Кафедра міжнародних відносин та туризму

Кафедра міжнародних відносин та туризму створена як структурний підрозділ Навчально-наукового інституту міжнародних відносин.

Мета кафедри: забезпечення безперервної та якісної підготовки,особистісного та професійного зростання кваліфікованих фахівців з міжнародних відносин, політологів-міжнародників, фахівців з туризму на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Місія кафедри: забезпечення безперервної та якісної підготовки,особистісного та професійного зростання конкурентноспроможних фахівців з міжнародних відносин, політологів-міжнародників, фахівців з туризму на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти, які гідно представлятимуть та відстоюватимуть інтереси України на державному та міжнародному рівнях, експертному середовищі, у туристичній індустрії.

Основні завдання:

 • готувати відповідно до стандартів вищої освіти фахівців за профілем кафедри та основними освітніми програмами;
 • забезпечувати виконання наукових досліджень за профільними напрямами роботи кафедри;
 • створювати місця проходження виробничої практики відповідно до вимог та змісту навчальних дисциплін;
 • представляти основні напрями наукової діяльності кафедри на міжнародних зустрічах, симпозіумах, при виконанні міжнародних програм, у роботі круглих столів, конференцій;
 • створювати можливості участі у науковій діяльності кафедри для кращих випускників;
 • підвищувати кваліфікацію науково-педагогічних працівників кафедри;
 • публікувати основні результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників кафедри у рейтингових українських та закордонних виданнях;
 • організовувати школи, наукові гуртки для студентів за профілем кафедри.

Стратегія кафедри: забезпечення відповідно до стандартів вищої освіти освіти, сучасних потреб ринку праці якісної підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами «Міжнародні відносини», «Політологія», «Туризм», створення практично-орієнтованого середовища в освітньому процесі шляхом залучення роботодавців, експертів галузі, запровадження новітніх освітніх технологій та методик навчання, розвиток науково-дослідної діяльності кафедри, підтримка та забезпечення професійного зростання науково-педагогічних працівників кафедри.


 • Завідувач кафедри, доцент Малюта О. В. – канд.  іст. наук (Наукові інтереси – фінансово-економічне та гуманітарне співробітництво України з країнами Західної, Північної Європи та США, безпекова політика, економічне партнерство з країнами Європи та Америки в ретроспективі та перспективі)
 • професор Шергін С.О. – д-р.політ.наук (Наукові інтереси - теорія й політологія міжнародних відносин, проблеми інтеграції та безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні)
 • професор Іванова Р.П. – канд.іст.наук (Наукові інтереси - Історія гетьманської Української Держави 1918 р.; зовнішня політика та дипломатія УСРР 1919–1923 рр.; соціальні трансформації та літературні процеси у Україні ХХ ст.; культура кримських татар)
 • доцент Крупеня І.М. – канд.політ.наук (Наукові інтереси - регіональні процеси та проблеми безпеки в Південно-Східній Азії; актуальні питання зовнішньої політики України; дипломатична і консульська служба України; дипломатичний протокол та етикет)
 • доцент Самойлов О.Ф. – канд.іст.наук (Наукові інтереси - глобалізації як культурно-історичне явище сучасності та її основних компонентів; феномен диктатури у міжнародних відносинах; концептуальні і прикладні аспекти стратегічних комунікацій як інноваційного інструментарію у сфері міжнародних відносин; засади PR-інструментів у міжнародних відносинах; політичні проблеми розвитку країн світу)
 • доцент Судак І.І. – канд.іст.наук (Наукові інтереси - двостороннє співробітництво Канади та США в контексті сучасних міжнародних відносин; регіональні процеси сучасних міжнародних відносин; пріоритетні напрями реалізації та трансформації безпекової стратегії партнерства в рамках НАТО; зовнішня та оборонна політика Канади)
 • доцент Рябоштан Є.В. – канд.політ.наук (Наукові інтереси - міжнародна інформація; інформаційна безпека; інформаційна політика)
 • доцент Шарко О.В. – канд.філос.наук (Наукові інтереси - філософія політики; теорія міжнародних відносин; історія ідей, інтелектуальна історія; соціологічні дослідження політики)
 • доцент Мохнатюк І.О. – канд.іст.наук (Наукові інтереси - українська історіографія; історико-культурні процеси на українських землях; культурні процеси в Україні, методологічні проблеми історичної науки, історія української культури; процес формування модерної української нації та процеси непорозуміння між Галицькою та Наддніпрянською інтелігенцією відносно питання державотворення у другій половині ХІХ ст.)
 • доцент Вяткін П.С. – канд.екон.наук (Наукові інтереси - економіка туризму; ціноутворення в туризмі; економічна складова туризму в розвитку держави; кон'юнктура туристичного ринку; організація фінансової політики туристичного підприємства)
 • доцент Глівінська Ю.В. – канд.екон.наук (Наукові інтереси - економіка туризму; забезпечення сталого економічного розвитку регіонів держави; менеджмент туристичного підприємства; управління регіональним розвитком туризму)
 • викладач Здольник Б.О. (Наукові інтереси - економіка міжнародного туризму; аналітика процесів на міжнародному туристичному ринку; аспекти розвитку галузі туризму в Україні; особливості освітньої підготовки майбутніх фахівців галузі туризму)
 • викладач Алексанян В.І. (Наукові інтереси - інтеграція України до євроатлантичних структур, внутрішньо політичні перетворення в Україні в контексті імпліментації європейських цінностей та стандартів)
 • викладач Курілова Ю.О. (Наукові інтереси - зовнішня політика; історія міжнародних відносин; світова політика)
 • викладач Порплиця Н.Б. (Наукові інтереси - регіональна політика ЄС, розвиток туристичної індустрії в провідних світових країнах, англомовна та франкомовна туристична лексика)
 • викладач Терехова М.А. (Наукові інтереси - туристичне країнознавство; аналіз функціонування ринку туристських послуг у світі в період пандемії COVID-19; міжнародний туризм та його місце в соціально-економічному розвитку України; організація обслуговування туристів у готелях; проблеми та перспективи розвитку туризму на Закавказзі)
 • викладач Бальянц С.В. (Наукові інтереси ‒ регіональні процеси та проблеми безпеки на Близькому та Середньому Соді; актуальні процеси зовнішньої політики України; удосконалення дипломатичної і консульської служби України; еволюція дипломатичного протоколу та етикету)

Науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування у наукових та освітньо-наукових установах, закладах освіти, підприємствах, організаціях, беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах. Викладачі університету мають можливість пройти стажування за "Освітньою програмою професійного розвитку науково-педагогічних викладачів КиМУ"


Освітній процес

Освітня діяльність кафедри пов’язана з підготовкою фахівців за освітньо-професійними програмами "Міжнародні відносини", "Політологія", "Туризм":

Перелік компонентів освітньо-професійних програм, які забезпечує кафедра:

Бакалавр
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (анотації)
  • історія України
  • історія української культури
  • історія політичних вчень та політологія
  • вступ до спеціальності
  • історія міжнародних відносин
  • міжнародні відносини та світова політика
  • теорія міжнародних відносин
  • теорія держави і права
  • порівняльне конституційне право
  • міжнародне публічне право
  • міжнародне приватне право
  • право міжнародних організацій
  • правове регулювання зовнішніх зносин
  • країнознавство
  • регіональні підсистеми міжнародних відносин
  • зовнішня політика України
  • зовнішня політика країн Західної Європи
  • дипломатичний протокол та етикет
  • дипломатія України
  • міжнародна інформація
  • міжнародні організації
  • дипломатична та консульська служба
  • інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики
  • основи наукових досліджень
  • релігійний фактор у міжнародних відносинах
  • етнополітичні проблеми у міжнародних відносинах
  • конфліктологія
  • історія та теорія міжнародних суспільних комунікацій
  • соціологія політики
  • PR-інструменти в міжнародних відносинах
  • стратегічні комунікації в міжнародних відносинах
  • гібридні виклики сучасного світу
  • зовнішня політика країн Близького та Середнього Сходу
  • економічна дипломатія у системі забезпечення національних інтересів держав
  • економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України
  • європейська інтеграція і право ЄС
  • правове регулювання зовнішніх зносин
  • міжнародно-правові механізми захисту прав людини
  • зовнішня політика країн Північної Америки
  • зовнішня політика країн Азії
  • діаспора та національні меншини у зовнішній політиці держав
  • енергетична геополітика та дипломатія
  • міжнародне культурно-гуманітарне співробітництво
  • міжнародні економічні відносини
  • зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ
  • міжнародні конфлікти та гуманітарний чинник у світовій політиці
  • національна та регіональна безпека в умовах глобалізації
  • аналіз криз та прийняття зовнішньополітичних рішень
  • міграційна криза і політика розширення кордонів
  • актуальні проблеми міжнародних відносин в Африці
  • актуальні проблеми міжнародних відносин країн Латинської Америки та Карибського басейну
  • актуальні проблеми транскордонного співробітництва
  • міжнародний менеджмент
  • тайм-менеджмент у професійній діяльності
  • переклад дипломатичних переговорів, конференцій та зустрічей
 • Політологія (анотації)
  • історія України
  • політологія
  • історія і теорія демократії
  • вступ до спеціальності
  • основи наукових досліджень
  • історія політичних вчень
  • теорія міжнародних відносин
  • міжнародні відносини та світова політика
  • соціологія політики
  • політичний менеджмент
  • етнополітика
  • теорія політичних партій
  • вибори та виборчі системи
  • регіональна політика
  • методика політичного аналізу
  • соціологічні методи дослідження політичних процесів
  • соціальна філософія
  • загальна теорія політики
  • зовнішня політика України
  • теорія державного управління
  • політична психологія
  • історія політичної думки України
  • філософія політики
  • основи світової політики
  • технологія політичного процесу
  • світовий політичний процес і геополітика
  • теорія і практика політичної комунікації
  • PR-інструменти в політиці
  • політичний консалтинг
  • менеджмент політичної кампанії
  • теорія та практика партійної діяльності
  • статистичні методи в політичній науці
  • політичні еліти і політичне лідерство
  • проблеми внутріполітичного життя України
  • основи національної безпеки
  • аксіологічні основи політичного управління (Політична аксіологія)
  • політична антропологія
  • політична географія
  • основи професійної етики і протоколу в політиці
  • державне управління та місцеве самоврядування
  • політична культура в публічному управління
  • громадянське суспільство в політичному процесі
  • політична транзитологія
  • політична поведінка та політична участь
  • сучасне українське суспільство і політичний процес
 • Туризм (анотації)
  • історія України
  • вступ до спеціальності
  • політологія
  • основи туризмознавства
  • основи міжнародного туризму
  • фізична географія країн світу та картографія
  • економічна і політична географія та історія світу
  • демографія
  • історія туризму
  • країнознавство
  • географія туризму
  • рекреаційні комплекси світу
  • туристичне краєзнавство
  • туристичні ресурси України
  • галузі туризму: спортивний, зелений, медичний, діловий, виставковий
  • туроперейтинг
  • організація туристичних подорожей
  • організація готельного та ресторанного господарства
  • основи наукових досліджень
  • стратегія розвитку туризму
  • моніторинг ринку туристичних послуг
  • іноваційні технології в туризмі
  • поведінка споживачів турестичних послуг
  • інтелектуальний аналіз даних туристичних ринків
  • соціально-культурний туристичний сервіс
  • управління регіональним розвитком туризму
  • методологія туристичного супроводу
  • основи гостинності
  • гастрономічний сервіс
  • санаторно-курортні послуги
  • екскурсійна діяльність
Магістр
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (анотації)
  • Наукове спілкування іноземною мовою
  • Методологія та організація наукових досліджень міжнародних відносин
  • Теорія і практика вищої школи
  • Методика викладання фахових дисциплін
  • Аналіз зовнішньої політики
  • Теорія і практика сучасної міжнародної дипломатії
  • Україна у світовій політиці
  • Зовнішньополітичні стратегії і доктрини
  • Глобальна безпека у міжнародному просторі та у зовнішній політиці
  • Міжнародні системи та глобальний розвиток
  • Геополітика і геостратегія
  • Міжнародне інформаційне право
  • Моделювання і прогнозування у сфері міжнародних відносин та глобального розвитку
  • Актуальні проблеми міждержавних відносини в АТР
  • Світовий ринок озброєнь та конверсія в міжнародних відносинах
  • Право збройних конфліктів і Україна
  • Державне управління й прийняття зовнішньополітичних рішень
  • Міжнародний образ держави та зовнішньополітичний PR
  • Стратегічне партнерство та асиметричні відносини
  • Перекладацька практика (усний переклад)
  • Правове регулювання зовнішніх зносин
  • Методології та методи досліджень зовнішньої полдітики країн світу
  • Сучасні зовнішньополітичні процеси в країнах Далекого Сходу
  • Регіоналізм та регіональні системи безпеки
  • Еволюція та сучасні тенденції зовнішньої політики США
  • Національна безпека України
  • Актуальні процеси в країнах Північної Африки та Близького Сходу
  • ЄС в сучасних міжнародних відносинах
  • Перекладацька практика (письмовий переклад)
 • Політологія (анотації)
  • методологія та організація наукових досліджень міжнародних відносин
  • порівняльна політологія
  • аналіз державної політики
  • політичне прогнозування
  • міжнародні системи та глобальний розвиток
  • теорія політичних конфліктів
  • геополітика і геостратегія
  • міжнародна та європейська безпека
  • прикладна політологія
  • дипломатичний вимір регіональної інтеграції
  • виборчі політтехнології: порівняльний аналіз
  • економіка Європейської інтеграції
  • політичні ризики в умовах демократичної трансформації суспільства
  • державне управління й прийняття політичних рішень
  • стратегічне партнерство та асиметричні відносини
  • публічна і культурна дипломатія
  • регіоналізм та регіональні системи безпеки
  • стратегічні комунікації
  • еволюція та сучасні тенденції зовнішньої політики країн СНД
  • національна безпека України
  • аналіз криз та прийняття політичних рішень
 • Туризм (анотації)
  • організація та проектування наукових досліджень з теорії та практики міжнародного туризму
  • філософія та соціологія туризму
  • еволюція туризмології в контексті глобалізації галузі туризму
  • професійна майстерність мененджера з туризму
  • управління якістю туристичних послуг
  • міжнародний туризм
  • державне та регіональне управління в галузі туризму
  • механізми забезпечення якісного екскурсійного обслуговування на державному рівні
  • аналітика процесів на міжнародному туристичному ринку
  • оптимізація туристичної сфери України
  • методології та методи наукового дослідження міжнародного туристичного ринку
  • стратегічне управління сталим розвитком галузі туризму в державі
  • програмний туроперайтинг
  • глокалізація світових туристичних дестинацій
  • організація та управління виставково-ярмарковою діяльністю в туризмі
  • наукове прогнозування державного розвитку в галузі туризму
  • методологічні аспекти управління соціально-трудовими відносинами в галузі туризму

