Кафедра міжнародних відносин та туризму

Завідувач кафедри міжнародних відносин

Малюта Ольга Володимирівна

Завідувач кафедри, к.і.н., доцент.
kafedra@kymu.edu.ua

Активізація зовнішньополітичної діяльності України в умовах незалежності, інтенсивність процесів інтеграції України до євроатлантичних структур, рівень практичної реалізації технологій і методів політичної діяльності, зокрема, у сфері міжнародної діяльності, дипломатії, міжнародного туризму, підвищення іміджу України, гідного представлення її інтересів на світовій політичній арені, потребують підвищення кваліфікації та рівня вдосконалення існуючої системи підготовки фахівців з міжнародних відносин, які відповідали б сучасним світовим і європейським стандартам.

Трансформаційні процеси у системі міжнародних відносин, нові світові виклики безпеки, інтенсивність процесів інтеграції України до євроатлантичних структур визначили необхідність змін у підходах і методах організації професійного навчання і забезпечення професійної компетентності працівників дипломатичної служби України, інших державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, задіяних у сфері зовнішніх зносин і міжнародній діяльності, потребують безперервного підвищення кваліфікації та вдосконалення існуючої системи підготовки фахівців із міжнародних відносин.

Фахова підготовка орієнтована на вивчення міжнародних та зовнішньополітичних процесів (міжнародного співробітництва, міжнародних суспільних комунікацій, інтеграції, міжнародних конфліктів) та зовнішньої політики держав, має прикладний характер, зокрема орієнтована на теоретично-прикладну та фахову підготовку за ступенем вищої освіти бакалавр, яка може здійснюватися із залученням структурних підрозділів органів державної влади, які відповідають за формування та реалізацію зовнішньої політики країни, іноземних дипломатичних представництв, міжнародних організацій, тощо; фахове знання іноземних мов.

Кафедра міжнародних відносин та туризму як окремий структурний підрозділ Навчально-наукового інституту міжнародних відносин, створена в 2002 році, забезпечує підготовку фахівців з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; політології та туризму на першому та другому рівні вищої освіти за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр».


Науково-педагогічний склад кафедри – це високопрофесійні фахівці, кандидати наук, доценти і професори, історики, політологи-міжнародники й аналітики, серед яких:

 • професор Іванова Р.П. – канд.іст.наук (Наукові інтереси - Історія гетьманської Української Держави 1918 р.; зовнішня політика та дипломатія УСРР 1919–1923 рр.; соціальні трансформації та літературні процеси у Україні ХХ ст.; культура кримських татар)
 • професор Шергін С.О. – д-р.політ.ннаук (Наукові інтереси - теорія й політологія міжнародних відносин, проблеми інтеграції та безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні)
 • професор Сокирська В.В. – д-р.іст.наук (Наукові інтереси - зовнішня політика Росії та країн СНД; актуальні проблеми транскордонного співробітництва; зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ)
 • професор Коломієць О.В. – д-р.політ.наук (Наукові інтереси - міжнародна та регіональна безпека)
 • доцент Крупеня І.М. – канд.політ.наук (Наукові інтереси - регіональні процеси та проблеми безпеки в Південно-Східній Азії; актуальні питання зовнішньої політики України; дипломатична і консульська служба України; дипломатичний протокол та етикет)
 • доцент Самойлов О.Ф. – канд.іст.наук (Наукові інтереси - глобалізації як культурно-історичне явище сучасності та її основних компонентів; феномен диктатури у міжнародних відносинах; концептуальні і прикладні аспекти стратегічних комунікацій як інноваційного інструментарію у сфері міжнародних відносин; засади PR-інструментів у міжнародних відносинах; політичні проблеми розвитку країн світу)
 • доцент Судак І.І. – канд.іст.наук (Наукові інтереси - двостороннє співробітництво Канади та США в контексті сучасних міжнародних відносин; регіональні процеси сучасних міжнародних відносин; пріоритетні напрями реалізації та трансформації безпекової стратегії партнерства в рамках НАТО; зовнішня та оборонна політика Канади)
 • доцент Тараненко Г.Г. – канд.політ.наук (Наукові інтереси - міжнародні організації; механізми врегулювання міжнародних конфліктів; міжнародна безпека; нові учасники міжнародних відносин (транснаціональні актори); діяльність ООН та її спеціалізованих установ)
 • доцент Рябоштан Є.В. – канд.політ.наук (Наукові інтереси - міжнародна інформація; інформаційна безпека; інформаційна політика)
 • доцент Шарко О.В. – канд.філос.наук (Наукові інтереси - філософія політики; теорія міжнародних відносин; історія ідей, інтелектуальна історія; соціологічні дослідження політики)
 • доцент Мохнатюк І.О. – канд.іст.наук (Наукові інтереси - українська історіографія; історико-культурні процеси на українських землях; культурні процеси в Україні, методологічні проблеми історичної науки, історія української культури; процес формування модерної української нації та процеси непорозуміння між Галицькою та Наддніпрянською інтелігенцією відносно питання державотворення у другій половині ХІХ ст.)
 • доцент Вяткін П.С. – канд.екон.наук (Наукові інтереси - економіка туризму; ціноутворення в туризмі; економічна складова туризму в розвитку держави; кон'юнктура туристичного ринку; організація фінансової політики туристичного підприємства)
 • доцент Глівінська Ю.В. – канд.екон.наук (Наукові інтереси - економіка туризму; забезпечення сталого економічного розвитку регіонів держави; менеджмент туристичного підприємства; управління регіональним розвитком туризму)
 • доцент Данник К.О. – канд. культурології (Наукові інтереси - етнокультурна життєдіяльніть національних меншин України; вірменська діаспора України; культуротворча діяльність сучасних вірменських митців України та світу; мистецтвознавча парадигма сучасної української культури; міжнародне культурне співробітництво)
 • доцент Юрченко Т.І. – канд.географ.наук (Наукові інтереси - перспективи розвитку екотуризму; використання геологічних ресурсів в туризмі; маргкетинг туристичного бізнесу; міжнародний туризм; географія туризму; особливості створення туристичного продукту)
 • викладач Алексанян В.І. (Наукові інтереси - інтеграція України до євроатлантичних структур, внутрішньо політичні перетворення в Україні в контексті імпліментації європейських цінностей та стандартів)
 • викладач Курілова Ю.О. (Наукові інтереси - зовнішня політика; історія міжнародних відносин; світова політика)
 • викладач Порплиця Н.Б. (Наукові інтереси - регіональна політика ЄС, розвиток туристичної індустрії в провідних світових країнах, англомовна та франкомовна туристична лексика)
 • викладач Клик Б.О. (Наукові інтереси - економіка міжнародного туризму; аналітика процесів на міжнародному туристичному ринку; аспекти розвитку галузі туризму в Україні; особливості освітньої підготовки майбутніх фахівців галузі туризму)
 • викладач Терехова М.А. (Наукові інтереси - туристичне країнознавство; аналіз функціонування ринку туристських послуг у світі в період пандемії COVID-19; міжнародний туризм та його місце в соціально-економічному розвитку України; організація обслуговування туристів у готелях; проблеми та перспективи розвитку туризму на Закавказзі)

Освітня діяльність

Освітня діяльність кафедри пов’язана із підготовкою фахівців за освітніми програмами:


Професійна та практична підготовка

Бакалавр
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
  • історія України
  • історія політичних вчень та політологія
  • вступ до спеціальності
  • історія міжнародних відносин
  • міжнародні відносини та світова політика
  • теорія міжнародних відносин
  • країнознавство
  • регіональні підсистеми міжнародних відносин
  • зовнішня політика України
  • зовнішня політика країн Західної Європи
  • дипломатичний протокол та етикет
  • міжнародні організації
  • дипломатична та консульська служба
  • аналіз зовнішньої політики
  • основи наукових досліджень
  • релігійний фактор в міжнародних відносинах
  • етнополітичні проблеми у міжнародних відносинах
  • соціологія політики
  • PR-інструменти в міжнародних відносинах
  • стратегічні комунікації в міжнародних відносинах
  • гібридні виклики сучасного світу
  • зовнішня політика країн Близького та Середнього Сходу
  • економічна дипломатія у системі забезпечення національних інтересів держав
  • зовнішня політика країн Північної Америки
  • зовнішня політика країн Азії
  • діаспора та національні меншини у зовнішній політиці держав
  • енергетична геополітика та дипломатія
  • міжнародне культурно-гуманітарне співробітництво
  • зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ
  • зовнішня політика Росії та країн СНД
  • міжнародні конфлікти та гуманітарний чинник у світовій політиці
  • національна та регіональна безпека в умовах глобалізації
  • аналіз криз та прийняття зовнішньо-політичних рішень
  • міграційна криза і політика розширення кордонів
  • актуальні проблеми міжнародних відносин в Африці
  • актуальні проблеми міжнародних відносин країн Латинської Америки та Карибського басейну
  • актуальні проблеми транскордонного співробітництва
 • Політологія
  • історія України
  • політологія
  • історія і теорія демократії
  • вступ до спеціальності
  • основи наукових досліджень
  • історія політичних вчень
  • теорія міжнародних відносин
  • міжнародні відносини та світова політика
  • соціологія політики
  • політичний менеджмент
  • етнополітика
  • теорія політичних партій
  • вибори та виборчі системи
  • регіональна політика
  • методика політичного аналізу
  • соціологічні методи дослідження політичних процесів
  • соціальна філософія
  • загальна теорія політики
  • зовнішня політика України
  • теорія державного управління
  • політична психологія
  • історія політичної думки України
  • філософія політики
  • основи світової політики
  • технологія політичного процесу
  • світовий політичний процес і геополітика
  • теорія і практика політичної комунікації
  • PR-інструменти в політиці
  • політичний консалтинг
  • менеджмент політичної кампанії
  • теорія та практика партійної діяльності
  • статистичні методи в політичній науці
  • політичні еліти і політичне лідерство
  • проблеми внутріполітичного життя України
  • основи національної безпеки
  • аксіологічні основи політичного управління (Політична аксіологія)
  • політична антропологія
  • політична географія
  • основи професійної етики і протоколу в політиці
  • державне управління та місцеве самоврядування
  • політична культура в публічному управління
  • громадянське суспільство в політичному процесі
  • політична транзитологія
  • політична поведінка та політична участь
  • сучасне українське суспільство і політичний процес
 • Туризм
  • історія України
  • вступ до спеціальності
  • політологія
  • основи туризмознавства
  • основи міжнародного туризму
  • фізична географія країн світу та картографія
  • економічна і політична географія та історія світу
  • демографія
  • історія туризму
  • країнознавство
  • географія туризму
  • рекреаційні комплекси світу
  • туристичне краєзнавство
  • туристичні ресурси України
  • галузі туризму: спортивний, зелений, медичний, діловий, виставковий
  • туроперейтинг
  • організація туристичних подорожей
  • організація готельного та ресторанного господарства
  • основи наукових досліджень
  • стратегія розвитку туризму
  • моніторинг ринку туристичних послуг
  • іноваційні технології в туризмі
  • поведінка споживачів турестичних послуг
  • інтелектуальний аналіз даних туристичних ринків
  • соціально-культурний туристичний сервіс
  • управління регіональним розвитком туризму
  • методологія туристичного супроводу
  • основи гостинності
  • гастрономічний сервіс
  • санаторно-курортні послуги
  • екскурсійна діяльність
Магістр
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
  • методологія та організація наукових досліджень міжнародних відносин
  • актуальні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних відносин
  • теорія і практика сучасної міжнародної дипломатії
  • зовнішньополітичні стратегії і доктрини
  • міжнародні системи та глобальний розвиток
  • механізми забезпечення безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній політиці
  • геополітика і геостратегія
  • теорія цивілізацій
  • моделювання і прогнозування у сфері міжнародних відносин
  • дипломатичний вимір регіональної інтеграції
  • світовий ринок озброєнь та конверсія в міжнародних відносинах
  • державне управління й прийняття зовнішньополітичних рішень
  • стратегічне партнерство та асиметричні відносини
  • публічна і культурна дипломатія
  • регіоналізм та регіональні системи безпеки
  • еволюція та сучасні тенденції зовнішньої політики країн СНД
  • національна безпека України
  • ЄС в сучасних міжнародних відносинах
 • Політологія
  • методологія та організація наукових досліджень міжнародних відносин
  • порівняльна політологія
  • аналіз державної політики
  • політичне прогнозування
  • міжнародні системи та глобальний розвиток
  • теорія політичних конфліктів
  • геополітика і геостратегія
  • міжнародна та європейська безпека
  • прикладна політологія
  • дипломатичний вимір регіональної інтеграції
  • виборчі політтехнології: порівняльний аналіз
  • економіка Європейської інтеграції
  • політичні ризики в умовах демократичної трансформації суспільства
  • державне управління й прийняття політичних рішень
  • стратегічне партнерство та асиметричні відносини
  • публічна і культурна дипломатія
  • регіоналізм та регіональні системи безпеки
  • стратегічні комунікації
  • еволюція та сучасні тенденції зовнішньої політики країн СНД
  • національна безпека України
  • аналіз криз та прийняття політичних рішень
 • Туризм
  • організація та проектування наукових досліджень з теорії та практики міжнародного туризму
  • філософія та соціологія туризму
  • еволюція туризмології в контексті глобалізації галузі туризму
  • професійна майстерність мененджера з туризму
  • управління якістю туристичних послуг
  • міжнародний туризм
  • державне та регіональне управління в галузі туризму
  • механізми забезпечення якісного екскурсійного обслуговування на державному рівні
  • аналітика процесів на міжнародному туристичному ринку
  • оптимізація туристичної сфери України
  • методології та методи наукового дослідження міжнародного туристичного ринку
  • стратегічне управління сталим розвитком галузі туризму в державі
  • програмний туроперайтинг
  • глокалізація світових туристичних дестинацій
  • організація та управління виставково-ярмарковою діяльністю в туризмі
  • наукове прогнозування державного розвитку в галузі туризму
  • методологічні аспекти управління соціально-трудовими відносинами в галузі туризму

Наукова - дослідна робота

Наукова діяльність кафедри спрямована на дослідження, генерування та поширення нових знань у галузях міжнародних відносин та зовнішньої політики; комплексні знання про країни та регіони, міжнародні комунікації та міжнародний інформаційний простір, формування ключових компетентностей та особистісних якостей сучасних фахівців з міжнародних відносин, здатних реалізовувати знання та навички на державному та міжнародному рівнях та на комплексне дослідження відповідної країни або групи країн (регіону світу): їхньої природи, населення, історії та етнографії, економіки й політики, науки й культури, релігії, мови й літератури, традицій і моральних цінностей. Зокрема, здійснюються розробки науково обґрунтованих рекомендацій з відповідних питань діяльності державних органів, що беруть участь у проведенні зовнішньої політики, різноманітних наукових, освітніх, інформаційних, туристичних і культурних обмінів, у реалізації торгівельно-економічного співробітництва та ін.

Науково-педагогічні працівники кафедри виконують наукові дослідження у межах науково-дослідної теми ННІ міжнародних відносин: «Дослідження теоретичних основ сучасної системи міжнародних відносин й міжнародного права та місце України в системі міжнародного правопорядку і європейської інтеграції» (06.2019 р. – 06.2021 р.) (затверджена в УкрІНТЕІ, реєстраційний номер – 0119U102258; керівник - к.ю.н., доц. Чернецька О.В.).

З 2001 року на базі кафедри міжнародних відносин та туризму здійснювалось видання «Вісника Київського міжнародного університету: cерія «Міжнародні відносини» (10 випусків); з 2010 року у якості його правонаступника виходить збірник наукових праць «Проблеми міжнародних відносин», який постановою Президії ВАК України № 1-05/2 від 23 лютого 2011 р. зареєстрований як фахове видання, спільно з Інститутом світової економіки та міжнародних відносин НАН України.

У 2016 році збірник наукових праць «Проблеми міжнародних відносин» пройшов перереєстрацію. Співзасновниками збірника стали: Сопотська Вища Школа (Польща); Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя; Громадська організація «Інститут Євро-Атлантичного співробітництва».

Збірник наукових праць «Проблеми міжнародних відносин» затверджено як фахове видання наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2017 року №996 (17 випусків). Детальніше.

На кафедрі створена та діє сертифікатна програма "Східноазійські студії"


 • Крупеня І.М. «English textbook for international relations professionals»: навч. посіб. К.: Вид-во КиМУ, 2020. 203 с.
 • Судак І.І. Право вето та реформа Ради Безпеки ООН в контексті сирійського питання. Проблеми міжнародних відносин. Київ: КиМУ, 2020. Вип. 17. С. 15-37.
 • Крупеня І.М. Зовнішня політика та дипломатична служба Малайзії. Проблеми міжнародних відносин. Київ: КиМУ, 2020. Вип. 17. С. 61-94.
 • Тараненко Г.Г. European neighborhood policy as conflict prevention instrument // Ідентичності та політичні інститути: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 квітня 2020 р., м. Ніжин) / За заг. ред. Ф.В. Барановського, Л.О. Дудки. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. С. 73-76.
 • Шергін С.О. В’єтнам на шляху до суспільної модернізації та міжрегіонального співробітництва. Зовнішні справи. 2020. № 4. С. 40-47.
 • Крупеня І.М. Публічна дипломатія: інструмент створення позитивного іміджу держави // Ідентичності та політичні інститути: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 квітня 2020 р., м. Ніжин) / За заг. ред. Ф.В. Барановського, Л.О. Дудки. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. С. 39-41.
 • Судак І.І. Політика партнерства НАТО та глобальна стратегія США // Ідентичності та політичні інститути: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 квітня 2020 р., м. Ніжин) / За заг. ред. Ф.В. Барановського, Л.О. Дудки. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. С. 71-73.
 • Шергін С.О. Політологія міжнародних відносин: навч. посіб. 3-є видання, виправ. і доповн. Київ : «Центр учбової літератури». 2020. 258 с.
 • Шарко О.В. Теорія міжнародні відносин та інтелектуальна історія. Проблеми міжнародних відносин. Вип. 17. Київ: КиМУ, 2020. С. 178-195.
 • Клик Б.О. «Аналіз основних аспектів впливу на розвиток галузі туризму в Україні». Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції № 28: у 2 томах: збірник матеріалів ХХV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21-22 травня 2020 року. Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2020. Т.1. С. 101-104.
 • Порплиця Н.Б., Результати реалізації стратегії регіонального розвитку України до 2020 року. Проблеми міжнародних відносин. Київ: КиМУ, 2020. Вип. 17. С. 298–313.
 • Іванюк О.Л., Ковальов Е.А., Мохнатюк І.О.. Археологічні розвідки в Наддніпрянській Україні в контексті військово-історичних досліджень в ХІХ – на початку ХХ ст. Сторінки історії. КПІ. 2020. (№50).
 • Тараненко Г.Г. Врегулювання конфліктів в Європейському Союзі: досвід Іспанії. Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2020. – Вип. 17. С. 38-60.
 • Клик Б.О. «Професійна підготовка менеджерів з туризму в університетах Італії як педагогічна проблема». Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми освіти і науки: теорія і практика», 6 березня 2020 року. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Київ. С. 43-45. Випуск 32. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. 108 с.
 • Крупеня І.М. 34-й саміт АСЕАН – важлива подія в субрегіоні Південно-Східної Азії. «Гілея: науковий вісник». 2019. Вип.146 (№7). Ч. 3. Політичні науки. C. 76–79
 • Шергін С.О. Історія політичних вчень та політологія: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. К. : КиМУ, 2019. 20 с.
 • Sokyrska V., Chuchalin O. Kyiv eparchy within soviet russian anti-religious policy in the 1920-ies. East European Historical Bulletin. 2019. Issue 13. P. 125–135.
 • Крупеня І.М. Будапештський меморандум 1994: тест для верховенства права. «Гілея: науковий вісник». Вип.141 (№2). Ч. 3. Політичні науки. 2019. C. 39-42
 • Шарко О.В. Історія понять (Begriffsgeschichthe) як інструмент дослідження політичних термінів. Проблеми державного будівництва в Україні: збірник матеріалів ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», 14 березня 2019 року. Київ: КиМУ, 2019. Т.1. С. 77-80.
 • Krupenya I. The Ukrainian crisis: a Test for the Rule of Law// Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp.z o.o., 2019. – С. 19–32
 • Судак І.І. Участь Канади в програмі НАТО «Розширена передова присутність» та розміщенні системи протиракетної оборони у Європі. Проблеми міжнародних відносин. Вип. 16. Київ: КиМУ, 2019. С. 15–39
 • Sokyrska V., Karasevych A. Аctivity of the russian soviet procurement agencies in Ukraine in the 1920-ies. East European Historical Bulletin. 2019. Issue 10. P. 121–132.
 • Судак І.І. Оборонна політика Канади та шляхи її модернізації // Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2019. – Вип. 15. – С. 38–68.
 • Самойлов О.Ф. Спортивна дипломатія як чинник формування міжнародних відносин. Проблеми міжнародних відносин. Київ: КиМУ, 2019. Вип. 15. С. 146–160
 • Самойлов О.Ф. Культурна дипломатія династії Терещенків // Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2019. – Вип. 16. – С. 84-103
 • Порплиця Н.Б. Основні положення державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року. Проблеми державного будівництва в Україні №27: у 2 томах: збірник матеріалів ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», 14 березня 2019 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ. 2019. Т.1. 334с.
 • Haesaerts P., Gerasimenkо N., Damblon F., Yurchenkо T., Kulakovskа L., Usik V., Ridush B. The Upper Palaeolithic site Doroshivtsi III: A new chronostratigraphic and environmental record of the Late Pleniglacial in the regional context of the Middle Dniester-Prut loess domain (Western Ukraine). Quaternary International,2019. 546. Р. 196-215.
 • Мохнатюк І.О., Іванюк О.Л. Осібні аспекти імперської політики пам’яті щодо Наддніпрянської України і Криму в ХІХ – на початку ХХ ст. Київські історичні студії. 2019. № 2 (9). С. 6–11.
 • Клик Б.О. «Розвиток та перспекти міжнародного туризму в країнах Східної Європи». Молодий будівничий України №39: у 2-х томах: збірник матеріалів ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів на тему «Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України», 18 квітня 2019 року. Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2019. Т.2. С. 236-240.
 • Некряч А.І. Громадівська модель самоврядування в Україні: колективна монографія / Кол. авт.; за заг. ред. проф. Ю.М. Бардачова, І.П. Лопушинського, Р.М. Плюща. ‒ Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2019. ‒ 708 с. Фіксований внесок: Розділ 3. Організаційно-правові засади формування сучасних територіальних громад ст. 122‒153
 • Тараненко Г.Г. Перспективи реформування Організації Об’єднаних Націй // Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2019. – Вип. 16. – С. 40–61
 • Gerasimenko N., Yurchenko, T., Rohozin, Ye., Vegetation changes in the Hotyn Upland over the last 2000 years (based on pollen data). Journal of Geology, Geography and Geoecology, 2019. 28 (10). P. 51-58.
 • Тараненко Г.Г. Bilateral Ukraine-China relations at the current stage. Політологічний вісник : збірник наукових праць / голов. ред. В.Ф. Цвих; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. К.: ТОВ «Вадекс», 2018. Вип. 81. 112 с. С. 68–75
 • Сокирська В.В. Сучасна українська та зарубіжна історіографія відносин між РСФРР та УСРР 1920-х рр. Емінак. 2018. №4 (24). Т.2. С. 144–151.
 • Половинська В.В. Україно-норвезькі відносини: історія, реалії та перспективи // Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2019. – Вип. 16. – С. 104–141
 • Держалюк М.С. Угорська Революція 1956 року та відгуки на неї в Україні // Суспільно-політичні процеси. – 2019. – Вип. 1. – С. 297‒331
 • Судак І. І. Трансформація безпекової стратегії НАТО як відповідь сучасним викликам та загрозам у світі: монографія. Київ: КиМУ, 2019. 202 с.
 • Мохнатюк І. О. Погляди Івана Франка на релігію. «Гілея: науковий вісник»: Збірник наукових праць. Київ, 2017. Випуск 119. 2017, С. 67-71.
 • Крупеня І.М. Проблема спірних територій у південно-китайському морі // Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2019. – Вип. 15. – С. 69-89
 • Сокирська В.В. Російська радянська продовольча політика в Україні на початку 1920-х рр. Український селянин. 2019. Вип. 20. С. 35 – 39.
 • Самойлов О.Ф. Спортивна дипломатія як чинник формування міжнародних відносин // Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2019. – Вип. 15. – С. 146–160
 • Vinogradchyi V.I., Nekriach A.I. Current local government reforms in the eu as a “road map” for Ukraine // Innovative development of the economy: global trends and national features. – Collective monograph. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. – 716 p
 • Некряч А.І. Формування громадянських компетентностей як важливих складників розбудови доброго врядування (good governance) в Україні // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А.І. та ін.]. – К.: КиМУ, 2018. Вип. 13. С. 14 – 40
 • Держалюк М.С. Активізація діяльності Угорщини у регіоні та Україна // Стратегічні пріоритети. – 2018. – №1. – С. 48‒56
 • Шарко О.В. Демократичний мир: ідеї Канта в контексті сучасної теорії міжнародних відносин. Проблеми державного будівництва в Україні: матеріали ХХІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 14 березня 2018 р.) Київ: КиМУ, 2018. Вип. №26. Т.1. С. 34-39.
 • Судак І.І. Пріоритети співробітництва НАТО з країнами-партнерами // Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А.І. та ін.]. – К.: КиМУ, 2018. Вип. 14. С. 13–34
 • Крупеня І.М. Архітектор малайзійського дива / І.М. Крупеня // «Гілея: науковий вісник». Вип.135. - 2018. - №8. - C. 389-394
 • Глівінська Ю.В. Підходи до оцінювання та управління інноваційно-інвестиційного потенціалу економічного розвитку: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Стратегічні напрями інноваційного розвитку економіки України: перспективи та ефективність», (Київ, 22 грудня 2018 р.). Ю.В.Глівінська. Київ: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2018. С. 16-19.
 • Тараненко Г.Г. Foreign policy of Ukraine under current challenges of global and regional security // Політологічний вісник : збірник наукових праць / голов. ред. В.Ф. Цвих; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ТОВ «Вадекс», 2018. – Вип. 80. – 112 с. – С. 61–67
 • Шарко О.В. Проблема взаємозв’язку політичної філософії та теорії міжнародних відносин // Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А.І. та ін.]. – К.: КиМУ, 2018. Вип. 14. С.164 – 182
 • Половинська В.В. Ярослав Мудрий очима скандинавів // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А.І. та ін.]. – К.: КиМУ, 2018. Вип. 14. С. 204–220
 • Половинська В.В. Яріцлейв: постать Ярослава Мудрого на скандинавському тлі. – К.: Вид-во КиМУ, 2018. – 272 с.
 • Krupenya Iryna The crisis of the Rohingya as a muslim minority in Myanmar and ASEAN's response to the Rohingya refugees / Iryna Krupenya // Evropský politický a právní diskurz. - 2018. - Issue 1. - Volume 3. - P. 14-19
 • Личак І.А. Локальні конфлікти та їх вплив на процеси трансформації міжнародної системи (на прикладі конфлікту на Сході України) // Проблеми державного будівництва в Україні»: зб. матеріалів ХХІІІ міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи».: 14 березня. 2018 р., тези доп. – К.: КиМУ. – 2018. Вип. №25. – Т.1. – 245 с. – С. 75–78
 • Іванова (Іванченко) Р.П. Нове державницьке воскресіння України (1917-1918); Україна – східний щит Європи: Уроки історії і сучасність: нове видання. К.: Дніпро, 2017. – 208 с
 • Юрченко Т. І. Експериментальні дослідження з метою верифікації результатів палеопалінологічного аналізу (на прикладі розрізу поселення Ак-Кая, Крим). Фізична географія та геоморфологія. 2017. Вип. 1(85). С. 58-67
 • Самойлов О.Ф., Рябоштан Є.В., Закрева В.В. Homo dictaticus: феномен диктатури у ХХ столітті : [монографія]. – К.: КиМУ, 2017. – 160 с.
 • Тараненко Г.Г. Міжнародні організації (навчальний посібник). – К.: КиМУ, 2017. – 120 с.
 • Yurchenko T. I. Vegetational evolution in the Transcarpathian lowland (Ukraine) during the middle pleniglacial (pollen study of the Beregovo I site). Т.І. Yurchenko. Alpine and Mediterranean Quaternary, 2017.30 (1). Р. 41-49.
 • Некряч А.І. Людина ХХІ століття: соціокультурний, освітньо-гуманістичний, політологічний виміри // Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». – К.: Всеукраїнський центр ім. М. Пирогова. – №1–2, 2017. – С. 42–43
 • Держалюк М.С. Угорська революція 1956 року та її вплив на піднесення національно-визвольного руху в Україні // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. – 2017. – № 26. – С. 499‒515
