Кафедра соціальних комунікацій

Завідувач кафедри соціальних комунікацій

Чебанова Ольга Євгенівна

Завідувач кафедри, к.філол.н., доцент
kafedra_sc@kymu.edu.ua

Кафедра соціальних комунікацій, яка створена 2002 року, здійснює підготовку фахівців з журналістики за ступенями вищої освіти бакалавр і магістр.

Науково–педагогічні працівники кафедри – висококваліфіковані фахівці у сфері соціальних комунікацій, серед яких: к.філол.н. Чебанова О.Є.; к.філол.н. Мальцева В.В.; к.філос.н. Рудаківська С.В.; к. філол. н. Козак В.А. та інші.


Освітня діяльність

Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Бакалавр
 • екстремальна журналістика;
 • етика професійного спілкування;
 • зв'язки з громадськістю;
 • культурологія;
 • історія української культури;
 • антропологія культури;
 • комунікаційні технології;
 • культурні та духовно-релігійні традиції країн світу;
 • міжнародна комунікація;
 • організація роботи редакції в умовах ринкової економіки;
 • організація та проведення рекламної кампанії;
 • oснови наукових досліджень;
 • oснови Паблік Рилейшинз;
 • прес-служба;
 • рекламний та PR-креатив;
 • PR-інструменти в політиці;
 • PR-інструменти в міжнародних відносинах;
 • репортерська праця;
 • риторика;
 • соціологія масової комунікації;
 • спічрайтинг;
 • теорія масової комунікації;
 • теорія та практика комунікацій;
 • техніка усного мовлення в ефірних ЗМІ (практикум).
Магістр
 • методологія дослідження соціальних комунікацій;
 • міжнародні відносини і ЗМІ;
 • моніторинг та інформамційні моделі ЗМІ;
 • Паблік Рилейшинз;
 • прикладні соціально-комунікаційні технології;
 • риторика;
 • теорія та історія соціальних комунікацій;
 • філософія культури та художнє сприйняття творів мистецтва.

Діє програма "Подвійний диплом" — спільний проект Київського міжнародного університету та європейських університетів, яка дає можливість українським студентам отримати додаткові знання і диплом європейського зразка, зокрема зі спеціальності "Управління підприємницькою діяльністю (Медіа-бізнес: управління, PR-комунікації і реклама)" - (Вища Школа Менеджменту Інформаційних систем, Латвія).

Специфікою вивчення фахових дисциплін є викладання англійською мовою частини лекцій і всіх семінарських занять з кожного навчального курсу. Викладачі кафедри забезпечують навчання іноземних студентів тільки англійською мовою. На кафедрі проходять стажування викладачі з інших вишів країни.

Науково–педагогічні працівники кафедри забезпечує організацію та керівництво виробничою, педагогічною (асистентською) та науково-виробничою практиками.


Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на дослідження теми: «Комунікаційні процеси в контексті сучасних наукових досліджень: соціально-інформаційна сфера, аудіовізуальні мистецтва, театр» (науковий керівник теми – к. істор. наук Самойлов О.Ф.).


Основні напрями наукових досліджень:

 • соціальні комунікації в Україні в контексті світової науки;
 • метатеорія маніпуляції;
 • соціальнокомунікаційні технології;
 • теорія мережевої комунікації

Кафедра соціальних комунікацій спільно з кафедрою теорії та історії журналістики, кафедрою аудіовізуальних мистецтв та виробництва, кафедрою сценічного мистецтва формує щорічний збірник наукових праць «Мистецтвознавство та соціальні комунікації». У 2018 році вийшла колективна монографія «Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків». У 2019 році вийшов збірник наукових праць у 2-х томах «Соціально-комунікаційні та мистецтвознавчі процеси в аспекті історичного розвитку і сучасності» та колективна монографія «Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу».


Результати наукової роботи знаходять своє відображення в участі в наукових конференціях міжнародного й загальнонаціонального рівнів:


Основні публікації науковців кафедри у 2016 - 2019 роках:

 • Козак В.А., Перевертень Н.С. Комунікація «автор – читач», «індивід – соціум» у текстах класиків української літератури. Розділ ІІІ. / Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу: Освітній процес. Література, рекламознавство, кінематограф, театр. Колективна монографія [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. Київ: КиМУ, 2019. 325 с. С. 203–243.
 • Козак В.А. Редакторське опрацювання текстів Івана Франка з урахуванням семантичних і діалектних особливостей лексики (на прикладі складників лексико-семантичного поля «народ») / Соціально-комунікаційні та мистецтвознавчі процеси в аспекті історичного розвитку і сучасності: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х т. Т.2. Київ: КиМУ, 2019. 306 с. С.66–85.
 • Чебанова О.Є., Самойлов О.Ф. Театральна і кінематографічна комунікація. Розділ IV. / Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу: Освітній процес. Література, рекламознавство, кінематограф, театр. Колективна монографія [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. Київ: КиМУ, 2019. 325 с. С. 244–276.
 • Чебанова О.Є. Особливості естетичної комунікації у французькому театрі 1820–1830-х років / Соціально-комунікаційні та мистецтвознавчі процеси в аспекті історичного розвитку і сучасності: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х т. Київ: КиМУ, 2019. Т. 1. 440 с. С. 367–387.
 • Чебанова О.Є. Історія античної літератури. Курс лекцій. Київ: КиМУ, 2018. 86 с.
 • Чебанова О.Є. Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків (література, журналістика, кінематограф, театр). Колективна монографія. [наук. ред.: Чебанова О. Є.] Київ: КиМУ, 2018 – 336 с.
 • Чебанова О.Є. Актуальні проблеми соціальних комунікацій та мистецтвознавства: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О. Є.] У 2-х т. – Київ: КиМУ, 2018. – Т. 1 – 284 с., Т.2 – 198 с.
 • Чебанова О.Є. Курс лекцій. Історія зарубіжної літератури ХХ століття. Київ: КиМУ, 2018. 215 с.
 • Чебанова О.Є. Формирование личности будущего актёра в условиях современной культуры и влияние на её развитие преподавания дисциплин историко-теоретического цикла в вузе. / EDGES OF SCIENTIFIC CREATIVITY International collection of scientific papers of GISAP project participants, Autumn 2017. – London, 2017., P. 73–75.
 • Чебанова О.Є. Дидактичні методи викладання курсу «Теорія та історія світового театру» для студентів спеціальності «Сценічне мистецтво» в аспекті професійного виховання майбутніх акторів. / Педагогічна теорія і практика. Збірник наукових праць. К. : КиМУ, 2017. – С. 498–520.
 • О.Є. Чебанова Екзистенціальна проблематика драми Бертольда Брехта “Життя Галілея” та її трансформація в постановці 1966 року Ю. Любимовим у Театрі на Таганці / Мистецтвознавство та соціальні комунікації (збірник наукових праць у 2 томах) – К.: КиМУ, 2017. – Т.1, С. 260-276.
 • Чебанова О.Є. “Французький класицизм і народження театру як «високого мистецтва»” // Проблеми державного будівництва в Україні № 25: у 2 томах: збірник матеріалів ХХII Міжнародної науково - практичної конференції науково–педагогічних працівників “Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи”, 15 березня 2017 року / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2017.
 • Чебанова О.Є. Современный человек как культурологическая проблема. / - Peer-reviewed digest (collective monograph) published following the results of CXXXII International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Art History, History, Philosophy, Culturology, physical culture and sports (London, November 10 – November 15, 2016) London, 2016, P. 63 – 65.
 • Перевертень Н.С. «Творчій діалог української та французької літератур (на матеріалі творів Є. Гребінки, О. де Бальзака, В. Гюго) / Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Збірник статей. К.: Університет ім. Б. Грінченка, 2016.
 • Чебанова О.Є. Современный человек как культурологическая проблема Peer-reviewed digest (collective monograph) published following the results of CXXXII International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Art History, History, Philosophy, Culturology, physical culture and sports (London, November 10 – November 15, 2016) London, 2016, P. 63 – 65.
 • Рудаківська С.В. «Школа – КиМУ: партнерство в освіті» / Вища школа. Нуково-практичне видання № 3 (140), 2016. - С. 33–41.
 • Чебанова О.Є. «Сучасність і людина як проблема в аспекті культурологічного підходу» / Вища школа. Нуково-практичне видання № 3 (140), 2016. - С. 54–61.

