Кафедра хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії

Завідувач кафедри хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії

Шупяцький Ілля Михайлович

Завідувач кафедри, к.мед.н., доцент
kafedra@kymu.edu.ua

Мета кафедри – на основі розвитку кадрового, наукового та інноваційного потенціалу кафедри забезпечити високу якість підготовки фахівців лікарів-стоматологів, які будуть затребувані ринком праці та спроможні вирішувати складні (комплексні) фахові завдання в галузі стоматології, зокрема хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії.

Місія кафедри полягає у підготовці гармонійно розвиненої особистості – висококваліфікованого конкурентоспроможного лікаря-стоматолога, здатного патогенетично обґрунтувати план лікування пацієнта на основі доказової медицини та власного клінічного досвіду.

Завданням кафедри є підготовка лікарів-стоматологів, які володіють сучасними підходами до організації та управління лікувально-профілактичною допомогою, необхідними практичними навичками для забезпечення ефективності лікування основних хірургічних, ортопедичних стоматологічних захворювань та ортодонтії.


 • професор Ступницький Р.М. – доктор медичних наук, професор (Наукові інтереси – Клініко-технологічні особливості протезування малих дефектів зубних рядів)
 • професор Кульгінський Є.А. – доктор наук з державного управління, кандидат медичних наук (Наукові інтереси – Удосконалення диференційної діагностики та особливості лікування дітей з різними формами ретенції зубів)
 • доцент Шупяцький І.М. – кандидат медичних наук (Наукові інтереси – Профілактика фоностоматологічних змін при стоматологічних втручаннях)
 • доцент Яценко О.І. – кандидат медичних наук (Наукові інтереси – Наукове обґрунтування організації ранньої діагностики та профілактики дисфункціональних станів СНЩС)
 • доцент Кеян Д.М. – кандидат медичних наук (Наукові інтереси – Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, методи лікування основних хірургічних стоматологічних захворювань та ушкоджень щелепно-лицевої ділянки)
 • викладач Сувід І.О. – (Наукові інтереси – Технології виготовлення та ускладнення при виготовленні часткових знімних протезів)

Науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування у наукових та освітньо-наукових установах, закладах освіти, підприємствах, організаціях, беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах. Викладачі університету мають можливість пройти стажування за "Освітньою програмою професійного розвитку науково-педагогічних викладачів КиМУ"


Освітній процес

Освітня діяльність кафедри пов’язана із підготовкою фахівців за освітньо-професійною програмою "Стоматологія":

Перелік компонентів освітньо-професійної програми, які забезпечує кафедра (анотації):

Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):

Вибіркові дисципліни (анотації):


Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:

 • організацію освітнього процесу, формування матеріально-технічного та методичного забезпечення з урахуванням принципу – рівень стоматологічної допомоги, яку отримує пацієнт, безпосередньо залежить від якості отриманої освіти
 • упровадження інноваційних методів організації освітнього процесу та застосування прогресивних освітніх технологій
 • розширення академічної мобільності, яка складається з істотного розширення мобільності студентів, викладацького персоналу для взаємного збагачення європейським і світовим досвідом створення сприятливих умов для реалізації Навчання впродовж життя
 • підвищення ефективності та якості практичної підготовки стоматологів з питань профільної підготовки, а саме оволодіння сучасними перспективними методиками профілактики й лікування хірургічниї, ортопедичниї стоматологічних захворювань та ортодонтії шляхом проведення практичних занять в Університетській клініці
 • організацію та виконання студентських науково-дослідних робіт
 • примноження інтелектуального потенціалу кафедри, розвиток науково – дослідної бази, подальше вдосконалення професіоналізму викладацького складу
 • розширення досліджень щодо визначення потреб у фахівцях означеної спеціальності та відкриття нових для забезпечення потреб стоматологічного сектору галузі охорони здоров'я

Освітній процес здійснюється у спеціалізованих аудиторіях

Кафедра стоматології забезпечує проходження студентами виробничої та виробничої лікарської практик на базі закладів охорони здоров'я, зокрема стоматологічного профілю, Університетської клініки.

Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань зі спеціальності 221 “Стоматологія”.

У межах інтернаціоналізації освітньої діяльності за ОПП «Стоматологія» здобувачам освіти запропоновано доступ до онлайн курсів провідних університетів світу https://www.classcentral.com/https://www.futurelearn.com/.


Науково-дослідна робота

Науково-педагогічні працівники, виконують науково-дослідні роботи у межах наукової теми, схваленої Вченою радою КиМУ: «Діагностика, лікування та профілактика стоматологічних захворювань», основною метою якої є обґрунтування принципів діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань ортопедичними, ортодонтичними, терапевтичними та хірургічними методами; індивідуальних наукових тем, які виконують науково-педагогічні працівники в межах кафедральної теми, зокрема: Ступницький Р.М. – Клініко-технологічні особливості протезування малих дефектів зубних рядів; Кеян Д.М., Сейтаптієв С.Н. – Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, методи лікування основних хірургічних стоматологічних захворювань та ушкоджень щелепно-лицевої ділянки; Яценко О.І. – Наукове обґрунтування організації ранньої діагностики та профілактики дисфункціональних станів СНЩС; Шупяцький І.М. – Профілактика фоностоматологічних змін при стоматологічних втручаннях.

Основні напрями наукових досліджень:

 • сучасні методи обстеженняв клініці ортопедичної стоматології
 • адентія, ретенція і дистопія зубів в практиці хірургічної стоматології та ортодонтії
 • наукове обгрунтування шляхів та методів профілактики основних стоматологічних захворювань в клініці хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії
 • сучасні технології в профілактиці та лікуванні основних стоматологічних захворювань та зубо-щелепних аномалій
 • оптимізація надання стоматологічної допомоги пацієнтам з використанням нових технологій в галузі стоматології
 • основні засади функціонування систем якості в стоматології

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу представлено для кожної дисципліни у вигляді силабусів з усіх освітніх компонентів, програми всіх видів практик, достатнім фондом підручників і навчальних посібників. Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, бінарності, активної та безпосередньої взаємодії викладача і студента. Поряд із проведенням традиційних лекційних, семінарських і практичних занять застосовуються активні та інтерактивні методи навчання, що сприяє розвитку критичного мислення, самостійного прийняття рішення в конкретній ситуації, розвиває швидкість реакції з оптимальним варіантом вибору тактики, активізує здобувачів освіти, розвиває аналітичні та комунікативні здібності, вміння діяти самостійно у реальній ситуації.


Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в науково-методичних доробках (наукові публікації у фахових збірниках, матеріали конференцій, науково-методичні праці).

Публікації:

