Зустріч студентів Навчально-наукового юридичного інституту з гарантом Освітньої програми «Право»

17.02.2022

17 лютого 2022 року була проведена онлайн-зустріч студентів 1- 4 курсів, які навчаються за ОП «Право» зі  спеціальності  081 Право галузі знань 08 Право з гарантом освітньої програми к.ю.н., професором Панфіловою Ю. М.

Під час зустрічі гарант ОП Панфілова Ю.М. зазначила, що основною метою сучасної вищої школи є отримання конкуретноспроможних фахівців з права, а це можливо при створенні умов для застосування отриманих знань у вирішенні практичних завдань обраної сфери діяльності. Рівень підготовки при цьому повинен визначатися вмінням здобувача застосувати свої знання у новостворених умовах, ситуаціях невизначеності, необхідності перенесення теоретичних знань та вмінь на обрану сферу діяльності на практиці.

Гарант ОП ще раз ознайомила здобувачів із структурою, змістовим наповненням, метою, орієнтацією та особливостями ОП «Право», наголосила про необхідність та доречність залучення здобувачів освіти як повноцінних партнерів до процесу забезпечення якості вищої освіти, перегляду освітніх програм шляхом внесення пропозицій, формування індивідуальної освітньої траєкторії студента,  участі в моніторингових дослідженнях тощо.

Панфілова Ю.М. звернула особливу увагу на питання національної та міжнародної академічної кредитної мобільності та особливості обрання дисциплін вільного вибору,  дала детальну характеристику механізму формування компетентностей та програмних результатів навчання, ролі здобувачів у внутрішньому забезпеченні якості освіти, академічної доброчесності,  неформальної освіти та можливостями перезарахування набутих компетенцій під час навчання в Університеті.

Після виступу гаранта зі здобувачами було проведено обговорення змісту ОП «Право». Студенти в процесі зустрічі активно приймали участь в обговоренні змісту освітньої програми та перспектив набуття необхідних компетентностей фахівця-правника, аналізували зміст освітніх компонентів, вносили свої пропозиції та побажання.

На завершення гарант ОП запросила активно долучатися до формування освітніх компонентів вільного вибору здобувачів освіти задля підвищення якості освітніх послуг, а також запропонувала долучитись до  опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми.