Кафедра музичного мистецтва

Завідувач кафедри психології та педагогіки

Кочержук Денис Васильович

Завідувач кафедри, заслужений артист естрадного мистнецтва України.
kafedra_pp@kymu.edu.ua

Мета кафедри – забезпечення теоретичної та практичної підготовки майбутніх музикантів-виконавців. Індивідуальний підхід до кожного студента, для створення умов щодо розкриття особистого творчого потенціалу. Підготовка кваліфіковано-гармонійно розвинутих фахівців у галузі музичного мистецтва.

Кафедра музичного мистецтва як окремий структурний підрозділ Факультету музичного мистецтва, створена в 2020 році, забезпечує підготовку фахівців з музичного мистецтва (естрадний спів) за ступенем вищої освіти «бакалавр».

Підготовка висококваліфікованих фахівців, спроможних працювати в умовах реформованої галузі культури і мистецтва, за системами прискореного розвитку і впровадження сучасних мультимедійних (звукозаписних) технологій в галузі естрадного співу. Основний фокус визначається здатністю формувати оточуючий соціокультурний простір і середовище відповідно до спеціалізації сучасних тенденцій і суспільних запитів, розробляти і презентувати музично-естетичні та мистецтвознавчі ідеї концертно-виконавськими, культурологічними та мультимедійними засобами.


 • Бондаренко Олександр Володимирович – завідувач кафедри музичного мистецтва, заслужений діяч мистецтв України,  художній керівник хору «Фрески Києва».
 • Вусатюк Світлана Вікторівна - викладач кафедри музичного мистецтва.
 • Горенко Лариса Іванівна – професор кафедри музичного мистецтва, заслужений діяч естрадного мистецтва України, кандидат мистецтвознавства, доктор філософії (Ph. D, мистецтвознавство), член правління творчих спілок України: Національної Всеукраїнської музичної спілки, Національної спілки композиторів України, Національної спілки театральних діячів України, творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України.
 • Кочержук Денис Васильович – доцент кафедри музичного мистецтва, член творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України», заслужений артист естрадного мистецтва України.
 • Мичак Людмила Володимирівна - викладач кафедри музичного мистецтва
 • Трачук Вікторія Миколаївна – викладач кафедри музичного мистецтва, культурно-громадський діяч.

Науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування у наукових та освітньо-наукових установах, закладах освіти, підприємствах, організаціях, беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах. Викладачі університету мають можливість пройти стажування за "Освітньою програмою професійного розвитку науково-педагогічних викладачів КиМУ"


Освітня діяльність

Кафедра забезпечує навчально-методичну діяльність за такими професійними та практичними дисциплінами (анотації):

Нормативні дисципліни
 • Еволюція вокальних шкіл світу та України
 • Етнографія
 • Вікова фізіологія та гігієна голосу
 • Музична інформатика
 • Історія та теорія вокального мистецтва
 • Теорія музики
 • Сольфеджіо
 • Аналіз музичних творів
 • Гармонія та основи поліфонії
 • Інструментознавство
 • Методика викладання естрадного співу
 • Фах
 • Вокальний ансамбль
Нормативні дисципліни
 • Аранжування: вокальний аналіз аранжування музичних творів
 • Аранжування: інструментальна обробка оригінальних мелодій
 • Основи сценічної майстерності (виконавсько-режисерська майстерність)
 • Основи сценічної майстерності (засоби виразності в інструментальній техніці гри)
 • Музичний інструмент: фортепіано
 • Музичний інструмент: струно-смичкові, ударно-духові
 • Виконавська майстерність (художньо-виконавська майстерність артиста-вокаліста)
 • Виконавська майстерність (художньо виконавська майстерність інструментального колективу)
 • Авторське право у вокальному мистецтві
 • Системи організації виробничого продукту в інструментальній творчості
 • Вокальна імпровізація (естрадно-джазова імпровізація вокальних творів)
 • Імпровізація та техніка гри інструментальних творів
 • Ораторське мистецтво та співацька риторика
 • Історія та теорія вокального мистецтва
 • Історія та теорія інструментального мистецтва
 • Студійний практикум (вокальний)
 • Студійний практикум (інструментальний)
 • Концертно-виконавська практика

Науково-дослідна робота кафедри

Науково-дослідна робота науково-педагогічних працівників кафедри спрямована на дослідження наукової теми: «Комунікаційні процеси в контексті сучасних наукових досліджень: інформаційна сфера, аудіовізуальні мистецтва, театр» (науковий керівник теми – Самойлов О.Ф., к.і.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0119U102045).