Кафедра сприяє науково-дослідній роботі студентів, їх участі у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах і конкурсах:

 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів “Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України” / 18 квітня 2019 року / м. Київ, Київський міжнародний університет;
 • Майстер-клас "Фактчек як сучасний тренд у журналістиці" (В.А. Козак – керівник) / 16 квітня 2019 року / м. Київ, Київський міжнародний університет;
 • Майстер-клас "Classtime як ефективний сервіс перевірки знань студентів" (В.А. Козак – керівник) / 27 березня 2019 року / м. Київ, київський міжнародний університет;
 • Круглий стіл "Український кінематограф і медіа: вчора, сьогодні, завтра" / 20 березня 2019 року / м. Київ, Київський міжнародний університет;
 • ІІ Фестиваль освітнього лідерства «Clever» / 22 вересня 2018;
 • Науково-практичний семінар. Особливості керівництва науково-дослідною роботою студентів, які навчаються за індивідуальним графіком (О.Є.Чебанова – керівник) / 15 листопада 2018 року / м. Київ, Київський міжнародний університет;
 • Круглий стіл до Дня науки Молодіжні інтереси у журналістиці / 18 травня 2018 року / м. Київ, Київський міжнародний університет;
 • Проект Ukrainian Street Art: дебати студентів КиМУ та Paris Institute of Political Studies / 11 квітня 2018 року / м. Київ, Київський міжнародний університет;
 • Англомовна гра-моделювання «Міжнародна модель ООН» / 23–26 листопада 2017 року / м. Київ, Київський міжнародний університет;
 • Міжнародна конференція і першість з наукової аналітики "Феномен масової культури в умовах розширення ліберальних передумов для розвитку форм самовираження особистості". Чебанова О.Є. – учасник, 18.10. – 24 10. 2017 р.
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мистецтвознавство, соціальні комунікації, медіапедагогіка» Міністерство культури України, Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет культури і мистецтв. Чебанова О.Є. – учасник, 24 квітня 2017 р.
 • ХХІІ Міжнародна науково–практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України» / м. Київ, КиМУ, 19 квітня 2017 р.
 • Круглий стіл «Рукописі українських діячів літератури Зарубіжжя» за участю д.ф.н. проф. зав. рукоп. відділу інституту літератури НАН України ім. Т. Шевченка Гальченко С.А., 17 листопада 2016 р.
 • VIII круглий стіл кафедри аудіовізуального мистецтва і виробництва КиМУ «Перспективи розвитку екранних мистецтв в Україні» / Київ, КиМУ, 4 листопада 2016 року.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. Медіапедагогіка» / м. Київ, Київський національний університет культури і мистецтв, 18 квітня 2016 року.
 • Прес-толока дитячо-юнацьких ЗМІ м. Києва та юних журналістів агентства “ЮН-ПРЕС” / м. Київ, Київський Палац дітей та юнацтва, 20 листопада 2015 року.
 • ХХV міжнародний Фестиваль дитячо-юнацьої, студентської преси «Золота осінь» / м. Славутич, жовтень 2015 р.
На кафедрі створений й працює науковий гурток:
 • «Літературний Київ. Журналістське розслідування» (викладачі – Н.С. Перевертень, Г.В. Колодкевич);
 • «Літературне об’єднання» (Кривошея Г.П.);
 • «Tractus» (О.Ф. Самойлов).

Кафедра організовує для студентів майстер-класи з відомими українськими і зарубіжними журналістами, медіаменеджерами, фахівцями в галузі реклами і зв’язків з громадськістю.


