Кафедра міжнародних відносин та туризму

Завідувач кафедри міжнародних відносин

Крупеня Ірина Миколаївна

Завідувач кафедри, канд.політ.наук, доцент
kafedra_mv@kymu.edu.ua

Активізація зовнішньополітичної діяльності України в умовах незалежності, інтенсивність процесів інтеграції України до євроатлантичних структур, рівень практичної реалізації технологій і методів політичної діяльності, зокрема, у сфері міжнародної діяльності, дипломатії, міжнародного туризму, підвищення іміджу України, гідного представлення її інтересів на світовій політичній арені, потребують підвищення кваліфікації та рівня вдосконалення існуючої системи підготовки фахівців з міжнародних відносин, які відповідали б сучасним світовим і європейським стандартам.

Трансформаційні процеси у системі міжнародних відносин, нові світові виклики безпеки, інтенсивність процесів інтеграції України до євроатлантичних структур визначили необхідність змін у підходах і методах організації професійного навчання і забезпечення професійної компетентності працівників дипломатичної служби України, інших державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, задіяних у сфері зовнішніх зносин і міжнародній діяльності, потребують безперервного підвищення кваліфікації та вдосконалення існуючої системи підготовки фахівців із міжнародних відносин.

Фахова підготовка орієнтована на вивчення міжнародних та зовнішньополітичних процесів (міжнародного співробітництва, міжнародних суспільних комунікацій, інтеграції, міжнародних конфліктів) та зовнішньої політики держав, має прикладний характер, зокрема орієнтована на теоретично-прикладну та фахову підготовку за ступенем вищої освіти бакалавр, яка може здійснюватися із залученням структурних підрозділів органів державної влади, які відповідають за формування та реалізацію зовнішньої політики країни, іноземних дипломатичних представництв, міжнародних організацій, тощо; фахове знання іноземних мов.

Кафедра міжнародних відносин та туризму як окремий структурний підрозділ Навчально-наукового інституту міжнародних відносин, створена в 2002 році, забезпечує підготовку фахівців з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; політології та туризму на першому та другому рівні вищої освіти за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр».


Науково-педагогічний склад кафедри – це високопрофесійні фахівці, кандидати наук, доценти і професори, історики, політологи-міжнародники й аналітики, серед яких: професор Іванова Р.П. – к.і.н., член спілки письменників України, заслужений діяч мистецтв України, фундатор жанру наукової романістики у літературі; доценти: Крупеня І.М. – к.політ.н.; Самойлов О.Ф. – к.і.н.; Судак І.І. – к.і.н.; Тараненко Г.Г. – к.політ.н.; Рябоштан Є.В. – к.політ.н.; Мохнатюк І.О. – к.і.н.; Вяткін П.С. – к.екон.н.; Глівінська Ю.В. – к.екон.н.; Данник К.О. – к. культурології; Юрченко Т.І. – к. географ.н.; викладачі: Алексанян В.І., Закрева В.В., Курілова Ю.О., Личак І.А., Порплиця Н.Б., Клик Б.О., Терехова М.А. та ін.

Освітня діяльність

Освітня діяльність кафедри пов’язана із підготовкою фахівців за освітніми програмами:


