Збірник наукових праць "Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних цивілізаційних концепцій"

Збірник наукових праць «Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних цивілізаційних концепцій»
Збірник наукових праць "Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних цивілізаційних концепцій"

Збірник наукових праць «Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних цивілізаційних концепцій» (у двох томах, Київ: КиМУ, 2020) присвячено актуальним проблемам соціокультурного розвитку і художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв'язків, що реалізується дослідженнями в таких соціально значущих сферах культури, як теорія та історія соціальних комунікацій, література, журналістика, театр, кінематограф, телебачення. Наукові ідеї досліджень, розміщених у збірнику, порушують питання теорії та історії соціальних комунікацій, літературознавства, мистецтва театру, кіно і телебачення. 

Подані матеріали будуть цікавими для фахівців із журналістикознавства, соціальних комунікацій, мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства. Усі матеріали збірника спрямовані на теорію і практику комунікаційних процесів як явищ культури, що розглядаються досить широко і багатоаспектно.

У збірнику наукових праць «Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних цивілізаційних концепцій» публікуються статті, що містять виклад результатів наукових досліджень, присвячених проблемам реклами і менеджменту як феноменам комунікаційної культури, літературного тексту як засобу між особистої комунікації, питанням театральної та аудіовізуальної комунікації.

Керівництво редакційної колегії:

Головний редактор:

Чебанова Ольга Євгеніївна, кандидат філологічних наук, доцент, професор КиМУ, завідувач кафедри соціальних комунікацій Навчально-наукового інституту журналістики, кіно і телебачення КиМУ;

Члени редакційної колегії:

Самойлов О.Ф., кандидат історичних наук, директор Навчально-наукового інституту журналістики, кіно і телебачення КиМУ;

Полковенко Тарас Вікторович, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри сценічного мистецтва Навчально-наукового інституту театрального та музичного мистецтва КиМУ;

Горенко Л.І., кандидат мистецтвознавства, доцент, доктор філософії, професор кафедри сценічного мистецтва Навчально-наукового інституту театрального та музичного мистецтва КиМУ

Приймають до друку наукові статті, які мають такі елементи:

  • Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із науковими чи практичними завданнями.
  • Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор.
  • Формулювання цілей статті.
  • Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів.
  • Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
  • Використані джерела

Розміщення на сторінці. Ім'я по батькові (повністю) і прізвище автора, посада, назва організації напівжирним курсивом справа по відношенню до центра. Нижче через відступ по центру назва статті великими літерами (кегль 14). Нижче, через відступ курсивом анотація українською мовою (не менше п'яти рядків) і ключові слова. Нижче, через один рядок, текст статті. На наступному рядку напівжирним шрифтом пишуться слова Використані джерела (якщо є посилання на джерела в тексті, то вони вказуються у квадратних дужках). На наступному рядку друкується список використаних джерел (кегль 14).

Стаття має бути надрукована українською мовою в книжковому форматі Times New Roman (кегль 14) через 1,5 інтервали. Поля: зліва, зверху, знизу – 25 мм, справа – 15 мм. Статтю надсилати в двох примірниках на папері А 4, додавши її електронний варіант (дискету 3,5). Обсяг статті – 10–12 сторінок.

Для публікації статті у «Збірнику» необхідно її надіслати на адресу редакції.

Збірник наукових праць Київського міжнародного університету

Адреса редакції: Україна, м. Київ – 03179, вул. Львівська, 49

Контактні телефони: 507-07-30 (205) – кафедра соціальних комунікацій.