Збірник наукових праць «Independent medical journal»

Збірник наукових праць «Independent medical journal»
Збірник наукових праць «Independent medical journal»

Збірник наукових праць «Independent medical journal» присвячено актуальним проблемам і результатам теоретично-методологічних та експериментально-пошукових досліджень у різних напрямах розвитку галузі “Охорона здоров’я”.

Статті, що надсилаються до редакції збірника, мають відповідати вимогам ВАК України “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” Постанова президії вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003р. №7-05/1 (Бюлетень ВАК України, №1, 2003, с.2).

Керівництво редакційної колегії:

Кризина Наталія Павлівна – голова редакційної колегії

 • Місце роботи: ПЗВО «Київський міжнародний університет»
 • Посада: директор Навчально-наукового медичного інституту
 • Науковий ступінь: доктор наук з державного управління
 • Вчене звання: професор

Дроздова Ірина Володимирівна - заступник голови редакційної колегії

 • Місце роботи: ПЗВО «Київський міжнародний університет»
 • Посада: завідувач кафедри клінічних дисциплін та медсестринства
 • Науковий ступінь: доктор медичних наук
 • Вчене звання: профессор

Наукові напрями:

 • історія медицини, фармації, стоматології, медсестринства
 • теоретико-методологічні проблеми охорони здоров’я
 • нормативно-правові засади організації управління охороною здоров'я
 • результати наукових і прикладних досліджень медичної, стоматологічної, фармацевтичної галузей
 • науково-практична, технологічна складові та перспективи розвитку медичної галузі в Україні та закордоном
 • професіоналізація та персоніфікація фахівців галузі «Охорона здоров'я» в умовах євроінтеграції
 • професійна підготовка медичних фахівців у системі змішаного навчання: нова парадигма
 • особливості підготовки майбутніх фахівців галузі «Охорона здоров'я» в умовах дистанційного навчання

Відповідно приймають до друку наукові статті, які мають такі складові:

 • Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення певної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена публікація
 • Формулювання цілей статті, постановка завдання
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів
 • Висновки за результатами дослідження і перспективи подальших розвідок за означеним напрямом
 • Використані джерела
 • Резюме і ключові слова (українською мовою, після заголовка статті перед вступом, не менше 5 рядків)
 • Резюме і ключові слова (російською та англійською мовами, наприкінці статті – після списку використаних джерел)
 • Обсяг статті – 10 – 12 машинописних сторінок

Розміщення на сторінці. Назва статті великими літерами (кегль12), напівжирний шрифт, вирівнювання по центру. Нижче (через один рядок) прізвище та ініціали автора (авторів) (шрифт - напівжирний), вирівнювання по центру. На наступному рядку повна назва організації, міста, адреса, телефон, факс, E-mаil (шрифт курсив). Нижче, через один рядок – текст резюме українською мовою (кегль 12). Посилання на літературу у квадратних дужках. Нижче, через один рядок, текст статті. На наступному рядку напівжирним шрифтом пишеться слово Література (якщо є посилання на літературу у тексті, то вони вказуються у квадратних дужках). На наступному рядку друкується список літератури (кегль 12). Нижче, через один рядок, резюме англійською мовою (не менше 5-ти рядків). Нижче, через один рядок, резюме російською мовою. Перенос слів не допускається. Зноски набираються вручну, не використовуючи кнопку “вставити зноску”.

Автор несе відповідальність за зміст, літературну редакцію статті. Текст має бути уважно вичитаний і перевірений автором.

До статті додаються: а) відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, звання, адреса, контактний телефон); б) автори додають рецензію.

Стаття має бути надрукована українською мовою в книжковому форматі Times New Roman (кегль 12) через 1,5 інтервали. Поля: зліва, зверху, знизу – 25 мм, справа – 15 мм. Статтю надсилати в двох примірниках на папері А 4, додавши її електронний варіант (дискету 3,5”).

Для публікації статті у “Збірнику” необхідно її надіслати на електронну адресу редакції: marynatrnnk@gmail.com.

Адреса редакції: Україна, м. Київ – 03179, вул. Львівська, 49
Контактні телефони: +380 44 507 07 30 (191) – директор Навчально-наукового медичного інституту.