Кафедра комп'ютерних наук

В останній чверті ХХ століття людство вступило в нову стадію розвитку: настала епоха інформаційного суспільства. Нині можна впевнено говорити, що ми переживаємо переломний період розвитку цивілізації.

Інформаційне суспільство – соціологічна й футурологічна концепція, де основним фактором суспільного розвитку є виробництво й використання науково-технічної та іншої інформації.

Зусилля людини все менше сьогодні зосереджуються на виробництві матеріальних товарів, натомість акцент робиться на комунікації й опрацюванні інформації, причому найважливішою продукцією виступають інновації та знання". Отже, новий сценарій світового розвитку формує свою систему цінностей, а цінності санкціонують той чи інший тип діяльності і притаманні йому цілі.

Відтак, розвиток інформаційного суспільства вимагає підготовки фахівців, які є компетентними у таких галузях знань, як: принципи побудови й архітектура сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем, методи побудови й аналізу баз даних і знань, розробка системного і прикладного програмного забезпечення, методи управління IT-проектами, інструментальні засоби та технології Web-дизайну, мобільні інформаційні технології, машинне навчання та аналіз даних, системного адміністрування та здатні працювати в умовах сучасного інформаційного суспільства. Саме підготовка та формування цієї нової генерації фахівців у сфері інформаційних технологій є стратегічною метою освітньої та науково-методичної діяльності кафедри комп'ютерних наук.

Кафедра комп'ютерних наук як окремий структурний підрозділ факультету інформаційних технологій створена у 2014 році та забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні технології за ступенем вищої освіти бакалавр.

Науково-педагогічні працівники кафедри:

Підготовку фахівців в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій здійснюють провідні науково-педагогічні працівники кафедри, серед яких: д.т.н. Щербак Л.М.; д.т.н., дійсний член Міжнародної Академії Інформатизації Іваськів Ю.Л.; к.т.н. Штанько А.П.; к.т.н. Дьомічев К.Е.; к.ф.-м.н. Цюпій Т.І.; викл. Сініченко С.В., Філін С.В. та ін.

Освітня діяльність

Освітня діяльність кафедри пов’язана із підготовкою фахівців за освітньою програмою "Комп’ютерні науки" першого (бакалаврського) рівня вищої освітиКафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):
 • Безпека життєдіяльності та охорона праці
 • Методи і засоби комп'ютерних інформаційних технологій
 • Інформатизація суспільства
 • Управління ІТ-проектами
 • Експертні системи
 • Моделювання систем
 • Дискретна математика
 • Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Чисельні методи
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Теорія прийняття рішень
 • Теорія алгоритмів
 • Операційні системи
 • Організація баз даних та знань
 • Системний аналіз
 • Мобільні системи і технології
 • Проектування інформаційних систем
 • Методи та системи штучного інтелекту
 • Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп`ютерів
 • Математичне програмування
 • Технологія створення програмних продуктів
 • Технології комп`ютерного проектування
 • Програмна інженерія
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Комп'ютерні мережі
 • Алгоритмізація та програмування
 • Мова систем програмування

Вибіркові дисципліни (анотації):
 • Комп'ютерна графіка
 • Основи веб-дизайну
 • Економіка програмного забезпечення
 • Веб-технології та веб-дизайн
 • Веб-програмування
 • Крос-платформне програмування
 • Хмарні технології та обчислення
 • Практикум з комп`ютерного дизайну
 • Цифрова обробка зображень
 • Сервіс-орієнтована архітектура програмних систем
 • Інтелектуальна обробка даних у розподілених інформаційних середовищах
 • Інформаційні технології в управлінні проектами
 • Реінжиніринг бізнес-процесів та бізнес-планування
 • Теорія і практика комунікацій
 • Інформаційні системи електронної комерції
 • Аналіз вимог та управління якістю інформаційних систем
 • Міжнародні інформаційні системи та технології
 • Web-маркетинг
 • Інформаційні технології в моделюванні бізнес-процесів
 • Інформаційна безпека
 • Криптографія
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Геоінформаційні системи
 • Формування бізнес-моделі підприємства
 • Системи розподіленої обробки інформації
 • Електронні транзакції

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота науково-педагогічних працівників кафедри здійснюється у межах договору про співпрацю із Інститутом технічної теплофізики НАН України (відділ моніторингу та оптимізації теплофізичних процесів).

Основний напрям наукового дослідження кафедри – інформатизація українського суспільства і вирішення науково-технічних проблем забезпечення функціонування складних технічних систем з використанням сучасних інформаційних технологій.

На кафедрі діє Тренінгова програма "Управління IT-проектами"


Основні публікації викладачів кафедри:

 • Стеблянко П., Черняков Ю., Дьомічев К., Петров О., Косухін О. Нелінійна eноменoлогічна модель для описання властивостей матеріалів з пaм’яттю форми «Інноваційні технології, моделі управління кібербезпекою – 2020»/ 07-10 грудня 2020 року / Дніпро, 2020 року
 • Л.М. Щербак, В.В. Хайдуров, С.В. Сініченко, С.О. Барбасов. Методи стеганографії цифрових даних з використанням водяних знаків. «Інноваційні технології, моделі управління кібербезпекою – 2020»/ 07-10 грудня 2020 року / Дніпро, 2020 року
 • Scherbak,V. Kozlovskyi, H. Martyniuk, R. Zharovskyi, Y. Balanyuk, Y. Boiko. Applying an adaptive method of the orthogonal Laguere filtration of noise interference to increase signal/ noise ratio // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 2/9 ( 104 ). – p. 14-21.
 • Рущицкий Я.Я., Юрчук В.Н.О влиянии третьего приближения при анализе эволюции нелинейно упругой Р-волны. Часть 1 // Прикл. механика. – 2020. – 56, N5. – С 66– 79;
 • Рущицкий Я.Я., Юрчук В.Н.О влиянии третьего приближения при анализе эволюции нелинейно упругой Р-волны. Часть 2 //Прикл. механика. – 2020. – 56, N6. – С.88 – 96.
 • Щербак Л.М. Реалізація парадигми “модель – міра – алгоритм – програма” у сфері сучасних ІТ. ХХV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» / К.: КиМУ, 21-22 травня 2020 р.
 • Штанько А.П., Юрчук В.М. Фізична проблематика моделювання у сфері сучасних ІТ. ХХV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» / К.: КиМУ, 21-22 травня 2020 р.
 • Цюпій Т.І. Методи математичного моделювання у сфері сучасних ІТ. ХХV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» / К.: КиМУ, 21-22 травня 2020 р.
 • Дьомічев К.Е., Дергач І.В. Сучасні ІТ при вирішенні екологічних проблем в енергетиці. ХХV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» / К.: КиМУ, 21-22 травня 2020 р.
 • Дьомічев К.Е., Ткаліч О.П., Юрійчук І.Я. Інформаційна система забезпечення якості освіти як моніторинг професійного зростання викладачів. ХХV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» / К.: КиМУ, 21-22 травня 2020 р.
 • Сініченко С.В., Барбасов С.О. Інформаційне забезпечення дисциплін старших курсів у підготовці ІТ- фахівців з використанням електронних підручників. ХХV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» / К.: КиМУ, 21-22 травня 2020 р.
 • Щербак Л.М., Мартинюк Г.В., Барбасов С.О., Сініченко С.В. Основи інформаційного забезпечення шумометрії // Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць ІПМЄ імені Пухова НАН України. Вип. 85, 2018. – с. 60-66
 • Штанько А.П. Фізика: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / К.: КиМУ, 2019. - 128 с.
 • Фриз М.Є., Щербак Л.М. Статистичний аналіз періодичної авторегрессії з випадковими коефіцієнтами в задачах оперативного прогнозування електроспоживання підприємств. Технічна електродинаміка, №2, 2019. Том 144. – с. 38-48
 • Бабак В.П., Єременко В.С., Куц Ю.В., Мислович М.В., Щербак Л.М. Моделі та міри у вимірюваннях: монографія / К.: Наукова думка, 2019. - 199 с.
 • Щербак Л.М., Сініченко С.В., Барбасов С.О., Хайдуров В.В. Використання ресурсу здобутих знань у випускній кваліфікаційній роботі бакалавра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2.Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 290-295
 • Цюпій Т.І. Інформаційні основи підготовки студентів ліцею та коледжу Київського міжнародного університету до здачі зовнішнього незалежного оцінювання з математики // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2. Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 300-304
 • Дергач І.В. Інформаційні технології у відновлюваних системах енергії. // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2. Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 310-315
 • Барбасов С.О., Щербак Л.М. Інформаційне забезпечення оцінювання динаміки ціни світового ринку криптовалют на річному інтервалі спостереження. // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2. Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 315-321
 • Сініченко С.В., Штанько А.П. Використання хмарних технологій у сучасному світі. // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2. Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 321-324
 • Нагірна А.М. Інформаційні технології в освіті. // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2. Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 357-361
 • Demichev K., Haydurov V., Petrov A., Chernyakov Yu., Steblyanko P. Development of the method with enhanced accuracy for solving problems from the theory of thermo-pseudoelastic-plasticity // Еastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 4/7 (94) 2018. – p. 25-33
 • В.П. Бабак, С.І. Ковтун, В.В. Хайдуров, Л.М. Щербак. Моделювання процесу теплообміну в замкненій системі з дзеркальними та дифузними поверхнями. Збірник наукових праць «Наукоємні технології». Національний авіаційний університет, № 2 (38) 2018. с.245-254
 • N. Shcherbak, M.A. Stadnyk, M.E. Fryz Оценка информативных характеристик зрительного вызванного потенциала устойчивого состояния с использованием размножения Карунена-Лоева // The feature expansion of steady-state visual evoked potential by Karhunen-loeve expansion // Eastern-European journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 - № 1/4 (85) – 2018. - p.56-62
 • Барбасов С.О. Сініченко С.В. Дьомічев К.Е. Коваленко О.І. «Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх фахівців магістрів зі спеціальності комп’ютерні науки» Збірник наукових праць «Педагогічна теорія і практика» 2018. – ст.74-80
 • Щербак Л.М. Шумові сигнали та їх характеристики: монографія / Л. Щербак, Г. Мартинюк. – Lambert Academic Publishing. – 2018. – Р. 102
Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків кафедри комп’ютерних наук:
 • науковий гурток «Cloud computing» (керівник – доц. Сініченко С.В.)
 • науковий гурток «Світ сучасних ІТ» (керівники - проф. Щербак Л.М., доц. Сініченко С.В.)
Результати наукової діяльності викладачів і студентів кафедри знаходять своє відображення в статтях, виступах на міжнародних і всеукраїнських конференціях, круглих столах, науково-практичних семінарах, студентських дебатах, майстер-класах:
Позааудиторна діяльність (майстер-класи, гостьові зустрічі, семінари та ін)

