Зустріч здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право» з гарантом освітньо-наукової програми

22.03.2023

22 березня 2023 року було проведено онлайн-зустріч здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, які навчаються за ОНП «Право» зі  спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право з гарантом освітньої програми д.ю.н., професором Коваленко А.А.

Під час зустрічі Коваленко А.А. зазначив, що основною метою сучасної вищої школи є підготовка конкурентоспроможних фахівців з права, а це можливо за створення умов для застосування здобутих знань у вирішенні практичних завдань обраної сфери діяльності. Водночас рівень підготовки має визначатися вмінням здобувача застосовувати свої знання у новостворених умовах, ситуаціях невизначеності, необхідності перенесення теоретичних знань і вмінь на обрану практичну сферу діяльності.

Гарант ОНП ще раз ознайомив здобувачів зі структурою, змістовим наповненням, метою, орієнтацією та особливостями ОНП «Право», наголосив про необхідність і доречність залучення здобувачів освіти як повноцінних партнерів до процесу забезпечення якості вищої освіти, перегляду освітніх програм шляхом внесення пропозицій, формування індивідуальної освітньої траєкторії,  участі в моніторингових дослідженнях. Закцентував також увагу на основних положеннях і нормативних документах, розміщених на сайті КиМУ, оформленні індивідуального плану, наголосив на місії наукового керівника.

Зокрема, було звернуто увагу на національну та міжнародну академічну мобільність, особливості обрання дисциплін вільного вибору, надав детальну характеристику механізму формування компетентностей та програмних результатів навчання, ролі здобувачів у внутрішньому забезпеченні якості освіти, академічної доброчесності, неформальної освіти та можливостях перезарахування набутих компетенцій під час навчання в Університеті.

Здобувачі мали змогу поставити запитання, які їх турбували, та отримати відповіді на них. На завершення гарант ОП запросив здобувачів освіти активно долучатися до формування освітніх компонентів вільного вибору задля підвищення якості освітніх послуг, а також запропонував опитування щодо якості освітньої програми.