Формування індивідуальної освітньої траєкторії

23.03.2023

23 березня 2023 року було проведено онлайн-зустріч зі здобувачами вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Право» зі спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право» за ступенем вищої освіти бакалавр, магістр із гарантом освітньої програми к.ю.н., професором Панфіловою Ю. М. щодо впливу вибіркових дисциплін на формування індивідуальної освітньої траєкторії студента.

Під час зустрічі Панфілова Ю.М. зазначила, що одним із інструментів забезпечення якості вищої освіти та вдосконалення індивідуалізації навчання є право здобувача вищої освіти на вибір дисциплін за умов самостійного формування певної складової індивідуального навчального плану.

В Київському міжнародному університеті для здобувачів вищої освіти забезпечується формування індивідуальної освітньої траєкторії шляхом вільного вибору навчальних дисциплін. Зокрема, індивідуальна освітня траєкторія може бути реалізована за допомогою обрання ним певної сертифікатної програми, запроваджених в університеті, а також можна обрати дисципліни з інших освітніх програм, переліку (каталогу курсів) із урахуванням власних потреб та інтересів щодо майбутньої фахової діяльності відповідно до Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін. За наявності сертифікату про закінчення курсу/програми результати зараховуються як результати вивчення вибіркової дисципліни з занесенням в індивідуальний план здобувача.

Відповідно до Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін, формою їх забезпечення вільного вибору є індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти, обов’язково зазначаються: перелік і послідовність вивчення нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, які здобувач вищої освіти обирає згідно з затвердженим навчальним планом; результати захисту курсових робіт; практичної підготовки; кількість кредитів ЄКТС і годин за видами занять; оцінювання знань (підсумковий контроль і атестація здобувачів вищої освіти).

Під час проведення онлайн-зустрічі здобувачі вищої освіти дискутували щодо задоволення професійних та особистісних потреб у процесі формування індивідуальної освітньої траєкторії, порівнювали українську та закордонні практики індивідуалізації навчання та переконалися в необхідності поглиблення фахових компетентностей шляхом обрання спеціальних дисциплін. Очевидно, що за рахунок формування вдалої індивідуальної траєкторії навчання наші студенти набудуть конкурентних переваг і стануть затребуваними на сучасному ринку праці.