Науково-педагогічні працівники кафедри комп’ютерних наук КиМУ, упроваджують інноваційні форми і методи навчання: проведення ділових ігор, дискусій, колоквіумів, конференцій, круглих столів, систематично публікують статті у фахових виданнях, беруть активну участь у наукових конференціях міжнародного й всеукраїнського рівнів.

З метою обміну досвідом науково-педагогічними працівниками кафедри проводяться відкриті навчальні заняття з використанням новітніх технологій і методів, організовуються майстер-класи провідних фахівців ІТ-сфери України й зарубіжжя, проводяться науково-практичні конференції з проблематики галузі та творчі конкурси на найкращу наукову публікацію.

Кафедра стала ініціатором проведення україно-польського проекту: «Підтримка розвитку академічних бізнес-інкубаторів в Україні». Впродовж 2013-2018 років пройшли семінари-тренінги в межах проекту за участю директора з питань міжнародного співробітництва та прикладних досліджень Вищої школи державного управління м. Щецина (Польща) Томаша Чубари. Групи студентів взяли участь у семінарах і навчальних візитах в Польщі.

На кафедрі під керівництвом д.т.н., професора Щербака Л.М. діє наукова школа «Математичне і комп’ютерне моделювання складних об’єктів та систем», діяльність якої пов’язана з розробленням математичних і програмних технологій для моделювання, аналізу й оптимального синтезу структурованих динамічних систем, розробленням теорії та методів оцінювання в умовах невизначеності та конфлікту, створенням систем підтримки прийняття рішень для аналізу технічних соціально-економічних і екологічних процесів.

Позааудиторна діяльність (майстер-класи, гостьові зустрічі, семінари та ін)

Щодо стдентських досягнень, то студенти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» постійно беруть участь у всеукраїнських конкурсах студентських робіт та олімпіадах.

Зокрема, Ігнатенко Анна, студентка ІІІ курсу факультету інформаційних технологій (науковий керівник: Щербак Леонід Миколайович, д.т.н., професор), посіла ІІІ місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт  Black Sea Science 2020  за напрямом «Інформаційні технології, автоматизація та роботизація», що проходив в Одеській національної академії харчових технологій.

У 2021 році, уже студент І курсу спеціальності «Комп’ютерні науки» факультету інформаційних технологій Дрозд Олексій (наукові керівники: Щербак Леонід Миколайович, д.т.н., професор кафедри комп’ютерних наук, Сініченко Сергій Володимирович, доцент кафедри комп’ютерних наук, декан факультету інформаційних технологій), посів ІІІ місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт Black Sea Science 2021 за напрямом «Power engineering and energy efficiency», що традиційно проходив в Одеській національної академії харчових технологій

Практична підготовка

Кафедра комп’ютерних наук забезпечує практичну підготовку студентів за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки, формує практичні навички, а саме: готовність виконувати практичні завдання, пов’язані з розробленням інформаційних і комп’ютерних систем, упровадженням концепції групової динаміки та оформленням технічної документації на інформаційні та комп’ютерні системи, систематизацією і накопичуванням первинної інформації як для виконання певних посадових обов'язків, так і потреб структурного підрозділу, де фахівець працюватиме - студенти набувають на базі центру інформаційних технологій КиМУ.

Реалізація практичного складника підготовки майбутніх фахівців із комп’ютерних наук та інформаційних технологій планується у формі виробничої практики, основними базами якої для студентів КиМУ є такі організації, як ТОВ «ІЗЗІ-ГРУП», ТОВ «Селтінг-ІІ», ТОВ «Смарттекнолоджі», ТОВ «К.Е.Б.» (м. Київ), ГО «Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння» (м. Київ), ТОВ «Голландський корм» (м. Київ), ТОВ «Перша Студія Девелопмент» (м. Київ), ТОВ «ЕМПАІР» (м. Київ) та інші.

Шляхом проведення зустрічей з представниками роботодавців (вкладка) і баз практичної підготовки, інших стейкхолдерів здійснюється перегляд освітньої програми з метою внесення в освітній процес інноваційних змін, спрямованих на практичну орієнтованість програмних результатів навчання та професійного розвитку особистості в процесі підготовки висококваліфікованих фахівців з комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Кафедра є активним учасником проекту «КиМУ-Школа: партнери в освіті», організатором щорічного відкритого конкурсу комп’ютерних презентацій для старшокласників м. Києва та регіонів України, а також майстер–класів під час проведення Днів шкіл, гімназій у КиМУ:

https://kymu.edu.ua/news/2021/proforiyentatsiynyy-marafon-prodovzhuyetsya/

https://kymu.edu.ua/news/2021/proforiyentatsiynyy-marafon-2021/

https://kymu.edu.ua/news/2021/zasidannya-sektsiyi-suchasni-aspekty-informatsiyno-komunikatsiynykh-tekhnologiyi-v-osviti-modern-asp/

https://kymu.edu.ua/news/2021/kruglyy-stil-na-temu-problemy-profesiynoyi-pidgotovky-fakhivtsiv-it-sfery-v-umovakh-yevrointegratsiyi/

https://kymu.edu.ua/news/2021/kh-onlayn-konferentsiya-strategiya-rozvytku-shtuchnogo-intelektu-v-ukrayini/

https://kymu.edu.ua/news/2021/den-vidkrytykh-dverey-u-kymu/

https://kymu.edu.ua/news/2021/vseukrayinska-universiada-2021/

https://kymu.edu.ua/news/2020/obyrayuchy-kymu-obyrayesh-maybutnye/

https://kymu.edu.ua/news/2020/den-vidkrytykh-dverey/

https://kymu.edu.ua/news/2020/i-etap-universiady-gimnaziya-136/

https://kymu.edu.ua/news/2020/mayster-klas-project-management-u-sferi-suchasnykh-it/

https://kymu.edu.ua/news/2020/uchast-organiv-studentskogo-parlamentu-v-obgovorenni-pytan-osvitnogo-protsesu-na-fakulteti-informats/#gallery-4