Медицина

Термін навчання
 • магістр – 6 років (на базі повної середньої освіти)
Форма навчання
 • денна

Освітній процес забезпечується кафедрами

загальної медицини та клінічних дисциплін та медсестринства.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (силабуси):

 • Іноземна мова
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія України та української культури
 • Філософія
 • Латинська мова та медична термінологія
 • Медична біологія
 • Медична хімія
 • Медична та біологічна фізика
 • Біологічна та біоорганічна хімія
 • Анатомія людини
 • Гістологія, цитологія та ембріологія
 • Фізіологія
 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія

Дисципліни циклу професійної підготовки (силабуси):

 • Патоморфологія
 • Патофізіологія
 • Фармакологія
 • Біоетика та біобезпека з основами охорони праці в галузі
 • Гігієна та екологія
 • Пропедевтика внутрішньої медицини
 • Пропедевтика педіатрії
 • Загальна хірургія
 • Радіологія
 • Внутрішня медицина, в т.ч. пульмонологія, фтизіатрія, клінічна імунологія та алергологія
 • Внутрішня медицина,
 •  в т.ч.гастроентерологія, ендокринологія та професійні хвороби
 • Внутрішня медицина, в т.ч. кардіологія, ревматологія та нефрологія
 • Педіатрія, в т.ч. неонатологія
 • Педіатрія
 • Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами
 • Хірургія
  • Хірургія, в т.ч. онкохірургія
  • Хірургія, в т.ч. дитяча хірургія
  • Акушерство та гінекологія
  • Соціальна медицина, громадське здоров'я
  • Урологія
  • Оториноларингологія
  • Офтальмологія
  • Неврологія
  • Психіатрія, наркологія
  • Дерматологія, венерологія
  • Фізична реабілітація, спортивна медицина
  • Інфекційні хвороби
  • Онкологія та радіаційна медицина
  • Травматологія та ортопедія
  • Анестезіологія та інтенсивна терапія
  • Загальна практика (сімейна медицина)
  • Клінічна анатомія та оперативна хірургія
  • Підготовка офіцерів запасу галузі знань "Охорона здоров'я". Спеціальність "Медицина"

  * Перелік вибіркових освітніх компонентів переглядається щорічно і відображається в робочих навчальних планах.

  Вибіркові дисципліни (силабуси):

  • Історія медицини
  • Основи економічної теорії
  • Медична інформатика
  • Інформаційні технології в практиці лікаря
  • Менеджмент і маркетинг в охороні здоров'я
  • Рецептура
  • Основи педагогіки
  • Основи психології
  • Основи патентознавства
  • Соціологія
  • Правознавство
  • Політологія
  • Тренінг спілкування
  • Психологія спілкування
  • Прикладна генетика
  • Валеологія
  • Медична етика та деонтологія
  • Клітинна біологія
  • Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї
  • Сучасні методи генетичної діагностики
  • Нутриціологія
  • Секційний курс
  • Основи гомеопатії
  • Побічна дія ліків
  • Основи сестринської справи
  • Фітотерапія
  • Судова медицина, медичне право України
  • Основи психоаналізу
  • Клінічна біохімія
  • Медичний чек-ап та основи здорового способу життя
  • Основи харчування дітей раннього віку
  • Методологія доказової медицини
  • Age management
  • Лабораторна діагностика
  • Фтизіатрія
  • Екстремальна медицина
  • Медична психологія
  • Основи геронтології та геріатрії
  • Пластична та реконструктивна хірургія
  • Клінічна фармакологія
  • Ендоскопічні технології в медицині
  • Інструментальні методи функціональної діагностики
  • Особливості амбулаторно-поліклінічної допомоги в акушерстві та гінекології
  • Паліативна та хоспісна медицина
  • Актуальні питання гематології та трансфузіології
  • Актуальні питання кардіохірургії
  • Епідеміологія
  • Екстрена та невідкладна медична допомога
  • Ендоскопічні технології в акушерстві та гінекології
  • Судинна хірургія
  • Основні засади серцево-легеневої реанімації
  • Військова хірургія

  Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.


  Студенти проходять практичну підготовку в:

  Практична підготовка проводиться в Університетській клініці, інших клінічних базах, з якими укладено угоди про співпрацю.

  Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів КиМУ».

  • Виробнича практика: Догляд за хворими. Метою проходження виробничої практики з догляду за хворими  є формування у студента основ клінічного мислення і набуття професійних компетентностей обстеження пацієнта, оцінки його здоров’я та основ спостереження та догляду на основі принципів медичної етики та деонтології.
  • Виробнича практика: Сестринська практика. Метою проходження виробничої сестринської практики є вдосконалення вмінь і навичок студентів в умовах стаціонарних відділень, амбулаторій сімейної медицини, проведення догляду за хворими; закріплення та поглиблення теоретичних знань зі спеціальних клінічних предметів; удосконалення професійних навичок та вмінь; здійснення диференційованого догляду за пацієнтами з різними хворобами; підготовка до майбутньої самостійної роботи.
  • Виробнича лікарська практика. Метою проходження виробничої лікарської практики є закріплення на практиці знань і умінь, одержаних при вивченні основних клінічних і теоретичних дисциплін (обстеження хворого, встановлення клінічного діагнозу, призначення лікування, профілактика, диспансеризація ) і  подальше поглиблення та вдосконалення практичних навичок  отриманих у вищій школі, ознайомлення з організацією лікувальної справи та умовами роботи лікаря в поліклініці та стаціонарі, а також закріплення навичок санітарно-просвітницької роботи.

  Після повного курсу навчання випускники можуть займатися:

  • лікар-інтерн;
  • старший лаборант кафедри;
  • асистент кафедри;
  • лікар-стажист.