Кафедра хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії

Завідувач кафедри хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії

Яценко Олег Ігорович

Завідувач кафедри, к.мед.н., доцент
kafedra_surgort@kymu.edu.ua

Кафедра хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії здійснює підготовку фахівців за спеціальностю «стоматологія» (кваліфікація – лікар-стоматолог) за ступенем вищої освіти магістр на базі повної загальної середньої освіти.

Професійні знання зі стоматології формуються на основі глибоких знань із дисциплін фундаментального й професійно-орієнтованого профілю, навчальний процес здійснюється згідно з вимогами Болонського процесу за кредитно-модульною системою. Практичні й семінарські заняття проводяться: українською, російською так англійською мовами.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують доктори та кандидати медичних наук з багаторічним досвідом практичної роботи: д.мед.н. Суржанский С.К.; к.мед.н. Яценко О.І.; к.мед.н. Мозолюк О.Ю.; к.мед.н. Міхеєва І.В.

Співробітниками кафедри проводиться постійне оновлення наскрізних та робочих навчальних програм з урахуванням інтересів суміжних дисциплін та опануванням практичними навичками студентами.

На кафедрі розроблені методичні рекомендації для студентів та викладачів. Методична робота кафедри представлена навчальними посібниками, які видані українською, російською та англійською мовами.


Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Магістр
 • пропедевтика ортопедичної стоматології;
 • ортопедична стоматологія в т.ч. імплантологія;
 • хірургічна стоматологія;
 • дитяча хірургічна стоматологія;
 • ортодонтія.

Наукова робота

Наукові дослідження забезпечують цілеспрямовану систему заходів для лікування хворих з порушеннями естетики та функції щелепно-лицьового апарату, обумовлених втратою зубів або іншими патологічними проявами.

Результати науково-дослідних робіт застосовуються для лікування хворих на кафедрі, а також впроваджуються у практику охорони здоров'я шляхом консультацій, публікацій у періодичних виданнях, раціоналізаторських пропозицій, доповідей на стоматологічних товариствах, а також на Всеукраїнських, обласних та районних стоматологічних конференціях.

Лікувальна робота

Завідувач та доценти кафедри постійно проводять консультативну допомогу та виконують лікувальні заходи будь якою складності на базі стоматологічної клініці.

Студенти мають можливість під керівництвом викладачів кафедри та лікарів Університетської стоматологічної клініки вивчати сучасні методи лікування та діагностики в хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії.

На кафедрі успішно застосовуються сучасні методи діагностики та лікування хворих, функціонують навчальні спеціалізовані кабінети, оснащені найсучаснішим технологічним обладнанням:

 • фантомний клас з терапевтичної та дитячої стоматології;
 • класи ортопедії;
 • класи ортодонтії;
 • зуботехнічна лабораторія;
 • клінічний кабінет з хірургічної стоматології та імплантології;
 • стоматологічний кабінет;
 • кабінети фізики;
 • кабінети хімії;
 • мультимедійні класи.

Професорсько-викладацький склад кафедри приймає активну участь у міжнародних наукових конференціях та круглих столах за участі видатних діячів вітчизняної та закордонної медицини:

Виховна робота

Планування виховної роботи кафедри хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії здійснюється на основі концепції виховної роботи та враховує основні вимоги "Закону про освіту" та інші нормативні документи Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров'я України.