Вступ до аспірантури в 2021 році

Додаток до Правил прийому до ПЗВО «Київський міжнародний університет» у 2021 році для здобуття ступеня доктора філософії

ПРО УМОВИ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Дати початку та завершення прийому оригіналів документів щодо вступу до аспірантури будуть визначені на сайті

Вступники до аспірантури подають наступні документи:

 • заява на ім’я президента університету
 • особовий листок з обліку кадрів
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності)
 • дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності
 • копію диплома магістра (спеціаліста) про закінчення закладу вищої освіти з копією додатку до диплому
 • рекомендація вченої ради закладу вищої освіти (за наявності)
 • копія паспорта громадянина України або документу, що засвідчує особу та громадянство та копію витягу із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (у разі подання паспорту у вигляді ID картки)
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
 • дві фотокартки 3x4
 • трудова книжка (для денної форми навчання)

Паспорт та диплом про повну вищу освіту надаються вступниками особисто.

Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до складання вступних випробувань до аспірантури, надається відпустка для підготовки та складання випробувань згідно з чинним законодавством.

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з вступних іспитів:

 • зі спеціальності в обсязі освітньої програми підготовки магістрів (спеціалістів) за обраною спеціальністю в аспірантурі. Оцінюється іспит за 100-бальною шкалою
 • з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівень В2, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної мови, що засвідчують рівень В2, проводить відповідна кафедра іноземних мов до початку вступних іспитів. Оцінюється іспит за 100-бальною шкалою
 • додаткового фахового вступного випробування для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань або спеціальності, ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста). Перед складанням іноземної мови та іспиту зі спеціальності складають додаткове фахове вступне випробування, яке оцінується за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

Термін навчання в аспірантурі за очною (денною) або заочною формою не перевищує 4 роки

Вартість навчання в аспірантурі

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:

 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту)
27 11/2021
10:00
Зустріч
10 11/2021
11:40