Стоматологія

Термін навчання
 • магістр – 5 років (на базі повної середньої освіти)
Форма навчання
 • денна
Спеціальність

Випускові кафедри - кафедра стоматології; кафедра хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (силабуси):

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки (силабуси):


* Перелік вибіркових освітніх компонентів переглядається щорічно і відображається в робочих навчальних планах.

Вибіркові дисципліни (силабуси):


Освітній процес здійснюється у спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.


Студенти стоматологічного факультету проходять практичну підготовку в:

 • Університетська клініка КиМУ
 • НПЦ стоматології та медицини “АСКЛЕПІОС”
 • Стоматологічна клініка D. C. Dent
 • ТОВ “ФІРМА “ПРАЙМ” ЛТД
 • ТОВ “Фішер енд Хорс”

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів КиМУ».

Після другого курсу студенти стоматологічного факультету проходять практики, закріплюючи вміння і навички по догляду за хворими/ сестринська в терапевтичних, хірургічних та стоматологічних відділеннях в обсязі обов'язків молодшого медичного персоналу та медичної сестри. Завданням практики є закріплення знань і вмінь, одержаних при вивченні клінічних дисциплін і подальше вдосконалення практичних навичок, ознайомлення з організацією стоматологічних відділень клінік та умовами роботи в них, а також демонстрацію та володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації під час догляду за хворими терапевтичного профілю, заповнення звітної документації, застосовування на практиці основних принципів асептики, антисептики.

Починаючи із третього курсу, студенти стоматологічного факультету проходять лікарську виробничу практику: після третього курсу - з терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, після четвертого - з терапевтичної, хірургічної та ортопедичної стоматології. Завданням виробничої лікарської практики з терапевтичної стоматології є закріплення знань та умінь, отриманих студентом при вивченні дисципліни, подальше поглиблення та вдосконалення практичних навичок з терапевтичної стоматології, формування професійних вмінь та навиків для прийняття самостійних рішень у виборі методів лікування на прийомі хворого, ознайомлення з організацією стоматологічної служби й умовами роботи лікаря стоматолога на поліклінічному прийомі, а також закріплення навичок санітарно-просвітницької роботи.

На п'ятому курсі студенти проходять практику з дитячої стоматології, яка складається з циклів терапевтичної, хірургічної стоматології та ортодонтії. Основними завданнями проходження виробничої лікарської практики з дитячої стоматології є закріпити теоретичні знання та відпрацювати їх на практиці в дитячій стоматологічній поліклініці, стоматологічних кабінетах шкіл і дитячих садків упродовж навчального року відповідно до професійних обов'язків та в обсязі робочого часу дитячого лікаря-стоматолога згідно з чинним законодавством.


Студенти, які закінчили стоматологічний факультет КиМУ, можуть працювати з практичними лікарями стоматологами, займатися науковою діяльністю на спеціалізованих кафедрах факультетів, інститутів, академій.

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою «Стоматологія» зі спеціальності «Стоматологія» фахівець здатний виконувати професійну роботу: лікар-інтерн або лікар-стажист та має вступати на програми післядипломної освіти (інтернатура, резидентура), де здійснюється підготовка за освітніми програмами підготовки лікаря-стоматолога. Після закінчення інтернатури, резидентури за спеціальністю «Стоматологія» фахівець має право: - пройти спеціалізацію - продовжити навчання в інтернатурі за програмою здобуття ступеня доктора філософії; - набути іншу спеціальність, що дає можливість займати відповідну лікарську посаду, і виконувати відповідну професійну роботу.

Після закінчення інтернатури (резидентури) та присвоєння кваліфікації – лікар-стоматолог фахівці можуть пройти спеціалізацію та виконувати відповідну професійну роботу стоматолога певного фаху, який зазначений в чинному на даний час Національному класифікаторі України «Класифікатор професій», займати відповідну лікарську посаду:

 • Лікар-стоматолог-ортодонт,
 • Лікар-стоматолог-ортопед,
 • Лікар-стоматолог-терапевт,
 • Лікар-стоматолог-хірург

Представники роботодавців:

Стоматологічні клініки приватної форми власності, стоматологічні поліклініки комунальної форми власності, стоматологічні поліклініки державної форми власності, стоматологічні кабінети в державних установах та організаціях.