Центр міжнародної академічної мобільності ПЗВО «Київський міжнародний університет»


Центр міжнародної академічної мобільності ПЗВО «Київський міжнародний університет» є структурним підрозділом Університету, який здійснює планування, організацію та моніторинг напрямів та структури міжнародних академічних зв’язків між ПЗВО «Київський міжнародний університет» та зарубіжними вищими навчальними закладами, дослідницькими установами, організаціями, фондами, інституціями, грантодавцями й бізнесовими структурами.

Практична діяльність ЦМАМ здійснюється відповідно до чинного законодавства, зокрема Закону України «Про вищу освіту», Статуту ПЗВО «Київський міжнародний університет», дво- та багатосторонніх договорів з партнерами, а також інших нормативних актів, що визначають правові, організаційні та фінансові засади діяльності Університету.

Розвиток міжнародної академічної мобільності науково- педагогічного персоналу, студентів та співробітників за прискорення інтернаціоналізації освітньої, наукової, креативної та організаційно - фінансової діяльності Університету та забезпечення на цій основі його високої конкурентоспроможності в глобальному та європейському освітньому та науковому просторах.

Основна мета діяльності

 • Організація, оцінювання, супроводження та моніторинг міжнародних проектів у сферах діяльності Університету, що визначаються його професійно-компетентнісними засадами, наявністю наукових, освітніх методичних, культурно-просвітницьких, спортивних та інших інтересів з урахуванням відповідних повноважень зарубіжних партнерів.
 • Сприяння формуванню глобального позитивного іміджу Університету через його презентацію на міжнародних форумах, конференціях, виставках, конкурсах, ярмарках, змаганнях, семінарах.
 • Стимулювання заходів щодо підвищення конкурентності ВНЗ у міжнародних академічних рейтингах, насамперед тих, що скеровані на оцінювання професійного рівня економічної, фінансової і бізнес-освіти та пов’язаних з ними напрямів підготовки фахівців.
 • Поглиблення співпраці з існуючими фондами, проектами, програмами (Еразмус +, ДААД, програми Фулбрайт, «Європа 2020» тощо), науковими, освітніми та бізнес-структурами. Пошук інших фондів, грантів, програм, конкурсів для студентів, аспірантів та співробітників Університету для реалізації ними права на академічну мобільність.
 • Здійснення відбору кандидатів для участі в програмах академічної мобільності згідно з критеріями професійної, вікової, організаційної відповідності, а також з урахуванням умов фінансування. Регламентація переліку вимог та документів, необхідних для підтвердження участі в програмах академічної мобільності, процедури та строків їх подання.
 • Визначення етапів, фінансових умов, видів та форм академічної мобільності, тривалості та змісту навчання і стажування у вищих навчальних закладах (наукових установах) — партнерах Університету.
 • Організація і реалізація спільних освітніх програм з зарубіжними вищими навчальними закладами.
 • Супроводження програм академічного співробітництва, організація обміну фахівцями з іноземними вищими навчальними закладами, інституціями і бізнес- структурами Залучення іноземних викладачів, спеціалістів та студентів до участі в освітньому та науковому процесах Університету, а також у культурно- масовій та спортивній роботі.
 • Обмін науковою та методичною інформацією з закордонними партнерами.
 • Надання науково-педагогічному персоналу, науковим співробітникам, студентам консультаційної і організаційної підтримки в плануванні й розвитку міжнародної співпраці.
 • Забезпечення підрозділів Університету інформаційними матеріалами щодо проведення міжнародних форумів, конференцій, семінарів, презентацій, виставок, оголошених конкурсів щодо отримання грантів.
 • Організація прийому офіційних іноземних делегацій.

Основні види академічної мобільності, що ідентифікуються ЦМАМ

Основними видами академічної мобільності, що визначаються ЦМАМ та належать до сфери його компетенції, є ступенева та кредитна мобільність.

Ступенева мобільність — навчання у вищому навчальному закладі (ВНЗ), відмінному від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття відповідного ступеня вищої освіти, що підтверджено документом (документами) про вищу освіту або про здобуття ступеня вищої освіти від двох або більше ВНЗ.

Кредитна мобільність — навчання у вищому навчальному закладі, відмінному від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно- накопичувальної системи та/або відповідних компетентностей, результатів навчання (без здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно- накопичувальної системи), що будуть визнані у ВНЗ постійного місця навчання вітчизняного чи іноземного учасника освітнього процесу. При цьому загальний період навчання для таких учасників за програмами кредитної мобільності залишається незмінним.


Форми академічної мобільності, що ідентифікуються ЦМАМ

Формами академічної мобільності учасників освітнього процесу, які здобувають освітні ступені молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та доктора філософії у вітчизняних вищих навчальних закладах, є: навчання за програмами академічної мобільності; мовне стажування; наукове стажування.

Формами академічної мобільності для осіб, що здобувають науковий ступінь доктора наук, наукових і педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу є: участь у спільних проектах; викладання; наукове дослідження; наукове стажування; підвищення кваліфікації.


Центр міжнародної академічної мобільності
м. Київ, 03179, вул. Львівська, 49
+380 97 594 03 04
+380 93 594 03 04
+380 44 594 03 04