Стисла інформація про екзамени КРОК. Фармація

Тестовий ліцензійний іспит - це обов'язкова складова частина державної атестації для присвоєння кваліфікації провізора. Студенти, які навчаються за спеціальністю «Фармація» здають два окремих тестових іспиту - «Крок-1» і «Крок-2». Перший іспит «Крок-1. Фармація» складається з дисциплін природничо-наукового циклу, другий - «Крок-2. Фармація» - з основних професійно - орієнтованих дисциплін.

Тестовий ліцензійний іспит проводиться в усіх навчальних закладах України, де ліцензована спеціальність «Фармація», в один день в письмовій тестовій формі. Мета ліцензійного іспиту встановити відповідність рівня професійних знань і умінь студентів мінімально необхідному рівню знань згідно з державними кваліфікаційним вимогам.

Форма ліцензійних іспитів

Іспит проводиться у формі письмового тестування, який містить 200 тестових завдань. Тестові завдання складаються з ситуаційної задачі, питання або твердження, і чотирьох або п'яти відповідей, які позначені латинськими літерами (А, В, С, D, Е).

Правильна відповідь на тестове завдання - це один найкраща відповідь на питання чи твердження. Тривалість тестування для українських студентів становить - 1 хвилину на 1 тестове завдання (всього 200 хвилин). Студентам - громадянам іноземних держав за потребою надається додатковий час на тестування (40 хвилин).

Кількість варіантів екзаменаційних буклетів - 99.

Структура змісту ліцензійних інтегрованих іспитів

Ліцензійний інтегрований екзамен «Крок 1. Фармація» включає:

  тестові завдання:
 • з неорганічної хімії,
 • з органічної хімії,
 • з аналітичної хімії,
 • з фізколоїдної хімії,
 • з біохімії,
 • з ботаніки,
 • з фармакології,
 • з патологічної фізіології,
 • з мікробіології.

Ліцензійний інтегрований іспит «Крок 2. Фармація» включає:

  тестові завдання:
 • з фармацевтичної хімії,
 • з фармакогнозії,
 • з аптечної технології ліків,
 • з заводської технології ліків,
 • з організації та економіки фармації,
 • з менеджменту та маркетингу у фармації,
 • з фармакології,
 • з клінічної фармації,
 • з токсикологічної хімії.

Процедура проведення ліцензійних іспитів

На іспиті можуть бути присутніми лише студенти, які за поданням деканату отримали ідентифікаційний код в Центрі тестування.

Студенти входять до аудиторії в присутності представника Центру Тестування в алфавітному порядку їх прізвищ відповідно до списків, і отримують персональний бланк відповідей. Власні речі в екзаменаційну аудиторію не вносяться. Студенти ідентифікуються на підставі паспорта.

Студенти займають місця в аудиторії через одне посадочне місце, послідовно заповнюючи ряди, крім першого. Після інструктажу кожен студент отримує пронумерований екзаменаційний буклет.

Для персоніфікації екзаменаційного буклету студент повинен вписати в його обкладинку свій ідентифікаційний код і прізвище, а номер буклету вписати до свого бланку відповідей. Екзаменаційні буклети під час іспиту з аудиторії не виносяться.

Під час ліцензійного іспиту студент не може покидати аудиторію без дозволу. Для виняткових випадків передбачена наявність додаткових місць у першому ряду аудиторії, на які пересаджуються студенти, яким дозволялося виходити з аудиторії під час іспиту. Студенти, які вийшли з аудиторії без дозволу представника Центру Тестування, до аудиторії повторно не впускаються.

Наявність допоміжних матеріалів у студентів є підставою для припинення складання ними іспиту.

Протягом тестового іспиту в аудиторії постійно присутні лише представник Центру Тестування, представник деканату або представник адміністрації навчального закладу.

Після закінчення роботи студент повинен вкласти бланк відповідей в свій екзаменаційний буклет, здати їх екзаменатору і покинути аудиторію.

Представник Центру Тестування має перевірити комплектність екзаменаційного буклету та бланку відповідей кожного студента та їх відповідність один одному в присутності представника навчального закладу.

У разі відповідності комплекту бланки передаються до Центру Тестування для обробки результатів, а екзаменаційні буклети залишаються в університеті. Бланки відповідей студентів зберігаються в Центрі Тестування протягом 1 року.

У разі некомплектності матеріалів або невідповідності номера екзаменаційного буклету номеру, внесеному в персональний бланк студента, представником КиМУ та представником Центру Тестування складається та підписується акт невідповідності. Даний екзаменаційний комплект (екзаменаційний буклет та бланк відповідей студента) передаються в Центр Тестування. Після проведення тестового іспиту складається Акт проведення іспиту, який підписується двома сторонами.

Критерії оцінки і порядок перескладання ліцензійних іспитів

Для проведення ліцензійних інтегрованих іспитів МОЗ України на підставі аналізу результатів тестових іспиті в минулих років і за допомогою експертних методик, встановлює наступні абсолютні величини критерію «здав»:

 • 60,5% правильних відповідей - екзамен «Крок 1. Фармація»
 • 60,5% правильних відповідей - екзамен «Крок 2. Фармація»

Всім студентам, які одержали на тестових екзаменах «Крок 1» результат «не склав», дозволяється повторне складання екзамену «Крок 1» не більше двох разів до найближчої сесії у терміни, затверджені МОЗ України. У разі неперескладання екзамену «Крок 1» студент не допускається до наступної екзаменаційної сесії та відраховується з вищого навчального закладу як такий, що не виконав навчальний план.

Всі студенти, які одержали на тестовому екзамені «Крок 2» результат «не склав», допускаються до складання державних випускних іспитів. Ці студенти не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли державну атестацію, не отримують диплом про закінчення вищого навчального закладу і можуть повторно скласти ліцензійний іспит не раніше, ніж через рік.

Рекомендована процедура апеляцій

Подати апеляцію щодо тестового балу можуть особи, які екзаменувалися. Апеляції з питань відсторонення екзаменованого від тестування не розглядаються.

Апеляція щодо тестового балу (далі - апеляція) повинна подаватись не пізніше чотирнадцяти календарних днів з дня проведення ліцензійного іспиту екзаменувати особисто або надсилатися рекомендованим листом.

Апеляція подається шляхом подання офіційної заяви на ім'я директора Центру тестування при МОЗ України. Апеляційна заява повинна містити щонайменше такі відомості: прізвище екзаменованого, адреса і місце проживання; навчальний заклад, місце проведення іспиту (адреса і номер аудиторії), прізвище представника навчального закладу, в аудиторії; аргументацію причин, які дають підставу для подачі заяви про апеляційне оскарження. Бланк апеляційної заяви розміщено на сайті Центру тестування при МОЗ України (http://testcentr.org.ua/)

Апеляційна заява на Центр тестування повинна бути завірена ректором університету.

Всі апеляції повинні бути розглянуті не пізніше, ніж за 30 днів з дня про ведення ліцензійного іспиту в присутності екзаменованого. Розгляд апеляції полягає в порівнянні бланка відповідей екзаменованого з протоколом його обробки, на підставі якого розрахований результат.

Після проведення апеляції екзаменувати підписує акт звірки результатів, який є остаточним.