 • Shupiatskyi I.M., Mochalov Yu.O. Molojanov I. A. Propaedeutics of prothtetic dentistry. Kiev, 2021. 105 р.
 • Mochalov Y.O., Keian D.M. Prospective ways of improvement of dental photocomposite filling materials as an element of domestic development the dental care goods production in Ukraine: a review. Modern medical science and education in Ukraine and EU countries: imperatives, transformation, development vectors: Collective monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. P. 69-89.
 • Мочалов Ю.О., Ступницький Р.М., Шупяцький І.М., Моложанов І.О., Кеян Д.М. Прогностична оцінка доступності стоматологічної допомоги для населення України в умовах реформи охорони здоров’я (дискусія). Сучасна стоматологія. 2021. №1(105). С. 96-101
 • Мочалов Ю.А., Кеян Д.Н., Пасичнык М.А., Кравцов Р.В. Показатели силы адгезии к твердым тканям невитальных зубов стоматологических фотокомпозитных пломбировочных материалов в комбинациис различными адгезивными системами. Медицинские новости Грузии. 2021; 6 (315): 61-65.
 • Stupnytskyi I.R.., Rozhko M.M., Stupnytskyi R.M., Silenko Yu.I., Yeroshenko G.A Аnatomical and topographical features of the structure of the alveolar part of the mandible in patients with partial adentia. Світ медицини та біології. 2021. .№ 2 (76)
 • Ступницький І-О.Р., Ступницький Р.М., Трубачов С.І. Методика дослідження анатомічних дефектів зубощелепної системи для вибору ортопедичної конструкції. Сучасна стоматологія, 2021. № 4(108) С.50-53
 • Maciej Goczewski, Stupnytsky R.   The instrument transfer method in four handed dentistry in dental operating microscope as a module of a training program in the aspect of reduction of the dynamic load of the visual system of the operator/  Сучасна стоматологія, 2021.№ 4(108) С.54-58
 • Pavlenko O., Mochalov I., Sluchevska O., Hasiuk N., Keian D., Yurzhenko A. The main cytokines of inflammatory response in periodontal tissues, therapeutical targets: a review.JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, NURSING, PUBLIC HEALTH AND EDUCATION. 2021. No.1.P. 87-99.
 • Карпенко О. В., Карпенко Ю.В., Кульгінський Є.А. Застосування технологій штучного інтелекту у реформуванні сфери охорони здоров’я. Електронний журнал «Державне управління: удосконалення та розвиток» 2021. № 11
 • Мочалов Ю.А., Кеян Д.Н. Отдельные вопросы финансовой доступности и качества стоматологической медицинской помощи для населения в Украине: дискуссия. The scientific heritage. 2021. №71. С. 43-47
 • Мочалов Ю.О., Кеян Д.М., Юрженко А.В. Окремі аспекти вдосконалення лікування захворювань пародонту в Україні: дискусія. Україна: Здоров’я нації. 2021. № 1(63). С.123-128.
 • Olena L. Korolchuk, Inga M. Perestyuk, Tetiana V. Zaporozhets, Nataliia O. Vasiuk and Yevhenii A. Kulhinskyi, Organization of crisis management in public administration, International Journal of Management, 11 (6), 2020, pp. 496-507. http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=6 Scopus Indexed Journal  
 • Ступницький І.Р., Ступницький Р.М. Ортопедичне відновлення часткової втрати зубів і шляхи його вдосконалення. Український стоматологічний альманах. 2020. №4.  С. 70-73
 • Rachynskyi S.V., Schnaider S.A., Labunets O.V., Diieva T.V., Labunets V.A.  , Stupnytskyi R.M..  Prosthodontic care for enlistment age men of the western region of ukraine: morbidity, anatomical and topographic structure, state of provision and prognosis.  Світ медицини та біології, 2020. №4(74) С.135-138
 • Готь І.М., Палій А.В., Ступницький Р.М., Ступницький І.Р. Особливості реваскуляризації (або ангіогенезу) альвеолярних відростків при  використанні різних кістковопластичних матеріалів.  Український стоматологічний альманах. 2020.№ 2. С. 53-57
 • Павленко О.В., Хохліч О.Я., Шупяцький І.М.. Особливості функції мовлення у стоматології: Монографія. К.: КиМУ, 2020.
 • Ступницький Р.М., Дорубець А.Д., Ткачук Н.М., Зволинська А.М. Базові положення ортопедичної стоматології: Навчальний посібник. К: КиМУ, 2019. 394 с.
 • Маланчук В.О., Різмак Алі Т Ф, Кеян Д.М. Спосіб хірургічного лікування верхньощелепного синуситу / Патент на корисну модель № 123157 від 12.02.2018 р. МПК: A61B 17/00 – № u201709324; Заяв. 22.09.2017; Опубл. 12.02.2018. Бюл. № 1.
 • Акмеологія здоров'я в Україні  : монографія / В. М. Антонов, Є. А. Кульгінський, Ю. В. Антонова-Рафі ; Нац. техн. ун-т України "КПІ ім. Ігоря Сікорського" [та ін.].  Київ : OnDeMand, 2018.  388 с. 
 • Медико-соціальні засади публічного врядування у сфері охорони здоров'я : [колект.] монографія / [А. Є. Бакай] ; за заг. ред. М. М. Білинської, Н. О. Васюк, О. Д. Фірсової ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України.  Київ : НАДУ, 2018.  413, [2] с. 
 • Ступницький Р.М. Цифрові методи вивчення анатомічних елементів зубощелепної системи й основних оклюзійних співвідношень / Р. М. Ступницький, В. Р. Яричківський / Український стоматологічний альманах.  2018.  № 4.  С. 32-37.
 • Stupnytskyi R.M., Yarychkivskyi V.R.  Digital      Examination Methods Of Anatomical Elements Of Masticatory System And Basic Occlusion Relationships / Ukrainian Dental Almanac, №4. 2018. 32-37
 • Электромиографические характеристики височных и жевательных мышц у больных компрессионно-дислокационной дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов различной степени тяжести / П. И. Яценко, О. В. Рыбалов, О. И. Яценко [и др.] / Wiadomosci Lekarskie.  2018.  T. LXXI, Nr 3.  cz II.  P. 663–670. (SCOPUS)
 • Yatsenko P. I., Yatsenko O. I., Rybalov O. V.  Differential and Diagnostic Criteria for Hypermobility of the Articular Heads of the Mandibule, Muscule and Joint Contracture and Compression-Dislocation Dysfunction of Temporomandibular Joint (According to the Data of TMJ Zonography).  World of medicine and biology.  2018.  № 2 (64).  С. 112–114. (Web of Science (New York)
 • Indicators of bioelectrical activity of the proper masseter muscles with their different mass in males / O.Rybalov, , Y.Semenenko, , P.Yatsenko, , O.Yatsenko, O. Ivanytska, / Ukrainian Dental Almanac. № 2(3). 2018.  Р.55-57.
 • Новиков В. М., Рыбалов О. В., Яценко О. И., Яценко П. И. Асимметрия размеров и форм суставных головок – одна из причин компрессионно-дислокационной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Актуальні проблеми сучасної медицини.  2017.  Т. 17, Вип. 2 (58).  С. 251–255.
 • Рыбалов О. В.,  Яценко П. И., Яценко О. И. Компрессионно-дислокационная дисфункция височно-нижнечелюстного сустава с явлениями пареза лицевого нерва. Вестник КГМА имени И.К. Ахунбаева.  2017.  № 6.  С. 55–58.

Виступи:

 • Кеян Д.М. Особливості використання кейс-стаді у вивченні біоетики та біобезпеки з основами охорони праці в галузі. Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ, 2021
 • Кеян Д.М. Проблеми біоетики при нових підходах та експериментальних дослідженнях у галузі охорона здоров’я. Матеріали круглого столу «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я», 24.05.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Кульгінський Є.А. Життєвий шлях професора Світлани Іванівни Дорошенко /зб. Тез конференції «Українська ортодонтична школа: вчора, сьогодні, завтра»: Матеріали ІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю, яка присвячена до 85-тої річниці професора Світлани Іванівни Дорошенко, 26 березня 2021 р., м.Київ.  Київ., 2021. С.6-8.
 • Кеян Д.М. Особливості медичної та медсестринської освіти у США: перспективи використання. Матеріали круглого столу «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Кеян Д.М. Практика оволодіння практичною навичкою гігієнічної обробки рук. Матеріали круглого столу з елементами тренінгу «Гігієна починається з рук», 17.09.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Кеян Д.М. Комплексний аналіз критеріїв оцінки якості медсестринських медичних послуг: міжнародний досвід та імплементація. Матеріали науково-практичного семінару «Актуальні питання та проблеми сестринської діяльності в умовах сучасного розвитку системи охорони здоров'я», 20.10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Кеян Д.Н. Восстановление формы алвеолярного отростка верхней челюсти у больных одонтогенным гайморитом / Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», Секція актуальних проблем стоматології. К.: КиМУ, 2019.. С. 124–125.
 • Кеян Д.М. Проблеми забезпечення якості медичної допомоги в системі охорони здоров’я. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», м. Київ, 23 січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Кеян Д.М. Яким повинен бути сучасний управлінець у сфері охорони здоров’я. Матеріали науково-практичного семінару «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», 14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Кульгінський Є.А. Стан зубощелепного апарату у дітей та підлітків хворих на адентію / зб. тез конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження проф. Дорошенко С.І. Українська ортодонтична школа: вчора, сьогодні, завтр.а С.30-32
 • Андріянова О. Ю.,  Яценко О. І. Роль ділової гри в процесі формування висококваліфікованого фахівця. Інноваційні технології в організації самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю.  Полтава, 23 березня 2017.  Полтава, 2017.  С. 7–9.
 • Яценко П. И., Яценко О. И., Рыбалов О. В. Характер соотношений костных компонентов височно-нижнечелюстных суставов при наличии в одном из них болевого симптома. Инновационные технологии в стоматологии : матер. XXIV Международного юбилейного симпозиума, посвященного 60-летию стоматологического факультета Омского государственного медицинского университета.  Омск, 2017.  С. 517–518.
 • Рибалов О. В., Яценко О. І., Іваницька О. С.Деякі шляхи модернізації науково-дослідної роботи студентів. Інноваційні технології в організації самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, 23 березня 2017 р., Полтава / ВДНЗУ «УМСА».  Полтава, 2017.  С. 135‒136.
 • Кеян Д.Н. Морфологічні особливості тканин альвеолярного виростка верхньої щелепи у місцях оро-антрального сполучення. Матеріали ХХII міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна між Заходом та Сходом: реалії та перспективи». К., 2017. С. 178 -181.

Участь науково-педагогічних працівників кафедри у наукових конференціях, круглих столах:


Науково-педагогічні працівники та студенти факультету є учасниками заходів за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:


Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечює участь студентів у роботі студентських наукових гуртків, проблемних груп кафедри хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії:

Наукові гуртки:

 • Інноваційні методи діагностики та лікування в ортопедичній стоматології (керівник – к.мед.н. Шупяцький І.М.)

Проблемні групи:

 • Практична хірургічна стоматологія як передумова виготовлення щелепно-лицьових конструкцій (керівник – викладач Сейптаптієв С.Н.)

Для реалізації творчих здібностей студенти залучаються до наукової, роботи беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, серед яких:

Практична підготовка

Практика студентів є важливою складовою частиною процесу підготовки висококваліфікованих фахівців. Вона надає студенту можливості набути реального практичного досвіду, навичок самостійної роботи, необхідних йому в подальшій професійній діяльності, а також закріпити та збагатити теоретичні знання, отримані в університеті.

Кафедра забезпечує виробничу сестринську та виробничу лікарську практику з терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, з дитячої стоматології.

Бази практики:

 • Університетська клініка КиМУ
 • Стоматологічна клініка «D.С. Dent»
 • ТОВ «Науково-практичний центр стоматології та медицини «АСКЛЕПІОС»
 • Медичний Центр «Студія 32» ТОВ «Фішер енд Хорс»
 • ТОВ Фірма «ПРАЙМ ЛТД»
 • ТОВ Стоматологічний центр «Естедент акс»

Позааудиторна робота

Позааудиторна робота зі студентами ґрунтується на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх стосунків у студентських академічних групах, а також сприяють прискоренню психофізіологічної адаптації першокурсників, формуванню поваги до обраної професії.


Кафедра є активним учасником проекту «Школа – КиМУ: партнери в освіті», організатором щорічного відкритого конкурсу комп’ютерних презентацій для старшокласників м. Києва та регіонів України, а також майстер–класів під час проведення Днів шкіл, гімназій у КиМУ: