Будівництво та цивільна інженерія

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра будівництва та архітектури.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (силабуси):

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Іноземна мова
 • Філософія
 • Безпека життєдіяльності та охорона праці

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки (силабуси):

 • Вища математика
 • Фізика та будівельна фізика
 • Хімія
 • Технічна механіка рідини і газу
 • Інженерна геологія, основи і фундаменти
 • Теоретична механіка
 • Вступ до будівельної справи
 • Опір матеріалів
 • Будівельна механіка
 • Архітектурно-будівельне матеріалознавство
 • Інженерна та тривімірна компютерна графіка у будівництві і архітектурі
 • Метрологія і стандартизація
 • Інженерна геодезія
 • Інженерне обладнання будівель
 • Архітектура будівель і споруд
 • Будівельна техніка та виробнича база будівництва
 • Технологія та організація будівництва
 • Архітектура будівель і споруд
 • Планування міст і транспорт
 • Проектування будівельних конструкцій: Металеві конструкції
 • Проектування будівельних конструкцій: Залізобетонні конструкції
 • Проектування будівельних конструкцій: Деревяні конструкції

* Перелік вибіркових освітніх компонентів переглядається щорічно і відображається в робочих навчальних планах.

Вибіркові дисципліни (силабуси):

 • Механіка твердого деформаційного тіла
 • Метали і зварювання в будівництві
 • Екологізація та енергоефективність
 • Реконструкція будівель та споруд
 • Електротехніка в будівництві
 • Вогнестійкість будівель і споруд
 • САПР (програмне забезпечення ALLplan) в архітектурі і будівництві
 • Конструкції будівель та споруд
 • Основи системного аналізу
 • Основи ВІМ-технологій в проектуванні
 • Політологія
 • Соціологія міста
 • Менеджмент і організація будівництва
 • Економіка будівництва
 • Експлуатація будівель та споруд
 • САПР конструкцій будівель і споруд
 • Зведення і монтаж будівель і споруд
 • Технічна експлуатація та ремонт будівель і споруд
 • Інженерне обладнання території і транспорт
 • Основи теорії пружності та пластичності
 • Системи автомитизованого проектування у будівництві
 • Комп"ютерні технології проектування об'ємнопланувальних рішень
 • Теплогазопостачання і вентиляція
 • Водопостачання і водовідведення
 • Чисельні методи в розрахунках будівельних конструкцій
 • САПР конструкцій будівель і споруд
 • Нормативно-правове забезпечення архітектурно-містобудівельної діяльностії
 • Інтелектуальна власність

Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.


Практична підготовка

Навчальна практика є складовою програми підготовки фахівців ступеня вищої освіти бакалавр, під час якої відбувається ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання первинних професійних знань та умінь із загально професійних та спеціальних дисциплін.

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів КиМУ».

 • Геодезична практика – передбачає опанування знань, вмінь та практичних навичок, аналізувати будівельні об’єкти, вдало компонувати в аркуші споруди, а також відчувати реальні розміри об’єктів та їх розміри у площині аркуша, досліджувати специфічні риси  об’єктів та відмінності характеру світських і культових споруд, досліджувати конструктивні й колористичні особливості будівельних споруд, а також досліджувати споруди у міському середовищі і, нарешті, вміти грамотно проводити обмірювальні роботи.
 • Технологічна практика будівництва – передбачає закріплення, розширення та вдосконалення теоретичних знань, з сучасними методами, формами організації і знаряддям праці в області будівельних і оздоблювальних робіт, оформлення інтер'єрів громадських і житлових будівель, виконання робіт по благоустрою, надбання студентами знань новітніх технологій і матеріалів, що з'явилися на вітчизняному ринку останнім часом.
 • Виробнича практика  — закріплення теоретичних знань та навичок навичок аналізу технологічних процесів виготовлення виробничої будівельної продукції, ознайомлення з номенклатурою продукції, устаткуванням, і обладнанням технологічних ліній, з нормативно-технічною документацією, організацією контролю якості продукції, знайомство з методами планування та управління виробництвом, вивчення питань організації охорони праці та техніки безпеки, ознайомлення зі станом використання відходів виробництва та їх утилізацією

Після повного курсу навчання випускники можуть займатися:

 • розробленням окремих планувальних рішень
 • використанням об’ємно-планувальних рішень для подальшого проектування
 • оцінкою геологічних особливостей будівельного майданчика
 • визначенням напружено-деформованого стану стержневих елементів споруди
 • розробленням будівельно-конструктивних рішень
 • гідравлічними розрахунками трубопроводів і навантажень на будівлі від тиску рідини або газу
 • вирішенням окремих питань водопостачання, водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції
 • розробленням економічної частини проекту
 • розробленням електро-технічної частини проекту
 • будівельними процесами та організацією будівельного виробництва
 • керівництвом будівельними процесами
 • опрацюванням технічної інформації
 • контролем якості робіт

Випускники першого (бакалаврського) рівня, згідно з Класифікатором професій (ДК 003:2010), можуть займати посади:

 • інженера з нагляду за будівництвом
 • інженера з організації та нормування праці
 • інженера з проектно-кошторисної роботи
 • інженера з якості
 • інженера-лаборанта
 • техніка-технолога
 • техніка-гідротехніка

Представники роботодавців: ТОВ «Консал плюс Україна», НСАУ «Архітектурна палата України», ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва УКРНДПІЦИВІЛЬБУД», ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД», Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради, Державне підприємство «Український державний науково-дослідний та проектний інститут «УкрНДІпроектреставрація», ПрАТ ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД, Національний заповідник «Софія Київська», ТОВ «Міліуса», Приватне науково-технічне підприємство «Ефект», ТОВ інститут «Білоцерківцивільпроект» беруть участь у визначенні пріоритетних напрямів наукових досліджень шляхом проведення спільних круглих столів, науково-практичних конференцій та семінарів.

У межах забезпечення якості ОПП «Будівництво» університетом було укладено угоди з такими компаніями, як: Державний науково-дослідний інститут ПАТ «ГІПРОцивільпромбуд», Український державний науково-дослідний інститут УкрНДІпроектреставрація», ТОВ «ВІТАЛ-ХОЛДИНГ», ТОВ «НПК «Місто України», Національний заповідник «Софія Київська», Приватне науково-технічне підприємство «Ефект», ТОВ «Інститут «Білоцерківцивільпроект», ТОВ «Міліуса», ТОВ «ТОПІАР», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІРА-САПР», ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва УКРНДПІЦИВІЛЬБУД», Приватне акціонерне товариство «Домобудівний комбінат №3», ТОВ «СБГБ», Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради, Архітектурна палата НСАУ, ТОВ «Консал плюс Україна»