Професійні та практичні дисципліни

Бакалавр
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
  • історія України
  • історія політичних вчень та політологія
  • вступ до спеціальності
  • історія міжнародних відносин
  • міжнародні відносини та світова політика
  • теорія міжнародних відносин
  • країнознавство
  • регіональні підсистеми міжнародних відносин
  • зовнішня політика України
  • зовнішня політика країн Західної Європи
  • дипломатичний протокол та етикет
  • міжнародні організації
  • дипломатична та консульська служба
  • аналіз зовнішньої політики
  • основи наукових досліджень
  • релігійний фактор в міжнародних відносинах
  • етнополітичні проблеми у міжнародних відносинах
  • соціологія політики
  • PR-інструменти в міжнародних відносинах
  • стратегічні комунікації в міжнародних відносинах
  • гібридні виклики сучасного світу
  • зовнішня політика країн Близького та Середнього Сходу
  • економічна дипломатія у системі забезпечення національних інтересів держав
  • зовнішня політика країн Північної Америки
  • зовнішня політика країн Азії
  • державне регулювання міжнародної співпраці
  • діаспора та національні меншини у зовнішній політиці держав
  • енергетична геополітика та дипломатія
  • міжнародне культурно-гуманітарне співробітництво
  • зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ
  • зовнішня політика Росії та країн СНД
  • актуальні проблеми міжнародних відносин в Африці
  • актуальні проблеми міжнародних відносин країн Латинської Америки та Карибського басейну
  • міжнародні конфлікти та гуманітарний чинник у світовій політиці
  • національна та регіональна безпека в умовах глобалізації
  • міграційна криза і політика розширення кордонів
  • аналіз криз та прийняття зовнішньо-політичних рішень
  • актуальні проблеми транскордонного співробітництва
 • Політологія
  • основи світової, регіональної політики
  • етнополітика
  • теорія держави і права
  • зовнішня політика України
  • технологія політичного процесу
  • державне управління
  • методика політичного аналізу
  • соціологічні методи дослідження політичних процесів
  • історія політичної думки України
  • політичний менеджмент і маркетинг
  • теорія політичних партій
  • вибори та виборчі системи
  • політична психологія та філософія політики
  • порівняльне конституційне право
  • основи наукових досліджень
  • інформатика та сучасні інформаційні системи і технології
  • основи екології та безпеки життєдіяльності
 • Туризм
  • вступ до спеціальності
  • географія туризму
  • туристичне краєзнавство
  • економічна географія та історія світу
  • фізична географія країн світу та картографія
  • політична географія та історія світу
  • демографія
  • туристичні ресурси України
  • історія туризму
  • рекреаційні комплекси світу
  • основи туризмознавства
  • організація туристичних подорожей
  • організація екскурсійної та анімаційної діяльності
  • туроперейтинг
  • організація готельного та ресторанного господарства
  • галузі туризму: спортивний, зелений, медичний, діловий, виставковий
  • країнознавство
  • курортно-санаторні послуги
  • основи міжнародного туризму
  • моніторинг ринку туристичних послуг
  • реклама та PR в туризмі
  • основи гостинності
  • соціально-культурний туристичний сервіс
  • гастрономічний сервіс
Магістр
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
  • міжнародні системи та глобальний розвиток
  • теоретичний семінар (методологія досліджень міжнародних відносин)
  • аналіз та прогнозування зовнішньої політики
  • актуальні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних відносин
  • міжнародна та європейська безпека
  • геополітика і геостратегія
  • світовий ринок озброєнь та конверсія в міжнародних відносинах
  • актуальні проблеми міждержавних відносини в АТР
  • міжнародні конфлікти
  • теорія і практика сучасної міжнародної дипломатії
  • світова політика в ХХІ столітті: актори і процеси
  • публічна дипломатія
  • стратегічне партнерство та асиметричні відносини
  • моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах
 • Політологія
  • порівняльна і прикладна політологія
  • теорія політичних конфліктів
  • аналіз державної політики
  • геополітика та стратегія зовнішньої політики
  • політичне прогнозування
  • інформаційно-аналітичне забезпечення політичних відносин
  • PR
  • політичний менеджмент та маркетинг
  • стратегічне партнерство та асиметричні відносини
  • міжнародна та європейська безпека
  • виборчі політтехнології
  • політична культура та політична ідеологія
  • партійні системи
  • соціальна правова система
  • кратологія
  • методика викладання у вищій школі
 • Туризм
  • теорія і методологія наукових досліджень в туризмі
  • програмний туроперейтинг
  • екскурсологія
  • міжнародний туризм
  • туризмологія: теорія туризму
  • управління якістю туристичних послуг
  • управління проектами в туризмі
  • філософія туризму
  • економіка туризму
  • стратегія розвитку курортної справи
  • стратегічний менеджмент і маркетинг
  • управління регіональним розвитком туризму
  • управління інноваціями в готельно-ресторанному бізнесі
  • організація та управління виставково-ярмарковою діяльністю в туризмі
  • безпека туризму

Наукова - дослідна робота

Наукова діяльність кафедри спрямована на дослідження, генерування та поширення нових знань у галузях міжнародних відносин та зовнішньої політики; комплексні знання про країни та регіони, міжнародні комунікації та міжнародний інформаційний простір, формування ключових компетентностей та особистісних якостей сучасних фахівців з міжнародних відносин, здатних реалізовувати знання та навички на державному та міжнародному рівнях та на комплексне дослідження відповідної країни або групи країн (регіону світу): їхньої природи, населення, історії та етнографії, економіки й політики, науки й культури, релігії, мови й літератури, традицій і моральних цінностей. Зокрема, здійснюються розробки науково обґрунтованих рекомендацій з відповідних питань діяльності державних органів, що беруть участь у проведенні зовнішньої політики, різноманітних наукових, освітніх, інформаційних, туристичних і культурних обмінів, у реалізації торгівельно-економічного співробітництва та ін.

Викладачі кафедри також досліджують світові політичні процеси, міжнародні відносини та їх особливості в різних регіонах, сучасні геополітичні тенденції, проблеми в галузі політичних та історичних наук, інтеграцію України в світовий та європейський простір, формування безпекового простору як запоруки співіснування в глобалізованому світі тощо.

З 2001 року на базі кафедри міжнародних відносин та туризму здійснюється видання «Вісника Київського міжнародного університету: cерія «Міжнародні відносини» (15 випусків); з 2010 року у якості його правонаступника виходить збірник наукових праць «Проблеми міжнародних відносин», який постановою Президії ВАК України № 1-05/2 від 23 лютого 2011 р. зареєстрований як фахове видання, спільно з Інститутом світової економіки та міжнародних відносин НАН України. За цей період підготовлено до друку 15 випусків цього збірника.

У 2016 році збірник наукових праць «Проблеми міжнародних відносин» пройшов перереєстрацію. Співзасновниками збірника стали: Сопотська Вища Школа (Польща); Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя; Громадська організація «Інститут Євро-Атлантичного співробітництва».

Збірник наукових праць «Проблеми міжнародних відносин» затверджено як фахове видання наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2017 року №996. З 2017 року було видано 6 випусків:


Основні публікації викладачів кафедри:

 • Крупеня І.М. «English textbook for international relations professionals»: навч. посіб. К.: Вид-во КиМУ, 2020. 203 с.
 • Судак І.І. Право вето та реформа Ради Безпеки ООН в контексті сирійського питання. Проблеми міжнародних відносин. Київ: КиМУ, 2020. Вип. 17. С. 15-37.
 • Крупеня І.М. Зовнішня політика та дипломатична служба Малайзії. Проблеми міжнародних відносин. Київ: КиМУ, 2020. Вип. 17. С. 61-94.
 • Тараненко Г.Г. European neighborhood policy as conflict prevention instrument // Ідентичності та політичні інститути: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 квітня 2020 р., м. Ніжин) / За заг. ред. Ф.В. Барановського, Л.О. Дудки. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. С. 73-76.
 • Крупеня І.М. Публічна дипломатія: інструмент створення позитивного іміджу держави // Ідентичності та політичні інститути: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 квітня 2020 р., м. Ніжин) / За заг. ред. Ф.В. Барановського, Л.О. Дудки. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. С. 39-41.
 • Судак І.І. Політика партнерства НАТО та глобальна стратегія США // Ідентичності та політичні інститути: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 квітня 2020 р., м. Ніжин) / За заг. ред. Ф.В. Барановського, Л.О. Дудки. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. С. 71-73.
 • Сокирська В.В. Економічне районування УСРР 1920-х рр. як засіб уніфікації «народногосподарського» простору // Український історичний журнал №2. 2020. С. 107-120. (Web of Sciens) Категорія А.
 • Іванюк О.Л., Ковальов Е.А., Мохнатюк І.О.. Археологічні розвідки в Наддніпрянській Україні в контексті військово-історичних досліджень в ХІХ – на початку ХХ ст. Сторінки історії. КПІ. 2020. (№50).
 • Тараненко Г.Г. Врегулювання конфліктів в Європейському Союзі: досвід Іспанії. Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2020. – Вип. 17. С. 38-60.
 • Крупеня І.М. 34-й саміт АСЕАН – важлива подія в субрегіоні Південно-Східної Азії. «Гілея: науковий вісник». 2019. Вип.146 (№7). Ч. 3. Політичні науки. C. 76–79
 • Sokyrska V., Karasevych A. Аctivity of the russian soviet procurement agencies in Ukraine in the 1920-ies. East European Historical Bulletin. Drohobych: Publishing House «Helvetica», 2019. Issue 10. P. 121–132. (Web of Science Core Collection)
 • Крупеня І.М. Будапештський меморандум 1994: тест для верховенства права. «Гілея: науковий вісник». Вип.141 (№2). Ч. 3. Політичні науки. 2019. C. 39-42
 • Sokyrska V., Chuchalin O. Kyiv eparchy within soviet russian anti-religious policy in the 1920-ies. East European Historical Bulletin. 2019. Issue 13. P. 125–135.
 • Сокирська В.В. Більшовицька державна політика у сфері адміністративно–територіального устрою початку 1920–х рр. Гілея. 2019. Вип. 140 (1). Ч. 1. Історичні науки. С. 83–89
 • Сокирська В.В. Українська СРР в системі «загальнофедеративного бюджету» РСФРР/СРСР 1920–х рр. Гілея. 2019. Вип. 141 (2). Ч. 1. Історичні науки. С. 151–157
 • Сокирська В.В. Відносини між РСФРР і УСРР у процесі формування єдиного народногосподарського комплексу 1920-х рр. Історична пам’ять. №1 (40). 2019. С. 60–68
 • Сокирська В.В. Утворення Молдавської АССР: геополітичний контекст російської радянської політики щодо УССР. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Том 30 (69). №1. 2019. С. 63–70
 • Сокирська В.В. Відносини між РСФРР і УСРР 1920-х рр. крізь призму радянської історіографії. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 27. 2019. С. 115–120
 • Сокирська В.В. Російська радянська продовольча політика в Україні на початку 1920-х рр. Український селянин. 2019. Вип. 20. С. 35 – 39
 • Sokyrska V., Karasevych A. Аctivity of the russian soviet procurement agencies in Ukraine in the 1920-ies. East European Historical Bulletin. 2019. Issue 10. P. 121–132.
 • Сокирська В.В., Чучалін О.П. Українська промисловість 1920-х рр. як складова єдиного народногосподарського комплексу СРСР. Сторінки історії. Вип. 48. 2019. С. 97–109.
 • Krupenya I. The Ukrainian crisis: a Test for the Rule of Law// Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp.z o.o., 2019. – С. 19–32
 • Судак І.І. Участь Канади в програмі НАТО «Розширена передова присутність» та розміщенні системи протиракетної оборони у Європі. Проблеми міжнародних відносин. Вип. 16. Київ: КиМУ, 2019. С. 15–39
 • Судак І.І. Оборонна політика Канади та шляхи її модернізації // Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2019. – Вип. 15. – С. 38–68.
 • Самойлов О.Ф. Спортивна дипломатія як чинник формування міжнародних відносин. Проблеми міжнародних відносин. Київ: КиМУ, 2019. Вип. 15. С. 146–160
 • Самойлов О.Ф. Культурна дипломатія династії Терещенків // Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2019. – Вип. 16. – С. 84-103
 • Мохнатюк І.О., Іванюк О.Л. Осібні аспекти імперської політики пам’яті щодо Наддніпрянської України і Криму в ХІХ – на початку ХХ ст. Київські історичні студії. 2019. № 2 (9). С. 6–11.
 • Некряч А.І. Громадівська модель самоврядування в Україні: колективна монографія / Кол. авт.; за заг. ред. проф. Ю.М. Бардачова, І.П. Лопушинського, Р.М. Плюща. ‒ Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2019. ‒ 708 с. Фіксований внесок: Розділ 3. Організаційно-правові засади формування сучасних територіальних громад ст. 122‒153
 • Тараненко Г.Г. Перспективи реформування Організації Об’єднаних Націй // Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2019. – Вип. 16. – С. 40–61
 • Тараненко Г.Г. Bilateral Ukraine-China relations at the current stage. Політологічний вісник : збірник наукових праць / голов. ред. В.Ф. Цвих; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. К.: ТОВ «Вадекс», 2018. Вип. 81. 112 с. С. 68–75
 • Половинська В.В. Україно-норвезькі відносини: історія, реалії та перспективи // Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2019. – Вип. 16. – С. 104–141
 • Держалюк М.С. Угорська Революція 1956 року та відгуки на неї в Україні // Суспільно-політичні процеси. – 2019. – Вип. 1. – С. 297‒331
 • Судак І. І. Трансформація безпекової стратегії НАТО як відповідь сучасним викликам та загрозам у світі: монографія. Київ: КиМУ, 2019. 202 с.
 • Мохнатюк І. О. Погляди Івана Франка на релігію. «Гілея: науковий вісник»: Збірник наукових праць. Київ, 2017. Випуск 119. 2017, С. 67-71.
 • Крупеня І.М. Проблема спірних територій у південно-китайському морі // Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2019. – Вип. 15. – С. 69-89
 • Самойлов О.Ф. Спортивна дипломатія як чинник формування міжнародних відносин // Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2019. – Вип. 15. – С. 146–160
 • Vinogradchyi V.I., Nekriach A.I. Current local government reforms in the eu as a “road map” for Ukraine // Innovative development of the economy: global trends and national features. – Collective monograph. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. – 716 p
 • Некряч А.І. Формування громадянських компетентностей як важливих складників розбудови доброго врядування (good governance) в Україні // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А.І. та ін.]. – К.: КиМУ, 2018. Вип. 13. С. 14 – 40
 • Держалюк М.С. Активізація діяльності Угорщини у регіоні та Україна // Стратегічні пріоритети. – 2018. – №1. – С. 48‒56
 • Сокирська В.В. Встановлення російсько-українського кордону в 1923 – 1928 рр. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2018. Вип. 52. С. 112 – 122
 • Сокирська В.В. Сучасна українська та зарубіжна історіографія відносин між РСФРР та УСРР 1920-х рр. Емінак. 2018. №4 (24). Т.2. С. 144–151
 • Судак І.І. Пріоритети співробітництва НАТО з країнами-партнерами // Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А.І. та ін.]. – К.: КиМУ, 2018. Вип. 14. С. 13–34
 • Крупеня І.М. Архітектор малайзійського дива / І.М. Крупеня // «Гілея: науковий вісник». Вип.135. - 2018. - №8. - C. 389-394
 • Тараненко Г.Г. Foreign policy of Ukraine under current challenges of global and regional security // Політологічний вісник : збірник наукових праць / голов. ред. В.Ф. Цвих; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ТОВ «Вадекс», 2018. – Вип. 80. – 112 с. – С. 61–67
 • Шарко О.В. Проблема взаємозв’язку політичної філософії та теорії міжнародних відносин // Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А.І. та ін.]. – К.: КиМУ, 2018. Вип. 14. С.164 – 182
 • Половинська В.В. Ярослав Мудрий очима скандинавів // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А.І. та ін.]. – К.: КиМУ, 2018. Вип. 14. С. 204–220
 • Половинська В.В. Яріцлейв: постать Ярослава Мудрого на скандинавському тлі. – К.: Вид-во КиМУ, 2018. – 272 с.
 • Krupenya Iryna The crisis of the Rohingya as a muslim minority in Myanmar and ASEAN's response to the Rohingya refugees / Iryna Krupenya // Evropský politický a právní diskurz. - 2018. - Issue 1. - Volume 3. - P. 14-19
 • Личак І.А. Локальні конфлікти та їх вплив на процеси трансформації міжнародної системи (на прикладі конфлікту на Сході України) // Проблеми державного будівництва в Україні»: зб. матеріалів ХХІІІ міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи».: 14 березня. 2018 р., тези доп. – К.: КиМУ. – 2018. Вип. №25. – Т.1. – 245 с. – С. 75–78
 • Іванова (Іванченко) Р.П. Нове державницьке воскресіння України (1917-1918); Україна – східний щит Європи: Уроки історії і сучасність: нове видання. К.: Дніпро, 2017. – 208 с
 • Самойлов О.Ф., Рябоштан Є.В., Закрева В.В. Homo dictaticus: феномен диктатури у ХХ столітті : [монографія]. – К.: КиМУ, 2017. – 160 с.
 • Тараненко Г.Г. Міжнародні організації (навчальний посібник). – К.: КиМУ, 2017. – 120 с.
 • Некряч А.І. Людина ХХІ століття: соціокультурний, освітньо-гуманістичний, політологічний виміри // Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». – К.: Всеукраїнський центр ім. М. Пирогова. – №1–2, 2017. – С. 42–43
 • Держалюк М.С. Угорська революція 1956 року та її вплив на піднесення національно-визвольного руху в Україні // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. – 2017. – № 26. – С. 499‒515
 • Олійник М.М. Основні підходи до формування системи регіонального врядування: європейський досвід // «Проблеми державного будівництва в Україні»: зб. матеріалів ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи»: 15 березня. 2017 р., тези доп. – К. : КиМУ. – 2017. Вип. №25. – Т.1. – 238 с. – С. 24–28
 • Тараненко Г.Г. Євроінтеграційні перспективи України на сучасному етапі / Г.Г. Тараненко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін [Відп. ред. О.В.Бабкіна]. – Випуск 21: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 94–99
 • Рябоштан Є.В. Використання досвіду Євросоюзу з врегулювань кризових ситуацій в процесі реінтеграції Донбасу // «Проблеми державного будівництва в Україні»: зб. матеріалів ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи»: 15 березня. 2017 р., тези доп. – К. : КиМУ. – 2017. Вип. №25. – Т.1. – 238 с. – С. 44–50
 • Личак І.А. Україна та Сполучені штати Америки: нові шляхи та перспективи співпраці // Проблеми державного будівництва в Україні»: зб. матеріалів ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи».: 15 березня. 2017 р., тези доп. – К.: КиМУ. – 2017. Вип. №25. – Т.1. – 238 с. – С. 57–61
 • Закрева В.В. Проблеми взаємодії Великобританії та НАТО: національні інтереси й колективна безпека // Проблеми державного будівництва в Україні»: зб. матеріалів ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи».: 15 березня. 2017 р., тези доп. – К.: КиМУ. – 2017. Вип. №25. – Т.1. – 238 с. – С. 87–89
 • Олійник М.М. Миротворча діяльність Збройних сил України з огляду на сучасні виклики міжнародної безпеки // Проблеми державного будівництва в Україні № 24: у 2 томах: збірник матеріалів ХХI Міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», 16 березня 2016 року / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2016. – Т. 1. – С. 87–89
 • Половинська В.В. Русько-скандинавські відносини за правління Ярослава Мудрого (монографія). – К.: КиМУ, 2016. – 195 с.
 • Некряч А.І. Реалізація освітніх стандартів ЮНЕСКО – запорука входження України в європейський цивілізаційний простір // Науково-практичне видання «Вища школа». – К.: Знання. – №3 (140), 2016. – С. 11-22
 • Іванова (Іванченко) Р.П. Майбутнього немає без минулого: до 25-річчя Акту проголошення незалежності України. – К.: Видавничий дім «Історія в книзі», 2016. – 148 с.
 • Іванова (Іванченко) Р.П. Апостол українського відродження: до 175 річниці від дня народження М. Драгоманова. Збірник наукових розвідок. – К.: Видавництво Київського міжнародного університету, 2016. – 390 с.
 • Тараненко Г.Г. Роль міжнародних організацій у врегулюванні конфліктів / Г.Г. Тараненко // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 107 (4). – С. 390–392
 • Крупеня І.М. Місце Малайзії в сучасній системі міжнародної безпеки / І.М. Крупеня // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 23, Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина ІІ. Серія «Політичні науки» / За заг. ред. В.Г. Ціватого, Н.О. Татаренко. – К., 2016. - C.72-81
 • Тараненко Г.Г. Роль громадянського суспільства у євроінтеграційних процесах. Держава і право: Збірник наукових праць. Серія Політичні науки. Випуск 71. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. К.: Вид-во «Юридична думка», 2016. С. 135–143.
 • Рябоштан Є.В. Особливості функціонування системи Спільної Зовнішньої та безпекової політики ЄС в умовах військової загрози з боку Російської Федерації // Матеріали 6-ої міжнародної науково-практичної конференції «Аналітика міжнародних відносин», 24 травня 2016 року, Київський міжнародний університет. – С. 39–45
 • Личак І.А. Суперечливі тенденції розвитку європейської інтеграції // Проблеми державного будівництва в Україні № 24: у 2 томах: збірник матеріалів ХХI Міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», 16 березня 2016 року / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2016. – Т. 1. – С. 83–86
 • Закрева В.В. Інформаційно-психологічна складова та особливості асиметрії україно-російських відносин // Проблеми державного будівництва в Україні № 24: у 2 томах: збірник матеріалів ХХI Міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», 16 березня 2016 року / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2016. – Т. 1. – С. 94-96
 • Самойлов О.Ф. Глобалізація як культурно-історичне явище (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): [монографія]. – К.: КиМУ, 2015. – 282 с.
 • Держалюк М.С. Формування кордонів у Центрально-Східній Європі за наслідками Другої світової війни. // Сторінки воєнної історії України. – 2015. – Вип. 17. – С. 152‒168
 • Некряч А.І. Розвинена місцева демократія – гарант входження України до європейського цивілізаційного простору (політологічний зріз) // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету / голов. ред. проф. Лопушинський І.П. – 2015. – № 2, 18 с.
 • Некряч А.І. Оптимізація місцевого самоврядування: вітчизняні реалії та зарубіжна практика // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. – К.: КиМУ, 2015. Вип. 10–11. С. 229–250
 • Некряч А.І. Децентралізація як нова парадигма модернізації публічної влади в Україні / А.І. Некряч // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 101. - С. 481-486
 • Судак І.І. Роль канадської дипломатії у Великій двадцятці (G20) // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. – К.: КиМУ, 2015. - Вип. 10–11. - С. 142–157
 • Лимич Ю. В. Структурно-функціональні ознаки механізмів формування та використання інноваційно-інвестиційного потенціалу економічного розвитку // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. праць / [гол. ред. Б. В. Буркинський]. – Одеса., 2015. – С. 54-57
 • Крупеня І.М. Малайзійсько-американські відносини: основні етапи розвитку в ХХ-ХХІ століттях / І.М. Крупеня // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 22, м. Київ, Серія «Політичні науки» / За заг. ред. М.А. Кулініча, Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. – К.: ДАУ при МЗС України, 2015. - C.177-183
 • Рябоштан Є.В. Стратегічні аспекти співпраці України з ЄС в межах Спільної Зовнішньої та безпекової політики // Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції «Європейський вибір України в контексті безпекових викликів та сучасні реалій», 14 березня 2015 року. – С. 26–32

Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків кафедри міжнародних відносин та туризму:

 • «Сучасні тенденції в Азійсько-тихоокеанському регіоні в ХХІ столітті» (керівник – доцент Крупеня І.М.)
 • «Молодий дипломат» (керівник - доцент Судак І.І.)
 • «Науково-дослідна робота як особливий вид організації навчального процесу» (керівник – доцент Мохнатюк І.О.)
 • «Туристично-рекреаційний потенціал спелеоресурсів України» (керівник – доцент Юрченко Т.І.)
 • «Азимут» (керівник – викл. Порплиця Н.Б.).

Викладач кафедри Алексанян В.І. є Головою студентського наукового товариства Київського міжнародного університету.


Результати наукової діяльності викладачів і студентів кафедри знаходять своє відображення в статтях, виступах на міжнародних і всеукраїнських конференціях, круглих столах, науково-практичних семінарах, студентських дебатах, майстер-класах:

В межах сертифікованої програми «Підприємницький Startup» успішно проведені тренінги з питань: «Основи економічних знань», «Економічне обґрунтування бізнес-процесів», «Технологія роботи з клієнтами та командоформування».


Позааудиторна робота

Прищепленню студентам рис громадянської відповідальності й обов’язку, патріотизму, високих моральних якостей сприяє робота «Дипломатичної вітальні», в межах якої відбуваються регулярні зустрічі з видатними українськими політиками й дипломатами, послами закордонних посольств в Україні, зокрема: перший Президент незалежної України Л.М. Кравчук, посли США, Китаю, Пакистану, ФРН, Іспанії, Естонії, Кувейту, Єгипту, Афганістану, Індії, Грузії, Великобританії, Таджикистану, Республіки Корея в Україні, Узбекистану, Словаччини, Швеції, Португалії, Координатор, Посол ОБСЄ в Україні, Директор Програми розвитку ООН в Україні.

У 2016 – 2020 н.р. перед студентами відбулись зустрічі та гостьові лекції потенційних роботодавців, представників центральних органів державної влади, міжнародних організацій, Надзвичайних та Повноважних послів іноземних держав:

Студенти спеціальності міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії брали участь у навчально-ознайомчих візитах до штаб-квартири Ради Європи (Страсбург, Франція), НАТО (Брюссель, Бельгія), Комісії Європейського Союзу (Брюссель, Бельгія), ЮНЕСКО (Париж, Франція), Палацу миру Міжнародного Суду ООН (Гаага, Нідерланди), Європейського суду з прав людини (Страсбург, Франція), відділення ООН у Женеві (Швейцарія). Крім того, студенти відвідали Посольство України в Нідерландах, легендарні Університет Сорбонна в Парижі (Франція) і Ягеллонський університет у Кракові (Польща), а також взяли участь у пізнавальних екскурсіях Дрезденом, Прагою, Берліном, Баден-Баденом тощо. Безпосереднє ознайомлення студентів з європейськими інститутами відчутно впливає на ефективність і результати подальшого професійного становлення, як фахівця з міжнародних відносин, допомагає їм краще зрозуміти процес європейської інтеграції і світових глобальних процесів загалом.

Тематичні екскурсії до посольств, органів державної влади, участь у міжнародних конференціях, екскурсії до відомих пам’яток історії та культури є складовою освітнього процесу: