Кафедра соціальних комунікацій

Завідувач кафедри соціальних комунікацій

Козак Валентина Андріївна

Завідувач кафедри, к.філол.н., доцент
kafedra@kymu.edu.ua

Кафедра соціальних комунікацій як окремий структурний підрозділ Навчально-наукового інституту журналістики, кіно і телебачення створена в 2002 році. Забезпечує підготовку фахівців з журналістики на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти.

Мета кафедри — використання  новітніх форм та методів навчання, функціонування з метою забезпечення якісно нового змісту освіти, формування компетентностей, необхідних для розуміння природи і функцій соціальних комунікацій та журналістики.

Серед основних завдань кафедри — підготовка конкурентноспроможних фахівців з журналістики, реклами та PR із широким доступом до працевлаштування, здатних застосовувати положення теорії соціальних комунікацій в різних галузях суспільних відносин, самостійно виконувати складні спеціалізовані завдання в процесі професійної діяльності не лише на вітчизняному, а  й на міжнародному ринку праці.Науково-педагогічний склад кафедри – це високопрофесійні фахівці, доктори наук, кандидати наук, професори і доценти, серед яких:

 • професор Мушкудіані О.Н.– д-р філол. наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, член Національної спілки письменників України, почесний професор Тбіліського державного університету ім. І. Джавахішвілі (наукові інтереси - українська культура в міжнародному комунікаційному просторі; проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків; література, журналістика, кінематограф, театр; публіцистична майстерність)
 • доцент Козак В.А. – канд.філол.наук (наукові інтереси – медіаграмотність різновікових груп населення; фактчекінг; редагування текстів; журналістський текст як засіб комунікації)
 • доцент Полковенко Т.В. – канд.філол.наук (наукові інтереси – аспекти редагування журналістських текстів, специфіка науково-популярної літератури, міжнародна інформація, методологія підготовки фахівців-медійників у галузі культури та мистецтва)
 • доцент Мальцева В.В. – канд.філол.наук (наукові інтереси – реклама та ПР; прикладні соціально-комунікаційні технології; теорія і методика журналістської діяльності; дослідницька робота в мас-медіа)
 • доцент Грисюк В.П. -(наукові інтереси – медіаконтент, прикладні соціально-комунікаційні технології, патогенність у журналістських текстах, сексуалізація медіа)
 • доцент Іщенко Є.О. – канд.філол.наук (наукові інтереси – проблематика катастрофізму, колективної пам̕яті, громадянської війни в літературі 20 ст.)
 • викладач Красавцев Б. Є. - (наукові інтереси – екологічна журналістика, соціально-політична, економічна тематика в журналістиці)
 • викладач Туржанська В.Д. (наукові інтереси – диджитал-маркетинг; економіка знань; Web 3.0 ресурси; нові медіа) та ін.

та ін.

Науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування у наукових та освітньо-наукових установах, закладах освіти, підприємствах, організаціях, беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах. Викладачі університету мають можливість пройти стажування за "Освітньою програмою професійного розвитку науково-педагогічних викладачів КиМУ"

Освітня програма професійного розвитку (підвищення кваліфікації) викладачів

Освітній процес

Освітня діяльність кафедри пов’язана із підготовкою фахівців за освітніми програмами:

Перелік компонентів освітньо-професійної програми, які забезпечує кафедра

Бакалавр
Нормативні дисципліни (анотації):
 • Історія української культури
 • Історія української та зарубіжної журналістики
 • Основи ПР
 • Соціологія масової комунікації
 • Основи наукових досліджень в журналістикознавстві
 • Медіапланування
 • Методика збору, обробки та поширення інформації
 • Теорія і методика журналістської творчості
 • Медіабезпека
 • Міжнародна журналістика
 • Агенційна журналістика
 • Журналістська майстерність
 • Журналістські жанри
 • Теорія твору і тексту
 • Редагування медіатекстів
 • Проблематика ЗМІ
Вибіркові дисципліни (анотації):
 • Спічрайтинг
 • Риторика
 • Основи візуального мистецтва
 • Сучасна зарубіжна література Європи
 • Сучасна зарубіжна література Америки
 • Політичний піар
 • Медіакритика
 • Іміджелогія
 • Методика роботи журналіста
 • Брендинг
 • Організація роботи редакції в умовах ринкової економіки
 • Організація рекламних та ПР заходів
 • Робота журналіста в кадрі
 • Прикладні соціально-комунікаційні технології
 • Медіапродюсування
 • Крос-медійна журналістика
 • Міжкультурні комунікації
 • Сторітеллінг
Магістр
Нормативні дисципліни (анотації):
 • Створення та просування власного медіапродукту
 • Нові та альтернативні медіа
 • Теоретико-методологічні та практичні засади соціальних комунікацій
 • Методологія дослідження соціальних комунікацій
 • Методика та організація наукових досліджень
 • Герменевтика та еристика
 • Системний аналіз актуальних проблем журналістикознавства
 • Технології та виробництво медіапродукту
 • Світове та українське журналістикознавство
 • Публіцистика
Вибіркові дисципліни (анотації):
 • Сучасниий медіа текст
 • Тележурналістика і крос-медіа
 • Документознавство та архівознавство
 • Блогінг і громадянська журналістика
 • Аналітика цифрових медіа і соцмереж
 • Прикладні соціально-комунікаційні технології
 • Мультимедійний контент
 • Інформаційна політика України
 • Медійний дискурс культури

Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:

 • організацію освітнього процесу, формування матеріально-технічного та методичного забезпечення
 • участь викладачів кафедри у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських конференціях
 • видання монографій та наукових статей, підручників і навчальних посібників
 • розширення академічної мобільності, cтворення сприятливих умов для реалізації принципу навчання впродовж життя
 • підвищення ефективності та якості практичної підготовки журналістів
 • участь у міжнародних семінарах та стажування викладачів кафедри в провідних навчальних закладах
 • подальше вдосконалення професіоналізму викладацького складу
 • залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи

Освітній процес здійснюється у спеціалізованих аудиторіях

Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань зі спеціальності 061 “Журналістика”.


Наукова - дослідна робота

Науково-дослідна робота науково-педагогічних працівників кафедри спрямована на дослідження наукової теми: «Комунікаційні процеси в контексті сучасних наукових досліджень: інформаційна сфера, аудіовізуальні мистецтва, театр» (науковий керівник теми – Самойлов О.Ф., к.і.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0119U102045). За результатами роботи над першим етапом видано колективну монографію «Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу: Освітній процес. Література. Рекламознавство. Кінематограф. Театр».

Основні напрями наукових досліджень: проблеми соціокультурного розвитку в соціально-інформаційній сфері та сфері аудіовізуальних мистецтв і театру, сучасних тенденцій розвитку соціально-інформаційної сфери в Україні та світі, моделі співпраці ЗМІ та державних органів влади; дослідження розвитку українського кінематографа на сучасному етапі; з'ясування ролі держави у розвитку кіно і театрального мистецтва; аналіз досвіду української і європейської телережисури, їх вплив на формування національних традицій; втілення ідей, які поширюються в ЗМІ, суспільно-політичному, економічному, культурному житті української держави; формування телевізійного інформаційного простору в Україні й за її межами; аналіз творчого досвіду української й європейської телережисури.

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу представлено для кожної дисципліни у вигляді робочих програм, силабусів з усіх освітніх компонентів, програми всіх видів практик, достатнім фондом підручників і навчальних посібників. Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, бінарності, активної та безпосередньої взаємодії викладача і студента. Поряд із проведенням традиційних лекційних, семінарських і практичних занять застосовуються активні та інтерактивні методи навчання, що сприяє розвитку критичного мислення, самостійного прийняття рішення в конкретній ситуації, розвиває швидкість реакції з оптимальним варіантом вибору тактики, активізує здобувачів освіти, розвиває аналітичні та комунікативні здібності, вміння діяти самостійно у реальній ситуації.


Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в науково-методичних доробках (наукові публікації у фахових збірниках, матеріали конференцій, науково-методичні праці).

 • В.А. Козак Фактчекінг у контексті сучасних журналістських розслідувань / збірник матеріалів ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», 25-26 березня 2021 року / Київський міжнародний університет, 2021. Т.1. С. 307 – 309
 • Hrysiuk V. (2021). The Representation of Sexuality in Humor Programs on Ukrainian Television. Humanities and Social Sciences in the Era of Globalization, 254 (46), 66-68.
 • В. П. Грисюк (2016). Специфіка поширення сексуального контенту в українському телепросторі. Діалог: Медіа-студії, 22, 103-112.
 • В. П. Грисюк (2018). Сексуальність на українському TV: способи та межі. Polish Science Journal, 3, 29-35.
 • В. П. Грисюк (2018). Моделі сексуальної поведінки українців як аудиторії: сексуальні звичаї та обряди. Lubelskie studia filologiczne. 8-19.
 • В. П. Грисюк (2018). Механізм впровадження у телеконтент сексуального типу «неідеальний герой». Наукові записки Інституту журналістики, 3/4 (72/73), 46-57.
 • В. П. Грисюк (2018). Репрезентація сексуальності в українських онлайн-ЗМІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 14, 19-26.
 • В. П. Грисюк (2019). Погляди на проблеми репрезентації сексуальності в мас-медіа України. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського, 31 (70) № 2, Ч. 4, 116-120.
 • В. П. Грисюк (2017). Тілесні ігри в національному ефірі. Гра в бісер: комунікаційні ігри сучасності: монографія за заг. ред. О. Косюк, О. Кошелюк, 37-46. (розділ у колективній монографії)
 • Полковенко Т.В., Полковенко, О.В. Видання для казкотерапії: вихователям, педагогам, психологам, батькам Scientific Journal «ScienceRise», 6 (1). С. 44-48. ISSN 2313-6286 (Index Copernicus) (2016)
 • Полковенко Т.В. Аспекти редакторської роботи з журналістськими матеріалами про діяльність політиків Scientific Journal «ScienceRise», 3 (1). С.58-61. ISSN 2313-6286 (Index Copernicus) (2016 р.)
 • Полковенко Т.В. Кросмедіа: контент, технології, перспективи. Колективна монографія (три і більше авторів). Інститут журналістики, КНУ імені Тараса Шевченка. Київ, 2017.
 • Полковенко Т.В. Редагування науково-популярних текстів: практичний посібник. Київ: ПЗВО КиМУ, 2019. 150 с.
 • Полковенко Т.В. Теорія твору і тексту та її комунікаційне застосування. Розділ 1. / Соціальні комунікації в контексті історико-культурного розвитку і сучасних цивілізаційних процесів. Колективна монографія. [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. Київ: КиМУ, 2021. 310 с. С. 6-68
 • Полковенко Т.В. Специфіка підготовки журналістських матеріалів про культурно-мистецькі події в Україні та світі // Збірник матеріалів Науково-творчого круглого столу кафедри аудіовізуального мистецтва та виробництва ННІ журналістики, кіно і телебачення: «Перспективи розвитку екранних мистецтв і ЗМІ в Україні» (20 листопада 2019 р., КиМУ). Київ: КиМУ, 2019. С.36–42
 • Полковенко Т.В. Особливості редагування науково-популярних текстів для публікації в мережі інтернет. Інтегровані комунікації (1). Київ, 2016. С.66–70.
 • Полковенко Т.В. Культурні орієнтири України у євроінтеграційному просторі // Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції. Modern development strategies of the university in the context of European integration: збірник матеріалів XXV Міжнародної науково-практична конференції «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» (21–22 травня 2020 року) / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ. 2020. Вип.28. У 2 томах. Т.1. С.88–95.
 • Полковенко Т.В. Використання візуальних матеріалів як засобу посилення інформативності журналістського тексту / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних цивілізаційних концепцій: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х томах. Т. І. Київ: КиМУ, 2020. С.5–19.
 • Історична ґенеза української літератури як об’єкт синергетичного наукового дослідження. / Тези доповіді на ХХVI Міжнародній конференції науково-педагогічних працівників «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», 25-26 березня 2021р. Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2021.
 • Є.О. Іщенко «Research-Oriented Framework of Training Philology Students` Research Skills Based on Corpus Analytical Software» - Т.10. – Вип.2. – С.671-680. Scopus. Стаття англійською мовою в серії «Педагогіка» в журналі «European Journal of Educational Research» (Нідерланди) , проіндексована в наукометричній базі «Scopus».. Стаття англійською мовою в серії «Педагогіка» в журналі «European Journal of Educational Research» (Нідерланди) , проіндексована в наукометричній базі «Scopus». 
 • Є.О. Іщенко «The theater concept in modern cultural space» // Arts and culture as parts of the civilizing processes at the turn of millennium: collective monograph. – Lviv-Torun:Liha-Pres, 2020 – 196p.
 • Є.О. Іщенко «Державотворча специфіка українського та російського письменства ІІ-ої пол. ХІХ ст. ˗ І-ої пол. ХХ ст.» Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". –2018. Том 1. № 11 (51). С. 91 – 94. - Міжнародне фахове видання, Index Copernicus International (ICI), Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography, ResearchBib, Turkish Education Index, Наукова періодика України.
 • Є.О. Іщенко «Державотворча специфіка художнього мислення Тараса Шевченка (на прикладі поеми «Гайдамаки»)». Матеріали ІІІ круглого столу «Актуальні питання кінематографа і телебачення», 17 січня 2018 р. м. Київ / Упорядник О. В. Безручко. – К. :Центр КНУКіМ. – 2018. С. 19 – 22.
 • Є.О. Іщенко «Концепція «місць пам’яті» П’єра Нора в контексті досліджень про колективну пам’ять». - Питання культурології. Збірник наукових праць. Випуск 36. – К., 2020. – С.49-60
 • О.Є. Чебанова Театр як комунікація і взаємодія / збірник матеріалів ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», 25-26 березня 2021 року / Київський міжнародний університет, 2021. Т.1. С. 304 – 307
 • В.Д. Туржанська Трендвотчінг українського інфопростору: чотири вектори розвитку / збірник матеріалів ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», 25-26 березня 2021 року / Київський міжнародний університет, 2021. Т.1. С. 329 – 331
 • А.В. Мельниченко Стратегії візуальної комунікації / збірник матеріалів ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», 25-26 березня 2021 року / Київський міжнародний університет, 2021. Т.1. С. 331 – 333
 • О.А. Черниш Роль українських письменників ХІХ – початку ХХ ст. у розвитку дитячої літератури / збірник матеріалів ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», 25-26 березня 2021 року / Київський міжнародний університет, 2021. Т.1. С. 333 – 336
 • А.В. Мельниченко, В.А. Козак, О.Ф. Самойлов, О.В. Шакалець Суспільна свідомість як об’єкт маніпулятивних технологій / Cоціальні комунікації в контексті історико-культурного розвитку і сучасних цивілізаційних процесів. Колективна монографія. [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. Київ: КиМУ, 2021. 310 с. С.220–271
 • О.Є. Чебанова, Л.І. Горенко, З.Ю. Величко-Соломеник, А.В. Алішер Комунікаційна культура в галузі сценічного мистецтва і мистецького менеджменту / Cоціальні комунікації в контексті історико-культурного розвитку і сучасних цивілізаційних процесів. Колективна монографія. [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. Київ: КиМУ, 2021. 310 с. С.129–219
 • В.Д. Туржанська, Н.М. Сахнова, І.П. Кушнерова, Б.О. Клик Онтологія соціальних комунікацій / Cоціальні комунікації в контексті історико-культурного розвитку і сучасних цивілізаційних процесів. Колективна монографія. [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. Київ: КиМУ, 2021. 310 с. С.69–128
 • О.А. Черниш, Н.С. Перевертень, Т.В. Полковенко, І.О. Мохнатюк , Н.О. Ільїна Теорія твору і тексту та її комунікаційне застосування / Cоціальні комунікації в контексті історико-культурного розвитку і сучасних цивілізаційних процесів. Колективна монографія. [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. Київ: КиМУ, 2021. 310 с. С.6–68
 • В.А. Козак Баланс думок і точок зору як один із базових стандартів української журналістики / Соціальні комунікації в контексті сучасних інформаційних процесів та історико-культурнрго дискурсу: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х т. Київ: КиМУ, 2021. Т. 2. 287 с. С.5–20
 • О.А. Черниш Історія розвитку оформлення дитячих видань / Соціальні комунікації в контексті сучасних інформаційних процесів та історико-культурнрго дискурсу: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х т. Київ: КиМУ, 2021. Т. 2. 287 с.. С.33–47
 • О.О. Мушкудіані Аналіз перекладацьких трансформацій при відтворенні англійських прислівників в англо-українському напрямку перекладу / Соціальні комунікації в контексті сучасних інформаційних процесів та історико-культурнрго дискурсу: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х т. Київ: КиМУ, 2021. Т. 2. 287 с.С.176–188
 • О.Є. Чебанова Сковорода і Вольтер. чи міг би відбутися діалог українського і французького мислителів ХVIII століття? / Соціальні комунікації в контексті сучасних інформаційних процесів та історико-культурного дискурсу: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х т. Т. І. Київ: КиМУ, 2021. 277 с. С.5–17
 • О.О. Мушкудіані Дослідження прислівників у комунікаційно-прагматичному та перекладацькому аспектах / Соціальні комунікації в контексті сучасних інформаційних процесів та історико-культурного дискурсу: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х т. Т. І. Київ: КиМУ, 2021. 277 с. С.182–200
 • О.А. Черниш Теорія художнього оформлення дитячих періодичних видань / Соціальні комунікації в контексті сучасних інформаційних процесів та історико-культурного дискурсу: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х т. Т. І. Київ: КиМУ, 2021. 277 с. С.36–51
 • А.В. Мельниченко «Політичні боти» в українському інформаційному просторі. Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції № 28: у 2-х томах: збірник матеріалів ХХV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21-22 травня 2020 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2020. Т.1. 290 с. С.262-263
 • Н.С. Перевертень «Особливості становлення української кіноповісті (на матеріалі творчості Олександра Довженка)». Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції № 28: у 2-х томах: збірник матеріалів ХХV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21-22 травня 2020 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2020. Т.1. 290 с. С.250-253
 • О.А. Черниш «Нові технології в світі сучасних соціальних комунікацій». Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції № 28: у 2-х томах: збірник матеріалів ХХV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21-22 травня 2020 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2020. Т.1. 290 с. С.253-255
 • О.Є. Чебанова Особливості театральної комунікації в контексті Європейського культурно-історичного руху / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.1. Київ: КиМУ, 2020. 389 с. С.163–189
 • Т.В. Полковенко Використання візуальних матеріалів як засобу посилення інформативності журналістського тексту / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] У 2-х т. Т.1. Київ: КиМУ, 2020. 389 с. С.5–19
 • Н.С. Перевертень Текст як засіб комунікації між автором і читачем / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.1. Київ: КиМУ, 2020. 389 с. С.19–36
 • І.П. Кушнерова Комунікація як необхідний елемент розвитку сучасного суспільства / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] У 2-х т. Т.1. Київ: КиМУ, 2020. 389 с. С.51–66
 • О.А. Черниш Семіотика – знаковий аспект комунікації / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.2. Київ: КиМУ, 2020. 189с. С.28–43
 • А.В. Мельниченко Ботоферми як феномен маніпуляції масовою свідомістю / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.2. Київ: КиМУ, 2020. 189 с. С.169–188
 • Козак В.А., Перевертень Н.С. Комунікація «автор – читач», «індивід – соціум» у текстах класиків української літератури. / Розділ ІV. Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу: Освітній процес. Література, рекламознавство, кінематограф, театр. Колективна монографія [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. Київ: КиМУ, 2019. 325 с. С. 202–242
 • Козак В.А. Редакторське опрацювання текстів Івана Франка з урахуванням семантичних і діалектних особливостей лексики (на прикладі складників лексико-семантичного поля «народ») / Соціально-комунікаційні та мистецтвознавчі процеси в аспекті історичного розвитку і сучасності: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] У 2-х т. Т.2. Київ: КиМУ, 2019. 306 с. С.66–85
 • Чебанова О.Є. Особливості естетичної комунікації у французькому театрі 1820–1830-х років / Соціально-комунікаційні та мистецтвознавчі процеси в аспекті історичного розвитку і сучасності: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х т. Київ: КиМУ, 2019. Т. 1. 440 с. С. 367–387
 • Чебанова О.Є., Мальцева В.В., Самойлов О.Ф. Театральна і кінематографічна комунікація. / Розділ V. Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу: Освітній процес. Література, рекламознавство, кінематограф, театр. Колективна монографія [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. Київ: КиМУ, 2019. 325 с. С. 243–277
 • Ярошенко Р.В., Питкевич О.Ф., Кривошея Г.П., Мартиненко С.М. Проблематика комунікаційного простору: стратегії медіа-бізнесу і вищої школи. / Розділ ІІІ. Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків (література, журналістика, кінематограф, театр). Колективна монографія. [наук. ред.: Чебанова О. Є.] Київ: КиМУ, 2018. 336 с. С. 153–237
 • Перевертень Н.С., Козак В.А., Іщенко Є.О., Скворцова Т.Г. Українська і польська література в контексті соціокультурного розвитку. / Розділ ІІ. Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків (література, журналістика, кінематограф, театр). Колективна монографія. [наук. ред.: Чебанова О. Є.] Київ: КиМУ, 2018. 336 с. С. 83–152
 • Захожай З.В., Мушкудіані О.Н., Мальцева В.В. Українська культура в міжнародному комунікаційному просторі: історія і сучасність. / Розділ І. Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків (література, журналістика, кінематограф, театр). Колективна монографія. [наук. ред.: Чебанова О. Є.] Київ: КиМУ, 2018. 336 с. С. 6–74
 • Чебанова О.Є. Історія античної літератури. Курс лекцій. Київ: КиМУ, 2018. 86 с.
 • Чебанова О.Є., Самойлов О.Ф. Модифікація «високої» проблематики у видовищному мистецтві: від театрального класицизму до голлівудського кінематографа. / Розділ ІV. Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків (література, журналістика, кінематограф, театр). Колективна монографія. [наук. ред.: Чебанова О. Є.] Київ: КиМУ, 2018. 336 с. С. 238–280
 • Чебанова О.Є. Французький класицизм і народження театру як «високого» мистецтва. / Актуальні проблеми соціальних комунікацій та мистецтвознавства: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О. Є.] У 2-х т. Київ: КиМУ, 2018. Т. 1. 284с. Т. 1. С. 229 – 245
 • Чебанова О.Є. Курс лекцій. Історія зарубіжної літератури ХХ століття. Київ: КиМУ, 2018. 215 с.
 • Чебанова О.Є. Формирование личности будущего актёра в условиях современной культуры и влияние на её развитие преподавания дисциплин историко-теоретического цикла в вузе. / EDGES OF SCIENTIFIC CREATIVITY International collection of scientific papers of GISAP project participants, Autumn 2017. London, 2017., P. 73–75
 • Чебанова О.Є. Дидактичні методи викладання курсу «Теорія та історія світового театру» для студентів спеціальності «Сценічне мистецтво» в аспекті професійного виховання майбутніх акторів. / Педагогічна теорія і практика. Збірник наукових праць. Київ : КиМУ, 2017. С. 498–520
 • Чебанова О.Є. Екзистенціальна проблематика драми Бертольда Брехта “Життя Галілея” та її трансформація в постановці 1966 року Ю. Любимовим у Театрі на Таганці / Мистецтвознавство та соціальні комунікації (збірник наукових праць у 2 томах). Київ: КиМУ, 2017. Т.1, С. 260-276
 • Рудаківська С.В. «Школа – КиМУ: партнерство в освіті» / Вища школа. Нуково-практичне видання № 3 (140), 2016. С. 33–41
 • Чебанова О.Є. Современный человек как культурологическая проблема. / Peer-reviewed digest (collective monograph) published following the results of CXXXII International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Art History, History, Philosophy, Culturology, physical culture and sports (London, November 10 – November 15, 2016) London, 2016, P. 63–65
 • Чебанова О.Є. «Сучасність і людина як проблема в аспекті культурологічного підходу» / Вища школа. Науково-практичне видання № 3 (140), 2016. С. 54–61

