сьогодні, завтра с.30-32
 • Зволинська А.М., Кульгінський Є.А. Генетичні аспекти адентії та проблеми її діагностики. Матеріали ХХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін». 17-18.03.2022 р. К.: КиМУ, 2022 
 • I.R.Stupnytskyi., M.M.Rozhko, Stupnytskyi R.M., Yu.I.Silenko, G.A. Yeroshenko. Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk. Poltava State Medical University, Poltava. ANATOMICAL AND TOPOGRAPHICAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE ALVEOLAR PART OF THE MANDIBLE IN PATIENTS WITH PARTIAL ADENTIA. Світ медицини та біології. 2021.№ 2 (76)
 • Ю.О. Мочалов, Р.М. Ступницький, І.М. Шупяцький, І.О. Моложанов, Д.М. Кеян. Прогностична оцінка доступності стоматологічної допомоги для населення України в умовах реформи охорони здоров’я (дискусія). Сучасна стоматологія. №1(105)2021, с. 96-100
 • Ступницький, Р.М. Ступницький, С.І. Трубачов, Методика дослідження анатомічних дефектів зубощелепної системи для вибору ортопедичної конструкції. Сучасна стоматологія, 2021.№ 4(108) с.50-53
 • Maciej Goczewski, R.Stupnytsky,   The instrument transfer method in four handed dentistry in dental operating microscope as a module of a training program in the aspect of reduction of the dynamic load of the visual system of the operator/  Сучасна стоматологія, 2021.№ 4(108) с.54-58

Участь науково-педагогічних працівників кафедри у наукових конференціях, круглих столах:


Науково-педагогічні працівники та студенти факультету є учасниками заходів за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:


Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечює участь студентів у роботі студентських наукових гуртків, проблемних груп кафедри хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії:

Наукові гуртки:

 • Інноваційні методи діагностики та лікування в ортопедичній стоматології (керівник – к.мед.н. Шупяцький І.М.)
 • Зуботехнічне матеріалознавство ( керівник - Броєв В.Р.)

Проблемні групи:

 • Сучасні підходи хірургії в стоматології (керівник – викладач Саранчук О.В.)
 • Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології (керівник – викладач Новокшонова І.М.)
 • Технології виготовлення та ускладнення при виготовленні часткових знімних протезів ( керівник – Сувід І.О.)

Для реалізації творчих здібностей студенти залучаються до наукової роботи, беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт, круглих столах, семінарах, серед яких:

Практична підготовка

Практика студентів є важливою складовою частиною процесу підготовки висококваліфікованих фахівців. Вона надає студенту можливості набути реального практичного досвіду, навичок самостійної роботи, необхідних йому в подальшій професійній діяльності, а також закріпити та збагатити теоретичні знання, отримані в університеті.

Після другого курсу студенти стоматологічного факультету проходять практики, закріплюючи вміння і навички по догляду за хворими/ сестринська в терапевтичних, хірургічних та стоматологічних відділеннях в обсязі обов'язків молодшого медичного персоналу та медичної сестри. Завданням практики є закріплення знань і вмінь, одержаних при вивченні клінічних дисциплін і подальше вдосконалення практичних навичок, ознайомлення з організацією стоматологічних відділень клінік та умовами роботи в них, а також демонстрацію та володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації під час догляду за хворими терапевтичного профілю, заповнення звітної документації, застосовування на практиці основних принципів асептики, антисептики.

Починаючи із третього курсу, студенти стоматологічного факультету проходять лікарську виробничу практику: після третього курсу - з терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, після четвертого - з терапевтичної, хірургічної та ортопедичної стоматології. Завданням виробничої лікарської практики з терапевтичної стоматології є закріплення знань та умінь, отриманих студентом при вивченні дисципліни, подальше поглиблення та вдосконалення практичних навичок з терапевтичної стоматології, формування професійних вмінь та навиків для прийняття самостійних рішень у виборі методів лікування на прийомі хворого, ознайомлення з організацією стоматологічної служби й умовами роботи лікаря стоматолога на поліклінічному прийомі, а також закріплення навичок санітарно-просвітницької роботи.

На п'ятому курсі студенти проходять практику з дитячої стоматології, яка складається з циклів терапевтичної, хірургічної стоматології та ортодонтії. Основними завданнями проходження виробничої лікарської практики з дитячої стоматології є закріпити теоретичні знання та відпрацювати їх на практиці в дитячій стоматологічній поліклініці, стоматологічних кабінетах шкіл і дитячих садків упродовж навчального року відповідно до професійних обов'язків та в обсязі робочого часу дитячого лікаря-стоматолога згідно з чинним законодавством.

Бази практики:

 • Університетська клініка КиМУ
 • Стоматологічна клініка «D.С. Dent»
 • ТОВ «Науково-практичний центр стоматології та медицини «АСКЛЕПІОС»
 • Медичний Центр «Студія 32» ТОВ «Фішер енд Хорс»
 • ТОВ Фірма «ПРАЙМ ЛТД»

Позааудиторна робота

Позааудиторна робота зі студентами ґрунтується на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх стосунків у студентських академічних групах, а також сприяють прискоренню психофізіологічної адаптації першокурсників, формуванню поваги до обраної професії.


Кафедра є активним учасником проекту «Школа – КиМУ: партнери в освіті», організатором щорічного відкритого конкурсу комп’ютерних презентацій для старшокласників м. Києва та регіонів України, а також майстер–класів під час проведення Днів шкіл, гімназій у КиМУ: