Право (PhD)

Термін навчання
 • Доктор філософії - 4 роки
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертаційного дослідження у спеціалізованій вченій раді.

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, вирішення комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Особа має право здобувати третій (освітньо-науковий) ступінь доктора філософії з галузі знань 08 – Право, спеціальності 081 – Право. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури складаються з освітніх та наукових складових.

Освітня складова охоплює чотири компоненти:

 • здобуття глибинних знань із обраної спеціальності
 • оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями
 • набуття універсальних навичок дослідника та педагогічної майстерності
 • здобуття мовних компетентностей

Дисципліни циклу нормативної підготовки (анотації):

Вибіркові дисципліни (анотації):

Наукова складова передбачає проведення власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників, оформлення його результатів у вигляді дисертації.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії має бути самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує вирішення актуального наукового завдання з правової проблематики, результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань галузі (галузей) та оприлюднені у відповідних публікаціях.

На виконання дисертаційної роботи доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» покладається основна дослідницька і фахова кваліфікаційна функція, яка полягає у здатності аспіранта здійснювати самостійний науковий пошук, вирішувати актуальні загальнотеоретичні та прикладні наукові завдання, робити узагальнення наукових результатів у вигляді висновків, положень наукової новизни як власного внеску в розвиток сучасної юридичної науки.

Результатом діяльності аспіранта стає захист наукової роботи та отримання ступеня «доктора філософії».

 

Після завершення навчання фахівець з права підготовлений до діяльності, пов'язаної з:

 • наданням юридичних послуг (консультування, експертна оцінка)
 • попередженням, розслідуванням та призначенням покарань за вчинені злочини
 • первинною аналітичною роботою і виконанням спеціальних робіт, пов’язаних із застосуванням знань в галузі національного права
 • посиленням соціального захисту громадян
 • вирішенням правових спорів

Після повного курсу навчання випускники з права здатний розв'язувати типові задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі права та виконувати зазначену професійну роботу за класифікатором професій дк 003:2010 та може займати первинні посади:

 • відповідальний секретар колегії судової
 • державний уповноважений
 • офісний службовець (недержавні установи юриспруденції)
 • помічник приватного виконавця
 • секретар колегії судової
 • секретар судового засідання
 • секретар суду
 • судовий виконавець
 • судовий розпорядник організатор діловодства (система судочинства)
 • помічник керівника (директора, начальника і т. ін.) установи виконання покарань
 • консультант державного нотаріального архіву
 • консультант державної нотаріальної контори
 • помічник адвоката
 • помічник нотаріуса
 • помічник нотаріуса державного
 • помічник судді
 • помічник члена комісії
 • помічник юриста
 • дізнавач
 • дільничний інспектор поліції
 • інспектор (органи внутрішніх справ)
 • інспектор з дізнання
 • оперуповноважений

Випускники, згідно з Класифікатором професій (ДК 003:2010), можуть займати посади в:

 • органах законодавчої, виконавчої та судової влади
 • органах прокуратури та адвокатури
 • правоохоронних органах
 • органах місцевого самоврядування
 • громадських організаціях
 • підприємствах та в організаціях усіх форм власності