Cтудентські наукові досягнення

Результати наукових пошуків студентів знаходять відображення в колективних монографіях, перемогах у всеукраїнських конкурсах і проектах:
 • Д.А. Гуляйченко, Л В. Дьоміна, А.О. Позиніч, Тамарі Хабуліані, О.С. Голубєва, Т.В. Маціборська, Кеті Газделіані – «Актуальні проблеми соціальних комунікацій та мистецтвознавства» (збірник наукових праць у 2 томах) – К.: КиМУ, 2018;
 • К.В. Головко, В.М. Єрьоменко, О.В. Єфименко,Х.А. Перкова, К.О. Пустовгар, О.О. Шелест, Гульметов С.В., М.О. Чопик, Р.С. Закусило, Х.Е. Агаєв – «Мистецтвознавство та соціальні комунікації» (збірник наукових праць у 2 томах). – К.: КиМУ, 2017.

Щороку для студентів інституту проводяться майстер-класи, публічні лекції відомих журналістів:

Майстер-класи:
 • Олександр Дубінський – ведучий, креативний продюсер програми «Гроші» на телеканалі «1+1»;
 • Інна Гадзинська – координатор проекту журналістських розслідувань Інституту розвитку регіональної преси (ІРРП);
 • Андрій Дубчак – військовий кореспондент, фотограф «Радіо Свобода»;
 • Максим Сікора - відомий журналіст, обличчя вечірніх новин ТРК «Україна»;
 • О.А. Черниш - професійний фотограф;
 • Вікторія Лезіга> – генеральний продюсер «1+1 Продакшн»;
 • Андрій Музика – головний режисер телевізійних розважальних шоу «Голос», «Голос. Діти», «Танці з зірками»;>
 • Юля Карпова – радіоведуча, ведуча ранкового розважального щоу Happy Ранок, радіостанція «Хіт FM»;
 • Валентин Щербачов – спортивний журналіст, коментатор, засновник Національного Реєстру Рекордів України, Всесвітньої української спортивної агенції, голова Клубу незвичайних рекордсменів, заслужений журналіст України;
 • Григорій Жигалов - журналіст інформаційної служби «Радіо Свобода», кореспондент програми «ТСН» (канал 1+1) у 2008–2015 роках;
 • Тетяна Висоцька – телеведуча інформаційно-аналітичної програми «Вікна» (канал «СТБ»);
 • Ольга Погинайко – замісник директора незалежного видавництва «Смолоскип», директор книгарні «Смолоскип»;
 • Руслан Ткачук – військовий журналіст, спецкор журналу «Військо України» в зоні АТО;
 • Письменна Наталя – прес-секретар Міністерства сільського господарства України;
 • Олександр Джусупов – телеведучий Нового каналу;
 • Торгоненко А.Ю. - ст. лейтенант міліції (екстремальна журналістика);
 • Іваненко Валерій - генеральний директор телеканалу «5-й канал».

Зустрічі із успішними випускниками та студентами-практиками КиМУ:

 • Катерина Шумило - кореспондент журналу “Апостроф”;
 • Наталія Дякова - журналіст соціального проекту «Говорить Україна» на телеканалі «Україна» (студентка 4 курсу Інституту журналістики, кіно і телебачення КиМУ);
 • Олександр «Фоззі» Сидоренко – журналіст, телеведучий, письменник, музикант, вокаліст гурту «Танок на майдані Конго»;
 • Максим Бахматов – керуючий партнер інноваційного центру-містечка Unit.City, екс генеральний директор Національного виставкового центру України ВДНГ;
 • Олександра Сурган - ведуча новин та аналітичної програми «Наші люди» на радіо «Maydan»;
 • Сухенко Максим - спортивний журналіст всеукраїнської спортивної газети «Команда»;
 • Гришко Катерина - журналіст інформаційно-аналітичного агентства «PAU»;
 • Аносова Аліна - журналіст інтернет-видання;
 • Кузіна Ганна - менеджер PR-компанії;
 • Стародубець Вікторія - тележурналістка одеської телекомпанії;
 • Сєдова Яна - репортер інтернет-видання «Апостроф»;
 • Аносова Аліна - журналіст інтернет-видання;
 • Довголап Ганна - керівник PR-відділу рекламного агентства;
 • Кузіна Ганна - менеджер PR-компанії.

Невід’ємною складовою навчального процесу є написання й публікація у ЗМІ матеріалів студентів:

 • Авторський проект творчих студентів Київщини «Літературно-мистецький журнал «Магістраль», серед засновників якого є Ольга Кацан, студентка 3 курсу, серед учасників Марина Пастушенко, студентка 3 курсу, Іван Котов, студент 4 курсу, Інституту журналістики, кіно і телебачення;
 • Олександра Корецька, студентки 4 курсу Інституту журналістики, кіно і телебачення, газета «Україна молода» (№118(5111) від 21.09.2016 року; інтерв’ю з Фредеріком Бегбедером, відомим французьким письменником «Фредерік Бегбедер: Влада телебачення помре»;
 • Наталія Горбач, студентка І курсу Інституту журналістики, кіно і телебачення, виклала власні враження від зустрічі з популярним телеведучим Нового каналу, журналістом і блогером Олександром Джусуповим в Інтернет-виданні Kiev Elite Press;
 • Оля Кацан студентка III курсу, Лев Реус студент II курсу, Інституту журналістики, кіно і телебачення, Презентація поетичної збірки «У вітті заплуталося сонце». Обрання дійсним членом Національної спілки журналістів України. Приймала участь в Міжнародному кінофестивалі WAMA Film Festival (Ольштин, Польща).

Студенти, що навчаються за спеціалізацією «Тележурналістика», пишуть сценарії, знімають і монтують телесюжети на навчальній телестудії КиМУ, які виходять в ефірі більше 20 українських каналів.

Практична підготовка студентів спрямована на: удосконалення навичок роботи в ЗМІ, забезпечення взаємодії між їхніми підрозділами; на участь в організаційно-масових заходах редакції або компанії;на виступи в пресі або ефірі з власними матеріалами; на проведення власної дослідницької роботи щодо забезпечення діяльності певного виду ЗМІ з подальшим використанням результатів у бакалаврській або магістерській роботі. Велике значення у професійній підготовці майбутніх журналістів має їхня робота в електронній газеті КиМУ «Postscriptum +», головним редактором якої є проректор з питань розвитку Університету професор Мартиненко С.М.


Практичні навички майбутні журналісти набувають у засобах масової інформації, рекламних та інформаційних агентствах, у відділах із зв’язків із громадськістю (pr), зокрема:

 • редакція телестудії КиМУ;
 • прес-центр КиМУ;
 • редакція телеканалу «Новий канал»;
 • редакція телеканалу «Студія 1+1»;
 • редакція телеканалу «Інтер»;
 • редакція телеканалу «НТН»;
 • редакція телеканалу «2+2»;
 • редакція телеканалу «Культура»;
 • редакція газети «Голос України»;
 • редакція журналу «Журналіст України»;
 • редакція журналу «Телекритика»;
 • редакція газети «Сегодня»;
 • редакція газети «Україна молода»;
 • редакція газети «Порадниця»;
 • Агентство новин «Укрінформ»;
 • редакція ТРК «Київ»;
 • прес-служба телеканалу «Інтер»;
 • прес-служба МЗС України;
 • редакція газети «Наша армія», центральному друкованому органі МО України;
 • редакція Центральної телерадіостудії МО України (ЦТРС);
 • редакція журналу «Військо України»;
 • редакція газети «Іменем Закону», МВС України;
 • рекламне агентство «Dialla»;
 • Центр зв’язків з громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві.

Спеціалізовані аудиторії: фотожурналістики; екстремальної журналістики; творча лабораторія журналіста-редактора, навчальна телестудія, студія звукозапису.