Комп’ютерні науки

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра комп'ютерних наук.


Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

 • Іноземна мова
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Філософія
 • Вища математика
 • Фізика
 • Політологія

Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):

 • Безпека життєдіяльності та охорона праці
 • Менеджмент
 • Методи і засоби комп'ютерних інформаційних технологій
 • Інформатизація суспільства
 • Управління ІТ-проектами
 • Експертні системи
 • Моделювання систем
 • Дискретна математика
 • Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Чисельні методи
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Теорія прийняття рішень
 • Теорія алгоритмів
 • Операційні системи
 • Організація баз даних та знань
 • Комп'ютерна графіка
 • Системний аналіз
 • Мобільні системи і технології
 • Проектування інформаційних систем
 • Методи та системи штучного інтелекту
 • Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп`ютерів
 • Інформаційна безпека
 • Математичне програмування
 • Технологія створення програмних продуктів
 • Технології комп`ютерного проектування
 • Програмна інженерія
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Комп'ютерні мережі
 • Алгоритмізація та програмування
 • Мова систем програмування

Вибіркові дисципліни (анотації):
Для забезпечення якості освітнього процесу обладнано спеціалізовані кабінети і лабораторії:
 • безпеки життєдіяльності з основами охорони праці;
 • кабінети інформатики і інформаційних технологій;
 • комп’ютерні лабораторії;
 • навчальні мультимедійні аудиторії.

Усі навчальні приміщення обладнані відповідно до сучасних вимог.

Після повного курсу навчання фахівець з комп'ютерних наук та інформаційних технологій може обіймати посади:

 • розробника обчислювальних систем;
 • розробника комп'ютерних програм;
 • фахівця у галузях обчислень (комп'ютеризації);
 • програміста;
 • програміста прикладного;
 • архітектора програмного забезпечення;
 • архітектора мереж;
 • адміністратора веб-ресурсу в мережі Інтернет;
 • фахівця з моніторингу та аудиту мережних ресурсів;
 • фахівця з розробки та впровадження нових комп’ютерних систем, ігр, бізнес-технологій тощо.

Практична підготовка

Кафедра комп’ютерних наук забезпечує практичну підготовку студентів за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки, формує практичні навички, а саме: готовність виконувати практичні завдання, пов’язані з розробленням інформаційних і комп’ютерних систем, упровадженням концепції групової динаміки та оформленням технічної документації на інформаційні та комп’ютерні системи, систематизацією і накопичуванням первинної інформації як для виконання певних посадових обов'язків, так і потреб структурного підрозділу, де фахівець працюватиме - студенти набувають на базі центру інформаційних технологій КиМУ.

Реалізація практичного складника підготовки майбутніх фахівців із комп’ютерних наук та інформаційних технологій планується у формі виробничої практики, основними базами якої для студентів КиМУ є такі організації, як ТОВ «ІЗЗІ-ГРУП», ТОВ «Селтінг-ІІ», ТОВ «Смарттекнолоджі», ТОВ «К.Е.Б.» (м. Київ), ГО «Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння» (м. Київ), ТОВ «Голландський корм» (м. Київ), ТОВ «Перша Студія Девелопмент» (м. Київ), ТОВ «ЕМПАІР» (м. Київ) та інші.

Позааудиторна діяльність (майстер-класи, гостьові зустрічі, семінари та ін)

Науково-педагогічні працівники кафедри комп’ютерних наук КиМУ, упроваджують інноваційні форми і методи навчання: проведення ділових ігор, дискусій, колоквіумів, конференцій, круглих столів, систематично публікують статті у фахових виданнях, беруть активну участь у наукових конференціях міжнародного й всеукраїнського рівнів.

З метою обміну досвідом науково-педагогічними працівниками кафедри проводяться відкриті навчальні заняття з використанням новітніх технологій і методів, організовуються майстер-класи провідних фахівців ІТ-сфери України й зарубіжжя, проводяться науково-практичні конференції з проблематики галузі та творчі конкурси на найкращу наукову публікацію.

Так, здобувачі освіти за спеціальності 122 Комп’ютерні науки та науково-педагогічні працівники кафедри за останні роки брали участь у таких заходах:

 • ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», Київ, Київський міжнародний університет, 25-26 березня 2021 року
 • Традиційний круглий стіл «Сучасні напрями розвитку ІТ», Київ, Київський міжнародний університет, 23 грудня 2020 року
 • «Інноваційні технології, моделі управління кібербезпекою – 2020», Дніпро, 07-10 грудня 2020 року
 • Онлайн-семінар “Цифрові інструменти Google для науковців”, 19 листопада 2020 року
 • Майстер-клас «Цифрові технології у сучасному світі», Київ, Київський міжнародний університет, 10 листопада 2020 року
 • Онлайн-семінар «Використання мережевих платформ в організації змішаного та дистанційного навчання», Київ, Київський міжнародний університет, 15 жовтня 2020 року
 • Майстер-клас «Project Management у сфері сучасних ІТ», Київ, Київський міжнародний університет, 30 вересня 2020 року
 • XXV Міжнародна науковопрактична конференція студентів, аспірантів, молодих викладачів «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграціних процесів» Київ, Київський міжнародний університет, 28-29 травня 2020 року
 • Круглий стіл «Сучасні інформаційні технології у напрямах науково-технічного розвитку України», Київ, КиМУ, 19 грудня 2019 року
 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція “Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України”, Київ, Київський міжнародний університет, 18 квітня 2019 року
 • ХХІV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», Київ, Київський міжнародний університет, 14 березня 2019 року
 • Круглий стіл «Сучасні інформаційні технології як складова науково-технічного розвитку України», Київ, КиМУ, 6 березня 2019 року
 • Науково-практичний семінар «Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем», Київ: КиМУ, 19 січня 2018 року
Cтудентські досягнення

Кафедра комп’ютерних наук стала ініціатором проведення україно-польського проекту: «Підтримка розвитку академічних бізнес-інкубаторів в Україні». Впродовж 2013-2018 років пройшли семінари-тренінги в межах проекту за участю директора з питань міжнародного співробітництва та прикладних досліджень Вищої школи державного управління м. Щецина (Польща) Томаша Чубари.

Студенти факультету взяли участь у семінарах і навчальних візитах в Польщі, постійно беруть участь у всеукраїнських конкурсах студентських робіт та олімпіадах.

Зокрема, Ігнатенко Анна, студентка ІІІ курсу факультету інформаційних технологій (науковий керівник: Щербак Леонід Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук), посіла ІІІ місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт Black Sea Science 2020 за напрямом «Інформаційні технології, автоматизація та роботизація», що проходив в Одеській національної академії харчових технологій.

У 2021 році студент І курсу спеціальності «Комп’ютерні науки» факультету інформаційних технологій Дрозд Олексій (наукові керівники: Щербак Леонід Миколайович, д.т.н., професор кафедри комп’ютерних наук, Сініченко Сергій Володимирович, доцент кафедри комп’ютерних наук, декан факультету інформаційних технологій), посів ІІІ місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт Black Sea Science 2021 за напрямом «Power engineering and energy efficiency», що традиційно проходив в Одеській національної академії харчових технологій.