Основні напрями наукових досліджень: проблеми соціокультурного розвитку в соціально-інформаційній сфері та сфері аудіовізуальних мистецтв, театру, музичних компонентів, сучасних тенденцій розвитку соціально-інформаційної сфери в Україні та світі; дослідження розвитку українського музичного мистецтва, театру і шоу-музичної індустрії на сучасному етапі; з’ясування ролі держави у розвитку сценічно-театрального та музичного мистецтва; аналіз досвіду української, європейської та світової телережисури, продюсерської діяльності, їх вплив на формування національних традицій; втілення ідей, які поширюються у ЗМІ, суспільно-політичному, економічному, культурно-мистецькому житті Української держави; формування комунікаційного інформаційного простору в Україні та поза її межами; аналіз творчого досвіду української та європейської музичної режисури, драматургії та продюсерської діяльності.


Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в науково-методичних доробках (наукові публікації у фахових збірниках, матеріали конференцій, науково-методичні праці).

 • Горенко Л.І. Культурні пріоритети Української держави XXI ст.: історія, теорія і практика // 20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього: XI Науково-практична конференція / Суспільно-науковий проект «Духовні цінності українського суспільства у світлі співпраці суспільствознавства і богослов’я» (19 травня 2011 р., м.Київ). Київ: Національна академія управління, 2011. С.48–51.
 • Горенко Л. Архетипи культури // Науковий інструментарій українознавця. Довідник: кер. авторського колективу, наук. кер. Л.Токар. Київ: ННДІУВІ, 2012. С.112–117.
 • Горенко Л. Культурна ідентичність // Науковий інструментарій українознавця. Довідник: кер. авторського колективу, наук. кер. Л.Токар. Київ: ННДІУВІ, 2012. С.213-218.
 • Горенко Л.І. Професійна компетентність учителів художньо-естетичного напряму в системі підвищення кваліфікації: українознавчі виміри // Збірник наукових праць ННДІУ. 2012. Вип.28. С.41–49.
 • Горенко Л.І. Микола Грінченко – видатний український музикознавець та перший редактор «Української музичної газети» // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Умань, 8 листопада 2012 р.). Умань: ПП.Жовтий О.О., 2012. С.32-37.
 • Горенко Л.І. Українознавчі рецепції в системі культурних традицій Схід-Захід // Діалог культур у контексті історії українсько-грецьких зв’язків: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2012 р., м.Київ). К.: НАКККіМ, 2012. С.104-109.
 • Горенко Л.І. Професійне естрадне мистецтво та його роль у формуванні культурної ідентичності нації // Естрадне та джазове мистецтво в контексті сучасної освіти: збірник матеріалів наук.-творчої конференції, 21 лютого 2013 р., м.Київ / в рамках Всеукраїнського фестивалю «Зимові джазові зустрічі». К.: НАКККіМ, 2013. С.11–16.
 • Горенко Л.І. Українознавчі основи менеджменту в галузі сучасної шоу-індустрії // Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі XXI століття: традиції, динаміка, перспективи: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (5–6 грудня 2013 р., м.Київ). К.: НАКККіМ, 2013. С.45-56.
 • Горенко Л.І. Культурні цінності як феномен націєтворення та державотворення в Україні початку XXI століття // Матеріали Круглого столу «Засади відродження та розвитку цивілізаційного українського суспільства» (10 вересня 2015 р., м.Київ). Київ, 2015. С.56-62.
 • Кочержук Д.В. Специфіка використання звукозаписуючих технологій вокальним колективом «Naturally 7». Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Серія «Мистецтвознавство». 2016. Вип. 30. С. 86-96.
 • Кочержук Д.В. Значення технологічного процесу звукозапису в мистецтві естрадного співу. Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2016. Вип. ІІ (7). С. 197-202.
 • Горенко Л.І. Прогрес в контексті культуротворення, націєтворення й державотворення в Україні початку XXI століття // Матеріали науково-теоретичної конференції «Роль культури у становленні незалежності української народу» (присвячується Дню Конституції України») (27 червня 2017 р., м.Київ). Київ, 2017. С.34–38.
 • Горенко Л.І. Естрадне мистецтво України в системі європейського простору XXI століття (до 25-річчя заснування творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України») // Матеріали науково-теоретичної конференції «Культура у становленні незалежності Української держави» (присвячується Дню Незалежності України», 22 серпня 2017 р., м.Київ). Київ, 2017. С.59-64.
 • Горенко Л.І. Культурологічні трансцендентні цінності в розвитку духовного потенціалу особистості. За твором Г.С.Сковороди «De libertate» («Про свободу») // Міжнародна науково-практична конференція «Морально-світоглядне природовідповідне й культуровідповідне вчення Г.С.Сковороди в сьогоденні» (м.Київ, 16 листопада 2017 р.). Збірник тез і доповідей / Редактор-упорядник: О.А.Шокало. Київ: Ін-т генези життя та Всесвіту, 2017. С.46–49.
 • Стебельська О.С. Культурно-громадська діяльність: євроінтеграційні виміри та національні традиції. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи. Секція: Культура і мистецтво (15 березня 2017 р., м.Київ). Київ: КиМУ, 2017. С. 25-28.
 • Слабченко М.О. Музична культура м. Херсона кінця ХІХ початку ХХ століть (процеси становлення) / Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу КиМУ «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи». Київ, 2017. С. 23-25.
 • Кочержук Д.В. Створення музичного продукту за допомогою інноваційних технологій звукозаписних систем (на прикладі роботи вокального ансамблю «Duke Time»). «Культура і сучасність: альманах НАКККіМ». 2017. №1. С.122-127.
 • Кочержук Д.В. Вплив естетики звукозапису на формування і становлення техніки співу естрадних виконавців. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія «Мистецтвознавство». 2017. № 2 (Вип. 37). С. 91-98.
 • Кочержук Д.В. Особливості використання устаткування «Live Looping» у сучасному мистецтві естрадного співу. Культура України. 2018. Вип. 59. С. 41-50.
 • Кочержук Д.В. Звукозапис в естрадному мистецтві: відмінність «римейку» від музичної версії «ремікс». Аспекти історичного музикознавства. 2018. Випуск ХІV. С. 229-245.
 • Кочержук Д.В. Роль и значение развития звукозаписи в области вокально-эстрадного искусства. Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта культуры і мастацтвау. 2018. №1 (29). С. 110-114.
 • Горенко Л.І. Моделі стратегічного управління продюсерської діяльності в Україні початку XXI ст. // Сучасні питання економіки і права: збірник наукових праць. Київ: КиМУ, 2018. Випуск 2(8). Серія: економічні науки. С.87–96.
 • Горенко Л.І. Комунікаційна культура у формуванні творчої особистості // Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу: Освітній процес. Література. Рекламознавство. Кінематограф. Театр. Колективна монографія [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. Київ: КиМУ, 2018. Розділ 1: Комунікаційна культура і творча особистість. С.9–22.
 • Горенко Л.І. Українська культура в міжнародному комунікативному просторі: історія та сучасність // Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків: колективна монографія: наук. ред. Чебанова О.Є. Київ: КиМУ, 2018. Розділ 1. С.6–82.
 • Горенко Л.І. Міждисциплінарний метод-підхід у системі ВНЗ України мистецького спрямування: Матеріали XXIII Міжнародної науково-практичної конференції «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям Української держави» (14 березня 2018 р., м.Київ). Київ: КиМУ, 2018. С.34–39.
 • Горенко Л.І. Національна культура як феномен світового українства // Матеріали IX Міжнародного конгресу україністів «Національна академія наук України за 100 років: здобутки, втрати, перспективи розвитку» (25–27 червня 2018 р., м.Київ). Київ: ІМФЕ НАН України, 2018. С.39–44.
 • Стебельська О.С. Функції музики в театральних виставах: Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні тенденції розвитку театрального мистецтва». Київ: КиМУ, 2018. С.18-19.
 • Стебельська О.С. Державна українська музична драма Леся Курбаса: матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору стратегічний напрям Української держави», секція: Культура і мистецтво, м. Київ, 14 березня 2018 р. Київ: КиМУ, 2018. С. 127-129.
 • Слабченко М.О. Передумови становлення та розвитку музичної освіти: Матеріали XXIIІ Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору стратегічний напрям Української держави». Секція: Культура і мистецтво. Київ: КиМУ, 2018. С. 130-132.
 • Стебельська О.С. Погляд на вертикаль влади у контексті українського державотворення: Матеріали ІІ та ІІІ Міжнародних науково-практичних конференції, присвячених Дню незалежності України. «Культура як основа формування української державності: історія, досвід, перспективи» (м Київ, 21 серпня 2018 р.). Київ, 2018. С.15–19.
 • Горенко Л.І. Особливості впровадження міжнародних стандартів в галузі культури та мистецтва: національні традиції та європейські виміри // Збірник матеріалів Науково-творчого круглого столу кафедри аудіовізуального мистецтва та виробництва ННІ журналістики, кіно і телебачення: «Перспективи розвитку екранних мистецтв і ЗМІ в Україні» (20 листопада 2019 р., КиМУ). Київ: КиМУ, 2019. С.30–36.
 • Горенко Л.І. Теоретико-методичні аспекти формування ціннісних компетентностей майбутнього фахівця в процесі професійної підготовки // Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. Київ: КиМУ, 2019. Випуск 1(9). Серія: економічні науки. С.83–94.
 • Стебельська О.С. Музичне мистецтво як соціальне явище: збірник матеріалів ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», 14 березня 2019 р. Секція: Культура і мистецтво. Київ: КиМУ, 2019. Т.2. 397 с. С.176-184.
 • Горенко Л.І. Технології інтерактивного навчання в системі міжкомунікаційної культури навчально-освітнього простору України початку XXI ст. // Соціально-комунікаційні та мистецтвознавчі процеси в аспекті історичного розвитку і сучасності: збірник наукових праць; наук. ред. Чебанова О.Є. У 2-х томах. Київ: КиМУ, 2019. С.36–54.
 • Gorenko L.I. Art education institutions of Ukraine in shaping the professionalism of producer activity in the XX – early XXI centuries // Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі XXI століття: дослідницькі практики, динаміка розвитку, сфери реалізації: збірник наукових праць / Упоряд., наук. ред. С.Садовенко. Київ: НАКККіМ, 2019. С.59–65.
 • Слабченко М.О. Особистісно-орієнтоване музичне навчання і виховання: технологічний підхід / збірник матеріалів ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», 14 березня 2019 р. Секція: Культура і мистецтво. К.: КиМУ, 2019. Т.2. 397 с. С.173-176.
 • Горенко Л.І. Україна сьогодні: підручник для студентів-іноземців вищих навчальних закладів. Київ: НДІ економічного розвитку, 2019. 151 с. (у співавтор. проф. Захарін С.В.).
 • Горенко Л.І. Теорія, методологія і практика мистецької освіти у сфері продюсування: сучасний стан та перспективи // Матеріали III Всеукраїнського науково-методичного семінару «Формування сучасної парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері» (9–10 квітня 2019 р., м.Київ). Київ: КНУКіМ, 2019. С.59–65.
 • Gorenko L.I. Obiektywna wartość i zorientowane determinanty wielokulturowego modelu szkolnictwa wyższego na Ukrainie na początku XXI wieku // Проблеми державного будівництва в Україні. Вип.27: у 2 томах: збірник матеріалів ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», (14 березня 2019 р., Київський міжнародний університет). Київ: КиМУ, 2019. Т.2. С.169–175.
 • Gorenko L.I. Polykulturelle vielfalt und die konsolidierung der ukrainischen gesellschaft zu beginn des XXI jahrhunderts / III Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури» (12 березня 2019 р., м.Київ, КиМУ). Київ: КиМУ, 2019. С.125–131.
 • Горенко Л.І. Науково-методичні принципи формування комунікативної культури в галузі сценічного мистецтва // Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних цивілізаційних концепцій: збірник наукових праць, наук. ред.: Чебанова О.Є. У 2-х томах Т.І. Київ: КиМУ, 2020. С.189–222.
 • Горенко Л.І. Основи менеджменту і звукорежисури творчих проєктів: актуальні проблеми науки і практики / Сучасні питання економіки і права: Збірник наукових праць. Серія: економічні науки. Випуск 2 (12). Київ. КиМУ. 2020. С. 93–99.
 • Gorenko L.I. The determinate form of national architecture in the context of the development of the artistic and theatrical culture of Ukraine between the 20th and 21st centuries // Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції. Modern development strategies of the university in the context of European integration: збірник матеріалів XXV Міжнародної науково-практична конференції «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» (21–22 травня 2020 р.) / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ. 2020. Вип.28. У 2 томахТ.2. С.10–18.
 • Gorenko L.I. Іnnovative technologies of modern media education in the conditions of European integration: theory, methodology, practice // VII Международная научно-практическая конференция «Dynamics of the development of world science» (18–20 марта 2020 г., Ванкувер, Канада) // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp. 67–75.
 • Gorenko L.I. Scientific and methodological principles of formation of communicative culture in the field of art education: аcmeological and epistemological aspects. Сборник материалов: V Международная научно-практическая конференция «Modern science: problems and innovations» (26-28 июля 2020 г., Стокгольм, Швеция), 2020. Рр.59-64.
 • Gorenko L.I. Cultural values and priorities as a strategic direction of the development of Ukraine and Europe at the beginning of the XXI century: national and civilizational dimensions / Сборник материалов: XII Международная научно-практическая конференция «Perspectives of world science and education» (12–14 августа 2020 годаОсакаЯпония). Perspectives of world science and education. Abstracts of the 12th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. Рр.46–53.

 • Участь науково-педагогічних працівників кафедри у наукових конференціях, круглих столах:

  • Науково-творчий круглий стіл «Культура особистості як передумова формування сценічної майстерності», організований кафедрою сценічного мистецтва Навчально-наукового інституту театрального мистецтва та кафедрою аудіовізуального мистецтва та виробництва Навчально-наукового інституту журналістики, кіно і телебачення. 11 листопада 2019 р., м.Київ, Київський міжнародний університет.
  • Всеукраїнська науково-творча конференція «Національна культура як основа української державності: постаті сучасності, які творять історію», організований кафедрою сценічного мистецтва Навчально-наукового інституту театрального мистецтва. 19 вересня 2019 р., м.Київ, Київський міжнародний університет.
  • ХХІV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», 14 березня 2019 р., м.Київ, Київський міжнародний університет.
  • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», 14 березня 2018 р., м.Київ, Київський міжнародний університет.
  • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», 15 березня 2017 р. , м.Київ, Київський міжнародний університет.
  • Міжнародна науково-практична конференція «Морально-світоглядне природовідповідне й культуровідповідне вчення Г.С.Сковороди в сьогоденні» (м.Київ, 16 листопада 2017 р.).
  • XXIII Міжнародна науково-практична конференція «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям Української держави» (14 березня 2018 р., м.Київ).
  • IX Міжнародний конгрес україністів «Національна академія наук України за 100 років: здобутки, втрати, перспективи розвитку» (25–27 червня 2018 р., м.Київ, ІМФЕ НАН України).
  • «Культура як основа формування української державності: історія, досвід, перспективи»: II та III Міжнародні науково-практич. конференція, м.Київ, 22 серпня 2017 р., 21 серпня 2018 р.
  • III Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури» (12 березня 2019 р., м.Київ, КиМУ).
  • III Всеукраїнського науково-методичного семінару «Формування сучасної парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері» (9–10 квітня 2019 р., м.Київ, КНУКіМ).
  • VIII Міжнародна науково-практична конференція «Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі XXI століття: дослідницькі практики, динаміка розвитку, сфери реалізації (4–5 грудня 2018 р., м.Київ, НАКККіМ).
  • ХIV Міжнародна науково-практична конференція «Культурні домінанти в реаліях ХХІ століття» (15–16 листопада 2018 р., м.Рівне, Рівненський державний гуманітарний ун-т).
  • IV Міжнародна науково-практична конференція «Режисура екранних мистецтв: методологія навчання, інновації та досвід» (13–14 березня 2019 р., м.Київ, Київський національний ун-т театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого).
  • Науковий Круглий стіл «Феномен культурогенезу в добу глобалізації» (19 березня 2019 р., м.Київ, Інститут культурології НАМ України).
  • Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Імідж і репутація: теорія і практика» (20 березня 2019 р., м.Київ, КНУКіМ).
  • XXVIII Міжнародна конференція «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні» (21–22 березня 2019 р., м.Київ).
  • Міжнародна науково-практична конференція «Філософія тексту в сучасній культурі» (29 березня 2019 р., м.Київ, КНУКіМ).
  • V Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття» (4 квітня 2019 р., м.Київ, Київський ун-т імені Бориса Грінченка).
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування сучасної парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері» (9–10 квітня 2019 р., м.Київ, КНУКіМ).
  • Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин» (11 квітня 2019 р., м.Київ, КНУКіМ).
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Взаємодія аматорського та професійного хореографічного мистецтва» (13 квітня 2019 р., м.Київ, КНУКіМ).
  • XXIV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України» (18–19 квітня 2019 р., м.Київ, КиМУ).
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Дизайн-освіта як галузь креативних індустрій» (18–19 квітня 2019 р., м.Київ, КНУКіМ).
  • Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (18–19 квітня 2019 р., м.Київ, КНУКіМ).
  • Міжнародна науково-практична конференція «Сценічне мистецтво у світовому культурному просторі XXI століття» (18–19 квітня 2019 р., м.Київ, КНУКіМ).
  • II Всеукраїнська науково-практична конференція «Ситуаційний менеджмент і лідерство: теорія, історія, культура та мистецтво управління» (14–15 травня 2019 р., м.Київ, КНУКіМ).
  • Міжнародна науково-практична конференція «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі» (16–17 травня 2019 року, м.Київ, КНУКіМ).
  • Науково-практична конференція до 120-річчя Національного історичного музею України «Історія формування колекції» (23–24 травня 2019 р., м.Київ, Національний історичний музей України).
  • Науково-творчій круглий стіл «Мистецтво як феномен культури ХХІ століття: традиції, динаміка, перспективи» (21 грудня 2020 р., м.Київ, Київський міжнародний університет).
  • VII Международная научно-практическая конференция «Dynamics of the development of world science» (18–20 марта 2020 г., Ванкувер, Канада) // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020.
  • V Международная научно-практическая конференция «Modern science: problems and innovations» (26-28 июля 2020 г., Стокгольм, Швеция), 2020.
  • XII Международная научно-практическая конференция «Perspectives of world science and education» (12–14 августа 2020 года, Осака, Япония). Perspectives of world science and education.Abstracts of the 12th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020.
  • Науково-творчий круглий стіл «Мистецтво як феномен культури ХХІ століття: традиції, динаміка, перспективи» (21 грудня 2020 року, Київ).
  • Науково-громадський круглий стіл «Пам'ятаємо, шануємо Героїв Крут, Героїв України! (до 103 річниці подвигу Героїв Крут)» (29 січня 2021 року, Київ).
  • ХХVI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» (25-26 березня 2021 року, Київ)
  • ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих учених «Розвиток студентської науки в умовах євроінтеграції: результати і перспективи» (20-21 травня 2021 року, Київ)

  Науково-педагогічні працівники та студенти інституту є учасниками заходів за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:


  Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських науково-творчих гуртків кафедри:

  • «BelCanto» (БельКанто) – керівник Кочержук Д.В.
  • «Камертон» – керівник, проф. Горенко Л.І.

  Позааудиторна робота

  На Факультеті музичного мистецтва працюють студентські наукові гуртки й товариства, де майбутні фахівці мають змогу аналізувати проблеми участі розвитку якості формування рівня музичного мистецтва України та світу в політичному, економічному та соціологічному житті суспільства, готувати наукові повідомлення, які обговорюють із працівниками газет, радіо, телебачення, прес-служб.

  ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ПЕРЕДБАЧЕНІ МАЙСТЕР-КЛАСИ, ПУБЛІЧНІ ЛЕКЦІЇ ВІДОМИХ АРТИСТІВ-ВОКАЛІСТІВ, МУЗИЧНИХ КОЛЕКТИВІВ, ПРОДЮСЕРІВ, ТЕЛЕВЕДУЧИХ, РЕЖИСЕРІВ, КЛІПМЕЙКЕРІВ, ДИРЕКТОРІВ МИСТЕЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КЕРІВНИКІВ ТВОРЧИХ СПІЛОК

  Факультет музичного мистецтва плідно співпрацює з громадськими організаціями та творчими спілками в галузі музичного мистецтва:
  1. Національна Всеукраїнська музична спілка (НВМС)
  2. Національна спілка композиторів України (НСКУ)
  3. Національна спілка театральних діячів України (НСТДУ)
  4. Національна спілка кобзарів України (НСКУ)
  5. Творча спілка «Асоціація діячів естрадного мистецтва України» (ТС «АДЕМ України»).
  6. Громадська Організація «Творча студія дитячої творчості Музикашки-Барабашки»
  7. Міжнародний союз діячів естрадного мистецтва України та Греції.
  Факультет музичного мистецтва плідно співпрацює з громадськими організаціями та творчими спілками в галузі музичного мистецтва:
  • Olympus Stars
  • Галицький шлягер
  • Рідна мати моя
  • Пісенний Вернісаж
  • Зіркові Барви

  Cтудентські досягнення

  Життєдайним стимулом для науково-педагогічних працівників і студентів є творчі надбання  президента Київського міжнародного університету, професора, композитора, автора і виконавця  Хачатура Володимировича Хачатуряна, творчість якого складає  понад 200 творів різних жанрів і стилів. Серед них є музичні композиції, які вперше були виконані викладачами і студентами Університету, в саме:

  На базі факультету щомісяця проводяться презентаційні виступи студентів, зокрема:

  концерт-презентація студентів І курсу Факультету музичного мистецтва, на базі ВНЗ ПЗВО КиМУ (посвята у студенти)

  • участь у концертній програмі, на базі ВНЗ ПЗВО КиМУ, що присвячено святу «Міжнародний день студента»
  • участь у концертній програмі, на базі ВНЗ ПЗВО КиМУ, що присвячено новорічним святам «Час дива під Новий рік у КиМУ»
  • Всеукраїнський конкурс-фестиваль «Зіркові Барви–2020», на базі ВНЗ ПЗВО КиМУ
  • Інтелектуально-творчий марафон «Абітурієнт–2021», на базі ВНЗ ПЗВО КиМУ
  Здобутки молодих талантів факультету музичного мистецтва:
  • Перший Міжнародний фестиваль-конкурс «Olympus Stars–2020»
  • Прощаликіна Люсіне – диплом І ступеня, номінація Естрадний спів (студентка 2 курсу, заочне відділення)
  • Перший Всеукраїнський конкурс-фестиваль мистецтв «Зіркові Барви–2020»
  • Григоревський Олександр – дипломант, номінація «Естрадний спів» (студент 1 курсу, денне відділення)
  • Прядко Анастасія – диплом ІІ ступеня, номінація «Естрадний спів» (студентка 1 курсу, денне відділення)
  • Юріна Маргарита – диплом ІІІ ступеня, номінація «Естрадний спів» (студентка 1 курсу, денне відділення)
  • Прощаликіна Люсіне – диплом ІІ ступеня, номінація «Естрадний спів» (студентка 2 курсу, заочне відділення)
  • Роботова Валентина – диплом І ступеня, номінація «Академічний вокал» (студентка 2 курсу, заочне відділення)
  • Чирун Катерина – диплом І ступеня, номінація «Джазовий вокал» (студентка ІІІ курсу, заочне відділення)
  • IV Всеукраїнський дистанційний конкурс молодих виконавців джазу «Джаз-Палітра–2020»
   • Чирун Катерина – диплом ІІ ступеня, номінація «Вокальне соло» (студентка 3 курсу, заочне відділення)

  Практична підготовка

  Усі види практичної підготовки студентів забезпечуються випусковою кафедрою сценічного та музичного мистецтва. До методичного забезпечення всіх видів практик залучаються найбільш підготовлені та кваліфіковані викладачі кафедри музичного мистецтва. В інституті сценічного та музичного мистецтва дотримуються вимог Положення про проведення практики студентів закладів вищої освіти України. Забезпеченість базами практики представлена в таких музикальних закладах:

  Студенти проходять навчальну й виробничу практику на таких базах:

  • Школа мистецтв ім. М.Д. Леонтовича.
  • ТС «Асоціація діячів естрадного мистецтва України» (ТС «АДЕМ України»), м.Київ.
  • Громадська організація «Студія музичної творчості МУЗИКАШКИ БАРАБАШКИ» м. Буча Київської області
  У межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті» проведено майстер-класи для учнів закладів середньої освіти м. Києва та регіонів:

  Науково-педагогічні працівники факультету беруть активну участь у реалізації програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті». Проводять заходи в межах профорієнтаційної роботи, організації спільної роботи з закладами загальної середньою освіти спрямовані на залучення абітурієнтів на навчання:

  • Творчий марафон «Абітурієнт 2021»
  • Всеукраїнський конкурс-фестиваль мистецтв «Зіркові Барви»
  • VII кінофорум міжнародного дитячого журналу «Байки» 2021.
  21 05/2022
  10:00
  Зустріч