Кафедра міжнародних відносин та туризму

Завідувач кафедри міжнародних відносин

Крупеня Ірина Миколаївна

Завідувач кафедри, канд.політ.наук, доцент
kafedra_mv@kymu.edu.ua

Активізація зовнішньополітичної діяльності України в умовах незалежності, інтенсивність процесів інтеграції України до євроатлантичних структур, рівень практичної реалізації технологій і методів політичної діяльності, зокрема, у сфері міжнародної діяльності, дипломатії, міжнародного туризму, підвищення іміджу України, гідного представлення її інтересів на світовій політичній арені, потребують підвищення кваліфікації та рівня вдосконалення існуючої системи підготовки фахівців з міжнародних відносин, які відповідали б сучасним світовим і європейським стандартам.

Кафедра міжнародних відносин та туризму як окремий структурний підрозділ Навчально-наукового інституту міжнародних відносин, створена в 2002 році, забезпечує підготовку фахівців з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; політології та туризму на першому та другому рівні вищої освіти за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр».


Науково-педагогічний склад кафедри – це високопрофесійні фахівці, кандидати наук, доценти і професори, історики, політологи-міжнародники й аналітики, серед яких: професор Іванова Р.П. – к.і.н., член спілки письменників України, заслужений діяч мистецтв України, фундатор жанру наукової романістики у літературі; професор Сокирська В.В. – завідувач відділу аспірантури, доктор історичних наук; доценти: Крупеня І.М. – к.політ.н.; Самойлов О.Ф. – к.і.н.; Судак І.І. – к.і.н.; Тараненко Г.Г. – к.політ.н.; Рябоштан Є.В. – к.політ.н.; Вяткін П.С. – к.екон.н.; Данник К.О. – к. культурології; Юрченко Т.І. – к. географ.н.; викладачі Алексанян В.І., Закрева В.В., Курілова Ю.О., Личак І.А., Портпиця Н.В., Клик Б.О., Терехова М.А. та ін.

Освітня діяльність

Освітня діяльність кафедри пов’язана із підготовкою фахівців за освітніми програмами:


Професійні та практичні дисципліни

Бакалавр
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
  • історія політичних вчень та політологія
  • теорія міжнародних відносин
  • міжнародні відносини та світова політика
  • міжнародна інформація та інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах
  • конфліктологія та теорія переговорів
  • зовнішня політика України
  • зовнішня політика країн Західної Європи
  • зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ
  • зовнішня політика Росії та країн СНД
  • зовнішня політика країн Північної Америки
  • дипломатична та консульська служба
  • міжнародні організації
  • історія міжнародних відносин
  • основи світової політики
  • дипломатичний протокол та етикет
  • дипломатія України
  • PR-інструменти в міжнародних відносинах
  • основи наукових досліджень
  • актуальні проблеми міжнародних відносин в Африці та Латинській Америці
  • міжнародні конфлікти та гуманітарний чинник у світовій політиці
  • проблеми національної та регіональної безпеки
  • сучасні тенденції міжнародних відносин
 • Політологія
  • основи світової, регіональної політики
  • етнополітика
  • теорія держави і права
  • зовнішня політика України
  • технологія політичного процесу
  • державне управління
  • методика політичного аналізу
  • соціологічні методи дослідження політичних процесів
  • історія політичної думки України
  • політичний менеджмент і маркетинг
  • теорія політичних партій
  • вибори та виборчі системи
  • політична психологія та філософія політики
  • порівняльне конституційне право
  • основи наукових досліджень
  • інформатика та сучасні інформаційні системи і технології
  • основи екології та безпеки життєдіяльності
 • Туризм
  • вступ до спеціальності
  • географія туризму
  • туристичне краєзнавство
  • економічна географія та історія світу
  • фізична географія країн світу та картографія
  • політична географія та історія світу
  • демографія
  • туристичні ресурси України
  • історія туризму
  • рекреаційні комплекси світу
  • основи туризмознавства
  • організація туристичних подорожей
  • організація екскурсійної та анімаційної діяльності
  • туроперейтинг
  • організація готельного та ресторанного господарства
  • галузі туризму: спортивний, зелений, медичний, діловий, виставковий
  • країнознавство
  • курортно-санаторні послуги
  • основи міжнародного туризму
  • моніторинг ринку туристичних послуг
  • реклама та PR в туризмі
  • основи гостинності
  • соціально-культурний туристичний сервіс
  • гастрономічний сервіс
Магістр
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
  • міжнародні системи та глобальний розвиток
  • теоретичний семінар (методологія досліджень міжнародних відносин)
  • аналіз та прогнозування зовнішньої політики
  • актуальні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних відносин
  • міжнародна та європейська безпека
  • геополітика і геостратегія
  • світовий ринок озброєнь та конверсія в міжнародних відносинах
  • актуальні проблеми міждержавних відносини в АТР
  • міжнародні конфлікти
  • теорія і практика сучасної міжнародної дипломатії
  • світова політика в ХХІ столітті: актори і процеси
  • публічна дипломатія
  • стратегічне партнерство та асиметричні відносини
  • моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах
 • Політологія
  • порівняльна і прикладна політологія
  • теорія політичних конфліктів
  • аналіз державної політики
  • геополітика та стратегія зовнішньої політики
  • політичне прогнозування
  • інформаційно-аналітичне забезпечення політичних відносин
  • PR
  • політичний менеджмент та маркетинг
  • стратегічне партнерство та асиметричні відносини
  • міжнародна та європейська безпека
  • виборчі політтехнології
  • політична культура та політична ідеологія
  • партійні системи
  • соціальна правова система
  • кратологія
  • методика викладання у вищій школі
 • Туризм
  • теорія і методологія наукових досліджень в туризмі
  • програмний туроперейтинг
  • екскурсологія
  • міжнародний туризм
  • туризмологія: теорія туризму
  • управління якістю туристичних послуг
  • управління проектами в туризмі
  • філософія туризму
  • економіка туризму
  • стратегія розвитку курортної справи
  • стратегічний менеджмент і маркетинг
  • управління регіональним розвитком туризму
  • управління інноваціями в готельно-ресторанному бізнесі
  • організація та управління виставково-ярмарковою діяльністю в туризмі
  • безпека туризму

Наукова - дослідна робота

Наукова діяльність кафедри спрямована на дослідження, генерування та поширення нових знань у галузях міжнародних відносин та зовнішньої політики; комплексні знання про країни та регіони, міжнародні комунікації та міжнародний інформаційний простір, формування ключових компетентностей та особистісних якостей сучасних фахівців з міжнародних відносин, здатних реалізовувати знання та навички на державному та міжнародному рівнях та на комплексне дослідження відповідної країни або групи країн (регіону світу): їхньої природи, населення, історії та етнографії, економіки й політики, науки й культури, релігії, мови й літератури, традицій і моральних цінностей. Зокрема, здійснюються розробки науково обґрунтованих рекомендацій з відповідних питань діяльності державних органів, що беруть участь у проведенні зовнішньої політики, різноманітних наукових, освітніх, інформаційних, туристичних і культурних обмінів, у реалізації торгівельно-економічного співробітництва та ін.

Викладачі кафедри також досліджують світові політичні процеси, міжнародні відносини та їх особливості в різних регіонах, сучасні геополітичні тенденції, проблеми в галузі політичних та історичних наук, інтеграцію України в світовий та європейський простір, формування безпекового простору як запоруки співіснування в глобалізованому світі тощо.

З 2001 року на базі кафедри міжнародних відносин та туризму здійснюється видання «Вісника Київського міжнародного університету: cерія «Міжнародні відносини» (15 випусків); з 2010 року у якості його правонаступника виходить збірник наукових праць «Проблеми міжнародних відносин», який постановою Президії ВАК України № 1-05/2 від 23 лютого 2011 р. зареєстрований як фахове видання, спільно з Інститутом світової економіки та міжнародних відносин НАН України. За цей період підготовлено до друку 15 випусків цього збірника.

У 2016 році збірник наукових праць «Проблеми міжнародних відносин» пройшов перереєстрацію. Співзасновниками збірника стали: Сопотська Вища Школа (Польща); Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя; Громадська організація «Інститут Євро-Атлантичного співробітництва».

Збірник наукових праць «Проблеми міжнародних відносин» затверджено як фахове видання наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2017 року №996. З 2017 року було видано 4 випуски:


Основні публікації викладачів кафедри:

 • Крупеня І.М. Зовнішня політика та дипломатична служба Малайзії. Проблеми міжнародних відносин. Київ: КиМУ, 2020. Вип. 17. С. 61-94.
 • Крупеня І.М. Публічна дипломатія: інструмент створення позитивного іміджу держави // Ідентичності та політичні інститути: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 квітня 2020 р., м. Ніжин) / За заг. ред. Ф.В. Барановського, Л.О. Дудки. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. С. 39-41.
 • Sokyrska V., Karasevych A. Аctivity of the russian soviet procurement agencies in Ukraine in the 1920-ies.  East European Historical Bulletin. Drohobych: Publishing House «Helvetica», 2019. Issue 10. P. 121–132. (Web of Science Core Collection)
 • Сокирська В.В. Економічне районування УСРР 1920-х рр. як засіб уніфікації «народногосподарського» простору // Український історичний журнал №2. 2020. С. 107-120. (Web of Sciens) Категорія А.
 • Судак І.І. Право вето та реформа Ради Безпеки ООН в контексті сирійського питання. Проблеми міжнародних відносин. Київ: КиМУ, 2020. Вип. 17. С. 15-37.
 • Судак І.І. Політика партнерства НАТО та глобальна стратегія США // Ідентичності та політичні інститути: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 квітня 2020 р., м. Ніжин) / За заг. ред. Ф.В. Барановського, Л.О. Дудки. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. С. 71-73.
 • Тараненко Г.Г. European neighborhood policy as conflict prevention instrument // Ідентичності та політичні інститути: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 квітня 2020 р., м. Ніжин) / За заг. ред. Ф.В. Барановського, Л.О. Дудки. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. С. 73-76.
 • Тараненко Г.Г. Врегулювання конфліктів в Європейському Союзі: досвід Іспанії. Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2020. – Вип. 17. С. 38-60.
 • Крупеня І.М. 34-й саміт АСЕАН – важлива подія в субрегіоні Південно-Східної Азії. «Гілея: науковий вісник». 2019. Вип.146 (№7). Ч. 3. Політичні науки. C. 76–79
 • Крупеня І.М. Будапештський меморандум 1994: тест для верховенства права. «Гілея: науковий вісник». Вип.141 (№2). Ч. 3. Політичні науки. 2019. C. 39-42
 • Sokyrska V., Chuchalin O. Kyiv eparchy within soviet russian anti-religious policy in the 1920-ies. East European Historical Bulletin. 2019. Issue 13. P. 125–135.
 • Сокирська В.В. Більшовицька державна політика у сфері адміністративно–територіального устрою початку 1920–х рр. Гілея. 2019. Вип. 140 (1). Ч. 1. Історичні науки. С. 83–89
 • Сокирська В.В. Українська СРР в системі «загальнофедеративного бюджету» РСФРР/СРСР 1920–х рр. Гілея. 2019. Вип. 141 (2). Ч. 1. Історичні науки. С. 151–157
 • Сокирська В.В. Відносини між РСФРР і УСРР у процесі формування єдиного народногосподарського комплексу 1920-х рр. Історична пам’ять. №1 (40). 2019. С. 60–68
 • Сокирська В.В. Утворення Молдавської АССР: геополітичний контекст російської радянської політики щодо УССР. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Том 30 (69). №1. 2019. С. 63–70
 • Сокирська В.В. Відносини між РСФРР і УСРР 1920-х рр. крізь призму радянської історіографії. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 27. 2019. С. 115–120
 • Сокирська В.В. Російська радянська продовольча політика в Україні на початку 1920-х рр. Український селянин. 2019. Вип. 20. С. 35 – 39
 • Sokyrska V., Karasevych A. Аctivity of the russian soviet procurement agencies in Ukraine in the 1920-ies. East European Historical Bulletin. 2019. Issue 10. P. 121–132.
 • Сокирська В.В., Чучалін О.П. Українська промисловість 1920-х рр. як складова єдиного народногосподарського комплексу СРСР. Сторінки історії. Вип. 48. 2019. С. 97–109.
 • Krupenya I. The Ukrainian crisis: a Test for the Rule of Law// Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp.z o.o., 2019. – С. 19–32
 • Судак І.І. Участь Канади в програмі НАТО «Розширена передова присутність» та розміщенні системи протиракетної оборони у Європі. Проблеми міжнародних відносин. Вип. 16. Київ: КиМУ, 2019. С. 15–39
 • Судак І.І. Оборонна політика Канади та шляхи її модернізації // Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2019. – Вип. 15. – С. 38–68.
 • Самойлов О.Ф. Спортивна дипломатія як чинник формування міжнародних відносин. Проблеми міжнародних відносин. Київ: КиМУ, 2019. Вип. 15. С. 146–160
 • Самойлов О.Ф. Культурна дипломатія династії Терещенків // Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2019. – Вип. 16. – С. 84-103
 • Некряч А.І. Громадівська модель самоврядування в Україні: колективна монографія / Кол. авт.; за заг. ред. проф. Ю.М. Бардачова, І.П. Лопушинського, Р.М. Плюща. ‒ Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2019. ‒ 708 с. Фіксований внесок: Розділ 3. Організаційно-правові засади формування сучасних територіальних громад ст. 122‒153
 • Тараненко Г.Г. Перспективи реформування Організації Об’єднаних Націй // Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2019. – Вип. 16. – С. 40–61
 • Тараненко Г.Г. Bilateral Ukraine-China relations at the current stage. Політологічний вісник : збірник наукових праць / голов. ред. В.Ф. Цвих; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. К.: ТОВ «Вадекс», 2018. Вип. 81. 112 с. С. 68–75
 • Половинська В.В. Україно-норвезькі відносини: історія, реалії та перспективи // Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2019. – Вип. 16. – С. 104–141
 • Держалюк М.С. Угорська Революція 1956 року та відгуки на неї в Україні // Суспільно-політичні процеси. – 2019. – Вип. 1. – С. 297‒331
 • Судак І. І. Трансформація безпекової стратегії НАТО як відповідь сучасним викликам та загрозам у світі: монографія. Київ: КиМУ, 2019. 202 с.
 • Крупеня І.М. Проблема спірних територій у південно-китайському морі // Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2019. – Вип. 15. – С. 69-89
 • Самойлов О.Ф. Спортивна дипломатія як чинник формування міжнародних відносин // Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2019. – Вип. 15. – С. 146–160
 • Vinogradchyi V.I., Nekriach A.I. Current local government reforms in the eu as a “road map” for Ukraine // Innovative development of the economy: global trends and national features. – Collective monograph. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. – 716 p
 • Некряч А.І. Формування громадянських компетентностей як важливих складників розбудови доброго врядування (good governance) в Україні // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А.І. та ін.]. – К.: КиМУ, 2018. Вип. 13. С. 14 – 40
 • Держалюк М.С. Активізація діяльності Угорщини у регіоні та Україна // Стратегічні пріоритети. – 2018. – №1. – С. 48‒56
 • Сокирська В.В. Встановлення російсько-українського кордону в 1923 – 1928 рр. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2018. Вип. 52. С. 112 – 122
 • Сокирська В.В. Сучасна українська та зарубіжна історіографія відносин між РСФРР та УСРР 1920-х рр. Емінак. 2018. №4 (24). Т.2. С. 144–151
 • Судак І.І. Пріоритети співробітництва НАТО з країнами-партнерами // Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А.І. та ін.]. – К.: КиМУ, 2018. Вип. 14. С. 13–34
 • Крупеня І.М. Архітектор малайзійського дива / І.М. Крупеня // «Гілея: науковий вісник». Вип.135. - 2018. - №8. - C. 389-394
 • Тараненко Г.Г. Foreign policy of Ukraine under current challenges of global and regional security // Політологічний вісник : збірник наукових праць / голов. ред. В.Ф. Цвих; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ТОВ «Вадекс», 2018. – Вип. 80. – 112 с. – С. 61–67
 • Шарко О.В. Проблема взаємозв’язку політичної філософії та теорії міжнародних відносин // Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А.І. та ін.]. – К.: КиМУ, 2018. Вип. 14. С.164 – 182
 • Половинська В.В. Ярослав Мудрий очима скандинавів // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А.І. та ін.]. – К.: КиМУ, 2018. Вип. 14. С. 204–220
 • Половинська В.В. Яріцлейв: постать Ярослава Мудрого на скандинавському тлі. – К.: Вид-во КиМУ, 2018. – 272 с.
 • Krupenya Iryna The crisis of the Rohingya as a muslim minority in Myanmar and ASEAN's response to the Rohingya refugees / Iryna Krupenya // Evropský politický a právní diskurz. - 2018. - Issue 1. - Volume 3. - P. 14-19
 • Личак І.А. Локальні конфлікти та їх вплив на процеси трансформації міжнародної системи (на прикладі конфлікту на Сході України) // Проблеми державного будівництва в Україні»: зб. матеріалів ХХІІІ міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи».: 14 березня. 2018 р., тези доп. – К.: КиМУ. – 2018. Вип. №25. – Т.1. – 245 с. – С. 75–78
 • Іванова (Іванченко) Р.П. Нове державницьке воскресіння України (1917-1918); Україна – східний щит Європи: Уроки історії і сучасність: нове видання. К.: Дніпро, 2017. – 208 с
 • Самойлов О.Ф., Рябоштан Є.В., Закрева В.В. Homo dictaticus: феномен диктатури у ХХ столітті : [монографія]. – К.: КиМУ, 2017. – 160 с.
 • Тараненко Г.Г. Міжнародні організації (навчальний посібник). – К.: КиМУ, 2017. – 120 с.
 • Некряч А.І. Людина ХХІ століття: соціокультурний, освітньо-гуманістичний, політологічний виміри // Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». – К.: Всеукраїнський центр ім. М. Пирогова. – №1–2, 2017. – С. 42–43
 • Держалюк М.С. Угорська революція 1956 року та її вплив на піднесення національно-визвольного руху в Україні // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. – 2017. – № 26. – С. 499‒515
 • Олійник М.М. Основні підходи до формування системи регіонального врядування: європейський досвід // «Проблеми державного будівництва в Україні»: зб. матеріалів ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи»: 15 березня. 2017 р., тези доп. – К. : КиМУ. – 2017. Вип. №25. – Т.1. – 238 с. – С. 24–28
 • Тараненко Г.Г. Євроінтеграційні перспективи України на сучасному етапі / Г.Г. Тараненко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін [Відп. ред. О.В.Бабкіна]. – Випуск 21: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 94–99
 • Рябоштан Є.В. Використання досвіду Євросоюзу з врегулювань кризових ситуацій в процесі реінтеграції Донбасу // «Проблеми державного будівництва в Україні»: зб. матеріалів ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи»: 15 березня. 2017 р., тези доп. – К. : КиМУ. – 2017. Вип. №25. – Т.1. – 238 с. – С. 44–50
 • Личак І.А. Україна та Сполучені штати Америки: нові шляхи та перспективи співпраці // Проблеми державного будівництва в Україні»: зб. матеріалів ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи».: 15 березня. 2017 р., тези доп. – К.: КиМУ. – 2017. Вип. №25. – Т.1. – 238 с. – С. 57–61
 • Закрева В.В. Проблеми взаємодії Великобританії та НАТО: національні інтереси й колективна безпека // Проблеми державного будівництва в Україні»: зб. матеріалів ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи».: 15 березня. 2017 р., тези доп. – К.: КиМУ. – 2017. Вип. №25. – Т.1. – 238 с. – С. 87–89
 • Олійник М.М. Миротворча діяльність Збройних сил України з огляду на сучасні виклики міжнародної безпеки // Проблеми державного будівництва в Україні № 24: у 2 томах: збірник матеріалів ХХI Міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», 16 березня 2016 року / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2016. – Т. 1. – С. 87–89
 • Половинська В.В. Русько-скандинавські відносини за правління Ярослава Мудрого (монографія). – К.: КиМУ, 2016. – 195 с.
 • Некряч А.І. Реалізація освітніх стандартів ЮНЕСКО – запорука входження України в європейський цивілізаційний простір // Науково-практичне видання «Вища школа». – К.: Знання. – №3 (140), 2016. – С. 11-22
 • Іванова (Іванченко) Р.П. Майбутнього немає без минулого: до 25-річчя Акту проголошення незалежності України. – К.: Видавничий дім «Історія в книзі», 2016. – 148 с.
 • Іванова (Іванченко) Р.П. Апостол українського відродження: до 175 річниці від дня народження М. Драгоманова. Збірник наукових розвідок. – К.: Видавництво Київського міжнародного університету, 2016. – 390 с.
 • Тараненко Г.Г. Роль міжнародних організацій у врегулюванні конфліктів / Г.Г. Тараненко // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 107 (4). – С. 390–392
 • Крупеня І.М. Місце Малайзії в сучасній системі міжнародної безпеки / І.М. Крупеня // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 23, Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина ІІ. Серія «Політичні науки» / За заг. ред. В.Г. Ціватого, Н.О. Татаренко. – К., 2016. - C.72-81
 • Тараненко Г.Г. Роль громадянського суспільства у євроінтеграційних процесах. Держава і право: Збірник наукових праць. Серія Політичні науки. Випуск 71. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. К.: Вид-во «Юридична думка», 2016. С. 135–143.
 • Рябоштан Є.В. Особливості функціонування системи Спільної Зовнішньої та безпекової політики ЄС в умовах військової загрози з боку Російської Федерації // Матеріали 6-ої міжнародної науково-практичної конференції «Аналітика міжнародних відносин», 24 травня 2016 року, Київський міжнародний університет. – С. 39–45
 • Личак І.А. Суперечливі тенденції розвитку європейської інтеграції // Проблеми державного будівництва в Україні № 24: у 2 томах: збірник матеріалів ХХI Міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», 16 березня 2016 року / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2016. – Т. 1. – С. 83–86
 • Закрева В.В. Інформаційно-психологічна складова та особливості асиметрії україно-російських відносин // Проблеми державного будівництва в Україні № 24: у 2 томах: збірник матеріалів ХХI Міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», 16 березня 2016 року / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2016. – Т. 1. – С. 94-96
 • Самойлов О.Ф. Глобалізація як культурно-історичне явище (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): [монографія]. – К.: КиМУ, 2015. – 282 с.
 • Держалюк М.С. Формування кордонів у Центрально-Східній Європі за наслідками Другої світової війни. // Сторінки воєнної історії України. – 2015. – Вип. 17. – С. 152‒168
 • Некряч А.І. Розвинена місцева демократія – гарант входження України до європейського цивілізаційного простору (політологічний зріз) // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету / голов. ред. проф. Лопушинський І.П. – 2015. – № 2, 18 с.
 • Некряч А.І. Оптимізація місцевого самоврядування: вітчизняні реалії та зарубіжна практика // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. – К.: КиМУ, 2015. Вип. 10–11. С. 229–250
 • Некряч А.І. Децентралізація як нова парадигма модернізації публічної влади в Україні / А.І. Некряч // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 101. - С. 481-486
 • Судак І.І. Роль канадської дипломатії у Великій двадцятці (G20) // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. – К.: КиМУ, 2015. - Вип. 10–11. - С. 142–157
 • Лимич Ю. В. Структурно-функціональні ознаки механізмів формування та використання інноваційно-інвестиційного потенціалу економічного розвитку // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. праць / [гол. ред. Б. В. Буркинський]. – Одеса., 2015. – С. 54-57
 • Крупеня І.М. Малайзійсько-американські відносини: основні етапи розвитку в ХХ-ХХІ століттях / І.М. Крупеня // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 22, м. Київ, Серія «Політичні науки» / За заг. ред. М.А. Кулініча, Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. – К.: ДАУ при МЗС України, 2015. - C.177-183
 • Рябоштан Є.В. Стратегічні аспекти співпраці України з ЄС в межах Спільної Зовнішньої та безпекової політики // Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції «Європейський вибір України в контексті безпекових викликів та сучасні реалій», 14 березня 2015 року. – С. 26–32

Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків кафедри міжнародних відносин та туризму:

 • «Сучасні тенденції в Азійсько-тихоокеанському регіоні в ХХІ столітті» (керівник – доцент Крупеня І.М.)
 • «Молодий дипломат» (керівник - доцент Судак І.І.)
 • «Євроатлантичні перспективи України» (керівник – професор Сокирська В.В.)

Викладач кафедри Алексанян В.І. є Головою студентського наукового товариства Київського міжнародного університету.


Результати наукової діяльності викладачів і студентів кафедри знаходять своє відображення в статтях, виступах на міжнародних і всеукраїнських конференціях, круглих столах, науково-практичних семінарах, студентських дебатах, майстер-класах:

В межах сертифікованої програми «Підприємницький Startup» успішно проведені тренінги з питань: «Основи економічних знань», «Економічне обґрунтування бізнес-процесів», «Технологія роботи з клієнтами та командоформування».


Позааудиторна робота

Прищепленню студентам рис громадянської відповідальності й обов’язку, патріотизму, високих моральних якостей сприяє робота «Дипломатичної вітальні», в межах якої відбуваються регулярні зустрічі з видатними українськими політиками й дипломатами, послами закордонних посольств в Україні, зокрема: перший Президент незалежної України Л.М. Кравчук, посли США, Китаю, Пакистану, ФРН, Іспанії, Естонії, Кувейту, Єгипту, Афганістану, Індії, Грузії, Великобританії, Таджикистану, Республіки Корея в Україні, Узбекистану, Словаччини, Швеції, Португалії, Координатор, Посол ОБСЄ в Україні, Директор Програми розвитку ООН в Україні.

У 2016 – 2020 н.р. перед студентами відбулись зустрічі та гостьові лекції потенційних роботодавців, представників центральних органів державної влади, міжнародних організацій, Надзвичайних та Повноважних послів іноземних держав:

Студенти спеціальності міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії брали участь у навчально-ознайомчих візитах до штаб-квартири Ради Європи (Страсбург, Франція), НАТО (Брюссель, Бельгія), Комісії Європейського Союзу (Брюссель, Бельгія), ЮНЕСКО (Париж, Франція), Палацу миру Міжнародного Суду ООН (Гаага, Нідерланди), Європейського суду з прав людини (Страсбург, Франція), відділення ООН у Женеві (Швейцарія). Крім того, студенти відвідали Посольство України в Нідерландах, легендарні Університет Сорбонна в Парижі (Франція) і Ягеллонський університет у Кракові (Польща), а також взяли участь у пізнавальних екскурсіях Дрезденом, Прагою, Берліном, Баден-Баденом тощо. Безпосереднє ознайомлення студентів з європейськими інститутами відчутно впливає на ефективність і результати подальшого професійного становлення, як фахівця з міжнародних відносин, допомагає їм краще зрозуміти процес європейської інтеграції і світових глобальних процесів загалом.

Тематичні екскурсії до посольств, органів державної влади, участь у міжнародних конференціях, екскурсії до відомих пам’яток історії та культури є складовою освітнього процесу:

17 10/2020
10:00
Зустріч
11 03/2020
11:40
Зустріч