Кафедра хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії

Завідувач кафедри хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії

Шупяцький Ілля Михайлович

Завідувач кафедри, к.мед.н., доцент
kafedra@kymu.edu.ua

Кафедра хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії забезпечує підготовку фахівців за освітньою програмою «Стоматологія» за ступенем вищої освіти магістр.

Професійні знання зі стоматології формуються на основі глибоких знань із дисциплін загальної та професійно-практичної підготовки. Освітній процес здійснюється згідно з вимогами Болонського процесу за кредитно-модульною системою. Практичні й семінарські заняття проводяться українською та англійською мовами.

Освітній процес на кафедрі забезпечують доктори та кандидати медичних наук з багаторічним досвідом практичної роботи: д.мед.н. Ступницький Р.М.; к.мед.н. Яценко О.І.; к.мед.н. Зволинська А.М., к.мед.н. Шупяцький І.М., д.мед.н. Мочалов Ю.О., викладач Сейтаптієв С.Н. та інші.

Співробітниками кафедри проводиться постійне оновлення наскрізних і робочих навчальних програм із урахуванням інтересів суміжних дисциплін та опануванням студентами практичних умінь і навичок.

На кафедрі розроблено методичні рекомендації для студентів і викладачів. Методична робота кафедри представлена навчальними посібниками, виданими українською, російською та англійською мовами.


Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Магістр
 • ортопедична стоматологія, в тому числі імплантологія
 • хірургічна стоматологія
 • ортодонтія
 • дитяча хірургічна стоматологія
 • сучасна діагностика захворювань СНЩС та слинних залоз
 • сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки
 • сучасні технології суцільнолитого протезування
 • основи технології виготовлення зубних протезів
 • виробнича лікарська практика (з ортопедичної, хірургічної та терапевтичної стоматології / з дитячої стоматології)
 • виробнича стоматологічна практика
 • пропедевтика ортопедичної стоматології

Науково-дослідна робота

Наукові дослідження забезпечують цілеспрямовану систему заходів для лікування хворих із порушеннями естетики та функції щелепно-лицьового апарату, обумовлених втратою зубів або іншими патологічними проявами.

Результати науково-дослідних робіт застосовуються для лікування хворих, а також впроваджуються у практику охорони здоров'я шляхом консультацій, публікацій у періодичних виданнях, раціоналізаторських пропозицій, доповідей на засіданнях стоматологічних товариств, а також на Всеукраїнських і регіональних стоматологічних конференціях.

Лікувально-консультативна робота

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно надають консультативну допомогу та виконують лікувальні заходи будь-якою складності на базі Центру стоматології Університетської клініки. Студенти мають змогу під керівництвом викладачів кафедри та лікарів Університетської клініки вивчати сучасні методи лікування та діагностики в хірургічній, ортопедичній стоматології та ортодонтії.

На кафедрі успішно застосовуються сучасні методи діагностики та лікування хворих, функціонують навчальні спеціалізовані кабінети із найсучаснішим технологічним обладнанням:

 • фантомний клас з пропедевтики стоматологічних захворювань
 • рентгенологічний кабінет
 • кабінет профілактики стоматологічних захворювань
 • клінічний зал
 • хірургічний кабінет
 • кабінет з ортопедичної стоматології та ортодонтії
 • зуботехнічна лабораторія

Науково-педагогічні працівники та студенти кафедри беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях, круглих столах, лекціях за участі видатних діячів української та закордонної медицини:

Позааудиторна робота

Планування позааудиторної роботи кафедри хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії здійснюється на основі концепції виховної роботи, що враховує основні вимоги Закону України "Про освіту" та інші нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров'я України.