Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі КиМУ

Термін підготовки в аспірантурі:

 • за очною (денною) формою навчання – з 01.09.2020 року по 30.08.2024 року
 • за заочною формою навчання – з 01.10.2020 року по 30.09.2024 року

Підготовка в аспірантурі відбувається відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. №261 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)”, Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ПЗВО «Київський міжнародний університет» (2019).

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі відбувається за індивідуальним планом виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії, який складається з двох складових:

 • Індивідуальний навчальний план роботи аспіранта містить перелік дисциплін за вибором здобувача в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС.

Усі аспіранти, незалежно від форми навчання, зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою підготовки в аспірантурі університету.

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану.

 • Індивідуальний план наукової роботи аспіранта містить чітке планування проведення власного наукового дослідження під керівництвом наукового керівника, оприлюднення його у відповідних публікаціях, оформлення його результатів у вигляді дисертації та захист наукових досягнень у термін підготовки в аспірантурі до 30.09.2024 року.
 • Індивідуальний план роботи аспіранта оформлюється у 3-х примірниках: перший та другий – робочі, третій – контрольний (на цьому примірнику плану стоїть печатка у верхньому правому куті). Всі три примірника заповнюються однаково. Після заповнення планів:
 • за першим робочим примірником працює аспірант
 • другий примірник зберігається на кафедрі
 • третій – контрольний – зберігається у відділі аспірантури.

Індивідуальний план наукової роботи, який погоджується з науковим керівником, затверджується Вченими радами навчально-наукових інститутів/факультетів, Університету впродовж двох місяців із дня зарахування.

Впродовж усього періоду навчання в аспірантурі здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, вміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, вирішення комплексних проблем у галузі професійної та /або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провести самостійне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, та захистити дисертацію.

Стан готовності дисертаційного дослідження аспіранта до захисту визначається науковим керівником.

Звертаємо Вашу увагу, що засідання Вчених рад навчально-наукових інститутів/факультетів відбуваються щомісяця. Перелік дисциплін освітньої складової підготовки внесений до робочого навчального плану, з яким можна ознайомитися в навчально-науковому інституті/факультеті. У поданому Переліку навчальних дисциплін є дисципліни вільного вибору. Найближчим часом відділом аспірантури буде організовано опитування кожного аспіранта 1 курсу щодо вибору дисциплін вільного вибору. Про це на сайті Університету буде додатково розміщено оголошення.

У процесі формуванні плану наукової роботи необхідно з початку першого курсу враховувати всі вимоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. №261 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)”, Порядку проходження процедури захисту дисертації та присудження ступеня доктор філософії.

Відповідно до чинного законодавства підготовка в аспірантурі завершується наданням висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження.

Звітування аспірантів

Атестація аспірантів університету проводиться на кафедрі, за якою вони закріплені, два рази на рік після закінчення кожного з семестрів підготовки в аспірантурі.

Період атестації визначається графіком освітнього процесу.

До початку атестації має надати на відповідну кафедру такі документи:

1. Звіт щодо виконання індивідуального плану роботи аспіранта (за підписом аспіранта, наукового керівника, завідувача кафедри).

У звіті викладаються результати виконання індивідуального плану роботи аспіранта за звітний період зокрема за такими напрямами:

– робота над дисертацією (теоретична робота (формулювання теми дослідження, обґрунтування її актуальності, аналіз українських і зарубіжних наукових джерел з теми дослідження, аналіз нормативно-правової бази тощо); визначення методології, вивчення та вибір методів дослідження (визначення/уточнення мети, завдань, предмета, об’єкта дослідження; вибір методів дослідження); підготовка рукопису дисертації (підготовка матеріалів/написання першого (другого, третього) розділу дисертації); підготовка автореферату дисертації; упровадження результатів дисертаційного дослідження та ін.); публікації (опубліковано/подано до друку/підготовлено до друку статей у наукових фахових виданнях України; статей у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого готується дисертація, або у виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз; тез виступів на науково-практичних конференціях); результати виконання навчального плану; участь у науково-дослідній роботі кафедри; педагогічна практика; апробація результатів дисертаційного дослідження.

2. Форми звітності аспіранта: науковий семінар, спеціалізована науково-практична конференція, наукова презентація, колоквіум.

3. Матеріали, що підтверджують виконання зазначених у звіті планових показників освітньої та наукової діяльності аспіранта (ксерокопії статей і тез доповідей, довідки про участь у розробленні наукових тем тощо).

4. Індивідуальний план роботи аспіранта (у двох примірниках).

Під час проведення атестації на засіданні кафедри аспірант доповідає та надає наочну презентацію фактичних результатів підготовки у семестрі, що спливає, акцентуючи при цьому увагу на отриманих ним основних результатах дисертаційного дослідження, їхній актуальності, науковій новизні та прикладному значенні, методиці дослідження та методах, які при цьому застосовуються, достовірності отриманих результатів та ступені їх апробації.

Результатом відкритого обговорення головою та членами засідання кафедри (й запрошеними) фактичних результатів підготовки аспіранта в семестрі, що спливає, на засіданні кафедри має бути висновок про ступінь виконання аспірантом запланованих на поточний семестр показників та рекомендацію щодо продовження підготовки аспіранта в аспірантурі Університету або відрахування аспіранта з аспірантури Університету за невиконання індивідуального плану.

Результати проведення атестації кожного з аспірантів на кафедрі мають бути занесені до протоколу відповідного засідання кафедри та до обох екземплярів індивідуального плану роботи аспіранта (за підписами аспіранта, завідувача кафедри, наукового керівника).

Витяг із протоколу засідання кафедри про розгляд питання щодо атестації аспірантів, крім усього іншого, обов’язково має містити загальний висновок про ступінь виконання аспірантом запланованих на поточний семестр показників та рекомендацію щодо продовження підготовки аспіранта в аспірантурі Університету або відрахування аспіранта з аспірантури Університету за невиконання індивідуального плану.

Витяг із протоколу засідання кафедри про розгляд питання щодо атестації аспірантів разом із заповненими індивідуальними планами роботи аспірантів надається до відділу аспірантури не пізніше як в останній день періоду проведення атестації аспірантів в Університеті, визначеного графіком освітнього процесу аспірантів на поточний навчальний рік.

При атестації здобувачів особлива увага приділяється:

 • 1-го року – оцінці актуальності дисертаційного дослідження, здатності здобувача виконати роботу, виконанню індивідуального навчального плану;
 • 2-го року – планомірності в роботі, апробації результатів на конференціях, навчання - наявності публікацій, формулюванню головних результатів;
 • 3-4 го року – завершеності в розробці наукової ідеї, коректуванню висновків, навчання - обсягу підготовленого дисертаційного матеріалу.

Кінцеве рішення про атестацію аспіранта і переведення на наступний курс приймає Вчена рада факультету/інституту. Витяг з протоколу засідання Вченої Ради передається у відділ аспірантури КиМУ. Результати атестації заносяться в індивідуальний план здобувача вищої освіти за освітньо-науковим ступенем доктор філософії.

За результатами доповіді здобувача і розгляду представлених матеріалів кафедрою й вченою радою факультету оформляється атестаційний лист із повною об'єктивною оцінкою роботи здобувача за підписом здобувача, наукового керівника та декана факультету.

Особи, які вчасно не звітували про виконання індивідуального плану роботи аспіранта, рішенням Вченої ради Університету відраховуються за невиконання індивідуального плану роботи аспіранта без поважних причин.

Канікули в аспірантів усіх форм підготовки – щороку, з 01 липня по 31 серпня.

Відрахування з аспірантури

Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення Вченою радою навчально-наукового інституту/факультету рішення про відрахування аспіранта. Підставою для відрахування з аспірантури за власним бажанням є його власна заява, узгоджена з науковим керівником, завідувачем кафедри та директором навчально-наукового інституту /деканом факультету.

Різне

Оголошення про проведення наукових заходів розміщується впродовж року на сайті Університету.

Громадянам чоловічої статі, які зараховані до аспірантури, необхідно подати до відділу по роботі зі студентами відповідні документи з метою надання відтермінування від призову на строкову військову службу призивникам і бронювання під час мобілізації та воєнний час військовозобов’язаних. При собі мати паспорт, код, диплом про вищу освіту, військовий документ та його копію, фотокартку 3x4.