Участь науково-педагогічних працівників кафедри у наукових конференціях, круглих столах:


Науково-педагогічні працівники та студенти факультету є учасниками заходів за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:


Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків кафедри соціальних комунікацій:

Наукові гуртки:

 • «Tractus» (керівник – доцент Самойлов О.Ф.)
 • «Фактчек як тренд журналістики» (керівник – доцент Козак В.А.)

Для реалізації творчих здібностей студенти беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, залучаються до наукової роботи:

 • О.М. Корецька. Позитивний та негативний вплив інтернет-реклами на споживача / Соціальні комунікації в контексті сучасних інформаційних процесів та історико-культурнрго дискурсу: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х т. Київ: КиМУ, 2021. Т. 2. 287 с. С.48–56
 • О.М. Корецька. Реклама, зокрема інтернет-реклама як форма соціальної комунікації / Соціальні комунікації в контексті сучасних інформаційних процесів та історико-культурного дискурсу: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х т. Т. І. Київ: КиМУ, 2021. 277 с. С.52–62
 • А.В. Лавренчук Вплив ЗМІ на становлення особистості та міжнародні відносини: проблематика мас-медіа / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.2. Київ: КиМУ, 2020. 189 с. С.56–72
 • А. Курмишева Журналіст у світі соціальних конфліктів / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.2. Київ: КиМУ, 2020. 189 с. С.72–87
 • К. Абібулаєва Функції ЗМІ як різновиду мультимедійного проєкту під час формування соціальної активності громадянина / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.2. Київ: КиМУ, 2020. 189 с. С.87–99
 • А. Мамедзаде Організація текстів на культурну тематику в центральних друкованих ЗМІ України / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.2. Київ: КиМУ, 2020. 389 с. С.99–111
 • А.В. Лавренчук Поняття аксіології та медійна культура: аксіологічна проблематика в ЗМІ / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.1. Київ: КиМУ, 2020. 389 с. С.66–84
 • А. Курмишева Роль журналіста в світі соціальних конфліктів і викликів: історико-культурний аспект / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.1. Київ: КиМУ, 2020. 389 с. С.84–99
 • К. Абібулаєва Проблема формування соціальної активності громадянина в сучасному науковому дискурсі / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.1. Київ: КиМУ, 2020. 389 с. С.115–128
 • А. Мамедзаде Поняття культури та її ролі в суспільному розвитку / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.1. Київ: КиМУ, 2020. 389 с. С.128–143
 • Д.Є. Данченко, А.К. Сікорський, Л.О. Хромченкова, І.В. Римаренко, В. П. Науменко – Соціально-комунікаційні та мистецтвознавчі процеси в аспекті історичного розвитку і сучасності (збірник наукових праць у 2-х т.). Київ: КиМУ, 2019
 • Д.А. Гуляйченко, Л В. Дьоміна, А.О. Позиніч, Тамарі Хабуліані, О.С. Голубєва, Т.В. Маціборська, Кеті Газделіані – «Актуальні проблеми соціальних комунікацій та мистецтвознавства» (збірник наукових праць у 2 томах). Київ: КиМУ, 2018

Практична підготовка

Практична підготовка студентів спеціальності «Журналістика» спрямована на вдосконалення навичок роботи в ЗМІ, забезпечення взаємодії між їх підрозділами; участь в організаційно-масових заходах редакції або компанії; виступи в пресі або ефірі з власними матеріалами; проведення самостійної дослідницької роботи щодо забезпечення діяльності певного виду ЗМІ з подальшим використанням результатів у випускній кваліфікаційній або магістерській роботах. Велике значення у професійній підготовці журналістів має їхня робота в електронній газеті КиМУ «Postscriptum +». Майбутні фахівці пишуть сценарії, знімають і монтують телесюжети, які щотижня демонструють місцеві та регіональні телеканали України.

Базовими закладами для проходження практики студентів є структури різних форм власності та організаційно-правових форм, які відповідають вимогам програми і здійснюють журналістську діяльність.

Бази практики:

 • редакція навчально-виробничої телестудії КиМУ
 • прес-центр КиМУ
 • редакція телеканалу «Новий канал»
 • редакція телеканалу «Студія 1+1»
 • редакція телеканалу «Інтер»
 • редакція телеканалу «2+2»
 • редакція телеканалу «Культура»
 • редакція газети «Голос України»
 • редакція журналу «Журналіст України»
 • редакція журналу «Телекритика»
 • редакція газети «Сегодня»
 • редакція газети «Україна молода»
 • редакція газети «Порадниця»
 • Агентство новин «Укрінформ»
 • редакція ТРК «Київ»
 • прес-служба телеканалу «Інтер»
 • прес-служба МЗС України
 • редакція газети «Наша армія», центральному друкованому органі МО України
 • редакція Центральної телерадіостудії МО України (ЦТРС)
 • редакція журналу «Військо України»
 • редакція газети «Іменем Закону», МВС України
 • рекламне агентство «Dialla»
 • Центр зв’язків з громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві

Шляхом проведення зустрічей з представниками роботодавців і баз практичної підготовки, інших стейкхолдерів здійснюється перегляд освітньої програми з метою внесення в освітній процес інноваційних змін, спрямованих на практичну орієнтованість програмних результатів навчання та професійного розвитку особистості в процесі підготовки висококва ліфікованих фахівців з журналістики.


Позааудиторна робота

Тематичні екскурсії до видавництв редакцій газет і журналів, телеканалів є складовою освітнього процесу і допомагає студентам закріпити теоретичні знання, поглибити практичні навички та отримати досвід у межах майбутньої спеціальності:

Прививанню студентам рис громадянської відповідальності й обов’язку, патріотизму, високих професійних і моральних якостей сприяє робота, в межах якої відбуваються творчі зустрічі з провідними українськими журналістами, продюсерами, ведучими, кореспондентами, зокрема:

 • Павло Казарін – журналіст, блогер, лауреат премії імені Георгія Ґонґадзе, ведучий та автор проєктів у провідних ЗМІ (НВ,ICTVUA: Перший, телеканал «24»Радіо Свобода)
 • Станіслав Асєєв - український письменник, журналіст, блогер, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка
 • Анна Панова – ведуча новин на телеканалі «Україна»
 • Вікторія Польченко – креативна продюсера радіо «Промінь»
 • Максим Сікора – ведучий новин на телеканалі «Україна»
 • Олександр Демченко – журналіст проекту «Донбас.Реалії» на «Радіо Свобода»
 • Олександр Козинець – сучасний український письменник
 • Ольга Туній – прес-секретарка голови Верховної Ради України
 • Інна Кузнецова – редакторка Радіо Свобода
 • Олена Максименко – журналістка, фотограф, поетеса, прозаїк
 • Руслан Шадієв – продюсер розважальних шоу Нового каналу («Хто проти блондинок», «Суперінтуїція», «Вар’яти» та ін.
 • Роман Сущенко– журналіст, кореспондент національного інформаційного агентства «Укрінформ»
 • Інна Гадзинська– координатор проекту журналістських розслідувань Інституту розвитку регіональної преси (ІРРП)
 • Андрій Дубчак– військовий кореспондент, фотограф «Радіо Свобода»
 • Вікторія Лезіна– генеральний продюсер «1+1 Продакшн»
 • Андрій Музика– головний режисер телевізійних розважальних шоу «Голос», «Голос. Діти», «Танці з зірками»
 • Юля Карпова– радіоведуча, ведуча ранкового розважального шоу Happy Ранок, радіостанція «Хіт FM»
 • Валентин Щербачов– спортивний журналіст, коментатор, засновник Національного Реєстру Рекордів України, Всесвітньої української спортивної агенції, голова Клубу незвичайних рекордсменів, заслужений журналіст України
 • Григорій Жигалов– журналіст інформаційної служби «Радіо Свобода», кореспондент програми «ТСН» (канал 1+1) у 2008–2015 роках
 • Тетяна Висоцька– телеведуча інформаційно-аналітичної програми «Вікна» (канал «СТБ»)
 • Руслан Ткачук – військовий журналіст, спецкор журналу «Військо України» в зоні АТО
 • Письменна Наталя – прес-секретар Міністерства сільського господарства України
 • Олександр Джусупов– телеведучий Нового каналу
 • Іваненко Валерій – генеральний директор телеканалу «5-й канал»

Навчально-науковий інститут журналістики, кіно і телебачення постійно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», з метою поширення інформації про спеціальності факультету проводяться різні профорієнтаційні заходи.

Серед них:

 • Профорієнтаційний марафон – 2021(12 квітня 2021 року);
 • Засідання секції «Сучасні аспекти інформаційно-комунікаційних технології в освіті / Modern aspects of information and communication technologies in education» (26.03.2021 року)
 • День відкритих дверей у КиМУ (27.02.2021 року)
 • Всеукраїнська Універсіада 2021(27.02.2021 року)
 • Пробне ЗНО (21–23 січня 2021 року)
 • Пробні вступні випробування (28–30 січня 2021 року)
 • День відкритих дверей у КиМУ (19.12.2020 року)
 • Міжнародний конкурс-фестиваль дитячої журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах» (10.12.2020 року)
 • Інтелектуально-творчий марафон «Абітурієнт 2021» (28.11. 2020 року)
 • I етап конкурсу науково-дослідних робіт "Універсіада" (12.11.2020 року)
 • Зустріч з абітурієнтами «Вибір омріяної професії - запорука успіху!» (17.10.2020 року)
 • День відкритих дверей; ХХ Всеукраїнська «Універсіада» (29.02.2020)
 • День гімназії №34 «Либідь» у КиМУ (13.12.2019 року)
 • Проект КиМУ «ІНТЕЛЕКТ» в межах програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті» (27.11.2019 року)
 • День абітурієнта (23.11.2019 року)
 • «Моя майбутня професія-журналіст» (11.11.2019 року)
 • День відкритих дверей (28.09.2019 року)

Кафедра пишається випускниками, які нині активно працюють за фахом:

Ярослава Гресь (Випускниця Інституту журналістики 2004 року. Професійні здобутки: журналістка та блогер, співзасновниця піар-агенції Gres Todorchuk PR, редактор журналу HELLO (Україна), 

Андрій Цаплієнко (Випускник Інституту журналістики, кіно і телебачення 2006 року. Професійні здобутки: кореспондент "Телевізійної служби новин" (ТСН) телеканалу "1+1", заслужений журналіст України), 

Маргарита Ситник (Випускниця Інституту журналістики, кіно і телебачення 2006 року. Професійні здобутки: спеціальний кореспондент у Польщі телеканалу "1+1".), 

Вікторія Поліщук (Випускниця Інституту журналістики, кіно і телебачення 2007 року. Професійні здобутки: ведуча прямого ефіру, автор та редактор програм на ДТРК КРИМ (2004-2014 рр.), нині спеціальний кореспондент в Україні для RTV (Сан-Марино), 

Вероніка Кіфічак (Випускниця Інституту журналістики, кіно і телебачення 2007 року. Професійні здобутки: у різний час редактор в газетах «Робітнича газета», «БЛИК», «Взгляд», журналах «Український тиждень», «БЛИК Секрет», телеканалах «Новий канал» (редактор шоу «Пираньи»), «1+1» (інформаційний продюсер шоу «ТАБУ»). Нині – заступник редактора відділу «Світське життя» газети «ВЕСТИ».), 

Тетяна Бложко (Випускниця Інституту журналістики, кіно і телебачення 2008 року. Професійні здобутки: головний редактор Інформаційно-аналітичного видання DATA.UA.), 

Ольга Василевська-Смаглюк (Випускниця Інституту журналістики, кіно і телебачення 2009 року. Професійні здобутки: українська журналістка, народна депутатка України 9-го скликання.),

Анна Даніель (Випускниця Інституту журналістики, кіно і телебачення 2009 року. Професійні здобутки: кандидат юридичних наук, керуючий Адвокатського бюро Анни Даніель, адвокат, Лауреат Другої Національної премії “Найкраща українка в професії-2020” (у номінації Адвокат). З 2015 року працює в Апараті Верховної Ради України – помічник-консультант народних депутатів України VIII-IX скликань. Науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України. Спікер і почесний лектор освітніх політичних платформ, соціально орієнтованих проектів та програм.),

Мар’яна Мацьків (Випускниця Інституту телебачення, кіно і театру 2010 року. Професійні здобутки: журналіст, ведуча, автор програм регіональної телекомпанії «НТК» (м. Коломия, Івано-Франківська обл.). З 2015 р. - шеф-редактор Івано-Франківського обласного телеканалу "РАІ") та інші.