Звітування аспірантів про виконання індивідуальних планів

27.01.2022

27 січня 2022 року було проведено проміжну атестацію здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня доктора філософії з галузі знань 01 – , спеціальності 015- Професійна освіта в он-лайн форматі(платформа «ZOOM»).

Проміжне звітування про виконання індивідуального плану наукової роботи аспірантів за відповідний період відбувається систематично на засіданнях та вченій раді Інституту лінгвістики та психології в усній формі з поданням результатів виконання індивідуального плану наукової роботи.

До початку атестації аспірантами було подано такі документи:

  • звіт про виконання індивідуального плану роботи аспіранта (за підписом аспіранта і наукового керівника);
  • матеріали, що підтверджують виконання, зазначених у звіті, планових показників освітньої та наукової діяльності аспіранта (ксерокопії статей і тез доповідей, довідки про участь у розробленні наукових тем тощо);
  • індивідуальний план роботи аспіранта (у двох примірниках).

Науково-педагогічними працівниками Інституту лінгвістики та психології було ретельно вивчено подані аспірантами матеріали, здійснено порівняння здобутих досягнень із запланованими, прийнято рішення про виконання індивідуального плану наукової роботи.

Під час проведення атестації аспіранти доповідали та робили наочну презентацію фактичних результатів підготовки за звітний період, акцентуючи увагу на отриманих ними основних результатах дисертаційного дослідження, їх актуальності, науковій новизні та прикладному значенні, методиці дослідження, методах, які були застосовані, достовірності з отриманих результатів та ступеню їх апробації.

За результатами звітування аспірантам було надано конструктивні рекомендації щодо подальшої наукової роботи та виконання індивідуального плану навчання. На підставі висновку засідання кафедри психології та педагогіки було затверджено звіти про виконання навчального плану.