Кафедра комп'ютерних наук

Завідувач кафедри комп'ютерних наук

Зінченко Артем Юрійович

Завідувач кафедри, к.тех.н., доцент

Кафедра комп'ютерних наук як окремий структурний підрозділ факультету інформаційних технологій створена у 2014 році та забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» за ступенем вищої освіти «бакалавр».

Сучасні процеси інформатизації та становлення інформаційного суспільства вимагають підготовки фахівців, які є компетентними у таких напрямках, як: побудова й архітектура сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем та комп’ютерних мереж, проєктування і розгортання промислових баз даних та сховищ, системне адміністрування інформаційних автоматизованих систем, баз даних і сховищ даних, розроблення прикладного і системного програмного забезпечення, методологія управління IT-проектами, розроблення сервіс-орієнтованих та хмарних рішень, зокрема на основі штучного інтелекту, розроблення мобільних інформаційні технології, використання data scientist та машинного навчання для аналізу великих об’ємів даних і створення інтелектуальних систем.

Саме підготовка та формування цієї нової генерації фахівців у сфері інформаційних технологій є стратегічною метою освітньої та науково-методичної діяльності кафедри комп'ютерних наук.

В останній чверті ХХ століття людство вступило в нову стадію розвитку: настала епоха інформаційного суспільства. Нині можна впевнено говорити, що ми переживаємо переломний період розвитку цивілізації.

Інформаційне суспільство – соціологічна й футурологічна концепція, де основним фактором суспільного розвитку є виробництво й використання науково-технічної та іншої інформації.

Зусилля людини все менше сьогодні зосереджуються на виробництві матеріальних товарів, натомість акцент робиться на комунікації й опрацюванні інформації, причому найважливішою продукцією виступають інновації та знання". Отже, новий сценарій світового розвитку формує свою систему цінностей, а цінності санкціонують той чи інший тип діяльності і притаманні йому цілі.

Освітньо-професійна програма "Комп’ютерні науки" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти


Підготовку фахівців в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій здійснюють провідні науково-педагогічні працівники кафедри, серед яких:

 • Завідувач кафедри Зінченко А.Ю. к.т.н. (наукові інтереси – Проблеми нелінійної динаміки та їх застосування, теорія динамічного хаосу, нелінійні задачі системного аналізу та математичні методи синергетичного аналізу)
 • Доцент Сініченко С.В., (наукові інтереси – Хмарні технології, СІТ в освіті, цифровізація освіти)
 • Тимощенко О.Б., к.т.н (наукові інтереси – Чисельне моделювання)
 • Дьомічев К.Е., к.т.н (наукові інтереси – Математичне моделювання складних технічних та соціальних систем)
 • Викладач Дергач І.В. (наукові інтереси – Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг)
 • Доцент Штанько А.П. к.т.н. (наукові інтереси – Фізична проблематика моделювання у сфері ІТ)
 • Викладач Зоря М.В. (наукові інтереси – Інформатика та математичні методи в моделюванні)
 • Викладач Аразмірадова Т.М. (наукові інтереси – Математичний аналіз)

Науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування у наукових та освітньо-наукових установах, закладах освіти, підприємствах, організаціях, беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах. Викладачі університету мають можливість пройти стажування за "Освітньою програмою професійного розвитку науково-педагогічних викладачів КиМУ"


Освітній процес

Освітня діяльність кафедри пов’язана з підготовкою фахівців за освітньо-професійною програмою "Комп'ютерні науки":

Перелік компонентів освітньо-професійної програми, які забезпечує кафедра (анотації):

 • Безпека життєдіяльності та охорона праці
 • Методи і засоби комп'ютерних інформаційних технологій
 • Інформатизація суспільства
 • Управління ІТ-проектами
 • Експертні системи
 • Моделювання систем
 • Дискретна математика
 • Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Чисельні методи
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Теорія прийняття рішень
 • Теорія алгоритмів
 • Операційні системи
 • Організація баз даних та знань
 • Системний аналіз
 • Мобільні системи і технології
 • Проектування інформаційних систем
 • Методи та системи штучного інтелекту
 • Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп`ютерів
 • Математичне програмування
 • Технологія створення програмних продуктів
 • Технології комп`ютерного проектування
 • Програмна інженерія
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Комп'ютерні мережі
 • Алгоритмізація та програмування
 • Мова систем програмування

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • Комп'ютерна графіка
 • Основи веб-дизайну
 • Економіка програмного забезпечення
 • Веб-технології та веб-дизайн
 • Веб-програмування
 • Крос-платформне програмування
 • Хмарні технології та обчислення
 • Практикум з комп`ютерного дизайну
 • Цифрова обробка зображень
 • Сервіс-орієнтована архітектура програмних систем
 • Інтелектуальна обробка даних у розподілених інформаційних середовищах
 • Інформаційні технології в управлінні проектами
 • Реінжиніринг бізнес-процесів та бізнес-планування
 • Теорія і практика комунікацій
 • Інформаційні системи електронної комерції
 • Аналіз вимог та управління якістю інформаційних систем
 • Міжнародні інформаційні системи та технології
 • Web-маркетинг
 • Інформаційні технології в моделюванні бізнес-процесів
 • Інформаційна безпека
 • Криптографія
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Геоінформаційні системи
 • Формування бізнес-моделі підприємства
 • Системи розподіленої обробки інформації
 • Електронні транзакції

Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:

 • організацію освітнього процесу, формування матеріально-технічного та методичного забезпечення з урахуванням принципу – рівень фаховості безпосередньо залежить від якості отриманої освіти
 • упровадження інноваційних методів організації освітнього процесу та застосування прогресивних освітніх технологій
 • розширення академічної мобільності, яка складається з істотного розширення мобільності студентів, викладацького персоналу для взаємного збагачення європейським і світовим досвідом створення сприятливих умов для реалізації Навчання впродовж життя
 • підвищення ефективності та якості практичної підготовки фармацевтів з питань використання інтернет-ресурсів для підготовки спеціалістів з IT-технологій, використання математичних методів інформаційних технологій, вивчення властивостейінформаційних технологій з елементами штучного інтелекту
 • профільної комп’ютерної підготовки,
 • організацію та виконання студентських науково-дослідних робіт
 • примноження інтелектуального потенціалу кафедри, розвиток науково – дослідної бази, подальше вдосконалення професіоналізму викладацького складу
 • розширення досліджень щодо визначення потреб у фахівцях означеної спеціальності та відкриття нових для забезпечення потреб ІТ-сфери

Освітній процес здійснюється у спеціалізованих аудиторіях

Кафедра комп’ютерних наук забезпечує проходження студентами навчальних і виробничих практик на базі підприємств IT технологій.

Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань зі спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”.

У межах інтернаціоналізації освітньої діяльності за ОПП «Комп’ютерні науки» здобувачам освіти запропоновано доступ до онлайн курсів провідних університетів світу https://www.classcentral.com/https://www.futurelearn.com/.


Науково-дослідна робота

Основною метою наукового дослідження кафедри є інформатизація українського суспільства і вирішення науково-технічних проблем забезпечення функціонування складних технічних систем з використанням сучасних інформаційних технологій.

Основними науковими напрямками діяльності кафедри комп’ютерних наук є:

 • Розроблення методології об’єктно-орієнтованого конструювання інформаційних технологій, методів і засобів дослідження кіберфізичних систем для вирішення різних міждисциплінарних проблем в різних галузях народного господарства країни;
 • Розроблення сучасних технологій інтелектуального аналізу, оптимізації, передбачення та прогнозування даних з використанням сервіс-орієнтованих архітектур та хмарних рішень.
 • Розвиток теорії дослідження складних нелінійних систем, скалярних та багатовимірних сигналів, реконструкції їх математичних моделей, економетричної теорії дослідження часових рядів, теорії та методів оптимізації, теорії ігор, теорії випадкових процесів, а також дослідження методів синергетичного аналізу та принципів системного аналізу.
 • Удосконалення методології та розроблення інформаційних технологій сервіс-орієнтованих архітектурних рішень для реалізації та супроводження інформаційних автоматизованих систем управління бізнес-процесами підприємств шляхом інтеграції і управління окремими сервісами з використанням хмарних технологій і машинного навчання.

Напрямки наукових досліджень кафедри спрямовані на дослідження інформатизації українського суспільства та покликані вирішити науково-технічні проблеми забезпечення функціонування складних технічних систем з використанням сучасних інформаційних технологій.

Науково-дослідна робота науково-педагогічних працівників кафедри здійснюється у межах договору про співпрацю із Інститутом технічної теплофізики НАН України (відділ моніторингу та оптимізації теплофізичних процесів).

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу представлено для кожної дисципліни у вигляді робочих програм, силабусів з усіх освітніх компонентів, програми всіх видів практик, достатнім фондом підручників і навчальних посібників. Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, бінарності, активної та безпосередньої взаємодії викладача і студента. Поряд із проведенням традиційних лекційних, семінарських і практичних занять застосовуються активні та інтерактивні методи навчання, що сприяє розвитку критичного мислення, самостійного прийняття рішення в конкретній ситуації, розвиває швидкість реакції з оптимальним варіантом вибору тактики, активізує здобувачів освіти, розвиває аналітичні та комунікативні здібності, вміння діяти самостійно у реальній ситуації.


Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в науково-методичних доробках (наукові публікації у фахових збірниках, матеріали конференцій, науково-методичні праці).

Публікації:

 • Зінченко А.Ю. Використання ін’єкції залежностей при реалізації слабозв'язаності компонентів в розподілених інформаційних технологіях // XXVI Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін», 17 – 18 березня 2022 року / Київський міжнародний університет.
 • Zinchenko A.Yu. The approximate solution of the Burger’s equations with the aid of orthogonal Legendre and Chebyshev polynomials using the variational iteration orthogonal collocation method and the variational iteration method // 5th International Conference «Nonlinear Analysis and Applications», on V.S. Melnik Memory, ESC «IASA» NTUU «KPI», Kyiv, Ukraine, April 06-08, 2022
 • Zinchenko A.Yu., Danilov V. Ya. Analytical and numerical investigation of regular and chaotic dynamics of one fractional order nonlinear dynamic system // 5th International Conference «Nonlinear Analysis and Applications», on V.S. Melnik Memory, ESC «IASA» NTUU «KPI», Kyiv, Ukraine, April 06-08, 2022
 • Arazmiradova T. Use of virtual whiteboard in zoom // XXVII Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін», 17 – 18 березня 2022 року / Київський міжнародний університет.
 • Деркач І. В. Використання комп’ютерних програм для вивчення фізики в режимі on-line // XXVII Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін», 17 – 18 березня 2022 року / Київський міжнародний університет.
 • Зоря М. В. Математичні методи інформаційних технологій. XXVI Міжнародна науково-педагогічна конференція. / К. КиМУ 25-26 березня 2021 року. с.325 Марченко Н.Б., Сініченко С.В., Щербак Л.М. Інформаційне забезпечення динаміки складних технічних об’єктів. XXVII Міжнародна науково-педагогічна конференція. / К. КиМУ 17-18 березня 2022 року. С.396
 • Марченко Н.Б., Сініченко С.В., Щербак Л.М. Інформаційне забезпечення динаміки складних технічних об’єктів. XXVII Міжнародна науково-педагогічна конференція. / К. КиМУ 17-18 березня 2022 року. С.396
 • Зінченко А.Ю. Компютерне моделювання детермінованого хаосу в складних нелінійних системах. – К.: КиМУ, 2021. – 194 с.
 • Зінченко А.Ю. Використання ін’єкції залежностей у розробці інформаційної технології дослідження параметричних методів VAR // Системи та технології, Університет митної справи та фінансів, Дніпро, 2021 – № 2 (62), c. 63 – 75
 • Domichev K. Modeling the behavior of the body with pseudo-elastic-plastic material at non-stationary loading  /    Domichev, P.  Steblyanko, A. Petrov  // Металофізика та новітні технології, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України,  2021  –  Том  43, випуск  1 –  с. 107–128  (наукометрична  база Scopus).  
 • Дьомічев К.Е.  Нелінійна  феноменологічна  модель  поведінки функціонально-неоднорідних  матеріалів  /  К.Е. Дьомічев,  П.О. Стеблянко, О.Д. Петров  //  Вісник  Черкаського  національного  університету ім. Б. Хмельницько. Серія Прикладна математика. Інформатика №1(1). – 2020–C. 4–12.
 • Дьомічев  К.Е.  Моделювання  поведінки  стриження  з  трилінійного двофазного  матеріалу  з  урахуванням  температури  /  К.Е. Дьомічев, П.О. Стеблянко,  О.Д. Петров  //  Вісник  Черкаського  технологічного університету – 2020 – № 4, ЧДТУ–с.143-151.
 • Дьомічев К.Е.  Моделювання  поведінки  елементів  виготовлених  з матеріалів  з  пам’яттю  форми  при  значних  деформаціях  /  К.Е. Дьомічев,
 • О.Д. Петров, П.О. Стеблянко // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій –2020–№ 32, ДНУ ім. О. Гончара –с.81–94.
 • Domichev K. Mathematical model shear lines for plastic deformation / K. Domichev, P. Steblyanko, A. Petrov // The scientific heritage. – Budapest,№ 61 (61), 2021– p.54-56.
 • Domichev K. Modeling behavior textured and non-textured alloy at great deformations / K. Domichev, P. Steblyanko, A. Petrov // The scientific heritage. – Budapest,№ 60 (60), 2021– p.17-19.
 • Domichev K. Modeling the behavior of the body with pseudo-elastic-plastic material at non-stationary loading / K. Domichev, P. Steblyanko, A. Petrov // Металофізика та новітні технології, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, 2021– Том 43, випуск 1 – с. 107-128 (науко метрична база Scopus, Q3 квартиль).
 • Domichev K. Modeling the behavior of the physical and geometric non-linear functional heterogeneous materials / K. Domichev // Scientific journal innovative solutions in modern science. – – New York, №1(45), 2021– p.82-90.
 • Domichev K. On the question of convergence solutions numerical nonstationary problems of modeling thermomechanics / K. Domichev, A. Petrov, P. Steblyanko // The scientific heritage. – Budapest,№ 59 (59), 2021 – p. 15-17
 • Arazmiradova T. Education technology and e-learning. XXVI Міжнародна науково-педагогічна конференція. / К. КиМУ 25-26 березня 2021 року. с.312
 • Domichev K. Simulation of behavior of pseudo-elastic-plastic niti alloy at large deformations/ K. Domichev, P. Steblyanko, A. Petrov // Colloquium-journal, 2021– Warszawa, Polska, №5(92)–– p.6-8.
 • Domichev K. The main areas of application of functional materials /K. Domichev// «Research-science» – Banská Bystrica, Словачинна –2021 – №14. – p.26-30.
 • Щербак Л.М., Сініченко С.В. Характерні властивості  інформаційних технологій з елементами штучного інтелекту. XXVI Міжнародна науково-педагогічна конференція. / К. КиМУ 25-26 березня 2021 року. С.278
 • Domichev K. Use of splines in simulation of functionally inhomogeneous materials / K. Domichev // Colloquium-journal – Warszawa, Polska– 2021 – No.3(90). – p.16-18
 • Дьомічев К. Фeноменoлогічна модель для описання поведінки матеріалів при значних деформаціях // К. Дьомічев, П. Стеблянко, Ю. Черняков, , О. Петров, / International scientific conference "Innovative technologies, models Cyber Security Management, ITCSM-2021”. - April 14 - 16, 2021 (Part 1).- Dnipro, Ukraine. – P.51-55.
 • Дьомічев К.Е. Моделювання поведінки елементів виготовлених з матеріалів з пам’яттю форми при значних деформаціях / К.Е. Дьомічев, О.Д.Петров, П.О.Стеблянко // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій –2021–№2, ДНУ ім. О.Гончара –с.81-95.
 • Domichev K. Mathematical modeling of structural elements from functionally heterogeneous materials /K. Domichev, P. Steblyanko, A.Petrov // Science, research, development. Technics and technology. – Krakow, 2020.–No27 – p.27-29
 • Domichev K. Modeling the behavior of the body with pseudo-elastic-plastic material at non-stationary loading / K. Domichev, P. Steblyanko, A. Petrov // Металофізика та новітні технології, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, 2021–  Том 43, випуск 1 – с. 107-128 (науко метрична база Scopus, Q3 квартиль).
 • Зоря М. В. Математичні методи інформаційних технологій. XXVI Міжнародна науково-педагогічна конференція. / К. КиМУ 25-26 березня 2021 року. с.325
 • Міжнародна науково-педагогічна конференція. / К. КиМУ 25-26 березня 2021 року. С.278
 • Мартинюк Г. В., Щербак Л.М. LFB-метод для приховування інформації. XXVI Міжнародна науково-педагогічна конференція. / К. КиМУ 25-26 березня 2021 року. С.285
 • Марченко Н.Б., Щербак Л.М. Інформаційні технології багаторівневих систем. XXVI Міжнародна науково-педагогічна конференція. / К. КиМУ 25-26 березня 2021 року. С.287
 • Дергач І.В. Використання штучного інтелекту у фізичних дослідженнях.// XXVI Міжнародна науково-практична конфенренція «Проблеми професійної підготовки в умовах Євроінтеграції очвфітнього процесу: погляд науковців і практиків» / К. КиМУ 25-26 березня 2021, Випуск № 29  Том 1, с. 318
 • Domichev K. Application of two-dimensional splines in modeling problems of functional materials / K. Domichev, P. Steblyanko, A. Petrov // The Young Scholars. Vienna, Austria – 2021–№1–p.7-10.
 • Стеблянко П., Черняков Ю., Дьомічев К., Петров О., Косухін О. Нелінійна eноменoлогічна модель для описання властивостей матеріалів з пaм’яттю форми «Інноваційні технології, моделі управління кібербезпекою – 2020»/ 07-10 грудня 2020 року / Дніпро, 2020 року
 • Л.М. Щербак, В.В. Хайдуров, С.В. Сініченко, С.О. Барбасов. Методи стеганографії цифрових даних з використанням водяних знаків. «Інноваційні технології, моделі управління кібербезпекою – 2020»/ 07-10 грудня 2020 року / Дніпро, 2020 року
 • Domichev K. Mathematical model shear lines for plastic deformation / K. Domichev, P. Steblyanko, A. Petrov // The scientific heritage. – Budapest,№ 61 (61), 2021– p.54-56.
 • Scherbak,V. Kozlovskyi, H. Martyniuk, R. Zharovskyi, Y. Balanyuk, Y. Boiko. Applying an adaptive method of the orthogonal Laguere filtration of noise interference to increase signal/ noise ratio // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 2/9 ( 104 ). – p. 14-21.
 • Рущицкий Я.Я., Юрчук В.Н.О влиянии третьего приближения при анализе эволюции нелинейно упругой Р-волны. Часть 1 // Прикл. механика. – 2020. – 56, N5. – С 66– 79;
 • Рущицкий Я.Я., Юрчук В.Н.О влиянии третьего приближения при анализе эволюции нелинейно упругой Р-волны. Часть 2 //Прикл. механика. – 2020. – 56, N6. – С.88 – 96.
 • Щербак Л.М. Реалізація парадигми “модель – міра – алгоритм – програма” у сфері сучасних ІТ. ХХV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» / К.: КиМУ, 21-22 травня 2020 р.
 • Штанько А.П., Юрчук В.М. Фізична проблематика моделювання у сфері сучасних ІТ. ХХV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» / К.: КиМУ, 21-22 травня 2020 р.
 • Патент на корисну модель № 143503, Україна. Пальниковий пристрій. Абдулін М.З., Фіалко Н.М., Тимощенко О.Б., Куник А.А. // опубл. 27.07.2020.
 • Цюпій Т.І. Методи математичного моделювання у сфері сучасних ІТ. ХХV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» / К.: КиМУ, 21-22 травня 2020 р.
 • Дьомічев К.Е., Дергач І.В. Сучасні ІТ при вирішенні екологічних проблем в енергетиці. ХХV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» / К.: КиМУ, 21-22 травня 2020 р.
 • Абдулин М.З., Фиалко Н.М., Меранова Н.О., Тимощенко А.Б. Характеристики устойчивости факела в микрофакельных горелочных устройствах. Modern science: problems and innovations:II International scientific and practical conference (Stokholm, 3-5 May 2020). Stokholm, Sweden. 2020. Р.265-268.
 • Фіалко Н.М., Прокопов В.Г., Шеренковський Ю.В., Полозенко Н.П., Кутняк О.М., Ганжа М.В., Реграгі А., Тимощенко О.Б. Аналіз можливостей регулювання процесу сумішоутворення в мікрофакельних пальниках з циліндричними стабілізаторами полум’я. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2020. №12 (92). С.49-53.
 • Фіалко Н.М., Полозенко Н.П., Кутняк О.М., Дашковська І.Л., Тимощенко О.Б., Кліщ А.В., Реграгі А., Ганжа М.В. Моделювання турбулентних течій в мікрофакельних пальниках з циліндричними стабілізаторами полум’я за наявності прямокутних нішових порожнин. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2020. № 12 (92). С. 43-46
 • Дьомічев К.Е., Ткаліч О.П., Юрійчук І.Я. Інформаційна система забезпечення якості освіти як моніторинг професійного зростання викладачів. ХХV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» / К.: КиМУ, 21-22 травня 2020 р.
 • Сініченко С.В., Барбасов С.О. Інформаційне забезпечення дисциплін старших курсів у підготовці ІТ- фахівців з використанням електронних підручників. ХХV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» / К.: КиМУ, 21-22 травня 2020 р.
 • Щербак Л.М., Мартинюк Г.В., Барбасов С.О., Сініченко С.В. Основи інформаційного забезпечення шумометрії // Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць ІПМЄ імені Пухова НАН України. Вип. 85, 2018. – с. 60-66
 • Штанько А.П. Фізика: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / К.: КиМУ, 2019. - 128 с.
 • Фриз М.Є., Щербак Л.М. Статистичний аналіз періодичної авторегрессії з випадковими коефіцієнтами в задачах оперативного прогнозування електроспоживання підприємств. Технічна електродинаміка, №2, 2019. Том 144. – с. 38-48
 • Бабак В.П., Єременко В.С., Куц Ю.В., Мислович М.В., Щербак Л.М. Моделі та міри у вимірюваннях: монографія / К.: Наукова думка, 2019. - 199 с.
 • Щербак Л.М., Сініченко С.В., Барбасов С.О., Хайдуров В.В. Використання ресурсу здобутих знань у випускній кваліфікаційній роботі бакалавра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2.Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 290-295
 • Цюпій Т.І. Інформаційні основи підготовки студентів ліцею та коледжу Київського міжнародного університету до здачі зовнішнього незалежного оцінювання з математики // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2. Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 300-304
 • Сисоєв О.В. Теоретичні аспекти стратегічного управління інноваційною фірмою в Україні та Польщі // Збірник матеріалів ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», 14 березня 2019 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2019. Т.2. С. 245–249.
 • Дергач І.В. Інформаційні технології у відновлюваних системах енергії. // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2. Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 310-315
 • Барбасов С.О., Щербак Л.М. Інформаційне забезпечення оцінювання динаміки ціни світового ринку криптовалют на річному інтервалі спостереження. // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2. Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 315-321
 • Сініченко С.В., Штанько А.П. Використання хмарних технологій у сучасному світі. // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2. Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 321-324
 • Сисоєв О.В. Моніторинг ринку факторингу в Україні. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. Запоріжжя. Вип. 1(41). 2019. С. 109–113.
 • Нагірна А.М. Інформаційні технології в освіті. // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2. Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 357-361
 • Demichev K., Haydurov V., Petrov A., Chernyakov Yu., Steblyanko P. Development of the method with enhanced accuracy for solving problems from the theory of thermo-pseudoelastic-plasticity // Еastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 4/7 (94) 2018. – p. 25-33
 • В.П. Бабак, С.І. Ковтун, В.В. Хайдуров, Л.М. Щербак. Моделювання процесу теплообміну в замкненій системі з дзеркальними та дифузними поверхнями. Збірник наукових праць «Наукоємні технології». Національний авіаційний університет, № 2 (38) 2018. с.245-254
 • Shcherbak, M.A. Stadnyk, M.E. Fryz Оценка информативных характеристик зрительного вызванного потенциала устойчивого состояния с использованием размножения Карунена-Лоева // The feature expansion of steady-state visual evoked potential by Karhunen-loeve expansion // Eastern-European journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 - № 1/4 (85) – 2018. - p.56-62
 • Сисоєв О.В. Формування інституту факторингу в Україні в умовах глобалізації: Монографія. Київ: ВП «Едельвейс», 2019. 180 с.
 • Барбасов С.О. Сініченко С.В. Дьомічев К.Е. Коваленко О.І. «Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх фахівців магістрів зі спеціальності комп’ютерні науки» Збірник наукових праць «Педагогічна теорія і практика» 2018. – ст.74-80
 • Danylov V.Ya Computer and numerical investigation of regular and chaotic dynamics of one non-linear system / V.Ya. Danilov, A.Yu. Zinchenko // Nonlinear analysis and applications: Materials of 4th International conference on memory of corresponding member of NAS of Ukraine Valery Sergeevich Melnik (4–6 April, 2018, Kyiv). – Kyiv: NTUU “KPI”, 2018. – P. 82.
 • Sysoiev O.V. Marketing support for factoring as an economic institution. European scientific journal of Economic and Financial innovation. 2018. №1. рр. 58–66.
 • Сисоєв О.В. Економетрична оцінка прибутку підприємства, як показника для індикативного планування // Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково–практичної конференції професорсько-викладацького складу «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави». Київ: КиМУ, 2018. С. 161–165
 • Абдулін М.З., Фіалко Н.М., Сірий О.А., Шеренковський Ю.В., Мілко Є.І., Озеров А.А., Тимощенко О.Б., Кліщ А.В., Ольховська Н.М., Швецова Л.Я. Температурні режими зон зворотних токів у ближньому сліді циліндричних стабілізаторів полум'я. Науковий вісник НЛТУ. 2018. Т. 28, №3. С.97-100
 • Щербак Л.М. Шумові сигнали та їх характеристики: монографія / Л. Щербак, Г. Мартинюк. – Lambert Academic Publishing. – 2018. – Р. 102
 • Сисоєв О.В. Огляд методів прогнозування фінансового стану підприємства на основі економетричних моделей // Матеріали ХХІІ Міжнародної науково–практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи». Київ: КиМУ, 2017. С. 79–83

Участь науково-педагогічних працівників кафедри у наукових конференціях, круглих столах:

 • Цифровізація вищої освіти України і вдосконалення наукових досліджень 26.04.2023 https://kymu.edu.ua/news/2023/tsyfrovizatsiy-a-vyshchoyi-osvity-ukrayiny-i-vdoskonalennya-naukovykh-doslidzhen/
 • ХХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні тенденції розвитку вищої освіти та академічного партнерства в умовах воєнного стану» 16.03.2023 https://kymu.edu.ua/news/2023/khkhviii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiya-naukovo-pedagogichnykh-pratsivnykiv-suchasni-t/
 • Онлайн-зустрічі «Роль внутрішньої системи забезпечення якості освіти ЗВО в побудові сучасних ОП в IT-галузі», 26.01.2023 https://kymu.edu.ua/news/2023/onlayn-zustrichi-rol-vnutrishnoyi-systemy-zabezpechennya-yakosti-osvity-zvo-v-pobudovi-suchasnykh-op/
 • Традиційний круглий стіл «Сучасні напрями розвитку ІТ», Київ, КиМУ, 22 грудня 2022 року
 • Круглий стіл «Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед здобувачів освіти» 20 грудня 2022 https://kymu.edu.ua/news/2022/onlayn-prezentatsiya-natsionalnogo-doslidzhennya-pro-stan-ta-zdobutky-it-industriyi-ta-yiyi-rol-u-ma/
 • Вебінар «Labster: використання віртуальних симуляцій у навчанні» 02 грудня 2022 року https://kymu.edu.ua/news/2022/naukovyy-seminar-matematy%D0%B3chne-ta-komp-yuterne-modelyuvannya-skladnykh-system/?sphrase_id=46996
 • IEEE International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC) 04-07 October, 2022 (indexed in SCOPUS) http://saic.ieee.org.ua/
 • 5th International Conference «Nonlinear Analysis and Applications», on V.S. Melnik Memory, ESC «IASA» NTUU «KPI», Kyiv, Ukraine, April 06-08, 2022
 • ХХVІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: від ідеї – до реалізації»19-20 травня 2022
  Том1: https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/rozvytok_studentskoyi_nauky_tom_1_05.2022_.pdf
  Том2: https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/rozvytok_studentskoyi_nauky_tom_2_05.2022_.pdf
  Том3: https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/rozvytok_studentskoyi_nauky_tom_3_05.2022_.pdf
 • XXVI Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін», 17 – 18 березня 2022 року
 • Круглий стіл на тему: «Академічна мобільність викладачів і студентів» (20.09.21р.) https://kymu.edu.ua/news/2021/kruglyy-stil-na-temu-akademichna-mobilnist-vykladachiv-i-studentiv/
 • Участь викладачів КиМУ в ZOOM-конференції на тему: «Державна політика цифрового розвитку. Електронне урядування» 19 жовтня 2021 https://kymu.edu.ua/news/2021/uchast-vykladachiv-kymu-v-zoom-konferentsiyi-na-temu-derzhavna-polityka-tsyfrovogo-rozvytku-elektron/
 • ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», Київ, Київський міжнародний університет, 25-26 березня 2021 року https://kymu.edu.ua/news/2021/zasidannya-sektsiyi-suchasni-aspekty-informatsiyno-komunikatsiynykh-tekhnologiyi-v-osviti-modern-asp/
 • Круглий стіл на тему: «Проблеми професійної підготовки фахівців ІТ-сфери в умовах євроінтеграції освітнього процесу» 18 березня 2021 року https://kymu.edu.ua/news/2021/kruglyy-stil-na-temu-problemy-profesiynoyi-pidgotovky-fakhivtsiv-it-sfery-v-umovakh-yevrointegratsiyi/
 • Х онлайн-конференція “Стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні” 4 березня 2021 року https://kymu.edu.ua/news/2021/kh-onlayn-konferentsiya-strategiya-rozvytku-shtuchnogo-intelektu-v-ukrayini/
 • Традиційний круглий стіл «Сучасні напрями розвитку ІТ», Київ, КиМУ, 23 грудня 2020 року
 •  «Інноваційні технології, моделі управління кібербезпекою – 2020»/ 07-10 грудня 2020 року / Дніпро, 2020 року
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція на тему «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції»/ 21-22 травня 2020 року / Київ, Київський міжнародний університет
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів на тему «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграційних процесів»/ 28-29 травня 2020 року / Київ, Київський міжнародний університет
 • The 3 rd International scientific and practical conference ―Priority directions of science and technology development‖ (November 22-24, 2020), Kyiv, Ukraine. 2020
 • Круглий стіл «Сучасні інформаційні технології у напрямах науково-технічного розвитку України», Київ, КиМУ, 19 грудня 2019 року
 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція “Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України”, Київ, Київський міжнародний університет, 18 квітня 2019 року
 • ХХІV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», Київ, Київський міжнародний університет, 14 березня 2019 року
 • Круглий стіл «Сучасні інформаційні технології як складова науково-технічного розвитку України», Київ, КиМУ, 6 березня 2019 року
 • «Кібербезпека енергетики», Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України, м. Одеса, 01-02 червня 2018 рік
 • ХІ міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси» Київ: НАУ, 22-23 травня 2018 року
 • ХХІІІ міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів «Європейська інтеграція України в контексті освітньої та молодіжної політики», м. Київ: КиМУ, 18 квітня 2018 року
 • Науково-технічний семінар «Актуальні проблеми діагностики об’єктів і систем енергетики», м. Київ: Інститут технічної теплофізики НАН України, 2018 рік
 • ХХІІІ науково-практична конференція «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», м. Київ: КиМУ, 14 березня 2018 року
 • Науково-практичний семінар «Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем». м. Київ: КиМУ, 19 лютого 2018 року
 • Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-економічний розвиток в умовах глобалізації ", м. Чернівці, 15-16 травня 2017 рік
 • Міжнародної науково-практичної конференція «Наукова думка інформаційного століття», м. Дніпро, 2017 рік
 • ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів на тему «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України», Київ, Київський міжнародний університет, 19 квітня 2017 року
 • Nonlinear analysis and applications: Materials of 4th International conference on memory of corresponding member of NAS of Ukraine Valery Sergeevich Melnik (4–6 April, 2018, Kyiv). – Kyiv: NTUU “KPI”, 2018 http://mmsa.kpi.ua/en/conferences/1581
 • ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу на тему «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», Київ, Київський міжнародний університет, 15 березня 2017 року
 • Науково-технічної конференції студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених «Інноваційні технології», м. Київ, 2017 рік

Науково-педагогічні працівники та студенти факультету є учасниками заходів за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:


Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечює участь студентів у роботі студентських наукових гуртків, проблемних груп кафедри комп`ютерних наук:

Наукові гуртки:

 • «Cloud computing» (керівник – доц. Сініченко С.В.)
 • «Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем» (керівники – доц. Зінченко А.Ю.)

Проблемні групи:

 • Сучасний кодинг: мови ІТ-продуктів (керівник – к.т.н. Зінченко А.Ю., викл. Аразмірадова Т.М.)
 • Актуальні проблеми фізики (керівники – викл. Дергач І.В.)
 • Захоплива математика (керівники – викл. Зоря М.В.)

Для реалізації творчих здібностей студенти залучаються до наукової, роботи беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з комп’ютерних наук, серед яких:

 • • Методичний семінар «Особливості оцінювання навчальних досягнень студентів в умовах змішаного навчання» 25 листопада 2022 року https://kymu.edu.ua/news/2022/metodychnyy-seminar-osoblyvosti-otsinyuvannya-navchalnykh-dosyagnen-studentiv-v-umovakh-zmishanogo-n/
 • ХХVІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: від ідеї – до реалізації»19-20 травня 2022
  Том1: https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/rozvytok_studentskoyi_nauky_tom_1_05.2022_.pdf
  Том2: https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/rozvytok_studentskoyi_nauky_tom_2_05.2022_.pdf
  Том3: https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/rozvytok_studentskoyi_nauky_tom_3_05.2022_.pdf
 • Участь викладачів КиМУ в ZOOM-конференції на тему: «Державна політика цифрового розвитку. Електронне урядування» 19 жовтня 2021 https://kymu.edu.ua/news/2021/uchast-vykladachiv-kymu-v-zoom-konferentsiyi-na-temu-derzhavna-polityka-tsyfrovogo-rozvytku-elektron/
 • Участь студентів КиМУ у заході до Дня кібербезпеки. 01 жовтня 2021 року https://kymu.edu.ua/news/2021/uchast-studentiv-kymu-u-zakhodi-do-dnya-kiberbezpeky/
 • ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», Київ, Київський міжнародний університет, 25-26 березня 2021 року https://kymu.edu.ua/news/2021/zasidannya-sektsiyi-suchasni-aspekty-informatsiyno-komunikatsiynykh-tekhnologiyi-v-osviti-modern-asp/
 • Круглий стіл на тему: «Проблеми професійної підготовки фахівців ІТ-сфери в умовах євроінтеграції освітнього процесу» 18 березня 2021 року https://kymu.edu.ua/news/2021/kruglyy-stil-na-temu-problemy-profesiynoyi-pidgotovky-fakhivtsiv-it-sfery-v-umovakh-yevrointegratsiyi/
 • Х онлайн-конференція “Стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні” 4 березня 2021 року https://kymu.edu.ua/news/2021/kh-onlayn-konferentsiya-strategiya-rozvytku-shtuchnogo-intelektu-v-ukrayini/
 • Традиційний круглий стіл «Сучасні напрями розвитку ІТ», Київ, КиМУ, 23 грудня 2020 року
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології, моделі управління кібербезпекою – 2020»/ 07-10 грудня 2020 року / Дніпро, 2020 року
 • Майстер-клас «Project Management у сфері сучасних ІТ» 30 вересня 2020 року https://kymu.edu.ua/news/2020/mayster-klas-project-management-u-sferi-suchasnykh-it/
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція на тему «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції»/ 21-22 травня 2020 року / Київ, Київський міжнародний університет
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів на тему «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграційних процесів»/ 28-29 травня 2020 року / Київ, Київський міжнародний університет
 • Круглий стіл «Сучасні інформаційні технології у напрямах науково-технічного розвитку України», Київ, КиМУ, 19 грудня 2019 року
 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція “Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України”, Київ, Київський міжнародний університет, 18 квітня 2019 року
 • ХХІV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», Київ, Київський міжнародний університет, 14 березня 2019 року
 • Круглий стіл «Сучасні інформаційні технології як складова науково-технічного розвитку України», Київ, КиМУ, 6 березня 2019 року
 • «Кібербезпека енергетики», Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України, м. Одеса, 01-02 червня 2018 рік
 • ХІ міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси» Київ: НАУ, 22-23 травня 2018 року
 • ХХІІІ міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів «Європейська інтеграція України в контексті освітньої та молодіжної політики», м. Київ: КиМУ, 18 квітня 2018 року
 • Науково-технічний семінар «Актуальні проблеми діагностики об’єктів і систем енергетики», м. Київ: Інститут технічної теплофізики НАН України, 2018 рік
 • ХХІІІ науково-практична конференція «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», м. Київ: КиМУ, 14 березня 2018 року
 • Науково-практичний семінар «Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем». м. Київ: КиМУ, 19 лютого 2018 року

