Кафедра теорії та історії журналістики

Завідувач кафедри теорії та історії журналістики

Мушкудіані Олександр Нестерович

Завідувач кафедри, д.філол.н., професор
kafedra_tizh@kymu.edu.ua

Спрямування діяльності кафедри – забезпечення підготовки фахівців з журналістики (друковані ЗМІ, реклама та PR, тележурналістика, інтернет-журналістика, соціальні комунікації) за ступенем вищої освіти бакалавр, за освітньо-професійною програмою:

Кафедра забезпечена висококваліфікованими фахівцями у сфері журналістики, серед яких:

Мушкудіані О.Н. – професор, академік Академії наук вищої освіти України, д-р філол. наук, перекладач, автор понад 150 наукових статей і 15 монографій, член Національної спілки письменників України, почесний професор Тбіліського державного університету ім. І. Джавахішвілі, нагороджений медаллю «Почесна відзнака» у 2013 році за особисті досягнення у літературній творчості, за вагомий внесок у відродження духовності та культури українського народу, головний редактор ВАКівського збірника КиМУ «Вісник» (Літературознавчі студії) і сходознавчого альманаху «Orientalis»; Кривошея Г.П. - професор, к.і.н., заслужений журналіст України, член Національної спілки журналістів України; Ющук І.П. - професор, к.філол.н.; Кіслов Д.В. - професор, д.н. держ. упр.; Козак В.А., к.ф.н., Кузьмич О.А. - к.пед.н.; Колодкевич Г.В. - к.філол.н.; Москальов Д.П. – к.філол.н.; Перевертень Н.С. - к.філол.н. та ін.та інші.


Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Бакалавр
 • агенційна журналістика;
 • газетно-журнальне виробництво;
 • публіцистична майстерність;
 • журналістське розслідування;
 • журналістський практикум;
 • журналістські жанри;
 • зарубіжна література;
 • історія зарубіжної журналістики;
 • історія зарубіжної літератури;
 • історія світової літератури;
 • сучасна зарубіжна література;
 • історія української журналістики;
 • літературний стиль;
 • медіабезпека (безпека життєдіяльності журналіста);
 • медіакритика; медіаправо;
 • міжнародна журналістика;
 • переглядовий семінар;
 • проблематика ЗМІ (політична,економічна,екологічна, медіоекологічна, науково-технічна, культурна, мовно-літературна);
 • проблематика ЗМІ (релігійна, соціальна, морально-етична, правове виховання, міжнародна, військова, спортивна, розважальна);
 • публіцистика;
 • радіовиробництво;
 • рекламний та PR-менеджмент;
 • рекламознавство та підготовка рекламних текстів;
 • робота журналіста в кадрі;
 • стилістика газетно-журнального тексту;
 • телевиробництво;
 • теорія журналістики;
 • теорія і методика журналістської творчості;
 • теорія твору і тексту;
 • фотожурналістика.
Магістр
 • актуальні проблеми літературознавства;
 • актуальні проблеми теорії та історії журналістики;
 • публіцистична майстерність;
 • герменевтика та еристика;
 • документознавство та архівознавство;
 • методика та організація наукових досліджень;
 • світове та українське журналістикознавство;
 • теорія та історія видавничої справи та редагування;
 • соціологія громадської думки.

Специфікою організації навчального процесу є викладання англійською мовою частини лекцій та всіх семінарських занять з кожного навчального курсу. Практикується проведення практичних занять із професійних предметів на базі власної навчально-виробничої телестудії КиМУ, радіостудії, прес-центру, фотостудії. Організовуються і виїзні заняття у редакціях газет і телеканалів.


Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на дослідження теми: «Соціально-комунікативний процес, аудіовізуальні та сценічне мистецтва в Україні і світі в контексті сучасних наукових досліджень» (науковий керівник теми – Іщенко Є.О., к.філол.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0116 u 007987).

Основні напрями наукових досліджень: інтеграція України в європейський інформаційний простір; формування інформаційного простору в Україні та за її межами: стан, перспективи розвитку; аналіз історичного досвіду української і європейської журналістики, її вплив на формування національної традиції, національної ідеї; втілення ідей, які поширюються в ЗМІ, у суспільно-політичному, економічному, культурному житті Української держави; дискурс у комунікаційних системах, інмутація мас-медіа.

Кафедра разом із кафедрою соціальних комунікацій видає щорічний збірник наукових праць «Вісник Київського міжнародного університету», серія «Соціальні комунікації, журналістика, медіалінгвістика, кінотелемистецтво» (свідоцтво сер. КВ № 13616 – 2590Р від 03.12.2007).


Науковці кафедри у 2016 - 2018 роках брали участь у Міжнародних науково-практичних конференціях:


У 2015-2018 рр. професорсько-викладацьким складом кафедри було видано:

 • Кривошея Г.П. Екстремальна журналістика: типологічні ознаки. – Київ: КиМУ, 2015.
 • Мушкудіані О.Н. Тарас Шевченко. Лірика. Поезії та поеми. Переклад і коментарі О.Н. Мушкудіані. К.: КиМУ, 2015. – 660 с.
 • Кривошея Г.П., Шульгіна В.І., Тур’ян О.В. Методичні аспекти журналістської роботи: навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2015. – 310 с.
 • Кривошея Г.П. Творчий потенціал журналіста: психологічні аспекти (наук.ред. Кривошея Г.П.) – К.: КиМУ, 2015. – 65с.;
 • Колодкевич Г.В. Варіативність художнього мислення Василя Стуса. Монографія. К.: КиМУ, 2015. – 242 с.
 • Мушкудіані О.Н. З потоку літ. К.: КиМУ, 2016. – 830 с.
 • Мушкудіані О.Н. Ніко Лордкіпанідзе. Мініатюри, новели, оповідання. – (Перекл. і передмова О.Н. Мушкудіані). – К.: КиМУ, 2016. – 334 с.
 • Перевертень Н.С. «Творчій діалог української та французької літератур (на матеріалі творів Є. Гребінки, О. де Бальзака, В. Гюго)» / Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Збірник статей. К.: Університет ім. Б. Грінченка, 2016.
 • Перевертень Н.С. Українська література 70-90-х рр. ХІХ ст.: Курс лекцій / Н. Перевертень.– К.: КиМУ, 2016. – 105 с.
 • Мушкудіані О.Н. Нодар Думбадзе. Оповідання. – (Переклад О.Н. Мушкудіані). – К.: КиМУ, 2017. – 192 с.
 • Кривошея Г.П. Довідник журналіста-екстремала: Навч. Посібник. – м. Київ: КиМУ, 2017 р.
 • Колодкевич Г.В. Новітня українська література. Ранній модернізм: Курс лекцій. К.: КиМУ, 2017. – 90 с.
 • Колодкевич Г.В. Рецепція Василя Стуса як тексту українською масовою культурою. EDGES OF SCIENTIFIC CREATIVITY International collection of scientific papers of GISAP project participants, Autumn 2017. – London, 2017 P. 68–70.
 • Козак В.А. Збірник матеріалів для загального редагування. Навчальний посібник. К. : КиМУ, 2017. – 90 с.
 • Москальов Д.П. Массовый принцип японской культуры: истоки и особенности. EDGES OF SCIENTIFIC CREATIVITY International collection of scientific papers of GISAP project participants. Autumn 2017. – London, 2017., P. 70–73.
 • Kislov. D. The Economics of the XXI Century: Current State and Development Prospects Publisher by Sciemcee Publisng. London, United Kingdom, 2018. – 414 P.
 • Кіслов Д.В. Маркетингова комунікологія як механізм реалізації державної політики: монографія. Київ: ДП «Вид.дім. Персонал», 2018 – 412 с.
 • Кислов Д.В. Маркетинговые коммуникации в публичном администрировании: монографія. LAP Lambert Academic Publishing, 2018. – 419 с. (Германия).
 • Kislov Denis Development and modernization of social sanities : experience of Poland and prospects of Ukraine edited by Malgorzata Kedrovsk, Adam Erehemla and Tadeusz Branecki. / Prawa komunikacji marketingowej w praktyce administracji publicznej [Закономірності маркетингових комунікацій у практиці публічного управління] – 143-161pp. Riga “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. - 476 P.

Кафедра сприяє науково-дослідній роботі студентів, їх участі у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах і конкурсах:

 • Молодіжні інтереси у журналістиці. Круглий стіл до Дня науки / 18 травня 2018 року / Київський міжнародний університет;
 • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Європейська інтеграція України в контексті освітньої та молодіжної політики», 19 квітня 2018 року, Київ, Київський міжнародний університет;
 • Проект Ukrainian Street Art: дебати студентів КиМУ та Paris Institute of Political Studies / 11 квітня 2018 року / м. Київ, Київський міжнародний університет;
 • ХХІІ Міжнародна науково–практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів на тему: «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України» (19 квітня 2017 року, м. Київ, Київський міжнародний університет);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. Медіапедагогіка» (18 квітня 2016 року, м. Київ, Київський національний університет культури і мистецтв);
 • Прес-толока дитячо-юнацьких ЗМІ м. Києва та юних журналістів агентства “ЮН-ПРЕС” (20 листопада 2015 року, м. Київ, Київський Палац дітей та юнацтва);
 • ХХV міжнародний Фестиваль дитячо-юнацьої, студентської преси «Золота осінь» (жовтень 2015 р., м. Славутич)
 • Науково-практична студентська конференція «Європейський вибір: проблеми і перспективи» (17 квітня 2015 року, м. Київ, КиМУ);
 • Науково-практична конференція «Соціальні комунікації: сучасний стан і перспективи розвитку» (11 травня 2014 року, м. Київ, КиМУ);
 • ХІХ Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії» (11 квітня 2014 року, м. Київ, КиМУ);
 • Круглий стіл «Ефірно-екстремальна журналістика: аналіз української практики і тенденції розвитку» (26 березня 2014 року);
 • ХXІІІ Міжнародна наукова конференція «МОВА І КУЛЬТУРА» імені проф. Сергія Бураго (червень 2014 р., Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Щороку для студентів Інституту проводяться майстер-класи, публічні лекції відомих журналістів:

Майстер-класи:

Зустрічі із успішними випускниками та студентами-практиками КиМУ:


Традиційними стали екскурсії студентів до видавництв редакцій газет і журналів:


Практичних навичок майбутні журналісти набувають у таких засобах масової інформації, рекламних та інформаційних агентствах, у відділах із зв’язків із громадськістю (pr):

 • Прес-служба МЗС України;
 • Телестудія КиМУ;
 • Прес-центр КиМУ;
 • Телеканал «Студія 1+1»;
 • Телеканал «Інтер»;
 • Телеканал «НТН»;
 • Телеканал «2+2»;
 • Телеканал «Культура»;
 • Газета «Голос України»;
 • Журналу «Журналіст України»;
 • Газета «Сегодня»;
 • Газета «Україна молода»;
 • Газета «Порадниця»;
 • Агентство новин «Укрінформ»;
 • ТРК «Київ»;
 • Прес-служба МЗС України;
 • Газета «Народна армія», центральний друкований орган МО України;
 • Центральна телерадіостудія МО України (ЦТРС);
 • Газета «Іменем Закону», МВС України;
 • Рекламне агентство «Dialla»;
 • Центр зв’язків з громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві.

Практична підготовка студентів спрямована на: удосконалення навичок роботи в ЗМІ, участь у забезпеченні взаємодії ланок апарату редакції або компанії; участь в організаційно-масових заходах редакції або компанії;виступи в пресі або ефірі з власними матеріалами;проведення власної дослідницької роботи щодо забезпечення діяльності певного виду ЗМІ з подальшим використанням результатів у бакалаврській або магістерській роботі.

Невід’ємною складовою навчального процесу є написання й публікація у друкованих ЗМІ матеріалів студентів. Студенти, що навчаються за спеціалізацією Тележурналістика, пишуть сценарії, знімають і монтують телесюжети на навчальній телестудії КиМУ, які виходять в ефірі більше 20 українських каналів.

Спеціалізовані аудиторії: фотожурналістики; екстремальної журналістики; творча лабораторія журналіста-редактора.

20 04/2019
10:00
Зустріч
16 04/2019
11:40
Зустріч
03 04/2019
11:40
Зустріч
06 03/2019
10:00
Зустріч
27 02/2019
13:15
Зустріч
26 02/2019
13:15
Майстер-клас