Освітній процес здійснюється у спеціалізованих аудиторіях

Кафедра міжнародних відносин та туризму забезпечує проходження студентами навчальних практик.

Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань зі спеціальності 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”.

Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань зі спеціальності 242 “Туризм”.

У межах інтернаціоналізації освітньої діяльності за ОПП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та ОПП «Туризм» здобувачам освіти запропоновано доступ до онлайн курсів провідних університетів світу https://www.classcentral.com/https://www.futurelearn.com/.


Науково-дослідна робота

Наукова діяльність кафедри спрямована на дослідження, генерування та поширення нових знань у галузях міжнародних відносин та зовнішньої політики; комплексні знання про країни та регіони, міжнародні комунікації та міжнародний інформаційний простір, формування ключових компетентностей та особистісних якостей сучасних фахівців з міжнародних відносин, здатних реалізовувати знання та навички на державному та міжнародному рівнях та на комплексне дослідження відповідної країни або групи країн (регіону світу): їхньої природи, населення, історії та етнографії, економіки й політики, науки й культури, релігії, мови й літератури, традицій і моральних цінностей. Зокрема, здійснюються розробки науково обґрунтованих рекомендацій з відповідних питань діяльності державних органів, що беруть участь у проведенні зовнішньої політики, різноманітних наукових, освітніх, інформаційних, туристичних і культурних обмінів, у реалізації торгівельно-економічного співробітництва та ін.

Науково-педагогічні працівники кафедри виконують наукові дослідження у межах розділу «Вплив безпекового партнерства та євроінтеграції на формування нового світового порядку» науково-дослідної теми ННІ міжнародних відносин: «Сучасні виклики міжнародно-правових відносин і роль України у формуванні світового правопорядку». Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ, державний реєстраційний номер № 0122U000743, керівник– к.ю.н. Усманов Ю.І.

З 2001 року на базі кафедри міжнародних відносин та туризму здійснювалось видання «Вісника Київського міжнародного університету: cерія «Міжнародні відносини» (10 випусків); з 2010 року у якості його правонаступника виходить збірник наукових праць «Проблеми міжнародних відносин», який постановою Президії ВАК України № 1-05/2 від 23 лютого 2011 р. зареєстрований як фахове видання, спільно з Інститутом всесвітньої історії НАН України.

У 2023 році збірник наукових праць «Проблеми міжнародних відносин» проходить перереєстрацію. Співзасновниками збірника стали: Сопотська Вища Школа (Польща); Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя; Громадська організація «Інститут Євро-Атлантичного співробітництва».

Збірник наукових праць «Проблеми міжнародних відносин» затверджено як фахове видання наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2017 року №996 (17 випусків). Детальніше.

На кафедрі створена та діє сертифікатна програма "Східноазійські студії"

Основні напрями наукових досліджень:

 • Перспективи та континуїтет процесів українського державотворення.
 • Фінансово-економічне та гуманітарне співробітництво України з країнами Європи та Америки в ретроспективі та перспективі.
 • Зовнішня політика та євроінтеграція.
 • Безпекова політика та безпекові стратегії партнерства в рамках НАТО.
 • Проблеми інтеграції та безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
 • Теорія й політологія міжнародних відносин.
 • Міжнародне співробітництво в контексті сучасних міжнародних відносин.
 • Міжнародний туризм та його місце в соціально-економічному розвитку України

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу представлено для кожної дисципліни у вигляді робочих програм, силабусів з усіх освітніх компонентів, програми всіх видів практик, достатнім фондом підручників і навчальних посібників. Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, бінарності, активної та безпосередньої взаємодії викладача і студента. Поряд із проведенням традиційних лекційних, семінарських і практичних занять застосовуються активні та інтерактивні методи навчання, що сприяє розвитку критичного мислення, самостійного прийняття рішення в конкретній ситуації, розвиває швидкість реакції з оптимальним варіантом вибору тактики, активізує здобувачів освіти, розвиває аналітичні та комунікативні здібності, вміння діяти самостійно у реальній ситуації.


Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в науково-методичних доробках (наукові публікації у фахових збірниках, матеріали конференцій, науково-методичні праці).

 • Крупеня І.М. «English textbook for international relations professionals»: навч. посіб. К.: Вид-во КиМУ, 2020. 203 с.
 • Судак І.І. Право вето та реформа Ради Безпеки ООН в контексті сирійського питання. Проблеми міжнародних відносин. Київ: КиМУ, 2020. Вип. 17. С. 15-37.
 • Крупеня І.М. Зовнішня політика та дипломатична служба Малайзії. Проблеми міжнародних відносин. Київ: КиМУ, 2020. Вип. 17. С. 61-94.
 • Тараненко Г.Г. European neighborhood policy as conflict prevention instrument // Ідентичності та політичні інститути: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 квітня 2020 р., м. Ніжин) / За заг. ред. Ф.В. Барановського, Л.О. Дудки. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. С. 73-76.
 • Шергін С.О. В’єтнам на шляху до суспільної модернізації та міжрегіонального співробітництва. Зовнішні справи. 2020. № 4. С. 40-47.
 • Крупеня І.М. Публічна дипломатія: інструмент створення позитивного іміджу держави // Ідентичності та політичні інститути: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 квітня 2020 р., м. Ніжин) / За заг. ред. Ф.В. Барановського, Л.О. Дудки. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. С. 39-41.
 • Судак І.І. Політика партнерства НАТО та глобальна стратегія США // Ідентичності та політичні інститути: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 квітня 2020 р., м. Ніжин) / За заг. ред. Ф.В. Барановського, Л.О. Дудки. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. С. 71-73.
 • Шергін С.О. Політологія міжнародних відносин: навч. посіб. 3-є видання, виправ. і доповн. Київ : «Центр учбової літератури». 2020. 258 с.
 • Шарко О.В. Теорія міжнародні відносин та інтелектуальна історія. Проблеми міжнародних відносин. Вип. 17. Київ: КиМУ, 2020. С. 178-195.
 • Клик Б.О. «Аналіз основних аспектів впливу на розвиток галузі туризму в Україні». Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції № 28: у 2 томах: збірник матеріалів ХХV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21-22 травня 2020 року. Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2020. Т.1. С. 101-104.
 • Порплиця Н.Б., Результати реалізації стратегії регіонального розвитку України до 2020 року. Проблеми міжнародних відносин. Київ: КиМУ, 2020. Вип. 17. С. 298–313.
 • Іванюк О.Л., Ковальов Е.А., Мохнатюк І.О.. Археологічні розвідки в Наддніпрянській Україні в контексті військово-історичних досліджень в ХІХ – на початку ХХ ст. Сторінки історії. КПІ. 2020. (№50).
 • Тараненко Г.Г. Врегулювання конфліктів в Європейському Союзі: досвід Іспанії. Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2020. – Вип. 17. С. 38-60.
 • Клик Б.О. «Професійна підготовка менеджерів з туризму в університетах Італії як педагогічна проблема». Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми освіти і науки: теорія і практика», 6 березня 2020 року. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Київ. С. 43-45. Випуск 32. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. 108 с.
 • Крупеня І.М. 34-й саміт АСЕАН – важлива подія в субрегіоні Південно-Східної Азії. «Гілея: науковий вісник». 2019. Вип.146 (№7). Ч. 3. Політичні науки. C. 76–79
 • Шергін С.О. Історія політичних вчень та політологія: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. К. : КиМУ, 2019. 20 с.
 • Sokyrska V., Chuchalin O. Kyiv eparchy within soviet russian anti-religious policy in the 1920-ies. East European Historical Bulletin. 2019. Issue 13. P. 125–135.
 • Крупеня І.М. Будапештський меморандум 1994: тест для верховенства права. «Гілея: науковий вісник». Вип.141 (№2). Ч. 3. Політичні науки. 2019. C. 39-42
 • Шарко О.В. Історія понять (Begriffsgeschichthe) як інструмент дослідження політичних термінів. Проблеми державного будівництва в Україні: збірник матеріалів ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», 14 березня 2019 року. Київ: КиМУ, 2019. Т.1. С. 77-80.
 • Krupenya I. The Ukrainian crisis: a Test for the Rule of Law// Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp.z o.o., 2019. – С. 19–32
 • Судак І.І. Участь Канади в програмі НАТО «Розширена передова присутність» та розміщенні системи протиракетної оборони у Європі. Проблеми міжнародних відносин. Вип. 16. Київ: КиМУ, 2019. С. 15–39
 • Sokyrska V., Karasevych A. Аctivity of the russian soviet procurement agencies in Ukraine in the 1920-ies. East European Historical Bulletin. 2019. Issue 10. P. 121–132.
 • Судак І.І. Оборонна політика Канади та шляхи її модернізації // Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2019. – Вип. 15. – С. 38–68.
 • Самойлов О.Ф. Спортивна дипломатія як чинник формування міжнародних відносин. Проблеми міжнародних відносин. Київ: КиМУ, 2019. Вип. 15. С. 146–160
 • Самойлов О.Ф. Культурна дипломатія династії Терещенків // Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2019. – Вип. 16. – С. 84-103
 • Порплиця Н.Б. Основні положення державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року. Проблеми державного будівництва в Україні №27: у 2 томах: збірник матеріалів ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», 14 березня 2019 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ. 2019. Т.1. 334с.
 • Haesaerts P., Gerasimenkо N., Damblon F., Yurchenkо T., Kulakovskа L., Usik V., Ridush B. The Upper Palaeolithic site Doroshivtsi III: A new chronostratigraphic and environmental record of the Late Pleniglacial in the regional context of the Middle Dniester-Prut loess domain (Western Ukraine). Quaternary International,2019. 546. Р. 196-215.
 • Мохнатюк І.О., Іванюк О.Л. Осібні аспекти імперської політики пам’яті щодо Наддніпрянської України і Криму в ХІХ – на початку ХХ ст. Київські історичні студії. 2019. № 2 (9). С. 6–11.
 • Клик Б.О. «Розвиток та перспекти міжнародного туризму в країнах Східної Європи». Молодий будівничий України №39: у 2-х томах: збірник матеріалів ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів на тему «Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України», 18 квітня 2019 року. Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2019. Т.2. С. 236-240.
 • Некряч А.І. Громадівська модель самоврядування в Україні: колективна монографія / Кол. авт.; за заг. ред. проф. Ю.М. Бардачова, І.П. Лопушинського, Р.М. Плюща. ‒ Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2019. ‒ 708 с. Фіксований внесок: Розділ 3. Організаційно-правові засади формування сучасних територіальних громад ст. 122‒153
 • Тараненко Г.Г. Перспективи реформування Організації Об’єднаних Націй // Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2019. – Вип. 16. – С. 40–61
 • Gerasimenko N., Yurchenko, T., Rohozin, Ye., Vegetation changes in the Hotyn Upland over the last 2000 years (based on pollen data). Journal of Geology, Geography and Geoecology, 2019. 28 (10). P. 51-58.
 • Тараненко Г.Г. Bilateral Ukraine-China relations at the current stage. Політологічний вісник : збірник наукових праць / голов. ред. В.Ф. Цвих; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. К.: ТОВ «Вадекс», 2018. Вип. 81. 112 с. С. 68–75
 • Сокирська В.В. Сучасна українська та зарубіжна історіографія відносин між РСФРР та УСРР 1920-х рр. Емінак. 2018. №4 (24). Т.2. С. 144–151.
 • Половинська В.В. Україно-норвезькі відносини: історія, реалії та перспективи // Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2019. – Вип. 16. – С. 104–141
 • Держалюк М.С. Угорська Революція 1956 року та відгуки на неї в Україні // Суспільно-політичні процеси. – 2019. – Вип. 1. – С. 297‒331
 • Судак І. І. Трансформація безпекової стратегії НАТО як відповідь сучасним викликам та загрозам у світі: монографія. Київ: КиМУ, 2019. 202 с.
 • Мохнатюк І. О. Погляди Івана Франка на релігію. «Гілея: науковий вісник»: Збірник наукових праць. Київ, 2017. Випуск 119. 2017, С. 67-71.
 • Крупеня І.М. Проблема спірних територій у південно-китайському морі // Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2019. – Вип. 15. – С. 69-89
 • Сокирська В.В. Російська радянська продовольча політика в Україні на початку 1920-х рр. Український селянин. 2019. Вип. 20. С. 35 – 39.
 • Самойлов О.Ф. Спортивна дипломатія як чинник формування міжнародних відносин // Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2019. – Вип. 15. – С. 146–160
 • Vinogradchyi V.I., Nekriach A.I. Current local government reforms in the eu as a “road map” for Ukraine // Innovative development of the economy: global trends and national features. – Collective monograph. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. – 716 p
 • Некряч А.І. Формування громадянських компетентностей як важливих складників розбудови доброго врядування (good governance) в Україні // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А.І. та ін.]. – К.: КиМУ, 2018. Вип. 13. С. 14 – 40
 • Держалюк М.С. Активізація діяльності Угорщини у регіоні та Україна // Стратегічні пріоритети. – 2018. – №1. – С. 48‒56
 • Шарко О.В. Демократичний мир: ідеї Канта в контексті сучасної теорії міжнародних відносин. Проблеми державного будівництва в Україні: матеріали ХХІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 14 березня 2018 р.) Київ: КиМУ, 2018. Вип. №26. Т.1. С. 34-39.
 • Судак І.І. Пріоритети співробітництва НАТО з країнами-партнерами // Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А.І. та ін.]. – К.: КиМУ, 2018. Вип. 14. С. 13–34
 • Крупеня І.М. Архітектор малайзійського дива / І.М. Крупеня // «Гілея: науковий вісник». Вип.135. - 2018. - №8. - C. 389-394
 • Глівінська Ю.В. Підходи до оцінювання та управління інноваційно-інвестиційного потенціалу економічного розвитку: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Стратегічні напрями інноваційного розвитку економіки України: перспективи та ефективність», (Київ, 22 грудня 2018 р.). Ю.В.Глівінська. Київ: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2018. С. 16-19.
 • Тараненко Г.Г. Foreign policy of Ukraine under current challenges of global and regional security // Політологічний вісник : збірник наукових праць / голов. ред. В.Ф. Цвих; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ТОВ «Вадекс», 2018. – Вип. 80. – 112 с. – С. 61–67
 • Шарко О.В. Проблема взаємозв’язку політичної філософії та теорії міжнародних відносин // Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А.І. та ін.]. – К.: КиМУ, 2018. Вип. 14. С.164 – 182
 • Половинська В.В. Ярослав Мудрий очима скандинавів // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А.І. та ін.]. – К.: КиМУ, 2018. Вип. 14. С. 204–220
 • Половинська В.В. Яріцлейв: постать Ярослава Мудрого на скандинавському тлі. – К.: Вид-во КиМУ, 2018. – 272 с.
 • Krupenya Iryna The crisis of the Rohingya as a muslim minority in Myanmar and ASEAN's response to the Rohingya refugees / Iryna Krupenya // Evropský politický a právní diskurz. - 2018. - Issue 1. - Volume 3. - P. 14-19
 • Личак І.А. Локальні конфлікти та їх вплив на процеси трансформації міжнародної системи (на прикладі конфлікту на Сході України) // Проблеми державного будівництва в Україні»: зб. матеріалів ХХІІІ міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи».: 14 березня. 2018 р., тези доп. – К.: КиМУ. – 2018. Вип. №25. – Т.1. – 245 с. – С. 75–78
 • Іванова (Іванченко) Р.П. Нове державницьке воскресіння України (1917-1918); Україна – східний щит Європи: Уроки історії і сучасність: нове видання. К.: Дніпро, 2017. – 208 с
 • Юрченко Т. І. Експериментальні дослідження з метою верифікації результатів палеопалінологічного аналізу (на прикладі розрізу поселення Ак-Кая, Крим). Фізична географія та геоморфологія. 2017. Вип. 1(85). С. 58-67
 • Самойлов О.Ф., Рябоштан Є.В., Закрева В.В. Homo dictaticus: феномен диктатури у ХХ столітті : [монографія]. – К.: КиМУ, 2017. – 160 с.
 • Тараненко Г.Г. Міжнародні організації (навчальний посібник). – К.: КиМУ, 2017. – 120 с.
 • Yurchenko T. I. Vegetational evolution in the Transcarpathian lowland (Ukraine) during the middle pleniglacial (pollen study of the Beregovo I site). Т.І. Yurchenko. Alpine and Mediterranean Quaternary, 2017.30 (1). Р. 41-49.
 • Некряч А.І. Людина ХХІ століття: соціокультурний, освітньо-гуманістичний, політологічний виміри // Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». – К.: Всеукраїнський центр ім. М. Пирогова. – №1–2, 2017. – С. 42–43
 • Держалюк М.С. Угорська революція 1956 року та її вплив на піднесення національно-визвольного руху в Україні // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. – 2017. – № 26. – С. 499‒515
 • Олійник М.М. Основні підходи до формування системи регіонального врядування: європейський досвід // «Проблеми державного будівництва в Україні»: зб. матеріалів ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи»: 15 березня. 2017 р., тези доп. – К. : КиМУ. – 2017. Вип. №25. – Т.1. – 238 с. – С. 24–28
 • Тараненко Г.Г. Євроінтеграційні перспективи України на сучасному етапі / Г.Г. Тараненко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін [Відп. ред. О.В.Бабкіна]. – Випуск 21: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 94–99
 • Рябоштан Є.В. Використання досвіду Євросоюзу з врегулювань кризових ситуацій в процесі реінтеграції Донбасу // «Проблеми державного будівництва в Україні»: зб. матеріалів ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи»: 15 березня. 2017 р., тези доп. – К. : КиМУ. – 2017. Вип. №25. – Т.1. – 238 с. – С. 44–50
 • Личак І.А. Україна та Сполучені штати Америки: нові шляхи та перспективи співпраці // Проблеми державного будівництва в Україні»: зб. матеріалів ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи».: 15 березня. 2017 р., тези доп. – К.: КиМУ. – 2017. Вип. №25. – Т.1. – 238 с. – С. 57–61
 • Закрева В.В. Проблеми взаємодії Великобританії та НАТО: національні інтереси й колективна безпека // Проблеми державного будівництва в Україні»: зб. матеріалів ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи».: 15 березня. 2017 р., тези доп. – К.: КиМУ. – 2017. Вип. №25. – Т.1. – 238 с. – С. 87–89
 • Олійник М.М. Миротворча діяльність Збройних сил України з огляду на сучасні виклики міжнародної безпеки // Проблеми державного будівництва в Україні № 24: у 2 томах: збірник матеріалів ХХI Міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», 16 березня 2016 року / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2016. – Т. 1. – С. 87–89
 • Половинська В.В. Русько-скандинавські відносини за правління Ярослава Мудрого (монографія). – К.: КиМУ, 2016. – 195 с.
 • Некряч А.І. Реалізація освітніх стандартів ЮНЕСКО – запорука входження України в європейський цивілізаційний простір // Науково-практичне видання «Вища школа». – К.: Знання. – №3 (140), 2016. – С. 11-22
 • Іванова (Іванченко) Р.П. Майбутнього немає без минулого: до 25-річчя Акту проголошення незалежності України. – К.: Видавничий дім «Історія в книзі», 2016. – 148 с.
 • Іванова (Іванченко) Р.П. Апостол українського відродження: до 175 річниці від дня народження М. Драгоманова. Збірник наукових розвідок. – К.: Видавництво Київського міжнародного університету, 2016. – 390 с.
 • Тараненко Г.Г. Роль міжнародних організацій у врегулюванні конфліктів / Г.Г. Тараненко // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 107 (4). – С. 390–392
 • Крупеня І.М. Місце Малайзії в сучасній системі міжнародної безпеки / І.М. Крупеня // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 23, Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина ІІ. Серія «Політичні науки» / За заг. ред. В.Г. Ціватого, Н.О. Татаренко. – К., 2016. - C.72-81
 • Тараненко Г.Г. Роль громадянського суспільства у євроінтеграційних процесах. Держава і право: Збірник наукових праць. Серія Політичні науки. Випуск 71. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. К.: Вид-во «Юридична думка», 2016. С. 135–143.
 • Рябоштан Є.В. Особливості функціонування системи Спільної Зовнішньої та безпекової політики ЄС в умовах військової загрози з боку Російської Федерації // Матеріали 6-ої міжнародної науково-практичної конференції «Аналітика міжнародних відносин», 24 травня 2016 року, Київський міжнародний університет. – С. 39–45
 • Личак І.А. Суперечливі тенденції розвитку європейської інтеграції // Проблеми державного будівництва в Україні № 24: у 2 томах: збірник матеріалів ХХI Міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», 16 березня 2016 року / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2016. – Т. 1. – С. 83–86
 • Закрева В.В. Інформаційно-психологічна складова та особливості асиметрії україно-російських відносин // Проблеми державного будівництва в Україні № 24: у 2 томах: збірник матеріалів ХХI Міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», 16 березня 2016 року / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2016. – Т. 1. – С. 94-96
 • Самойлов О.Ф. Глобалізація як культурно-історичне явище (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): [монографія]. – К.: КиМУ, 2015. – 282 с.
 • Держалюк М.С. Формування кордонів у Центрально-Східній Європі за наслідками Другої світової війни. // Сторінки воєнної історії України. – 2015. – Вип. 17. – С. 152‒168
 • Некряч А.І. Розвинена місцева демократія – гарант входження України до європейського цивілізаційного простору (політологічний зріз) // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету / голов. ред. проф. Лопушинський І.П. – 2015. – № 2, 18 с.
 • Некряч А.І. Оптимізація місцевого самоврядування: вітчизняні реалії та зарубіжна практика // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. – К.: КиМУ, 2015. Вип. 10–11. С. 229–250
 • Некряч А.І. Децентралізація як нова парадигма модернізації публічної влади в Україні / А.І. Некряч // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 101. - С. 481-486
 • Судак І.І. Роль канадської дипломатії у Великій двадцятці (G20) // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. – К.: КиМУ, 2015. - Вип. 10–11. - С. 142–157
 • Лимич Ю. В. Структурно-функціональні ознаки механізмів формування та використання інноваційно-інвестиційного потенціалу економічного розвитку // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. праць / [гол. ред. Б. В. Буркинський]. – Одеса., 2015. – С. 54-57
 • Крупеня І.М. Малайзійсько-американські відносини: основні етапи розвитку в ХХ-ХХІ століттях / І.М. Крупеня // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 22, м. Київ, Серія «Політичні науки» / За заг. ред. М.А. Кулініча, Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. – К.: ДАУ при МЗС України, 2015. - C.177-183
 • Рябоштан Є.В. Стратегічні аспекти співпраці України з ЄС в межах Спільної Зовнішньої та безпекової політики // Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції «Європейський вибір України в контексті безпекових викликів та сучасні реалій», 14 березня 2015 року. – С. 26–32

Участь науково-педагогічних працівників кафедри у наукових конференціях, круглих столах:


Науково-педагогічні працівники та студенти інституту є учасниками заходів за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:


Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків, проблемних груп кафедри міжнародних відносин та туризму:

Наукові гуртки:

 • «Сучасні тенденції в Азійсько-тихоокеанському регіоні в ХХІ столітті» (керівник – доцент Крупеня І.М.)
 • «Молодий дипломат» (керівник - доцент Судак І.І.)
 • «Україна дипломатична» (керівник – доцент Малюта О.В)
 • «Українська діаспора у світі» (керівник – доцент Мохнатюк І.О.)
 • «Євроатлантичні перспективи України» (керівник – доцент Рябоштан Є.В.)
 • «Азимут» (керівник – викладач Порплиця Н.Б.)

Проблемні групи:

 • «Сучасні проблеми розвитку галузі туризму в Україні» (керівник – викладач Здольник Б.О.)
 • «Безпекові пріоритети країн в контексті нових викликів і загроз в ХХІ ст.» (керівник – доцент Судак І.І.)
 • «Саміти Україна – ЄС на шляху інтеграції України з Євросоюзом. Постскриптум» (керівник – доцент Малюта О.В)
 • «Поліаспектна культурна дипломатія» (керівник – доцент Шарко О.В.)
 • «Тенденції функціонування рекреаційних комплексів в умовах кризових явищ у сфері туризму» (керівник – викладач Терехова М.А.)

Інтелектуально-дискусійні клуби:

 • «Global world» (керівник – професор Шергін С.О.);

Викладач кафедри Здольник Б.О. є Головою Наукового товариства здобувачів освіти і молодих учених Київського міжнародного університету.


Для реалізації творчих здібностей студенти залучаються до наукової, роботи беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт, семінарах, майстер-класах, круглих столах, серед яких:

Практична підготовка

Базовими закладами для проходження практики студентів є структури різних форм власності та організаційно-правових форм, які відповідають вимогам програми і здійснюють міжнародну й зовнішньополітичну діяльність. Серед них: науково-дослідні інститути, громадські організації, підприємства, організації та інші заклади, діяльність яких спрямована на формування навичок управлінської, організаційної та науково-дослідницької діяльності в галузі міжнародних відносин.

Студенти спеціальностей 29  «Міжнародні відносини» 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та 052 «Політологія» проходять такі види практики: навчально-ознайомча (2курс, 4 семестр), навчальна (3 курс, 6 семестр), виробнича (4 курс, 7 семестр), педагогічна (асистентська) (магістратура, 1 курс, 2 семестр), перекладацька (магістратура, 2 курс, 3 семестр), науково-дослідна (магістратура,2 курс, 3 та 4 семестр)

Бази практики:

Навчально-ознайомча практика 2 тижні

 • Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин та туризму.

Навчальна практика 2 тижні 

 • Бази проходження:
 • Інститут світової політики;
 • Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України  до Європейського Союзу.
 • Центр міжнародного гуманітарного права і перехідного правосуддя

Виробнича практика 4 тижні

 • Бази проходження:
 • ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (відділ трансатлантичних досліджень)
 • Факультет економіки і туризму ім. Доктора Мійо Мірковича в Пуле (Хорватія)
 • Державний університет Вашингтону, Пулман, Вашингтон, США.
 • Державний університет Вашингтону, Пулман, Вашингтон, США.
 • Посольство Малайзії в України (Embassy of Malaysia in Ukraine )
 • Торгово-промислова палата в особі Центру міжнародної ділової співпраці ТПП України

 

Педагогічна практика (асистентська) 1 тиждень

 • Кафедра педагогіки, ліцей, коледж КиМУ
 • Спеціалізована школа №57 (м.Київ)        

Перекладацька практика 2 тижня

 • Кафедра іноземних мов КиМУ

Науково-дослідна 4 тижні

 • Громадська організація «Інститут світової політики»
 • Державна установа «Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса» НАН України
 • Державна установа «Інститут всесвітньої історії» національної Академії наук України
 • Громадська організація
 • «Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння»
 • ТОВ «Вульвер» (міжнародний відділ)
 • ГО «Центр міжнародного гуманітарного права і перехідного правосуддя»
 • Факультет економіки і туризму ім. Доктора Мійо Мірковича в Пуле (Хорватія)
 • Washington State University, Pullman, WA, USAГромадська організація «Інститут світової політики»
 • Державна установа «Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса» НАН України
 • Державна установа «Інститут всесвітньої історії» національної Академії наук України
 • Громадська організація
 • «Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння»
 • ТОВ «Вульвер» (міжнародний відділ)
 • ГО «Центр міжнародного гуманітарного права і перехідного правосуддя»
 • Факультет економіки і туризму ім. Доктора Мійо Мірковича в Пуле (Хорватія)
 • Washington State University, Pullman, WA, USA

Студенти спеціальності 24 Сфера обслуговування 242 Туризм проходять такі види практики: навчально-ознайомча (2курс, 4 семестр), навчально-виробнича (3 курс, 6 семестр), перекладацька (4 курс, 7семестр), переддипломна (4 курс, 8 семестр), педагогічна (асистентська) (магістратура, 1 курс, 2 семестр), перекладацька (2курс, 4 семестр) науково-дослідна (магістратура,2 курс, 3 та 4 семестр )

Бази практики

Навчально-ознайомча практика 2 тижні

 • Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, зокрема кафедра міжнародних відносин та туризму.

Навчально-виробнича практика 3 тижні

 • ТОВ «Міжнародно-діловий центр готель «Hilton Kyiv»
 • TA «Coral Travel»
 • ДП «Готель Україна»
 • Туристична агенція «ТУРС Тікетс»
 • ПП «Страйк-тур»

Переддипломна практика 8 семестр 3 тижні

 • ТОВ «Міжнародно-діловий центр готель «Hilton Kyiv»
 • TA «Coral Travel»
 • ДП «Готель Україна»
 • Туристична агенція «ТУРС Тікетс»
 • ПП «Страйк-тур».

Перекладацька практика 2 тижні

 • Кафедра германських мов та перекладу КиМУ
 • Факультет економіки і туризму ім. Доктора Мійо Мірковича в Пуле (Хорватія)

Педагогічна практика (асистентська) 1 тиждень

 • Кафедра педагогіки, ліцей, коледж КиМУ
 • Спеціалізована школа №57 (м.Київ)        

Перекладацька практика 2 тижні

 • Кафедра іноземних мов КиМУ

Науково-дослідна 4 тижні

 • Туристичне агенство «Coral Travel»
 • Туристичне агенство «Поїхали з нами»
 • Туристична фірма «ITOUR»
 • Туристична фірма «Вівтур»

Позааудиторна робота

Позааудиторна робота зі студентами ґрунтується на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх стосунків у студентських академічних групах, а також сприяють прискоренню психофізіологічної адаптації першокурсників, формуванню поваги до обраної професії.


Кафедра міжнародних відносин та туризму постійно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», з метою поширення інформації про спеціальності факультету проводяться різні профорієнтаційні заходи, серед них: