Кафедра комп'ютерних наук

Завідувач кафедри комп'ютерних наук

Щербак Леонід Миколайович

Завідувач кафедри, д.т.н., професор
kafedra_inf@kymu.edu.ua

Кафедра комп'ютерних наук, як окремий структурний підрозділ Факультету інформаційних технологій забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю «Комп'ютерні науки» за ступенем вищої освіти бакалавр. Розвиток інформаційних технологій у світі вимагає все більше фахівців, які є компетентними в таких галузях знань, як принципи побудови й архітектура сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем; методи побудови й аналізу баз даних і знань; розробка системного і прикладного програмного забезпечення; методи управління IT-проектами, інструментальні засоби та технології Web-дизайну, мобільні інформаційні технології, машинне навчання та аналіз даних.

Підготовку фахівців в галузі комп’ютерних наук здійснюють провідні науково-педагогічні працівники кафедри, серед яких: д.т.н. Щербак Л.М.; д.т.н., дійсний член Міжнародної Академії Інформатизації Іваськів Ю.Л.; к.т.н. Штанько А.П.; к.т.н. Дьомічев К.Е.; к.т.н. Вовченко О.В.; к.т.н. Лушніченко В.М.; к.ф.-м.н. Цюпій Т.І.; к.ф.-м.н. Ткаченко С.П.; викл. Сініченко С.В., Хайдуров В.В., Барбасов С.О., Дергач І.В. та ін.На кафедрі навчаються студенти не тільки з України, а й з близького та далекого зарубіжжя. Викладання здійснюється українською та англійською мовами.

Освітня діяльність

Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Бакалавр
 • захист інформації в комп'ютерних мережах,
 • інформатика та сучасні інформаційні системи й технології,
 • математичне програмування,
 • новітні інформаційні технології у професійній діяльності,
 • вища математика,
 • дискретна математика,
 • теорія ймовірності,
 • ймовірнісні процеси та математична статистика,
 • теорія алгоритмів,
 • чисельні методи,
 • математичні методи дослідження операцій,
 • теорія прийняття рішень,
 • фізика,
 • алгоритмізація та програмування,
 • операційні системи,
 • організація баз даних та знань,
 • інтелектуальний аналіз даних,
 • комп'ютерна графіка,
 • системний аналіз,
 • моделювання систем,
 • проектування інформаційних систем,
 • методи та системи штучного інтелекту,
 • комп'ютерні мережі,
 • об'єктно-орієнтоване програмування,
 • веб-технології та веб-дизайн,
 • крос-платформне програмування,
 • технологія створення програмних продуктів,
 • технології комп`ютерного проектування,
 • технології захисту інформації,
 • технології розподілених систем та паралельних обчислень,
 • управління ІТ-проектами,
 • комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп`ютерів,
 • економічна інформатика.

У процесі вивчення комплексу професійних дисциплін студенти набувають навичок: алгоритмізації та програмування, створення сайтів, управління інформаційними потоками створення спеціалізованих інформаційних продуктів і послуг, комп’ютерного дизайну. Кафедра забезпечує викладання блоку дисциплін, присвячених обробці інформації за допомогою комп’ютера для студентів інших факультетів та інститутів КиМУ. Викладання дисциплін здійснюється відповідно до вимог Болонського процесу за кредитно-модульною системою.


Наукова робота

Науково-дослідна робота науково-педагогічних працівників кафедри здійснюється в межах договору про співпрацю із Інститутом технічної теплофізики НАН України (відділ моніторингу та оптимізації теплофізичних процесів).

Основний напрям наукового дослідження кафедри - інформатизація українського суспільства та вирішення науково-технічних проблем забезпечення функціонування складних технічних систем з використанням СІТ.


Результати наукових досліджень знаходять відображення у статтях, збірниках наукових праць, монографіях, посібниках як в Україні, так і за кордоном:

 • Щербак Л.М., Мартинюк Г.В., Барбасов С.О., Сініченко С.В. Основи інформаційного забезпечення шумометрії // Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць ІПМЄ імені Пухова НАН України. Вип. 85, 2018. – с. 60-66.
 • Штанько А.П. Фізика: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / К.: КиМУ, 2019. - 128 с.
 • Фриз М.Є., Щербак Л.М. Статистичний аналіз періодичної авторегрессії з випадковими коефіцієнтами в задачах оперативного прогнозування електроспоживання підприємств. Технічна електродинаміка, №2, 2019. Том 144. – с. 38-48.
 • Бабак В.П., Єременко В.С., Куц Ю.В., Мислович М.В., Щербак Л.М. Моделі та міри у вимірюваннях: монографія / К.: Наукова думка, 2019. - 199 с.
 • Щербак Л.М., Сініченко С.В., Барбасов С.О., Хайдуров В.В. Використання ресурсу здобутих знань у випускній кваліфікаційній роботі бакалавра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2.Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 290-295.
 • Хайдуров В.В. Методи визначення регулюючих параметрів моделей реальних динамічних систем // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2. Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 295-300.
 • Цюпій Т.І. Інформаційні основи підготовки студентів ліцею та коледжу Київського міжнародного університету до здачі зовнішнього незалежного оцінювання з математики // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2. Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 300-304.
 • Дергач І.В. Інформаційні технології у відновлюваних системах енергії. // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2. Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 310-315.
 • Барбасов С.О., Щербак Л.М. Інформаційне забезпечення оцінювання динаміки ціни світового ринку криптовалют на річному інтервалі спостереження. // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2. Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 315-321.
 • Сініченко С.В., Штанько А.П. Використання хмарних технологій у сучасному світі. // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2. Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 321-324.
 • Нагірна А.М. Інформаційні технології в освіті. // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2. Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 357-361.
 • Demichev K., Haydurov V., Petrov A., Chernyakov Yu., Steblyanko P. Development of the method with enhanced accuracy for solving problems from the theory of thermo-pseudoelastic-plasticity // Еastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 4/7 (94) 2018. – p. 25-33.
 • В.П. Бабак, С.І. Ковтун, В.В. Хайдуров, Л.М. Щербак. Моделювання процесу теплообміну в замкненій системі з дзеркальними та дифузними поверхнями. Збірник наукових праць «Наукоємні технології». Національний авіаційний університет, № 2 (38) 2018. с.245-254
 • L.N. Shcherbak, M.A. Stadnyk, M.E. Fryz Оценка информативных характеристик зрительного вызванного потенциала устойчивого состояния с использованием размножения Карунена-Лоева // The feature expansion of steady-state visual evoked potential by Karhunen-loeve expansion // Eastern-European journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 - № 1/4 (85) – 2018. - p.56-62.
 • Барбасов С.О. Сініченко С.В. Дьомічев К.Е. Коваленко О.І. «Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх фахівців магістрів зі спеціальності комп’ютерні науки» Збірник наукових праць «Педагогічна теорія і практика» 2018. – ст.74-80
 • Щербак Л.М. Шумові сигнали та їх характеристики: монографія / Л. Щербак, Г. Мартинюк. – Lambert Academic Publishing. – 2018. – Р. 102.
 • Щербак Л.М. Функція невизначеності й міри в задачах вимірювань // Науково-виробничий журнал «Метрологія та прилади». - № 5-І (67), 2017. – С.115-118.
 • Щербак Л.М. Теоретичні основи інформаційно-вимірювальних систем: Підручник / за ред. чл.-кор. НАН України В.П. Бабака / В.П. Бабак, С.В. Бабак, В.С. Єременко та ін. // 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Ун-т новітніх технологій; НАУ, 2017. – 496 с.
 • Щербак Л.М. Моніторинг та прогнозування залишкового ресурсу діючих технічних об’єктів. // Щербак Л.М., Марченко Н.Б. / Моделювання та інформаційні технології: Зб. наук. праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. – 2017, С. 61-69.
 • Щербак Л.Н. Оценка информативных характеристик зрительного вызванного потенциала устойчивого состояния с использованием размножения Карунена-Лоева // M. A. Stadnyk, M. E. Fryz, L. N. Shcherbak. The feature expansion of steady-state visual evoked potential by Karhunen-loeve expansion // Eastern-European journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 / - № 1/4 (85) – 2017. - p.56-62
 • Безрученко В.С. Особливості впровадження систем управління навчанням в дистанційній формі освіти / К.: КиМУ, 15 березня 2017 р.
 • Дергач І.В. Використання хмарних технологій у фаховій підготовці студентів / К.: КиМУ, 15 березня 2017 р.
 • Барбасов С.О. Використання програм моделювання в підготовці студентів. ХХІІ міжнародна науково–практична конференція «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи» / К.: КиМУ, 15 березня 2017 р.
 • Стеблянко П.О., Дьомічев К.Е., Черняков Ю.А., Петров О.Д. Математичне моделювання термомеханічних процесів в пружно-пластичних циліндричних тілах. Монографія / К.: КиМУ, 2017. – 186 с.
 • Dyomichev K.E. Method of splitting nonstationary thermomechanics task with considering electromagnetic fields “Inzynieria i technologia. Wspolczesne problemy i perspektywy rozwoju”, Zbior artykulow naukowych. – Warszawa (PL). 2017. - p. 76-79.
 • Хайдуров В.В. Моделирование прикладных обратных задач по восстановлению коэффициента теплопроводности. // Збірник наукових праць «Моделювання та інформаційні технології». Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є. Пухова НАН України. - 2017 . – Вип.81, С. 69-77.
 • Щербак Л.М. Аналіз генераторів псевдовипадкових чисел за метрологічними характеристиками // Г.В. Мартинюк, Ю.Ю. Оникієнко, Л.М. Щербак / Информационно-управляющие системы. Восточно-европейский журнал передовых технологий. – №1/9 (79). – Харьков, 2016. – С. 25-30
 • Дьомічев К.Е. Чисельне моделювання стану пружно-пластичних циліндричних тіл під дією високотемпературних навантажень "Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація / "Збірник наукових праць Дніпропетровський державний хіміко-технічний університет № 1(1). - Дніпропетровськ, 2016 р. - С. 8-14.
 • Хайдуров В.В. «Ефективні методи та алгоритми розв’язку точкових обернених задач теплопровідності» // Науковий журнал. «Молодий Вчений» №6 (33). Серія: технічні науки. Херсон, Україна. – 2016. С. 209-213.
 • Штанько А.П. Вища математика: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / К.: КиМУ, 2014. - 307 с.

Кафедра сприяє активності студентів у науково-дослідній роботі, публікації їх статей у наукових збірниках і їх участі в науково-практичних конференціях:

Кафедра стала ініціатором проведення україно-польського проекту: «Підтримка розвитку академічних бізнес-інкубаторів в Україні». 8–9 квітня 2013 року пройшли семінари-тренінги в межах даного проекту за участю директора з питань міжнародного співробітництва та прикладних досліджень Вищої школи державного управління м. Щецина (Польща) Томаша Чубара. Групи студентів взяли участь у семінарах і навчальних візитах в Польщі у 2013–2014 н.р.

При кафедрі під керівництвом д.т.н., професора Щербака Л.М. діє наукова школа «Математичне і комп’ютерне моделювання складних об’єктів та систем», діяльність якої пов’язана з розробкою математичних та програмних технологій для моделювання, аналізу та оптимального синтезу структурованих динамічних систем, розробкою теорії та методів оцінювання в умовах невизначеності та конфлікту, створенням систем підтримки прийняття рішень для аналізу технічних соціально-економічних та екологічних процесів.

Серед баз проходження практики студентами варто виокремити такого відомого вітчизнаняного розробника програмого забезпечення, як Persha Studia.

Кафедра є активним учасником проекту «КиМУ-Школа: партнери в освіті», виступає організатором щорічного відкритого конкурсу комп’ютерних презентацій для старшокласників м. Києва та регіонів України, а також майстер–класів при проведенні Днів шкіл, гімназій у КиМУ.