Кафедра комп'ютерних наук

Завідувач кафедри комп'ютерних наук

Півень Олег Борисович

Завідувач кафедри, к.фіз.-мат.н., професор
kafedra_inf@kymu.edu.ua

Кафедра комп'ютерних наук як окремий структурний підрозділ факультету інформаційних технологій забезпечує підготовку фахівців із спеціальності «Комп'ютерні науки» за ступенем вищої освіти бакалавр. Розвиток інформаційного суспільства вимагає підготовки фахівців, які є компетентними у таких галузях знань, як: принципи побудови й архітектура сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем, методи побудови й аналізу баз даних і знань, розробка системного і прикладного програмного забезпечення, методи управління IT-проектами, інструментальні засоби та технології Web-дизайну, мобільні інформаційні технології, машинне навчання та аналіз даних.

Підготовку фахівців в галузі комп’ютерних наук здійснюють провідні науково-педагогічні працівники кафедри, серед яких: д.т.н. Щербак Л.М.; д.т.н., дійсний член Міжнародної Академії Інформатизації Іваськів Ю.Л.; к.т.н. Штанько А.П.; к.т.н. Дьомічев К.Е.; к.ф.-м.н. Цюпій Т.І.; викл. Сініченко С.В., Філін С.В. та ін.

Освіту на факультеті здобувають студенти не лише з України, а й близького та далекого зарубіжжя. Викладання здійснюється українською та англійською мовами.Освітня діяльність

Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Бакалавр
 • вища математика
 • фізика
 • методи і засоби комп'ютерних інформаційних технологій
 • інформатизація суспільства
 • управління ІТ-проектами
 • експертні системи
 • моделювання систем
 • дискретна математика
 • теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика
 • об'єктно-орієнтоване програмування
 • чисельні методи
 • математичні методи дослідження операцій
 • теорія прийняття рішень
 • теорія алгоритмів
 • операційні системи
 • організація баз даних та знань
 • комп'ютерна графіка
 • системний аналіз
 • мобільні системи і технології
 • проектування інформаційних систем
 • методи та системи штучного інтелекту
 • комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп`ютерів
 • інформаційна безпека
 • математичне програмування
 • технологія створення програмних продуктів
 • технології комп`ютерного проектування
 • програмна інженерія
 • технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • комп'ютерні мережі
 • алгоритмізація та програмування
 • мова систем програмування
 • веб-технології та веб-дизайн
 • веб-програмування
 • крос-платформне програмування
 • хмарні технології та обчислення
 • практикум з комп`ютерного дизайну
 • сервіс-орієнтована архітектура програмних систем
 • інтелектуальна обробка даних у розподілених інформаційних середовищах
 • інформаційні технології в управлінні проектами
 • інформаційні системи електронної комерції
 • аналіз вимог та управління якістю інформаційних систем
 • міжнародні інформаційні системи та технології
 • Web-маркетинг
 • інформаційні технології в моделюванні бізнес-процесів
 • криптографія
 • інтелектуальний аналіз даних
 • геоінформаційні системи
 • формування бізнес-моделі підприємства
 • системи розподіленої обробки інформації
 • електронні транзакції

У процесі вивчення комплексу фахових дисциплін студенти набувають навичок: алгоритмізації та програмування, створення сайтів, управління інформаційними потоками створення спеціалізованих інформаційних продуктів і послуг, комп’ютерного дизайну. Кафедра забезпечує викладання блоку дисциплін, присвячених обробленню інформації за допомогою комп’ютера для студентів інших факультетів та інститутів університету. Викладання дисциплін здійснюється відповідно до вимог Болонського процесу за кредитно-модульною системою.


Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота науково-педагогічних працівників кафедри здійснюється у межах договору про співпрацю із Інститутом технічної теплофізики НАН України (відділ моніторингу та оптимізації теплофізичних процесів).

Основний напрям наукового дослідження кафедри – інформатизація українського суспільства і вирішення науково-технічних проблем забезпечення функціонування складних технічних систем з використанням сучасних інформаційних технологій.


Результати наукових досліджень знаходять відображення у статтях, збірниках наукових праць, монографіях, посібниках як в Україні, так і за її межами:

 • Стеблянко П., Черняков Ю., Дьомічев К., Петров О., Косухін О. Нелінійна eноменoлогічна модель для описання властивостей матеріалів з пaм’яттю форми «Інноваційні технології, моделі управління кібербезпекою – 2020»/ 07-10 грудня 2020 року / Дніпро, 2020 року
 • Л.М. Щербак, В.В. Хайдуров, С.В. Сініченко, С.О. Барбасов. Методи стеганографії цифрових даних з використанням водяних знаків. «Інноваційні технології, моделі управління кібербезпекою – 2020»/ 07-10 грудня 2020 року / Дніпро, 2020 року
 • Scherbak,V. Kozlovskyi, H. Martyniuk, R. Zharovskyi, Y. Balanyuk, Y. Boiko. Applying an adaptive method of the orthogonal Laguere filtration of noise interference to increase signal/ noise ratio // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 2/9 ( 104 ). – p. 14-21.
 • Рущицкий Я.Я., Юрчук В.Н.О влиянии третьего приближения при анализе эволюции нелинейно упругой Р-волны. Часть 1 // Прикл. механика. – 2020. – 56, N5. – С 66– 79;
 • Рущицкий Я.Я., Юрчук В.Н.О влиянии третьего приближения при анализе эволюции нелинейно упругой Р-волны. Часть 2 //Прикл. механика. – 2020. – 56, N6. – С.88 – 96.
 • Щербак Л.М. Реалізація парадигми “модель – міра – алгоритм – програма” у сфері сучасних ІТ. ХХV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» / К.: КиМУ, 21-22 травня 2020 р.
 • Штанько А.П., Юрчук В.М. Фізична проблематика моделювання у сфері сучасних ІТ. ХХV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» / К.: КиМУ, 21-22 травня 2020 р.
 • Цюпій Т.І. Методи математичного моделювання у сфері сучасних ІТ. ХХV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» / К.: КиМУ, 21-22 травня 2020 р.
 • Дьомічев К.Е., Дергач І.В. Сучасні ІТ при вирішенні екологічних проблем в енергетиці. ХХV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» / К.: КиМУ, 21-22 травня 2020 р.
 • Дьомічев К.Е., Ткаліч О.П., Юрійчук І.Я. Інформаційна система забезпечення якості освіти як моніторинг професійного зростання викладачів. ХХV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» / К.: КиМУ, 21-22 травня 2020 р.
 • Сініченко С.В., Барбасов С.О. Інформаційне забезпечення дисциплін старших курсів у підготовці ІТ- фахівців з використанням електронних підручників. ХХV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» / К.: КиМУ, 21-22 травня 2020 р.
 • Щербак Л.М., Мартинюк Г.В., Барбасов С.О., Сініченко С.В. Основи інформаційного забезпечення шумометрії // Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць ІПМЄ імені Пухова НАН України. Вип. 85, 2018. – с. 60-66
 • Штанько А.П. Фізика: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / К.: КиМУ, 2019. - 128 с.
 • Фриз М.Є., Щербак Л.М. Статистичний аналіз періодичної авторегрессії з випадковими коефіцієнтами в задачах оперативного прогнозування електроспоживання підприємств. Технічна електродинаміка, №2, 2019. Том 144. – с. 38-48
 • Бабак В.П., Єременко В.С., Куц Ю.В., Мислович М.В., Щербак Л.М. Моделі та міри у вимірюваннях: монографія / К.: Наукова думка, 2019. - 199 с.
 • Щербак Л.М., Сініченко С.В., Барбасов С.О., Хайдуров В.В. Використання ресурсу здобутих знань у випускній кваліфікаційній роботі бакалавра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2.Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 290-295
 • Цюпій Т.І. Інформаційні основи підготовки студентів ліцею та коледжу Київського міжнародного університету до здачі зовнішнього незалежного оцінювання з математики // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2. Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 300-304
 • Дергач І.В. Інформаційні технології у відновлюваних системах енергії. // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2. Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 310-315
 • Барбасов С.О., Щербак Л.М. Інформаційне забезпечення оцінювання динаміки ціни світового ринку криптовалют на річному інтервалі спостереження. // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2. Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 315-321
 • Сініченко С.В., Штанько А.П. Використання хмарних технологій у сучасному світі. // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2. Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 321-324
 • Нагірна А.М. Інформаційні технології в освіті. // Проблеми державного будівництва в Україні, Випуск № 27. Том 2. Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / К.: КиМУ, 14 березня 2019 р. С. 357-361
 • Demichev K., Haydurov V., Petrov A., Chernyakov Yu., Steblyanko P. Development of the method with enhanced accuracy for solving problems from the theory of thermo-pseudoelastic-plasticity // Еastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 4/7 (94) 2018. – p. 25-33
 • В.П. Бабак, С.І. Ковтун, В.В. Хайдуров, Л.М. Щербак. Моделювання процесу теплообміну в замкненій системі з дзеркальними та дифузними поверхнями. Збірник наукових праць «Наукоємні технології». Національний авіаційний університет, № 2 (38) 2018. с.245-254
 • L.N. Shcherbak, M.A. Stadnyk, M.E. Fryz Оценка информативных характеристик зрительного вызванного потенциала устойчивого состояния с использованием размножения Карунена-Лоева // The feature expansion of steady-state visual evoked potential by Karhunen-loeve expansion // Eastern-European journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 - № 1/4 (85) – 2018. - p.56-62
 • Барбасов С.О. Сініченко С.В. Дьомічев К.Е. Коваленко О.І. «Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх фахівців магістрів зі спеціальності комп’ютерні науки» Збірник наукових праць «Педагогічна теорія і практика» 2018. – ст.74-80
 • Щербак Л.М. Шумові сигнали та їх характеристики: монографія / Л. Щербак, Г. Мартинюк. – Lambert Academic Publishing. – 2018. – Р. 102
 • Щербак Л.М. Функція невизначеності й міри в задачах вимірювань // Науково-виробничий журнал «Метрологія та прилади». - № 5-І (67), 2017. – С.115-118
 • Щербак Л.М. Теоретичні основи інформаційно-вимірювальних систем: Підручник / за ред. чл.-кор. НАН України В.П. Бабака / В.П. Бабак, С.В. Бабак, В.С. Єременко та ін. // 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Ун-т новітніх технологій; НАУ, 2017. – 496 с.
 • Щербак Л.М. Моніторинг та прогнозування залишкового ресурсу діючих технічних об’єктів. // Щербак Л.М., Марченко Н.Б. / Моделювання та інформаційні технології: Зб. наук. праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. – 2017, С. 61-69
 • Щербак Л.Н. Оценка информативных характеристик зрительного вызванного потенциала устойчивого состояния с использованием размножения Карунена-Лоева // M. A. Stadnyk, M. E. Fryz, L. N. Shcherbak. The feature expansion of steady-state visual evoked potential by Karhunen-loeve expansion // Eastern-European journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 / - № 1/4 (85) – 2017. - p.56-62
 • Дергач І.В. Використання хмарних технологій у фаховій підготовці студентів / К.: КиМУ, 15 березня 2017 р.
 • Барбасов С.О. Використання програм моделювання в підготовці студентів. ХХІІ міжнародна науково–практична конференція «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи» / К.: КиМУ, 15 березня 2017 р.
 • Стеблянко П.О., Дьомічев К.Е., Черняков Ю.А., Петров О.Д. Математичне моделювання термомеханічних процесів в пружно-пластичних циліндричних тілах. Монографія / К.: КиМУ, 2017. – 186 с.
 • Dyomichev K.E. Method of splitting nonstationary thermomechanics task with considering electromagnetic fields “Inzynieria i technologia. Wspolczesne problemy i perspektywy rozwoju”, Zbior artykulow naukowych. – Warszawa (PL). 2017. - p. 76-79
 • Щербак Л.М. Аналіз генераторів псевдовипадкових чисел за метрологічними характеристиками // Г.В. Мартинюк, Ю.Ю. Оникієнко, Л.М. Щербак / Информационно-управляющие системы. Восточно-европейский журнал передовых технологий. – №1/9 (79). – Харьков, 2016. – С. 25-30
 • Дьомічев К.Е. Чисельне моделювання стану пружно-пластичних циліндричних тіл під дією високотемпературних навантажень "Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація / "Збірник наукових праць Дніпропетровський державний хіміко-технічний університет № 1(1). - Дніпропетровськ, 2016 р. - С. 8-14
 • Штанько А.П. Вища математика: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / К.: КиМУ, 2014. - 307 с.

Кафедра сприяє активності студентів у науково-дослідній роботі, публікації їх статей у наукових збірниках, їх участі у науково-практичних конференціях, круглих столах, майстер-класах, семінарах:

Кафедра стала ініціатором проведення україно-польського проекту: «Підтримка розвитку академічних бізнес-інкубаторів в Україні». Впродовж 2013-2018 років пройшли семінари-тренінги в межах проекту за участю директора з питань міжнародного співробітництва та прикладних досліджень Вищої школи державного управління м. Щецина (Польща) Томаша Чубари. Групи студентів взяли участь у семінарах і навчальних візитах в Польщі.

Також,студенти спеціальності «Комп’ютерні науки» постійно беруть участь у всеукраїнських конкурсах студентських робіт та олімпіадах. Зокрама, Ігнатенко Анна, студентка ІІІ курсу факультету інформаційних технологій (науковий керівник: Щербак Леонід Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук), посіла ІІІ місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт Black Sea Science 2020 за напрямом «Інформаційні технології, автоматизація та роботизація», що проходив в Одеській національної академії харчових технологій.

На кафедрі під керівництвом д.т.н., професора Щербака Л.М. діє наукова школа «Математичне і комп’ютерне моделювання складних об’єктів та систем», діяльність якої пов’язана з розробленням математичних і програмних технологій для моделювання, аналізу й оптимального синтезу структурованих динамічних систем, розробленням теорії та методів оцінювання в умовах невизначеності та конфлікту, створенням систем підтримки прийняття рішень для аналізу технічних соціально-економічних і екологічних процесів.

Практична підготовка

Серед баз проходження практики студентами вварто виокремити такого відомого українського розробника програмного забезпечення як Persha Studia.

Кафедра є активним учасником проекту «КиМУ-Школа: партнери в освіті», організатором щорічного відкритого конкурсу комп’ютерних презентацій для старшокласників м. Києва та регіонів України, а також майстер–класів під час проведення Днів шкіл, гімназій у КиМУ.