Право (PhD)

Термін навчання
  • Доктор філософії - 4 роки
Форма навчання
  • денна
  • заочна (дистанцiйна)

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертаційного дослідження у спеціалізованій вченій раді.

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, вирішення комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Особа має право здобувати третій (освітньо-науковий) ступінь доктора філософії з галузі знань 08 – Право, спеціальності 081 – Право, за спеціалізацією: Адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури складаються з освітніх та наукових складових. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30 – 60 кредитів ЄКТС, наукової складової – 180 ЄКТС.

Освітня складова охоплює чотири компоненти:

  • здобуття глибинних знань із обраної спеціальності
  • оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями
  • набуття універсальних навичок дослідника та педагогічної майстерності
  • здобуття мовних компетентностей

Дисципліни циклу нормативної підготовки (анотації):

Вибіркові дисципліни (анотації):

Наукова складова передбачає проведення власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників, оформлення його результатів у вигляді дисертації.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії має бути самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує вирішення актуального наукового завдання з правової проблематики, результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань галузі (галузей) та оприлюднені у відповідних публікаціях.

На виконання дисертаційної роботи доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» покладається основна дослідницька і фахова кваліфікаційна функція, яка полягає у здатності аспіранта здійснювати самостійний науковий пошук, вирішувати актуальні загальнотеоретичні та прикладні наукові завдання, робити узагальнення наукових результатів у вигляді висновків, положень наукової новизни як власного внеску в розвиток сучасної юридичної науки.

Результатом діяльності аспіранта стає захист наукової роботи та отримання ступеня «доктора філософії».

25 09/2021
10:00
Зустріч
20 09/2021
11:40
Майстер-клас Павла Казаріна
Гість: Павло Казарін