Право (PhD)

Термін навчання
 • Доктор філософії - 4 роки
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертаційного дослідження у спеціалізованій вченій раді.

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, вирішення комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Особа має право здобувати третій (освітньо-науковий) ступінь доктора філософії з галузі знань 08 – Право, спеціальності 081 – Право, за спеціалізацією: Адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури складаються з освітніх та наукових складових. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30 – 60 кредитів ЄКТС, наукової складової – 180 ЄКТС.

Освітня складова охоплює чотири компоненти:

 • здобуття глибинних знань із обраної спеціальності
 • оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями
 • набуття універсальних навичок дослідника та педагогічної майстерності
 • здобуття мовних компетентностей

Дисципліни циклу нормативної підготовки (анотації):

 • Методологія, організація та технологія проведення наукових досліджень в галузі права
 • Компаративістика у сфері освіти
 • Філософські та методологічні проблеми юриспруденції
 • Моделі і методи прийняття управлінських рішень
 • Іноземна мова як мова наукової комунікації
 • Теоретичні та практичні проблеми публічного права
 • Теоретичні та практичні проблеми приватного права
 • Педагогічна практика

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • Сучасні проблеми фінансового та податкового права України та зарубіжних країн
 • Методологія дослідження проблем адміністративного права та процесу
 • Механізм захисту прав людини: національний та міжнародний аспекти
 • Теорія та практика доказів і доказування в судочинстві
 • Актуальні питання адміністративного деліктного права
 • Порівняльне дослідження правових культур
 • Правові основи фінансового контролю
 • Сучасне порівняльне адміністративне право і процес
 • Актуальні проблеми сучасного конституційного та міжнародного права
 • Методологія дослідження проблем теорії та практики фінансового права
 • Правові проблеми інклюзивної освіти
 • Сучасні проблеми юридичної компаративістики

Наукова складова передбачає проведення власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників, оформлення його результатів у вигляді дисертації.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії має бути самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує вирішення актуального наукового завдання з правової проблематики, результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань галузі (галузей) та оприлюднені у відповідних публікаціях.

На виконання дисертаційної роботи доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» покладається основна дослідницька і фахова кваліфікаційна функція, яка полягає у здатності аспіранта здійснювати самостійний науковий пошук, вирішувати актуальні загальнотеоретичні та прикладні наукові завдання, робити узагальнення наукових результатів у вигляді висновків, положень наукової новизни як власного внеску в розвиток сучасної юридичної науки.

Результатом діяльності аспіранта стає захист наукової роботи та отримання ступеня «доктора філософії».