Принципи академічного партнерства в умовах воєнного часу

17.03.2023

17 березня 2023 року  в межах ХХVІІІ Міжнародної науково–практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку вищої освіти та академічного партнерства в умовах воєнного часу» відбулося засідання секції «Принципи академічного партнерства в умовах воєнного часу».

У засіданні секції взяли участь НПП кафедри теоретичних та приватноправових дисциплін, кафедри публічноправових дисциплін, кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства: к.ю.н., професор Панфілова, к.ю.н., доцент Сапарова А.О., к.ю.н., доцент Бісюк О.С., к.ю.н., професор Ткаченко О.В., к.ю.н., доцент Рудник Л.І., д.ю.н. Кучер Т.М., також участь взяли к.ю.н., доцент, зав. кафедри права Київського університету ринкових відносин Загришева Н.В. та аспіранти Юридичного інституту. 

Роботу секції відкрила директор ННЮІ к.ю.н., професор Панфілова Ю.М., яка зазначила, що питання,  які постають  під  час  вирішення  проблем  освітніх  процесів,  загалом  пов’язані з розвитком  освітніх  технологій,  економічних  процесів  навчання  та  глобальної  міграції. Зазначені  тенденції  можуть  сприяти  глобальній  єдності  національних  навчальних  програм, інтернаціоналізації  освіти  та  досягнення  Цілей сталого  розвитку,  визначених  ООН.  Зокрема, розгляд  впливу  глобалізації  на  сферу  освіти відбувається  з  різних  кутів  зору:  як  глобалізація визначає  напрями  розвитку  освітніх  інституцій та  їх  політик,  наскільки  залученою  є  освітня спільнота  до  реформування  освітніх  процесів та  наскільки  ефективним  є  навчання  відповідно до рівня глобалізації. Не  залишається  поза  увагою  і  сфера  юридичної  освіти.  Зміна  вектора  у  підготовці  майбутніх юристів,  орієнтуючись  на  глобальні  та  євроінтеграційні  процеси,  зумовлює  перегляд  змісту освітніх  програм,  що  сприятиме  підвищенню  потенціалу  випускників  на  ринку  праці.  Наслідки  цього  є  вигідними  для  суспільства загалом  та  держави  зокрема,  оскільки  високий рівень підготовки майбутніх юристів сприятиме утвердженню  верховенства  права  у  державі. Функціонування системи освіти в умовах воєнного стану характеризується інтенсивним пошуком нових підходів до навчання, інноваційних форм організації освітнього процесу, ефективних педагогічних та інформаційних  технологій, саме тому підтримка активного впровадження інновацій в освітню галузь під час війни стає одним із пріоритетних напрямів.

Участь у роботі секції взяла також к.ю.н., доцент зав. кафедрою теоретичних та приватноправових дисциплін        Сапарова А. О., яка зазначила, що в  Україні,  яка  проголошена  Конституцією  суверенною  і  незалежною,  демократичною,  соціальною  і  правовою  державою,  а  принцип  верховенства  права  є  одним  із  основоположних,  значення  вищої юридичної  освіти  важко  переоцінити,  адже  саме  представники  юридичних  професій  (судді,  прокурори,  адвокати,  державні  службовці) реалізують правову державу, тому  дослідження  проблем  реформування  вищої  юридичної освіти  як  складової  вищої  освіти  взагалі,  її  змістового  наповнення,  підвищення  якості,  а  також  реорганізація  системи  управління закладами  вищої  юридичної  освіти,  забезпечення  високого  рівня викладання,  посилення  кадрового  потенціалу  є  надзвичайно актуальними  і  своєчасними.

К.ю.н., доцент зав. кафедри публічноправових дисциплін Бісюк О.С. висловила думку про те, що однією зі складових української системи вищої освіти є юридична, значення якої в останні десятиліття доволі підвищується. Це зумовлено тією важливою місією, яку покликане виконувати право у суспільстві. Ефективність здійснюваних у державі реформ, як у правовій сфері, так і в масштабах всього суспільства, передусім, залежить від рівнів професіоналізму юридичної практики, представників всіх рівнів гілок влади, забезпечення прав людини і громадянина. Процес створення правової держави, реформ політичної і судово-правової систем потребує розвитку вищої юридичної освіти, яка, водночас, перебуває у перехідному стані — пошуку моделі розвитку. Крім того, її проблеми стали предметом пильної уваги лише в останні роки. Сьогодні, зокрема в умовах війни, важливого значення набувають питання створення комфортного освітнього середовища, організації освітнього процесу, особливо для тих здобувачів, які зазнали психологічної травми.

 К.ю.н., професор кафедри теоретичних та приватноправових дисциплін Ткаченко О.В. звернув увагу на те, що юридична наука вивчає предмети, явища, події пов’язані з державою і правом. Сьогодні ми є свідками історичних процесів розвитку Української держави і права, оскільки невпинно зростає соціальний престиж юридичної науки, вкрай важливою є її реакція на виклики часу. І в умовах постійних «закликів» до змін, юридична наука пізнає реальну дійсність крізь призму поняття «право», що є доволі актуальним питанням.

Доповіді, виголошені науково-педагогічними працівникам Юридичного інституту, були присвячені особливо актуальним питанням, зокрема: розвитку інноваційної університетської освіти; інноваційним методам викладання, навчання в ЗВО; новітній світовій та європейській практиці в університетській освіті; ефективним засобам і технікам академічної мобільності.

Розглянуті на секції аспекти юридичної освіти викликали жваве обговорення, під час якого кожен учасник мав змогу висловити власне бачення та запропонувати своє вирішення поставлених доповідачем проблем. 

Підбиваючи підсумки роботи секції, її організатори висловили вдячність усім учасникам за плідну співпрацю та безцінний досвід, побажали подальших наукових звершень у розвитку вищої юридичної освіти!