Практична підготовка

Кафедра комп’ютерних наук забезпечує практичну підготовку студентів за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки, формує практичні навички, а саме: готовність виконувати практичні завдання, пов’язані з розробленням інформаційних і комп’ютерних систем, упровадженням концепції групової динаміки та оформленням технічної документації на інформаційні та комп’ютерні системи, систематизацією і накопичуванням первинної інформації як для виконання певних посадових обов'язків, так і потреб структурного підрозділу, де фахівець працюватиме - студенти набувають на базі центру інформаційних технологій КиМУ.

Кафедра забезпечує проходження здобувачами освіти проектно-технологічної та переддипломної практики.

Бази практики:

 • кафедра комп’ютерних наук та лабораторія інформаційних технології КиМУ
 • ТОВ «К.Е.Б.»
 • «Перша студія «Девелопмент» м. Київ
 • ТОВ «ІСТ Термінал» м. Київ
 • ТОВ «911 Security» м. Київ
 • ТОВ «911.net» м. Київ+
 • ТОВ «Смарттехнолоджи» м. Київ
 • ТОВ «СЕЛТІНГ-ІІ»
 • ТОВ «Емпаір» м. Київ
 • ТОВ «ІЗЗІ-ГРУП»
 • ТОВ «Консалтинг-Експерт» м. Київ
 • ФОП «Коротенко Артем Олександрович» м. Київ

Метою переддипломної практики та підготовки дипломного проекту є узагальнення, систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань студентів за профілюючими дисциплінами, що вивчені, за спеціальністю 122 – Комп'ютерні науки; отримання навичок проведення аналізу інформаційних систем конкретного об'єкту управління з метою самостійного проектування та розробки елементів автоматизованих інформаційних систем (АІС) з використанням сучасних інформаційних технологій, розвинутих інструментальних засобів та CASE-методів.

Метою навчальної практики є забезпечення єдності теоретичного та практичного навчання студентів з питань використання CASE-інструментів у процесі дослідження стану предметної області на базі практики, інформаційних зв’язків між її складовими, при розробці та підтримці інформаційного забезпечення конкретних соціально-економічних систем, розроблення технологічного забезпечення інтерфейсу для кінцевих користувачів; здобуття студентами практичних навичок з роботи на комп'ютері та підготовки проектів у сфері веб-технологій.

Позааудиторна робота

Науково-педагогічні працівники кафедри комп’ютерних наук КиМУ, упроваджують інноваційні форми і методи навчання: проведення ділових ігор, дискусій, колоквіумів, конференцій, круглих столів, систематично публікують статті у фахових виданнях, беруть активну участь у наукових конференціях міжнародного й всеукраїнського рівнів.

З метою обміну досвідом науково-педагогічними працівниками кафедри проводяться відкриті навчальні заняття з використанням новітніх технологій і методів, організовуються майстер-класи провідних фахівців ІТ-сфери України й зарубіжжя, проводяться науково-практичні конференції з проблематики галузі та творчі конкурси на найкращу наукову публікацію.

Кафедра стала ініціатором проведення україно-польського проекту: «Підтримка розвитку академічних бізнес-інкубаторів в Україні». Впродовж 2013-2018 років пройшли семінари-тренінги в межах проекту за участю директора з питань міжнародного співробітництва та прикладних досліджень Вищої школи державного управління м. Щецина (Польща) Томаша Чубари. Групи студентів взяли участь у семінарах і навчальних візитах в Польщі.

Щодо студентських досягнень, то студенти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» постійно беруть участь у всеукраїнських конкурсах студентських робіт та олімпіадах.

Зокрема, Ігнатенко Анна, студентка ІІІ курсу факультету інформаційних технологій (науковий керівник: Щербак Леонід Миколайович, д.т.н., професор), посіла ІІІ місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт Black Sea Science 2020 за напрямом «Інформаційні технології, автоматизація та роботизація», що проходив в Одеській національної академії харчових технологій.

У 2021 році, уже студент І курсу спеціальності «Комп’ютерні науки» факультету інформаційних технологій Дрозд Олексій (наукові керівники: Щербак Леонід Миколайович, д.т.н., професор кафедри комп’ютерних наук, Сініченко Сергій Володимирович, доцент кафедри комп’ютерних наук, декан факультету інформаційних технологій), посів ІІІ місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт Black Sea Science 2021 за напрямом «Power engineering and energy efficiency», що традиційно проходив в Одеській національної академії харчових технологій.


Кафедра є активним учасником проекту «Школа – КиМУ: партнери в освіті», організатором щорічного відкритого конкурсу комп’ютерних презентацій для старшокласників м. Києва та регіонів України, а також майстер–класів під час проведення Днів шкіл, гімназій у КиМУ: