Кафедра соціальних комунікацій

Завідувач кафедри соціальних комунікацій

Козак Валентина Андріївна

Завідувач кафедри, к.філол.н., доцент
kafedra@kymu.edu.ua

Вивчаючи сутність людини і специфіку її діяльності, наука завжди приділяла особливу увагу дослідженню такого явища, як комунікація. Комунікація розуміється як соціально-культурна взаємодія людей, соціальних груп, організацій, держав, регіонів, що відбувається за допомогою інформаційного зв̓язку. Кожна людина  ̶  учасник комунікації, спілкування, але далеко не для кожної людини спілкування є фаховим заняттям, яким воно є для журналіста. Журналіст, у широкому розумінні - і газетяр, і теле- та радіожурналіст за сутністю своєї професії є працівником сфери комунікації, людиною, яка ніби вмонтована в комунікативну систему, є її складником  ̶  збирачем, виробником і передавачем інформації. Технологізація соціальних процесів потребує підвищення кваліфікації та вимагає підготовки фахівців, які є компетентними у сучасному соціокомунікативному процесі.

Кафедра соціальних комунікацій функціонує з метою забезпечення якісно нового змісту освіти, використанням новітніх форм та методів навчання, формування компетентностей, необхідних для розуміння природи і функцій соціальних комунікацій і журналістики; уміння застосовувати положення теорії соціальних комунікацій в різних галузях суспільних відносин, готує конкурентоспроможних фахівців з журналістики (фахівців з теле- радіожурналістики, реклами та PR) із широким доступом до працевлаштування, здатних самостійно розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в процесі професійної діяльності не лише на вітчизняному, а і на міжнародному ринку праці.

Кафедра соціальних комунікацій як окремий структурний підрозділ Навчально-наукового інституту журналістики, кіно і телебачення, створена в 2002 році, забезпечує підготовку фахівців з журналістики на першому та другому рівні вищої освіти за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр».


Науково-педагогічний склад кафедри – це високопрофесійні фахівці, доктори наук, кандидати наук, професори і доценти, серед яких:

 • Науково-педагогічний склад кафедри – к.ю.н. (наукові інтереси – методологічні засади порівняльного правознавства, сучасні концепції праворозуміння, взаємодія правових систем)
 • професор Ткаченко О. В. – це високопрофесійні фахівці, кандидати наук, доценти і професори у сфері соціальних комунікацій, серед яких:
 • професор Мушкудіані О.Н. – д. філол. н., професор, академік Академії наук вищої освіти України, член Національної спілки письменників України, почесний професор Тбіліського державного університету ім. І. Джавахішвілі (наукові інтереси - українська культура в міжнародному комунікаційному просторі; проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків; література, журналістика, кінематограф, театр; публіцистична майстерність)
 • доцент Чебанова О.Є. – канд.філол.наук (наукові інтереси – історія української культури; історія світової культури, літературознавство, театр, мистецтво, культурна комунікація; театральна комунікація)
 • доцент Рудаківська С.В. – канд.філос.наук (наукові інтереси – партнерство в освіті; психологія; філософські основи культури та професійна етика; соціологія масової комунікації)
 • доцент Мальцева В.В. – канд.філол.наук (наукові інтереси – реклама та ПР; прикладні соціально-комунікаційні технології; теорія і методика журналістської діяльності; дослідницька робота в мас-медіа)
 • доцент Москальов Д.П. – канд.філол.наук (наукові інтереси – світова література; міжкультурна комунікація: Україна – Японія)
 • доцент Козак В.А. – канд.філол.наук (наукові інтереси – медіаграмонтість різновікових груп населення; фактчекінг; редагування текстів; журналістський текст як засіб комунікації)
 • викладач Черниш О.А. (наукові інтереси – мистецтво фотографії; військова фотожурналістика)
 • викладач Мельниченко А.В. (наукові інтереси – інфотеймент; виробництво новин; маркетингові стратегії просування медіа; нові та альтернативні медіа; стратегії візуальної коммунікації)
 • викладач Туржанська В.Д. (наукові інтереси – діджитал-маркетинг; економіка знань; Web 3.0 ресурси; нові медіа)

та ін.


Освітня діяльність

Освітня діяльність кафедри пов’язана із підготовкою фахівців за освітніми програмами:

Кафедра забезпечує викладання на навчально-методичне забезпечення таких дисциплін:

Бакалавр
 • Історія української культури
 • Історія української та зарубіжної журналістики
 • Основи ПР
 • Соціологія масової комунікації
 • Основи наукових досліджень в журналістикознавстві
 • Медіапланування
 • Методика збору, обробки та поширення інформації
 • Теорія і методика журналістської творчості
 • Медіабезпека
 • Міжнародна журналістика
 • Агенційна журналістика
 • Журналістська майстерність
 • Журналістські жанри
 • Теорія твору і тексту
 • Редагування медіатекстів
 • Проблематика ЗМІ
Вибіркові дисципліни:
 • Спічрайтинг
 • Риторика
 • Фотожурналістика
 • Сучасна зарубіжна література Європи
 • Сучасна зарубіжна література Америки
 • Політичний піар
 • Медіакритика
 • Іміджелогія
 • Методика роботи журналіста
 • Брендинг
 • Організація роботи редакції в умовах ринкової економіки
 • Організація рекламних та ПР заходів
 • Робота журналіста в кадрі
 • Прикладні соціально-комунікаційні технології
 • Медіапродюсування
 • Крос-медійна журналістика
 • Міжкультурні комунікації
Магістр
 • Створення та просування власного медіапродукту
 • Нові та альтернативні медіа
 • Теоретико-методологічні та практичні засади соціальних комунікацій
 • Методологія дослідження соціальних комунікацій
 • Методика та організація наукових досліджень
 • Герменевтика та еристика
 • Системний аналіз актуальних проблем журналістикознавства
 • Технології та виробництво медіапродукту
 • Світове та українське журналістикознавство
 • Публіцистика
Вибіркові дисципліни:
 • Сучасниий медіа текст
 • Тележурналістика і крос-медіа
 • Документознавство та архівознавство
 • Блогінг і громадянська журналістика
 • Аналітика цифрових медіа і соцмереж
 • Прикладні соціально-комунікаційні технології
 • Мультимедійний контент
 • Інформаційна політика України
 • Медійний дискурс культури

Наукова - дослідна робота

Наукова діяльність кафедри спрямована на дослідження, генерування та поширення нових знань у галузі журналістики; комплексні знання про розвиток соціальних комунікацій та інформаційний простір, формування ключових компетентностей та особистісних якостей сучасних фахівців з журналістики, здатних реалізовувати знання та навички на державному та міжнародному рівнях

Науково-педагогічні працівники кафедри виконують наукові дослідження у межах науково-дослідної теми ННІ журналістики, кіно і телебачення: «Комунікаційні процеси в контексті сучасних наукових досліджень: соціально-інформаційна сфера, аудіовізуальні мистецтва, театр» (09.2019 р. – 05.2021 р.) (затверджена в УкрІНТЕІ, реєстраційний номер – 0119U102045; керівник - к.іст.н., доц. Самойлов О.Ф.).

Кафедра соціальних комунікацій спільно з кафедрою аудіовізуальних мистецтв та виробництва, кафедрою сценічного мистецтва, Навчально-науковим інститутом лінгвістики та психології формує щорічні збірники наукових праць та колективні монографії:

Збірник наукових праць «Соціальні комунікації в контексті сучасних інформаційних процесів та історико-культурного дискурсу» 2021 рік

Колективна монографія «Соціальні комунікації в контексті історико-культурного розвитку і сучасних цивілізаційних процесів» 2021 рік

Збірник наукових праць «Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних цивілізаційних концепцій» 2020 рік

Збірник наукових праць «Соціально-комунікаційні та мистецтвознавчі процеси в аспекті історичного розвитку і сучасності» 2019 рік

Колективна монографія «Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу». 2019 рік

Збірник наукових праць «Актуальні Проблеми Соціальних Комунікацій Та Мистецтвознавства» 2018 рік

Колективна монографія «Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків». 2018 рік

Збірник наукових праць «Мистецтвознавство та соціальні комунікації» 2017 рік

 • А.В. Мельниченко, В.А. Козак, О.Ф. Самойлов, О.В. Шакалець Суспільна свідомість як об’єкт маніпулятивних технологій / Cоціальні комунікації в контексті історико-культурного розвитку і сучасних цивілізаційних процесів. Колективна монографія. [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. Київ: КиМУ, 2021. 310 с. С.220–271
 • О.Є. Чебанова, Л.І. Горенко, З.Ю. Величко-Соломеник, А.В. Алішер Комунікаційна культура в галузі сценічного мистецтва і мистецького менеджменту / Cоціальні комунікації в контексті історико-культурного розвитку і сучасних цивілізаційних процесів. Колективна монографія. [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. Київ: КиМУ, 2021. 310 с. С.129–219
 • В.Д. Туржанська, Н.М. Сахнова, І.П. Кушнерова, Б.О. Клик Онтологія соціальних комунікацій / Cоціальні комунікації в контексті історико-культурного розвитку і сучасних цивілізаційних процесів. Колективна монографія. [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. Київ: КиМУ, 2021. 310 с. С.69–128
 • О.А. Черниш, Н.С. Перевертень, Т.В. Полковенко, І.О. Мохнатюк , Н.О. Ільїна Теорія твору і тексту та її комунікаційне застосування / Cоціальні комунікації в контексті історико-культурного розвитку і сучасних цивілізаційних процесів. Колективна монографія. [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. Київ: КиМУ, 2021. 310 с. С.6–68
 • В.А. Козак Баланс думок і точок зору як один із базових стандартів української журналістики / Соціальні комунікації в контексті сучасних інформаційних процесів та історико-культурнрго дискурсу: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х т. Київ: КиМУ, 2021. Т. 2. 287 с. С.5–20
 • О.А. Черниш Історія розвитку оформлення дитячих видань / Соціальні комунікації в контексті сучасних інформаційних процесів та історико-культурнрго дискурсу: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х т. Київ: КиМУ, 2021. Т. 2. 287 с.. С.33–47
 • О.О. Мушкудіані Аналіз перекладацьких трансформацій при відтворенні англійських прислівників в англо-українському напрямку перекладу / Соціальні комунікації в контексті сучасних інформаційних процесів та історико-культурнрго дискурсу: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х т. Київ: КиМУ, 2021. Т. 2. 287 с.С.176–188
 • О.Є. Чебанова Сковорода і Вольтер. чи міг би відбутися діалог українського і французького мислителів ХVIII століття? / Соціальні комунікації в контексті сучасних інформаційних процесів та історико-культурного дискурсу: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х т. Т. І. Київ: КиМУ, 2021. 277 с. С.5–17
 • О.О. Мушкудіані Дослідження прислівників у комунікаційно-прагматичному та перекладацькому аспектах / Соціальні комунікації в контексті сучасних інформаційних процесів та історико-культурного дискурсу: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х т. Т. І. Київ: КиМУ, 2021. 277 с. С.182–200
 • О.А. Черниш Теорія художнього оформлення дитячих періодичних видань / Соціальні комунікації в контексті сучасних інформаційних процесів та історико-культурного дискурсу: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х т. Т. І. Київ: КиМУ, 2021. 277 с. С.36–51
 • А.В. Мельниченко «Політичні боти» в українському інформаційному просторі. Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції № 28: у 2-х томах: збірник матеріалів ХХV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21-22 травня 2020 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2020. Т.1. 290 с. С.262-263
 • Н.С. Перевертень «Особливості становлення української кіноповісті (на матеріалі творчості Олександра Довженка)». Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції № 28: у 2-х томах: збірник матеріалів ХХV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21-22 травня 2020 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2020. Т.1. 290 с. С.250-253
 • О.А. Черниш «Нові технології в світі сучасних соціальних комунікацій». Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції № 28: у 2-х томах: збірник матеріалів ХХV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21-22 травня 2020 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2020. Т.1. 290 с. С.253-255
 • О.Є. Чебанова Особливості театральної комунікації в контексті Європейського культурно-історичного руху / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.1. Київ: КиМУ, 2020. 389 с. С.163–189
 • Т.В. Полковенко Використання візуальних матеріалів як засобу посилення інформативності журналістського тексту / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] У 2-х т. Т.1. Київ: КиМУ, 2020. 389 с. С.5–19
 • Н.С. Перевертень Текст як засіб комунікації між автором і читачем / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.1. Київ: КиМУ, 2020. 389 с. С.19–36
 • І.П. Кушнерова Комунікація як необхідний елемент розвитку сучасного суспільства / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] У 2-х т. Т.1. Київ: КиМУ, 2020. 389 с. С.51–66
 • О.А. Черниш Семіотика – знаковий аспект комунікації / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.2. Київ: КиМУ, 2020. 189с. С.28–43
 • А.В. Мельниченко Ботоферми як феномен маніпуляції масовою свідомістю / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.2. Київ: КиМУ, 2020. 189 с. С.169–188
 • Козак В.А., Перевертень Н.С. Комунікація «автор – читач», «індивід – соціум» у текстах класиків української літератури. / Розділ ІV. Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу: Освітній процес. Література, рекламознавство, кінематограф, театр. Колективна монографія [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. Київ: КиМУ, 2019. 325 с. С. 202–242
 • Козак В.А. Редакторське опрацювання текстів Івана Франка з урахуванням семантичних і діалектних особливостей лексики (на прикладі складників лексико-семантичного поля «народ») / Соціально-комунікаційні та мистецтвознавчі процеси в аспекті історичного розвитку і сучасності: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] У 2-х т. Т.2. Київ: КиМУ, 2019. 306 с. С.66–85
 • Чебанова О.Є. Особливості естетичної комунікації у французькому театрі 1820–1830-х років / Соціально-комунікаційні та мистецтвознавчі процеси в аспекті історичного розвитку і сучасності: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х т. Київ: КиМУ, 2019. Т. 1. 440 с. С. 367–387
 • Чебанова О.Є., Мальцева В.В., Самойлов О.Ф. Театральна і кінематографічна комунікація. / Розділ V. Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу: Освітній процес. Література, рекламознавство, кінематограф, театр. Колективна монографія [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. Київ: КиМУ, 2019. 325 с. С. 243–277
 • Ярошенко Р.В., Питкевич О.Ф., Кривошея Г.П., Мартиненко С.М. Проблематика комунікаційного простору: стратегії медіа-бізнесу і вищої школи. / Розділ ІІІ. Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків (література, журналістика, кінематограф, театр). Колективна монографія. [наук. ред.: Чебанова О. Є.] Київ: КиМУ, 2018. 336 с. С. 153–237
 • Перевертень Н.С., Козак В.А., Іщенко Є.О., Скворцова Т.Г. Українська і польська література в контексті соціокультурного розвитку. / Розділ ІІ. Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків (література, журналістика, кінематограф, театр). Колективна монографія. [наук. ред.: Чебанова О. Є.] Київ: КиМУ, 2018. 336 с. С. 83–152
 • Захожай З.В., Мушкудіані О.Н., Мальцева В.В. Українська культура в міжнародному комунікаційному просторі: історія і сучасність. / Розділ І. Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків (література, журналістика, кінематограф, театр). Колективна монографія. [наук. ред.: Чебанова О. Є.] Київ: КиМУ, 2018. 336 с. С. 6–74
 • Чебанова О.Є. Історія античної літератури. Курс лекцій. Київ: КиМУ, 2018. 86 с.
 • Чебанова О.Є., Самойлов О.Ф. Модифікація «високої» проблематики у видовищному мистецтві: від театрального класицизму до голлівудського кінематографа. / Розділ ІV. Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків (література, журналістика, кінематограф, театр). Колективна монографія. [наук. ред.: Чебанова О. Є.] Київ: КиМУ, 2018. 336 с. С. 238–280
 • Чебанова О.Є. Французький класицизм і народження театру як «високого» мистецтва. / Актуальні проблеми соціальних комунікацій та мистецтвознавства: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О. Є.] У 2-х т. Київ: КиМУ, 2018. Т. 1. 284с. Т. 1. С. 229 – 245
 • Чебанова О.Є. Курс лекцій. Історія зарубіжної літератури ХХ століття. Київ: КиМУ, 2018. 215 с.
 • Чебанова О.Є. Формирование личности будущего актёра в условиях современной культуры и влияние на её развитие преподавания дисциплин историко-теоретического цикла в вузе. / EDGES OF SCIENTIFIC CREATIVITY International collection of scientific papers of GISAP project participants, Autumn 2017. London, 2017., P. 73–75
 • Чебанова О.Є. Дидактичні методи викладання курсу «Теорія та історія світового театру» для студентів спеціальності «Сценічне мистецтво» в аспекті професійного виховання майбутніх акторів. / Педагогічна теорія і практика. Збірник наукових праць. Київ : КиМУ, 2017. С. 498–520
 • Чебанова О.Є. Екзистенціальна проблематика драми Бертольда Брехта “Життя Галілея” та її трансформація в постановці 1966 року Ю. Любимовим у Театрі на Таганці / Мистецтвознавство та соціальні комунікації (збірник наукових праць у 2 томах). Київ: КиМУ, 2017. Т.1, С. 260-276
 • Рудаківська С.В. «Школа – КиМУ: партнерство в освіті» / Вища школа. Нуково-практичне видання № 3 (140), 2016. С. 33–41
 • Чебанова О.Є. Современный человек как культурологическая проблема. / Peer-reviewed digest (collective monograph) published following the results of CXXXII International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Art History, History, Philosophy, Culturology, physical culture and sports (London, November 10 – November 15, 2016) London, 2016, P. 63–65
 • Чебанова О.Є. «Сучасність і людина як проблема в аспекті культурологічного підходу» / Вища школа. Науково-практичне видання № 3 (140), 2016. С. 54–61

 • Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків кафедри соціальних комунікацій:

  • науковий гурток «Tractus» (керівник – доцент Самойлов О.Ф.)
  • науковий гурток «Фотожурналістика» (керівник - викладач Черниш О.А.)
  • науковий гурток «Світ сучасної молоді: розслідування журналістів-початківців» (керівник – Мельниченко А.В.)

  Результати наукової діяльності викладачів і студентів кафедри знаходять своє відображення в статтях, виступах на міжнародних і всеукраїнських конференціях, круглих столах, науково-практичних семінарах, студентських дебатах, майстер-класах:

  • ХХVІ Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» (25-26 березня 2021 року, м. Київ, Київський міжнародний університет)
  • XXVI Міжнародна конференція студентів, аспірантів, молодих учених «Розвиток студентської науки в умовах євроінтеграції: результати і перспективи», 20 травня 2021 року
  • ХХV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» (21-22 травня 2020 року, м. Київ, Київський міжнародний університет)
  • ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграційних процесів»(28-29 травня 2020 року, / м. Київ, Київський міжнародний університет
  • Проєкт «Посилення громадського контролю в регіонах України II», який реалізує чеська громадська організація Асоціація з міжнародних питань за підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки, семінар для викладачів факультетів та кафедр журналістики вищих навчальних закладів України «Можливості та перспективи регіонального фактчекінгу» / 11 квітня 2019 року
  • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів “Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України”/ 18 квітня 2019 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
  • XXIV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України в контексті світових політичних процесів»,14 березня 2019 року / Київ, Київський міжнародний університет
  • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Європейська інтеграція України в контексті освітньої та молодіжної політики»,18 квітня 2018 року / Київ, Київський міжнародний університет
  • ХХІІІ науково-практична конференція «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави»,14 березня 2018 року / Київ, Київський міжнародний університет
  • Міжнародна конференція і першість з наукової аналітики "Феномен масової культури в умовах розширення ліберальних передумов для розвитку форм самовираження особистості)". Культурологія, 18–24 жовтня 2017 р., http: // gisap.eu/ru/node/118381
  • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мистецтвознавство. Соціальні комунікації, Медіапедагогіка», 24 квітня 2017 р. / м. Київ, КНУКІМ
  • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», 15 березня 2017 р. / м. Київ, КиМУ
  • І Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури», 28 лютого 2017 року / м. Київ, КиМУ
  • Міжнародна конференція і першість з наукової аналітики «Значення самовираження особистості і її творчого начала в процесі формування культурного потенціалу суспільства» / http://gisap.eu/ru/node/86164 / Жовтень 2016 р.
  • Міжнародна конференція і першість з наукової аналітики «Тенденції розвитку мовних культур через призму співвідношення їх комунікативних функцій і культурно-історчного значення» / http://gisap.eu/ru/node/86161 / Жовтень 2016 р.
  • Міжнародна журналістська планерка «Журналістика в контексті соціальних загроз і викликів», 23 березня 2016 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
  • ХХІ Міжнародна науково-практична конференція науково–педагогічних працівників КиМУ «Україна у світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», 16 березня 2016 року / м. Київ, КиМУ
  • Круглий стіл (онлайн) Методика і практика фактчекінгу (В.А.Козак – керівник) / 10 грудня 2020 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
  • Круглий стіл «Зустріч в режимі онлайн-конференції з Ольгою Туній, прес-секретаркою голови Верховної Ради України (для викладачів і студентів 2 курсу Журналістики і Коледжу), (В.А.Козак – керівник) 08 грудня 2020 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
  • Круглий стіл «Зустріч в режимі онлайн-конференції з редакторкою Радіо Свобода Інною Кузнецовою (для викладачів і студентів 1 курсу Журналістики і Коледжу), 26 листопада 2020 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
  • Круглий стіл (онлайн) Проблеми і виклики сучасної журналістики України (А.В.Мельниченко – керівник) / 19 листопада 2020 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
  • Круглий стіл кафедри соціальних комунікацій, аудіовізуального мистецтва і виробництва та циклової комісії коледжу з журналістики та аудіовізуального мистецтва «Перспективи розвитку екранних мистецтв і мас-медіа в Україні», 12 листопада 2020 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
  • Круглий стіл «Зустріч з Оленою Максименко, журналісткою, фотографом, поетесою, прозаїком (для викладачів і студентів 2 курсу Журналістики і Коледжу), (В.А.Козак – керівник) 13 жовтня 2020 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
  • Науково-практичний семінар, майстер-клас «Зустріч з режисерами та акторами короткометражного фільму «Нічний швидкий (О.Ф.Самойлов – керівник) 10 березня 2020 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
  • Майстер-клас з Русланом Шадієвим – продюсером розважальних шоу Нового каналу («Хто проти блондинок», «Суперінтуїція», «Вар’яти» та ін.) (О.Ф.Самойлов – керівник) 04 березня 2020 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
  • Круглий стіл «Особливості процесу телефікації в Україні в 40-50-ті роки ХХ ст.» (О.Ф.Самойлов, Усенко Ю.В. – керівник) 06 лютого 2020 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
  • Майстер-клас "Фактчек як сучасний тренд у журналістиці" (В.А. Козак – керівник) / 16 квітня 2019 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
  • Майстер-клас "Classtime як ефективний сервіс перевірки знань студентів" (В.А. Козак – керівник) / 27 березня 2019 року / м. Київ, київський міжнародний університет
  • Круглий стіл "Український кінематограф і медіа: вчора, сьогодні, завтра" / 20 березня 2019 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
  • ІІ Фестиваль освітнього лідерства «Clever» / 22 вересня 2018
  • Науково-практичний семінар. Особливості керівництва науково-дослідною роботою студентів, які навчаються за індивідуальним графіком (О.Є.Чебанова – керівник) / 15 листопада 2018 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
  • Круглий стіл до Дня науки Молодіжні інтереси у журналістиці / 18 травня 2018 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
  • Проект Ukrainian Street Art: дебати студентів КиМУ та Paris Institute of Political Studies /11 квітня 2018 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
  • Англомовна гра-моделювання «Міжнародна модель ООН» /23–26 листопада 2017 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
  • ХХІІ Міжнародна науково–практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України»/ м. Київ, КиМУ, 19 квітня 2017 р.
  • Круглий стіл «Рукописи українських діячів літератури Зарубіжжя» за участю д.ф.н. проф. зав. рукоп. відділу інституту літератури НАН України ім. Т. Шевченка Гальченко С.А., 17 листопада 2016 р.
  • VIII круглий стіл кафедри аудіовізуального мистецтва і виробництва КиМУ «Перспективи розвитку екранних мистецтв в Україні» / Київ, КиМУ, 4 листопада 2016 року
  • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. Медіапедагогіка» / м. Київ, Київський національний університет культури і мистецтв, 18 квітня 2016 року
  • Прес-толока дитячо-юнацьких ЗМІ м. Києва та юних журналістів агентства “ЮН-ПРЕС” / м. Київ, Київський Палац дітей та юнацтва, 20 листопада 2015 року
  • ХХV міжнародний Фестиваль дитячо-юнацьої, студентської преси «Золота осінь» / м. Славутич, жовтень 2015 р.

  Позааудиторна робота

  Прищепленню студентам рис громадянської відповідальності й обов’язку, патріотизму, високих професійних і моральних якостей сприяє робота, в межах якої відбуваються творчі зустрічі з провідними українськими журналістами, продюсерами, ведучими, кореспондентами, зокрема

  • Ольга Туній – прес-секретарка голови Верховної Ради України
  • Інна Кузнецова – редакторка Радіо Свобода
  • Олена Максименко – журналістка, фотограф, поетеса, прозаїк
  • Руслан Шадієв – продюсер розважальних шоу Нового каналу («Хто проти блондинок», «Суперінтуїція», «Вар’яти» та ін.
  • Роман Сущенко – журналіст, кореспондент національного інформаційного агентства «Укрінформ»
  • Олександр Дубінський – ведучий, креативний продюсер програми «Гроші» на телеканалі «1+1»
  • Інна Гадзинська – координатор проекту журналістських розслідувань Інституту розвитку регіональної преси (ІРРП)
  • Андрій Дубчак – військовий кореспондент, фотограф «Радіо Свобода»
  • Максим Сікора – відомий журналіст, обличчя вечірніх новин ТРК «Україна»
  • О.А. Черниш – професійний фотограф
  • Вікторія Лезіна – генеральний продюсер «1+1 Продакшн»
  • Андрій Музика – головний режисер телевізійних розважальних шоу «Голос», «Голос. Діти», «Танці з зірками»
  • Юля Карпова – радіоведуча, ведуча ранкового розважального шоу Happy Ранок, радіостанція «Хіт FM»
  • Валентин Щербачов – спортивний журналіст, коментатор, засновник Національного Реєстру Рекордів України, Всесвітньої української спортивної агенції, голова Клубу незвичайних рекордсменів, заслужений журналіст України
  • Григорій Жигалов – журналіст інформаційної служби «Радіо Свобода», кореспондент програми «ТСН» (канал 1+1) у 2008–2015 роках
  • Тетяна Висоцька – телеведуча інформаційно-аналітичної програми «Вікна» (канал «СТБ»)
  • Ольга Погинайко – замісник директора незалежного видавництва «Смолоскип», директор книгарні «Смолоскип»
  • Руслан Ткачук – військовий журналіст, спецкор журналу «Військо України» в зоні АТО
  • Письменна Наталя – прес-секретар Міністерства сільського господарства України
  • Олександр Джусупов – телеведучий Нового каналу
  • Торгоненко А.Ю. – ст. лейтенант міліції (екстремальна журналістика)
  • Іваненко Валерій – генеральний директор телеканалу «5-й канал»

  Тематичні екскурсії до видавництв редакцій газет і журналів, телеканалів є складовою освітнього процесу і допомагає студентам закріпити теоретичні знання, поглибити практичні навички та отримати досвід у межах майбутньої спеціальності:


  Cтудентські досягнення

  Результати наукових пошуків студентів знаходять відображення у збірниках наукових праць:

  • О.М. Корецька. Позитивний та негативний вплив інтернет-реклами на споживача / Соціальні комунікації в контексті сучасних інформаційних процесів та історико-культурнрго дискурсу: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х т. Київ: КиМУ, 2021. Т. 2. 287 с. С.48–56
  • О.М. Корецька. Реклама, зокрема інтернет-реклама як форма соціальної комунікації / Соціальні комунікації в контексті сучасних інформаційних процесів та історико-культурного дискурсу: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х т. Т. І. Київ: КиМУ, 2021. 277 с. С.52–62
  • А.В. Лавренчук Вплив ЗМІ на становлення особистості та міжнародні відносини: проблематика мас-медіа / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.2. Київ: КиМУ, 2020. 189 с. С.56–72
  • А. Курмишева Журналіст у світі соціальних конфліктів / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.2. Київ: КиМУ, 2020. 189 с. С.72–87
  • К. Абібулаєва Функції ЗМІ як різновиду мультимедійного проєкту під час формування соціальної активності громадянина / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.2. Київ: КиМУ, 2020. 189 с. С.87–99
  • А. Мамедзаде Організація текстів на культурну тематику в центральних друкованих ЗМІ України / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.2. Київ: КиМУ, 2020. 389 с. С.99–111
  • А.В. Лавренчук Поняття аксіології та медійна культура: аксіологічна проблематика в ЗМІ / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.1. Київ: КиМУ, 2020. 389 с. С.66–84
  • А. Курмишева Роль журналіста в світі соціальних конфліктів і викликів: історико-культурний аспект / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.1. Київ: КиМУ, 2020. 389 с. С.84–99
  • К. Абібулаєва Проблема формування соціальної активності громадянина в сучасному науковому дискурсі / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.1. Київ: КиМУ, 2020. 389 с. С.115–128
  • А. Мамедзаде Поняття культури та її ролі в суспільному розвитку / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.1. Київ: КиМУ, 2020. 389 с. С.128–143
  • Д.Є. Данченко, А.К. Сікорський, Л.О. Хромченкова, І.В. Римаренко, В. П. Науменко – Соціально-комунікаційні та мистецтвознавчі процеси в аспекті історичного розвитку і сучасності (збірник наукових праць у 2-х т.). Київ: КиМУ, 2019
  • Д.А. Гуляйченко, Л В. Дьоміна, А.О. Позиніч, Тамарі Хабуліані, О.С. Голубєва, Т.В. Маціборська, Кеті Газделіані – «Актуальні проблеми соціальних комунікацій та мистецтвознавства» (збірник наукових праць у 2 томах). Київ: КиМУ, 2018

  Кафедра пишається випускниками, які нині активно працюють за фахом.

  Серед них – 

  Ярослава Гресь (Випускниця Інституту журналістики 2004 року. Професійні здобутки: журналістка та блогер, співзасновниця піар-агенції Gres Todorchuk PR, редактор журналу HELLO (Україна), 

  Андрій Цаплієнко (Випускник Інституту журналістики, кіно і телебачення 2006 року. Професійні здобутки: кореспондент "Телевізійної служби новин" (ТСН) телеканалу "1+1", заслужений журналіст України), 

  Маргарита Ситник (Випускниця Інституту журналістики, кіно і телебачення 2006 року. Професійні здобутки: спеціальний кореспондент у Польщі телеканалу "1+1".), 

  Вікторія Поліщук (Випускниця Інституту журналістики, кіно і телебачення 2007 року. Професійні здобутки: ведуча прямого ефіру, автор та редактор програм на ДТРК КРИМ (2004-2014 рр.), нині спеціальний кореспондент в Україні для RTV (Сан-Марино), 

  Вероніка Кіфічак (Випускниця Інституту журналістики, кіно і телебачення 2007 року. Професійні здобутки: у різний час редактор в газетах «Робітнича газета», «БЛИК», «Взгляд», журналах «Український тиждень», «БЛИК Секрет», телеканалах «Новий канал» (редактор шоу «Пираньи»), «1+1» (інформаційний продюсер шоу «ТАБУ»). Нині – заступник редактора відділу «Світське життя» газети «ВЕСТИ».), 

  Тетяна Бложко (Випускниця Інституту журналістики, кіно і телебачення 2008 року. Професійні здобутки: головний редактор Інформаційно-аналітичного видання DATA.UA.), 

  Ольга Василевська-Смаглюк (Випускниця Інституту журналістики, кіно і телебачення 2009 року. Професійні здобутки: українська журналістка, народна депутатка України 9-го скликання.),

  Анна Даніель (Випускниця Інституту журналістики, кіно і телебачення 2009 року. Професійні здобутки: кандидат юридичних наук, керуючий Адвокатського бюро Анни Даніель, адвокат, Лауреат Другої Національної премії “Найкраща українка в професії-2020” (у номінації Адвокат). З 2015 року працює в Апараті Верховної Ради України – помічник-консультант народних депутатів України VIII-IX скликань. Науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України. Спікер і почесний лектор освітніх політичних платформ, соціально орієнтованих проектів та програм.),

  Мар’яна Мацьків (Випускниця Інституту телебачення, кіно і театру 2010 року. Професійні здобутки: журналіст, ведуча, автор програм регіональної телекомпанії «НТК» (м. Коломия, Івано-Франківська обл.). З 2015 р. - шеф-редактор Івано-Франківського обласного телеканалу "РАІ") та інші.


  Практична підготовка

  Практична підготовка студентів спеціальності «Журналістика» спрямована на вдосконалення навичок роботи в ЗМІ, забезпечення взаємодії між їх підрозділами; участь в організаційно-масових заходах редакції або компанії; виступи в пресі або ефірі з власними матеріалами; проведення самостійної дослідницької роботи щодо забезпечення діяльності певного виду ЗМІ з подальшим використанням результатів у випускній кваліфікаційній або магістерській роботах. Велике значення у професійній підготовці журналістів має їхня робота в електронній газеті КиМУ «Postscriptum +». Майбутні фахівці пишуть сценарії, знімають і монтують телесюжети, які щотижня демонструють місцеві та регіональні телеканали України.

  Базовими закладами для проходження практики студентів є структури різних форм власності та організаційно-правових форм, які відповідають вимогам програми і здійснюють журналістську діяльність. Серед них:

  • редакція навчально-виробничої телестудії КиМУ
  • прес-центр КиМУ
  • редакція телеканалу «Новий канал»
  • редакція телеканалу «Студія 1+1»
  • редакція телеканалу «Інтер»
  • редакція телеканалу «2+2»
  • редакція телеканалу «Культура»
  • редакція газети «Голос України»
  • редакція журналу «Журналіст України»
  • редакція журналу «Телекритика»
  • редакція газети «Сегодня»
  • редакція газети «Україна молода»
  • редакція газети «Порадниця»
  • Агентство новин «Укрінформ»
  • редакція ТРК «Київ»
  • прес-служба телеканалу «Інтер»
  • прес-служба МЗС України
  • редакція газети «Наша армія», центральному друкованому органі МО України
  • редакція Центральної телерадіостудії МО України (ЦТРС)
  • редакція журналу «Військо України»
  • редакція газети «Іменем Закону», МВС України
  • рекламне агентство «Dialla»
  • Центр зв’язків з громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві

  Шляхом проведення зустрічей з представниками роботодавців і баз практичної підготовки, інших стейкхолдерів здійснюється перегляд освітньої програми з метою внесення в освітній процес інноваційних змін, спрямованих на практичну орієнтованість програмних результатів навчання та професійного розвитку особистості в процесі підготовки висококва ліфікованих фахівців з журналістики.


  У межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті» проведено майстер-класи для учнів закладів середньої освіти м. Києва та регіонів: