Підготовка до іспитів КРОК. Медицина та Медсестринство

КиМУ

ЄДКІ – єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

Центр тестування при МОЗ України.

Етапи проведення ЄДКІ та компоненти кожного етапу визначені Постановою КМУ від 28 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

Перший етап ЄДКІ, складається з таких компонентів:

  • Інтегрований іспит КРОК 1. Медицина;
  • Міжнародний іспит з основ медицини (фундаментальні дисципліни);
  • Іспит з іноземної мови професійного спрямування.

«Крок 1» – екзамен із загально наукових дисциплін, який складається після вивчення основних фундаментальних дисциплін, що входять до складу тестового екзамену «Крок 1».

Тестовий екзамен складається на III курсі «Кількість тестових завдань: 150
Діюча величина критерію – 60,5% правильних відповідей.
Величина критерію «склав» затверджується МОЗ України (наказ МОЗ України від 05.10.2016 №1043).

Мета інтегрованого тестового іспиту Крок 1: оцінити вміння використовувати знання та розуміння ключових понять фундаментальних біомедичних наук, головну увагу приділяючи принципам та механізмам, що лежать в основі здоров’я, хвороби та моделей лікування.


“Крок 2. Загальна лікарська підготовка” – екзамен із професійно-орієнтованих дисциплін, які за змістом відповідають освітньо-професійній програмі підготовки спеціалістів.

«Крок 2» є складовою державної атестації студентів і складається на випускному курсі.


Порядок, умови та строки проведення ОСП(К)І

ОСП(К)І є одним із способів проведення контролю набуття випускником ЗВО клінічної компетентності. До ОСП(К)І входять базові клінічні дисципліни. Суть іспиту полягає в оцінці практичних та комунікативних навичок випускників. Для проведення ОСП(К)І залучають реальних, стандартизованих або віртуальних пацієнтів, манекени, фантоми, прилади, обладнання, набори даних, ситуаційні завдання.

Підхід до оцінки клінічної компетентності будується на комплексній оцінці з використанням станцій, на яких моделюються різноманітні види клінічної компетентності. Станцією ОСП(К)І є стандартизоване обладнане місце для короткочасної (5 - 30 хвилин) взаємодії студента з пацієнтом/клінічною ситуацією під час ОСП(К)І з метою оцінювання компетентностей студента за стандартизованими сценарієм та протоколами в умовах, наближених до реальних.

Кількість станцій ОСП(К)І повинна становити не менше 8 та не більше 12. Кожна станція складається в окремому приміщенні. Номер і назва станції зазначаються при вході. Якщо навичка, що оцінюється, не передбачає спілкування, в одній кімнаті може бути розміщено кілька станцій.

Екзаменаційні станції під час проведення ОСП(К)І можуть бути таких типів:
клінічні станції - включають взаємодію студентів з реальним або
стандартизованим пацієнтом; практичні станції - включають виконання процедур та маніпуляцій (ін'єкції, запис ЕКГ тощо). На таких станціях
можуть залучатися вузькі фахівці (наприклад, анестезіологи).

Критерії оцінювання результатів компонентів ЄДКІ

1. Успішним складанням ЄДКІ вважається успішне складання кожного компонента ЄДКІ.

Результат іспитів "КРОК" та іспиту з англійської мови професійного спрямування подається у якісній та кількісній формах.

Якісна форма результату подається як "склав" / "не склав" та базується на вимогах щодо професійної компетентності фахівця відповідно до стандартів вищої освіти.

Кількісна форма первинного результату розраховується як відсоток правильно виконаних тестових завдань, який конвертується у багатобальну нормовану шкалу.

Результати міжнародного іспиту з основ медицини подаються у кількісній формі, яка визначається розробником такого іспиту.

2. Величини критерію "склав" для кожного тестового компонента ЄДКІ затверджуються Міністерством охорони здоров'я України.

Змістове визначення критеріїв оцінювання результатів тестових компонентів ЄДКІ базується на кількості правильно виконаних тестових завдань.

3. Змістове визначення критеріїв оцінювання ОСП(К)І базується на оцінці роботи здобувача на станції, яка здійснюється за контрольним листом, складеним на основі алгоритму виконання практичної навички, що оцінюється.


"Крок Б" – іспит, в якому оцінюється вміння використовувати знання та розуміння основних найважливіших професійно-орієнтованих дисциплін. Відповідно до чинної нормативної бази цей іспит є обов’язковою складовою атестації за програмою бакалавра.

«Крок Б. Сестринська справа» є складовою державної атестації студентів і складається на випускному курсі підготовки за програмою «Медсестринство»