 • Олійник М.М. Основні підходи до формування системи регіонального врядування: європейський досвід // «Проблеми державного будівництва в Україні»: зб. матеріалів ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи»: 15 березня. 2017 р., тези доп. – К. : КиМУ. – 2017. Вип. №25. – Т.1. – 238 с. – С. 24–28
 • Тараненко Г.Г. Євроінтеграційні перспективи України на сучасному етапі / Г.Г. Тараненко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін [Відп. ред. О.В.Бабкіна]. – Випуск 21: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 94–99
 • Рябоштан Є.В. Використання досвіду Євросоюзу з врегулювань кризових ситуацій в процесі реінтеграції Донбасу // «Проблеми державного будівництва в Україні»: зб. матеріалів ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи»: 15 березня. 2017 р., тези доп. – К. : КиМУ. – 2017. Вип. №25. – Т.1. – 238 с. – С. 44–50
 • Личак І.А. Україна та Сполучені штати Америки: нові шляхи та перспективи співпраці // Проблеми державного будівництва в Україні»: зб. матеріалів ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи».: 15 березня. 2017 р., тези доп. – К.: КиМУ. – 2017. Вип. №25. – Т.1. – 238 с. – С. 57–61
 • Закрева В.В. Проблеми взаємодії Великобританії та НАТО: національні інтереси й колективна безпека // Проблеми державного будівництва в Україні»: зб. матеріалів ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи».: 15 березня. 2017 р., тези доп. – К.: КиМУ. – 2017. Вип. №25. – Т.1. – 238 с. – С. 87–89
 • Олійник М.М. Миротворча діяльність Збройних сил України з огляду на сучасні виклики міжнародної безпеки // Проблеми державного будівництва в Україні № 24: у 2 томах: збірник матеріалів ХХI Міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», 16 березня 2016 року / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2016. – Т. 1. – С. 87–89
 • Половинська В.В. Русько-скандинавські відносини за правління Ярослава Мудрого (монографія). – К.: КиМУ, 2016. – 195 с.
 • Некряч А.І. Реалізація освітніх стандартів ЮНЕСКО – запорука входження України в європейський цивілізаційний простір // Науково-практичне видання «Вища школа». – К.: Знання. – №3 (140), 2016. – С. 11-22
 • Іванова (Іванченко) Р.П. Майбутнього немає без минулого: до 25-річчя Акту проголошення незалежності України. – К.: Видавничий дім «Історія в книзі», 2016. – 148 с.
 • Іванова (Іванченко) Р.П. Апостол українського відродження: до 175 річниці від дня народження М. Драгоманова. Збірник наукових розвідок. – К.: Видавництво Київського міжнародного університету, 2016. – 390 с.
 • Тараненко Г.Г. Роль міжнародних організацій у врегулюванні конфліктів / Г.Г. Тараненко // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 107 (4). – С. 390–392
 • Крупеня І.М. Місце Малайзії в сучасній системі міжнародної безпеки / І.М. Крупеня // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 23, Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина ІІ. Серія «Політичні науки» / За заг. ред. В.Г. Ціватого, Н.О. Татаренко. – К., 2016. - C.72-81
 • Тараненко Г.Г. Роль громадянського суспільства у євроінтеграційних процесах. Держава і право: Збірник наукових праць. Серія Політичні науки. Випуск 71. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. К.: Вид-во «Юридична думка», 2016. С. 135–143.
 • Рябоштан Є.В. Особливості функціонування системи Спільної Зовнішньої та безпекової політики ЄС в умовах військової загрози з боку Російської Федерації // Матеріали 6-ої міжнародної науково-практичної конференції «Аналітика міжнародних відносин», 24 травня 2016 року, Київський міжнародний університет. – С. 39–45
 • Личак І.А. Суперечливі тенденції розвитку європейської інтеграції // Проблеми державного будівництва в Україні № 24: у 2 томах: збірник матеріалів ХХI Міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», 16 березня 2016 року / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2016. – Т. 1. – С. 83–86
 • Закрева В.В. Інформаційно-психологічна складова та особливості асиметрії україно-російських відносин // Проблеми державного будівництва в Україні № 24: у 2 томах: збірник матеріалів ХХI Міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», 16 березня 2016 року / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2016. – Т. 1. – С. 94-96
 • Самойлов О.Ф. Глобалізація як культурно-історичне явище (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): [монографія]. – К.: КиМУ, 2015. – 282 с.
 • Держалюк М.С. Формування кордонів у Центрально-Східній Європі за наслідками Другої світової війни. // Сторінки воєнної історії України. – 2015. – Вип. 17. – С. 152‒168
 • Некряч А.І. Розвинена місцева демократія – гарант входження України до європейського цивілізаційного простору (політологічний зріз) // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету / голов. ред. проф. Лопушинський І.П. – 2015. – № 2, 18 с.
 • Некряч А.І. Оптимізація місцевого самоврядування: вітчизняні реалії та зарубіжна практика // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. – К.: КиМУ, 2015. Вип. 10–11. С. 229–250
 • Некряч А.І. Децентралізація як нова парадигма модернізації публічної влади в Україні / А.І. Некряч // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 101. - С. 481-486
 • Судак І.І. Роль канадської дипломатії у Великій двадцятці (G20) // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. – К.: КиМУ, 2015. - Вип. 10–11. - С. 142–157
 • Лимич Ю. В. Структурно-функціональні ознаки механізмів формування та використання інноваційно-інвестиційного потенціалу економічного розвитку // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. праць / [гол. ред. Б. В. Буркинський]. – Одеса., 2015. – С. 54-57
 • Крупеня І.М. Малайзійсько-американські відносини: основні етапи розвитку в ХХ-ХХІ століттях / І.М. Крупеня // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 22, м. Київ, Серія «Політичні науки» / За заг. ред. М.А. Кулініча, Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. – К.: ДАУ при МЗС України, 2015. - C.177-183
 • Рябоштан Є.В. Стратегічні аспекти співпраці України з ЄС в межах Спільної Зовнішньої та безпекової політики // Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції «Європейський вибір України в контексті безпекових викликів та сучасні реалій», 14 березня 2015 року. – С. 26–32

Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків кафедри міжнародних відносин та туризму:

 • науковий гурток «Сучасні тенденції в Азійсько-тихоокеанському регіоні в ХХІ столітті» (керівник – доцент Крупеня І.М.)
 • науковий гурток «Молодий дипломат» (керівник - доцент Судак І.І.)
 • науковий гурток «Українська діаспора у світі» (керівник – доцент Мохнатюк І.О.)
 • науковий гурток «Євроатлантичні перспективи України» (керівник – доцент Рябоштан Є.В.)
 • науковий гурток «Туристично-рекреаційний потенціал спелеоресурсів України» (керівник – доцент Юрченко Т.І.)
 • науковий гурток «Азимут» (керівник – викладач Порплиця Н.Б.)
 • проблемна група «Сучасні міжнародні конфлікти та їх вплив на трансформацію системи міжнародних відносин» (керівник – доцент Тараненко Г.Г.)
 • проблемна група «Безпекові пріоритети країн в контексті нових викликів і загроз в XXI ст.» (керівник – викладач Алексанян В.І.)
 • проблемна група «Міжнародне культурне співробітництво» (керівник – доцент Данник К.О.)
 • проблемна група «Сучасні проблеми розвитку галузі туризму в Україні» (керівник – викладач Клик Б.О.)
 • проблемна група «Тенденції функціонування рекреаційних комплексів в умовах кризових явищ у сфері туризму» (керівник – викладач Терехова М.А.)

Викладач кафедри Алексанян В.І. є Головою студентського наукового товариства Київського міжнародного університету.


Результати наукової діяльності викладачів і студентів кафедри знаходять своє відображення в статтях, виступах на міжнародних і всеукраїнських конференціях, круглих столах, науково-практичних семінарах, студентських дебатах, майстер-класах:

https://kymu.edu.ua/news/2021/zasidannya-sektsiyi-za-temoyu-pravovi-zasady-profesiynoyi-pidgotovky-v-ukrayini-dosvid-i-perspektyvy/


Позааудиторна робота

Прищепленню студентам рис громадянської відповідальності й обов’язку, патріотизму, високих моральних якостей сприяє робота «Дипломатичної вітальні», в межах якої відбуваються регулярні зустрічі з видатними українськими політиками й дипломатами, послами закордонних посольств в Україні, зокрема: перший Президент незалежної України Л.М. Кравчук, посли США, Китаю, Пакистану, ФРН, Іспанії, Естонії, Кувейту, Єгипту, Афганістану, Індії, Грузії, Великобританії, Таджикистану, Республіки Корея в Україні, Узбекистану, Словаччини, Швеції, Португалії, Координатор, Посол ОБСЄ в Україні, Директор Програми розвитку ООН в Україні.

У 2016 – 2020 н.р. перед студентами відбулись зустрічі та гостьові лекції потенційних роботодавців, представників центральних органів державної влади, міжнародних організацій, Надзвичайних та Повноважних послів іноземних держав:

Студенти спеціальності міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії брали участь у навчально-ознайомчих візитах до штаб-квартири Ради Європи (Страсбург, Франція), НАТО (Брюссель, Бельгія), Комісії Європейського Союзу (Брюссель, Бельгія), ЮНЕСКО (Париж, Франція), Палацу миру Міжнародного Суду ООН (Гаага, Нідерланди), Європейського суду з прав людини (Страсбург, Франція), відділення ООН у Женеві (Швейцарія). Крім того, студенти відвідали Посольство України в Нідерландах, легендарні Університет Сорбонна в Парижі (Франція) і Ягеллонський університет у Кракові (Польща), а також взяли участь у пізнавальних екскурсіях Дрезденом, Прагою, Берліном, Баден-Баденом тощо. Безпосереднє ознайомлення студентів з європейськими інститутами відчутно впливає на ефективність і результати подальшого професійного становлення, як фахівця з міжнародних відносин, допомагає їм краще зрозуміти процес європейської інтеграції і світових глобальних процесів загалом.

Тематичні екскурсії до посольств, органів державної влади, участь у міжнародних конференціях, екскурсії до відомих пам’яток історії та культури є складовою освітнього процесу: