Кафедра комп'ютерних наук

Завідувач кафедри комп'ютерних наук

Зінченко Артем Юрійович

Завідувач кафедри, к.тех.н., доцент
kafedra@kymu.edu.ua

Кафедра комп'ютерних наук як окремий структурний підрозділ факультету інформаційних технологій створена у 2014 році та забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні технології за ступенем вищої освіти бакалавр.

Відтак, розвиток інформаційного суспільства вимагає підготовки фахівців, які є компетентними у таких галузях знань, як: принципи побудови й архітектура сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем, методи побудови й аналізу баз даних і знань, розробка системного і прикладного програмного забезпечення, методи управління IT-проектами, інструментальні засоби та технології Web-дизайну, мобільні інформаційні технології, машинне навчання та аналіз даних, системного адміністрування та здатні працювати в умовах сучасного інформаційного суспільства. Саме підготовка та формування цієї нової генерації фахівців у сфері інформаційних технологій є стратегічною метою освітньої та науково-методичної діяльності кафедри комп'ютерних наук.

В останній чверті ХХ століття людство вступило в нову стадію розвитку: настала епоха інформаційного суспільства. Нині можна впевнено говорити, що ми переживаємо переломний період розвитку цивілізації.

Інформаційне суспільство – соціологічна й футурологічна концепція, де основним фактором суспільного розвитку є виробництво й використання науково-технічної та іншої інформації.

Зусилля людини все менше сьогодні зосереджуються на виробництві матеріальних товарів, натомість акцент робиться на комунікації й опрацюванні інформації, причому найважливішою продукцією виступають інновації та знання". Отже, новий сценарій світового розвитку формує свою систему цінностей, а цінності санкціонують той чи інший тип діяльності і притаманні йому цілі.


Підготовку фахівців в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій здійснюють провідні науково-педагогічні працівники кафедри, серед яких:

 • Завідувач кафедри Зінченко А.Ю. к.т.н. (наукові інтереси – Проблеми нелінійної динаміки та їх застосування, теорія динамічного хаосу, нелінійні задачі системного аналізу та математичні методи синергетичного аналізу)
 • Професор Щербак Л.М. д-р.т.н. (наукові інтереси – Статистичний аналіз випадкових сигналів, метрологія та моделювання)
 • Доцент Сініченко С.В., (наукові інтереси – Хмарні технології, СІТ в освіті, цифровізація освіти)
 • Тимощенко О.Б., к.т.н (наукові інтереси – Чисельне моделювання)
 • Дьомічев К.Е., к.т.н (наукові інтереси – Математичне моделювання складних технічних та соціальних систем)
 • Викладач Дергач І.В. (наукові інтереси – Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг)
 • Доцент Штанько А.П. к.т.н. (наукові інтереси – Фізична проблематика моделювання у сфері ІТ)
 • Викладач Зоря М.В. (наукові інтереси – Інформатика та математичні методи в моделюванні)
 • Викладач Аразмірадова Т.М. (наукові інтереси – Математичний аналіз)

Науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування у наукових та освітньо-наукових установах, закладах освіти, підприємствах, організаціях, беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах. Викладачі університету мають можливість пройти стажування за "Освітньою програмою професійного розвитку науково-педагогічних викладачів КиМУ"


Освітній процес

Освітня діяльність кафедри пов’язана із підготовкою фахівців за такими освітньо-професійною програмою "Комп’ютерні науки":

Перелік компонентів освітньо-професійної програми, які забезпечує кафедра (анотації):

 • Безпека життєдіяльності та охорона праці
 • Методи і засоби комп'ютерних інформаційних технологій
 • Інформатизація суспільства
 • Управління ІТ-проектами
 • Експертні системи
 • Моделювання систем
 • Дискретна математика
 • Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Чисельні методи
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Теорія прийняття рішень
 • Теорія алгоритмів
 • Операційні системи
 • Організація баз даних та знань
 • Системний аналіз
 • Мобільні системи і технології
 • Проектування інформаційних систем
 • Методи та системи штучного інтелекту
 • Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп`ютерів
 • Математичне програмування
 • Технологія створення програмних продуктів
 • Технології комп`ютерного проектування
 • Програмна інженерія
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Комп'ютерні мережі
 • Алгоритмізація та програмування
 • Мова систем програмування

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • Комп'ютерна графіка
 • Основи веб-дизайну
 • Економіка програмного забезпечення
 • Веб-технології та веб-дизайн
 • Веб-програмування
 • Крос-платформне програмування
 • Хмарні технології та обчислення
 • Практикум з комп`ютерного дизайну
 • Цифрова обробка зображень
 • Сервіс-орієнтована архітектура програмних систем
 • Інтелектуальна обробка даних у розподілених інформаційних середовищах
 • Інформаційні технології в управлінні проектами
 • Реінжиніринг бізнес-процесів та бізнес-планування
 • Теорія і практика комунікацій
 • Інформаційні системи електронної комерції
 • Аналіз вимог та управління якістю інформаційних систем
 • Міжнародні інформаційні системи та технології
 • Web-маркетинг
 • Інформаційні технології в моделюванні бізнес-процесів
 • Інформаційна безпека
 • Криптографія
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Геоінформаційні системи
 • Формування бізнес-моделі підприємства
 • Системи розподіленої обробки інформації
 • Електронні транзакції

Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:

 • організацію освітнього процесу, формування матеріально-технічного та методичного забезпечення з урахуванням принципу – рівень фаховості безпосередньо залежить від якості отриманої освіти
 • упровадження інноваційних методів організації освітнього процесу та застосування прогресивних освітніх технологій
 • розширення академічної мобільності, яка складається з істотного розширення мобільності студентів, викладацького персоналу для взаємного збагачення європейським і світовим досвідом створення сприятливих умов для реалізації Навчання впродовж життя
 • підвищення ефективності та якості практичної підготовки фармацевтів з питань використання інтернет-ресурсів для підготовки спеціалістів з IT-технологій, використання математичних методів інформаційних технологій, вивчення властивостейінформаційних технологій з елементами штучного інтелекту
 • профільної комп’ютерної підготовки,
 • організацію та виконання студентських науково-дослідних робіт
 • примноження інтелектуального потенціалу кафедри, розвиток науково – дослідної бази, подальше вдосконалення професіоналізму викладацького складу
 • розширення досліджень щодо визначення потреб у фахівцях означеної спеціальності та відкриття нових для забезпечення потреб ІТ-сфери

Освітній процес здійснюється у спеціалізованих аудиторіях

Кафедра комп’ютерних наук забезпечує проходження студентами навчальних і виробничих практик на базі підприємств IT технологій.

Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань зі спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”.

У межах інтернаціоналізації освітньої діяльності за ОПП «Комп’ютерні науки» здобувачам освіти запропоновано доступ до онлайн курсів провідних університетів світу https://www.classcentral.com/https://www.futurelearn.com/.


Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота науково-педагогічних працівників кафедри здійснюється у межах договору про співпрацю із Інститутом технічної теплофізики НАН України (відділ моніторингу та оптимізації теплофізичних процесів).

Основний напрям наукового дослідження кафедри – інформатизація українського суспільства і вирішення науково-технічних проблем забезпечення функціонування складних технічних систем з використанням сучасних інформаційних технологій.

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу представлено для кожної дисципліни у вигляді робочих програм, силабусів з усіх освітніх компонентів, програми всіх видів практик, достатнім фондом підручників і навчальних посібників. Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, бінарності, активної та безпосередньої взаємодії викладача і студента. Поряд із проведенням традиційних лекційних, семінарських і практичних занять застосовуються активні та інтерактивні методи навчання, що сприяє розвитку критичного мислення, самостійного прийняття рішення в конкретній ситуації, розвиває швидкість реакції з оптимальним варіантом вибору тактики, активізує здобувачів освіти, розвиває аналітичні та комунікативні здібності, вміння діяти самостійно у реальній ситуації.


Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в науково-методичних доробках (наукові публікації у фахових збірниках, матеріали конференцій, науково-методичні праці).

Публікації:

 • Зінченко А.Ю. Використання ін’єкції залежностей при реалізації слабозв'язаності компонентів в розподілених інформаційних технологіях // XXVI Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін», 17 – 18 березня 2022 року / Київський міжнародний університет.
 • Zinchenko A.Yu. The approximate solution of the Burger’s equations with the aid of orthogonal Legendre and Chebyshev polynomials using the variational iteration orthogonal collocation method and the variational iteration method // 5th International Conference «Nonlinear Analysis and Applications», on V.S. Melnik Memory, ESC «IASA» NTUU «KPI», Kyiv, Ukraine, April 06-08, 2022
 • Zinchenko A.Yu., Danilov V. Ya. Analytical and numerical investigation of regular and chaotic dynamics of one fractional order nonlinear dynamic system // 5th International Conference «Nonlinear Analysis and Applications», on V.S. Melnik Memory, ESC «IASA» NTUU «KPI», Kyiv, Ukraine, April 06-08, 2022
 • Arazmiradova T. Use of virtual whiteboard in zoom // XXVII Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін», 17 – 18 березня 2022 року / Київський міжнародний університет.
 • Деркач І. В. Використання комп’ютерних програм для вивчення фізики в режимі on-line // XXVII Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін», 17 – 18 березня 2022 року / Київський міжнародний університет.
 • Зоря М. В. Математичні методи інформаційних технологій. XXVI Міжнародна науково-педагогічна конференція. / К. КиМУ 25-26 березня 2021 року. с.325 Марченко Н.Б., Сініченко С.В., Щербак Л.М. Інформаційне забезпечення динаміки складних технічних об’єктів. XXVII Міжнародна науково-педагогічна конференція. / К. КиМУ 17-18 березня 2022 року. С.396
 • Зінченко А.Ю. Компютерне моделювання детермінованого хаосу в складних нелінійних системах. – К.: КиМУ, 2021. – 194 с.
 • Зінченко А.Ю. Використання ін’єкції залежностей у розробці інформаційної технології дослідження параметричних методів VAR // Системи та технології, Університет митної справи та фінансів, Дніпро, 2021 – № 2 (62), c. 63 – 75
 • Domichev K. Modeling the behavior of the body with pseudo-elastic-plastic material at non-stationary loading  /    Domichev, P.  Steblyanko, A. Petrov  // Металофізика та новітні технології, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України,  2021  –  Том  43, випуск  1 –  с. 107–128  (наукометрична  база Scopus).  
 • Дьомічев К.Е.  Нелінійна  феноменологічна  модель  поведінки функціонально-неоднорідних  матеріалів  /  К.Е. Дьомічев,  П.О. Стеблянко, О.Д. Петров  //  Вісник  Черкаського  національного  університету ім. Б. Хмельницько. Серія Прикладна математика. Інформатика №1(1). – 2020–C. 4–12.
 • Дьомічев  К.Е.  Моделювання  поведінки  стриження  з  трилінійного двофазного  матеріалу  з  урахуванням  температури  /  К.Е. Дьомічев, П.О. Стеблянко,  О.Д. Петров  //  Вісник  Черкаського  технологічного університету – 2020 – № 4, ЧДТУ–с.143-151.
 • Дьомічев К.Е.  Моделювання  поведінки  елементів  виготовлених  з матеріалів  з  пам’яттю  форми  при  значних  деформаціях  /  К.Е. Дьомічев,
 • О.Д. Петров, П.О. Стеблянко // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій –2020–№ 32, ДНУ ім. О. Гончара –с.81–94.
 • Domichev K. Mathematical model shear lines for plastic deformation / K. Domichev, P. Steblyanko, A. Petrov // The scientific heritage. – Budapest,№ 61 (61), 2021– p.54-56.
 • Domichev K. Modeling behavior textured and non-textured alloy at great deformations / K. Domichev, P. Steblyanko, A. Petrov // The scientific heritage. – Budapest,№ 60 (60), 2021– p.17-19.
 • Domichev K. Modeling the behavior of the body with pseudo-elastic-plastic material at non-stationary loading / K. Domichev, P. Steblyanko, A. Petrov // Металофізика та новітні технології, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, 2021– Том 43, випуск 1 – с. 107-128 (науко метрична база Scopus, Q3 квартиль).
 • Domichev K. Modeling the behavior of the physical and geometric non-linear functional heterogeneous materials / K. Domichev // Scientific journal innovative solutions in modern science. – – New York, №1(45), 2021– p.82-90.
 • Domichev K. On the question of convergence solutions numerical nonstationary problems of modeling thermomechanics / K. Domichev, A. Petrov, P. Steblyanko // The scientific heritage. – Budapest,№ 59 (59), 2021 – p. 15-17
 • Arazmiradova T. Education technology and e-learning. XXVI Міжнародна науково-педагогічна конференція. / К. КиМУ 25-26 березня 2021 року. с.312
 • Domichev K. Simulation of behavior of pseudo-elastic-plastic niti alloy at large deformations/ K. Domichev, P. Steblyanko, A. Petrov // Colloquium-journal, 2021– Warszawa, Polska, №5(92)–– p.6-8.
 • Domichev K. The main areas of application of functional materials /K. Domichev// «Research-science» – Banská Bystrica, Словачинна –2021 – №14. – p.26-30.
 • Щербак Л.М., Сініченко С.В. Характерні властивості  інформаційних технологій з елементами штучного інтелекту. XXVI Міжнародна науково-педагогічна конференція. / К. КиМУ 25-26 березня 2021 року. С.278
 • Domichev K. Use of splines in simulation of functionally inhomogeneous materials / K. Domichev // Colloquium-journal – Warszawa, Polska– 2021 – No.3(90). – p.16-18
 • Дьомічев К. Фeноменoлогічна модель для описання поведінки матеріалів при значних деформаціях // К. Дьомічев, П. Стеблянко, Ю. Черняков, , О. Петров, / International scientific conference "Innovative technologies, models Cyber Security Management, ITCSM-2021”. - April 14 - 16, 2021 (Part 1).- Dnipro, Ukraine. – P.51-55.
 • Дьомічев К.Е. Моделювання поведінки елементів виготовлених з матеріалів з пам’яттю форми при значних деформаціях / К.Е. Дьомічев, О.Д.Петров, П.О.Стеблянко // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій –2021–№2, ДНУ ім. О.Гончара –с.81-95.
 • Domichev K. Mathematical modeling of structural elements from functionally heterogeneous materials /K. Domichev, P. Steblyanko, A.Petrov // Science, research, development. Technics and technology. – Krakow, 2020.–No27 – p.27-29
 • Domichev K. Modeling the behavior of the body with pseudo-elastic-plastic material at non-stationary loading / K. Domichev, P. Steblyanko, A. Petrov // Металофізика та новітні технології, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, 2021–  Том 43, випуск 1 – с. 107-128 (науко метрична база Scopus, Q3 квартиль).
 • Зоря М. В. Математичні методи інформаційних технологій. XXVI Міжнародна науково-педагогічна конференція. / К. КиМУ 25-26 березня 2021 року. с.325
 • Міжнародна науково-педагогічна конференція. / К. КиМУ 25-26 березня 2021 року. С.278
 • Мартинюк Г. В., Щербак Л.М. LFB-метод для приховування інформації. XXVI Міжнародна науково-педагогічна конференція. / К. КиМУ 25-26 березня 2021 року. С.285
 • Марченко Н.Б., Щербак Л.М. Інформаційні технології багаторівневих систем. XXVI Міжнародна науково-педагогічна конференція. / К. КиМУ 25-26 березня 2021 року. С.287
 • Дергач І.В. Використання штучного інтелекту у фізичних дослідженнях.// XXVI Міжнародна науково-практична конфенренція «Проблеми професійної підготовки в умовах Євроінтеграції очвфітнього процесу: погляд науковців і практиків» / К. КиМУ 25-26 березня 2021, Випуск № 29  Том 1, с. 318
 • Domichev K. Application of two-dimensional splines in modeling problems of functional materials / K. Domichev, P. Steblyanko, A. Petrov // The Young Scholars. Vienna, Austria – 2021–№1–p.7-10.
 • Стеблянко П., Черняков Ю., Дьомічев К., Петров О., Косухін О. Нелінійна eноменoлогічна модель для описання властивостей матеріалів з пaм’яттю форми «Інноваційні технології, моделі управління кібербезпекою – 2020»/ 07-10 грудня 2020 року / Дніпро, 2020 року
 • Л.М. Щербак, В.В. Хайдуров, С.В. Сініченко, С.О. Барбасов. Методи стеганографії цифрових даних з використанням водяних знаків. «Інноваційні технології, моделі управління кібербезпекою – 2020»/ 07-10 грудня 2020 року / Дніпро, 2020 року
 • Domichev K. Mathematical model shear lines for plastic deformation / K. Domichev, P. Steblyanko, A. Petrov // The scientific heritage. – Budapest,№ 61 (61), 2021– p.54-56.
 • Scherbak,V. Kozlovskyi, H. Martyniuk, R. Zharovskyi, Y. Balanyuk, Y. Boiko. Applying an adaptive method of the orthogonal Laguere filtration of noise interference to increase signal/ noise ratio // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 2/9 ( 104 ). – p. 14-21.
 • Рущицкий Я.Я., Юрчук В.Н.О влиянии третьего приближения при анализе эволюции нелинейно упругой Р-волны. Часть 1 // Прикл. механика. – 2020. – 56, N5. – С 66– 79;
 • Рущицкий Я.Я., Юрчук В.Н.О влиянии третьего приближения при анализе эволюции нелинейно упругой Р-волны. Часть 2 //Прикл. механика. – 2020. – 56, N6. – С.88 – 96.
 • Щербак Л.М. Реалізація парадигми “модель – міра – алгоритм – програма” у сфері сучасних ІТ. ХХV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» / К.: КиМУ, 21-22 травня 2020 р.
 • Штанько А.П., Юрчук В.М. Фізична проблематика моделювання у сфері сучасних ІТ. ХХV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» / К.: КиМУ, 21-22 травня 2020 р.
 • Патент на корисну модель № 143503, Україна. Пальниковий пристрій. Абдулін М.З., Фіалко Н.М., Тимощенко О.Б., Куник А.А. // опубл. 27.07.2020.
 • Цюпій Т.І. Методи математичного моделювання у сфері сучасних ІТ. ХХV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» / К.: КиМУ, 21-22 травня 2020 р.
 • Дьомічев К.Е., Дергач І.В. Сучасні ІТ при вирішенні екологічних проблем в енергетиці. ХХV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» / К.: КиМУ, 21-22 травня 2020 р.
 • Абдулин М.З., Фиалко Н.М., Меранова Н.О., Тимощенко А.Б. Характеристики устойчивости факела в микрофакельных горелочных устройствах. Modern science: problems and innovations:II International scientific and practical conference (Stokholm, 3-5 May 2020). Stokholm, Sweden. 2020. Р.265-268.
 • Фіалко Н.М., Прокопов В.Г., Шеренковський Ю.В., Полозенко Н.П., Кутняк О.М., Ганжа М.В., Реграгі А., Тимощенко О.Б. Аналіз можливостей регулювання процесу сумішоутворення в мікрофакельних пальниках з циліндричними стабілізаторами полум’я. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2020. №12 (92). С.49-53.
 • Фіалко Н.М., Полозенко Н.П., Кутняк О.М., Дашковська І.Л., Тимощенко О.Б., Кліщ А.В., Реграгі А., Ганжа М.В. Моделювання турбулентних течій в мікрофакельних пальниках з циліндричними стабілізаторами полум’я за наявності прямокутних нішових порожнин. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2020. № 12 (92). С. 43-46
 • Дьомічев К.Е., Ткаліч О.П., Юрійчук І.Я. Інформаційна система забезпечення якості освіти як моніторинг професійного зростання викладачів. ХХV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» / К.: КиМУ, 21-22 травня 2020 р.
 • Сініченко С.В., Барбасов С.О. Інформаційне забезпечення дисциплін старших курсів у підготовці ІТ- фахівців з використанням електронних підручників. ХХV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» / К.: КиМУ, 21-22 травня 2020 р.
 • Щербак Л.М., Мартинюк Г.В., Барбасов С.О., Сініченко С.В. Основи інформаційного забезпечення шумометрії // Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць ІПМЄ імені Пухова НАН України. Вип. 85, 2018. – с. 60-66
 • Штанько А.П. Фізика: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / К.: КиМУ, 2019. - 128 с.
 • Фриз М.Є., Щербак Л.М. Статистичний аналіз періодичної авторегрессії з випадковими коефіцієнтами в задачах оперативного прогнозування електроспоживання підприємств. Технічна електродинаміка, №2, 2019. Том 144. – с. 38-48
 • Бабак В.П., Єременко В.С., Куц Ю.В., Мислович М.В., Щербак Л.М. Моделі та міри у вимірюваннях: монографія / К.: Наукова думка, 2019. - 199 с.
 • Щербак Л.М., Сініченко С.В., Барбасов С.О., Хайдуров В.В. Використання ресурсу здобутих знань у випускній кваліфікаційній роботі бакалавра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2.Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 290-295
 • Цюпій Т.І. Інформаційні основи підготовки студентів ліцею та коледжу Київського міжнародного університету до здачі зовнішнього незалежного оцінювання з математики // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2. Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 300-304
 • Сисоєв О.В. Теоретичні аспекти стратегічного управління інноваційною фірмою в Україні та Польщі // Збірник матеріалів ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», 14 березня 2019 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2019. Т.2. С. 245–249.
 • Дергач І.В. Інформаційні технології у відновлюваних системах енергії. // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2. Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 310-315
 • Барбасов С.О., Щербак Л.М. Інформаційне забезпечення оцінювання динаміки ціни світового ринку криптовалют на річному інтервалі спостереження. // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2. Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 315-321
 • Сініченко С.В., Штанько А.П. Використання хмарних технологій у сучасному світі. // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2. Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 321-324
 • Сисоєв О.В. Моніторинг ринку факторингу в Україні. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. Запоріжжя. Вип. 1(41). 2019. С. 109–113.
 • Нагірна А.М. Інформаційні технології в освіті. // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2. Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 357-361
 • Demichev K., Haydurov V., Petrov A., Chernyakov Yu., Steblyanko P. Development of the method with enhanced accuracy for solving problems from the theory of thermo-pseudoelastic-plasticity // Еastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 4/7 (94) 2018. – p. 25-33
 • В.П. Бабак, С.І. Ковтун, В.В. Хайдуров, Л.М. Щербак. Моделювання процесу теплообміну в замкненій системі з дзеркальними та дифузними поверхнями. Збірник наукових праць «Наукоємні технології». Національний авіаційний університет, № 2 (38) 2018. с.245-254
 • Shcherbak, M.A. Stadnyk, M.E. Fryz Оценка информативных характеристик зрительного вызванного потенциала устойчивого состояния с использованием размножения Карунена-Лоева // The feature expansion of steady-state visual evoked potential by Karhunen-loeve expansion // Eastern-European journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 - № 1/4 (85) – 2018. - p.56-62
 • Сисоєв О.В. Формування інституту факторингу в Україні в умовах глобалізації: Монографія. Київ: ВП «Едельвейс», 2019. 180 с.
 • Барбасов С.О. Сініченко С.В. Дьомічев К.Е. Коваленко О.І. «Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх фахівців магістрів зі спеціальності комп’ютерні науки» Збірник наукових праць «Педагогічна теорія і практика» 2018. – ст.74-80
 • Danylov V.Ya Computer and numerical investigation of regular and chaotic dynamics of one non-linear system / V.Ya. Danilov, A.Yu. Zinchenko // Nonlinear analysis and applications: Materials of 4th International conference on memory of corresponding member of NAS of Ukraine Valery Sergeevich Melnik (4–6 April, 2018, Kyiv). – Kyiv: NTUU “KPI”, 2018. – P. 82.
 • Sysoiev O.V. Marketing support for factoring as an economic institution. European scientific journal of Economic and Financial innovation. 2018. №1. рр. 58–66.
 • Сисоєв О.В. Економетрична оцінка прибутку підприємства, як показника для індикативного планування // Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково–практичної конференції професорсько-викладацького складу «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави». Київ: КиМУ, 2018. С. 161–165
 • Абдулін М.З., Фіалко Н.М., Сірий О.А., Шеренковський Ю.В., Мілко Є.І., Озеров А.А., Тимощенко О.Б., Кліщ А.В., Ольховська Н.М., Швецова Л.Я. Температурні режими зон зворотних токів у ближньому сліді циліндричних стабілізаторів полум'я. Науковий вісник НЛТУ. 2018. Т. 28, №3. С.97-100
 • Щербак Л.М. Шумові сигнали та їх характеристики: монографія / Л. Щербак, Г. Мартинюк. – Lambert Academic Publishing. – 2018. – Р. 102
 • Сисоєв О.В. Огляд методів прогнозування фінансового стану підприємства на основі економетричних моделей // Матеріали ХХІІ Міжнародної науково–практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи». Київ: КиМУ, 2017. С. 79–83

Участь науково-педагогічних працівників кафедри у наукових конференціях, круглих столах:

 • IEEE International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC) 04-07 October, 2022 (indexed in SCOPUS) http://saic.ieee.org.ua/
 • 5th International Conference «Nonlinear Analysis and Applications», on V.S. Melnik Memory, ESC «IASA» NTUU «KPI», Kyiv, Ukraine, April 06-08, 2022
 • XXVI Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін», 17 – 18 березня 2022 року
 • Круглий стіл на тему: «Академічна мобільність викладачів і студентів» (20.09.21р.) https://kymu.edu.ua/news/2021/kruglyy-stil-na-temu-akademichna-mobilnist-vykladachiv-i-studentiv/
 • Участь викладачів КиМУ в ZOOM-конференції на тему: «Державна політика цифрового розвитку. Електронне урядування» 19 жовтня 2021 https://kymu.edu.ua/news/2021/uchast-vykladachiv-kymu-v-zoom-konferentsiyi-na-temu-derzhavna-polityka-tsyfrovogo-rozvytku-elektron/
 • ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», Київ, Київський міжнародний університет, 25-26 березня 2021 року https://kymu.edu.ua/news/2021/zasidannya-sektsiyi-suchasni-aspekty-informatsiyno-komunikatsiynykh-tekhnologiyi-v-osviti-modern-asp/
 • Круглий стіл на тему: «Проблеми професійної підготовки фахівців ІТ-сфери в умовах євроінтеграції освітнього процесу» 18 березня 2021 року https://kymu.edu.ua/news/2021/kruglyy-stil-na-temu-problemy-profesiynoyi-pidgotovky-fakhivtsiv-it-sfery-v-umovakh-yevrointegratsiyi/
 • Х онлайн-конференція “Стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні” 4 березня 2021 року https://kymu.edu.ua/news/2021/kh-onlayn-konferentsiya-strategiya-rozvytku-shtuchnogo-intelektu-v-ukrayini/
 • Традиційний круглий стіл «Сучасні напрями розвитку ІТ», Київ, КиМУ, 23 грудня 2020 року
 •  «Інноваційні технології, моделі управління кібербезпекою – 2020»/ 07-10 грудня 2020 року / Дніпро, 2020 року
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція на тему «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції»/ 21-22 травня 2020 року / Київ, Київський міжнародний університет
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів на тему «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграційних процесів»/ 28-29 травня 2020 року / Київ, Київський міжнародний університет
 • The 3 rd International scientific and practical conference ―Priority directions of science and technology development‖ (November 22-24, 2020), Kyiv, Ukraine. 2020
 • Круглий стіл «Сучасні інформаційні технології у напрямах науково-технічного розвитку України», Київ, КиМУ, 19 грудня 2019 року
 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція “Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України”, Київ, Київський міжнародний університет, 18 квітня 2019 року
 • ХХІV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», Київ, Київський міжнародний університет, 14 березня 2019 року
 • Круглий стіл «Сучасні інформаційні технології як складова науково-технічного розвитку України», Київ, КиМУ, 6 березня 2019 року
 • «Кібербезпека енергетики», Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України, м. Одеса, 01-02 червня 2018 рік
 • ХІ міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси» Київ: НАУ, 22-23 травня 2018 року
 • ХХІІІ міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів «Європейська інтеграція України в контексті освітньої та молодіжної політики», м. Київ: КиМУ, 18 квітня 2018 року
 • Науково-технічний семінар «Актуальні проблеми діагностики об’єктів і систем енергетики», м. Київ: Інститут технічної теплофізики НАН України, 2018 рік
 • ХХІІІ науково-практична конференція «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», м. Київ: КиМУ, 14 березня 2018 року
 • Науково-практичний семінар «Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем». м. Київ: КиМУ, 19 лютого 2018 року
 • Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-економічний розвиток в умовах глобалізації ", м. Чернівці, 15-16 травня 2017 рік
 • Міжнародної науково-практичної конференція «Наукова думка інформаційного століття», м. Дніпро, 2017 рік
 • ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів на тему «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України», Київ, Київський міжнародний університет, 19 квітня 2017 року
 • Nonlinear analysis and applications: Materials of 4th International conference on memory of corresponding member of NAS of Ukraine Valery Sergeevich Melnik (4–6 April, 2018, Kyiv). – Kyiv: NTUU “KPI”, 2018 http://mmsa.kpi.ua/en/conferences/1581
 • ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу на тему «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», Київ, Київський міжнародний університет, 15 березня 2017 року
 • Науково-технічної конференції студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених «Інноваційні технології», м. Київ, 2017 рік

Науково-педагогічні працівники та студенти факультету є учасниками заходів за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:


Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечює участь студентів у роботі студентських наукових гуртків, проблемних груп кафедри комп`ютерних наук:

Наукові гуртки:

 • «Cloud computing» (керівник – доц. Сініченко С.В.)
 • «Світ сучасних ІТ» (керівники – проф. Щербак Л.М., доц. Сініченко С.В.)

Проблемні групи:

 • Сучасний кодинг: мови ІТ-продуктів (керівник – к.т.н. Зінченко А.Ю., викл. Аразмірадова Т.М.)
 • Актуальні проблеми фізики (керівники – викл. Дергач І.В.)
 • Захоплива математика (керівники – викл. Зоря М.В.)

Для реалізації творчих здібностей студенти залучаються до наукової, роботи беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з комп’ютерних наук, серед яких:

 • Участь викладачів КиМУ в ZOOM-конференції на тему: «Державна політика цифрового розвитку. Електронне урядування» 19 жовтня 2021 https://kymu.edu.ua/news/2021/uchast-vykladachiv-kymu-v-zoom-konferentsiyi-na-temu-derzhavna-polityka-tsyfrovogo-rozvytku-elektron/
 • Участь студентів КиМУ у заході до Дня кібербезпеки. 01 жовтня 2021 року https://kymu.edu.ua/news/2021/uchast-studentiv-kymu-u-zakhodi-do-dnya-kiberbezpeky/
 • ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», Київ, Київський міжнародний університет, 25-26 березня 2021 року https://kymu.edu.ua/news/2021/zasidannya-sektsiyi-suchasni-aspekty-informatsiyno-komunikatsiynykh-tekhnologiyi-v-osviti-modern-asp/
 • Круглий стіл на тему: «Проблеми професійної підготовки фахівців ІТ-сфери в умовах євроінтеграції освітнього процесу» 18 березня 2021 року https://kymu.edu.ua/news/2021/kruglyy-stil-na-temu-problemy-profesiynoyi-pidgotovky-fakhivtsiv-it-sfery-v-umovakh-yevrointegratsiyi/
 • Х онлайн-конференція “Стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні” 4 березня 2021 року https://kymu.edu.ua/news/2021/kh-onlayn-konferentsiya-strategiya-rozvytku-shtuchnogo-intelektu-v-ukrayini/
 • Традиційний круглий стіл «Сучасні напрями розвитку ІТ», Київ, КиМУ, 23 грудня 2020 року
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології, моделі управління кібербезпекою – 2020»/ 07-10 грудня 2020 року / Дніпро, 2020 року
 • Майстер-клас «Project Management у сфері сучасних ІТ» 30 вересня 2020 року https://kymu.edu.ua/news/2020/mayster-klas-project-management-u-sferi-suchasnykh-it/
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція на тему «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції»/ 21-22 травня 2020 року / Київ, Київський міжнародний університет
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів на тему «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграційних процесів»/ 28-29 травня 2020 року / Київ, Київський міжнародний університет
 • Круглий стіл «Сучасні інформаційні технології у напрямах науково-технічного розвитку України», Київ, КиМУ, 19 грудня 2019 року
 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція “Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України”, Київ, Київський міжнародний університет, 18 квітня 2019 року
 • ХХІV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», Київ, Київський міжнародний університет, 14 березня 2019 року
 • Круглий стіл «Сучасні інформаційні технології як складова науково-технічного розвитку України», Київ, КиМУ, 6 березня 2019 року
 • «Кібербезпека енергетики», Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України, м. Одеса, 01-02 червня 2018 рік
 • ХІ міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси» Київ: НАУ, 22-23 травня 2018 року
 • ХХІІІ міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів «Європейська інтеграція України в контексті освітньої та молодіжної політики», м. Київ: КиМУ, 18 квітня 2018 року
 • Науково-технічний семінар «Актуальні проблеми діагностики об’єктів і систем енергетики», м. Київ: Інститут технічної теплофізики НАН України, 2018 рік
 • ХХІІІ науково-практична конференція «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», м. Київ: КиМУ, 14 березня 2018 року
 • Науково-практичний семінар «Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем». м. Київ: КиМУ, 19 лютого 2018 року

Практична підготовка

Кафедра комп’ютерних наук забезпечує практичну підготовку студентів за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки, формує практичні навички, а саме: готовність виконувати практичні завдання, пов’язані з розробленням інформаційних і комп’ютерних систем, упровадженням концепції групової динаміки та оформленням технічної документації на інформаційні та комп’ютерні системи, систематизацією і накопичуванням первинної інформації як для виконання певних посадових обов'язків, так і потреб структурного підрозділу, де фахівець працюватиме - студенти набувають на базі центру інформаційних технологій КиМУ.

Кафедра забезпечує проходження здобувачами освіти проектно-технологічної та переддипломної практики.

Бази практики:

 • кафедра комп’ютерних наук та лабораторія інформаційних технології КиМУ
 • ТОВ «К.Е.Б.»
 • «Перша студія «Девелопмент» м. Київ
 • ТОВ «ІСТ Термінал» м. Київ
 • ТОВ «911 Security» м. Київ
 • ТОВ «911.net» м. Київ+
 • ТОВ «Смарттехнолоджи» м. Київ
 • ТОВ «СЕЛТІНГ-ІІ»
 • ТОВ «Емпаір» м. Київ
 • ТОВ «ІЗЗІ-ГРУП»
 • ТОВ «Консалтинг-Експерт» м. Київ
 • ФОП «Коротенко Артем Олександрович» м. Київ

Позааудиторна робота

Науково-педагогічні працівники кафедри комп’ютерних наук КиМУ, упроваджують інноваційні форми і методи навчання: проведення ділових ігор, дискусій, колоквіумів, конференцій, круглих столів, систематично публікують статті у фахових виданнях, беруть активну участь у наукових конференціях міжнародного й всеукраїнського рівнів.

З метою обміну досвідом науково-педагогічними працівниками кафедри проводяться відкриті навчальні заняття з використанням новітніх технологій і методів, організовуються майстер-класи провідних фахівців ІТ-сфери України й зарубіжжя, проводяться науково-практичні конференції з проблематики галузі та творчі конкурси на найкращу наукову публікацію.

Кафедра стала ініціатором проведення україно-польського проекту: «Підтримка розвитку академічних бізнес-інкубаторів в Україні». Впродовж 2013-2018 років пройшли семінари-тренінги в межах проекту за участю директора з питань міжнародного співробітництва та прикладних досліджень Вищої школи державного управління м. Щецина (Польща) Томаша Чубари. Групи студентів взяли участь у семінарах і навчальних візитах в Польщі.

На кафедрі під керівництвом д.т.н., професора Зінченко А.Ю. діє наукова школа «Математичне і комп’ютерне моделювання складних об’єктів та систем», діяльність якої пов’язана з розробленням математичних і програмних технологій для моделювання, аналізу й оптимального синтезу структурованих динамічних систем, розробленням теорії та методів оцінювання в умовах невизначеності та конфлікту, створенням систем підтримки прийняття рішень для аналізу технічних соціально-економічних і екологічних процесів.

Щодо студентських досягнень, то студенти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» постійно беруть участь у всеукраїнських конкурсах студентських робіт та олімпіадах.

Зокрема, Ігнатенко Анна, студентка ІІІ курсу факультету інформаційних технологій (науковий керівник: Щербак Леонід Миколайович, д.т.н., професор), посіла ІІІ місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт Black Sea Science 2020 за напрямом «Інформаційні технології, автоматизація та роботизація», що проходив в Одеській національної академії харчових технологій.

У 2021 році, уже студент І курсу спеціальності «Комп’ютерні науки» факультету інформаційних технологій Дрозд Олексій (наукові керівники: Щербак Леонід Миколайович, д.т.н., професор кафедри комп’ютерних наук, Сініченко Сергій Володимирович, доцент кафедри комп’ютерних наук, декан факультету інформаційних технологій), посів ІІІ місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт Black Sea Science 2021 за напрямом «Power engineering and energy efficiency», що традиційно проходив в Одеській національної академії харчових технологій.


Кафедра є активним учасником проекту «Школа – КиМУ: партнери в освіті», організатором щорічного відкритого конкурсу комп’ютерних презентацій для старшокласників м. Києва та регіонів України, а також майстер–класів під час проведення Днів шкіл, гімназій у КиМУ: